of 2 /2
/ SVEUC:ILlSTEJOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU R e k tor at 31000 Osijek, Trg Sv. Trajstva 3 Telefoni: (031) 224 102,224 110,224 120,224 130 Telefaks: (031) 207 015 URL: http://www.unios.hr Zira racun: 2500009-1102012988 MB: 3049779 OIB: 78808975734 KLASA: 602-04111-06/04 UR. BROJ: 2158-60-01-11-07 Sveuciliste Jostpa Juria Strossmayera u Osijeku Prehra-nbcno-tennoloskt f3kultet Osijek ,....;-,,_~~)-:_:i!~-i~r-~~-:;(¥:! -~~-,~~~- •• ~'ti I 0'9.;:a ~;-~\ \ -~~~ if\"'-\ ~l..---I Urudfuelli ,,)[0: Prilc(':j Vrijednosf Osijek, 11. srpnja 2011. Na temelju clanka 52. Statuta Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-procisceni tekst i clanka 50. Pravilnika 0 studijima i studiranju na Sveucilistu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Senat Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na 8. sjednici u akademskoj godini 2010.12011. odrzanoj 11. srpnja 2011. godine pod tockom 12. dnevnog reda donio sljedecu ODLUKU o uvjetima upisa studenata u visu godinu studija u akademskoj godini 2011./2012. I. Studenti sveucilisnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih te strucnih studija ostvaruju pravo upisa u vise godine studija na znanstveno-nastavnim i umjetnicko-nastavnim sastavnicama sa ostvarenim odgovarajucim brojem EeTS bodova kako slijedi: Znanstveno-nastavna Sveucilisni preddlplomski 'Sveucilisni Struca] studiji .: .. ' sastavnica integriranl preddipIomski diplomski studiji (ECTS bodovi) i diplomski studiji (ECTS bodovi) (ECTS bodovi) Ekonomski fakultet 45 ECTS bodova 45 ECTS bodova 45 ECTS bodova Elektrotehnicki fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a Filozofski fakultet 48 ECTS bodova 48 ECTS bodova Gradevinski fakultet 42 ECTS boda 42 ECTS bod a 42 ECTS boda Katolicki bozoslovni fakultet 48 ECTS bodova Medicinski fakultet 51 ECTS bod 51 ECTS bod Polioprivredni fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a Pravni fakultet 44 ECTS bod a 45 ECTS bod a Prehrarnbeno-tehnoloski 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a fakultet Strojarski fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a Uciteljski fakultet 42 ECTS bod a I 48 ECTS boda P Umietnicka akademiia 44 ECTS bod a 44 ECTS bod a

Jostpa Juria 0'9.;:a - ptfos.unios.hr · PDF filePrehrarnbeno-tehnoloski 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a fakultet Strojarski fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a ... -Kulturalni menadzment

Embed Size (px)

Text of Jostpa Juria 0'9.;:a - ptfos.unios.hr · PDF filePrehrarnbeno-tehnoloski 42 ECTS bod a 42...

Page 1: Jostpa Juria 0'9.;:a - ptfos.unios.hr · PDF filePrehrarnbeno-tehnoloski 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a fakultet Strojarski fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a ... -Kulturalni menadzment

/ SVEUC:ILlSTEJOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUR e k tor a t 31000 Osijek, Trg Sv. Trajstva 3Telefoni: (031) 224 102,224 110,224 120,224 130Telefaks: (031) 207 015URL: http://www.unios.hrZira racun: 2500009-1102012988 MB: 3049779 OIB: 78808975734

KLASA: 602-04111-06/04UR. BROJ: 2158-60-01-11-07

Sveuciliste Jostpa Juria Strossmayera u OsijekuPrehra-nbcno-tennoloskt f3kultet Osijek

,....;-,,_~~)-:_:i!~-i~r-~~-:;(¥:!-~~-,~~~-••~'ti I 0'9.;:a~;-~\ \ -~~~ if\"'-\~l..---I

Urudfuelli ,,)[0: Prilc(':j Vrijednosf

Osijek, 11. srpnja 2011.

Na temelju clanka 52. Statuta Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-procisceni teksti clanka 50. Pravilnika 0 studijima i studiranju na Sveucilistu Josipa Jurja Strossmayera uOsijeku Senat Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na 8. sjednici u akademskojgodini 2010.12011. odrzanoj 11. srpnja 2011. godine pod tockom 12. dnevnog reda doniosljedecu

ODLUKUo uvjetima upisa studenata u visu godinu studija

u akademskoj godini 2011./2012.

I.

Studenti sveucilisnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskihte strucnih studija ostvaruju pravo upisa u vise godine studija na znanstveno-nastavnim iumjetnicko-nastavnim sastavnicama sa ostvarenim odgovarajucim brojem EeTS bodova kakoslijedi:

Znanstveno-nastavna Sveucilisni preddlplomski 'Sveucilisni Struca] studiji .:..'sastavnica integriranl preddipIomski diplomski studiji (ECTS bodovi)

i diplomski studiji (ECTS bodovi)(ECTS bodovi)

Ekonomski fakultet 45 ECTS bodova 45 ECTS bodova 45 ECTS bodovaElektrotehnicki fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a 42 ECTS bod aFilozofski fakultet 48 ECTS bodova 48 ECTS bodovaGradevinski fakultet 42 ECTS boda 42 ECTS bod a 42 ECTS bodaKatolicki bozoslovni fakultet 48 ECTS bodovaMedicinski fakultet 51 ECTS bod 51 ECTS bodPolioprivredni fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a 42 ECTS bod aPravni fakultet 44 ECTS bod a 45 ECTS bod aPrehrarnbeno-tehnoloski

42 ECTS bod a 42 ECTS bod afakultetStrojarski fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod aUciteljski fakultet 42 ECTS bod a I

48 ECTS boda PUmietnicka akademiia 44 ECTS bod a 44 ECTS bod a

Page 2: Jostpa Juria 0'9.;:a - ptfos.unios.hr · PDF filePrehrarnbeno-tehnoloski 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a fakultet Strojarski fakultet 42 ECTS bod a 42 ECTS bod a ... -Kulturalni menadzment

2

Znanstveno-nastavna Sveucilisni preddiplomski Sveucilisni Strucni studijisastavnica integrirani preddiplomski diplomski studiji (ECTS bodovi)

i diplomski studiji (ECTS bodovi)(ECTS bodovi)

Odjel za matematiku 45 ECTS bodova 45 ECTS bodovaOdjel za fiziku 42 ECTS bod a 42 ECTS bod aOdjel za biologiiu 48 ECTS bodova 48 ECTS bodovaOdjel za kemiju 48 ECTS bodova 48 ECTS bodovaOdjel za kulturologijuKulturologija; smjerovi:- Kulturalni menadzment 54 ECTS boda- Medijska kultura- Knjiznicarstvo

II.Studenti sveucilisnih preddiplornskih, integriranih preddiplornskih i diplornskih studija,diplornskih te strucnih studija ukoliko ne ostvare uvjete za upis u visu godinu studija rnoguupisati ponavljanje godine uz uvjet da su ostvarili najrnanje 24 ECTS boda u godini kojuponavljaju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danorn donosenja2011.12012.

pnmjenjuje se u akadernskoj godini

REKTORICA

Dostavljeno:I. Znanstveno-nastavne i umjetnicko-nastavne sastavnice Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku2. Marko Simic, predsjednik Studentskog zbora Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku3. Odjel za nastavu i studente4. Pismohrana rektorata Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku