Josip Berger Psihodijagnostika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psihologija

Text of Josip Berger Psihodijagnostika

PSIHODIJAGNOSTIKA OPTI DEO

pouzdan odnos. Sama ta okolnost dovodi u sumnju pretenziju da dijagnozu u ovim disciplinama smatramo direktivnom i odluujuom. Ako imamo u vidu da kliniki metod ve etiri decenije ima svoje inesto van granica zdravstvenih ustanova kao metod procene", onda je besmisleno upinjati se i dokazivati daje njihova namena klinika", ili obrnuto, daje kliniki metod ono to jeste zato to koristi kliniki" instrumentalijum. Zakljuiemo nau analizu tvrdnjom da sutina klinike metode nije u nameni nego u njegovoj metodskoj emi.

ire posmatrano, kliniki metod moe da se izdvoji iz konteksta psihijatrije i da poslui kao sredstvo prouavanja i saznavanja linosti. U tom smislu je sasvim izlino upotrebljavati termin dijagnoza i dijagnoziranje. To je ve uinjeno i ta forma klinikog metoda je nazvana metodom procene linosti. Promaaj je nainjen vezivanjem metoda procene linosti za jedan cilj, za predvianje, ma koliko ovaj cilj budio respektabilne prestie fantazije. Smatramo da postoji mogunost da kliniki metod opstane u arsenalu psiholoke nauke, nezavisno od psihopatologije kao sadraja i nezavisno od predvianja kao vrhunskog naunog kriterijuma vrednosti. Presedan za takav koncept dao je jo Mari (Murray, 1938).

KRITIKA KLINIKOG METODA

Kliniki metod najee kritikuju oni koji se najvie i slue njim. Razlog za kritiku nije teko pronai, naroito ako ste posle velikih napora i mnogo asova ispitivanja utvrdili da je vae razumevanje sluaja ostalo, uprkos mnogim novim podacima, praktino na istom. Zanemariemo ovu vrstu kritinosti frustriranog praktiara jer nije konstruktivna, ne nudi nikakvo reenje ni u perspektivi. Takoe nas, na ovom mestu, ne zanimaju ocene pisaca revijalnih prikaza validacionih istraivanja klinikog metoda. O ovome e biti reci kasnije. Zato emo panju obratiti na miljenja metodologa istraivaa.

Najotriji stav prema klinikom metodu zauzbna Katel (Cattell, 1962). On, istina, nije kliniki psiholog praktiar, ali su njegovo interesovanje za probleme linosti i njegovi metodski doprinosi kvalifikacija koja se mora uzeti u obzir. Katel ovako pie:

Za mene je.oigledno da ne postoji poseban kliniki metod (podvukao Katel) osim ako ne mislimo na terapijske metode, jer kada se on svede na sutinu onda vidimo daje identian sa multivarijanmom metodom. Redukcionizam nije nepoznata pojava u psihologiji. Pored ovog Katelovog, imaemo prilike da u ovoj knjizi upoznamo i druge koji su redukciju prihvatili kao ubedljivo nauno reenje i u psihologiji. Da bi bio ubedljiv Katel navodi sledee argumente.

1. Daje nuno i dovoljno da za ispitivanje linosti koristimo sledea tri izvora informacija: a) biografske podatke (uzduni presek), b) faktorizo-vane upitnike ili inventare i c) objektivne testove (popreni presek).

2. Da se merenje i obrada rezultata moe izvriti primenom posebne vrste faktorske analize (multivarijantnom analizom).

3. Da se interpretacija dobijenih rezultata moe korektno obaviti pomou odgovarajue teorije linosti (Katel, naravno, predlae svoju.)

16

Katel je u pravu stoje izdvojio tri kritine faze klinike metode: prikupljanje informacija, obradu podataka i interpretaciju rezultata u skladu sa nekim sistemom znanja. On je moda u pravu to se tie pravca tehnolokog razvoja koji bi u budunosti mogao da se ostvari. Nije iskljueno da u toj budunosti kliniki metod bude formalizovan postupcima koje je Katel opisao. Meutim, zabluda je da kliniki metod izgleda tako kako nam ga Katel predstavlja. Otvoreno je pitanje da li je potrebno i da li je smisaono izjednaavati kliniki metod koji ve postoji u stvarnosti sa projektom koji Katel nudi, uz to sa obavezom da stvarni oblik proglasimo za privid, a Katelov projekt za sutinu. Najzad, prolo je ve dvadeset godina od vremena kada je Katel publikovao ove svoje ideje, a tragovi njegovog projekta u realnosti nisu impresivni. Najvanije je to se ova kritika stvarno odnosi samo na jedan deo klinikog metoda u psihijatriji i klinikoj psihologiji, na tehnoloki deo. Onaj osnovni, naturalistiki deo klinikog metoda ne moe da se ukida ni kritikom, a verovatno ni tehnolokim razvojem, barem ne u potpunosti.

Sa slinih scientistiko statistikih pozicija kliniki metod su kritikovali i drugi autori, na primer, Sarbin i Bejli (Sarbin i Bailev, 1962). Oni nisu osporili da kliniki metod postoji, ali su prigovorili daje mekan", daje prijemiv za subjektivne i nenaune uticaje. Dalje, ovi autori smatraju da je kliniki metod neekonomian i da je mogue stvoriti jednu bolju, statistiku alternativu koja bi postojei kliniki metod uinila izlinim. Mada su ovi autori manje ekstremnih shvatanja od Katela, i kod njih nalazimo istu uverenost da je kliniki metod, u svojoj sadanjoj formi, nepotreban, i drugo uverenje, da se moe zameniti boljim na statistikim osnovama. Zanimljivo je da kliniari, lekari u prvom redu, veruju da tehnika, elektronika, tehnologija mogu mnogo da uine u budunosti, ali da to ne znai da e ovek, kliniar, i njegov kliniki metod postati nepotrebni. Tu ima razlike u pogledu dve stvari. Jedna se odnosi na ocenu naune tehnologije u ovom trenutku i mogunosti da se bitno unapredi sada postojei kliniki metod u psihijatriji i klinikoj psihologiji. Sarbin i Bejli smatraju daje nauka ispred usvojene tehnologije i daje osavremenjivanjem dijagnostike tehnologije mogue ostvariti bitan kvalitativni skok. Oni su i formulisali jedan takav nauno tehnoloki program. O tome emo vie proitati kasnije. Druga je stvar vie principijelna. Scien-tistiki optimizam koji najvie sreemo kod amerikih autora, dovodi do toga da se dva bitna elementa klinikog metoda, naturalistiki i psihotehniki, posmatraju kao antagonisti. Scientisti smatraju daje njihova sveta dunost da uklone oveka i njegov nesavreni naturalistiki nain saznavanja i da ga zamene nauno tehnolokim. Izgleda nam da je kod takvih istraivaa razvijeno uverenje da je dijagnostiar najvea smetnja postavljanju tane dijagnoze. Taj je stav obino povezan sa stavom: Budunost je ve poela, nemojmo ekati sledea pokolenja, uradimo to sada!"

Medu kritiarima klinikog metoda istaknuto mesto pripada Ajzenku (1956). I ovaj autor uzima na nian naturalistiki karakter klinikog metoda. Po njegovom miljenju kliniki metod nema naunu osnovu i produkt je empirizma i voluntarizma. Mada je bez naune teorijske i metodoloke osnove, ljudi obuzeti sop-stvenom vanou prihvataju se reavanja sloenih zadataka na ovaj nain, u dubokom uverenju da rade ispravno. Sve to mora da se zaustavi, savetuje Ajzenk,

1 zameni pravim naunim pristupom. Namesto proizvoljnosti moraju se usvojiti

2 Psihodijagnustika 17

injenice koje su priznate u nauci i moraju se postaviti u osnovu metoda principi koji su eksperimentalno i statistiki provereni. Ajzenk se zalae za naelo prime-njene nauke, to znai da odbacuje improvizacije, intuitivne inovacije bez prethodne provere i svako proirivanje polja delatnosti koja nema vrstu osnovu u empirijskoj nauci. Savremena klinika psihologija je, prema oceni Ajzenka, zastranila. U njoj je prevagnulo kliniko nad psiholokim, vetina, improvizacija i empirizam nad naukom. Jedini ispravni put kojim se moe kretati kliniki metod u psihologiji i psihijatriji je prihvatanje teorija uenja, prihvatanje verifikacije putem naunih eksperimenata i prihvatanje faktorske analize (kanonike analize) kao statistikog sredstva. Kada sve to bude ostvareno, polje rada e biti ue nego danas, ali e metod saznanja i intervencije biti solidan i rezultati nauno predvidljivi, pogodni za kontrolu i obradu radi daljeg usavravanja principa rada.

