jun-2013-nnp

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  1/14

  1

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godineOsnovne akademske studije

  I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina

  11.06. Elektrotehnikimaterijali

  Materijali za elektroniku

  12.06. Drutvo i odrivi razvojPoslovne komunikacije

  Senzori, pretvarai iaktuatori

  Mikrokontroleri iprogramiranje

  Fotografija Popuprovodnikekomponente

  13.06. Programski jezici14.06.17.06. Metrolog. el. velina Metrolog. el. velina Elektrina-

  elektron. merenjaMetrolog. el. velina

  18.06. Diskterna matematika Signali i sistemi Signali i sistemi19.06. Osnovi elektrotehnike II

  20.06. Objek. orjent.programiranje

  Komponente zatelekomunikacije

  Modeliranje isimulacija dinamikih

  sistema

  Modeliranje isimulacija

  dinamikih sistema

  Projektovanje el.kola

  Komponente zatelekomunikacije

  21.06. Osnovi elektrotehnika I Onovi telekomunikacija24.06. Baze podataka Elektrina kola i signali Merenja u

  elektroenergeticiTelekomunikacije Telekomunikacije

  25.06. Elektronske komponente Log. projektovanje Teorija telekomunikacija Elektrina kola Elektrina kola Digitalna obradasignala

  26.06.

  27.06. Uvod u raunarstvo Elektromehanikopretvaranje energije

  Projektovanje materijalaza elektroniku

  28.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Tran.i ma. jed.struje

  Digitalnaelektronika

  01.07. Matematika II Matematika III Matematika III Prenos elektenergije

  Matematika III

  Analognaelektronika

  Matematika III

  Matematika III

  02.07. Fizika Strukture podataka Osnovi mikrotalasne

  tehnike

  Linearni SAU Distrib i ind mree Osnovi kvantne i

  statistike fizike ??

  03.07. Algoritmi i programiranje Raunarski sistemi Elektromagnetika-odabrana poglavlja

  Raunarski sistemiElektrine instalacije

  OO tehnikeprojektovanja

  sistema

  Osnovi optike

  04.07. Arhitekt.i org. raunar Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

  05.07. Matematika I Matematiki metoriu raunarstvu

  Matematika IV Operacionaistraivanja

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  2/14

  2

  R - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik IIEngleski jezik I Engleski jezik I

  Upravljanje procesimaEngleski jezik IEngleski jezik II

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  12.06. Mikrora.sistemi Mikrora.sistemi Multimedijalni sistemi13.06. Proj.digital.integri.

  tehnike14.06. Modulacione tehnike Senzori i pretvarai Elektroenergetska

  kablovska tehnikaObrada audio signala Senzori i pretvarai

  17.06. Peragoko-psih.didaktiko

  meh.discipline

  Merenje neelekt.Veliina Optoelektronika

  18.06. Elektronska merenja Telekomunikacione mree Elektronska merenja Elektronska merenja Mikroprocesarka tehnika19.06. Sistemi baza podataka Optike komunikacije Optimalno upravljanje Arhitekture digitalnih

