of 1 /1
P VEZIROV MOST P P P Makadamski put Hotel Ambasador Rijeka Moraca Rijeka Moraca Terasa Makadamski put "AUTO ZETA " HEMIJSKA CISTIONA Nadzemni bazen Podzemni bazen "TS GORICA " P P P OBJEKAT U IZGRADNJI TEMELJ P P P Makadamski put GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC SPORTSKA DVORANA BALON SALA BALON SALA TENISKI TEREN BALON SALA BALON SALA P P P P P P P TENISKI TEREN P P P P P P P P P rampa rampa P P P P garaza P P P P OBJEKAT U IZGRADNJI STADION FK BUDUCNOST P P P P P P P P P RUSEVINA STADION MALIH SPORTOVA IGRALISTE TRIBINE TRIBINE TRIBINE P P P RUSEVINA P OBJEKAT U IZGRADNJI OBJEKAT U IZGRADNJI VILA GORICA ISKOP garaza Makadamski put HOTEL ZIYA FOND PIO HITNA POMOC KIC BUDO TOMOVIC CANU MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA MONTENEGRO AIRLINES 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 50 64 65 66 67 68 70 71 73 74 75 76 78 81 54 57 51 54 48 48 51 54 57 60 63 66 69 30 36 39 42 45 27 30 33 36 42 45 51 48 54 60 60 63 75 72 36 39 42 45 51 54 57 60 51 54 57 48 54 57 60 Vaka Djurovica Vaka Djurovica Bulevar Ivana Crnojevica Bulevar Ivana Crnojevica Rista Stijovica Beogradska 19.Decembra CRKVA SV.DJORDJA A B C D UP 27 UP Z21 UP Z19 UP 28 UP 29 UP 30 UP Z22 UP 31 UP 32 UP 33 UP 51 UP 34 UP 35 UP 36 UP 54 UP 37 UP 53 UP 52 UP 39 UP H1 UP 40 UP TS12 UP 43 UP 42 UP 41 UP Z20 UP Z17 UP 23 UP 22 UP TS1 UP 4 UP 24 UP 3 UP Z4 UP Z5 UP Z6 UP 5 UP Z7 UP 6 UP Z8 UP 7 UP Z9 UP Z10 UP 8 UP Z11 UP 9 UP Z12 UP 10 UP 11 UP 12 UP Z13 UP Z14 UP 16 UP 15 UP 17 UP Z15 UP 19 UP 18 UP 20 UP 46a UP 44 UP 46 UP 45 UP 49 UP 47a UP 47 UP Z23 UP 50 UP Z4 UP 11 UP Z5 UP 12 UP 10 UP Z3 UP 9 UP Z2 UP 7 UP 8 UP 6 UP 5 UP 4 UP 1 UP 3 UP 2 UP Z1 UP 1 UP Z2 UP 18 UP 16 UP 17 UP 15 UP 14 UP 13 UP 2 UP 1 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP Z2 UP 11 UP 10 UP 9 UP 8 UP 26 UP H2 UP 23 UP 22 UP 20 UP 16 UP TS10 UP 13 UP 14 UP 15 UP 12 UP 47 UP 48 UP 49 UP Z3 UP 45 UP Z5 UP 46 UP Z4 UP 37 UP 36 UP 35 UP 38 UP 44 UP 41 UP 39 UP 40 UP 34 UP 33 UP 32 UP 31 UP 42 UP 43 UP 24 UP 25 UP 29 UP 30 UP 28 UP 27 UP Z1 UP Z6 UP 14 UP 13 UP Z12a UP 25 UP Z18 UP 26 UP 2 UP 1 UP Z2 UP Z1 UP Z3 UP TS6 UP 17 UP 18 UP 19 UP TS3 UP Z16 UP 21 UP 48 UP TS11 UP 23a UP TS8 UP TS9 UP TS2 UP TS5 UP TS7 UP TS13 UP TS4 Broj lista Razmjera Naziv grafi þNRJ SULORJD broj urbanisti þNH parcele LEGENDA granica XUEDQLVWLþNH zone oznaka XUEDQLVWLþNH zone granica urbanisti þNH parcele broj katastarske parcele granica katastarske parcele UP 18 B "Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica 1DUXþLODF 2SãWLQD Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o . 2EUDÿLYDþ +XVHLQ 9XNRYLü dip.ing.JUDÿ Planer faze granica zahvata plana postojeüi vodovod planirani vodovod postojeüD IHNDOQD NDQDOL]DFLMD planirana fekalna kanalizacija postojeüD DWPRVIHUVND NDQDOL]DFLMD planirana fekalna kanalizacija ukidanje vodovoda ukidanje kanalizacionog voda S S Odluka o usvajanju DETALJNOG URBANISTIý.2* 3/$1$ 129$ 9$52â - PODGORICA Broj: 02-030/18-709 od 12.09.2018. godine ________________________________________ NaruþLODF Glavni grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o . 2EUDÿLYDþ SODQD URBI.PRO, d.o.o. Podgorica 2GJRYRUQL SODQHU KLGURWHKQLþke infrastrukture: Husein VukovLü GLSOLQJJUDGM. ................................................................................. Direktor: 'XãDQ DåXGRvLü GLSOLQJDUK. _______________________________________ 3UHGVMHGQLN 6NXSãWLQH *ODYQRJ JUDGD 'U ĈRUÿH 6XKLK _______________________________________

