54
j r L ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare Slant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro la I ;Net PROIECT DE HOTAR ARE Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale,pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto Consiliul Judetean Iasi; Avand in vedere: a) Expunerea de motive la proiectul de hotarke privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, privind achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto, prezentatA de atre dl. Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. 3 Slict) din 2016, b) Raportul de specialitate la proiectul de hotarfire privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017 privind achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto, elaborat de cAtre Directia Economia — Serviciul Administrativ si Protocol, inregistrat sub nr. 34/ /3 din //, N. 2016, c) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; d) Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice; e) Prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru al:di -are; Prevederile Legii nr. 477/2003, privind pregAtirea economiei nationale si pentru apArare,cu modificarile si completarile ulterioare; g) Prevederile Legii nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public; h) Prevederile legii nr.98/2016 §i normele metodologice de aplicare prevazute in H.G.385/2016 In temeiul dispozitiilor art. 97 alin.(1) si ale art. 115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publics localA, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: HOTARA$TE: Art.1. Aproba normativele proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto, pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean Iasi., Centrului Militar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi (Protectia Civila, Detasamentul Pirotehnic) si Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi, in sums totals de 207.452,7 lei inclusiv TVA. Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotArare va fi asiguratA de: a)Directia Economia , b)Directia Achizitii Publice. Art.3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare: a) Institutiei Prefectului Judetului b) Directiei Economice

jr L - icc.ro · Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice; e) Prevederile Legii nr

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

j r L

ROMANIA JUDETUL IA$I

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Slant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

la I ;Net

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale,pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto

Consiliul Judetean Iasi;

Avand in vedere:

a) Expunerea de motive la proiectul de hotarke privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, privind achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto, prezentatA de atre dl. Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. 3 Slict) din 2016, b) Raportul de specialitate la proiectul de hotarfire privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017 privind achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto, elaborat de cAtre Directia Economia — Serviciul Administrativ si Protocol, inregistrat sub nr. 34/ /3 din //, N. 2016, c) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; d) Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice; e) Prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru al:di-are;

Prevederile Legii nr. 477/2003, privind pregAtirea economiei nationale si pentru apArare,cu modificarile si completarile ulterioare; g) Prevederile Legii nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public; h) Prevederile legii nr.98/2016 §i normele metodologice de aplicare prevazute in H.G.385/2016 In temeiul dispozitiilor art. 97 alin.(1) si ale art. 115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publics localA, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.1. Aproba normativele proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto, pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean Iasi., Centrului Militar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi (Protectia Civila, Detasamentul Pirotehnic) si Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi, in sums totals de 207.452,7 lei inclusiv TVA.

Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotArare va fi asiguratA de: a)Directia Economia , b)Directia Achizitii Publice.

Art.3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare: a) Institutiei Prefectului Judetului b) Directiei Economice

CONTRA SECRET LACRAM

EMNEAZA AL JUDETULUI IA51 ARA VERNICA

c) Directiei Achizitii Publice, d) Centrului Militar Zonal Iasi, e) Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi (Protectia CivilA, Detasamentul Pirotehnic) f)Structurii Teritoriale Pentru Probleme Speciale

Art.4. Aducerea la cunostinta publics a prevederilor hotararii va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni $i Presa.

PRESEDI TE, DR.ING. EL POPA Data astazi,

DIRECTIA JU' I ICA DIRECTOR EXECUTIV Am lust la cunostinki de acest inscris oficial 5i imi asum responsabilitatea asupra legalitAni

GABRI LA ALUNGULESEI

DIRECTIA ECONOMICA/SERVICIUL ADMINISTRATIV SI PROTOCOL DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Imi asum in totalitatc responsabilitatea corectitudinii si legalitaiii in solidar cu intocmitorul inscrisului

ALIN e B U51

5EF SERVICIU ADMINISfRATIV 51 PROTOCOL Imi asum in totalitate respo abiliia corectitudinii si legalitani in solidar cu in to nscnsului

TITICA LILI COV

INTOCMIT Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea si legalitatea intocmirii acestu inscris oficial

CONSILIER:RADU ILIESCU

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului

ALINA BUHU51

2

ROMANIA

1111

JUDETUL IASI ' CONSILIUL JUDETEAN IASI

rgc'

Directia Economia Serviciul Administrativ si Protocol

Nr..3' /3.1.1:24)/4 De acord sa se supuna dezbaterii plenului

Consiliului Jidetean Ia PRE$ED i TE,

DR.ING.MA c C POPA AVIZAT, VICEPRES DINTE VICTOR C ILA

Nota de fundamentare Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pe anul 2017, in vederea

achizitiondrii de bonuri valorice pentru combustibil auto

Consiliul Judetean Iasi este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivelul judetului Iasi in vederea realizdrii serviciilor publice de interes judetean.

Pentru functionarea autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean Iasi, Centrului Militar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi (Protectia Civila, Detasamentul Pirotehnic) §i Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi, este necesard achizitia de bonuri valorice pentru combustibil auto.

Prin aparitia Legii nr.258/03.11.2015 care modified §i completeazd 0.0 nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, unitatile administrativ-teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul ordonantei menttionate (dotarea cu autoturisme si consumul de carburant),prin hotarare a Consililui Judetean Iasi.

Pentru anul 2017 carburantul necesar estimat pentru autoturismele din dotarea parcurilor auto enumerate mai sus este de 40.677 litri din care 16.545 litri pentru unitatile finantate de Consiliul Judetean Iasi §i 24.132 litri pentru activitatea proprie.

Suma totald, estimata la 207.452,7 lei inclusiv TVA,calculatd la pretul mediu actual de 5,10 lei/litru combustibil,(40.677 litri x 5.101ei/litru = 207.452,7 lei inclusiv TVA), este necesard pentru achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto in decursul anului 2017. Mention'am ca suma estimata se incadreazd in valoarea propusd in planul anual al achizitiilor publice, pentru achizitionarea de combustibil.

Anexam prezentei documentatia privind necesarul de combustibil estimat pentru fiecare structure in parte.

Aceasta nota de fundamentare va constitui baza unui proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto, ce va fi supus aprobArii consilierilor judeteni, in sedinta de plen.

Fate de cele prezentate mai sus va rugam analizati §i dispuneti.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, ALINA BUHUSI Ra'spund j pri nta realitatii, regularitatii gi legalitatii.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV $1 PROTOCOL TITICA LILIANA H ICOV( Raspund in privinta real ii,fre ularitalii i legalitatii.

INTOCMIT: CONSILIER:RADU ILIESCU Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii si Iegalitalii

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Directia EconomicA Serviciul Administrativ $i Protocol

Nr.34.31 din rg • it. 2.016

De acord sä se supuna dezbaterii plenului Cowin ui Judetean I i

PRES JLIINTE, DR.ING.MA CE I PA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarfire privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017,in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru

combustibil auto Aviind in vedere: Necesitatea demarArii procedurii, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil

auto pentru anul 2017, la nivel de institutie, pentru desfasurarea activitatii parcului auto propriu, cat si ca urmare a solicitarilor structurilor finantate de la bugetul Consiliului Judetean Ia$i;

Referatele de necessitate cu nr. 344008 /1 20a §i nr. 3y 'O1, 240/A privind aprobarea consumului necesar de carburant pentru activitAtile estimate pe anul 2017, pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean Iasi, Centrului Militar Zonal Ia$i, Inspectoratului pentru Situatii de UrgentA Iasi (Protectia Civila, Detasamentul Pirotehnic) $si Structura TeritorialAa Pentru Probleme Speciale Ia$i;

Anexele la Referatele de necesitate mentionate, privind necesarul de combustibil estimat , pentru fiecare structure in parte;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea $i completarea Ordonantei Guvernului nr.

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritAtile administratiei publice $i institutiile publice;

Prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregAtirea populatiei pentru aparare; Prevederile Legii nr. 477/2003 , privind pregatirea economiei nationale $i a teritoriului pentru

apArare, cu modificarile $i completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.

132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii In interes public; propunem: > aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, in vederea

achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto , in sums de 207.452,7 lei inclusiv TVA.

Director Executiv Adjunct, ALINA BUFIUSI Raspund in privi ta regularitatii

Sef Serviciu Administrativ si r tocoV TITICA LILIANA HOLIC Raspund in privinta realitatii, reg In $i legalitatii.

Intocmit:Responsabil parc auto: onsilier:RADU ILIESCU Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii si legalitatii

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Stant, nr.69, cod. 700075. IO Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

sAe soioco 1 1.1

Nr.348/0 din /2 11.206

Expunere de motive,

la proiectul de hotarfire privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil

auto

Avand in vedere: Referatele de necesitate,cu nr. 3i/ g02 /481.420/4$i nr. 3 y go9//g//24rivind aprobarea

consumului necesar de carburant pentru activitAtile estimate pe anul 2017 pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean Iasi, Centrului Militar Zonal Ia$i, Inspectoratului pentru Situatii de UrgentA Ia$i (Protectia Civila, Detasamentul Pirotehnic) Si Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale

Anexele la Referatele de necesitate mentionate, privind necesarul de combustibil estimat lunar, pentru fiecare structure in parte;

Raportul de specialitate la proiectul de hotarke privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru 2017, in vederea achizitionArii de bonuri valorice pentru combustibil auto , elaborat de cAtre Directia Economics — Serviciul Administrativ $i Protocol, inregistrat sub nr. , if IJ din / 2016;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea $i completarea Ordonantei Guvernului nr.

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoriatile administratiei publice instituiiile publice;

Prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru apArare; Prevederile Legii nr. 477/2003 , privind pregatirea economiei nationale i a teritoriului pentru

aparare, cu modificarile $i completArile ulterioare; Prevederile Legii nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea completarea Legii nr.

132/1997 privind rechizitiile de bunuri prestArile de servicii in interes public; In consideratia celor prezentate anterior $i avand in vedere prevederile legale in vigoare privitoare

la rolul,competentele $i responsabilitatile Consiliului Judetean pentru administrarea angajarea $i utilizarea fondurilor publice locale, consider necesara $i oportuna promovarea spre aprobarea plenului Consiliului Judetean Iasi a proiectului de hotArare , privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale , pentru anul 2017, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto, in sums de 207.452,7 lei inclusiv TVA.

PRES alt INT DR.ING.MA IC POPA

Referat

31f d f / /2 n. lab

AVIZA VICEP' 5EDINTE V CTOR I TRILA

SE AP PRES

DR.ING. M

OBA INTE, CEL PO

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDEJEAN IASI

Serviciul Administrativ si Protocol

Serviciul Administrativ §i Protocol urmarqte organizarea Si coordonarea activitatilor administrative, asigurand buna desfasurare a serviciilor de gospodarire,deservire,reparatii si intretinere a autoturismelor din dotarea parcului auto al Centrului Militar Zonal Iasi,Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Iasi(Protectia Civila,Detasamentul Pirotehnic) §i Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi.

Avand in vedere Legea nr.258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 80/2001 privind consumul de carburant pentru autoritAtile administratiei publice institutiile publice locale,va rugam se analizati se propuneti spre aprobare,consumul necesar de carburant pe activitatile estimate pe anul 2017, pentru autoturismele din dotarea parcurilor auto ale structurilor enumerate mai sus.

Anexez urmatoarele adrese: Centru Militar Zonal Iasi — adresa cu numarul 31212/20.10.2016 — carburant astimat pe anul

2017= 7.755 litri combustibil. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi — adresa cu numarul 31930/26.10.2016 -

carburant estimat pe anul 2017 = 2.300 litri combustibil. Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Ia§i — adresa cu numarul 31709/24.10.2016

completare adresa cu numarul 34263/16.11.2016 — carburant estimat pe anul 2017: Detasamentul Pirotehnic = 4.090 litri combustibil §i Protectia CivilA = 2.400 litri combustibil.

Astfel,totalul estimat de combustibil pe anul 2017 este de 16.545 litri. Valoarea estimate= 84.379,5 lei cu TVA, calculate la precut mediu actual de 5,10 lei/litru

combustibil. Fara de cele prezentate mai sus va rugam dispuneti.

Director executiv adjunct, ALINA BUHUSI Raspund Jn privinta realitetii, regularitAtii §i

Sef Serviciu Admini TITICA LILIANA Raspund in privint tii, regularitatii §i legalitAtii.

Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii si legalitatii Responsabil parc auto:Consilier U ILIESCU

TRULUI MILITAR ZONAL IASI

CEZAR COBUZ

ROMANIA

NECLASIFICAT MINISTERUL APARARII NATIONALE

%stake

CENTRUL MILITAR ZONAL IASI 20.10. 2016

ANEXA LA NR.A c_53-0 - IASI -

CENTRALIZATOR AL KILOMETRILOR $1 A CONSUMULUI DE CARBURANT

ESTIMAT PENTRU ANUL 2017 LA CENTRUL MILITAR ZONAL 1A$1

Nr.crt. Tipul

autovehiculului

Km aproximativi parcur$i lunar

Kilometri aproximativi parcursi anual

Consumu) lunar conform carIii

tehnice si determinkilor

conform L14/1982

Consumul anual conform cartii tehnice i determinarilor

conform L14/1982

1 DACIA DUSTER IS-55 CMZ

3500 42000 334,250 1

Consum mediu 9.55/100 km

175 1 Consum mediu

6.25/100 km

4011 1

2 DACIA LOGAN IS-08 CMJ

2800 33600 2100 1

3 DACIA 1310 Li IS-20 CMJ

700 8400 70 1

Consum mediu 10/100 kin

840 1

4 DAC 10215 FA A-21556

188 2256 67 1

Consum mediu 35/100 km

-

804 1

5 TOT AL DEFALCAT

.• —I 69151.-

motoring 840 1-

benzind 7755 1 6 TOTAL 7188 km 86256 km 656,250 1

NOTA: La calculul consum ilui de combustibil au toss luaci in considerare doar kilometri reali erectivi fari a sc aplica calculul peurru kilometri echivalenli.

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT $1 PROBLEME SPECIALE

STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE IASI

Nesecret

Nr. 793 IS din 25.10.2016

Exemplarul

Catre:

itILIFTUL IASI f.:vc.;fLili.,IUDETEAN IASI

fek9 ( z...

id r

CONSIL1 IUL JUDETEAN IASI

Serviciul Administrativ si Protocol 4

/0 Zd- 2

dr4

La adresa durnneavoastra nr. 31047 / 18.10.2016, inaintez necesarul de combustibil servicii la tehnica auto, pentru Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Ia§i, in anul 2017:

• combustibil:

NR. CRT.

ACTI- VITATEA

(*)

LUNA OBS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

1

2 . _M._,', — --1

Perm.

3. 3

4. 4

5. 5 IL

,

6. 6

7. 7

8. 8 .173 9. 9

10. 10 Perm.

11. 11

12. ESTIMAT (litri)

150 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 150

13. TOTAL ANUL 2017: 23001itri

(*) Va informez ca, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in domeniul apararii, Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi indeplinqte atributii referitoare la:

1. - pregatirea economiei *i a teritoriului judetului Iasi, pentru aparare; a2. - el borarea / actualizarea Planului de mobilizare a economiei judetului

Nes e cr et I din 2

JUDETULIA$1 CONSILIULJUDETEAN IASI

REG IS3 ilatiALA In ro.lr, -77

i LOU ji Zius. ERN/ ,.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA p,11

ONSILIUL JUDETEAN IASI CIUL ADMINISTRATIV $1 PROTOCOL —

In conformitate cu adresa dumneavoastra nr. 31046 din 18.10.2016 privind necesarul de fonduri pentru intocmirea planului anual de achizitii publice 2017, vä comunicam necesarul de carburant pentru autovehiculele unitatii noastre in anul 2017, astfel:

Autospeciala pentru echipa pirotehnica — 400 litri / luna = 4.090 litri / an; Autoturism pentru protectia civila — 200 litri / lund = 2.400 litri / an.

