Jones Lang La Salle Publiek Vastgoedkrant

  • Published on
    02-Dec-2014

  • View
    2.136

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publiek Vastgoedkrant

Transcript

<ul><li> 1. Publiek Vastgoed | 1 Publiek Vastgoed 2 4 6 7 Ziekenhuizen Beleggers en Corporaties Overheid gaan verlies ontwikkelaars investeren stoot grote op vastgoed zien meer in vooral in voorraad claimen kennisvastgoed thuisgebieden vastgoed af Jones Lang LaSalle vergelijkt twee waarderingsmethoden Een bijzondere markt Markt zorgvastgoed Jones Lang LaSalle beschouwt de markt voor pu- bliek vastgoed als een zeer specifiek onderdeel van de vastgoedmarkt. Een markt waarin elemen- ten als het maatschappelijk belang, overheidsfi- nanciering en bijzondere samenwerkingsvormen tussen de (semi-)publieke en private sector sa- nog in kinderschoenen menkomen. Alleen marktpartijen die deze elemen- ten begrijpen en bereid zijn om langs die lijnen te opereren, kunnen daar een serieuze rol in spelen. De vastgoedmanagers in de publieke sector doen in toenemende mate een beroep op onze kennis Gepubliceerd in Vastgoedmarkt, augustus 2009 en ervaring als dienstverlener in de commercile vastgoedmarkt. Zij worden immers steeds meer geconfronteerd met vragen over vastgoedstra- De invoering van de nieuwe bekostigingssystema- tegie, over waardebepaling en financiering en/of tiek in 2011 leidt tot de noodzaak om inzicht te over samenwerking met private investeerders. krijgen in de bedrijfswaarde van het vastgoed Om die reden hebben wij onze expertise georgani- van zorginstellingen. De vraag is welke waarde- seerd in de business line Public Sector. In de aanloop ringsmethodiek tot de meest rele benadering naar die stap hebben wij ons verdiept in de verschil- leidt van die bedrijfswaarde. Is dat de methode lende deelsegmenten van publiek vastgoed (overhe- die rekening houdt met de marktpositie van de den, onderwijs, zorg en corporaties). Per deelsegment hebben we een eigen research-based visie ontwik- zorgonderneming of de methode die uitsluitend keld op de vastgoeduitdaging van dat segment. uitgaat van het vastgoed als beleggingsobject? In deze uitgave vindt u een reeks artikelen die wij Jones Lang LaSalle vergelijkt in dit artikel twee in 2009 hebben gepubliceerd in Vastgoedmarkt. waarderingsmodellen voor zorgvastgoed. Volgens Hieraan toegevoegd is een aantal case studies de vastgoedadviseur is het nog te vroeg een keuze van recente opdrachten die wij voor publieke op- te maken en verkeert de markt voor zorgvast- drachtgevers hebben uitgevoerd. goed nog in de kinderschoenen. Er zijn pas over Mocht u naar aanleiding van deze publicatie eens vijf tot tien jaar voldoende transactievolumes, om van gedachten willen wisselen over uw eigen vast- de risicos van investeringen in de verschillende goeduitdaging, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons telefonisch bereiken via 020-5 405 405 of sectoren te kunnen bepalen. per mail via eric.martens@eu.jll.com. Voormalig Zuiderziekenhuis in Rotterdam als herontwikkelingslocatie verkocht via De (voor het zorgvastgoed) meest essentile ver- een transparant verkoopproces begeleid door Jones Lang LaSalle. andering in de nieuwe systematiek is het integreren van de vastgoedcomponent in de totale vergoeding met andere mogelijke opbrengsten, zoals verkoop specifieke gebouw gebonden. De totale zorgom- per behandeling. Dat betekent dat de zorgonder- van het object aan derden. Het totale exploitatieri- zet is bovendien sterk afhankelijk van regelgeving nemingen zelf verantwoordelijk worden voor de sico wordt in de waardeberekening voor een groot voor tarieven, behandelwijzen en andere sectorbe- exploitatie van het vastgoed als bedrijfsmiddel. deel gebaseerd op market evidence, ofwel het ri- palingen. De exploitatie van het vastgoedobject is Alle kosten en opbrengsten die op enige wijze sico zoals dat door de markt wordt beoordeeld bij daarom niet los te koppelen van het businessmodel gedurende de levensduur van het vastgoed (kun- transacties van vergelijkbare objecten. van de gebruiker. De waarde van het vastgoedob- Eric Martens Eelco Hoet nen) ontstaan, moeten in balans worden gebracht. Toch is dat model wellicht een station te ver. De ject is eerder een afgeleide van dat businessmodel, National Director Associate Director Een negatieve exploitatie (meer vastgoedkosten zorgondernemer is een hele specifieke gebruiker. waarbij het exploitatierisico direct is gerelateerd Public Sector Public Sector dan -opbrengsten) komt ten laste van de zorgom- Het gebouw dat hij gebruikt, kent een aantal op aan het risico van de zorgondernemer. Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle zet en dus van het eigen vermogen, een positieve hem toegesneden eigenschappen en voorzienin- Nederland Nederland exploitatie (meer vastgoedopbrengsten dan -kos- gen; de zorgondernemer is dus veel meer aan het Lees verder op pagina 2 ten) levert winst op die aan het eigen vermogen kan worden toegevoegd. Een neutrale exploitatie Jones Lang LaSalle is door het Ethisphere Institute in Crisis biedt nieuwe kansen vastgoedmarkt (vastgoedopbrengsten en -kosten) over de gehele levensduur is daarom minimaal gewenst. 2010 wederom, als enige onderneming in de internationa- le vastgoedsector, erkend als een van de meest ethische Markt zorgvastgoed over vijf tot tien jaar volwassen Veel publiek vastgoed bedrijven ter wereld. Deze onderscheiding is gebaseerd op de strikte toepassing van ethische principes en bedrijfs- processen. Jones Lang LaSalle hanteert deze principes wordt afgestoten niet alleen omdat zij bijdragen aan het succes van de organisatie, maar ook vanuit de eigen maatschappelijke Daarmee beweegt de zorgvastgoedsector zich in de verantwoordelijkheid. richting van het traditionele vastgoedbeleggings- Voor het vaststellen van model. In dat model wordt onderscheid gemaakt Gepubliceerd in Vastgoedmarkt, februari 2009 kelaars hebben het niet gemakkelijker: nieuwe de ranglijst beoordeelt tussen de gebruiker van het vastgoedobject (de ontwikkelingen komen nauwelijks nog van de het Ethisphere Institute huurder) en de eigenaar (de belegger). De huurder De Nederlandse vastgoedmarkten zijn in de greep grond, zelfs als de bestemming vastligt en de onder meer de ethische heeft een eigen business-/exploitatiemodel, betaalt van de kredietcrisis. Het totale beleggingsvolume huurovereenkomsten zijn getekend. Kortom: alle codes binnen het bedrijf, eventuele juridische procedures, een marktconforme huur voor het gebruik van het zal naar verwachting in 2009 ongeveer 40 procent hens aan dek om de storm te doorstaan en over investeringen in innovatie, interne duurzaamheidsprotocol- vastgoed aan de belegger en kan op bepaalde mo- lager zijn dan dat van 2008. Banken blijven terug- de horizon te kijken naar nieuwe mogelijkheden len en naar initiatieven ten aanzien van maatschappelijk menten besluiten dat een ander object be...</li></ul>