of 12 /12
ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI HOTĂRÂREA NR. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 Consiliul local al comunei Jidvei intrunit in şedinţa extraordinara din data de 14.01.2013 Având in vedere: - Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 initiat de către dl. TRIF ALIN, primar; - Expunerea de motive intocmita de către dl. TRIF ALIN, primar privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; - Raportul de specialitate intocmit de către serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; - Ai*t. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; - raportul de avizare al Comisiei nr. 1- comisia pentru administraţie publică, juridică si de disciplina, relaţii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relaţii internaţionale; - raportul de avizare al Comisiei nr. 2- comisia pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport; - raportul de avizare al Comisiei nr. 3- comisia pentru activitati economico-fmanciare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism; - HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile acestora, aferente anului 2013, - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare ; - punctul 290 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal, modificate de HG 1579/2007, - OG din 09.13.2013 pentru reglementatea unor masuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale publicata in MO partea I nr. 18 din 09.01.2013; - art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata; - tinand seama de necesitatile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013,

JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

HOTRÂREA NR. 2 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local al comunei Jidvei intrunit in edina extraordinara din data de 14.01.2013
Având in vedere: - Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2013 initiat de ctre dl. TRIF ALIN, primar; - Expunerea de motive intocmita de ctre dl. TRIF ALIN, primar privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; - Raportul de specialitate intocmit de ctre serviciul financiar-contabil din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;
- Ai*t. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare;
- raportul de avizare al Comisiei nr. 1- comisia pentru administraie public, juridic si de disciplina, relaii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relaii internaionale;
- raportul de avizare al Comisiei nr. 2- comisia pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport;
- raportul de avizare al Comisiei nr. 3- comisia pentru activitati economico-fmanciare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism;
- HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile acestora, aferente anului 2013,
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificrile si completrile ulterioare ;
- punctul 290 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal, modificate de HG 1579/2007,
- OG din 09.13.2013 pentru reglementatea unor masuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale publicata in MO partea I nr. 18 din 09.01.2013;
- art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit. „c” din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
- tinand seama de necesitatile de cretere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013,
Tn temeiul art. 45-(l) si art. 115-(1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraia publica locala, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare,
Adopta prezenta:
H O T A R A R E
Art.l. Se aproba impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2013 conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare ;
Art.2. Se acorda o bonificaie de 10 % pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri, impozitul pe teren, taxa auto datorate pentru intregul an de ctre persoanele fizice pana la data de 31 martie 2013.
Art.3. Se aproba anularea creanelor fiscale aflate in sold la data de 31.12.2012 mai mici de 10 lei, inclusiv.
Art.4.Se revoca HCL Jidvei nr. 65/29.11.2012 ca nelegala.
Hotararea se va comunica, ctre: - Institutia Prefectului - judeul Alba; - Serviciului financiar-contabil; - Primar;
Jidvei la 14.01.2013
CONTRASEMNEAZA SECRETARUL COMUNEI JIDVEI JIGMOND GEORGETA MARIA