Pentru calculul necesarului de carburant s-au luat in calcul numarul de misiuni, numarul de kilometri parcur§i Si consumul mediu al autovehiculelor, astfel:

> Autospeciala pirotehnica FORD RANGER In anul 2015 autospeciala pirotehnica Ford Ranger a efectuat 303 misiuni in 12

luni, parcurgand 38.063 km, cu un consum mediu de 9 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 300 litri / lunar

In anul 2016 autospeciala pirotehnica Ford Ranger a efectuat 260 misiuni, parcurgand 22.912 km, cu un consum mediu de 9 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 300 litri / lund;

> Autoturism pentru protectia In anul 2015 autoturismul Dacia Logan a parcurs 19.722 km, cu un consum

mediu de 7 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 115 litri / lurid; In anul 2016 autoturismul Dacia Logan a parcurs 27.900 km, cu un consum

mediu de 7 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 162 litri / luna;

\\ISUISDC011,ogistica\COMPARTIMENT TEHNIC120161ADRESainstitutii publicelAdresa CJ nota fundamentare plan achizitie 2017.doc

NESECRET 1/1

Str. Lax& Catargi nr.59, iaci Telefon: 0232/41.21.21. TVFax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70

WEB: www.isujis.ro e-mail: [email protected]

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi

NESECRET Exe lar nr. Nr. co Iasi, 14.11.2016

k - s

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NESECRET Exemplar nr. Nr.2508338 Iasi, 20.10.2016

_Cs A 06-4— ur, to I

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi

JUDERL IASI CONSILIUL ,RIDETEAN 1A$1

REGIS" Nr. -

Any! Mt&

ENERALA Catre, ziva ........ CONSILIUL JUDETEAN IASI /° 29"

In conformitate cu adresa dumneavoastra nr. 31046 din 18.10.2016 privind

necesarul de fonduri pentru intocmirea planului anual de achizitii publice 2017, va

comunicam urmatoarele:

1. Autospeciala pirotehnica, marca FORD RANGER cu nr. de inregistrarelVIAI 36378 :

Luna Necesar combustibil

Litri

Servicii reparatii/revizii

Lei

Asigurare CASCO

Lei

ITP

Lei

Rovineta

Lei

Anvelope

Lei

Observatii

ianuarie 180 0 0 0 0 0 februarie 200 0 0 0 0 0 martie 330 0 0 0 0 0 aprilie 400 1.500,00 * 0 0 0 2.250,00 * - reparatie curenta mai 380 1.200,00 ** 0 0 0 0 ** — revizie tehnica iunie 400 0 0 0 0 0 iulie 400 0 0 0 0 0 august 350 0 0 0 0 0 septembrie 350 0 3.000,00 0 0 0 octombrie 400 0 0 0 0 150 noiembrie 400 0 0 0 0 0 decembrie 300 0 0 0 0 0 TOTAL 4.090 2.700,00 3.000,00 0 0 2.400,00

2. Autoturism, marca DACIA LOGAN Cu ur., de inmatriculare IS 04 PRC:

Luna Necesar combustibil

Litri

Servicii reparatii/revizii

Lei

Asigurare ITP

tel

Rovineta

Lei

Anvelope /serv. vulc.

Lei

Observatii CASCO

Lei RCA Lei

ianuarie 200 0 2000 0 0 0 0 februarie 200 0 0 0 0 0 0 martie 200 0 0 0 0 0 0 aprilie 200 3.000 * 0 500 0 0 100 * reparatie

curenta mai 200 500 ** 0 0 0 0 0 **revizie tehnica iunie 200 0 0 0 0 0 0 iulie 200 1200* 0 0 0 0 0 * reparatie

curenta august 200 0 0 0 0 0 0 septembrie 200. 0 0 0 0 0 0

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT $1 PROBLEME SPECIALE

STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE 1A$1

Nesecret

Anexa la nr. 793 IS din 17.11.2016

Exemplarul nr. 1

Catre

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Serviciul Administrativ si Protocol

Cu revenire Si in completare la adresa S.T.P.S. Ia§i nr. 793/25.10.2016 (31930/26.10.2016 al C.J. Ia§i) — referitoare la estimarea consumului de carburant pentru S.T.P.S. Iasi in anul 2017, precizez urmatoarele:

- toate activitAtile planificate pentru anul 2017 presupun deplasarea la unitatile administrativ-teritoriale pentru centralizarea datelor, ordonarea acestora §i intocmirea documentelor precizate — conform prevederilor legale. Unele activitati necesitA deplasarea la fiecare primarie, institutie publica Si operator economic, in timp ce altele presupun deplasarea doar la unele dintre acestea;

- referitor la activitAtile §i documentele S.T.P.S. Ia§i, planificate pentru anul 2017, mentionez urmatoarele:

- Planul de mobilizare a economiei judetului Ia§i, pentru aparare — se intocme§te/actualizeaza pe baza informatiilor obtinute de la fiecare institutie amintita anterior (ceea ce presupune deplasarea, solicitarea informatiilor §i confruntarea cu situatia existents pe teren);

- pregatirea economiei §i a teritoriului judetului Ia§i, pentru aparare — activitate complexd ce presupune procurarea/centralizarea/verificarea ordonarea informatiilor, de pe teritoriul judetului, care concurs la planificarea §i realizarea masurilor specifice planificate la mobilizare sau razboi. Datele §i informatiile se obtin prin deplasarea la fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe parcursul intregului an — conform planificArilor lunare §i punerea in aplicare a procedurilor existente pentru colectarea selectarea infonnatiilor;

- intocmirea/actualizarea Carnetelor de mobilizare ale structurilor — presupune deplasarea la institutiile cu atributii in domeniul aparArii, verificarea situatiilor intocmite de care reprezentantii acestora corectarea/refacerea/validarea carnetului respectiv;

- actualizarea/centralizarea bazei de date cu bunurile rechizitionabile persoanele pentru prestari de servicii in interes public din judet — se face pe baza constatArilor personalului S.T.P.S. Ia§i la fiecare detinator de bunuri rechizitionabile, unnand centralizarea datelor la sediul S.T.P.S. Ia§i;

- Planul de rechizitii prestAri de servicii in interes public al judetului Iasi — se concretizeazA in realizarea unei repartitii, conform existentului amplasarii, in judet, a unor categorii de bunuri servicii. Constatarea existentului §i amplasarii se face pe baza deplasarilor la sediul institutiilor

operatorilor economici vizati §i in urma discutiilor cu managerii/reprezentantii institutiilor vizate;

Nesecret I din 2

rt, C RULUI ITAleiONAL 1A$1

CEZA 1Z CO Bli L,

ROMANIA MINISTERUL APARA NA-1•10NA1..F.

MI LITAR /ON:\ [ 1./V:1 20.10. 2016

MUM. IASI • ' • 140 ' IP( lc 19-1-7\-4-6-4-0 CONSILIIIL ROMAN 141A SI -

REGISTRAT

Ant 20 /

Luna le° Zaua

Nr,

NEC.I. A SI HEAT Exemplarul S.F. 0816 Dosar

411-7 e- cte/f

2//o1-',C

SEFULUI SERVICIULUI ADMINISTRATIV SI PROTOCOL DIN CONSILIUL JUDETEA.N IASI

DIRECTIA ECONOM1 - SERVICHIL FINANCIAR- CONTABILITATE Si GESTIUNEA PATRINIONIULUI DIN

CONSILIUL (TUDETEAN IASI In atentia doamnci eonsilier Titica Liliana HOLICOV

spre stiinta doamnci director exccutiv adjunct Alina Maria 111.1%1St

La solicitarea dumneavoastra, cu nr. 31045 din 18.10.2016, in baza Legii nr.258/2015 pentru modificarea completarea 0G. 80/2001 privind consumul de carburant pentru autoritatile administratiei publice si institutiilc publice locale si Legii nr.98/2016 privind achiziti ile publice va trimitem numarul de autovehicule aflatc in administrarea institutiei noastrc, consumul necesar de carburant est imat in mod rezonabil, real, economic si asumat, pentru anul 2017, conform proiectiei estimative de kilometri necesari Indeplinirii sarcinilor specifice de transport ale C N TR (11 .(11.. LIT IR 1,(,)A'_ 11. L457, precum si celelalte domcnii solicitatc.

Fata de ccle mai sus aratate ro9. dispuncti.

Anexa: 3 (trei) cu 3 Wei) tile neclasificat.

CE i TRULIJI MILITAR ZONAL IASI

CEZAR COBUZ

ROMANIA NECLASIFICAT MINISTERUL APARARII NATIONA

CENTRUL MILITAR ZONAL 1A$1 20.10. 2016

ANEXA LA NR.

CENTRALIZATOR AL SERVICIILOR DE REPARATIL ANVELOPELOR $1 SERVICIILOR DE VULCANIZARE

PRECUM $1 A ACUMULATOR1LOR ESTIMAT PENTR.0 ANUL 2017 LA CENTRUI., M1I.ITAR ZONAL 1A51

Nr.crt. Tipul

autovehiculului

Reparatii curente si

revizii tehnice periodice

Anvelope si servicii de

. vulcanizare(rott si

cale de rulare)

Acurnulatori auto Total pe

autovehicu I

DACIA 1 DUSTER IS-55 3000 lei 500 lei - 3500 lei

CMZ DACIA

2 LOGAN IS-08 2500 lei 1500 lei 300 4300 lei CMJ DACIA 1310 Li

. 1.500 lei 600 lei 2100 lei IS-20 CMJ

4 DAC 10215 FA A-21556

2000 lei 1000 lei 1200 4200 lei

6 TOTAL 9000 LET 3600 LET 1500 L•EI L 14100 LE NOTA: La calculul necesarului s-au luat in considerare normele legate de utilizare a acumulatorilor

UL CUINTR t.11;11 MI-LTTAR ZONAL IASI

CEZAR. COBUZ

ROMANIA MINISTERL11. APARARI1 NATIONALE

NECLASIFicAT

CENTRUL MILITAR ZONAL 1A$1 20.10. 2016

ANEXA LA NR. -A 3 3-o -1A$1-

CENTRALTZATOR AL ASIGURARILOR RCA, CASCO $1 ITP ESTIMAT PENTR L.1 ANI..11. 2017 I.A

MILITAR ZONAL IASI

Nr.crt. Tipul

autovehiculului *rota] pe

autovchicul

. _

Asitzurare oblitaatorie

RCA

200 1

200 2050 Iei

A sitzurare facultativa

CASCO

1800 lei

1200 lei 9

DACIA DUSTER TS-55 CMZ DACIA LOGAN 1S-08 CMJ DACIA 1310 Li IS-20 CMJ

750 lei

650 lei

550 Jei

6 TOTAL I 3050 LEI , 3000 1.EI 800 LET 6850 LET .. j NOTA: La calculul necesorului s-au luat in considerare sumele achitate pentru anii anteriori cu o mailifi de cre4tere de 30%.Autovchiculele care vor efectua 1TP in 2018 nu au .rostluate in considerare.

550 lei

1500 lei 4 DAC 10215 FA

1100 lei 400 A-21556 ..... _....___.

3

1TP periodic conform

certiflcat de inmatriculare

2750 lci

z

. ,

IA

NU

AR

IE

A

nali

z a st

arii

stru

ctur

ii D

PM

Igi -

Buc

ure§

ti 86

0 86

0 8

6

Ana

liz a

st a

rii s

truc

turii S

MG

Ig

i - B

u cur

eSi

860

* f t ait

i,f>

860

86

Ana

liza

stAr

ii s t

ruct

urii

CM

J Suce

ava

Igi -

Su c

eava

30

0 . -‘

1'(

/'.

..'‘ 1

:f...\

300

30

Ana

liza

star

ii st

ruc t

urii

CM

J Bot

op

ni Ia

.0 -

Bo t

o§an

i 24

0 ,...

.' 24

0 24

V

, 0

;7',..,

' \

Ana

liza

star

ii st

ruc t

urii

CM

J Bac

au

Igi -

Bac

au

260

-4 0

- '

‘,1,1

260

26

.

, fr..,

, -I

A

naliz

a st

arii

s tru

ctur

ii C

MJ N

eam

t Ig

i - P

iatr

a N

eam

t 26

0 ;

1:t _

IL' ..41

...1

, -,t

, 26

0 26

C

onvo

care

de

spec

ialit

ate

in d

omen

iul m

o bili

zare

cu

CM

J Ia

. 5i -

Bac

au

260

c',...

-- .2.,.." 6 p,‘"

' 5 y

cy

2 60

, -F

ifia

t as"

' \\"

...--

26

subo

r don

ate

1,,

"a

r Zov

'2 ' .'\'

C

onv

oca

re de

__

FE

BR

UA

RIE

- - -

. _

0 N

...9 v.,— o M .1 N %.o

N .c) N

o M el •••••

. o en

o —, en N

‘.0 N

N , , V:3 cc, en co el

..1. N o — M N

0 N

0

en' • • 0 c. M

0 •1- N 0 .0 N

0 .0 N 300 0 .0

N - 0 ,i. 0 c, M

0 c 0 0 .0 N

0 -1- N _ _ 0 . ,_, en

0 v. N

0 0 VD

.----' 1

,tv

260

3300

la. 5i

- S

ucea

va 300

Iasi

- B

o top

ni j

240 o

N

- Pia

tra

Nea

mt

260

Iasi

- S

ucea

va

300 estv o

N ..

o o m o

c) M

c)„..o N

c) ,zt N

o s.0 co

4.4) 1.• N( el

O .4” N

o 0 en

de s

p eci

alita

te In

dom

eniul in

form

are

cu C

MJ

Igi -

Bac

au

subo

r don

ate

Iasi

- B

acau

Ias i

- P

iatr

a N

eam

t

( Con

tro l

situ* s

peci

a le

in g

arni

zoan

a Ia

.5 i-C

opou

- Dan

cu

_ . .

_

_

cc:

8 c4

03 et 8

C6

Con

voca

re d

e sp

ecia

lita t

e in

dom

eniu

l cri

ptog

rafi

c Cu

CM

J -

Bac

k'

subo

r don

ate

Con

voca

re d

e sp

ecia

litat

e in

dom

eniul fi

nan c

iar §

i adm

inis

tra t

iv

Igi -

Bot

o§an

i cu

CM

J su

bord

onat

e

co > 0 .....

Ana

liza

mod

u lui

de

des t

a.,ur

are

a ac

tiv i

tatii

cen

trel

or m

il ita

re

Iasi

- Buc

ure

ti

.14.

. er.

.....

i4

Exe

rci;

iu C

u sp

ecif

ic la

CM

J B

o to§

ani

Igi- B

oto§

ani

_ C

ontr

o l u

lteri

or d

e st

a t m

ajor

gen

eral la

CM

J Su

ceav

a Ia

si- S

ucea

va

.et

0

ccl 8 =

C4

0 C 0 0

ch. -2 0

1:1:1 ....,

:

0' C 0 0 ( C

ontr

o l C

MJ

Bac

k'

. _ _

C

ontr

o l C

MJ

Nea

mt

Co n

voca

re d

e sp

ecia

litat

e in

dom

eniu

l per

sona

l as

iste

nta

juri

dic d

Cu

CM

J su

bord

onat

e

e din

ta d

e co

ordo

nare

cu

com

anda

ntii

CM

J su

bor d

onat

e

.o 4

Exe

rcit

iu C

u sp

ecif

ic la

CM

J Su

ceav

a

Con

tro l

de

stat

maj

or g

ener

a l la

CM

J Suc

eava

I Exa

men

de

spec

ialist d

e cl

asii

in d

omen

iul r

esur

se u

man

e .

.

_

.