Ako iznete kritike zamerke upuene klinikom metodu poveemo, onda iz njih saznajemo da su kritiari nezadovoljni injenicom da se on razlikuje od eksperimentalnog i statistikog metoda. Ovi kritiari bi, kako izgleda, bili zadovoljni kada bi ukinuli" kliniki metod, a mesto njega sintetizirali jedan spoj naunog", to jest statistikog i eksperimentalnog metoda. To to najvie smeta je subjektivna komponenta klinikog metoda, naturalizam i sam dijagnostiar u dirigentskoj funkciji. Ma koliko da potujemo nauku i naunost, ma koliko da smo svesni slabosti i greaka oveka u radu, miljenju, procenama i donoenju odluka, ne ini nam se opravdan zahtev da redukujemo metode psihologije na predloeni nain. Mada zamerke koje se iznose na teret klinikog metoda uglavnom prih-vatamo, ponueni recepti i zakljuci takoe nisu bez mana. Klinika psihologija ne mora da bude primenjena nauka u smislu zatvorenog sistema u kome Teorija" sve zna, a Metod" sve moe, pa se praksa svodi na to da Teorija" i Metod" igraju ping-pong dobacujui jedno drugom Pojave" kao lopticu. U psihologiji, kao i u psihijatriji, ima mnogo ega to jo nije uhvaeno ni u teoriju ni u metod. Tu slobodu realnog sveta moramo potovati ravnopravno sa potovanjem prema nauci, to jest teoriji i metodu. Otvorenost psihologa i psihijatara prema tom nascentnom svetu" nije njihov minus. to takav stav vrea scientiste, to je njihov problem. Ne vidimo razloge da napustimo otvoreno posmatranje sveta, istraivaki, Ijubo-pitljivi, ljudski i nedogmatizovani pogled na ljude koji su u ulozi traioca pomoi. Klinika psihologija i kliniki metod bez eksplorativne otvorenosti zaista bi se strovalili u statistiku i eksperiment, bez ostatka ali, to ne bi bio trijumf nauke nego poraz psihologije. Smatramo da je klinikoj psihologiji potreban kliniki metod koji je kao formula sasvim dobar, mada je elemente te formule moguno i potrebno usavravati. U toj formuli ima mesta, to bi moda zaudilo Brauna i sve kritiare klinikog metoda, i za statistiku i za eksperiment, ali ima mesta i za slobodno istraivanje, za slobodnu igru nunosti i sluaja u linosti pojedinca, kao to ima mesta i za kreativnu integraciju podataka.

DIJAGNOSTIKA KLASIFIKACIJA

I pored toga to su kliniki psiholozi primarno zainteresovani za individualne razlike i specifinosti, oni su primorani da trae i opte, tipske karakteri-

18

stike ispoljenog poremeaja pojedinaca. Decenijama duga polemika oko idiograf-skog i nomotetskog pristupa kao da se zavrila nekom vrstom pobede onih koji su dokazivali da bez opteg nema ni zakljuivanja i u krajnjoj konsekvenci ni nauke (Meehl, 1956; Sarbin i sar. 1960). Allport (1962) je odstupio donekle od svoje ranije teze o isticanju individualno specifinog, idiografskog. Najea forma uoptavanja u klinikim disciplinama jeste dijagnostika klasifikacija. U skladu sa tim kliniar nastoji da utvrdi i klasifikuje devijantno ponaanje. Ovaj zadatak ima i svoje teorijsko opravdanje u potrebi svake nauke da klasifikuje pojave prema nekom racionalnom ili empirijski validnom sistemu. Tako isto postoje i praktini razlozi jer su i psihijatri esto u nedoumici oko klasifikacije posmatranih sluajeva. Dijagnostika klasifikacija moe da bude veoma vana za pacijente zbog potencijalno dalekosenih medicinskih, socijalnih, profesionalnih, pravnih i moralnih konsekvenci. Uostalom, svi testovi inteligencije, poev od Binet-Simonove skale, slue tom cilju.

Da bi dijagnostika klasifikacija bila mogua, neophodni su sledei pre-duslovi.

a) Mora da postoji jedna adekvatna i opte prihvaena klasifikacija. Ovaj uslov u savremenoj psihijatriji nije ispunjen jer nisu reena bazina pitanja ni razjanjeni pojmovi na kojima takva klasifikacija treba da se zasniva (Stengel, 1959). Uprkos pokuajima da se pitanje klasifikacio-nog sistema resi meunarodnim konvencijama nedoslednosti tune nisu reene, jer se isti pojmovi razliito tumae, ili se vodi dvojno knjigovodstvo".

b) Kriterijumi dijagnostike klasifikacije moraju biti jasno utvreni. Krite-rijumi psihijatrijske klasifikacije zasnivaju se na simptomima i sindromima. Meutim, nema nijednog simptoma koji je specifian samo za jednu od mnogobrojnih grupa i podgrupa postojeeg sistema nazoloke klasifikacije (Ziegler i Philips, 1961).

c) Mora da postoji utvrena i proverena veza izmeu postavljenog klasi-fikacionog sistema i dijagnostikih metoda. Stengel istie da je opera-cionalna definicija klasifikacionog sistema psihopatolokih pojava za sada jedina realna mogunost. Problem je u tome to se skoro podjednako esto sreemo sa cirkularnim dokazivanjima i validnosti i nevalid-nosti. Naime, validnost klasifikacije se dokazuje ili obara korelacijom procenjivaa ili metoda sa klasifikacionim sistemom. Na potpuno identian nain dokazuje se i validnost ili nevalidnost pojedinih metoda. Razlika je samo u tome to se jednom bira kao kriterijum kategorija poremeaja a drugi put metoda. Jo je vee zlo to ni svi rezultati ovih cirkularnih validacija nisu jednoznani i jasni.

OBJEKTIVNOST KLASIFIKACIONE DIJAGNOZE

Spisak istraivakih radova posveenih proveravanju parametara dijagnostike klasifikacije i klasifikacionog sistema zamaan je. Rezultati ovih provera uglavnom su nepovoljni za postojei klasifikacioni sistem. U stvari, ovi rezultati

19

potvruju miljenje Stengela da je jedino opravdanje za dalje korienje postojeeg sistema to to nije stvoren bolji.

Rezultati do kojih je doao Ash (1949) vrlo se esto navode kao ilustracija. Tri istaknuta psihijatra, sa iste klinike, dijagnostikovala su grupu od 35 bolesnika. Nezavisno jedan od drugog, bolesnike su razvrstali u sledee nozoloke kategorije: psihoze, psihoneuroze, psihopatije, mentalnu zaostalost i normalne. Do potpunog slaganja izmeu sva tri psihijatra dolo je u 45% sluajeva. Schmidt i Fonda (1956) navode daje slaganje izmeu dva psihijatra postignuto u 4/5 sluajeva, a Goldfarb je naao slaganje u 60% sluajeva koje su dijagnostikovala etiri iskusna klinika psihologa.

Detaljnija analiza ovih istraivanja pokazala je da rezultati variraju zavisno od sledeih inilaca:

a) Broj dijagnostikih kategorija je znaajan inilac. Stoje broj kategorija u koje se poremeaj moe razvrstati vei slaganje meu dijagno-stiarima je manje. Prema tome, sistemi sa veim brojem nozolokih kategorija povlae za sobom opadanje pouzdanosti (Ziegler i Philips, 1961; Schmidt i Fonda, 1963).

b) irina nozolokih kategorija je znaajan inilac. Rezultati empirijskih istraivanja pokazuju da je pouzdanost klasifikacije iroke kategorije (psihoza, psihoneuroza, psihopatija) vea nego u potkategoriji ovih grupa. Ako je slaganje dijagnostiara u pogledu kategorije bolesti iznosilo oko 80 u pogledu potkategorija nije bilo vie od 50 (Schmidt i Fonda).

c) Intenzitet izraene devijacije je znaajan inilac. to je manifestacija devijacije intenzivnija, slaganje meu procenjivaima je vee. (Hunt, Schwartz i sar.).

d) Vrsta pojave koja se kategorie je znaajan inilac. Razlike u slaganju meu dijagnostiarima mnogo zavise od pojave ili varijable koju dijag-nostikuju. Psihijatri su se sloili u oceni shizofrenije do korelacije od .73 do .95 ali u pogledu crta linosti slaganje je bilo beznaajno (Schmidt i Fonda). U jednom drugom istraivanju psihijatri su u opisivanju simptoma depresije postigli slaganje u 85% sluajeva ali u opisivanju simptoma agresije nije bilo nikakve saglasnosti.

e) Osnovna proporcija podgrupa u populaciji je znaajan inilac. Poznavanje najeih vrsta poremeaja koje se upuuju u neku ustanovu radi dijagnostikovanja bitno utie na tanost i slaganje meu dijagnostiarima. Tamo gde je populacija homogena u vezi sa vrstom oboljenja slaganje se moe i vetaki povisiti ako dijagnostiari izbegavaju da trae izuzetke.

VREMENSKA STABILNOST DIJAGNOZE

Masserman i Carmichael su pratili 24 neurotiara i 54 psihotiara godinu dana po izlasku iz bolnice. Po isteku godine dana utvrdili su daje 24% pacijenata

20

iz grupe psihoneuroze prevedeno u kategoriju psihoza, dok je svega 6% psihotinih prelo u kategoriju psihoneuroza. Goldberg (1965) je saoptio rezultate dvadesetogodinjeg praenja grupe od 200 psihijatrijskih bolesnika. On je utvrdio daje 14% neurotiara u toku perioda praenja prevedeno u grupu psihoza. Autor je zakljuio daje pouzdanost dijagnoza psihoze i neuroze nejednaka odnosno daje dijagnoza psihoneuroza manje pouzdana.

I pored nesumnjivog znaaja i potrebe za psihijatrijskom klasifikacijom bolesnika, kao i miljenja da su sve dijagnostike odluke u sutini klasifikacione odluke" (Cronbach, 1960), moemo konstatovati da parametri klasifikacionog sistema nisu naroito dobri. Sistematska analiza empirijskih istraivanja ovog problema naroito je oteana zbog veoma razliitih nacrta i metoda koji su korieni (Evsenck, 1958).

DINAMIKA DIJAGNOZA

U veoj ili manjoj meri skoro svaki psiholoki nalaz o sluaju daje neko objanjenje o moguem razlogu nastanka poremeaja ili devijacije, o meuodnosima manifestnih i latentnih potreba i formacija linosti, o obrascima interper-sonalnih odnosa, o pojavi anksioznosti i drugim dinamikim aspektima linosti. Dinamika procena linosti predstavlja standardni zadatak koji se reava klinikom metodom. Nasuprot klasifikacionom pristupu, koji polazi od onoga to je manifestno (simptomi, znaci, klinika slika), dinamika procena polazi od tumaenja. ak i kada dinamika procena nastoji da klasifikuje linost, ona je klasifikuje na osnovu nevidljivih kategorija, kao to su intrapsihiki konflikti, mehanizam odbrane, nesvesni stavovi i dr. Pojave koje se opisuju u dinamikoj proceni linosti jesu one koje iz same linosti usmeravaju odreeno ponaanje, dok sami pojmovi o tim pojavama (konstrukti") slue u cilju tumaenja ponaanja. Posebno je znaajan onaj aspekt dinamike dijagnoze koji se naziva razvojna hipoteza i koji, naravno, daje genetiki model" strukture i dinamike linosti i tumaenje porekla poremeaja. Moglo bi se rei da dinamika dijagnoza predstavlja odgovor na pitanje: Koji su uzronici, mehanizmi i poreklo poremeenog ili devijantnog ponaanja N. N.?"

U okviru ovog teksta posebno su znaajna tri problema vezana za dinamiku dijagnozu: a) teorija; b) metode i c) terminologija.

Dinamika dijagnoza i teorije linosti. Od svih nabrojanih zadataka klinike psihodijagnostike dinamika dijagnoza je ta koja najvie zahteva kontakte sa teorijama linosti. U samoj stvari dinamika dijagnoza predstavlja, po definiciji, pri-menu neke teorije u opisivanju i tumaenju linosti i ponaanja. Drugim recima, kliniar moe da daje klasifikacione hipoteze, da opisuje odreene osobine linosti, ak i da vri predvianja bez oslanjanja na neku teoriju, jednostavno na osnovu svoga iskustva ili empirijski validiranih rezultata testova. Sa metodolokog stanovita problem je u tome to nema univerzalno prihvaenih teorija linosti, to iz iste teorije razliiti kliniari izvode razliite dedukcije (Sarbin, 1962) i to esto i ne znamo koji je model ili konstrukt upotrebljen u izvoenju odreenog zakljuka.

Dinamika dijagnoza i metode. Ve je odavno uoeno da je razvoj teorija linosti i metoda u psihologiji divergentan (Vernon, 1966). Dinamike teorije

21

linosti su veoma uticajne u klinikoj psihologiji. U metodolokom pogledu one se oslanjaju uglavnom na psihijatrijske metode eksploracije verovatno zato to su i autori ovih teorija psihijatri. Na drugoj strani je konstruisan vrlo veliki broj metoda za ispitivanje linosti koje su ili empirijske ili ak sluajne" (Evsenck, 1958). Meu praktiarima odomaio se stav da intervju i projektivne metode odgovaraju psihodinamikim teorijama, tako da se one i dalje koriste iako je u meuvremenu konstruisan izvestan broj metoda koje su upravo namenjene testiranju psihodi-namikih pojmova: Blacky test (Blum, 1950) id, Ego, Super Ego test (Dombrose and Slobin). Statistiki orijentisani psiholozi osporavaju projektivnim metodama monopol u tumaenju psihodinamike. Meehl (1945) je dokazivao da MMPI moe isto tako da se koristi za dinamiko tumaenje linosti kao i Rorschachov metod iako MMPI spada u strukturalne metode. Cattel je dokazivao da se psihodinamike pojave mogu ispitivati inventarima i dokazivati faktorskom analizom. Prema tome, dinamika dijagnoza moe da se postavlja i na osnovu metoda samoizvetavanja. Ukoliko Ego psihologije uvrstimo u dinamike teorije linosti, arsenal se jo vie proiruje. Rapaport i Shafer dokazivali su mogunost da se Wechslerova slika integracije koristi, osim za ono emu je prvenstveno namenjena, i za analizu Ego funkcija.

Dinamika dijagnoza i terminologija. Ovaj problem ima dva aspekta. Prvi se odnosi na komunikaciju kliniara sa teorijom, a drugi na komunikaciju klinikih disciplina.

Dinamiki pristup i dinamika dijagnoza esto su meta kritike zbog niskih validacionih koeficijenata koji se postiu na ovaj nain (Piske i Kelly, Holt i Luborskv, Meehl, Evsenck). Objanjavajui ovaj neuspeh Holt je naveo da je razlog toj injenici nerazvijenost a ne sutina klinike metode. Nerazvijeni nivo klinike metode moe da se prevazie, tvrdi Holt, i dostigne nivo razvijene klinike metode. Prelinger i Zimet (1964) istiu da osnovnu razliku izmeu nerazvijene i razvijene klinike metode predstavljaju reenja meuvarijabli. Na nivou nerazvijenog dinamikog pristupa kliniar iz rezultata testova neposredno izvodi zakljuak o kriterijskom ponaanju ispitanika. Ovim nainom su, meutim, postignuti loi rezultati. Da bi se na osnovu rezultata psihodijagnostikog ispitivanja mogli izvesti validni zakljuci, neophodno je sledee: a) da se iz neke teorije linosti izvedu i definiu relevantne varijable, b) da se ispita povezanost tih varijabli sa upotrebljenim metodama i, c) da se ispita veza tih varijabli sa kriterijskim ponaanjem. U dobrom delu klinikih sluajeva moemo se zadovoljiti i ako su zadovoljeni uslovi ,,a" i ,,b", to odgovara nivou konstrukt-validnosti (Cronbach, 1962). Ne moe se tvrditi da na nivou nerazvijene klinike metode kliniari ne koriste neki sistem meuvarijabli, meutim na tom nivou ovi intervenirajui konstrukti ostaju neobjanjeni i otud nedostupni proveravanju i validiranju. Prelinger i Zimet navode svoj sistem meuvarijabli, koji je katalogiziran, definisan i izveden iz psihoanalitike teorije linosti.

Poseban vid ovog problema predstavlja komunikacija pojedinih klinikih disciplina odnosno profesija: klinikih psihologa, psihijatara, psihoterapeuta i socijalnih radnika. Ovaj isti problem postoji i unutar ovih disciplina. U pitanju je terminologija, semantika i nain korienja pojmova i konstrukata, to sve zajedno

22

utie na efikasnost i smisaonost komunikacije. Opti nivo definisanosti terminologije u klinikoj psihologiji je jo uvek na prednaunom nivou. Za nas je od naroitog interesa rad Gravsona i Tolmana (1950), koji su izvrili semantiko prouavanje 50 termina koji su najee korieni u psiholokim nalazima kliniara. Traei objanjenje znaenja tih termina meu psiholozima i psihijatrima, oni su nali da se psiholozi i psihijatri sistematski razlikuju,* mada su isto tako naene velike razlike u tumaenjima i unutar tih disciplina. Definicije psihologa su sistematski apstraktnije, akademskije i tehnikog karaktera (opera-cionalizirane uz odreeni metod). Definicije psihijatara su ee date kolokvijalno ili jezikom pacijenata. Ono to je autore najvie uznemirilo bila je zauujua semantika konfuzija koja je zajednika obema disciplinama". Razloge ovoj pojavi autori nalaze u optem stanju klinikih teorija linosti.

RAZUMEVANJE SLUAJA

injenica je da u klinikoj praksi uvek iznova iskrsava problem objanjenja devijantnog ponaanja ispitanika. Tu, meutim, nije u pitanju samo stepen razvijenosti ili nerazvijenosti teorija ponaanja nego i shvatanje zadataka i prakse i teorije. U pogledu tog kompleksa pitanja najee nailazimo na dva oprena stanovita:

(1) Osnovni zadatak psiholoke teorije jeste da obuhvati sve poznate fenomene, utvrdi pravilnost njihovog nastanka i funkcionisanja, precizira meusobni uticaj i kroz to omogui kontrolu i predvianje tih pojava. Taj stav odgovara pretenzijama psihologije kao egzaktne nauke i on je prihvaen meu eksperimentalno i statistiki orijentisanim psiholozima.

Bez ispunjavanja uslova kontrole i predikcije nema prave" nauke, a bez nauke nema primenjene nauke. (Cattell, 1956; Meehl, 1956-Eysenck, 1958:Sarbin, 1960. idr.)

(2) Osnovni zadatak psiholoke teorije je da omogui razumevanje psiholokih pojava, naroito razumevanje linosti. Znanje koje ne doprinosi razumevanju linosti, u krajnjoj liniji, ne moe unaprediti kliniku psihologiju. Suvie objektivistika nastojanja unapred eliminiu mogunost upoznavanja najspecifinijih i dinamiki najvrednijih pojava (Murrav, 1938). Cilj nije u tome da se akumulira znanje, ve da se unapredi sposobnost komuniciranja kliniara i sluaja.

Antagonizam idiografskom i nomotetikom pristupu koji je u psihologiji linosti postavio Allport (1937) sada je oivljen u novom vidu kao problem predikcije u klinikoj psihologiji. Ovako otro suprotstavljanje zadataka u redovima klinikih praktiara nema mnogo pristalica, pa se na to pitanje gleda kao

*) U okviru naeg predistraivanja i sakupljanja terminoloke osnove, za na Q komplet nali smo istovetnu tendenciju definisanja pojmova medu naim psiholozima i psihijatrima. Ve je sam izbor termina koje su navodili da najee koriste u opisivanju linosti ukazivao na razliitost orijentacije psihijatara i klinikih psihologa.

23

na teoretisanje. Jedan od naina odbrane je i otvoreno deklarisanje da klinika psihologija nije samo nauka ve i vetina (Wallen, 1956). To, u stvari, znai da se praktiari dre gesla ini to moe". Drugi nain suprotstavljanja ovom problemu je osporavanje nunosti predikcije u klinikoj psihologiji. Najzad, moe se zauzeti stav da se u klinikoj psihologiji sreu problemi koji iziskuju predvianje, ali da to nije uvek sluaj. Dovoljno je da kliniar nekada samo razjasni sluaj ne dajui predvianja.

PROCENA PREMA POSEBNIM KRITERUUMIMA

Psihodijagnostiko ispitivanje se preduzima i u vezi sa pitanjima koja ne spadaju u nozoloku klasifikaciju ili dinamiku interpretaciju. esto se trai da se izvri procena prema nekom uem i specifinijem kriterijumu. Primeri za tu vrstu zadatka mogu da budu sledea pitanja: Da li postoji i koliko iznosi intelektualno oteenje kod bolesnika X. Y.? Da lije posle preduzete terapije dolo do promena kod bolesnika X. Y. i koje su te promene? Da li sluaj X. Y. zadovoljava uslove prijema u odreenu instituciju, ukljuivanja u odreeni program ili podvrgavanja odreenom tretmanu?

Kada se postavljaju takvi i slini zahtevi na koje kliniari daju odreenu vrstu odgovora pretpostavlja se da su zadovoljeni izvesni minimalni preduslovi. U te preduslove se ubrajaju sledei:

(1) Da kliniar poznaje kriterijske zahteve i osobine koje procenjuje.

(2) Da kliniar raspolae metodama pomou kojih moe da proceni kritike varijable i da ih na odreeni nain klasifikuje ili graduira.

(3) Da kliniar ima naina da dobijene rezultate svede na odreeni broj validnih dimenzija ili da ih integrie, na osnovu strune procene i iskustva, u neke celishodne i celovite sklopove.

Neki savremeni istraivai i kliniari smatraju da ova vrsta zadatka predstavlja put kojim treba da se kree razvoj i teorije i metodologije i klinike psihologije u celini. Pored optih teorija, univerzalnih metoda i generalisanih krite-rijuma, potrebne su ue i preciznije metode, teorije i validacije.

KLINIKA PREDIKCIJA

U klinikoj psihologiji predvianje predstavlja jedan od zadataka. Zahvaljujui poznatoj monografiji Meehla (1956), predvianje se nametnulo kao veoma znaajan, a po utisku koji je stvoren, kao najvaniji kriterijum validnosti klinike metode u celini. Mnogobrojna istraivanja i polemike koje su pokrenute sa ciljem da se provere Meehlovi zakljuci uslovili su da se o ostalim zadacima privremeno govori manje i samim tim pridaje manji znaaj. U odnosu na predikciju kao kriterijum validnosti klinike metode, javili su se razliiti stavovi:

Stav ini ta moe". To je stav praktiara koji istiu da je klinika psihologija vie nego prosta primena nauke odnosno bazinih znanja. Pored

24

toga stoje primenjena nauka, klinika psihologija je i vetina, to znai da se pored naunih principa koristi i iskustvom i individualnim sposobnostima kliniara. U praksi kliniki psiholozi, izmeu ostalog, donose odluke, iako te odluke podrazumevaju predvianje za koje kliniar nema uvek naune osnove.

Negiranje predikcije kao kriterijuma. Kliniari koji su po teorijskom opre-deljenju bliski personologiji ili dubinskoj psihologiji ne prihvataju predikciju kao kriterijum. Poto se predviati moe samo ono to je opte, a linost je individualno specifina, predvianje ne moe biti relevantan kriterijum. Zadatak je klinike metode da objasni a ne da predvia. Predvianje spada u domen statistike a ne klinike psihologije.

Predikacija je znaajan ali ne jedini kriterijum. Postoje razliiti kriterijumi, pa sledstveno i razliite vrste validnosti koje meusobno ne moraju biti u visokoj korelaciji. Opis linosti koji daje kliniar moe da bude taan, odnosno validan a da nema prediktivnu vrednost. On je jednostavno validan u odnosu na neki drugi kriterijum. Obratno je takoe mogue. Neka predik-cija moe da bude tana a da opis linosti ne bude taan. Problem je oigledno u vrednovanju, poverenju i izboru najpodesnijeg kriterijuma ili u njenom apsolutnom nadreivanju drugima (Cronbach, 1960). Predikcija je najvaniji kriterijum validnosti. Sve to kliniari preduzimaju u toku ispitivanja bolesnika nije samo sebi cilj ve predstavlja preduslov za odluku. Donoenje odluke implicitno ili eksplicitno predstavlja predikciju. Posmatrano sa gledita efikasnosti, najznaajnije merilo klinike metode jeste postignuti uspeh u predikciji. Bilo da se vri izbor teorije ili metode, prednost pripada onoj koja omoguava najtanije i najsigurnije predvianje. U krajnjoj liniji, predvianje je jedino sigurno merilo stvarnog znanja (Eysenck, 1957; Sarbin, 1960).

Predvianje je kao kriterijum psihodijagnostike potekao od gore", od meto-dologa koji su bili pod uticajem funkcionalizma i logikog pozitivizma (Reichen-bach, Popper). Zasluga za nametanje ovog kriterijuma klinikoj psihodijagnostici pripada Paulu Meehlu (1956). Nasuprot uzbuenju koje je zahvatilo kliniko psiholoku inteligenciju, akademce, kliniki psiholozi praktiari nisu nimalo bili impresionirani tobonjom vanou ovog pitanja. I posle uvoenja ovog kriterijuma u zvaninu psihodijagnostiku nauku i literaturu, praktiari su ostali pri uverenju da je njihova procena doprinos opisivanju i klasiflkovanju fenomena, objanjenje pozadine fenomena i razumevanje osobe kao partnera koji trai pomo.

EVALUACIJA PSIHOTERAPIJE

Za poetak modeme psihoterapije kao i njen kasniji tok, prema raspoloivim spisima Freuda i njegovih sledbenika, karakteristino je obilje analitiko-deskrip-tivne grae, ali manjak jasnih dokaza koji bi zadovoljili nekog ko nije apriori prihvatio psihoanalizu. Tek sredinom tridesetih godina objavljen je izvetaj Berlinskog psihoanalitikog instituta, koji je sistematisao rezultate ove renomirane

25

L KLINIKI METOD

UVOD

Svoju prihvaenost u medicini, svoj status u praksi i dobar deo svog razvoja koji je uspeno tekao, klinika psihologija je postigla forsirajui metodski prioritet. Ova angaovana usmerenost na metod, u bliskom kontaktu sa tradicionalno pragmatinom medicinom, potvrdila se kao dobar spoj, kao obostrano korisno i stimulativno saveznitvo. Posmatrajui istoriju klinike psihologije iz dananje perspektive, uoavamo tri grupe pitanja, koja su od najveeg znaaja. Prva grupa pitanja se odnosi na tok promena metoda koje su psiholozi, kao ortaki ulog, poneli sa sobom, uglavnom iz laboratorija, i koje su zatim primenjivali i u medicinskoj praksi. Poenta je na transformaciji psiholoko-laboratorijske metode u psiholoko--kliniki metod. Druga grupa pitanja je tesno povezana sa prvom i odnosi se na pri-lagoavanje psiholokih metoda, preteno eksperimentalnih, preteno istraivakih, u metod prakse koji je primeren ljudima koji nisu subjekti" (eksperimenta) nego su stvarni bolesnici. Tu je poenta na odravanju naune solidnosti u uslovima rutinskog i terenskog rada, pri emu je prioritet na strani prakse i etike, a ne iste nauke. Trea grupa pitanja sutinski proizilazi iz usvojene metodske orijentacije i tie se odnosa metode i teorije. Stvarni tok dogaaja potvrdio je da je igra na metodsku kartu" u mnogim sluajevima shvaena bukvalno, da je dovela do zapostavljanja teorije i stvorila krizu u odnosima metoda i znanja, tehnologije ispitivanja i teorije. Posledice ovako disharmoninog razvoja osetile su se i u praksi i u razmiljanjima klinikih psihologa.

Za oznaavanje naina rada koji se koristi u klinikoj psihologiji usvojen je globalni termin kliniki metod. Ovaj naziv je danas ve usvojen i veliki broj autora, pisaca literature iz klinike psihologije, upotrebljava ga kao zvanian termin (Shaffer, Lazarus, Pennington, Berg, Wallen, Meehl). Braun (1949) deli sve metode psihologije u tri grupe: eksperimentalne, statistike i klinike. Uobiajeno je da se naziv kliniki metod upotrebljava kao najira kategorija toga kako, po kojim pravilima, postupcima i sa kojim sredstvima rade strunjaci. Kliniki metod se u prvom redu odnosi na poslove dijagnostikovanja i procenji-vanja. Meutim, ako nije posebno naglaeno, onda kliniki metod obuhvata i celokupnu terapijsku proceduru. Pre nego to je prihvaen u psiholokoj literaturi, kliniki metod je ve de facto bio tradicija medicine. U medicini se pod tim nazivom podrazumeva nain ispitivanja bolesti, njenih ispoljavanja, subjektivnih i objektivnih, uslova koji su prethodili nastanku i koji su postojali u svim fazama bolesti, praenje toka bolesti, zatim, promena koje su nastale pod uticajem razliitih, primenjenih lekovitih mera i utvrivanja nastalih posledica. Iz reenog pro istie daje kliniki metod jedan irok, proceduralni okvir, koji je naturalistiki,

ustanove u kojoj je primenjivana psihoanalitika terapija i negovana teorija. Trebalo je da ovaj potez umiri pozitivistiki nastrojene skeptike.

Evsenck je podvrgao ponovnoj analizi izvetaj Berlinskog psihoanalitikog instituta i na osnovu toga doao do sasvim drugaijeg globalnog rezultata. On je utvrdio daje stvarni uinak ove terapije ispod pedeset posto, nasuprot tvrenju BPI daje oko osamdeset. Pa ak i kada se prihvati blai kriterijum od onog koji bi sam Evsenck bio spreman da podri, ukupni uinak poboljanja ne bi prelazio 65% leenih. Evsenck je istovremeno ukazao i na neodreenost kategorija klasifikacije ishoda. Od tog vremena pa do sada objavljen je veliki broj istraivanja u kojima su saoptavani rezultati ishoda psihoanalitike psihoterapije. Bergin i drugi istraivai podvrgli su u meuvremenu Evsenckovu analizu novom ispitivanju i tom prilikom su ustanovili daje on bio pristrasan, daje one koji su klasifikovani od strane BPI kao odustali" pridodao kategoriji neuspenih", usled ega je, naravno, ukupni uinak pao na pedeset procenata. No, meutim, bez obzira na ovu metodoloku raspravu u kojoj se sukobljavaju shvatanja a ne vrsti kriterijumi, Evsenck je sauvao svoje najmonije oruje, a to je nalaz da u petogodinjem intervalu praenja psihoneurotiara, kada se njihovo stanje ocenjuje na osnovu Knightovih kriterijuma (postojanje simptoma, prihvatanje sebe, prilagoenost u seksualnom i branom, socijalnom i radnom ponaanju), nema razlike izmeu onih koji su bili na psihoanalitikoj psihoterapiji i onih koji nisu. To znai da je procenat izleenja" od psiho-neuroze konstantan, da iznosi dve treine i daje nezavisan od terapije. Ovaj frapantan zakljuak ostavlja vie pitanja bez odgovora.