Anexa nr. 1 cuprinzând valorile impozabile, impozitele i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile începând cu anul 2013 I. Codul fiscal - Titlul IX - Impozite i taxe locale__________________
C A P IT O L U L II Im pozitu l i ta x a pe cld iri
V a lo rile im p o zab ile pe m etru p tra t de su p ra fa c o n s tru it d esf u ra t la c ld iri, în cazu l p e rso a n e lo r fiz ice A rt. 251 alin . (3)
T ipu l c ld irii V alo a rea im p o zab il - le i/m -
C u in sta la ii de ap , can a liza re , e lec tr icc i în c lz irc (co n d iii cu m u la tiv e)
F r in sta la ii de ap, can a liza re , e lec tr icc sau în c lz ire
A. C ld ire cu cad re d in beton a rm a t sau cu p ere i ex te rio ri d in c rm id a rs ori d in o rice a lte m a te ria le rezu lta te în u rm a unu i tra tam en t te rm ic i/sau ch im ic
935 555
T ipu l c ld irii V a lo a re a im p o zab il - le i/m 2 -
C u in sta la ii d e ap, canalizare , e lec tr ice i în c lz ire (co n d iii c u m u la tiv e )
F r in sta la ii d e ap, can a liza re , e lec tr ice sau în c lz ire
B. C ld ire cu pere ii ex te rio ri d in lem n, d in p ia tr na tu ra l , d in c rm id nears , d in vl tu c i sau d in o rice a lte m ate ria le n esu p u se unu i tra tam en t te rm ic i/sau ch im ic
254 159
C. C ld ire -an ex cu cad re d in b e to n a rm at ori cu perei ex te rio ri d in c rm id a rs sau d in o rice a lte m a te ria le rezu lta te în u rm a unui tra tam en t te rm ic i/sau ch im ic
159 143
D. C l d ire -a n e x cu pere ii ex te rio ri d in lem n, d in p ia tr n a tu ra l , d in c rm id nears , d in v l tu c i ori d in o rice a lte m a te ria le n e su p u se unu i tra tam en t te rm ic i/sau ch im ic
95 63
E. In cazu l co n tr ib u ab ilu lu i ca re d e in e la aceeai ad res încp eri am p lasa te la su b so l, d em iso l i/sau la m an sard , u tiliza te ca lo cu in , în o rica re d in tre tip u rile de c ld iri p rev zu te la lit. A -D
7 5 % d in su m a care s-a r ap lica c ld irii
75% d in sum a care s-a r ap lica c ld irii
F. In cazu l co n tr ib u ab ilu lu i care d e in e la aceeai ad res în cp eri am p lasa te la subso l, la d em iso l i/sau la m ansard , u tiliza te în a lte sc o p u ri d ecâ t ccl dc locu in , în o rica re d in tre tip u rile dc c ld iri p rev zu te la lit. A -D
5 0 % d in su m a ca re s-a r ap lica c ld irii
5 0 % d in su m a ca re s-a r ap lica c ld irii
C A P IT O L U L III Im p o zitu l i ta x a pe teren
lm p o z itu l/T ax < A rt. 25 8 alin .
a pe te ren u rile am p lasa te în in trav ilan - T e ren u ri cu co n s tru c ii [2)
Z o n a în cad ru l localit ii
N iv e lu rile im p o z itu lu i/tax e i, pe ranguri de lo ca lit i - le i/h a -
0 I II III IV V
A 10353 8597 7553 6545 889 711
B 8597 6 499 5269 4447 711 534
c 6499 4447 3335 2113 534 355
D 4447 2113 1763 1230 348 178
Im p o z itu l/T ax a pe te ren u rile am p lasa te în in trav ilan o rice a lt ca teg o rie de fo lo s in d ecâ t c ea de te ren u ri cu co n stru c ii - A ri. 258 alin . (4) le i/ha -
Nr. crt.
Z on a C a te g o ria de fo lo sin
A B C D
3. F ânea 21 19 15 13
4. V ie 46 35 28 19
5. L ivad 53 46 35 28
6. P dure sau alt te ren cu v eg e ta ie fo res tie r 28 21 19 15
7. T eren cu ape 15 13 8 X 8. D rum uri i ci fera te X X X X 9. Teren n ep ro d u c tiv X X X X
Im p o z itu l/T ax a pe te ren u rile am p lasa te în ex trav ilan A rt. 258 alin . (6) - le i/h a -
N r. crt.
Z o n a C a te g o ria de fo lo sin
A B C D
1. T eren cu con stru c ii 31 28 26 22
2. T eren arab il 50 48 45 42
3. P u n e 28 26 22 20
4. F ân ea 28 26 22 20
5. V ie p e rod . a lta d ecâ t c e a p rev zu t la nr. crt. 5.1 55 53 50 48
5.1. V ie pân la in tra rea pe rod X X X X 6. L ivad pe rod , a lta d ecâ t cea p rev zu t la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
6.1. L ivad p ân la in tra rea pe rod X X X X 7. P dure sau alt te ren cu v eg e ta ie fo res tie r , cu ex cep ia celu i
p rev zu t la nr. crt. 7.1 16 14 12 8
7.1. P dure în v ârst de p ân la 20 d e an i i p d u re cu ro l dc p ro tcc ic X X X X
8. T eren cu ap, a ltu l d e c â t ce l cu am en aj ri p isc ico le 6 5 2 1 8.1. Teren cu am enajri p isc ico le 34 31 28 26
9. D rum uri i ci fera te X X X X
10. T eren n ep ro d u c tiv X X X X
C A P IT O L U L IV Im pozitu l pe m ijlo ace le de tra n sp o rt A rt. 263 alin . (2 )1 )
Nr. crt.