F

or

00 ee) 1,1

O O

E CO

CO CO

. a

CO u'r. = E .2 H10 as O cl a)

0:1 13:1 Z

I-. (..) (..) (..) E 0 CO CO .CO 0 0 O 0 t„ Z (Do

0 • E.3 '5 as ... G) a) C.) u E 0 0. - 0 0 Cl) ce O 0 0 0

000 Cl) - ,

as od as 0 -0 r... • r. .r.: 4)

N.... ..-. ... cn cn cn M. 0

0) 1) 0 • E E E , O a)

El ..13 ..5 0 5

..... 0 •5 i „ " . 0 x 0

0 r.4 0

AC

TI V

ITA

TE

A

E 4)

U

4)

0 (,) • Z7). 4) CO

0

E 0

0 CO

03 0 0 _40

1,3 0 • o .0

c.) 0.N

.1° U CO 0

8 )CO >

0 E

0 0

0 -0

U

CO

E CO

0

CO C 0

0 0 4)

-17

C -o a) yr

0

0 U 0 0 U

°.

t.

E-

E-

S EF

DE

STAT

MA

JOR

TO

TA

L

340 I

300

I

I 1 6

40

I 55

I M

AR

TIE

Con

trol t

rim

estr

ial la

CM

J Suc

eava

la

5i -

Suc

eava

30

0 30

0 21

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J B

oto§

ani

Ia.i

- B

otop

ni 24

0 24

0 17

Con

trol

trim

estr

ial la

CMJ B

acau

Ig

i - B

acau

26

0 26

0 19

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Nea

mt

Ia§i

- P

iatr

a N

eam

t 26

0 26

0 19

Con

trol

trim

estr

ial i

n ga

rniz

oana

Ia.5i

Igi-

Cop

ou-D

ancu

40

40

4

TO

TA

L

1060

40

11

00

80

APR

ILIE

r•-• '''' ,—'

ON •—• O\ 1/40 N (NI ,..,

0 `7 N

C> 1/40 N

0 1/40 N

0 N in

Con

voca

re d

e pr

egat

ire

a pe

rson

alul

ui c

u at

ribu

tii i

n do

men

iile

la§i

- B

ucur

qti

860

860

prot

ectiei in

form

atiil

o r c

lasi fi

cate

, inc

lusi

v pe

lin

ia v

erif

icar

ii

anua

le §

i sel

ecti

onar

i i ar

hivei

Con

trol

luna

r cu

spec

ific

in g

arni

zoan

a Ia

§i

Ia.5i

-Cop

ou-D

ancu

40

40

240

260

260 0

1/40 N

0 1/40 N

• i ch• O C 1 CQ

• -*

- Bac

k]

- Pi

atra

Nea

mt

- B

acau

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Bot

o§an

i

Con

trol

trim

estr

ial la

CMJ B

acau

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J N

eam

t

Con

trol

pri

vind

p rot

ec%

ia in

form

ati il

or c

lasif

ica t

e la

CM

J B

acau

0 O

0 0 O Ey O

N a) -o p.

a, p.

a)

ar))

U

Lj

a) -o

-o a) yr O

Ey

N

O fel

O O ae)

O O

N N

O O N

4

4,t

kr) 71- kr) O M

O O N

O kr)

O O

O kr)

kr)

O

N

O

O O

O kr)

kr)

O kr)

O kr)

O kr)

kr) O kr) kr)

4 Ey

E-4 0

0

E EA

w

Q~U CK oc7

cr)

.0 0

0 %4C+

O O 00 1.0

O O 00 1-1

at m

U

AC

TIV

ITA

TE

A

O

FIN

AC

IAR

CO

NT

AB

ILIT

AT

E

N

N

1-

N IV

N

N N

N rn

N

oc

N

N ti)

OC

TO

M B

RI E

N

N U

AC

I1V

ITA

TE

A

O

-;=

N

fn

H

N

N

N

I N

U

z

N C."

Cl)

2

N

U

E

O C-4

ki)

th

N

N

N

I N

N EN U

F.

U

7 H .N

N

"A. N

*E

os-;

A

0 LQ 0) CO CO CNI LC) s71 CN LC)

0 LC) N- CNI

O LC) LC)

0 LC) CNI

CV O O 0)

LC)

O 0 LC)

O LC)

O 0 1.1) O CNI

O O E

LL

0)

(0

CO

cT) (0 O

O -o

c7r co

a)

C O

a) Cll (13

2 2 2 co co co 2 2) 0 2 2 2

CO CO 03 (13

cn

0

CD CN CO

CO Co O

Ts • o o o co

o -•:1- ----..., co I_ 1.-4,4 Ni. C.) 1 -fr ',., ''..,

cl• \ .7. .-.. 4 'k z •E ‘

1- 7,'''' .< <'• \ co 44....,,.t.e., c - 1.

c•-, , - .. • -) Q` 6'

c' ,,<V S ...5,4

o 5 -"c4,, 2IN15,"`> c`i cl (r)- --o- - ---- .1-

Z 2 < O 11. O o .__I cb

O O CO

fY N

U cn

Le) • ci)

CN 0)

(a

.co

E

c7),

E O LC)

O

v-

CO

co CNI <NI

CN

O LU CNI

0)

CN 0)

CO

co CO

0 CD N-

O O If) co O

CN

O CNI LC) O

0) (NI LU

O O CO CN/ 03 CO

0 CO O CO

(NI

-o

0 0)

c0 > 0)

E (.0

(7)A (7^ (13

a)

(0

a)

E

N

C

C (0

UT' (0

(0 (7),,

C (0 (I).^ (13

LT), (0

C (0 U

U)

CI3 C

E CI3

O

. _ 0 (!) 0

.(7),

-o

• 7),-

co C (0 _co

CO 7r'

E O

(.7), (13

(0 (1) C R3 H

(7), CO

C (0

(f), (0 a.

• ca

(/)., 0)

H

N.

C cp -o

(7), co

a)

co

O 0 2

(0 0)

Ur CO

N a) Q U) _J

7), co

C 0 • c o_ O

(0

2 (13

a) 2 2 a) co

(1) cOs (13

G.) (1) L- (0

F

a) U)

a)

2 o_ (0 a) CO O E 0

F E E E E EEFEE _ • cu

_ _ _ _ a) a) a)

(7) a.) CD CI) (1.) (1.)

O 2 2 2 2 ciao a_ cococomoo 2 2 2 2 2

CZ (13 CO>

CO> > > >

O 0 0 0 o EFEEE o 2 2 2 2 a_ 0_ 0_ 0_ 0_

E E E 0) 0 U)

O

U) 0)

0

(0 O

O E

cT) (7) a)

2

(0

(0

O E 0 a_

00) .(7)

Cl)

o 2 a

co a) a) a) co as

— > > O o

2 E

2E

D_ 0-

C

a)

2 Q co

O E 0 a-

(7) a)

2 o_

CO O E 0

a_

E E

Eli • U)

CD a)

2 2 ca o..

2

co 2

co a) o> >

o E E 2 2 a. a-

— — E F a-) a).-

(1) Q)

2 2 o_

2 a) 0) as co > > o o E E 2 2 a a_

C 0 _c O 07

CO

(0

C Co

(1), (0 0_

Ur

(0

TE) O

a) 17-

C <

• 0 2 2 2

3 R3 -2 o O z

<,]_FEE (I) u) (1) (1)

(7) (7)

O < 8 8 2 • (/) o_ • 0 2 • 0 a) (c'S (Jd

co H 03> (13 > E > 0 0 0 co• a_oEFF o C 0 0 0

• < (1) • cL

AC

TIV

ITA

TE

A

NF

OR

MA

RE

RE

CR

UT

AR

E

O cc

N- CO - LC) r N- - N- N L)r--- CO Cy)

- 0 LC)

cD 0.5

I

<--. x-

239

(N Cr)

co r,. <zt- CC)

c) ,..„ CV 0)

c:D co -

CD 0)

CO CV 7

4

06

co •- c-

co CO‘--

co c-

CO C") 'Cr CV ti OD CNi

/ . 47

./„.-- %-:•'4 775-777,>-N„

_.---,

.

\ .4. \ 4

t I 1

V't

,

z

N

q', 4 ''"N„,...

'-

- .,1

Vi.'-'' -.

k , .'

-

:::-'

.

-- ,e. -.

•-, 4.-

I

'

420

CV OD 1

78

I 64

15

0 ,

'N-

CV 0) CO

1---

NINI

CO CO 'Cr 0 CO r r

CO CO r

CO CO "cr CV .s.--

20

20

CO CV

1.99

- T

arg

u F

rum

os

)03 H-

. • (7), (0

Ilas

i - C

rist

e§ti

c @ C) U. CO a.

t • (7),

Iasi

- T

arg

u F

rum

os

@CD

Mas

i -

Van

ato

ri

• L7

0 > • - co ._ u>, — il

a§i

- L

etca

ni

@

C6 "-" .-'n KZ co

, _ V), (13

CI) 0 a) co

, ._

(13

(1D

CD CL co c.) ._ 03

,

E ,- 0 -C 2 0 .

()),

Iasi

- C

otn

ari

CM

Z -

Lic

Teo

de

Info

rm"G

rigo

re M

ois

il"

CM

Z -

Lic

eul T

eore

tic

"Vas

ile

Ale

csa

nd

ri"

CM

Z -

Lic

eul

Ped

ago

gic

"V

asil

e L

upu"

CM

Z -

Co

leg

iul A

gri

col "V

asile

Ada

mac

hi"

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mil

itar

e

1 P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

siei

mili

tare

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilit

are

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mil

itar

e

Pro

movar

ea p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mov

are

a p

rofe

siei

mili

tare

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

TO

TA

L

ill

I—ce Q 2

(N Lc)0) O

,-- ,..._

c) co ,--- ,--

L() c;

0 ,_

,_ y... N- CO CY

C) 0.5

U)

0 LC) 0

(‘-) •CV If) 6

IS)

cO 0.5

0.5

„--

CO CO N 2

60

I

840

150

CO (N v- 1

50

CV 0) 8

4

46

CO CO CO CO CO 0 CD .,-

CO CO 162

0 N 'Cl"

50

CD CO

26

0

N CD LID CO

150

N

84

I

46

CO CO CO CO C D 0 LC) CO CO CD

,---

420

CV v-

E co a) Z

[13 TO

E.

Iasi

- B

AC

AU

(.7r,

m co

Iasi

- C

imp

ulu

ng M

old

ov

en

esc

. _ C co c..) CO

u>.

CM

Z -

PA

LL

AS

MA

LL

Iasi

- C

oa

rne

le C

apre

i

Iasi

- P

a§ca

ni

Iasi

- T

arg

u F

rum

os

Iasi

- R

adu

can

eni

Iasi

- D

um

e§ti

C

MZ

- L

ic T

eo "

Ale

xan

dru

loa

n C

uza"

CM

Z -

Lic

Te

o d

e I

nfo

rm "

Gri

go

re M

ois

il"

CM

Z -

Lic

eul

Teore

tic

"Vas

ile A

lecsa

ndri

" C

MZ

- S

cGim

n "I

on

Sim

ionesc

u"

CM

Z -

Sc

oa

la G

imnaz

iala

"V

asile

Co

nta"

Mas

i - M

ad

gac

CM

Z -

Co

leg

iul N

atio

nal "E

mil R

ac

ov

ita"

CM

Z -

Co

l N

at d

e A

rta "O

c ta

v B

anc

ila"

Iasi

- M

ogo

eti Sir

et

Pre

gat

irea

rec

ruto

rilo

r

Co

nvo

care

cri

pto

cu c

mj s

ubo

rdo

na

te

TR

AN

SPO

RT

DO

SA

RE

CA

ND

IDA

TI

Co

ns

ilier

e, i

nfo

rma

re-r

ec

ruta

re p

un

ct l

uc

ru m

ob

il

Tar

g o

fert

e p

rofe

sio

na

le

An

ivers

are

ve

tera

ni

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mil

itar

e

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tate

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Pro

mova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

var

ea p

rofe

sie

i mil

itare

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilit

are

Pro

mo

var

ea p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

movare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

var

ea p

rofe

sie

i mili

tare

C-

CO CD F

0)

C C

O

ti N

O N F

O N-

,t •-•-• .41'

S

N N

F CA

-cr CN CO

O CN

0

CM

Z -

BG

.15.

MC

C

imp

ulu

ng M

old

ove

nesc

(7) cu

O U) a) C Cll O

0 E

co

-o 0

0) C O

a)(/),

Co

E 0

Co

co

CO Co Co

N O

co

O

N

CO F CO

O

h-- O CO

•Zr

F

h- ti - CO

CO

CO

CO

W O) F

.7r CO CO O CO Ln

co

C

O O

7),

00

co

N a) 0 a)

Co

OC

TO

MB

RIE

U') CO O rn o N- CO

CO

O O O O O

00 O CO O CO

O N -cr

O rn O 0 O

CO CO

0 CO O N

Co O Co

(7), co

0

0 U)

C 0 a3 u), a) a3

CO

L1.2 a3 O O C O

a) Cu C O

.0 0 U) E

0

0

U) U)

co O O C O

C.)

0 CD 0 U)

C O io u), a) co 'co a) 0

Cu 0) O a) 0) Cll CII

0) —

0

C

co

(7)-

0

0.

C O co V)• a) Co O a_ • ,__-O

Cn O O C 0

0 0 z

W

U) 0

H

0

c Co UN O t5

CO

U)' Co

(J). a)

0 co

co

C.)

co

co

0 O a) C a) O 0 0

oC

)1

0 E

Co

CC) O CO CoO F

O O Co

CCD C)

O •cr co

CO CO

F

O

O O N

O O CO Cfl

CO

O O N `ct

0

0

0

'Cu

a) co a)

a)

a) co C O

0 _c)

U)

E 0

O

a) Co O O C O

C.)

a)

C -65

O co O

-o

a)

a) O 0)

'Cu H

H

0 0 z

W r:c U) 0 0

H

U) z

H

-J

0 H

SE

PT

EM

BR

IE

D C.)

H U)

W

z D

N

C.)

0 O a) C a)

0

0

0) C 0

0. E

co • (7),

Iasi

- S

uce

ava C

Co UY O O co

. (7)-a3

H

0 0 z

W

U)

H CC 0

U) z

An

iver

sare

ve

tera

ni

cu a) C)

a) cCo U) O

co a) a)

a) co (i)

C a)

co a) a)

a)

U) a)

C

An

iver

sare

ve

tera

ni

-J

0

O U) a) C a) O

-o 0 2

C C Ur 7

z o j i3 (-) 0 co co 0

(7).• c7),, Co Co

0 _ <

'c--D- a a?< a

n. 0 co --a- L.- O (/) Z

< E < o 0 cT) °

0 0 Lli w w

co^ < <

cc —I a) <

12 —I a) 0

(1) U) I-. 2 0 H

(13 0 0 c_ 0 0 ca 0

,- CO 0 I— a)

fc-r a Cr) I— t.- L_ ca '

C.T) a) Cr > CL a) ,-

,.._ a3 0 0 0

C_ (-) ci_ E a_ o U) 2 U)>

Z EL Z

0 < <

0 cc CC

H I—

CO 0 O CO CO

0 0 O CCD CN

CV CO •ct-

0 0 O '1' CO N 00

co; ..0

CZ)

4,

. .

. IA

NU

ARIE

FE

BR

UAR

IE

.----,---- 3 0 ..z.-

, 1 .1 ---, ' i

MA

RT

IE

ALP

7

, •',"

Con

sum

E Ai

:- --•,....,,--,-

....- r.....

NC;

,c.,

I 14

,__, s.0 c:, en ,_., <7t ...... •C, -- N -.

I 14

co r`i _— co N __, cn r -- ..g),

Tot

al

km.

260

26

0

8 0 0 08

0 ,...0

0 kr) _

0 c••• _

0 kr) ,_.. 8

0

0 cn _ 18

0

200 0

c.,-) N

0 r- ,-- 20

0

110

0 c---• ,__. 0 -1- ,__ 11

0

170 0

...-. ,__, 120

o 0`, 2

00

0 Q cn

c c .7›.. co E

E

Cam

ion

8 -D c..) N g < (i) u a —

LO

GA

N

IS-0

8-

CM

J

260

260

c) 0,

c, o„

0 oe,

0 ,ko '"'

C> kr) '"'

0 C \ '"

0 tr. '•"'

c CO

0 en —.,

0 00 ,--. 20

0

0 N N 17

0 2

00

0 — __ 0 r--• ,_ 14

0

0 — ..- 0 r- ,-

0 kr) --, 120

c) 0‘,

0 ---. 15

0

DU

S TE

R

IS-5

5-C

MZ

0 0

051

=

0

to q

• •-• CA. .

