jun-2013-snp

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  1/8

  1

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godineSNP

  I II/A II/E II/I

  SNP SNP SNP SNP

  11.06. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku12.06. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj13.06. Tehnika mehanika

  14.06.

  17.06. Elektrotehniki materijali i komponente

  18.06. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  19.06.

  20.06. Osnovi mikroelektronike

  21.06. Osnovi elektrotehnike

  24.06.

  25.06. Teorija el.kolaElektronske komponente

  Teorija el.kolaElektronskekomponente

  Teorija el.kola

  26.06.

  27.06. Osnovi raunarske tehnike

  28.06.

  01.07. Matematika II Matematika II Matematika II

  02.07. Fizika

  03.07. Programiranje Programiranje Programiranje

  04.07. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  05.07. Matematika I

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  2/8

  2

  I II/M II/R II/T

  SNP SNP SNP SNP

  11.06. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku12.06. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj13.06.

  14.06.

  17.06.

  18.06. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  19.06.

  20.06. Osnovi mikroelektronike

  21.06. Osnovi elektrotehnike

  24.06.

  25.06. Teorija el.kolaElektronske komponente

  Teorija el.kolaElektronske komponente

  Teorija el.kolaElektronske komponente

  26.06.

  27.06. Osnovi raunarske tehnike

  28.06.

  01.07. Matematika II Matematika II Matematika II

  02.07. Fizika

  03.07. Programiranje ProgramiranjeRaunarski sistemi

  Programiranje

  04.07. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  05.07. Matematika I

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  3/8

  3

  III/AE III/ET III/IE III/ME III/RTI

  11.06. Materijali za elektroniku12.06. Poluprovodnike komponente

  13.06. Osnovi mehanike i mainstva Programski jezici

  14.06. Osnovi mikroelektronike

  17.06.

  18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizika elektronika Merenja u elektronici

  19.06. Energetska elektronika

  20.06. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Mikroelektronske tehnologije

  21.06. Elektrine maine Sinteza mrea

  24.06. Elektronika IITelekomunikacije

  Elektronika II Merenja u elektroenergetici Elektronika IITelekomunikacije

  Elektronika IITelekomunikacije

  25.06. Osnovi automatikeElektronske komponente

  Elektronske komponente Osnovi automatike

  SAUAutomatika

  Logiko projektovanjeElektronske komponente

  26.06. Elektroenergetskekomponente

  27.06.

  28.06.

  01.07. Analogna elektronika Prenos i distrib. el. energije

  02.07. Elektroakustika

  03.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika

  04.07. Organizacija raunara

  05.07. Matematiki metodi Numerika matematika Numerika matematika Numerika matematika

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  4/8

  4

  III/A III/E III/I III/M III/R III/T

  11.06.

  12.06. Popuprovodnike

  komponente13.06. Programski jezici

  14.06. Mikroelektronika

  17.06.

  18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizika elektronika Merenja u elektronici Merenja u elektronici

  19.06. Dinamika mehanizama imaina

  Digitalno proc. SignalaEnergetska elektronika

  Energetska elektronika

  20.06. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Materijali zamikroelektroniku

  Sinteza mrea i obradasignala

  21.06. Elektrine maine Osnovi telekomunikacija

  24.06. Elektronika IISimulacija i modeliranje

  Telekomunikacije

  Elektronika II TelekomunikacijeMerenja u

  elektroenergetici

  Elektronika II Elektronika IITelekomunikacije

  Elektronika II

  25.06. Osnovi automatike Automatika Osnovi automatike AutomatikaLogiko projektovanje

  Automatika

  26.06. Elektroenergetskekomponente

  27.06.