M ijlo ace de tran sp o rt cu trac iu n e m ecan ic
I. V eh icu le în m a tricu la te ( le i/2 0 0 om3 sau f rac iu n e d in accasta)
1. M otore te , sc u te re , m o to c ic le te i a u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d ric de p ân la 1.600 cm 3, inc lusiv
8
2. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d ric în tre 1.601 cm 3 i 2 .0 0 0 cm 3 in c lu siv 18
3. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d ric în tre 2 .001 cm 3 i 2 .6 0 0 cm 3 inclusiv 72
4. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d ric în tre 2.601 cm 3 i 3 .0 0 0 cm 3 inclusiv 144
5. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d ric de peste 3 .001 cm 3 290
6. A u to b u ze , au to ca re , m icro b u ze 24
7. A lte v eh icu le cu trac iu n e m ecan ic cu m asa to ta l m a x im au to riza t de p ân la 12 to n e , inc lusiv 30
8. T ractoare în m a tric u la te 18
II. V e h icu le în reg istra te
I. V eh icu le cu cap ac ita te c ilin d ric : le i/200 cm 3
1.1. V eh icu le în reg is tra te cu c ap ac ita te c ilin d ric < 4 .8 0 0 cm 3 2-4
1.2. V eh icu le în reg is tra te cu c ap ac ita te c ilin d ric > 4 .8 0 0 cm 3 4-6
2. V eh icu le Iar cap ac ita te c ilin d ric ev id en ia t 50 -1 5 0 lei/an
1) V alo rile su n t cclc p rev zu te la art. 263 a lin . (2 ) d in L eg ea nr. 571 /2 0 0 3 p riv in d C o d u l fisca l, cu m o d ific rile a d u se prin L egea nr. 2 0 9 /2 0 1 2 p riv in d ap ro b a rea O rd o n an e i G u v ern u lu i nr. 30/2011 p en tru m o d ifica rea i co m p le ta re a L eg ii nr. 571 /2 0 0 3 p riv in d C o d u l fiscal, p recum i p en tru reg lem en ta re a u n o r m su ri f in an c ia r-f isca le , i nu au fost in d ex a te , d e o a rece de la d a ta adop t rii lo r au trecu t m ai pu in de 3 ani. A rt. 263 alin . (4 )2 ) A u to v eh icu le de tran sp o rt m arf cu m asa to ta l m ax im au to riza t e g a l sau m ai m are d e 12 to n e Im p o zitu l (le i/an )
N u m ru l de axe i g reu ta tea b ru t în c rc a t m ax im ad m is A x(e) m o to r (o are ) cu sis tem dc su sp en s ie p n eu m atic sau ech iv a len te le recu n o sc u te
A lte s is tem e de su sp en sie pen tru axele m o to are
I. d o u axe
1. M asa de cel pu in 12 tone , d a r m ai m ic d e 13 to n e 0 133
2. M asa de ccl pu in 13 to n e , d a r m ai m ic de 14 tone 133 367
3. M asa de cel p u in 14 tone , d a r m ai m ic de 15 to n e 367 517
4. M asa de cel p u in 15 to n e , d a r m ai m ic de 18 to n e 517 1169
5. M asa dc cel p u in 18 to n e 517 1169
II. 3 axe
1. M asa de cel pu in 15 to n e , d a r m ai m ic de 17 to n e 133 231
2. M asa de cel pu in 17 tone . d a r m ai m ic dc 19 tone 231 474
3. M asa de ccl pu in 19 tone , d a r m ai m ic de 21 tone 474 615
4. M asa de cel pu in 21 tone , d a r m ai m ic de 23 to n e 615 947
5. M asa de cel pu in 23 tone , d a r m ai m ic de 25 tone 947 1472
6. M asa de ccl pu in 25 tone , d a r m ai m ic de 26 tone 947 1472
7. M asa de ccl pu in 26 to n e 947 1472
III. 4 axe
1. M asa d e cel p u in 23 ton e , dar m ai m ic de 25 tone 615 623
2. M asa de cel pu in 25 tone , d a r m ai m ic de 27 to n e 623 973
3. M asa de cel p u in 27 ton e , d a r m ai m ic de 29 tone 973 1545
4. M asa de ccl pu in 29 tone , d ar m ai m ic de 31 to n e 1545 2291
5. M asa de cel p u in 31 tone, d ar m ai m ic d e 32 tone 1545 2291
6. M asa de cel pu in 32 to n e 1545 2291