,-4 Iasi

-Bar

nova

-Dob

rova

t-S

chitu

D

uca-

Tom

esti

-T

utor

a-Ia

si

• to

to to 0

.v:

-.• 4-, cn. 02 0 .

•- a) 313 0

0 z,

I

. 7). tr:

— a> ..=

. . 5. V Q v) • - 0

• .--,

(. t(71,

.= 0

.....c:ci

• -, cn. cc: •a.

`bi. = op ,<Ks

4) OC/}. et 1:1.. cil CI t' o

r- v., 0 o 2

Iasi

-Vic

tori

a-Po

pric

ani-

Prob

ota-

Tri

fest

i-B

ivol

ari-

Iasi

• -.

._ Q9 tr, to i- -no = ..: ..., = crr.

P4 = -o )lt --,

.... „› , Z to) P. ••-,;•„.

Iasi

-Tib

ana-

Tih

anes

ti-T

ansa

-Dag

ata-

Iasi

0. as —. . -. V). 6.)

. 0

• ' 4., a> 0 .-• pj-t

> ,,, — v) ° .'-.

• iii••• r•—• la

si-P

risa

can

i-G

roze

sti-

Gor

ban-

Coz

mes

ti-

Dol

hest

i-Ia

si

Iasi

-Com

arna

-Cos

tule

ni-R

aduc

anen

i-M

osna

-C

iort

esti

-las

i Ia

si-f

Iele

sten

i-A

.I.C

uza-

Hal

auce

sti-

Mir

cest

i-R

ach i

teni

-Mog

oses

ti S

iret

-Ias

i Ia

si-S

toln

iceni Pr

ajes

cu-C

rist

esti

-Mot

ca-

Mir

oslo

vest

i-C

ioho

rani

-las

i

s-,

o ,,, >

— ,.,-,. a> . "CI 0

E7' • •- 4) 0

'to

xo =

f;

0 • •-•

P4

1—c

0

Iasi

-Val

ea S

eaca

-Tat

arus

i-L

espe

ziS

iret

el I

asi

-

•O

• - 0

'-i• 7.3 tn. >MI 1... xi

= pip 0

.7 ctS .4., . co

i-1

Z* al , 03

Z M

= Ci.) T) 4-••••

c6 = = ).-

'01

Iasi

-Ion

Nec

ulce

-Cos

test

i-B

all-

Iasi

.4., to

t'

4 CO

17 xt

. '

• =

a>

..-.5 v›.

= a)

-

Iasi

-Red

iu-V

alea

Lup

ului

-Let

can

i-R

oman

esti

-

.

• •-'

..;..... =

()

C/1 c; ' 0 0 0.

C.) •- ,..

51. E

0—

.5 to o (., Cfh C/T.

r—t 1..1 Iasi

--B

elce

sti-

Coa

rnel

e C

apre

i-P

luga

ri-S

ipot

e-Ia

si

,,,,,

a C C3 LI.. ed

2 0 • - I-• = 0

0 U

.2) 1.

• (/>••

11 Iasi

-Tar

gu F

rum

os-I

asi

)03 „t X t/).

...1

AC

T1V

1TA

TE

A

Con

voca

re s

efi B

MC

R -

CM

J su

bord

onat

e

'et -., 0

TO

TA

L

&-,

1";

• ".. Z

C al • '''' • .... 0 OD =

- c)

' ..c.- > o a) C '- cl.)

=:t2: .- = 6

to c ta. .-... o 6) .v?, •E

0 0... rz, a) -o

0.0 0.) . - ta. ,... 0 ...... I-. _. 0

r, , L. *a .s1.. 0 0 • ••••• 0 1.) e'a Cl- 10 1) U

0 = --rt to v) 0 ..- " E ,`,3 -,A. E ...r... — - In

trod

ucer

e re

gist

re e

vide

nta

nom

inal

a ce

tate

ni c

u ob

ligat

ii

mili

tare

la

pos

turi

polit

ie d

in j

udet

§i in

stru

irea

per

sona

lulu

i st

ruct

urilo

r de

pol iti

c

Ant

rena

men

t anu

ntar

e re

surs

e

O O N

O N

O O

O O

O N N O

N 0 O

Cs1 N O O M

O 0 O

rl

O E-1 C A

ctua

lizar

e do

cum

ente

dub

lura

0

E co)

O U

d

O

E U

O ‘0 O N N N O N N 0

N 0 ON I-

ON

00

O O

O tr) O O

O

'I. 00 1-1

ur ci 0 4

O O O O O M

O O

O O O

O N esA

00

N

O O O N O O O

ri O

es

z co

ed

Xt3

oa •._.

ea

I

yr.

1:9

a) .-

4 :".• o • 2 a) = tea

°." co

6' ..) ..)

(1) 5. .... .0 7 = 0 0) • g '-' .7 :..1 ' SI . S z 0 -= c...) > :,.., ... Cl) ,... 0 0 0 0 6 .- -0 ..5 b cs

0,_,

a.) 6, a) 1-. o ..,:, ....., a 2 0 • ---... 0 0 5"' --• a 0 0 0 .0 :0 3 0 0 10 ••f:' 8 2 = os 0.

Iasi

- B

acau

-Ias

i

AC

TIV

ITA

TE

A

zare

doc

umen

te d

u

,4 .4 < <

0 d0 0 F F F

0

0

Ant

rena

men

te a

nunj

are

resu

rse

AD

MIN

IST

RA

TIV

SI

PR

OT

OC

OL

4 d

rum

uri

x 5

, ..

. 3„ A

A. N

Li

km

= 20 km

x 9

,..v, „

...---

-__, .

>,

20 z

i le=

40

'

/

_ — '\ .)

/

64

0 km

6 4

lit

ri

km

-

4, i

.. . .:

•• :,, ‘

, ..

z-

,.... )

4 d

rum

u .

. .....,

. .,. .:

-

3 km

= 1

2 n

rx r‘.

.c....,,

.

..,.,.. .7.

20 t

ile =

2

., ,sN

"i. ,i

Co

,ii '4

'.'.

. ' el,°

-,

,

km

.11

,,

41/1

1 t,''

w \

Alt

e act

ivita

ti / F

esti

vit

ati(

24 fe

bru

aric

,)

CM

Z -

CJI

I 2 dr

um

uri x

3 1

2 dr

umu

ri x

3 I

I

12

km 1

I 11

11m

..6

..=. —

M M.— ..=. =

.— , ..=

00

E.

so <1. M

._

E ..x so M

, N 2

4 km

..x N 12

km

..m oo ,t.

, E

.se c, -3- s.0

E ..x so r-,

, ..x ..be

,-4 -4. E

...x ..zr

(

8 dr

um

uri

x 3

km

= 24 km

4 dr

umu

ri x

3

4 dr

um

uri x

3

4 d

rum

uri

x

km =

12

km

km =

12

km

3 km

=1

2

km

x t...,,

g II E 2 E "x Y\''' rn

, , .

8 dr

um

uri

x

3 km

= 24

km

en ‘o . . . .

ciA \

\IV

,),47

/ E ..x

.

2 d

rum

uri

x 3

km

=6

km

. , oo

;.1.1 FBI

,

8 dru

mu

ri x

3

km =

24

km

8 dr

um

uri x

3

km =

24 km

8 dr

umu

ri x

3

km =

24 km

4 d

rum

uri x 3

km

= 1

2 km

1

8 d

rum

uri

x 3

km

= 2

4 km

8 dr

um

uri

x 3

km

= 2

4 km

8 dr

umu

ri x

3

km =

24 km

2 dr

umur

i x 3

km

=6 km

. 730

.en X 0 X E c, r ..4 '4" m o ii E E C'l 12 ..Y

II . Cs1a 17 E

'' -7 2

x x E '4:'

. L- -. (-4

g ,.=! ii E 22 .1L

II . F.4. 'D ..T Y ri o

c•-,

= I:4

CZ

-Gal

ata-

Pla

tou

l cu

vis

ini-

retu

r

CM

Z-

Pod

Ro

s- S

plai B

ahlu

i-

retu

r

CM

Z -

Bg.

15

Mc

vl

CM

Z -

Bg

15 M

c

22

FV

,

9—,

U

0

U C) CM

Z -

CJI

CM

Z-

Sel

gros

:4

GT.1 czo

.

CM

Z-G

ala

ta-P

lato

ul c

u v

isin

i-

retu

r

CM

Z- P

od

Ros

- Sp

lai

retu

r

Pre

gati

rea

fiz i

ca a

per

son

alu

lui C

.M.Z

. Ia

si-s

apti

man

al

CM

Z -

Bg.

15 M

c

Pre

gati

rea

fizi

ca a

per

sona

lulu

i C.M

.Z.

Iasi

- v

eri

fica

re a

nual

a C

MZ

- 1

3g.1

5 M

c

Con

voc

are

Cd

t la

Bg

15 M

c.

CM

Z -

Bg

.15

Mc

Con

voc

are

Cd

t la

Con

sili

ul

Jud

elea

n Ia

si

CM

Z -

CJI

Con

voca

re C

dt

Ia P

refe

ctu

ra I

asi

CM

Z -

CJI

i

AC

TI V

ITA

TE

A

.....

‘... — = . _ .

o '? ,..)

•-• ca

co E o

_

Pre

gat

irea

f iz

ica

a pe

rso

nalu

lui

C.M

.Z.

Iasi

-sap

tAm

ana

l

Prp

aafi

rroa

fi7ir

5 a

C M

7..

las

i - v

erif

icar

e an

ual

a

o

$ o i

vl i oo 1. Do

1 :El

!U ;g i 8

:0 Co

nv

ocar

e C

dt la

Con

sili

ul Ju

del

ean

Iasi

Con

voc

are

Cdt

la

Pre

fect

ura

Ias

i

) ) 0

Alt

e ac

tivia

ti / F

esti

vit

Ati

(24 ia

nuar

ie,)

Tra

nsp

ort

mat

eria

le a

chiz

itio

nat

e p

rin

C.J

.Ias

i

Ach

izit

ie m

ater

iale

de

cura

tem

e si

intr

etin

ere

de

Ia S

.C.

SE

LG

RO

S

cu

ran

ro

-yo

n ta

n t

aI

C I la

ci

-a i ;o _

c

cn = O

Tra

nsp

ort

mat

eria

le a

chiz

itio

nat

e p

rin

C.J

.Ias

i C

MZ

- C

JI

8 dru

mur

i x

8 d

rum

uri x

3

- -

3 km

= 2

4 km

= 2

4 km

48 km

1 I li

tri

km

Ach

izit

ie m

ater

iale

de

cura

ten

ie si in

tret

iner

e de

la

S.C

. SE

LG

RO

S IA

SI c

u

2 dr

um

uri

x

2 dru

mur

i x 7

repr

ezen

tan

t al C

.J.l

asi

CM

Z-

Se

lgro

s -

- 7 k

m

km =

14 k

m

28 k

m

=

1

4

6 litr

i

km

TO

TA

L

730

18

50

38

836

95

lit

ri

OC

TO

M B

RIE

co

(...)

'F. -tr

. c..-.

..E rn cr. _ — co =--, .cr vo

.= -; ,r c., .-,.

Z ... o ... r.

E ... so r,..

, -NL

1.\ Aii

\

24 k

m

24 k

m

... N

E ....x 00 -cr 00

E ... o• vo

E ..,c so. ,....,

I 2

4 km

,..x cy

..x

1 12

km

el = c7r os E E

DA

CIA

C

arr io

n

IS-2

0-

DAC

1021

5

CM

J F

A

10%

A

-215

56

35%

Ir. • 1 ,

~plri '

-,-

4,

0 ,..'4,,,,

. 1

8 dru

mur

i x

8 dr

um

uri

x 3

3 km

= 2

4

km =

24 k

m

km

, . .

4 dr

um

uri

x 3

4 dr

um

uri x

3

4 d

rugi

bri

,i/1

=

,2`

km

= 12

km

km=

12 km

3 kti 11

Il l P

./

I ,

L.T.4

.

4 d

rum

uri

x 3

4 dr

umu

ri x

km=

12

km

3 km

= 12

km

.

2 dr

um

uri

x 3

I

km =

6 km

LO

GA

N

DU

ST

ER

IS

-55-

CM

Z

1S-0

8-

8,9

2%

CM

J7

%

. . .

2 dr

um

uri

x 3

2

dru

mur

i x 3

km

= 6 km

km

= 6 km

.

8 d

rum

uri x

3

km =

24 k

m

8 dr

umu

ri x

3

km =

24

km

8 d

rum

uri

x 3

km

= 2

4 km

4 dru

muri

x

3 km

= 12

km

x

20 z

ile=

240

km

8 dru

mu

ri x

3

km =

24

km

8 dr

umur

i x 3

km

= 24 km

8 d

rum

uri x

3

km =

24

km

.

73

0

La, x c,

• - ..)t ‘r `O. 0 II E r4 .2. ,..,4 • - E II N :1 E P, 1. '

X E c> t,,T. X

..:. E cv " ii E — o E

2 .. • i.-4 -'e '':' E 0 ..qt ...,c N

on 4 d

rum

uri

x 3

km

= 12

km r.-,

x E .C. "- = E II 2 E -o ..

c-.4

ces -4. = at

a

Pre

gat

irea

fiz

ica

a per

son

alu

lui C

.M.Z

. Ias

i-sa

ptam

anal

C

MZ

- B

g.15

Mc

PrP

oAti

rea

fiz

ica

a p

erso

nalu

lui C

.M.Z

. Iasi . -

. Ver

ific

are

anu

ala

C

MZ

- B

g.15 M

c

Co

nvoca

re C

dt

—v

.

la B

g 1

5 M

c.

I C

MZ

- B

g 15 M

c

U

U .

U

Alt

e ac

tiv

itati

/ F

esti

vit

ati(

15

au

gust

,)

I C

MZ

- C

JI

U

I Ac

hiz

itic

mat

eria

le d

e cu

rate

nie

si in

tret

iner

e de

la S

.C. S

EL

GRO

S IA

SI

cu

CM

Z-

Se

lgro

s rp

nrp7

enta

nt a

l C

Iasi

U U .74

SE

PT

EM

BR

C

MZ

-Gal

ata-

Pla

tou

l cu

vis

ini-

retu

r

CM

Z-

Po

d R

os-

Sp

lai B

ahlu

i-re

tur

CM

Z -

Bg

15 M

c

Pre

OM

fi

zic

a 7ic

a p

erso

nalu

lui C

.M.Z

. Ia

si -

ver

i fic

are

anu

ala

CM

Z -

I3g

.15

Mc

Con

voca

re C

dt

la B

g 15

Mc.

C

MZ

- B

g.1

5 M

c

Con

voca

re C

dt

la C

on

sili

ul Ju

dete

an I

asi

I C

MZ

- C

JI

Co

nvoc

are

Cd

t la

Pre

fect

ura

Ias

i I

CM

Z -

CJI

Alt

e ac

tiv

itati / F

esti

vit

ati(

24 s

epte

mb

rie,

) C

MZ

- C

JI

AC

TIV

I TA

TE

A

Con

voca

re C

dt

la C

onsi

liul Ju

det

ean

Iasi

• C

onvo

care

Cd

t la

Pre

fect

ura

Ias

i

Tra

nspo

rt m

ater

iale

ach

izit

iona

te p

rin

C.J

.las

i

Dep

lasa

re c

oman

dan

t ser

vic

iu-d

om

icil

iu s

i ret

ur

Pre

gati

rea

fizi

ca a

per

sonal

ulu

i C

.M.Z

. Ias

i-sa

pta

man

al

to5

O

DE

CE

MB

RIE

m rn

0 E

(..c)

.