  sistemaAnalogna

  mikroelektronika20.06. Osnovna analiza signala i

  sistemaObjektno orjentisano

  programiranjeObjektno orjentisano

  programiranjeDijagnostika i

  monitoring el.ma.Ra mree i interfejs

  Proj. el. sistema21.06. Interakcija-ovek raunar Komercijalni soft za simulaciju

  din.sistemaTV sistemi Digitalna

  mikroelektronika24.06. Telekomunikacije Telekomunikacioni sistemi I

  Baze podatakaRf elektronika

  TelekomunikacijeElektroenerg.postrojenja

  Stud.audio i video tehnika Novi materijali itehnologije

  25.06. Vetaka inteligencija Statistika teorija telekomu. SAUDigitalni SAU

  Digitalni SAU RF elektronikaMEMS komponente

  26.06. Nelinearni SAU Mikroarhitekture

  27.06. Operativni sistemi Kablovski i optiki kom.sistemi

  Teorija informacija

  Operativni sistemiElektromehaniko pretvaranje

  energije

  Maine naizm. struje Alati za multimedije Projektovanjetampanih ploa

  28.06. Softversko ininjerstvo Digitalne telekomunikacije IDigitalne telekomunikacije II

  Osnovi energetske elektronike Osnovi energetskeelektronike

  Osnovi energetskeelektronike

  Tehnologijamikrosistema

  01.07. Mikrotalasna tehnika02.07. Raunarske mree Elektroakustika Solarne komponente i sistemi Elektroenergetske

  komponenteMultimedijalnekomunikacije

  Pouzdanost mikroel.komponenata

  03.07. WEB programiranje Beini kom. sistemi Elektromagnetika Digitalna integr. kola |Struna praksa/timski

  projekat04.07. Automatsko upravljanje Obrada signala u

  telekomunikacijama

  Mehatronika Automatsko upravljanje Statistike metode

  kontrole kvaliteta05.07. Ob. orjen. projektovanje Detekcija signala u umu Programabilni logiki kontroleri Programabilni logikikontroleri

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  3/14

  3

  R - IV godina T- IV godina US - IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM -IV godina11.06. Engleski jezik II Engleski jezik II Uzemljivai Ultrazvuna tehnika

  12.06. Projektovanje SAU Mikrokontroleri Mikrokontroleri iprogramiranje

  Proj. mikrosistema13.06. Satelitska i kab.

  televizijaUvod u robotiku

  Specijalne elektrinemaine

  Termovizija

  14.06. Programski prevodioci Optike mree Digitalna obrada slik Modelovanje i

  sim.mikroel.komponenata i kola

  17.06. Peragoko-psih.didaktikomeh.discipline

  Komutacija i rutiranje Inenjerska etika Tehnika prenosa slike

  18.06. Upravljanje distributivnimmreama

  Kamera i montaaTV produkcija

  Proj. i sim.mikroel.komponenata

  19.06. Mobilni sistemi i servisi Feding i smetnje u mob.telekomunikacijama

  Dinamika meh. i maina Elektrane Konkurentno programiranje Intel. kom. snage

  20.06. Raunarska grafika Identifikacija sistema Raunarska grafikaProjektovanje analognih

  integrisanih kola21.06. Multimedijalni raunarski

  sistemi

  Optimalni linearni sistemi Raunarski merno-

  informacioni sistemi

  Distribuirana proizvodnja

  el.energije

  Kodovanje i kompresija

  podataka

  Dozimetrija i

  dozimetri

  24.06. Napredne baz. podataka Sistemi za akvizicijupodataka

  Sistemi za akviziciju podataka

  25.06. Prepoznavanje uzoraka Kodovanje Elektroenergetskipretvarai

  Elektroenergetskipretvarai

  Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvorienergije

  26.06. Arhitekture i projektovanjesoftvera

  Odab.pog iz el.omotpogona

  Tehnika obrade signala

  27.06. Paralelni sistemi irokopojasnetelekomunikacije

  Merenja u medicini Zatita u elektroenergetici Komunikacioni kola i sistemi

  28.06. Socijalni i pravni aspektiinformatike

  Sistemi za uprav i nadzor uindustriji

  Sist. za rad u rea. vremenu Komponente i kolasnage

  01.07. Metodi i sistemi za obradu

  signala

  Mikrotalasna tehnika

  02.07. Mikrotalasna elektronika Izvori za napajanje Izvori za napajanje Izvori za napajanje Solarne komponentei sistemi

  03.07. Modelovanje i simulacijatelekom. sistema

  SCADA sistemi Ind. sistemi za merenje ikontrolu

  Medicinski elektronski sistemi

  04.07. Zatita informacija Zatita informacija Analiza elektroenerg mrea Multimedijalni ureaji05.07. Projektovanje raunarskih

  mreaAntene i prostiranje Verovatnoa i statistika Elektromotorni pogoni Antene i prostiranje

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  4/14

  4

  I Akademske studijeNNP

  11.06.12.06. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj13.06.

  14.06.17.06.

  18.06. Fizika elektronika19.06. Osnovi elektrotehnika II20.06.21.06. Osnovi elektrotehnika I

  24.06.25.06.26.06.