A rt. 263 alin . (5 )3) C o m b in a ii de au to v eh icu le (au to v eh icu le a rticu la te sau tren u ri ru tie re ) de tran sp o rt m arfa cu m asa to ta l m ax im au to riza t eg a l sau m ai m are de 12 tone
N u m ru l de axe i g reu ta tea b ru t în c rc a t m ax im ad m is Im po zitu l (le i/an)
A x(e) m o to r (oare ) cu sistem de su sp en sie p n eu m atic sau ech iv a len te le recu n o sc u te
A lte sis tem e de su sp en sie pen tru axele m otoare
I. 2+1 axe
1. M asa de cel p u in 12 tone , d a r m ai m ic d e 14 tone 0 0
2. M asa de cel p u in 14 tone , d a r m ai m ic de 16 to n e 0 0
3. M asa de cel pu in 16 tone , d a r m ai m ic de 18 to n e 0 60
4. M asa de cel pu in 18 tone , d a r m ai m ic de 20 tone 60 137
5. M asa de cel p u in 20 tone , d a r m ai m ic de 22 tone 137 320
6. M asa de cel p u in 22 ton e , d a r m ai m ic de 23 tone 320 414
7. M asa de cel p u in 23 tone , d a r m ai m ic de 25 tone 414 747
8. M asa de cel p u in 25 tone, d a r m ai m ic de 28 to n e 747 1310
9. M asa de cel pu in 28 to n e 747 1310
II. 2+2 axe
1. M asa de cel p u in 23 tone , d a r m ai m ic de 25 to n e 128 299
2. M asa dc cel pu in 25 tone , d a r m ai m ic de 26 to n e 299 491
3. M asa de cel p u in 26 tone, d a r m ai m ic de 28 to n e 491 721
2) V alo rile sun i ce lc p rev zu te la art. 263 alin . (4) d in L eg ea nr. 571 /2003 p riv in d C odu l fiscal, cu m o d ific rile adu se prin O rd o n a n a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 125 /2011 , i nu au fost ind ex a te d eo a rece dc la d a ta adop t rii lor au trccu t m ai pu in de 3 ani.
3) V a lo rile sun t ce le p rev zu te la art. 263 a lin . (5) d in L eg ea nr. 571 /2003 p riv in d C odu l fiscal, cu m o d ific rile ad u se prin O rd o n an a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 125 /2011 . i nu au fost indexate d eo a rece de la da ta ad o p t rii lo r au trecu t m ai pu in dc 3 ani.
N um ru l de axe i g reu ta tea b ru t în c rc a t m ax im ad m is Im pozitu l (le i/an )
& ' A x(e) m o to r A lte (oare ) cu sis tem sistem e de de su sp en sie suspen sie pn eu m atic sau pen tru ech iv a len te le axele recu n o sc u te m otoare
4. M asa de cel p u in 28 tone , d ar m ai m ic de 29 tone 721 871
5. M asa de cel p u in 29 tone, d a r m ai m ic de 31 tone 871 1429
6. M asa de cel pu in 31 tone , d ar m ai m ic de 33 to n e 1429 1984
7. M asa de cel pu in 33 tone, d ar m ai m ic de 36 tone 1984 3012
8. M asa de cel pu in 36 tone , d a r m ai m ic de 38 to n e 1984 3 012
9. M asa d e cel pu in 38 to n e 1984 3 012
III. 2+3 axe
1. M asa de cel pu in 36 to n e , d a r m ai m ic de 38 tone 1579 2 197
2. M asa d e cel p u in 38 tone, d a r m ai m ic d e 4 0 to n e 2197 2986
3. M asa de cel pu in 40 to n e 219 7 2986
IV. 3+2 axe
1. M asa de cel pu in 36 tone , d a r m ai m ic de 38 tone 1395 1937
2. M asa de cel pu in 38 tone , d a r m ai m ic de 40 to n e 1937 2 679
3. M asa de cel pu in 40 tone, d a r m ai m ic de 44 tone 2 679 3963
4. M asa dc ccl pu in 44 to n e 2 679 3963
V. 3+3 axe
1. M asa de cel pu in 36 tone , d a r m ai m ic d e 38 to n e 794 960
2. M asa de cel pu in 38 tone , d a r m ai m ic de 40 to n e 960 1434
3. M asa de cel pu in 40 tone, d a r m ai m ic de 44 to n e 1434 2283
4. M asa de cel pu in 44 to n e 1434 2283
A rt. 263 alin . (6) R em orci, sem irem o rc i sau ru lo te
M a sa to ta l m ax im au to riza t Im pozit - lei -
a) P â n la o ton, inc lu siv 9