. _ = cs oo

.- ,.., -.L.-. •q-

._

cr rn

• .

- •-•

cr., oo

— \ C)

c> c••\ '-'

Te • — [-'0 .. , 00

oo

E _.. cr s0

E ..x ,n

. -,4

I 2

4 km

12 k

m

E ..e cc ..sr

oo o co

,..0 N 04, c,

Km

/ma

Ona

DA

CIA

C

amio

n D

AC

10

215

1 S 20

- C

MJ

FA

10%

A

-2155

6 3

5%

7. ,<

\ ,,'•-•

so en

'-----------,N •sf l''' frA,

' . ,

8 dr

um

uri

x 3

km

= 24 km

2 4

•f:) VI c.,-1

/ l•/".'.../. Cr r , ' t.o. .,..

&,c,',1 ,.t..

-, ' •,,,--• a.

5 .

e;

.

("5..r

Af/N1.S.

4 dr

um

uri x

3 km

= 1

2 km

x Q

I 2

dru

mur

i x 3

I

I

km

= 6 km

11 E E -- ^0

'''''' co

.

I 18

I

36

,I-

LO

GA

N

DU

ST

ER

1 S

-55-

CM

Z

I S-0

8-

8,9

2%

C

MJ

7°/0

co

4 dru

mu

ri x

3

km=

12 k

m

, N . --,

. 73

0

4 dr

um

uri

x 5

km

= 20

km x

20 z

ile=

400

km

4 d

rum

uri

x

3 km

= 12

km x

2 0

zil

e= 24

0

km

4 d

rum

uri

x 3

km=

12 k

m

8 dr

umu

ri x

3

km

= 24

km

8 dr

umur

i x 3

km

= 24 k

m

Con

voca

re C

dt

la P

refe

ctu

ra I

asi

I C

MZ

- C

JI

8 dr

um

uri

x 3

km

= 24

km

2 dr

umur

i x 3

km

= 6

km

' A

chiz

ijie

mat

eria

le d

e cu

raje

nie

si in

tret

iner

e d

e Ia

S.C

. S

EL

GR

OS

IA

SI c

u

CM

Z-

Se

lgro

s re

pre7

zn

as

73 0

N oo r--- 00

g2' 00

73 c.r)

V V

a:.)

CM

Z-G

alat

a-P

lato

ul c

u v

isin

i-

retu

r

CM

Z-

Pod

Ros

- S

plai B

ahlu

i-

retu

r

CM

Z -

Bg.

I 5 M

c

2 :,-1 ob cq N 2 U

Co

nvoc

are

Cd

t la

Bg

15

Mc.

I

CM

Z -

Bg.

I 5 M

c

Con

voc

are

Cd

t Ia

Con

sili

ul

Jud

etea

n Ia

si C

MZ

- C

JI

M..__

6

V u

Tra

nsp

ort

mat

eria

le a

chiz

itio

nat

e p

rin

C.J

.las

i C

MZ

- C

JI

.

TO

TAL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

AC

TIV

I TA

TE

A

Ach

izit

ie m

ater

iale

de

cura

ten

ie si in

tret

iner

e d

e la

S.C

. SE

LG

ROS

IASI cu

re.n

ri.aonla

nt al

C' I

Taci i'

i

J ?;<1 ) 1- 1 c ?.

5

Dep

lasa

re c

om

anda

nt s

ervi

ciu-d

om

icili

u si

ret

ur

Pre

gAti

rea

fizi

ca a

per

sonal

ulu

i C.M

.Z. I

asi-

sap

tArri

anal

.3

2 co k= • a

1...j

c

c R

E

- :---- )1-4'

r. log

AVIZA VICEP V CTOR

$ED1NTE HULA

SE AP OBA PRE$ !JD INTE,

DR.ING. ' CEL PO

ROMANIA JUDETUL IA

CONSILIUL JUDETEAN IA$I

Serviciul Administrativ si Protocol

Referat

Serviciul Administrativ §i Protocol urmare§te organizarea §i coordonarea activitatilor administrative, asigurand buna desfasurare a serviciilor de gospodarire,deservire,reparatii si intretinere a autoturismelor din dotarea parcului auto al Centrului Militar Zonal Iasi,Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Iasi(Protectia Civila,Detasamentul Pirotehnic) i Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi.

Avand In vedere Legea nr.258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 80/2001 privind consumul de carburant pentru autoritatile administratiei publice institutiile publice locale,vA rugam se analizati se propuneti spre aprobare,consumul necesar de carburant pe activitAtile estimate pe anul 2017, pentru autoturismele din dotarea parcurilor auto ale structurilor enumerate mai sus.

Anexez urmatoarele adrese: Centru Militar Zonal Ia§i — adresa cu numarul 31212/20.10.2016 — carburant astimat pe anul

2017= 7.755 litri combustibil. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Iasi — adresa cu numarul 31930/26.10.2016 -

carburant estimat pe anul 2017 = 2.300 litri combustibil. Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Ia§i — adresa cu numarul 31709/24.10.2016 Si

completare adresa cu numarul 34263/16.11.2016 — carburant estimat pe anul 2017: Detasamentul Pirotehnic = 4.090 litri combustibil qi Protectia Civila = 2.400 litri combustibil.

Astfel,totalul estimat de combustibil pe anul 2017 este de 16.545 litri. Valoarea estimate= 84.379,5 lei cu TVA, calculate la pretul mediu actual de 5,10 lei/litru

combustibil. FatA de cele prezentate mai sus va rugam dispuneti.

Director executiv adjunct, ALINA BUHUSI Raspund privinta realitatii, regularitAtii Si

Sef Serviciu Adminis TITICA LILIANA RAspund in privint

siProtocol,

tit, regularitAtii §i legalitAtii.

Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii si legalitatii Responsabil parc auto:Consilier U ILIESCU

DACTA DUSTER IS-55 CMZ DACIA LOGAN IS-08 CMJ

1

2

4011 1

2100 1

42000

33600

3500

2800

334,250 I Consum mediu

9.55/100 km 175 1

Consum mediu 6.25/100 km.

70 I Consum mediu

10/100 km 840 1 8400 700

DACTA 1310 Li IS-20 CMJ

3

188 67 1

Consum mediu 35/100 km

804 1

6915 I-motorina

840 1- benzina

2256 4

5

DAC 10215 FA A-21556

TOTAL DEFALCAT

Km aproximativi parcur§i lunar

Kilometri aproximativi parcuri anual

Consumul lunar conform

tehnice determinarilor

conform L14/1982

Consumul anual conform cartii tehnice determinkilor

conform L14/1982

Nr.crt. Tipul

autovehiculului

TOTAL 7188 km 86256 km 656,250 I 7755 1

AN

TRULUI MILITAR ZONAL IASI. CE

,ro 0

CEZAR COBUZ

ROMANIA

NECLASIF1CAT MINISTERUL APARAR11 NATIONALE

CENTRUL MILITAR ZONAL IASI 20,10. 2016

ANEXA LA NR.AGG4A - IASI -

CENTRALIZATOR AL KILOMETRILOR $1 A CONSUMULUI DE CARBURANT

ESTIMAT PENTRU ANUL 2017 LA CENTRUL MILITAR ZONAL IASI

NOTA: La calculul consumului de eornbustibil au lost luati in considerare doar kilometri reali etectivi thei a se aplica calculul pentru kilometri

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret

Nr. 793 IS din 25.10.2016

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE

STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE IA51

Serviciul Serviciul Administrativ si Protocol

La adresa dumneavoastra nr. 31047 / 18.10.2016, inaintez necesarul de combustibil §i servicii la tehnica auto, pentru Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi, in anul 2017:

• combustibil:

NR. CRT.

ACTI- VITATEA

(*)

LUNA OBS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 1 Perm.

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10 Perm.

11. 11

12. ESTIMAT

(litri) 150 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 150

13. TOTAL ANUL 2017: 2300htri

(*) VA informez ca, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in domeniul apArarii, Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi indeplinqte atributii referitoare la:

1. - pregatirea economiei si a teritoriului judetului Iasi, pentru aparare; 2 - elaborarea / actualizarea Planului de mobilizare a economiei judetului

Nesecret

Catre:

tE..TittD1 LEITEAA .5 I N IASI LA

( elA9

...... CONSILI L JU ETEAN IASI

e7J-(

/ l' (4

Exemplarul nr.

-77j+e

2-2. • IIVCC

1din2

NESECRET Exem • lar nr. Nr. Iasi, 14.11.2016

/4-,5fiff,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

tbb- p,il.ac fir

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetu1ui Iasi

.11.IDETUL 1A$1

CONSILIULRIDETEAN IA$1

14.EGIS3 tatO0A Nr a.jua ONSILIUL JUDETEAN IASI Lulta

e y

CIUL ADMINISTRATIV 51 PROTOCOL —

In conformitate cu adresa dumneavoastra nr. 31046 din 18.10.2016 privind necesarul de fonduri pentru intocmirea planului anual de achizitii publice 2017, lid comunicam necesarul de carburant pentru autovehiculele unit* noastre in anul 2017, astfel:

- Autospeciald pentru echipa pirotehnica — 400 litri / lund = 4.090 litri / an; - Autoturism pentru protectia civila — 200 litri / lund = 2.400 litri / an.

Pentru calculul necesarului de carburant s-au luat in calcul numkul de misiuni, numkul de kilometri parcur§i Si consumul mediu al autovehiculelor, astfel:

➢ Autospeciala pirotehnica FORD RANGER In anul 2015 autospeciala pirotehnica Ford Ranger a efectuat 303 misiuni in 12

luni, parcurgand 38.063 km, cu un consum mediu de 9 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 300 litri / lunar

In anul 2016 autospeciala pirotehnica Ford Ranger a efectuat 260 misiuni, parcurgand 22.912 km, cu un consum mediu de 9 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 300 litri / lund;

➢ Autoturism pentru protectia civild: In anul 2015 autoturismul Dacia Logan a parcurs 19.722 km, cu un consum

mediu de 7 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 115 litri / lund; In anul 2016 autoturismul Dacia Logan a parcurs 27.900 km, cu un consum

mediu de 7 litri / 100 km, rezultand un consum mediu lunar de 162 litri / lunk

Cu still* SPEC$IF

au IA ANDI

111SUISDC011Logistica\COMPARTIMENT TEHNIC120161ADRESElinstitutii publicelAdresa CJ nota fundamentare plan achizitie 2017.doc

NESECRET 1/1

1,774.14.2.1,PAqi.:;17.1"f Str. Lascar Catargi nr.59, Iasi

Telefon: 0232/41.21.21. TUFax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70

WEB: www.isujis.ro e-mail: isojiasi@gmaitcom

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

NESECRET Exemplar nr. Nr.2508338

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Iasi, 20.10.2016 „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi

e— _______ _. ___ _.

i DUDE UL IASI

1

CONSII A ii L ROMAN IASI

1 ••?.EGI,S" A ANERALA 4)7 7 (1,21-17 ,-, NI._ Ceitre, 1 f. 1

Anul N, /0 a( '7 CONSILIUL JUDETEAN IASI 7,,y_ /0 29"

71-‘

In conformitate cu adresa dumneavoastra nr. 31046 din 18.10.2016 privind

necesarul de fonduri pentru intocmirea planului anual de achizitii publice 2017, vd

comunicam urmatoarele:

1. Autospeciala pirotehnick marca FORD RANGER cu nr de inregistrare MAI 36378 :

Luna Necesar combustibil

Litri

Servicii reparatii/revizii

Lei

Asigurare CASCO

Lei

ITP

Lei

Rovineta

Lei

Anvelope

Lei

Observatii

ianuarie 180 0 0 0 0 0 februarie 200 0 0 0 0 0 martie 330 0 0 0 0 0 aprilie 400 1.500,00 * 0 0 0 2.250,00 * - reparatie curenta mai 380 1.200,00 ** 0 0 0 0 ** — revizie tehnica iunie 400 0 0 0 0 0 iulie 400 0 0 0 0 0 august 350 0 0 0 0 0 septembrie 350 0 3.000,00 0 0 0 octombrie 400 0 0 0 0 150 noiembrie 400 0 0 0 0 0 decembrie 300 0 0 0 0 0 TOTAL 4.090 2.700,00 3.000,00 0 0 2.400,00

2. Autoturism, marca DACIA LOGAN Cu nr., de inmatriculare IS 04 PRC:

Luna Necesar combustibil

Litri

Servicii reparatii/revizii

Lei

Asigurare ITP

Lei

Rovineta

Lei

Anvelope /serv. yule.

Lei

Observatii CASCO

Lei RCA Lei

ianuarie 200 0 2000 0 0 0 0 februarie 200 0 0 0 0 0 0 martie 200 0 0 0 0 0 0 aprilie 200 3.000 * 0 500 0 0 100 * reparatie

curenta mai 200 500 ** 0 0 0 0 0 **revizie tehnica iunie 200 0 0 0 0 0 0 iulie 200 1200* 0 0 0 0 0 * reparatie

curenta august 200 0 0 0 0 0 0 septembrie 200. 0 0 0 0 0 0

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT $1 PROBLEME SPECIALE

STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE IASI

Nesecret

Anexa la nr. 793 IS din 17.11.2016

Exemplarul nr. 1

Catre

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Serviciul Administrativ si Protocol

Cu revenire §i in completare la adresa S.T.P.S. Iasi nr. 793/25.10.2016 (31930/26.10.2016 al C.J. — referitoare la estimarea consumului de carburant pentru S.T.P.S. Iasi in anul 2017, precizez

urmkoarele: - toate activitatile planificate pentru anul 2017 presupun deplasarea la unitAtile

administrativ-teritoriale pentru centralizarea datelor, ordonarea acestora si intocmirea documentelor precizate — conform prevederilor legale. Unele activitati necesitA deplasarea la fiecare primarie, institutie publicA si operator economic, in timp ce altele presupun deplasarea doar la unele dintre acestea;

- referitor la activitatile §i documentele S.T.P.S. Iasi, planificate pentru anul 2017, mentionez urmkoarele:

- Planul de mobilizare a economiei judetului Iasi, pentru apArare — se intocme§te/actualizeaza pe baza informatiilor obtinute de la fiecare institutie amintita anterior (ceea ce presupune deplasarea, solicitarea informatiilor §i confruntarea cu situatia existent& pe teren);

- pregAtirea economiei §i a teritoriului judetului Iasi, pentru aparare — activitate complexa ce presupune procurarea/centralizarea/verificarea si ordonarea informatiilor, de pe teritoriul judetului, care concurs la planificarea §i realizarea masurilor specifice planificate la mobilizare sau rAzboi. Datele §i informatiile se obtin prin deplasarea la fiecare unitate administrativ-teritorialA, pe parcursul intregului an — conform planifickilor lunare §i punerea in aplicare a procedurilor existente pentru colectarea si selectarea informatiilor;

- intocmirea/actualizarea Carnetelor de mobilizare ale structurilor — presupune deplasarea la institutiile cu atributii in domeniul aparkii, verificarea situatiilor intocmite de catre reprezentantii acestora §i corectarea/refacerea/validarea carnetului respectiv;

- actualizarea/centralizarea bazei de date cu bunurile rechizitionabile §i persoanele pentru pres stki de servicii in interes public din judet — se face pe baza constatkilor personalului S.T.P.S. Iasi la fiecare detinAtor de bunuri rechizitionabile, urrnind centralizarea datelor la sediul S.T.P.S. Iasi;

- Planul de rechizitii §i prestki de servicii in interes public al judetului Iasi — se concretizeazA in realizarea unei repartitii, conform existentului si amplaskii, in judet, a unor categorii de bunuri §i servicii. Constatarea existentului §i amplaskii se face pe baza deplaskilor la sediul institutiilor §i operatorilor economici vizati §i in urma discutiilor cu managerii/reprezentantii institutiilor vizate;

Nesecret 1din2

JUDETUL 101 144.177Ac-454'1:4 COMMIX JUDETEAN 141A$1 - REGISMAT101/0LA

20 Nr

MILJTAR ZONA! IA!:;'1 20.10. 2016

CENTRULE:I MILITAR'iONAL IASI

CEZAR COBt.:7

ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE

NEC LA SIF [EAT Exemplarul nr.2_ s.F. 0816 1-.)osar ill'.