  27.06. Uvod u raunarstvo28.06.

  01.07. Matematika analiza02.07. Opta fizika

  03.07. Algoritmi i programiranje04.07.05.07. Linearna algebra

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  5/14

  5

  I Strukovne studije II godina III godina11.06. Elektrotehniki materijali i komponente

  Engleski jezikUltrazvuna tehnika

  Upravljanje procesima12.06. Multimedijalna prezentacija13.06. Digitalne tehnike telekomunikacija WEB dizajn14.06. Digitalna obrada slik

  Sistemi za vodjenje EM talasaMultimedijalni komunikacioni sistemi

  17.06. Elektrina-elektron. merenja irokopojasne mree za pristupOsnovi fotografije

  18.06. Komunikacione tehnike Raunarske komunikacije Televizijska produkcija

  19.06.

  20.06. Objek. orjent. programiranje

  21.06. Osnovi elektrotehnike Elektrine maine24.06. Kola za ob. signala

  TelekomunikacijeRadio i TV prijemnici

  25.06. Digitalna obrada signala Studijska audiotehnika26.06. Elektronika27.06. Raunarstvo i informatika Principi telefonije28.06. Digitalna elektronika01.07. Prenos i distribucija elekt energije02.07. Programiranje Tehnika akustika Audio i video sistemi

  03.07. Fizika Stru praksa/Timski projekat04.07. Automatsko upravljanje Zatita informacija

  05.07. Matematika Mehatronika Alati za multimedije

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  6/14

  6

  I (PIS) Prim. studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)11.06.

  12.06. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac.13.06.14.06. Uvod u menadment Inenjerska

  ekonomijaLaboratorijskipraktikum I

  Standardizacija ikvalitet

  17.06. Ekonom. preduz. Elektrino-el..merenja

  Sistemi zavodjenje talasa

  Elektrino-elektron. Merenja

  Elektrina merenja Sistemi za vodj. EMtalasa

  Mernainstrumentacija

  Uvod u metrologiju

  18.06. Osnovi tel. tehnika19.06. Uvod u baze podataka Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2

  20.06. Uvod umenadment

  Objek. orjent.programiranje

  Laboratorijskipraktikum II

  21.06. Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika-od.poglavlja

  Elektrotehnika Elektrotehnika 1

  24.06. Osnovi informac.kom.tehnolog

  Kola za ob.signala

  Kola za ob. signala Obrada signala

  25.06. Elektronskekomponente

  Energetskaelektronika

  Softverski alati za TK Elektronskekomponente

  26.06.27.06. Uvod u raunarstvo

  Uvod u info sist.Raunarstvo iinformatika

  Televizija iradio-rod.i vrste

  Raunarstvo iinformatika

  Raunarstvo iinformatika

  Uvod u raunarstvo Raunarstvo iinformatika

  28.06. Uvod u ra.Inenjerstvo

  Dig. elektronika

  01.07. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2

  02.07. Fizika Elektroakustika Fizika Fizika03.07. Programiranje Programiranje Projekt.scene Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje04.07. Elektronika Elektronika Osnovi elektronike

  05.07. Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika-od. pog. Matematika I

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  7/14

  7

  II (PIS) Prim.Studije

  II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)

  11.06. Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  12.06. Struk. poda. ialgoritmi

  Ekonomikapreduzea

  Prostiranje EM talasa iantene

  Mikrokontroleri iprogramiranje

  Prenos podataka Kreire i odr Web apl.

  13.06. Programski jezici Proizvodnimenadment

  Multimedijalnekomunikacije

  Proizvodni menadment Razvodnapostrojenja

  Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Procesna merna tehnika

  14.06. Teorija sistema Teorija sistema Ra. grafika i dizajn

  Obrada audio signala

  Mikrotal. tehn. i

  teh.

