JORDBUNDSUNDERSGELSER KOMPETENT R…DGIVNING GEOTEKNIK specifikke dokumenter/Geoteknisk rapport... 

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JORDBUNDSUNDERSGELSER KOMPETENT R…DGIVNING GEOTEKNIK specifikke dokumenter/Geoteknisk...

 • KOMPETENT RDGIVNING

  GEOTEKNIK OG MILJ

  KOMPRIMERINGSKONTROL

  JORDBUNDSUNDERSGELSER

 • POJ Consult ApS stermllevej 13 9230 Svenstrup J

  Att.: Poul O. Jrgensen

  Geoteknisk undersgelsesrapport nr. 1 Stitunnel, Viborgvej, 8450 Hammel

  Sag nr.: : 10458 Dato : 2010-11-16

  Udarbejdet af : Peter Frederiksen Kontrolleret af : Anders L. Olesen

  Resum

  Vejdirektoratet planlgger etablering af en stitunnel under Viborgvej (hovedvej 26) ved Anbk, funderet ca. 3,5m under overkant Viborgvej.

  Der er gennemfrt en geoteknisk undersgelse med 2 prveboringer.

  Der trffes forventede og relativt gunstige jordbundsforhold i anlgsomrdet.

  Under fyld/muld og til boringernes bund 7 - 8m under terrn trffes intakte istidsaflejringer. verst i boring B1 trffes velsorteret smeltevandssand, der aflses af morneler (gletscheraflejringer). Herunder trffes igen velsorteret, stedvist gruset, smeltevandssand. I boring B2 trffes en kappe af morneler, der aflses af gruset smeltevandssand. Ved boringens bund aflses smeltevandssandet af mornesand.

  Boringerne er genpejlede i de efterladte pejlerr dagen efter borearbejdets afslutning. Der blev truffet frit vandspejl i boring B1 beliggende knap 2m under terrn, mens boring B2 fremstod tr indenfor den aktuelle boredybde. Det trufne vandspejl i boring B1 er et sekundrt rstidsafhngigt magasin, der er ophobet over/i lavpermeable lerlag. Sandlaget under morneleret er i begge boringer trt.

  Forholdene er velegnede for en direkte fundering af tunnelen i planlagt niveau i/p de trufne intakte istidsaflejringer.

  Stabilitetsforholdende skal sikres svel under udfrelse som i den permanente situation.

 • 2

  2010-11-16 Sag nr. 10458

  Indholdsfortegnelse

  1. Forml ......................................................................................................................................... 32. Beskrivelse af omrdet .......................................................................................................... 3

  Arealets anvendelse...............................................................................................................................3

  Tidligere/andre undersgelser..............................................................................................................4

  Geologiske forhold..................................................................................................................................4

  3. Undersgelser .......................................................................................................................... 4Markarbejde.............................................................................................................................................4

  Laboratoriearbejde.................................................................................................................................4

  4. Resultater ................................................................................................................................... 5Jordbundsforhold....................................................................................................................................5

  Vandspejlsforhold...................................................................................................................................5

  5. Funderingsforhold og udfrelse .......................................................................................... 5Funderingsmetode..................................................................................................................................6

  Udfrelsesforhold...................................................................................................................................6

  Projektering..............................................................................................................................................7

  Parametre................................................................................................................................................7

  6. Miljforhold ............................................................................................................................... 87. Kontrolundersgelser ............................................................................................................ 88. Opbevaring af jordprver ...................................................................................................... 8

  Bilag 1-2 : Boreprofiler Bilag 3-4 : Kornkurver Bilag 5 : Situationsplan 4AP-Standard : Signaturer & definitioner

 • 3

  2010-11-16 Sag nr. 10458

  1. Forml

  Vejdirektoratet planlgger etablering af en stitunnel under Viborgvej (hovedvej 26) ved Anbk.

  Efter vore oplysninger anlgges en firkanttunnel (elementopbygget) med bund omkring kote +64,0 m DVR90, tilsvarende ca. 3,5m under overkant Viborgvej.

  I tilknytning hertil, svel nord for som syd for Viborgvej, anlgges stisystemer.

  Der foreligger ingen yderligere oplysninger om anlgsprojektet.

  Hensigten med nrvrende undersgelse er at bestemme jordbunds- og funderingsforholdene forud for udarbejdelsen af funderingsprojektet.

  Undersgelsen er gennemfrt efter retningslinierne i Eurocode 7 (EC7).

  2. Beskrivelse af omrdet

  Arealets anvendelse

  Stitunnelen anlgges vest for krydset Anbkvej/Viborgvej i den sydlige del af Hammel.

  Figur 1 Kortudsnit fra Danmarks Arealinformation, Kort & Matrikelstyrelsen (274)

 • 4

  2010-11-16 Sag nr. 10458

  De berrte omrder nord og syd for Viborgvej henligger pt. som grnne omrder/landbrugsarealer. Mellem Anbkvej og kommende stisystem p nordsiden af Viborgvej ligger et vandhul, der pt. fungerer som regnvandsbassin.