Nevolja je jo uveana stavom psihoanalitiara da se ne dozvoli nikakvo strano meanje" u tok terapije, to zapravo podrazumeva iskljuivanje mogunosti testiranja pacijenata, terapeuta i njihove transakcije osim predvienih postupaka: ocena terapeuta i ocene supervizora. Tek u poslednje vreme, pod pritiskom, psihoanalitiari su poeli da objavljuju magnetofonske snimke i transkripcije terapijskog toka.

Sasvim drugaiji stav i drugaiju praksu nalazimo meu sledbenicima Rogersa i u jo veoj meri meu bihejviorterapeutima. Rogers je svoju tezu razvio zauzimajui se, izmeu ostalog, i za kontrolu toka ili procesa psihoterapije. U tu svrhu on je uveo obavezno snimanje intervjua na magnetofonsku traku i prouavanje toka. To je dalo mogunost da se razliiti efekti ove vrste terapije povezu sa zbivanjima u toku terapije. Isto su tako stvoreni pogodni uslovi za razvijanje metode analize terapijskog procesa, za otkrivanje osnovne komponente i obrazovanje instrumentarijuma. Rogers je u saradnji sa Dvamondovom razvio tehniku praenja promena u Ja ili selfu na osnovu doivljavanja i instrospekcije. Procenjivanje je vreno uz pomo ikakog Q sort kompleta.

Metodologija prouavanja psihoterapije dobila je snaan podstrek inicijativom Rogersa i njegovih sledbenika. U jo veoj meri razvoju ove grane dala je doprinos bihejvioristika grana, koja je otila najdalje u operacionalizaciji koncepta o procesu i efektima psihoterapije. Tako se dobije jedan kontinuum koji ide od zatvorene psihoanalize preko oprezno progresivne Rogersove grupe do nemilosrdno" otvorene bihejvioristike grupe. Naravno, izmeu ovih orijentacija postoji itav niz eklektikih prelaznih orijentacija. Za period razvoja od objavlji-

26

vanja izvetaja BPI do danas vai konstatacija da je broj istraivanja u progresivnom porastu. Meutim, vei deo tih istraivanja je jo uvek divergentan ili meusobno kontradiktoran, dok je manji deo ,,rasvjetljavajueg tipa". Upravo zbog ove zbrke podataka i nejasnih istraivanja neki eksperti predlau da se prekine sa produkcijom magle" i da se pree na istraivanja koja vie razjanjavaju nego to zapliu. Da bi se to postiglo treba se odrei nejasnih, optih konstrukata i pristupiti konkretizaciji i specifikovanju. Tako, na primer, nema izgleda da se neto razjasni u istraivanju koje operie sa: terapeuti", pacijenti" ili neurotian" ili odrednicama analitiki orijentisana psihoterapija". ta znai terapeuti", ko su ti ljudi, odnosno kakve su to linosti, kako oni izgledaju svojim pacijentima", kakve su to manipulacije koje oni koriste, koju vrstu relacija neguju a koju ne podnose itd. Ko su ti pacijenti", kakve su to linosti, kako su reagovali na terapeuta A" a kako na terapeuta B" ili na pojedine operacije iz njihovog repertoara terapijskih postupaka. Na isti nain se i analitiki orijentisana psihoterapija" mora konkretizovati da bi se znalo staje stvarno raeno, kada i kako. Mora se priznati da u konkretnim sluajevima veina terapeuta primenjuje specifikovanu analizu, ali kada istrauju ili izvetavaju o iskustvu sa veim brojem sluajeva, onda se slue metaforama.

JEDAN SOKRATOVSKI DIJALOG O KLINIKOJ METODI

Klinika psihologija i klinika metoda su tesno vezana celina. Kada bi se postavilo klasino pitanje tipa ,,koka ili jaje?" mogli bismo odgovoriti da je kliniki metod bio taj koji je bio primaran za formiranje klinike psihologije. Sadrina klinike psihologije oblikovala se sukcesivno, to je jo uvek ivi proces. Upravo zbog te nedovrenosti dijaloki oblik moe najbolje da poslui trenutnom odreivanju toga ta je klinika psihologija, njen predmet i kakav je uzajamni odnos predmeta i metode.

P (pitanje) i O (odgovor) vode dijalog. P Staje to klinika psihologija?

O To je jedna savremena primenjena disciplina koja se koristi dostignuima psihologije i psihijatrije pri reavanju teorijskih i praktinih problema pomoi ljudima kojima je psiholoka pomo veoma potrebna.

P Koju vrstu pomoi nudi klinika psihologija?

O Lista usluge se neprekidno produava. Na poetku je klinika psihologija uglavnom pruala indirektnu pomo ljudima uestvovanjem u dijagnosti-kovanju mentalnih sposobnosti odnosno nesposobnosti. Kasnije se dijagnostika proirila na podruja motivacije nesvesnog ponaanja i linosti u celini. Uporedo sa tim sve vie klininih psihologa se ukljuuje u psihoterapiju, a poslednjih godina i u oblast socijalne intervencije".

P Nije ba jasno kakva je razlika izmeu psihijatrije i klinike psihologije. Zato takoe nije jasna granica izmeu rada socijalnih radnika i klinikih psihologa?

27

O Razlike zaista nisu takve da ih je lako uoiti. U stvari, psihijatrija, klinika psihologija i klinika sociologija najee nastupaju zajedno, u formi timskog rada, u reavanju ljudskih problema pacijenata". Svaka od ovih disciplina je potrebna, u razliitoj razmeri od sluaja do sluaja. Psihijatrija se prvenstveno bavi klasinom patologijom, klinika psihologija individualnou pacijenta, a klinika sociologija ekolokim, odnosno socijalnim aspektima sluaja.

P Zato je bilo potrebno da se formira jedna nova disciplina za jednu oblast koju je ve pokrivala" psihijatrija?

O Celokupan razvoj nauke, koji se progresivno ubrzava, karakteriu diferencijacije. Sto je pre dvadeset godina bilo jedinstveno podruje naune aktivnosti, danas je sigurno viestruko isparcelisano". Psihologija je nauka koja je u okviru svog predmeta opisivala, prouavala i objanjavala mnoge pojave koje je i psihijatrija izuavala, samo su pozicije bile razliite. Meutim, psihijatrija je prvenstveno teorijska i empirijska nauka, dok je psihologija, pored ovih aspekata, i eksperimentalna. Sem toga, razlike izmeu patolokog i normalnog nisu nita jasnije nego razlike izmeu psihijatrije i psihologije. Zato je najbolje reenje bilo udruivanje obostranih pozitivnih dostignua u'cilju zajednikog pruanja pomoi ljudima kojima je psiholoka pomo potrebna.

P Da li se psihologija bavi normalnim pojavama, a psihijatrija patolokim pojavama linosti?

O Mada je na prvi pogled tako, ipak se takva ocena ne moe prihvatiti. Ve smo rekli da se u konkretnim sluajevima patoloko i normalno pojavljuje uporedo, naizmenino, povezano i esto nerazmrsivo. Usled toga je i teorijsko odreivanje staje normalno a ta patoloko gotovo nemogue. Dodajmo tome da se i psihologija i psihijatrija bave pojavama ponaanja u celosti, to znai da zadiru" u oblast jedna drugoj. Svaka od njih sve posmatrane pojave pokuava da objasni svojim teorijama, klasifikuje po svojim sistemima i prikazuje iz svoje pozicije, mada svaka od njih zadrava dihotomiju normalno - patoloko". Ako bismo hteli da navedemo znaajnu razliku izmeu njih onda bismo rekli daje psihologija vie teorijska i eksperimentalna nauka, a psihijatrija vie primenjena, praktina i podravljena". Mnogo puta drutvo ili drava interveniu, u svom interesu, u sluaju pojedinaca koristei se autoritetom psihijatrije i psihijatrijskim institucijama.