SEFULUI SERVICRILUI ADMINISTRATIV $1 PROTOCOL DIN CONSILIUL JUDETEAN IASI

DIRECTIA ECONOM1CA. - SERVIOUL .FINANCIAR-CONTABILITATE $1 GESTIUNEA PATRIMOMULUI DIN

CONSFLIUL JUDETEAN IASI in atentia doarnnei consilier Titica Liliana HOL1COV

spre §tiinta doamnci director exccutiv adjunct Alina Maria Bt.1.11USE

La solicitarea dumneavoastra, cu nr. 31045 din 18.10.2016, in baza Legii nr.258/2015 pentru modificarca *i completarea OG. 80/2001 privind consumul de carburant pentru autoritatile administratiei publice Si institutiile publice locale *i Legii nr.98/2016 privind achiziti lie publice trimitem numarul de autovehicule agate in administrarea institutiei noastre, consumul neccsar de carburant est imat in mod rezonabil, real, economic si asumat, pentru anal 2017. conform proicetici estimative de kilometri necesari indeplinirii sarcinilor specificc de transport ale CFNTRUI.U7./1:11/ITAR ZON;( I. L4.51, precum i celelalte domenii solicitatc.

Fata de cele mai sus aratate rola dispuneti.

Anex'i: 3 (trei) cu 3 (trei) file neelasilicat.

OMA

CE TRULUI MILITAR ZONAL IASI

CLEAR C013UZ

1 0

'11 ' °° 1:

bpd R ASA

'Total pe autovehicuI

lulatori auto

3500 lei

300 4300 lei

2100 lei

ROMANIA

NECLASIFICAT MINISTERUL APARARII NATIONALE

CENTRUL. MILITAR ZONAL IASI 20.10. 2016

ANEXA LA NR. - IASI -

CENTRALIZATOR AL. SERVICIILOR DE REPARAT1L ANVELOPELOR $I SERVICIILOR DE VULCANIZARE

PRECUM $1 A ACUMULATORILOR ESTIMAT PENTRU ANUL 2017 LA CENTRUL MILITAR ZONAL IASI

Nr.crt. Tipul

autovehiculului

Reparatii curente i

revizii tehnice periodiee

Anvelope :i servicii de

vulcanizare(rOti s. i cale de rulare)

Acur

1 DACIA DUSTER IS-55 CMZ

3000 lei 500 lei

1500 lei

L

2 DACIA LOGAN IS-08 CMJ

2500 lei

3 DACIA 1310 T_.i IS-20 CMJ

1500 lei

2000 lei

600 iei

1000 lei 4 DAC 10215 FA A-21556

6 TOTAL 9000 LEI 3600 LEI NOTA:

1200 4200 lei

00 LEI j 14100 LEI La calculul necesarului s-au hat in considerare normele legate de utilizare a acumulatorilor

ROMANIA NECLAS1FICAT MINIST1-LRU1. APARARII NATIONALE

re-

CENTRUL M1L1TA.R ZONAL 1A$1 20.10. 2016

ANEXA LA NR. 74-4540

- 1A$1 -

CENTRALIZATOR AL ASIGURARILOR RCA, CASCO $1 ITP ESTIMAT131:::NTRU AN1..11. 2017 I.A CF.NTRIJI.

MILITAR ZONAL 1A$1.

Nr.crt. Tipul

autovehiculului

A si aware obligatorie

RCA

Asiuurare facultative CASCO

1800 lei

1200 lei

FIT periodic C011fbrm

certi flew de inmatriculare

200

200

400

800 1.,E1

pe autovchicul

2750 lei

2050 lei

550 lei

1500 lei

6850 1.,E1

DACIA DUSTER IS-55 CM?". DACIA LOGAN 1S-08 CMJ

750 ]ei

650 lei

3 DACIA 1310 Li IS-20 CMJ

550 lei

4

6

DAC 10215 FA A-21556

TOTAL

1 100 lei

3050 LEI i 3000 LEI NOT A: La calcultil necesarului s-au luat in considerare surnele achitate pentrt.I anii anteriori Cu o nlari5 de crestere de 30%.Autovehiculelc care vor efectua HT in 2018 nu au fostluate in considerare.

U1, CE 'TRULUI MILITAR ZONAL IASI

COTIUZ

O

O N

3 d 0 0

a

E

A CTI

VITA

TEA

0]2 o

co I 0..

1-a:C". 0 c) .1)

0 ,, o

cd C ct2 1 ,. 0° 73 8 -0 .tt

- > E., 0 0 „ 0 0 -0

ch

0 ,,,

0.

u c,

0.

i' (Jou°

2 5L) 3., ..E..! : 0 ! --. U ; :: 1 0 2 L:mg

; o co (,)

8 8 8 c . 0 0 0 0 0 r: " tij) 0

0 49 (:) 0 0 0 0 ' 4 . ) C, Z .17( .j = 2')

,

u .2_, > :.5 0 7:' .,..77„'

ci6.z..-

(4. &-,

2

c..) wx u°

= = <,

o c 02

y: =c) -8

. ; :

— _

_

2

U . u 0 r .41 I E .81

-a . 7:376; 0 -5:

o

'al co a co jz O) 0 o , - , t oE° 0 "0 • I- ° = 0 U

...

a) a. co

_o o =

,a) c 0 -0

= $-, „,

CI. 0 *-11 • —

....Z.

L4 C...) X x o

c.) .-4 a -5

i

u) .c a c.)

5 "0 a 8

_ G.) .—,

U ;) 0 c (..)

"0 ,a)E

. _

's'

..... to'

o

a CE)

a

4

0

.. 0...

-a

c...-.

.....,,u3

o C

g a

(.9 1..,

cg

"a .E ' 8

-3 'E

c5 7,2 .-a

To'

..-. 0 tu a

N

o

.... a) a.

G

A

o..) 7::

-a

::-... (...)

_a

r m 0

0 . IA

1-4

;L) 06'13

CD ...,/: .-0711

0

tv

2 8' um> .... 0 m

ca. "

C/)

0 U =

'V <—

'17,

CZ

4.)

E. oE

a)

0

17b

0

0 •U

(.) ....- : E

-a ..... 9. co

o c

E

co

7.3. LA'

:o3-. 6)

A

O 5.

co c m

v) 0 cu o I...

0) ch .- .., t. 1

go

.2 'ot:' 0 E

eci

u). As o b. o 4.)

---,-co

Cl)

C.-)

0.0

al 0 U =

al • — al =

• ,4

73 • I4

0

TO— •....

c.) co *E > co U

•- .... a) co oti tz .-

._ To' ...' ••..0

cl C.) .4 "0

"060

a) a) • ct---, (.) o ct 7.0•"" ..0 F-7 a)

CO

MA

ND

AN

T

ea

CO

O O

C) 0

0

O

0

O

ea

00 00

Oa

U

0 ,m E al

CO as Z CO

UOUE0 03 a) a) c.) Z t)j)

t.M 0 7.3

a) a) a) u CA VI co

0U cd

La 0 03 •3

a la •L: 0 0

II

(1)

E E E5 0) 'E z -5

2 2 2 •F-3 2

U

0c- 0 o

U U o

LI.J U o

AC

TIV

ITA

TE

A

E a)

2

CO E

0 C) 0

Co

CO

-0

-5 O

-0

CC a 0

ct

0

CC

rn

C.)

:CO

0 • 7,

2

0 E- 0 O

Gz

Z

CO 0 0

..0

U

CC

U

y

0 0 0

yr

CO ,cv

C.) CO

. _

E 0

'") CO

ro 0

.ct C 0 o -to

CO a) 7 C U a 0

COO ,

C 0 U E

411N 1 S

SE

F DE

STA

T M

AJO

R

FE

BR

UA

RI E

_ _

TO

TA

L

24

0 I

24

0 40

I

520 I

45

1

MAI

Con

trol

arm

amen

t mu

nitii i

n ga

rniz

oana

Ja

i Ia

.5i-C

opou

-Dan

cu

40

40

4

TO

TA

L

40

40

4

IUN

I E

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Su

ceav

a la

.§i -

Suc

eava

30

0 30

0 21

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Bot

o§an

i Ia

si -

Bot

o§an

i 24

0 24

0 17

Con

trol tr

imes

trial la

CM

J B

ack

' Ia

.5i -

Bac

au

260

260

19

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J N

eam

%

Iasi -

Pia

tra

Nea

mt

260

260

19

Con

trol

pri

vind

pro

tect

ia in

form

atiil

or c

lasif

icat

e la

CM

J Bac

au

Iasi -

Bac

au

260

260

520

26

17

0 --. C, —.0000 1---

N--. t"--

30

21

el• fV

1

0 0 0 0

0 0 c .—c

0 00 m•

0 .1. 0 C> MNNN

0 cr 0 0 0

0 .ot 0 © Os

40

1060

40

40

I_ 40

40

260

260

240

300

240

30 0

300

00

r 240

300

40

340

Iasi - S

ucea

va

la§i

-Cop

ou-D

ancu

pF

X

CI co

= cn

1 I .mt

i cn. S 0

CO

I

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Bac

au

Ia§i

- B

acdu

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J N

eam

t - P

iatr

a N

eam

t

Con

trol

trim

estr

ial in

gar

nizo

ana

Iasi

Iasi

-Cop

ou-D

ancu

TO

TA

L

AP

RIL

'

Con

trol

pri

vind

pro

tect

ia in

form

atiil

o r cl

asi f

icat

e la

CM

J la

§i -

Bot

o§an

i

Bot

o§ani

Con

trol

luna

r cu

spe

cifi

c i in

gar

nizo

ana

Ia§i

Ia.51

-Cop

ou-D

ancu

AC

TI V

ITA

TE

A

Rut

a

la.,i

-Cop

ou-D

ancu

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J Su

ceav

a

Con

trol

trim

estr

ial la

CM

J B

oto

pni

0

Con

trol

pri

vind

pro

tect

ia in

form

ati ilo

r cl

asi f

icat

e la

CM

J Su

ceav

a

Con

trol

arm

amen

t mun

itii

in g

arni

zoan

a Ia

si

t'',

Con

trol lu

nar

cu s

pecif

i c in

gar

nizo

ana

Iasi

TO

TA

L

O

N

O O O O en

O O O O en

0 es

U • _1

CITs co

0 E-4

E(

AC

TI V

I TA

TE

A

FE

BR

U

O E-1

4

-et

O N N

N

O N •

E

O

O 1.4 rt

4

a.

0

O O

O O

N

O O

kr) Ifi

0 kr)

O

O kr

O

O

O

0 E1

kr) er 0

O O

O O

N

O O

kr) lt)

CD

O

O In

a>

Efa,

0) 0.

0

C)

L (1.)

0.)

• ••••

yr

O

O

O If)

Ey 0

O U O

kr) O

O O

O O O O

4 4

03 In

0 E.*

0

.tc

0

ra. a

E"I

4

O

O P. PQ Q0

FINA

CIA

R C

ON

TA

BIL

ITA

TE

IAN

UA

RIE

'

•?_,

_

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Ias

i C

MZ

— T

rezo

reri

a Ia

si

32

v2e x ,,,, ,,

,tt,.

, ,v 8

2 4

2.24

Dep

lasa

re C

AS

IASI

CM

Z —

CA

S Ia

si 24

---(e :

,_

I Y4 :4 1';:f ,‘

23 604 ..''''

‘ . . . ..D

_ 81.

68

6

Dep

lasa

re B

ucur

esti

Ia.i - B

ucur

esti 8

60

.5• (

• • -

,.> -

7 .

TO

TA

L

860

56

(P 0./

',

/,1,u

..) .

-•

89.92

t e,

FE

BR

UA

RIE

4 'ci.

It. I '

.\>

Z A

Pk

it.I.A

.

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Ias

i C

MZ

— T

rezo

reri

a Ia

si 32

2.24

Dep

lasa

re C

AS

IASI

C

MZ

— C

AS

Iasi

24

24

1.6

8

TO

TA

L

56

56

3.9 2

MAR

TIE

IUN

IE

ne

nla

ca

re tr

ezor

eria

Iasi

CM

Z—T

rezo

reri

a Ia

si 32

32

2.

24

_

os

00

00C\

.r.,

CQ

_

_ D

epla

sare

CA

S IA

SI

CM

Z —

CA

S Ia

si 24

24

1.

68

TO

TA

L

_ 56

56

3.

9 2

IU

LIE

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Ias

i CM

Z —

Tre

zore

ria

Iasi

32

32

2.24

Dep

lasa

re C

AS

IASI

C

MZ

— C

AS

Iasi

24

24

1.68

Dep

lasa

re B

ucur

esti

Ia.0

- B

ucur

esti

860

860

8 6

TO

TA

L

860

56

916

89.92

AU

GU

S T

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Iasi

C

MZ

— T

rezo

reri

a Ia

si 32

3 2

2.

24

Dep

lasa

re C

AS

IASI

C

MZ

— C

AS

Iasi

24

24

1.68

TO

TAL

56

56

3.92

SEP T

EMB

RIE

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Iasi

CM

Z —

Tre

zore

ria

Iasi

32

3 2

2.24

Dep

lasa

re C

AS

IASI

C

MZ

— C

AS

Iasi

24

24

1.6

8

TO

TA

L

56

56 3.

9 2

OC

TO

MB

RIE

N 00

N `c. .-4

N c, en

d. ci N .—.

00 c). so

00

N 0\ en 00

..e cl N

oo \° r.

.c. 00

e4

o \

N rn

•41- N

0 in

N mNC00\

'I- 0 ‘0 .

VD 4 N

enN •ee

C> 0

0 .4

.

N en 24

I

56

M -cr N

0 (/)

N en

•zr N If)

0

00

0

00

C>

00 8 60

Dep

lasa

re tr

ezor

eria

Iasi

1 CM

Z —

Tre

zore

ria

Iasi

Den

lasa

re C

AS

IA

SI

I C

MZ

— C

AS

Iasi

CM

Z —

Tre

zore

ria

Iasi

CM

Z —

CA

S Ia

si

Ia.,i

- B

ucur

esti

CM

Z —

Tre

zore

ria

Iasi

A

V) < (..)

I Cs)

(...) Ia.5i

- B

ucur

esti

q .1 0

• "A• —, co .g 2

g A 7 AAA

53

Cn.er. , u g A ,i)

— ....:;

4 (9 = co g g c;

•4 E.

2 co 0 ,.... a , ,t g A a'a) AAA

ci) . a) < c..) g A .1>C6

2 a g =

g g 006

•- LI C' E-

NF

OR

MA

RE

RE

CR

UT

AR

E

O

ON-<-= CO=x—s- CO = ss-

LO

•r- "tiNI.0•71- CONM v- •t-• r---'- sr- N-• -• Ct-D(.0(1)MC0(2-N.1-(.0,--

840

150

CD) T-N-

0

110

0 0 CO (NO N CO 'cl- CV CV 1-

I 150

if"D C\10'1- r--N NI C) 11-) L.O .Z M, N CO C° N MCO N-N

c---

(N 0)

1-

0

I 17

4

0,4

1- CO

,---

0 ,--

N

< 420 1

T

RA

NS

PO

RT

DO

SA

RE

CA

ND

IDA

TI

Iasi

- C

imp

ulu

ng M

old

ove

nesc

420

Co

nsi

lier

e. in

form

are

-rec

ruta

re p

un

ct l

uc

ru m

ob

il Ia

si -

Pasc

ani

150

- -

-

1.0 0000

L.0 sr- LO CO NCO'Cr

NCO

= N.-- .---

74

N N

N N

0 N 0) LO

N N I-0

C:)

.,---

06

Pro

movare

a p

rofe

sie

i mili

tare

II

asi -

Lesp

ezi

17

4

N cv =

CO

CON

I 180

0 CNI

.-

.C. 00,---

CO

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

I

- G

ura

Bo

ho

tin

Pro

mov

are

a p

rofe

sie

i mili

tare

Masi

- H

arla

u -

Max

ut - D

ele

ni

160

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

-

Lu

nca

Ce

tatu

ii -

Ciu

rea

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mil

itar

e II

asi -

Gra

jdu

ri

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

IIas

i - T

iba

na

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mil

itar

e I

Iasi

- T

om

esti

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

II

asi -

Ta

nsa

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Il

asi -

Ta

rgu

Fru

mos

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

I I

asi -

Ha

lau

ces

ti

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei

mili

tare

M

asi -

Har

man

es

ti

Pro

mov

are

a p

rofe

sie

i mili

tare

Ia

si -

Io

n N

ec

ulc

e

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

II

asi

- P

lug

ari

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

M

asi -

Vla

de

ni

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

C

MZ

- S

c. G

imn.