JUDÿ...P VEZIROV MOST P P P Makadamski put HotelAmbasador Rijeka Moraca Rijeka Moraca Terasa Makadamski put "AUTO ZETA " HEMIJSKACISTIONA Nadzemni bazen Podzemni bazen " TS GORICA

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JUDÿ...P VEZIROV MOST P P P Makadamski put HotelAmbasador Rijeka Moraca Rijeka Moraca Terasa...

Page 1: JUDÿ...P VEZIROV MOST P P P Makadamski put HotelAmbasador Rijeka Moraca Rijeka Moraca Terasa Makadamski put "AUTO ZETA " HEMIJSKACISTIONA Nadzemni bazen Podzemni bazen " TS GORICA

P

VEZIROV MOST

P

P

P

M

akadam

ski put

H

o

t

e

l

A

m

b

a

s

a

d

o

r

Rijeka

M

oraca

R

i

j

e

k

a

M

o

r

a

c

a

T

e

r

a

s

a

M

a

k

a

d

a

m

s

k

i

p

u

t

"

A

U

T

O

Z

E

T

A

"

H

E

M

I

J

S

K

A

C

I

S

T

I

O

N

A

N

a

d

z

e

m

n

i

b

a

z

e

n

P

o

d

z

e

m

n

i

b

a

z

e

n

"

T

S

G

O

R

I

C

A

"

P

P

P

O

B

J

E

K

A

T

U

I

Z

G

R

A

D

N

J

I

T

E

M

E

L

J

P

P

P

M

a

k

a

d

a

m

s

k

i

p

u

t

G

I

M

N

A

Z

I

J

A

S

L

O

B

O

D

A

N

S

K

E

R

O

V

I

C

S

P

O

R

T

S

K

A

D

V

O

R

A

N

A

B

A

L

O

N

S

A

L

A

B

A

L

O

N

S

A

L

A

T

E

N

I

S

K

I

T

E

R

E

N

B

A

L

O

N

S

A

L

A

B

A

L

O

N

S

A

L

A

P

P

P

P

P

P

P

T

E

N

I

S

K

I

T

E

R

E

N

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ram

pa

ram

pa

P

P

P

P

g

a

r

a

z

a

P

P

P

P

O

B

J

E

K

A

T

U

I

Z

G

R

A

D

N

J

I

S

T

A

D

I

O

N

F

K

B

U

D

U

C

N

O

S

T

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RU

SE

VIN

A

S

T

A

D

I

O

N

M

A

L

I

H

S

P

O

R

T

O

V

A

I

G

R

A

L

I

S

T

E

T

R

I

B

I

N

E

T

R

I

B

I

N

E

T

R

I

B

I

N

E

P

P

P

RU

SE

VIN

A

P

O

B

J

E

K

A

T

U

I

Z

G

R

A

D

N

J

I

O

B

J

E

K

A

T

U

I

Z

G

R

A

D

N

J

I

V

I

L

A

G

O

R

I

C

A

I

S

K

O

P

garaza

M

a

k

a

d

a

m

s

k

i p

u

t

HO

TE

L Z

IY

A

FOND PIO

HITNA POMOC

KIC

B

UD

O T

OM

OV

IC

C

A

N

U

M

I

N

I

S

T

A

R

S

T

V

O

P

R

O

S

V

J

E

T

E

I

S

P

O

R

T

A

MONTENEGRO

AIRLINES

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

6

0

6

1

6

2

6

3

6

4

6

5

6

1

6

2

6

3

6

4

6

5

5

0

64

65

6

6

6

7

6

8

7

0

7

1

7

3

7

4

7

5

7

6

7

8

8

1

5

4

5

7

5

1

5

4

4

8

4

8

5

1

5

4

5

7

60

6

3

66

69

3

0

3

6

3

9

4

2

4

5

2

7

30

3

3

36

4

2

4

5

51

4

8

5

4

6

0

6

0

6

3

7

5

7

2

3

6

3

9

4

2

4

5

51

54

57

60

5

1

5

4

5

7

4

8

54

5

7

6

0

V

a

k

a

D

j

u

r

o

v

i

c

a

V

a

k

a

D

ju

ro

v

ic

a

Bulevar Ivana C

rnojevica

Bulevar I

vana Crn

ojevica

Rista S

tijovica

Beogradska

1

9

.D

e

c

e

m

b

r

a

C

R

K

V

A

S

V

.