P Ako je granica izmeu psihologije i psihijatrije nejasna, staje onda klinika psihologija?

O Nema nikakve zabune oko razgranienja psihologije i psihijatrije. Ispravno je rei da se u nekim pitanjima one dodiruju ili prepliu, ali ne u svemu. Takvih preplitanja ima naroito u tretiranju najoptijih pitanja,

28

kao to su razvoj i formiranje linosti, priroda i podela motivacije, pitanje svesnog i nesvesnog, uloga porodice i drutva u formiranju linosti, socijalizaciji i u oblikovanju vrednosnog sistema, kao i u pitanjima mehanizma izazivanja promena u ponaanju i u linosti. Svaka od njih ima svoje posebne probleme, teorije, pristupe izuavanju i kriterijume.

Klinika psihologija je u okviru psihologije primenjena disciplina. To znai da se ona oslanja na od nje ire, bazine discipline: uenje o linosti, genetiku psihologiju, socijalnu psihologiju, optu psihologiju i psihopatologiju. Meutim, ona nije samo pozajmljiva" ve i sama kreativno unapreenje te discipline u okviru svoje problematike.

P Kakva je razlika izmeu klinike psihologije i psihopatologije?

O Psihopatologija je teorijska nauka. Ona se bavi psihopatologijom uoptavajui iskustva i istraivanja koja se sprovode u raznim disciplinama. Klinika psihologija se ne interesuje za patologiju kao takvu", ve za linost koja se ispoljava patoloki kao i za nauna menjanja te linosti. To znai daje klinika psihologija blia psihijatriji nego psihopatologiji.

P Ograivanje klinike psihologije od abnormalnog, ili psihopatolokog stvara utisak daje ona neka vrsta male psihijatrije".

O Taj utisak je pogrean. Polazimo od toga da se klinika psihologija, psihijatrija, psihopatologija i socijalna patologija bave pojavama koje se vide ali ija je sutina, a ona postoji i to van vidnog polja, dostupna samo miljenju ili teorisanju. Rekli smo daje klinika psihologija ono ime se bave kliniki psiholozi. To je definicija koja priznaje samo praksu i zato je nedovoljna. Istina, i po praksi klinika psihologija i psihijatrija imaju isprepletene granice. Poto se praksa odvija u drutveno sankcionisanim ustanovama u kojima psihijatri imaju glavnu re, kliniki psiholozi su manje znaajni. Oni obavljaju praksu koja nosi ime jae, vanije discipline: dijagnostika ili terapija. Njihovo miljenje i njihova praksa podleu cenzuri psihijatra, pa i to utie da kliniku psihologiju ocenjujemo kao malu psihijatriju". Iako psiholozi polaze i od sopstvenih teorijskih i metodolokih naela, oni su po realnim merilima slabiji partner, koji se samo ritualno priznaje za ravnopravnog. No, s druge strane, praksa je pod odlunijim uticajem teorije. U praksi se radi ono to je po teoriji dobro, perspektivno i doputeno. Ako sad uporedimo teorijsku misao psihijatrije i klinike psihologije o sutini stvari", onda se odnos snaga bitno menja. Jer o oveku kome je potrebna psiholoka pomo" vie govori psiholoka literatura, odnosno psiholoke teorije. Inverzija snaga u praksi oigledno je uslovljena drugim faktorima, tradicijom, ueem medicine u drutvenoj moi i ostalim iniocima. U svakom sluaju, ako posmatramo odnos snaga kroz teoriju, onda je psihijatrija mala psihologija" kao stoje i bolesno u linosti samo faza, deo ili aspekt ire i bitnije celine sistema oveka kao osobe.

29

P Zar je teorijska misao o patolokim pojavama inferiorna? Utisak je obrnut.

O Vodei teorijski sistemi na koje se oslanjaju i psihologija i psihijatrija: psihoanaliza, teorija ponaanja, egzistencijalizam i fenomenologija zapleteni su u klupko odnosa patolokog i normalnog kao i konkretan, pojedinani sluaj. Uporedo se prikazuje, klasifikuje ili raspravlja u oba ova aspekta. Vee naglaavanje patolokog u pojedinim teorijama ne znai daje to nuno, daje stvarno tako, ve da autor tako misli ili izdvaja patologiju iz odreenih razloga. U vreme kada su vodee teorije o linosti nastale, patologija je bila mistifikovana. Danas je situacija prilino drugaija. Veina vodeih teorija o linosti i ponaanju doprinela je demistifikaciji mentalnih anomalija i poremeaja, tako daje mit o mentalnoj bolesti" zaista sruen. Ovakav ishod doveo je do preorijentacije u psihijatriji od ,,teke patologije" na probleme drutva ili normalne linosti". Ovaj preokret je stavio psihijatre u ulogu malih sociologa".

P Da li su psihijatrija i klinika psihologija, kao dve discipline koje pokrivaju istu oblast, prevazile ljubomoru, rivalitet i otpore i dosegle do dobre sarad-nje?

O Ljubomore i rivaliteta nema meu naukama ve jedino medu ljudima. Dosta su esti sluajevi da se umesto saradnje, koja je samo prividna, stvore odnosi dominacije, otpora i rivaliteta. Toga je manje izmeu socijalnih radnika i klinikih sociologa, nego izmeu psihijatara i klinikih psihologa. Meutim, sve je vie zajednikih istupa i pravih sinteza napora u kojima je prevaziena fahovska podela. To je naravno lake izvodljivo u istraivanjima i u knjigama nego u praksi. Razlog je taj to je u praksi psihijatrija apriori starija po drutvenoj podeli i institucionalnoj hijerarhiji.

P Ako ostavimo pitanje saradnje meu profesijama i vratimo se pitanju klinike psihologije kao naune discipline, moramo ponoviti: Da li je klinika psihologija samo transmisija otkria psiholoke nauke na kliniku praksu?

O Ta je faza odavno prevaziena. Vrlo je dobro poznato da je savremena psihologija podosta izloena uticaju klinikih problema. Mnogo vie nego ranijih decenija psiholoke nauke se bave klinikim problemima. Do toga je dolo zbog toga to su mnogi kliniari stvorili psiholoke teorije. Veina teorija linosti je potekla od kliniara! To je bio put koji je psiholozima otkrio povezanost takozvanog normalnog sa takozvanim patolokim pojavama. Uporedo sa ovim pokazalo se da teorije psihologa, koje su stvorene u vezi sa takozvanim pojavama normalnih, na primer uenja, mogu da se primene i na pacijente ak i sa tekim formama poremeaja. Oigledno je dakle da prava otkria nisu uslovljena profesionalnom podelom na jednu ili drugu disciplinu, kao to nije iskljueno da hemiar pronae fiziki zakon, a fiziar hemijski. U oba sluaja predmet" je zajedniki: osoba i materija.

30

P Mislim da smo se sada pribliili tome staje predmet klinike psihologije. Da lije tano daje osoba ili linost taj predmet?