b) P este o ton , d a r nu m ai m u lt d e 3 to n e 34
c) P este 3 tone , dar nu m ai m u lt de 5 tone 52
d) P este 5 tone 64
A rt. 263 alin . (7) M ijlo ace de tra n sp o rt pe ap
1. L un tre , brci fa r m o to r, fo lo s ite p en tru p escu it i u z p ersonal 21
2. B rc i fa r m otor, fo lo s ite în a lte scopuri 56
3. B rci cu m o to r 210
4. N av e de sp o rt i ag rem en t In tre 0 i 1119
5. S cu te re de ap 210
6. R e m o rch e re i îm p in g to a re : x
a) p â n la 50 0 CP, inc lusiv 5 59
b) pes te 500 C P i p â n la 2 000 C P , inc lu siv 909
c) p es te 2 000 C P i p ân la 4 0 0 0 C P , inc lusiv 1398
d) pes te 4 0 0 0 CP 2 237
7. V ap o are - p en tru f ieca re 1000 td w sau f rac iu n e d in aces ta 182
8. C cam u ri, lep u ri i barje fluv ia le : X a) cu cap ac ita te a de în c rc a re p ân la 1500 d e tone, inc lu siv 182
b) cu cap ac ita te a de în c rc a re d e p es te 1500 dc to n e i p ân la 3 0 0 0 de to n e , in c lu siv 280
c) cu cap ac ita te a de în c rc a re de p es te 300 0 de to n e 490
C A P IT O L U L V T ax a p en tru e lib e ra re a ce rtifica te lo r, a v ize lo r i a au to riza iilo r
A rt. 26 7 alin . (1) T ax a pen tru e lib e ra re a c e rtifica tu lu i de u rb an ism în m ed iu l u rban
- lei -
S u p ra fa a p en tru care se ob in e ce rtifica tu l de u rb an ism
a) p ân la 150 m 2, inc lusiv
A 2 b) in tre 151 i 250 m , inc lu siv
c) în tre 251 i 500 m 2, inc lu siv
d) în tre 501 i 750 m 2, inc lusiv
e) în tre 751 i 1000 m , inc lu siv
f) pes te 100 m 2
A rt. 2 67 alin . (4) T axa p en tru e lib e ra re a au to riza ie i de fo ra je sau excav ri
A rt. 26 7 alin . (7) T axa p en tru e lib e ra re a au to riza ie i de co n s tru ire p en tru ch io cu ri, ton e te , cab in e , spaii de exp u n ere , s itu a te pe c ile i în sp a iile p u b lice , p rccu m i pen tru am p lasa rea c o rp u rilo r i a p a n o u rilo r de afiaj, a f irm e lo r i rec lam elo r
8 lei p en tru fieca re m p de su p ra fa a o cupata de co n s tru c tie
A rt. 267 alin . (11) la x a p en tru e lib e ra re a unei au to riza ii p riv in d lucr rile de raco rd u ri i b ran am en te la re e le le p u b lice de ap , can a liza re , gaze, te rm ice , energ ie elec tric , te le fo n ie i te le v iz iu n e p rin cab lu
13 lei, pen tru fiecare racord
Art. 2 67 alin . (12) T axa p en tru av izarea ce rtifica tu lu i d e u rb an ism de c trc co m isia de u rb an ism i a m en a ja rea te r ito riu lu i, d e c tre
15 lei
p rim ari sau de s tru c tu rile de sp e c ia lita te d in cad ru l con siliu lu i ju d e e a n
Art. 267 alin . (13) T axa p en tru e lib e ra re a c e rtifica tu lu i de n o m en c la tu r strad a l i ad res
9 lei
A rt. 268 alin . (1) T axa p en tru e lib e ra re a unei au to riza ii pen tru d esf u ra rea unei ac tiv it i eco n o m ice
1. în m ed iu l ru ral 15 lei
2. în m ed iu l u rban
Art. 268 alin . (2) T axa p en tru e lib e ra re a au to riza iilo r san ita re de fu n c io n are
Art. 268 alin . (3) T axa p en tru e lib e ra re a de cop ii h e lio g ra fice d e p e p lan u ri cad as tra le sau de pe alte asem en ea p lan u ri, d e in u te de co n s iliile locale
32 lei, pen tru fiecare m 2 sau frac iu n e de m 2
A rt. 268 alin . (4) T axa p en tru e lib e ra re a ce rtifica tu lu i de p ro d u c to r
80 lei
A rt. 268 alin . (5) T axa p en tru e lib e ra re a /v iza re a an u a l a au to riza ie i p riv in d d e sf u ra rea ac tiv it ii d e a lim en ta ie p u b lic