  Lab. Praktikum III

  17.06. Planiranjeproizvodnje

  Stra. menadment Osnovi fotografije Mer. neel. vel. Elektroenerg. Pret. Lab. Praktikum IV Metr.elektrinih veliina

  18.06. Mod. i simul. sist. Preduzetnito Kamera i montaa Mod.i sim.din. sis. Sistemi za uprav inadzor

  Mikroproc.i mikrora. Elektronska merenja

  19.06. Obrauntro.proizvodnje

  Obra.tro. proizvod Stud.audiotehnika Obra.tro. proizvod El. maine 2Optike telekom

  Energ elektronikaSenzori i aktuatori

  20.06. Proj. inform.Sistema

  Kultura i komunikacijeRa mree i interfejs

  Identif. Sistema Elektrine maine 1 PC aplikacije za poslovRa mree i interfejs

  Menadment kvaliteta

  21.06. Interakcija-ovekraunar

  Digitalna obrada slike Elimin. Stat. ElektricitetaSAU

  24.06. Napredne baz.podataka

  Telekomunikacije iroko pris. kom. Elektroenerg.oprema

  iroko. pris. kom.Telekom. sistemi

  Ind.uprav.nad sistem

  25.06. SAU SAU

  26.06.27.06. Servo sistemi28.06. Dig. elektronika Dig. elektronika01.07. Prenos el. energije

  02.07. Raunarske mree Raunarske mreeElektroakustika

  Izvori za napajanje

  03.07. Upravljanje

  projektima

  Upravljanje

  projektima

  Beini kom. sistemi Elek. instalacije i

  osvetljenjeInd. sistemi za

  merenje i kontrolu

  Beini kom.

  sistemi

  04.07. Elektronika Elektronika Elektronika05.07. Obj.-orj. proj.

  sistemaMehatronika

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  8/14

  8

  III (PIS) Primenjenestudije

  III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

  11.06. Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIUpravljanjeprocesima

  Engleski jezik II Engleski jezikII

  Engleski jezik II Engleski jezik II

  12.06. Kontrola kvalitetaMultimedijalni sistemi

  Kontrola kvaliteta Projekt i merenja uradiodifuziji

  Akvizicija podataka

  13.06. Fleksibilni proizvodnisistemi

  Web dizajnEmisiona i linkovska tehnika

  Uvod u robotiku Elektrina vua Medicinskainstrumentacija

  Protivpo i protivprov.sistemi14.06. Raunarski

  int.proizvodnjaMikroelektronika Mobilni kom.sistemi Soft za simulaciju

  dinamikih sistemaLaserska i ultraz.

  tehnika17.06. Inteligentni

  informacioni sisteniPoslovni inf. sistemi Upravljanje

  el.mot.pogonimaMedicinska dijagnostika

  18.06. Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Televizijska realizacijaBe pristup internetu

  PC aplikacije uindustri

  Programabilna kola iuredjaji

  19.06. Satelit i kablovska televizija Proj. SAU Inenjerskoprojektovanje

  Kodne tehnike Konstruk i odr el.uredjaja

  Virtuelna mernainstrumentacija

  20.06. Kontrola kvaliteta Uvod u inform sisteme Internet i Web tehnologije . Lab.praktikum V

  21.06. Upravljakoraunovodstvo Upravljakoraunovodstvo Interak. ovek-raunarAlati za multimed Komercijalni soft zasimulaciju Specijalne el.Instalacije Mobilnekomunikacije Lab.praktikum IV Raunarski merno-informacioni sistemi24.06. irokopojasne pristupne

  komunikacijeKadrovski menadment Raunarska animacija Ra upravljaki

  sistemiTelekomunikacije

  Simul i modeliranjedinamikih sistema

  TermovizijaAutoelektronika

  Mer u elektroenerg

  25.06. Elektronskekomponente

  26.06. Industrijskimenadment

  Industrijskimenadment

  27.06. Zatita uelektroenergetici

  28.06.

  01.07. Merenja utelekomunikac

  02.07. Distrib i ind mree03.07. Web tehnologije Organizacija i upravljanje

  projektimaStru praksa/Timski

  projekat04.07.

  05.07. Programabilnilogiki kontroleri

  Elektromotornipogoni

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  9/14

  9

  II/R-Akademskestudije

  II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

  11.06. Elektroteh. materijali Mat. Za mikroel.

  12.06. Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Statiki metodi kontrolekvaliteta

  Poluprovod kompon.