D

J

O

R

D

J

A

A

B

C

D

U

P

2

7

U

P

Z

2

1

U

P

Z

1

9

U

P

2

8

U

P

2

9

U

P

3

0

U

P

Z

2

2

U

P

3

1

U

P

3

2

U

P

3

3

U

P

5

1

U

P

3

4

U

P

3

5

U

P

3

6

U

P

5

4

U

P

3

7

U

P

5

3

U

P

5

2

U

P

3

9

U

P

H

1

U

P

4

0

U

P

T

S

1

2

U

P

4

3

U

P

4

2

U

P

4

1

U

P

Z

2

0

U

P

Z

1

7

U

P

2

3

U

P

2

2

U

P

T

S

1

U

P

4

U

P

2

4

U

P

3

U

P

Z

4

U

P

Z

5

U

P

Z

6

U

P

5

U

P

Z

7

U

P

6

U

P

Z

8

U

P

7

U

P

Z

9

U

P

Z

1

0

U

P

8

U

P

Z

1

1

U

P

9

U

P

Z

1

2

U

P

1

0

U

P

1

1

U

P

1

2

U

P

Z

1

3

U

P

Z

1

4

U

P

1

6

U

P

1

5

U

P

1

7

U

P

Z

1

5

U

P

1

9

U

P

1

8

U

P

2

0

U

P

4

6

a

U

P

4

4

U

P

4

6

U

P

4

5

U

P

4

9

U

P

4

7

a

U

P

4

7

U

P

Z

2

3

U

P

5

0

U

P

Z

4

U

P

1

1

U

P

Z

5

U

P

1

2

U

P

1

0

U

P

Z

3

U

P

9

U

P

Z

2

U

P

7

U

P

8

U

P

6

U

P

5

U

P

4

U

P

1

U

P

3

U

P

2

U

P

Z

1

U

P

1

U

P

Z

2

U

P

1

8

U

P

1

6

U

P

1

7

U

P

1

5

U

P

1

4

U

P

1

3

U

P

2

U

P

1

U

P

3

U

P

4

U

P

5

U

P

6

U

P

7

U

P

Z

2

U

P

1

1

U

P

1

0

U

P

9

U

P

8

U

P

2

6

U

P

H

2

U

P

2

3

U

P

2

2

U

P

2

0

U

P

1

6

U

P

T

S

1

0

U

P

1

3

U

P

1

4

U

P

1

5

U

P

1

2

U

P

4

7

U

P

4

8

U

P

4

9

U

P

Z

3

U

P

4

5

U

P

Z

5

U

P

4

6

U

P

Z

4

U

P

3

7

U

P

3

6

U

P

3

5

U

P

3

8

U

P

4

4

U

P

4

1

U

P

3

9

U

P

4

0

U

P

3

4

U

P

3

3

U

P

3

2

U

P

3

1

U

P

4

2

U

P

4

3

U

P

2

4

U

P

2

5

U

P

2

9

U

P

3

0

U

P

2

8

U

P

2

7

U

P

Z

1

U

P

Z

6

U

P

1

4

U

P

1

3

U

P

Z

1

2

a

U

P

2

5

U

P

Z

1

8

U

P

2

6

U

P

2

U

P

1

U

P

Z

2

U

P

Z

1

U

P

Z

3

U

P

T

S

6

U

P

1

7

U

P

1

8

U

P

1

9

U

P

T

S

3

U

P

Z

1

6

U

P

2

1

U

P

4

8

U

P

T

S

1

1

U

P

2

3

a

U

P

T

S

8

U

P

T

S

9

U

P

T

S

2

U

P

T

S

5

U

P

T

S

7

U

P

T

S

1

3

U

P

T

S

4

Broj listaRazmjera

Naziv grafičkog priloga:

broj urbanističke parcele

LEGENDA

granica urbanističke zone

oznaka urbanističke zone

granica urbanističke parcele

broj katastarske parcele

granica katastarske parcele

UP 18

B

"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica

Naručilac:

Opština Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o .

Obrađivač:

Husein Vuković, dip.ing.građ.Planer faze

granica zahvata plana

postojeći vodovod

planirani vodovod

postojeća fekalna kanalizacija

planirana fekalna kanalizacija

postojeća atmosferska kanalizacija

planirana fekalna kanalizacija

ukidanje vodovoda

ukidanje kanalizacionog voda

SS

Odluka o usvajanju

DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

"NOVA VAROŠ 2"- PODGORICA

Broj: 02-030/18-709 od 12.09.2018. godine

________________________________________

Naručilac:

Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o .

Obrađivač plana

URBI.PRO, d.o.o. Podgorica

Odgovorni planer hidrotehničke infrastrukture:

Husein Vuković, dipl.ing.gradj.

.................................................................................

Direktor:

Dušan Džudović, dipl.ing.arh.

_______________________________________

Predsjednik Skupštine Glavnog grada

Dr Đorđe Suhih

_______________________________________