John Steinbeck - Mutsuzluğumuzun Kışı

  • View
    165

  • Download
    38

Embed Size (px)

Text of John Steinbeck - Mutsuzluğumuzun Kışı

w w w . c i z g i l i f o r u m . c o m e n g i n e l

BLG YAYINLARI: 291 JOHN STEINBECK BTN ESERLER

Birinci Basm Mart 1984

III.G

YAYINEV

M . i i n i l l y o l Cnd. 4 6 / A lal| I I 81 22 31 16 65 johlr - Ankara IIIIIJIIII ( ad. 1 9 / 2 I..U . ^ : ; ".y 01 < ' nfllu llnbul

JOHN STEINBECK

Btn Eserleri

Mutsuzluumuzun KTrkesi: F. idem ztep .

BLG YAYINEV

kapak: fahri karagzou

Astmlar Basmevi AnkaraTelf.. 31 87 53

BRNC KISIM

BRNC BLM

Nisan aynn gzei, altn renkli sabahnn k laryla u y a n a n M a r y Havvley, k o c a s n d a n y a n a d n d n d e onun kendisine nanik y a p t n g r d , ok komiksin, dedi. Ethan, sende k o m i k l i k dehas var. Sahi mi Bayan fndk faresi, benimle evlenir misin? Uyandn m? Yl gnle balar, gn de sabahla. Sanrm u y a n m s n . B u g n n kutsal C u m a o l d u u n u u n u t m a d n deil mi? dedi M a r y . Eth,an ilah bir sesle c e v a p verdi : Pis Romallar, sa'y a r m h a gerecekleri yere gitmeye hazrlanyorlar! Ltfen kutsal konularla alay etme. Senin pat ron M a r u l l o d k k n saat on birde k a p a t m a n a izin verecek mi? Sevgili t a v u u m , M a r u l l o Katoliktir. O yzden b t n gn o r t a l k t a g r n m e y e c e k t i r . le zeri idamn infaz bitene k a d a r d k k n kaparm. Amerika'ya ilk gelen din a d a m l a r gibi k o n u u y o r s u n , ho deil. Sama. Onlar ana t a r a f m d a n . Bu t a m a t a l a rm gibi, k o r s a n k o n u m a s . Bir idamd o biliyor sun. dedi Ethan. Baba t a r a f n k o r s a n deildi. Sen kendin syle mitin balina avcsydlar diye. H a t t a , M e c l i s t e n a l n m izin ktlar bile var demitin. Ate ettikleri gemiler onlar korsan s a n y o r d u a m a . O Romal yneticilerin uaklar da idam ge reklidir sanyorlard.

5

ok ciddletin birden, komikken daha ok se v i y o r u m seni. M a r y sevgiyle kocasna b a k t . Ben k o m i i m bunu h e r k e s bilir. Kafam hep kartrrsn. G u r u r l a n m a k iin hereyin var; ailende hem n c din a d a m l a r hem de balina avclar var. Sahi mi? diye alayc bir ifadeyle s o r d u Ethan. Ne demek istiyorsun? Benim byk a t a l a r m , bir z a m a n l a r sahibi o l duklar bu k a s a b a d a , Aiahn cezas bir b a k k a l d a t e z g h t a r l k y a p a n t o r u n l a r o l d u u n u bilseler, g u rurlanrlar myd dersin? Sen t e z g h t a r deilsin ki, y n e t i c i gibisin. Defterleri t u t u y o r , paray idare ediyor, mallar s marlyorsun. Kukusuz. Ayn z a m a n d a yerleri siliyorum, p d k y o r u m , M a r u l l o ' n u n karsnda e l pene divan d u r u y o r u m ve eer (bir kedi olsaydm M a r u l lo'nun farelerini de yakalardm. M a r y kocasna sarlarak, Haydi biraz nee len dedi. Ve ltfen kutsal C u m a ' d a kt szler syleme, seni seviyorum. Tamam dedi Ethan az s o n r a , Hep byle sylerler zaten. ocuklar h a k k n d a konuacaktm. Tutuklandlar m? te yine baladn. Belki, kendileri anlatsalar d a h a iyi. Peki sen neden anlatmyorsun? M a r y konuyu d e i t i r d i : Margie Young-Hunt Ibugn yine geleceimi okuyacak. Kitap o k u r gibi mi? Kim bu M a r g i e Young-Hunt, nedir necidir bu kadn. Btn o klar falan filan. Eer kskan o l s a y d m , yani demek istiyorum ki, eer bir erkek gzel bir kz f a r k e t m e m i gibi yaparsa... Ha u mesele. Kz m? Onun iki kocas v a r m yahu. kincisi lm. 6