10 lei
C A P IT O L U L V I T A X A P E N T R U F O L O S IR E A M IJL O A C E L O R D E R E C L A M I P U B L IC IT A T E
A rt. 271 alin . (2) T axa p en tru afiaj în scop de rec lam i p u b lic ita te : - le i/ m sau frac iu n c de m -
a) în cazu l unu i afiaj s itu a t în locu l în ca re p e rso a n a d e ru leaz o ac tiv ita te eco n o m ic
32
b) în cazu l o ric ru i alt panou , afiaj sau s tru c tu r de afiaj pen tru rec lam i p u b lic ita te
23
C A P IT O L U L V II IM P O Z IT U L P E S P E C T A C O L E
A rt. 275 alin . (2) M a n ifes ta re a a r tis tic sau ac tiv ita tea d is trac tiv : - le i/ m 2 -
a) în cazu l v id eo tec ilo r 2
b) în cazu l d isc o te c ilo r 3
C A P IT O L U L X III S an c iu n i
L im ite le m in im e i m ax im e a le am en z ilo r în cazu l p erso an e lo r fiz ice
A rt. 294 alin . (3) C o n trav en ia p re v z u t la alin . (2 ) lit. a) se sa n c io n e a z cu a m en d de la 70 lei la 2 7 9 lei, iar ce le de la lit. b )-d ) cu a m en d de la 27 9 lei la 69 6 de lei
A rt. 2 94 alin . (4) în c lca rea n o rm e lo r teh n ice p riv in d tip rirea , în reg is tra rea , v ân zarea , ev id e n a i g es tio n a rea , d u p caz , a ab o n am en te lo r i a b ile te lo r d e in tra re la sp e c taco le co n s titu ie co n trav en ie i se sa n c io n eaz cu am en d de la 325 d e lei la 1578 lei.
L im ite le m in im e i m ax im e a le am en z ilo r în cazu l p erso an e lo r ju r id ic e
A rt. 294 alin . (6) (6) In cazu l p erso an e lo r ju r id ic e , lim ite le m in im e i m ax im e a le a m e n z ilo r p rev zu te la alin . (3) i (4 ) se m a jo reaz cu 300% , respec tiv : - co n trav en ia p rev zu t la alin . (2 ) lit. a) se sa n c io n e a z cu am e n d de la 28 0 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b )-d ) cu am en d de la 1116 lei la 2 7 8 4 lei. în c lc a re a n o rm e lo r teh n ice p riv in d tip rirea , în reg is tra rea , v ân zarea , e v id en a i g es tio n a rea , d u p caz, a ab o n am en te lo r i a b ile te lo r de in tra re la sp e c taco le c o n s titu ie co n trav en ie i se sa n c io n eaz cu am en d de la 1300 lei la 6312 lei.
II. L eg ea nr. 117/1999 p riv in d tax e le e x tra ju d ic ia re de tim b ru , cu m o d ific rile i co m p le t rile u lte r io a re
L ista cu p rin zân d tax e le e x tra ju d ic ia re de tim bru
Nr. crt.
E x tras d in no rm a ju r id ic - lei -
C A P IT O L U L I T axe p en tru e lib e ra re a ce rtifica te lo r dc o rice fel, a lte le d ecâ t ce le e lib e ra te de in stan e , M in is te ru l Ju s tiie i i L ib e rt ilo r C e t en eti, P arch e tu l d e pe lân g în a lta C u rte de C asa ie i Ju s tiie i de n o ta rii pub lic i, p recu m i p en tru a lte se rv ic ii p resta te de u nele in stitu ii p u b lice
1. E lib era rea de c tre o rg an e le ad m in istra ie i p u b lice cen tra le i locale , de alte au to rit i p u b lice , p recu m i de in stitu ii de sta t, care , în e x e rc ita rea a tr ib u iilo r lor, su n t în d rep t s ce rtifice an u m ite situ a ii de fap t, a ce rtifica te lo r , a d ev e rin e lo r i a o ric ro r a lte în sc risu ri prin ca re se a te s t un fap t sau o situa ie , cu ex cep ia ace lo r ac te p en tru care se p l te te o a lt tax e x tra ju d ic ia r de tim b ru m ai m are
2
2. E lib era rea c e rtifica tu lu i de p ro d u c to r P u n c t ab ro g a t p rin art. 80 lit. i) d in O rd o n an a G u v ern u lu i nr.