O Ima vie nauka koje se bave izuavanjem osoba ili linosti. U prvom redu to su teorije linosti, zatim psihoanaliza, pa teorije uenja, genetika psihologija, kulturalna i opta antropologija. Za razliku od njih, klinika psihologija se bavi deficijentnim, devijantnim i deteriorisanim osobama odnosno njihovim formiranjem, ponaanjem, razliitim specifinostima i zakonima ili pravilima njihovog menjanja. U pristupu psihoanalize, klinike psihologije i psihijatrije (psihopatologije) zajednika je orijentacija na patoloko u linosti i traganje za naelima i nainima korigo-vanja. Sve ove tri nauke imaju neto zajedniko, to nije razlog da se bilo koja ukine, kao to ima i posebnog, to obogauje klinike nauke i predstavlja razlog njihovog postojanja, razvoja i primene. One predstavljaju razliite puteve kojima nauna misao i praksa pokuavaju da dosegnu istinu i rese probleme. Iz toga proizilazi da je klinika psihologija, kao i njene posestrime, jedna varijanta ili kombinacija u napredovanju nauke.

P Klinika psihologija je primamo metodoloka disciplina, jer ona nema svoj specifian predmet", ali su pristup i metoda kojima se koristi ili koje razvija specifini i u odnosu na psihijatriju, kao i za kliniku sociologiju i druge?

O Metodoloka strana klinike psihologije je njena specifinost i prednost u odnosu na psihijatriju. Meutim, pogreno je redukovanje klinike psihologije na istrumentarijum. Ispravnije je govoriti o pristupu nego o tehnikama, jer se tehnike smenjuju, zastarevaju. Sem toga, ve smo rekli da se kliniki psiholozi bave svim klinikim problemima sa kojim se bavi i psihijatrija, mada im prilaze drugaije. Sasvim je jasno da ako govorimo

0 razlikama u terminima pristupa" da onda lako dolazi do ukrtanja ili ak brisanja razlika izmeu pristupa", to se i dogaa. S druge strane, netano je da klinika psihologija samo uzima" od bazinih psiholokih disciplina. Prouavanja sa Wechslerovim skalama, koje su kliniki instrumenti, doprinela su proirivanju znanja o razvoju inteligencije, o iniocima koji unapreuju ili oteavaju razvoj, o povezanosti inteligencije

1 linosti i mnogim drugim. Znai daje put dvosmeran, a ne jednosmeran.

P Iz reenog sledi da je klinika psihologija primarno metodoloka disciplina. Da li to znai daje njen predmet" zajedniki sa predmetom" psihijatrije i klinike sociologije?

O Klinika psihologija je nauka o pojedincu paru ili grupi kome je potrebna psiholoka pomo. To znai da postoji slinost sa psihijatrijom utoliko to se obe nauke bave pojedincima. Meutim, tu postoje i znatne razlike prema tome kako definiemo pojedinca. Pre svega, psihopatologija pojedinca ee je nejasna nego jasna, ee je pomeana sa nepatolokim nego stoje ista. To znai da se psihijatrija bavi samo delom linosti pojedinca, delom koji nju zanima i koji nazivamo patolokim. Danas je, meutim,

31

jasnije nego ikad daje i granica i sam pojam neto to bar toliko zavisi od ocenjivaa koliko od same pojave kao takve. Zbog tih imanentnih nejasnoa u stvarnosti psihijatrija je prisiljena da se bavi i onim to pre-vazilazi njenu definiciju. Klinika psihologija je prevazila dualizam i maglovitost definicije psihopatologije. Njen je predmet individualna linost, dakle neto to je stvarno i nepodeljeno. Klinika psihologija nije nauka o psihopatologiji uopte, niti o psihopatologiji pojedinca, konkret-nije, nego o pojedincu kao takvom. To je studija pojedinca i vetina da se pomogne pojedincu, paru ili grupi koji imaju potrebu za pomoi ili kojima drugi savetuju takvu vrstu pomoi.

P Ovakvo odreenje je vrlo iroko. Pre svega, staje individualna psihologija a ta klinika? Zatim, ako otvorimo bilo koju savremenu knjigu o klinikoj psihologiji, nai emo obavezno poglavlje o teorijama, klinikim sindromima i tehnikama dijagnostike i psihoterapije.

O Dobro pitanje! Individualna psihologija je naziv koji je rezervisan" za dela Alfreda Adlera. To, meutim, nije isto to i klinika psihologija. Prouavanjem individue bave se mnoge psiholoke discipline, ali praktino samo klinika psihologija obuhvata ceo ivotni ciklus oveka kao jedinke i samo ona koristi kompletan program intenzivne i ekstenzivne eksploracije. U dijagnostici je predmet" pojedinac, a u psihoterapiji predmet" je i par i grupa. Teorije linosti, kojih ima mnogo, bave se uoptavanjima i samo izuzetno i individualnom studijom linosti. ak i kad neka teorija ima instrumentarijum, on je praktino ui od arsenala koji se koristi u klinikoj praksi. Klinika psihologija je ona disciplina koja praktino i konsekventno koristi kliniki metod u intenzivnoj i ekstenzivnoj studiji pojedinca, ne ograniavajui se na psihopatoloki segment" ili samo jedan teorijski aspekt". Najzad, dobro je poznato da je Pijae koristio kliniki metod u svojim istraivanjima, ali je podruje posmatranja ograniio na deji uzrast i razvoj miljenja. Ipso facto, Piaget nije istraivao predmet klinike psihologije. Iz ovoga stoje izloeno treba da sledi da predmet klinike psihologije nije teorija linosti (spekulativni sistem), psihopatologija ili psihoanaliza, niti su to kliniki sindromi (sistem kategorija), ve linost konkretnog pojedinca koji je postao predmet" jer je nemoan da sam uspeno raste, razvija se i bude zadovoljan i produktivan. On je u stanju potrebe za psiholokom pomoi", a klinika psihologija pokuava da otkrije zato i kako, ali i da ponudi pomo koja e olakati pozitivno prevazilaenje" negativne pozicije potrebe za pomoi". U mnogim sluajevima sadrina tog negativnog stanja nije obuhvaena ni jednom teorijom linosti niti je navedena u klasifikaciji psihijatrijskih poremeaja.

32

II. PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika je grana klinike psihologije koja se bavi praktinim i metodskim pitanjima dijagnostikovanja i psiholoke procene. Ona se razvila u okviru klinike psihologije kao glavna delatnost psihologa. Od samog poetka razvoja klinike psihologije psihodijagnostika je bila alfa i omega rada psihologa u toj oblasti. Ona je bila i uzrok i uslov prodora psihologije u psihijatriju. Vie decenija, razvitak klinike psihologije je ocenjivan, iskljuivo, na osnovu rezultata koje su psiholozi postizali u psihodijagnostici. Taj neprikosnoveni prioritet psi-hodijagnostike, poev od poetka esdesetih godina, poeo je da se gubi. Najoptiji razlozi te erozije suvereniteta psihodijagnostike bili su trojaki. Validaciona istraivanja su uzdrmala mit svemoi instrumenata klinike psihologije. Praktini rezultati meduprofesionalne saradnje psihologa i ostalih strunjaka nisu dostigli nivo oekivanja. A trei razlog je otpor samih psihologa koji su ograniavanje svoje aktivnosti u praksi, na psihodijagnostiku, doiveli kao sputavanje. Svi ovi inioci doveli su do sadanje situacije u kojoj psihodijagnostika, nekadanji admi-ralski brod klinike psihologije, ustupajui svoj poloaj, gubi poasno mesto.

Psihodijagnostika je nastajala postepeno preobraavajui se i prilagoavaju-i. Taj razvoj moe se prikazati i preko periodizacije.

Periodizacija razvoja psihodijagnostike

Prednauni period. Ovo je od svih perioda nesumnjivo najdui, jer su poeci u vrlo dalekoj prolosti. Glavnu odliku prednaunog perioda ini buenje intereso-vanja za razumevanje ljudskog ponaanja, kao i potpuni nedostatak proverenih znanja. Izuavanje ovog perioda moe doneti zanimljive rezultate. Radovi iz oblasti kulturalne psihijatrije, u kojima se vre komparativna prouavanja primitivnih plemena i naroda, sa stanovita njihove psihijatrijske prakse", daju nam mogunost da naslutimo kako bi izgledala knjiga koja bi nosila naslov Psihodijagnostika kroz vekove ili Psihodijagnostika primitivnih plemena i naroda. Mada je }>siiSL