  Tidligere/andre undersgelser

  Der foreligger ingen oplysninger om tidligere udfrte geotekniske undersgelser i omrdet.

  Geologiske forhold

  Viborgvej ligger hjdemssigt i kote +67,5m DVR90, hvor krydsningen gennemfres.

  Ud fra geologiske/geotekniske baggrundsoplysninger forventes intakte istidsaflejringer (morne- og/eller smeltevandsaflejringer) under naturlige muldlag og/eller fyldlag som flge af tidligere bygge- og anlgsarbejder.

  3. Undersgelser

  Markarbejde

  Der blev d. 10. november 2010 udfrt 2 geotekniske prveboringer i anlgsomrdet, henholdsvis nord for Viborgvej (ca. 3m fra vejkant, B1) og syd for Viborgvej (ca. 8m fra vejkant, B2). Boringerne er frt 7 til 8m under terrn.

  Arbejdet er udfrt med hydraulisk borevrktj pmonteret en Fraste borerig/Renault lastbil og som 6 snegleboringer.

  I forbindelse med borearbejdet er der indsamlet prver i de gennemborede lag og udfrt diverse styrkeforsg, vandspejlsmlinger m.m.. Borearbejdet er udfrt iht. retningslinierne i dgf-Bulletin 14.

  Anvendte koter er absolutte i henhold til kotesystem DVR90. Boringer og relevante hjder i omrdet, jf. situationsplanen, er indmlt med GPS Trimble R8.

  Laboratoriearbejde

  De indsamlede prver er geologisk bedmt i henhold til dgf-Bulletin 1. Som supplement til bedmmelsen er der anvendt flgende klassifikationsforsg:

  - Vandindholdsbestemmelser p samtlige prver.

  - Kornstrrelsesanalyser til vurdering af egenskaberne for friktionsmateriale.

  - Kalkindhold (ikke kvantitativt).

 • 5

  2010-11-16 Sag nr. 10458

  4. Resultater

  Skema 1 - De trufne jord- og vandspejlsforhold

  Boring

  nr.

  Terrn

  Kote DVR90 [m]

  Vandspejl

  Kote DVR90 [m]

  Fyld/Muld Recent

  Mgtighed [m]

  MornelerGlacial

  Mgtighed [m]

  Smv. sand (Sen)Glacial

  Mgtighed [m]

  Mornesand Glacial

  Mgtighed [m]

  B1 +67,44 +65,6 - 2,10 4,90 -

  B2 +67,28 - 0,60 2,95 3,10 1,35

  Truffet ved boringens bund.

  Jordbundsforhold

  Der trffes forventede jordbundsforhold i anlgsomrdet.

  I boring B1 trffes ingen vre muld- eller fyldlag, idet det vre sand dog til dels kan vre regulerede lagflger. verst i boring B2 trffes muldet lerfyld i en mgtighed p 0,6m.

  Lagtykkelsen af fyldlag m formodes at kunne variere, alt afhngigt af tidligere anlgsarbejder i omrdet.

  Herunder (fra terrn i boring B1) og til boringernes bund 7 - 8m under terrn trffes intakte istidsaflejringer.

  verst i boring B1 trffes velsorteret smeltevandssand, der aflses af morneler (gletscheraflejringer). Herunder trffes igen velsorteret, stedvist gruset, smeltevandssand.

  I boring B2 trffes en kappe af morneler, der aflses af gruset smeltevandssand. Ved boringens bund aflses smeltevandssandet af mornesand.

  De intakte istidsaflejringer optrder overordnet set med minimum middelgode styrkemssige egenskaber. Morneleret optrder siltet og kalkudvasket (typisk for omrdet) med typiske vingestyrker cv = 50 kN/m.

  Der skal henvises til bilagene for de detaljerede lagflger, styrkemssige egenskaber m.m..

  Vandspejlsforhold

  Boringerne er genpejlede i de efterladte pejlerr dagen efter borearbejdets afslutning (11. november 2010). Der blev truffet frit vandspejl i boring B1 beliggende knap 2m under terrn, mens boring B2 fremstod tr indenfor den aktuelle boredybde.

  Det trufne vandspejl i boring B1 er et sekundrt rstidsafhngigt magasin, der er ophobet over/i lavpermeable lerlag. Sandlaget under morneleret er i begge boringer trt.

  5. Funderingsforhold og udfrelse

  Skema 2 Overside bredygtige lag (OSBL)

  Boring

  nr.

  Terrn

  Kote DVR90 [m]

  Vandspejl

  Kote DVR90 [m]

  OSBL

  Kote DVR90 [m]

  OSBL

  Under terrn[m]

  B1 +67,44 +65,6 +67,4 -