20
DECENTRALIZACIJA Reforma javne uprave Josip Jambrač Zagreb, 16.studenog 2011.

Josip Jambrač: "Decentralizacija"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

DECENTRALIZACIJA

Reforma javne uprave

Josip Jambrač

Zagreb, 16.studenog 2011.

Page 2: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

HRVATSKA – EU - PROMJENE

prilagodba EU institucijama

tradicionalna uloga države

NPM - good governance

PPP

regionalna politika

građani u fokusu

decentralizacija

Page 3: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

CILJEVI

REGIONALNE POLITIKE

EU fondovi

ubrzani razvoj regija

strateško planiranje

DECENTRALIZACIJE

supsidijarnost

građani u fokusu

policy capacitity

djelotvornost

povjerenje

Page 4: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

KAKO ?

tko je u tome najbolji?

Danska

što su napravili?

novi koncept lokalne države

Ciljevi:

- proširiti opseg i broj funkcija

- jačanje policy kapaciteta

- jačanje fiskalnog i upravljačkog kapaciteta

- građani u fokusu

- supsidijarnost

Page 5: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

DANSKI MODEL

REGIJE

- 800.000 tis. st / regiji (EU kriterij)

LOKALNE JEDINICE

- 30.000 st. / jedinici

REZULTAT

- najbolja javna uprava

- najsretniji građani

Page 6: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

TERITORIJALNI USTROJ

PODRUČNA RAZINA

NUTS II 3 regije (statističke)

NUTS III 20 + 1 županija

20 županija

Grad Zagreb

Page 7: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PODRUČNE JEDINICE

Page 8: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

BROJ STANOVNIKA U GRADOVIMA I OPĆINAMA

PO ŽUPANIJAMA

Page 9: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

POVRŠINE I GUSTOČA STANOVNIKA

Page 10: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

NOVI TERITORIJALNI USTROJ

NUTS II 5 regija

1. Grad Zagreb* – 807.149 st /654 km2

2. Središnja Hrvatska* - 842.474 st / 10.556

km2

3. Slavonija – 925.935 st / 12.465 km2

4. Gorsko-primorska – 806.289 st / 19.823

km2

5. Dalmacija – 908.765 st / 12.943 km2

Page 11: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

TERITORIJALNI USTROJ

1. Grad Zagreb

2. Središnja Hrvatska: Zagrebačka, Krapinsko-

zagorska, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska i

Koprivničko-križevačka.

3. Slavonija: Osječko-baranjska, Vukovarsko-

srijemska, Virovitičko-podravsko,, Požeško-slavonska i Brodsko-

posavska.

4. Gorsko-primorska: Primorsko-goranska,

Istarska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska

5. Dalmacija: Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-

neretvanska, Šibensko-kninska i Zadarska.

Page 12: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

TERITORIJALNI USTROJ

LOKALNE JEDINICE

(LAU I – II) NUTS V

429 općina

126 gradova

- 23 velika grada

- 53 jedinice - decentralizirane

Grad Zagreb

Page 13: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

LOKALNE JEDINICE

Page 14: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

5

10

15

20

25

30

35

< 5.000 5.000 - 9.999 10.000 - 19.999 20.000 - 29.999 30.000 - 49.999 50.000 - 99.999 > 100.000

%

Broj stanovnika

Raspodjela općina i gradova prema stanovništvu

Prije reforme Poslije reforme

Page 15: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

< 5.000 5.000 - 9.999 10.000 - 19.999 20.000 - 29.999 30.000 - 49.999 50.000 - 99.999 > 100.000

Bro

j je

din

ica

Općine i gradovi grupirani po broju stanovnika

Broj jedinica prema broju stanovnika

Prije reforme Poslije reforme

Page 16: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

< 5.000 5.000 - 9.999 10.000 - 19.999 20.000 - 29.999 30.000 - 49.999 50.000 - 99.999 > 100.000

Bro

j sta

no

vn

ika

Općine i gradovi grupirani po broju stanovnika

Ukupan broj stanovnika po općinama i gradovima

Prije reforme Poslije reforme

Page 17: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

150

300

450

600

750

900

1.050

1.200

1.350

1.500

1.650

1.800

1.950

2.100

< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 >

u 0

00 s

tan

ov

nik

a

Jedinice grupirane po veličini prostora (km2)

Broj stanovnika po veličini jedinice

Prije reforme Poslije reforme

Page 18: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 >

% jed

inic

a

Općine i gradovi grupirani po km2

Raspodjela jedinica po veličini

Prije reforme Poslije reforme

Page 19: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

PROMJENE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 >

Bro

j je

din

ica

Jedinice grupirane po veličini prostora (km2)

Broj jedinica po veličini prostora

Prije reforme Poslije reforme

Page 20: Josip Jambrač: "Decentralizacija"

HVALA NA PAŽNJI