36 /2 0 0 2 p riv in d im p o zite le i taxele locale
3. E lib era rea ce rtific a te lo r de p ro p rie ta te a su p ra an im ale lo r, pe cap de an im al: X
- p en tru an im ale sub 2 ani 2
- p en tru an im ale pes te 2 an i 2
Nr. crt.
E x tras d in no rm a ju r id ic - lei -
4. C e rtif ic a rea (tran sc rie rea ) tran sm isiu n ii p ro p rie t ii a su p ra an im ale lo r, pe cap de an im al, în b ile te de p ro p rie ta te :
X
- p en tru an im ale sub 2 ani 2
- pen tru an im ale p es te 2 ani 5
5. E lib e ra rea ce rtifica te lo r de în re g is tra re fisca l P unct ab ro g a t p rin art. 1, pct. 144 din L egea nr. 174/2004
pentru ap ro b a rea O rd o n an e i G u v ern u lu i nr. 92 /2003 p riv ind
C o d u l de p ro ced u r fisca l
6. E lib era rea , la cerere , a ce rtific a te lo r m ed ico -leg a le i a a lto r ce rtifica te m ed icale fo lo site în ju s ti ie
2
7. E libera rea , la cercre , a ce rtifica tc lo r de caz ie r ju d ic ia r 2
8. în reg istra rea , la cere re , în ac te le de sta re c iv il a sch im b rii num elu i i sexu lu i 15
9. în reg istra rea , la cere re , în ac te le de sta re c iv il a d esfacerii c s to rie i 2
10. T ran scrie rea , la cerere , în reg istre le de sta re c iv il rom âne, a ac te lo r de sta re c iv il în to cm ite de au to rit ile str in e
2
11. R e co n stitu irea i în to c m ire a u lte rio a r , la cerere , a a c te lo r de sta re c iv il 2
12. E lib era rea a lto r ce rtifica te de s ta re c iv il în locu l ce lo r p ie rd u te , sustrase , d istru se sau d e te rio ra te
2
C A P IT O L U L II T axe p en tru e lib e ra re a sau p re sc h im b a re a ac te lo r de iden tita te i în sc rie re a m en iu n ilo r în acestea , p recu m i pen tru e lib e ra re a p e rm ise lo r de v ân to a re i de p escu it
1.
A cte de iden tita te : X
a) e lib e ra re a sau p re sc h im b a re a ac te lo r d e id en tita te p en tru ce t en ii rom âni, e lib e ra re a sau p re lu n g irea v a lab ilit ii ac te lo r de iden tita te pen tru ce t en ii strin i i pen tru p e rso an e le f r ce t en ie , p recu m i în sc rie re a m en iu n ilo r p riv in d sc h im b a rea d o m ic iliu lu i sau a reed in e i c e t e n ilo r rom âni
5
b) în sc rie rea m en iu n ilo r p riv in d sc h im b a rea d o m ic iliu lu i sau a reed in e i A brogat prin O rd o n an a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
c) v iza an u a l a c a m c te lo r de id en tita te a le ce t en ilo r str in i i a le p e rso an e lo r fr ce t en ie
6
d) e lib e ra re a u n o r noi cri, bu le tin e , ca rn e te de iden tita te i leg itim aii p rov izo rii în locu l ce lo r p ie rd u te , fu ra te sau d e te rio ra te
A brogat p rin O rd o n an a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
2. în reg is tra rea ce re rilo r p e rso an e lo r fiz ice i ju r id ic e p riv in d fu rn iza rea u n o r date din R eg istru l p erm an en t de ev id e n a pop u la ie i
A brogat prin O rd o n an a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2009
N r. crt.