  13.06. Programski jezici Elektromag.-odab. poglav Elektro.pretv energijeTehnika mehanika

  Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika

  14.06. Kompon. za telekom. Teorija sistema Obj.orijen.tehn. proj.sis.

  Sistemi za vodjenje EMtalasa

  Standard. i kvalitet

  17.06. Elektrina i el. Merenja Metr. elektrinih veliinaSimulacija dinam. sistema

  Metrolog. el.Velina Metrolog.el. veliina Uvod u metrologijuElektrina merenja

  Metrolog. el. veliina

  18.06. Diskretnamatematika

  Mikrotal kola i vodovi Tran.i ma. jed. struje Signali i sistemi Met.i i sred.za pr. mer.nesigurnosti

  19.06. Elektronika u telekom Energetska elektronika Elektron u elektroener20.06. Objektno

  orjentisanoprogramiranje

  Objektno orjentisanoprogramiranje

  Modeliranje dinam.sistema

  Digitalna integrisanakola

  Eliminacija stat. elektric. Osnovi mikroel.Mikroele tehnologije

  21.06. Osnovi telekomunikacija Internet i Webtehnologije

  Elektrotehnika III

  24.06. Baze podatakaTelekomunikacije

  Kola za obradu signala Operaciona istraivanjaTelekomunikacije

  Elektronska fizika vrstog tela

  25.06. Log. projektovanje Teorija kola Teorija kolaSAU

  Digitalna obrada signala Teorija el. kola I Elektron. komponente

  26.06. Teorija telekomunikacija Arhitekturemikrosistema

  27.06. Operativni sistemi Maine naizm. Struje

  28.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika01.07. Prenos elekt energije Analogna elktronika Analogna elktronika

  02.07. Strukture podataka Komunikaciona akustika Linearni SAU Distrib.i indust.mree

  03.07. Raunarski sistemi Elektrine instalacije

  04.07. Elektronika Elektronika Elektronika05.07. Verovat. i statistika Matematika-odab.poglavlja

  Matematika-odab.poglavljaMehatronika

  Matematika-odab.poglavlja

  Matematika

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  10/14

  1

  III/R -Akademskestudije

  III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP

  11.06. Engleski jezik I Engleski jezik IPaketske komunikacije

  Engleski jezik IUpravljanje procesima

  Engleski jezik IUpravljanje procesima

  Engleski jezik IDigitalna obrada slike

  Engleski jezik Engleski jezik I

  12.06. Mikrora.sistemi Osnovi telekomunikac. Mrea Projektovanje SAU Med. elektron..i sistemiMedicinska dijagnostik

  13.06. Privatno preduzetnivoObrada radarskog signala

  Sistemi bes. napajanjaSistemi za ak. podataka

  Specijalne elektrinemaine

  Programabilna digitalna kolaWeb dizajn

  Tehnika merenja

  14.06. Procesiranje audiosignala Elektroenergetskakablovska tehnika

  AutomatikaObrada audio signalaImpulsna elektronika

  Merni pretvarai Senzori ipretvarai

  17.06. Mikrotalasni telekom. sistemiArh. i program.DSP proc.

  Automatizacija ind.postrojenja

  Raunarska grafika i dizajnInteligentni sistemi i maine

  Merenje neelekt.Veliina

  Elektromagnetik Integrisanisenzori

  18.06. Elektronsko poslovanjeMikroprocesori i mikrora

  Kabl. i optiki komun. sistemi

  Diskretna matematikaElektron. Merenja

  Sistemi besprekidnognapajanja

  Multimedijalne komunikacMikroprocesori i mikrora

  Tehnika konverzije

  Elektronska merenja Simul. i model. umikro-elektroniciMikroel. hanikekom. i sistemi

  19.06. Komerc. sof. zasimul.din.sis.

  Obra.tro. proizvod

  Kvalitet el. Energije Energetska elektronika Elektronski sistemi zazatitu i nadzor