"V

ero

nic

a M

icle

",

AC

TIV

ITA

TE

A

RU

TA

IAN

UAR

IE

C

onv

oca

re B

IR C

u c

mi s

ubo

rdo

na

te

Iasi

- S

ucea

va

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Ia

si -

Pasca

ni

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Ia

si -

Pasca

ni

Pro

mov

are

a p

rofe

sie

i mili

tare

Ia

si -

Pasc

an

i

Pro

mova

rea

pro

fesi

ei

mili

tare

Ia

si -

Oso

i - C

om

arn

a

Pro

mo

va

rea

pro

fesi

ei m

ilita

re

Iasi

- P

asc

ani

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Ia

si -

Po

du

Ilo

aiei

Pro

mo

vare

a p

rofe

siei m

ilit

are

lIas

i -

Po

pri

can

i

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mi lit

are

II

asi

- P

robo

ta

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

iI

asi

- R

ed

iu

Pro

mo

va

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Iasi

- T

rife

sti

s-- c° -,-- in ` .-

N- ` -

N- N Lo N- co cn 1-

0.) 0.5 in

0 ..,-• ,-

239

CV 0) N. N.

'Cr CO

CD

14) - N 0)

C3

(r) • CO 0)

CO N 7

4

(. C:) 0) -

CO

-

co N-- Nr CO CO "I" CN

r.

r--- Cr) 0) CN

7

.„4 1-4

.i• 0,

0 i •

(

k.-.

:5 ..,.• 7-

\ Cp, , \ , ,-

• • •

,

'.':/___,.,...f",

..;... - -• ...-

';:'/

3.. i '',

',. 4-

42

0

C \I C3)CO

co , 7--

-4-

15

0

CS) N CO cp

CD ,-- C7) CO `41. 0 co

,- r CN

CO co r

CO CO ct CN

2020

CO CV ,-- 5

57

Iasi

- T

arg

u F

rum

os

Iasi

- T

ata

rusi

- C

rist

es

ti

E a3 o v>,

a.. 1 _ C/)., (1:3 — Ia

si - T

arg

u F

rum

os

Iasi -

Van

ato

ri

Ia

si -

Biv

ola

ri

. _ c as o

_-1

._ U). CIS —

a)

' Cf), CIS —

.

..;_-_. ..

Do ,(

73

_

Iasi

- B

elc

esti

Iasi

- C

ep

len

ita

C e:.3_ o _c 0 0

' _ W., CTS — Ia

si -

Co

tna

ri

CM

Z -

Lic

Te

o d

e In

form

"Gri

gore

Mois

il"

CM

Z -

Lic

eul

Te

ore

tic

"Vas

ile A

lecs

andri"

CM

Z -

Lic

eul P

ed

ag

og

ic "

Vasi

le L

up

u"

CM

Z -

Co

leg

iul A

gri

col

"Vasile

Ad

am

ach

i"

Pro

mova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

TO

TA

L

M

AR

TIE

16.5

2

0)

80

r ,-- 0

.5

0 r

7- r CD r--COL.0 C r

N7-- • 0

.5

0.5

LC) b

I-0 6

LO CO 0

.5

I 0

.5

,---

CD co N 2

60

84

0

0 in r

CO N ,- r

0 LC) r

CN 0)

cr CO 4

6

co co co cc cc CD O r

co co N co

0 CN •cr

I 5

0

23

6

26

0

0 L.C) 7--

CO in 1-

in (N a> "r CO co co co oo co co co (73 LO CO CO

CV CO 1--

0 N ,:-

N

E ca cl.) Z

CIS E.

as Iasi

- B

AC

AU

Iasi

- C

imp

ulu

ng

Mo

ldo

ven

esc

Iasi

- P

asca

ni

CM

Z -

PA

LL

AS

MA

LL

Iasi -

Coa

rne

le C

ap

rei

Iasi

- P

as

cani

Iasi

- T

arg

u F

rum

os

Iasi

- R

adu

cane

ni

Iasi

- D

um

esti

CM

Z -

Lic

Te

o "

Ale

xand

ru l

oa

n C

uza

" C

MZ

- L

icT

eo

de I

nfo

rm "

Gri

gore

Mo

isil"

CM

Z -

Lic

eul

Te

ore

tic "

Vasile

Ale

csa

ndri"

CM

Z -

ScG

imn

"Io

n S

imio

ne

scu"

CM

Z -

Sco

ala

Gim

nazi

ala

"V

asile

Co

nta"

Iasi

- M

ad

arj

ac

CM

Z -

Co

leg

iul

Natio

nal

"Emil Rac

ovita"

CM

Z -

Col

Nat d

e A

rta

"Oc

tav

Banc

ila"

Iasi

- M

og

ose

seti

Sire

t

Pre

gatire

a re

cru

tori

lor

Co

nvo

care

cri

pto

cu c

mj s

ub

ord

ona

te

TR

AN

SP

OR

T D

OS

AR

E C

AN

DID

AT

I C

on

silie

re.

info

rma

re-r

ecru

tare

punct

luc

ru m

ob

il T

arg

ofe

rte p

rofe

sio

na

le

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fesie

i mili

tate

P

rom

ova

rea

pro

fesie

i mili

tare

P

rom

ova

rea p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fes

iei m

ilita

re

Pro

mo

vare

a p

rofe

sie

i mili

tare

P

rom

ova

rea

pro

fesie

i mili

tare

O

O

N

C UY n3 a) VN .2 a

D CO CD

Ur (17), a5

O

a) C a) O

O

a) C

0 E '- 0

(7r

CO 0 0 CO O CO

0 0 t CO

N CO

O

-7r

O 0 N 'cr

Ps r

0 0 "1" (Na)

OO

CD CNI -cr

O CN4 LO

O

O

6''O

t •

8

0 a)

O (/)

O 5 w. c D O • (f)'

c :03 a)

CL 0

C 0 0

0 0

0 1.1.1

0

H (a_

H

—1

O H

H

2) a co -a- z E <

— Lu a) X 2 ci)

0 (13 0

(1_

1) 0 0 E a_ 2 u)

Z

H

-J

H H

- C

imp

ulu

ng M

old

ove

nesc

CM

Z -

BG

.15.M

C

O

0 CO

CS) N-

N-

O

O

CO CO

(N1 CO

co N-

CO

N

O CO CO

CO

CO

Cfl CO CO

O

U) CO

O

a) C a) O 0 5

a) C

7 0 E 0

(75., (0

a)

E N. (13

-c_ a)

(73

N a)

a)

UN co

C

-a O O C

c20

UY

H 0 0

0 w

0

H a.

H

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i

D

H

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i

An

ive

rsa

re v

ete

ran

i

SE

PT

EM

BR

IE

42

0 I

54

6 I

420

1

0 I

1386 I

11

8 1

-- (-NJ ..—

co Lc) 6

cD co

c-D cp co

c, -4- cv

(.0 c) -4-co

42

0

300

2 40

co

0 N -cr

lai -

S

uce

ava

• _ c 0 co, o O Li

• (7), a5 C

MZ

- U

NIV

ER

SIT

AT

EA

AL

I

CU

ZA

Iasi

- C

imp

ulu

ng

Mo

ldo

venesc

Pre

aatire

a rec

ruto

rilo

r

Convo

care

BIR

cu c

mj s

ubord

ona

te

Tara

ofe

rte e

du

catio

na

le

TR

AN

SP

OR

T D

OS

AR

E C

AN

DID

AT

I T

OT

AL

OC

TO

MB

RIE

_

I

,Ia

si -

Cim

pu

lun

g M

old

ove

ne

sc

I 4

20

I

420 I

I 840

I 8U

I

.f) N-

Co a—

0 (0

0) N—

CD CS)

I--

0 "1" N

0 CO CO

0 CO (N.I

0 CD 0

"1" N

0 CD 00 26

0

Iasi

- C

raio

va

Iasi

- B

oto

sani

Iasi

- B

ucu

resti

Iasi

- B

AC

AU

Co

nvo

care

BIR

la e

sa

lonu

l sup

erio

r

Co

nvoca

re S

SM

cu

cm

i su

bord

ona

te

Co

nvo

care

as

iau

rare

ae

oara

ficea

la e

sa

lonu

l su

pe

rio

r

Convo

care

chat°

la

es

alo

nu

l sup

erio

r T

RA

NS

PO

RT

DO

SAR

E CA

ND

IDAT

I

in .0 .

, IA

NU

AR

IE

7

v•-:;:::----0.

;1J ,IR

g 02 f•T4 [-To

0

S,-.

II

MA

RT

IE

VP

A).•

00

Con

sum

..1 o4 -'

\ ,

CI ,..2)

41- C> t•-•-• ,..o 1

2

.-. ,- 14

.- --, .0

01 13 -d- -. ‘..0 ...-, 12 .1- ..- oc, N ,- •- ,--• 00 N •-• .- -. 7, (--• N -, 26

M Ni

-rd • ..-,' E .. 2 6

0 ,..ro N 80

cv.; <,:Z ,..o --, 0 v•-) 0 <7, --

0 ,./-) ,-.

Q 00 13

0 0 00 200 0 c•-)

N 170 0 0

N 0 --, •--,

0 1"-- -- 1 40

110

170 0 trl ,-- 120

0 .7•• 200

300

Km

/ma5

ina

Cam

ion

UE

:

,,,; -D es, ..< j, u ,:, —

cz =

260

260

Z 0,!,

80

c,,o 09 , c) cr) o, c> ..., 80

I

130

180

200

230

170

200

110

(::, r--

140

110

170

150

1 20

c. 0 c, (r)

DU

ST

ER

I S

-55-

CM

Z

00 0 VI

03 .,., 7

= ,40 0 co (2:1

,,,, cz Iasi

-Bar

nova

-Dob

rova

t-Sc

hitu

D

uca-

Tom

esti

-T

utor

a-Ia

si

• •-• ter as

= 0 ,_

•,0,

?L.. 0

"E . .= OD

2 -6 =

a' 11

, k ..... &) ..=

40 t

v;

r 01 h-,

I ,o C3

a 11

,...

•.- cn., CO ,- . • -

c.)

gti u. fn

c) -

•••-. 0 v =

.!.-•

„L •,... a) FD o

ct Il

(/).

,

. . tt _ -6 • -

,a) =,

E.-, ,

l':•,' o.. ' .... g o • -, 1-. ra. 0 0., cas

0 5 co ,,,, I ,i I.1

cr).

2"-*

of '

• .- •.,

= <

0 ,9 'I" Q ..,c)

,L,•:; >

0 xkl w) E—

Il

.,

C

, a 1 Cl)

0 n a t ch. c„) 0 .0 i= 0 al .0

al il Ia

si-M

iros

lava

-llo

rles

ti-V

oine

sti-

Iasi

7.;

Na o (..)

0 .) -2-,

cl, N o (!...?' .E. •

c.) ,--, 0 . cn ...,6, .- ,,,,..

0 ,,-,° 1..... $•••

'EL--

. - o = )01 c.)

xei c4 . E 7 ,r) o (.)

w -, 0 .4 4. „, -,„•',

'''"? 7 44t V

E.,...

al 0

Iasi

-IIe

lest

eni-

A.I

.Cuz

a-H

alau

cest

i-M

irce

sti-

Rac

hite

ni-

Mog

oses

ti S i

ret-

Iasi

-;:o

Iasi

-Sto

lnic

eni Pr

ajes

cu-C

rist

esti

-Mot

ca-

Mir

oslo

vest

i-C

ioho

rani

-las

i

y).

o

a) • "0 0

.,-, ur. 0 o xts

,01 -

<C1 tn

• = to 0

_

Iasi

-Val

ea S

eaca

-Tat

arus

i-L

espe

zi-

Sir e

tel-

Iasi

c,'ci

. -. •-•

P.-

• - cn.. 0 .... cn. a) •

W

nyi $... • --, g oi) g , ...s, 01

,ccs CCI .....

Iasi

-Str

unga

-Ote

leni

-But

ea-I

asi

i.:

Iasi Io

n N

ecul

ce-C

oste

sti-

Bat

s-Ia

si

'V ),0

• -, o• o .5 c,) -. cA., 0) in, 0 or

<1.2 = 0

.,-,,,..

.... .

Iasi

-Red

iu-V

alea

Lup

ului

-Let

cani

-Rom

anes

ti-

Mov

i leni

-Ia.s

i

,

o C/)

(C3 ..... 0 so., a)

(-;) .-. - cd -1-. o Li)

0.) 0 u 0

Iasi

--B

elce

sti-

Coa

rnel

e C

apre

i-P

luga

ri-S

ipot

e-Ia

si

CB

= <03 Li-,

. • C to. 2

L? • - 4. 0 0 0 U., = 0 0 -2 ca-1

Iasi

-Tar

gu F

rum

os-I

asi

Iasi

-Har

lau-

Iasi

AC

TI V

ITA

TE

A

A C

onvo

care

sef

i BM

CR

- C

MJ

subo

rdon

ate

TO

TA

L

TO

TA

L

Kt) • - = = oz, •--, • = a.) an a -, -0 • - • - — <I) ...., ...-rj -0 0 '.._,. > 0 ''''' a) 71 ..- -6 = ...o• 0 0,. 2..

E V, • c. a) 0 -72, ..-.. o ,_ -0 ,

.-a... - Fa 0 2.1 2 mo u t . • r.: 1— c.) o -e 5 =

.o ca 01 cn 2 -to •- c.) = = .,.... 0 • (,)

O E cti ',7)..' = o ...- - :-= E

Intr

oduc

ere

regi

stre

ev

iden

ta

nom

inal

a ce

tate

ni c

u o

blig

ati i

mili

tare

la

pos

turi

pol

itie

din

jude

t si in

stru

irea

per

sona

lulu

i st

ruct

uri lo

r de

pol iti

c

Ant

rena

men

t anu

ntar

e re

surs

e

CA

0

OC

TO

MB

RIE

V

ni

c/i.Tri7

:17

DE

CE

MB

RIE

Art

ilaii

7are

doc

umen

te d

ublu

ra

Iasi

- B

acau

-Iasi

260

260

19

I

i

1010

76

80 I

1800

I

113 4

0 I

8

99

I

Tot

al

Con

sum

km

.

ON I—. .1 M

\D N "..

ON O0

0 c--- ".

r, c.,.., N o Cs)

r-- .--'

-- "

r... ,.

260

19

....<4

0 s.0 N

s.iD N

CD 3 0

0

26

0

0

._... 200

100

00 <I' 3

0

25

0

0

N,..., 1 2

0

CZ>

vz,

---- A.-)1.1.,1

, ----,„

Km

/mar

ina U„ft; \

cc: a.

: 7...;-.. - c•-.

• cl.'

ra-J

g I

C.T4 .1

O

< 1

< C)) CI .”

...,

(..)

( m) el

cok4,

MINIS

,,....._!,•• 0 0

0 V) ,__.

CD C.; ......