E x tras d in n o rm a ju r id ic - lei -
3. E lib era rea sau v iza a n u a l a p e rm ise lo r de v ân to are 3
4. E lib era rea sau v iza an u a l a p e rm ise lo r de p escu it 2
C A P IT O L U L III Taxe p en tru ex am in a rea co n d u c to rilo r de au to v eh icu le în v ed e rea ob in erii p e rm ise lo r de co n d u cere
1. T axe p en tru ex a m in a re a can d id a ilo r care au ab so lv it o c o a l dc co n d u c to ri de au to v eh icu le :
X
a) o b in e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re p en tru au to v eh icu le d in ca teg o riile i su b c a tcg o riile A , A l , B , B l i B-f-E
6
b) o b in erea perm isu lu i de c o n d u ce re valab il p en tru au to v e h ic u le din ca teg o ria A
A brogat p rin O rd o n a n a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
c) o b in e rea perm isu lu i de co n d u c e re valab il p en tru au to v eh icu le ap a rin ân d u neia d in tre ca teg o riile sau su b c a teg o riile B , B l , B + E
A b ro g a t p rin O rd o n a n a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
d) o b in e rea p erm isu lu i de c o n d u ce re p en tru au to v eh icu le d in ca teg o riile i su b c a teg o riile C , C l , T r, D, D l , C + E , D + E , C l + E, D l + E, T b i T V
28
e) o b in e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re v a lab il p en tru au to v eh icu le ap a rin ân d u neia d in tre ca teg o riile sau su b c a teg o riile C l + E, D l + E, C , D, T b, T v
A b ro g a t p rin O rd o n a n a dc u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
1) o b in e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re v a lab il pen tru au to v eh icu le d in ca teg o riile C + E , D + E
A b ro g a t p rin O rd o n a n a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2 0 0 9
2. Taxe p en tru ex am in a rea p e rso a n e lo r c ro ra le-a fost an u la t p e rm isu l de co n d u cere , pen tru ca teg o riile c u p rin se în perm isu l anu la t, p recu m i a p erso an e lo r carc au fo st re sp in se de 3 ori la ex am en u l p en tru o b in e re a acele ia i ca tego rii a p e rm isu lu i de co n d u ce re , p recu m i p en tru p e rso an e le care nu au ab so lv it o c o a l de co n d u c to ri de au to v eh icu le , cu ex c e p ia ce lo r pen tru ca teg o riile B , B l , B + E
84
3. T axe p en tru e x am in a rea p e rso a n e lo r c ro ra le-a fo st an u la t p e rm isu l de co n d u cere , p en tru ca teg o riile c u p rin se în p erm isu l an u la t
A brogat p rin O rd o n a n a de u rg en a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2 0 0 9
4. T axe p en tru e x am in a rea p e rso a n e lo r ca re au fo st re sp in se d e 3 ori la ex am en u l pen tru o b in e re a acele ia i ca teg o rii a p e rm isu lu i d e co n d u ce re
A b ro g a t p rin O rd o n a n a de u rgen a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
C A P IT O L U L IV T ax e de în m a tricu la re a a u to v e h ic u le lo r i rem o rc ilo r, au to riza re p ro v iz o rie de c ircu la ie i au to riz a re de c ircu la ie pen tru p ro b e
1.
T axe d e în m a tricu la re p e rm a n e n t sau tem p o ra r a a u to v e h ic u le lo r i rem orcilo r:
X
a) au to v eh icu le i rem orci cu m asa to ta l m ax im au to riz a t d e p ân la
3 .5 0 0 kg inc lusiv
60
b) au to v eh icu le i rem o rc i cu m asa to ta l m ax im au to riz a t cu p rin s în tre 750 kg i 3 .500 kg, inc lusiv
A b ro g a t p rin O rd o n a n a dc u rg en a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9
c) au to v eh icu le i rem o rc i cu m asa to ta l m ax im a u to r iz a t m ai m are de 3 .500 kg
145
2. T ax de au to riza re p ro v izo rie a c ircu la ie i a u to v e h ic u le lo r i rem o rc ilo r n c în m a tric u la te p e rm an en t sau tem p o ra r
9
3. T axe de au to riza re a c ircu la ie i p en tru p ro b e a au to v e h ic u le lo r i rem o rc ilo r 414
C A P IT O L U L IV I T ax p en tru fu rn iza re date
în re g is tra re a ce re rilo r p e rso a n e lo r fiz ice i ju r id ic e p riv in d fu rn iza rea u n o r date d in R eg is tru l n a io n a l de e v id en a p erso an e lo r, p recu m i d in R e g is tru l na ional de ev id en a p e rm ise lo r de co n d u ce re i ce rtific a te lo r de în m a tricu la re i d in reg istre le ju d e e n e i al m u n ic ip iu lu i B u c u re ti dc ev id en a p e rm ise lo r de c o n d u cc rc i ce rtific a te lo r de în m a tric u la re
5
CA PITO LU L V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu m odificrile i com pletrile ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu m odificrile i com pletrile ulterioare, cu excepia celor pentru terenurile agricole i forestiere
15