  Intel. kom.snage

  Fotonika20.06. Informacioni sistemi Sat. i kablovska televizija

  Informacioni sistemiTelekom. sistemi I

  Elektronika u automobilu

  Objek. orjent. progUvod u inf sisteme

  Identifikacija sistema

  Raunarska animacijaProjektovanje elektronskih kola

  Ra. Mree i interfejsi

  Mikrora.mernainstrumentacija

  Menadment kvaliteta

  Analogna mi-kroelektronika

  Autoelektronika

  21.06. OptikaPrenos signala sa pro. Spektrom

  Elektrine maine Elektroen. Pretvarai Elektroenerg. PretvaraiTV sistemi

  Elektronske komponente

  RF i mikrotal. er.Digitalna mi-kroelektronika

  24.06. Baze podataka Senzori, pretvarai i aktuatoriTelekomunikacioni softver

  Mer.neelek. VeliinaDistrib.ra.upravljanje

  Elektroenerg. PostrojenjaMerenja u el.energetici

  Embeded sistemiMedicinska elektronika

  Svetlost i slika

  EM polja Medic.elektronika

  25.06. Statistika teorija telekomu.Osnovi automatike

  Digitalni SAUProjektovanje inf. Sistem

  Ele. Komponente

  RF elektronika SAU

  26.06. irokopoja. Pristup.komunik Nelinearni SAU Elektroenergetskekomponente

  Alati za projektovanje

  27.06. Teorija informacija Inteligentni sist.i maine Zatita u elektroenergetici

  28.06. Uvod u softverskoinenjerstvo

  Digitalne telekomunikacijeDigitalne telekomunikacije I

  Proj. i razvoj softveraOptimalno upravljanje

  Elektrina vua Digitalna elektronika Komponentesnage

  01.07. Mikrotalasna tehnika Ispitivanje elektrinihmaina

  Radio komunikacije

  02.07. Raunarske mree Raunarske mreeElektroakustika

  Akustika i psihoakustika

  03.07. Projekat/zavr. IspitWEB programiranje

  Beini komunikac. siste.Organiz. i upravljanje projektima

  Internet tehnologije

  Osvetljenje Internet tehnologije

  04.07. Automatsko upravljanjeArhitekture raunara

  Mikrotalasna i submilmet.tehn.

  05.07. Ob. orjen. Projektovanje Statistika i verovatnoaAntene i prostiranje

  Matematiki metodi Elektromotorni pogoni Numerikaanaliza

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  11/14

  1

  IV/R-NNP Akademskestudije

  IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP

  11.06. Engleski jezik II Engleski jezik IITeleupravljanje

  Adaptiv.antene i MIMOsistemi

  Satelitske komunikacije

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIZatita od

  atmosferskihpranjena

  Inteligentni merniureaji

  Engleski jezik II

  12.06. Teorija aproksimacijaMultimedijalni sistemi

  Mikrotalasni sistemiZatitno kodovanjeRadiodifuzni sistemi

  Projektovanje SAU Opta teorija elektrinihmaina

  Projek. industrijskih sis. zauprav.i nadzor

  Projektovanje VLSI

  Elektromed.instrumentacija

  Proj.MikrosistemaProjektovanje

  VLSI13.06. Integrisana optika

  Ra. telekomunikacijeProtivpo. i protivov. sist.Beine pristupne mree

  Metod. inte. upravljanjaUvod u robotiku

  Satelitska i kab. televizijaTermovizija

  Robotika u mediciniMultimed. komunikacije

  Marenja uelektroenerg. sist

  Kontrola kvaliteta

  14.06. Met i sistemi za obradusignala

  Programski prevodioci

  Usmerene radio vezeOFDM

  Mobilni komunikacionisistemi

  Raunarsko upravi razvojKoherentni telek.sistemi

  Ra. objedinj. ProizvodnjaTeorija stabilnosti

  Senzori i pretvaraiUpravljanje

  el.mot.pogonimaProgramiranje

  indust.kontrolera

  Teh. kalibracijemerila

  17.06. Geometrijsko modelovanjeRazv. sis. soft. i sis.

  programiranje

  Napajanje telek.uredjajaTelemetrija

  Mitrotal filtri i pojaavaiRadiotehnikaKomutacija i rutiranje

  Programab. logi. kontrol.Elektromedicin.

  instrumentac.Inteligentni sistemi i maine

  Nesim. reimi rada el.maina

  Digitalni sistemiupravljanja

  Tehnika prenosa slikeRaunarska animacija II

  DSP arhitekt. i algoritmi

  Optoelektronika

  18.06. Teorija grafovaUgradjeni raunarski sistemi

  Telekom. MreeProj. kola za telekom.