0 0

CD ...i.

260

SE

PT

EMB

RIE

DU

S TE

R L

OG

AN

1S-5

5-C

MZ

IS

08-

CM

J

I 26

0 1

260

CD 0 ..— --

C

0 Z

,

I

40

cn CD 0 CD 0 6

0

5 30

300

I 2 6

0

0 •—. 0 s.D

VD

CC 5 g

Art

nali7

are

docu

men

te d

ub

lura

I Ia

si -

Bac

au-I

asi

.

Iasi

-Bot

osan

i-S

ucea

va -

Iasi

Ia

si-B

acau

-Pia

tra

Nea

mt -

Iasi

Mun

icip

iul Ia

si-

Sec

tii d

e p

ol iti

e .

_ _

Mun

icin

iul Ia

si . c • "" o

ci..) V, CO

. 3-4

T)

Iasi

-Mir

osla

va-A

rone

anu-

Iasi

U a)

C3• •.—.

F

F.

.N

Iasi

-Pas

can

i-Ia

si

T T

lasi

-Tar

au F

rum

os-l

asi

-T

Iasi

-Pod

u I lo

aiei

-Ias

i

,

- --

T

OT

AL

GE

NE

RA

L

,e A

CT

IVIT

AT

EA

r.

I.

.0.t

C

)

;

: ..S

:C ...t

0

Exe

rciti

u de

mobi

liz a

re

a) C/3

E v) a.) .... 6. CCI

= = Ct

C.)

C1)

E

a) u.

•et

...]

c.)

a'

a.

Intr

oduc

erea

ord i

nelo

r de

pre

dare

a

bunu

rilo

r re

chiz

ition

abile

si a

or

din

elor

de

chem

are

pen

tru

pres

tari de

ser

vici i

la o

per

ator

ii

econ

omici di

n ju

detu

l Ias

i (r

ed ist

ribu

ire)

TO

TA

L

;

i

' C ' I—

AD

MIN

IST

RA

TIV

SI P

RO

TO

CO

L

coi = C

.

g E CD

C..)

-- Tr .0

:_-_-. ‘t

. _ en en

.. :=. _

::._.= 00

.... . .0

'F-• :-7.1 ..4-

I

24 km

I

3 li

tri

..G. = en

''' ..-=. en

2 .._•:; .....

..... i i E't

r..1

E . c• V VD

E _Ne siCI en

, 2

4 k

m

-SC -X -X E -X 00 n•

$ CO

E ..X

'Ilt ,C,

E -Y VD rn

E ....X 97 N4

E -X .01. N

E ..Y N •-•

Kna

/maa

ina

DA

CIA

C

arrio

n

IS-2

0-

DAC

1021

5 C

MJ

FA

10%

A

-215

56

35%

8 dru

mur

i x 3

km

= 2

4 k

m

24

W

Ng NI 0 1.2 }„. "+••

• t' I I. .1

X ,..,

• c: - E 11 E E 2 .,4'.'4 .

. •

8 dru

mu

ri x

3 km

= 2

4 km

[4 d

rum

uri x

4

dru

muri x

3

4 d

rum

un x

3

km=

12 k

m

km=

12 k

m

3 km

= 1

2 km

. . .

2 dru

mur

i x 3

1

2 dru

mur

i x 3

1

DU

ST

ER

LO

GA

N

IS-5

5-C

MZ

IS

-08-

8,92

%

CM

J 7%

o '<•!,r1

<4".! ,ro • z\ C •

‘.4

... .•

..x

,.L`'

. . 2 d

nim

un x

3

km =

6 k

m

• .

8 dr

umur

i x 3

km

= 2

4 km

8 dru

mu

ri x

3

km =

24 k

m

8 dr

umur

i x 3

km

= 24 k

m

%.‘"--

4 d

rum

uri x

3

km =

12 km

8 dru

mu

ri x

3

km =

24

km

8 dr

umur

i x 3

km

= 2

4 k

m

8 dru

muri

x 3

km

= 2

4 k

m

2 dru

mur

i x 3

km

= 6

km

. . 730

an X 0

x E c•:, x E `..:?r c.: -X N

• 17.' •X '''. (-4 z •::, II E E — 211 ..,,E N .52 -X

2 II RI. 2 II 4-.-4

E (9 7" E ,7 V' -Y N

,i ..X rn

X x '4"/ lid. X cp

el

=o li E g E2 II E E NI z.) ,...,d 32 ...Ne 2 II F4

.„, II r.,

E 9 ''° E c, •Tr ...x N ‘It -SC en

CI

=

IAN

UA

RII

C

MZ

- Ga

lata

-Pla

tou

l cu v

isin

i-re

tur

CM

Z-

Pod

Ros

- S

plai

Bah

lui-

retu

r

CM

Z -

Bg.1

5 M

c 0

oa

N

CM

Z -

Bg

.15

Mc

CM

Z -

CJ I

CM

Z-

CJ I

CM

Z -

CJI

cmz-cn

CM

Z-

Sel

gro

s

FE

BR

UA

R]

De

plas

are

com

anda

nt s

erv

iciu

-do

micili

u s

i re

tur

CM

Z-G

alat

a-P

lato

ul c

u v

isin

i-

retu

r

CM

Z- P

od R

os-

Spl

ai

Bah

lui-

retu

r

Pre

gatir

ea fiz

ica

a pe

rson

alulu

i C.M

.Z.

Iasi

-sap

tAm

anal

CM

Z -

Bg

.15

Mc

Pre

.gA

tire

a fiz

ic5

a p

erso

nalu

lui C

.M.Z

.Ia

si -

ve

rific

are

anua

la

1 C

MZ

- B

g.1

5 M

c

IC

onv

oca

re C

dt l

a B

g 1

5 M

c.

CM

Z - B

g.1

5 M

c

Conv

ocar

e C

dt l

a C

onsi

liul J

ude

lea

n

Iasi

I C

MZ

- C

J1

Con

voc

are

Cdt l

a P

refe

ctu

ra I

asi

I C

MZ

- C

JI

AC

TIV

ITA

TE

A

Depl

asar

e co

man

dant s

ervic

iu-d

omiciliu

si re

tur

Pre

gatir

ea fiz

ica

a pe

rson

alului

C.M

.Z.

Iasi

-sap

tAm

anal

1 P

rega

tire

a fi

zica

a o

crso

nalu

lui

C.M

.Z.

Iasi - v

erif ic

are

anua

la

Co

nvoc

are

Cd

t la

Bg

15

Mc.

Convo

care

Cdt l

a C

ons

iliu

l Jud

etea

n Ia

si

Conv

oca

re C

dt l

a P

refc

ctu

ra Ia

si

,..-.$

•73`

-- .-

:...• :.)

R Tra

nspo

rt m

ater

iale

ach

izip

onat

e prin C

.J.la

si

Ach

izip

e m

ater

iale

de

cura

te=

si i

ntr

epne

re d

e la

S.C

. SE

LG

RO

S 1

A$Ic

u

renr

ezen

tant

al C

.J.la

si

E"" C

---".:

tv B

..o aki Tr NI ........ . -

..-

cm

--. ..r..--

_

<

4 .0 0

.

OC

TO

MB

RI E

= co) c e C.)

•c..* = Tr

.

7 /2 4

km

3 lit

ri

trfilita

r \\i

24 k

m

3 In

n

• •

P

.c.: I. tT,

2 ..... —

... Q -

..r..

oo

• - 0 ..-.. so

.- 0 •_-,. Tr

. ,--, ,,,

0 — = •c:

,,0 .E

TO ,* .C>

E ...x ,0

,

I 12

km

E -se cc

. 00 E ...x c> so-so

M

M

5

rt-, M

Y -

24 k

m

24 k

m

24 k

m

14 E -Y 00 Tr

E Y00 C•1

oC

= GI E E

DA

CIA

C

arr

ion

DAC

1021

5 I S

-20-

CM

J F

A

A-2

1556

10

%

35%

I••••

'Z.: '

, .

\

. • : .

8 dru

muri

x

8 dr

umur

i x 3

3 k

m =

24

km =

24 k

m

km

G.T,J

8 dr

umuri x

3

km =

24 k

m

2 dru

mu

ri x

7

km=

14

km

,-,‘

./- x`...L

1,14E, 2 = T, rn

,, '

1 M

Tr CO

.

4 dr

umuri x

3

km =

12

km

, , x ,E. 5 ' E II E 2 E -'4

-'4

!II 2

dru

mur

i x

7 k

m =

14

km

c> tr)

DU

ST

ER

LO

GA

N

I S-5

5-C

MZ

IS

-08-

8,92

0/0

CI V

IJ

7 ') /0

4 dru

mur

i x 3

4

dru

muri

x 3

km

= 1

2 k

m

km=

12

km

2 dru

mu

ri x

3

2 d

rum

uri x

3

km =

6 k

m

km =

6 km

4 dr

um

uri x

3

km =

12

km

2 dru

mur

i x 3

I

km =

6 km

. .

4 d

rum

uri

x 3

km =

12 k

m x

20

zile=

240

km

.

8 dr

umuri

x 3

km

= 2

4 k

m

8 dru

mur

i x 3

km

= 24 km

8 dru

mu

ri x

3

km =

24 km

.

73

0

X E 0 - _x ',1* E c, ii E E (-A ,..y4

.4. -x pi

2 li REisl

x E ,„i! . E Si ii e

) ..y 2 ii .,„75 -0 E ,...., Tr _x

tT, 4 dr

umur

i x 3

I L

km=

12 km

8 dr

umur

i x 3

km

= 24

km

8 dr

umu

ri x

3

km =

24

km

8 dr

umur

i x 3

km

= 2

4 k

m

2 dr

umur

i x 3

km

= 6

km

. .

730

0 = Z

retu

r

Pre

gatire

a fizic

a a

pers

onalu

lui

C.M

.Z. I

asi-

sapt

ain

final

CM

Z -

Bg

15

Mc

Pre

gatir

ea fi

zic

a a

pers

onal

ului

C.M

.Z. I

asi

•- ve

rific

are an

uala

I

CM

Z -

Bg

15

Mc

-

o st1 bt,

CO

0

Co

nvoc

are

Cdt I

a Cons

iliul

Jude

tean

Iasi

CM

Z -

CJI

Co

nvoc

are

Cdt l

a P

refe

ctu

ra I

asi

CM

Z -

CJI

Alte

act

ivita

ti

/ Fes

tivit

ati(

15 a

ugu

st,)

CM

Z -

CJI

I A

chiz

itie

ma

terial

e de

cura

teni

e si

intr

etin

ere

de Ia

S.C

. SE

LG

ROS

1A$1

cu

CM

Z-

Sel

gros

m

nrc

tzenta

nt

al C

.J.I

asi

SEPT

E MB

R

CM

Z-G

alat

a-P

lato

ul C

u v

isin

i-re

tur

CM

Z-

Pod

Ros

- S

plai

Bah

lui-

retu

r

CM

Z -

Bg

.15 M

c

CM

Z -

Bg.I5

Mc

CM

Z -

Bg

.I5

Mc

CMZ

-C JI

0 0 0 CM

Z- S

elg

ros

AC

TIV

I TA

TE

A

Con

voca

re C

dt l

a B

g 1

5 M

c.

Tra

nspo

rt m

ate

rial

e a

chiz

itio

nat

e pri

n C

.J.la

si

• ). 'tt

) L C . E— D

epla

sare

com

anda

nt s

erv

iciu

-do

mic

iliu s

i ret

ur

io

E Q.

N

0 - = 0 CO

.

K.t,,, . t.r.

nc) a> cr. P

rev

Atir

ea fiz

ica

a ne

rson

alu

lui

C.M

.Z.

Iasi

- v

eri

ficar

e an

uala

Conv

ocar

e C

dt l

a B

g 1

5 M

c.

Con

voca

re C

dt I

a C

onsi

liul J

udet

ean

Iasi

Conv

ocar

e C

dt I

a P

refe

ctura

Iasi

.0 5 t> Q. t.> to

ser c-,1 ....-- . _ Ar3 • - > ...= .., .... '..5 ....

e.) < T

rans

port

mat

erial

e a

chiz

itio

nate

prin C

.1

Iasi

Ach

izit

ie m

ate

rial

e d

e cu

rate

nie si

Intr

etin

ere

de la

S.C

. SE

LG

RO

S IA

SI cu

repr

eze

ntan

t al C

..1

Iasi

_

E. C F

Ts-

a; 0

I D

EC

EM

BR

IE

=. a E0 Q

• , .1-....

a 0. co .1- ,o

. _

... .4-

, M

. _ M

_ M ,_

— cr, vz. as C)

a i ©

E-1

o 00 oo E -1e

o .4- ..x ,o r•1 2

4 km

24 k

m

Y _x N

I 8

dru

mu

ri x

3

48 k

m

km =

24 k

m

oo 0 oo

N. \D 00 0,

o (1,1---' •----- ;''

CIS es .... Cre. CO E

DAC

IA

Cam

ion

IS-2

0-

DA

C 1

0215

CM

J F

A

10%

A

-215

56

35%

,..1.

$:\ 4 • bk.

,.<

,

km

M m

: 'T

4 dru

mu

ri x

3

km =

12

km

, .

x , •c N

11 E E 2 E -- _,,

00 M

,r r- ‘t ‹11NIS:C

0‘ "

0 v) N .4 00

.... .

4 d

rum

uri x

3

km =

12

km

. . 2

dru

mu

ri x

3

1 km

=6 km

.

I 18

v) N

DU

STE

R

I S-5

5-C

MZ

8,

92%

730

Dep

lasa

re c

om

anda

nt s

erv

iciu

-dom

icil

iu s

i re

tur

CM

Z-G

alat

a-P

lato

ul c

u v

isin

i-

4 dru

mu

ri x

5

retu

r km

= 20 k

m x

20

zi le

= 40

0

km

CM

Z-

Pod

Ros-

Spl

ai B

ahlu

i-

retu

r 4 d

rum

uri

x 3

km =

12

km x

2

0 z

ile=

240

km

4 dr

umur

i x

3

km =

12

km

- C

onv

ocar

e C

dt l

a B

g 15

Mc.

I

CM

Z -

Bg

.15

Mc

I 8 dr

umuri

x 3

km

= 24 km

Con

voca

re C

dt

la C

onsil

iul Ju

del

ean

Iasi

I

CM

Z -

CJI

8

dru

mu

ri x

3

km =

24

km

Con

voca

re C

dt l

a P

refe

ctu

ra I

asi

CM

Z -

CJI

8

dru

mu

ri x

3

km =

24

km

2 dr

um

uri

x 3

km

= 6 k

m

Ach

izit

ie m

ater

iale

de

cuea

ten

ie si in

tret

iner

e d

e la

S.C

. S

EL

GR

OS

1A

$1

cu

CM

Z-

Sel

gros

r.....r,o

nta

nt

r I

laci

t--

tN

co

a = g

I Ac

hiz

itie

mat

eria

le d

e cu

rate

nie

si in

tret

iner

e d

e la

S.C

. SE

LG

RO

S

cu

CM

Z-

Sel

gros

nb

nre

,..n

tan

t al

C I la

ci

Pre

gat

irea

fiz

ica

a per

sona

lului C

.M.Z

. Ias

i-sa

parn

anal

C

MZ

- B

g.I 5

Mc

Prr

aa'f

irea

fi7

ira

a n

erso

nal

ului C

.M.Z

. Ia

si -

ver

ific

are

anu

ala

I C

MZ

- B

g.15

Mc

Alt

e ac

tiv

itati / F

esti

vit

ati(1 dec

embr

ie,)

C

MZ

- C

JI

Tra

nspo

rt m

ater

iale

ach

izit

ion

ate

pri

n C

.J.l

asi

CM

Z -

CJI

TO

TAL

GE

NE

RA

L

AC

TIV

ITA

TE

A

i

i i :; ) [.. s.. c :). 1-

5 •4 Q li s. c ,: f—