  28.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  01.07. Analogna el..kola Prenos i distrib. el.energije

  Analogna elektronika Mikrotalasna tehnika

  02.07. Kvantna i statistika fizika Elektroakustika

  03.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektrine instalacijeElektromagnetika

  Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika

  04.07. Organizacija raunara

  05.07. Matematiki metodi Numerika analiza Numerika analiza Numerika matematika Numerikamatematika

  Numerika analiza

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  5/8

  5

  IV/AE IV/ET IV/IE IV/ME IV/RTI

  11.06. Engleski jezikUpravljanje procesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  12.06. Strukture i baze podataka13.06. Digit. procesiranje signala Raunarsko projektov. u

  elektroenergetici

  Pasivne i elektromeh.

  Komponente

  Projektov. digitalnih kola

  14.06. Mikroraunari i programiranje Procesni mikrora. Sistemi

  17.06. TAU Radiotehnika Mikrora.sistemi i I/U ureaji

  18.06. Mikroproc. i mikroraunari Merenja u mikroelekt. Diskretna matematika

  19.06. Dinamika mehanizama imaina

  El. maine II Kvalitet i pouzdanost Distribuirana obrada

  20.06. Sistemi za merenje i kontrolu Projektovanje el. kola Sistemi za merenje i kontrolu Optoelektronika i integrisanaoptika

  Tehnika i metode program

  21.06. Televizija Modelrianje tehnologije ikomponenata

  24.06. Industrijska elektronika Digitalne telekomun.

  Telekomunikac. sistemi

  Elektroenerg. postrojenja

  Telekomunikacije

  Mikroelektronika Sistemski softver

  25.06. Teorija telekomunikacija

  26.06.

  27.06.

  28.06. Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola

  01.07. Mikrotalasna tehnika Elektrotermija Analogna elektronika

  02.07. Mikrotalasna elektronika

  03.07. Elektrine instalcije El. instalacije sa osvetljenjem

  04.07.

  05.07.

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  6/8

  6

  IV/A IV/E IV/I IV/M IV/R IV/T

  11.06. Engleski jezikUpravljanjeprocesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  12.06. Strukture i bazepodataka

  Mikrotalasni sistemi

  13.06. Tehnika

  telekomunikacija14.06. Mikroraunari i

  programiranjeProj. mikropr.

  sistema

  Projektovanje el.Sistema

  Raunarsko projektov. uelektroenerg.

  Digitalni procesni sistemi

  Komponente i kola snageSenzori i pretvarai

  Telekom. mree

  17.06. TAU Radiotehnika Optoelektronika Raunarske telekom.Mikrora.sistemi i I/U

  ureaji

  Teorija telekomunikacija

  Radiotehnika

  18.06. Digit. proces. Signala Mikroproc. sistemi Elektromot. Pogoni Modelov. i simulacija Diskretna matematika Mikroproc. sistemi

  19.06. Identifik. ProcesaEnergetskaelektronika

  Testiranje el. kola El. maine II Kvalitet i pouzdanost

  20.06. Sistemi za merenje ikontrolu

  Projektovanje el. kola Osnovi kablovske tehnikeMikroelektronske

  tehnologije

  Teh.i metodeprogranja

  Projektovanje el. kola

  Mikroelektronsketehnologije

  21.06. Televizija TV sistemi

  24.06. Elektroenerg. Postrojenja Niskotemper. elektronika Sistemski softver Telekom. sstemiDigitalne telekom

  25.06. Visokofrekventnaelektronika

  Vetaka inteligencija

  26.06.

  27.06. Paralelni ra. sistemi28.06.

  01.07. Mikrotalasna tehnika Ispitivanje el. maina Merenje u telekomunik.

  02.07. Mikrotalasna elektronika Raunarske mree

  03.07. Elektrine instalcije El. instalacije saosvetljenjem

  Industrijski sistemi zamerenje i kontrolu

  Projektovanje integr. Kola

  04.07.

  05.07.