  Mobilne telekomunikacijeMod i simulacija sistemaRaunarske komunikacije

  Mobilne komunikacijeUpravljako raunovodstvo

  Elektroenergetskaoprema

  Prelazni procesi u el.mainama

  Met. obrade sig. u muziciDiskretna matematikaMikrosen. i aktua. u

  elektromedStdijska audiotehnikaIntegrisani medicinski

  sistemi

  Elektrini SPICEmodeli

  komponenataMerenja umikroelekt

  19.06. Mobil. i distrib.infog.sistemiMobilno raunarstvo

  Antene i antenski sistemiOptoelektronski

  kom.sistemiOptike komunikacije

  Hidrauli. i pneum. uprav.sis.

  Dinamika meh. i mainaInemjerska ekonomija

  ElektraneElektrina vozila

  Integ kola sa me. SignAlati za multimedijuMedicinska instrum.

  Virtuelna mernainstrumentacija

  20.06. Raunarska grafika Tehnika modulacije Industrijski sistemi za mer.ikon

  Modeliranje i sim.dinam sistema

  KameraProjektovanje el. sis.

  Tehnika kontrolekvaliteta

  Projektovanje int.kola

  Tehnologijamikrosistema

  21.06. Interakcija ovek-raunarProjektov. raunarskog

  hardvera

  Zatita informacijaTelevizija

  Raunarski upravljakisistemi

  Industrijski menadmentRa. mer.info. sis. u

  industriji

  Softver za sim. dinsistema

  Elektrine maineKodovanje i kompresija

  Uprav. elektro.pretvara.

  Visokonaponskamerenja

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  12/14

  1

  24.06. Napredne baze podatakaDigitalna obrada signala

  Audio tehnikaBaze podataka

  Multivarijabilni sistemiSistemi za akviziciju

  podatakaUprav. proc. u real.

  vremenu

  Proj. dig. integrisanih kolaSist za akviziciju podataka

  Baze podataka

  Ra. mer.info. sis. uindustriji

  Integrisani mikro

  25.06. Prepoznavanje uzorakaVetaka inteligencija

  Prenos podatakaKodovanje

  Proj. infor. Sistema Odabrana poglavlja izelektroenerg.Postrojenja

  MEMSMontaa

  26.06. Arhitekture i projektovanjesoftvera

  Nelinearni SAU Specijalne elektrineinstalacije

  Odab.pog iz el.omotpogona

  Arhitekturemikrosistema

  27.06. Paralelni sistemi Multipleksni prenos signalaTeorija informacija

  Servo sistemi Modeliranje el. maina ipogona

  Nanotehnologije

  28.06. Softversko inenjerstvo Softversko inenjerstvoDigitalne telekomunikacije

  Optimalno upravljanje Sist. za rad u rea vremenu

  01.07. Metodi i sistemi za obradusignala

  Merenj utelekomunikacijama

  Elektrotermija

  02.07. Mikrotalasna elektronika Internet upravljanjeIzvori za napajanje

  Regul. elektromot.Pogona

  Video komunikacije Mikrotalasnaelektronika

  03.07. Distribuirani sistemiInternet tehnologije

  Video komunikacije Elektrine instalcijeSCADA sistemi

  Industrij. sist za mer. ikontrolu

  Elektromagnetika

  ElektromagnetikaMedicinska elektronika

  Merenje neelektrinihveliina

  04.07. Zatita informacija Analiza elektroenerg

  mrea

  05.07. Projektovanje raunarskihmrea

  Numerika analiza

  Num. analiza uelektromagnetici

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  13/14

  1

  V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP11.06. Nap. metode za obradu slike-

  internetUzemljivai Razvoj PC aplikacija

  za projektovanje

  12.06. Sistemi za upr. bazamapodataka

  Mikrokontroleri

  Internet preko Web mreeRadiodifuzni sistemi

  Inteligentni merni sistemi Raunarski merno-informacioni sistemi u

  industriji

  Mikrokontroleri Projektovanjemikrosistema

  13.06. Testiranje i kvalitet softvera Merenja u optikimkomunikacijama

  Fazi upravljanje Integrisana kola same.signalom

  14.06. Ulazno izlazni ureajiSoftcomputingMob. kom. sistemi

  Antene i antenski sistemiPerformanse optikihprijemnika

  Optike mree

  Upravljanje u roboticiStohastiki sistemi Projektovanjeelektromot.pogona Industr.nadzornoupravlj.sistemiObrada videosignala

  Bas sistemi-smartsenzori

  17.06. Pretrazivanje informacijaNapredne tehnike digitalne

  logikeSkladit. pod. i otkriv. znanja

  Beini pristup internetuVekt kvant.i kompres. signala

  Mod. u telekomunikacijama

  Servisna robotikaProgramiranjeind.kontrolera

  Osnovi likovne kulturei teorijaforme

  Interakcija ovekrobot

  Merno informacionisistemi u vozilima

  Fizika i dijagnostikaotkaza

  18.06. Projektni obrazciModeliranje i simulacijaElektronsko poslovanje

  Satelitski komunikacioni sistemiMultimedijalni kom.sistemi

  Elektronsko poslovanje

  TelemetrijaTeleupravljanje

  Upravljakoraunovodstvo

  Specijalni elektroenergetskipretvarai

  Ultrazvuna tehnikaProjektovanje RF

  arhitektura

  TelemetrijaSistemi za viz.mernih

  procesa

  19.06. Geografski informacioni

  sistemi i tehnologijeKompjuterska vizuelizacija

  Nelinearna optika

  Proj. RF I mik. kola i sklopova

  DSP zasnovano

  upravljanje

  Mobilne komunikacije

  Neuronske mree

  Sistemi za akviziciju

  mernih procesa

  Integrisana

  optoelektronika

  20.06. Algorit. i arh spec ra sisteSpektralne metode

  Sistemi za digitalnu obradusignala

  Fleksibilni proizvodnisistemi

  Inteligentni informacionisistemi

  Testiranje idijagnostika

  Obrada medicinskeslike

  Raz.PC apl.zaposlovanje

  Interakcija ovek robot Karakterizacijamikroel komponenata

  21.06. Medicinska informatikaTestiranje hardvera

  Kodovanje i komp.signalaBeine raunarske mree

  Inenjerska ekonomija Upravljanjeelektroenergetskim

  pretvaraimaInenjerska ekonomija

  Adaptivna obradasignala

  Raunarska animacijaIII

  Teh. uzem. i oklopljavu mernim sistemima

  Dozimetrija idozimetri

  24.06. irokopojasne pristupnekomunikacije

  Telekomunikacioni sistemi II Biomedicinski inenjering Regulacijaelektroenerg.sistema

  Videosistemi Upravljanje kvalitetommernih sistema

  NanoelektronikaMemorijskekomponente

  25.06. Robotika Internet preko WDM mreaStudijska audiotehnika

  Elektroenergetskipretvarai

  Telekomunikacije uelektroenergetici

  Obnovljivi izvorienergije

  Robotika

  26.06. Semantiki Web Proj.komunik. i inf.sisteama Svetlotehnika27.06. Kompleksnost algoritama Upravljanje vel.sistemima Laserska tehnika Nanotehnologije

 • 7/30/2019 jun-2013-nnp

  14/14

  1

  28.06. Pravni aspekti informatike Siftver za sim.din.sistema Tehnologijamikrosistema

  01.07. Fazilogika-internet predmet02.07. Mikrotalasna elektronika Regulacija

  elektromot.pogonaIzvori za napajanje

  Viemotorni pogoniIzvori za napajanje

  Izvori za napajanje

  03.07. Upravljanje projektimaStruna praksa

  Organizacija i upravljanjeprojektima

  Timski projekatStruna praksa/timski

  projekat

  Struna praksa/timskiprojekat

  Struna praksa/timskiprojekat

  Elektrine instalcije

  Struna praksa/timskiprojekat

  Struna praksa/timskiprojekat

  04.07. Virtuelni merni sistemi Eksploat.elektroenerget.mrea05.07. Memorijski sistemi Projektovanje tel. sistema