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  7/8

  7

  V/A V/E V/I V/M V/R V/T

  11.06. Upravljanje procesima Satelitske komunikacije

  12.06. Projektovanje SAU Projektovanje VLSI Projek sof kori.proj obrazacaSistemi visoke pouzdanosti

  Prenos podataka

  13.06. Merno-informac.sistemi

  Radio sistemi Eksploatacija elektroenerg.mrea

  Projektovanje ugraenihraunarskih sistemaWEB programiranje

  Komutacioni sistemi

  14.06. Fleksibilna

  automatizacija

  Digitalna obrada slike Merenja u mikroele. Alg.i arhihtek. spec. ra.

  SistemaProgramski prevodioci

  Projektovanje telekom. Sistema

  Obrada audio signala

  17.06. Tehnika robotika Elektronske mree Tehnika zatite Fizika i dijagnostikaotkaza

  Sistemi za rad u realnomvremenu

  Informacioni sistemi

  Projektovanje upravljakihsistema

  Raunarske telekom.18.06. Upravljanje

  energet.sistemima

  Inteligentnainstrumentacija

  Ekspert sist u elektroenerg Napredne tehnike u logikomprojektovanju

  Mikrotalasna i optikaelektronika

  Mobilne telekomunikacije19.06. Elektromedicin.

  instrumentacNeuronske mree Elektrine maine III Ekspertni sistemi i neuronske

  mreeOptike komunikacije

  20.06. TelemetrijaRaunarsko

  projektovanje

  AudiotehnikaIndustrijska robotika

  Primena akust. u elektro Karakterizacijakomponenata

  Raunarska grafikaUvod u fazi logiku

  Radarski sistemi i radiolokacija

  21.06. Raunarsko mernoinformacionisistemi

  Sistemi za akviziciju Upravljanjeelektroenerg.pretvara Mobilni i beini informacioniservisi Satelitska i kablovska televizija

  24.06. Metode inteligupravljanja

  Sistemi za rad urealnom vremenu

  Integrisani mikro Napredne tehnike bazapodataka

  Napredne tehnike za obraduslike

  Telekomunikacioni softverKodna tehnika

  25.06. Telekomunikacije uelektroenergetici

  Prepoznavanje uzoraka

  26.06. Specijalne el. instalacije Arhitekturamikrosistema

  27.06.

  28.06. Tehnologija

  mikrosistema

  Softversko inenjerstvo

  01.07. Elektrotermija

  02.07. Regul. elektromot.pogona

  Regul. elektromot. pogona

  03.07.

  04.07.

  05.07.

 • 7/30/2019 jun-2013-snp

  8/8

  8

  V/AE V/ET V/IE V/ME V/RT

  11.06. Satelitske komunikacije Upravljanje procesima

  12.06. Projektovanje SAU

  13.06. Komutacioni sistemi Ekspertni sist. u

  lektroenergetici14.06. Specijalne el. instalacije Senzori i pretvarai Programski prevodioci

  17.06. Tehnika robotika Tehnika zatite Raunarske telekom.

  18.06. Tehnika konverzije Telekomunikacione mree Prelazni procesi u el. mainama Fizika otkaza mikroel. kompon.Mikroproc. tehnika

  Spec. ra. sistemi

  19.06. Elektromedicin. instrumentac. Optike telekomunikac Informacioni sistemi

  20.06. Procesni informac. sistemiRaunarsko projektovanje

  Projektovanje el. sistema Projektovanje integr.kola Raunarska grafika

  21.06. Upravljanjeelektroenerg.pretvara

  Niskotemperaturna elektronika Sredstva za razvoj softvera

  24.06. Sistemi za akvizicijupodataka Simulacija i modeliranjeObrada signala Sistemi za akviziciju podataka Strukture i komponente za VLSIkola

  25.06. Vetaka inteligencijaPrepoznavanje uzoraka

  26.06. Specijalne el. instalacije

  27.06. Paralelni ra. sistemi

  28.06.

  01.07. Radiokomunikac. sistemi

  02.07. Regul. elektromot. pogona Regul. elektromot. pogona

  03.07.

  04.07.05.07.