Kahvaltm i s t i y o r u m . M a r g i e ' n i n sylediklerine inanyor musun? Margie iskambil k t l a r n d a aabeyimi gr d . Candan ve y a k n birisi dedi. Eer kahvaltm hazr o l m a z s a c a n d a n ve y a kn birisinin a r k a s n a bir i m d i k atacam. Gidiyorum. Y u m u r t a ister misin? sterim. Neden bu g n e kutsal C u m a d i y o r l a r ? Neresi kutsal? Ah sen, dedi M a r y , Daima akacsn. Ethan Ailen Hawley c a m n yanndaki masaya o t u r d u u n d a kahve yaplm, t o s t l a r v e y u m u r t a t a baa k o n m u t u . Kendimi iyi hissediyorum. dedi. Neden bu g n e kutsal Cuma diyorlar? Bahar, diye seslendi M a r y m u t f a k t a n . Bahar Cuma's m? Hayr baharn etkisi. o c u k l a r kalkt m? Galiba. Tembel kk haylazlar. Onlar t u t u p pataklamal. Bazen o k kt k o n u u y o r s u n . Eve e oniki kala gelebilecek misin? Hayr. Neden hayr? Kadn mterilerimden birkan ieri alrm belki. Belki biri de M a r g i e olur. Ethan byle k o n u m a m a l s n . M a r g i e iyi bir a r k a d a , istersen srtndaki g m l e i k a r r verir sana. Sahi mi? Peki gmlekleri nereden buluyor? Yine din a d a m l a r gibi k o n u m a y a baladn. dedi M a r y . stediine iddiaya girerim ki o n u n l a benim a r a m d a a k r a b a l k var. M a r g i e k o r s a n kan t a yor ; Yine s a m a l a m a y a b a l a d n . te liste. M a r y listeyi kocasnn cebine k o y d u . ok gibi g r n y o r a m a Paskalya haftas bu. U n u t m a iki dzine y u m u r t a . Haydi ge kalyorsun. 7

Biliyorum. Marullo iin iki kat kayp olacak. Neden iki dzine. Boyanacak da o n d a n . Ailen ve M a r y Ellen zellikle istediler. A r t k gitsen iyi olur. Peki b c e i m g i d i y o r u m , f a k a t nce y u k a r kp o c u k l a r bir dvsem diyorum. Onlar m a r t y o r s u n Ethan. o v a d a ey devlet kuu. dedi Ethan ve kapy a r k a s n d a n k a p a t a r a k yeil kl altn sabahn iine dald. Arkasn dnerek .bykbabasnn, balbasnn ve imdi kendisinin o l a n , n kapsnn zerinde ay dnlk bir penceresi b u l u n a n , a t s n d a k i pervaz d e m figrleriyle ssl eski gzel eve b a k t . Ev ley laklarla dolu bir bahenin iindeydi. Karaaa so kandaki a a l a r n birbirine karm st k s m larnda yeni s r g n y a p r a k l a r sapsaryd. Gne nlar b a n k a binasn henz am, g m rengi gaz kulesini a y d n l a t y o r d u . Eski Limandan tuz ve y o s u n kokular y k s e l m e k t e y d i . Sabahn erken saatlerinde Karaaa s o k a n d a ki tek canl y a r a t k bankac Bay Baker'n krmz tyl seter kpei Red Baker'd. Ar ve v a k u r bir tavrla aalar kokluyor ve sanki s o k a k t a n g e e n lerin bir listesini k a r t y o r d u . Gnaydn baym, a d m Ethan Ailen Havvley si zinle iinizi y a p a r k e n tanmtk. Red Baker dur du ve tyl k u y r u u n u y a v a a sallayarak bu se lama karlk verdi. Evime ^bakyordum. Eskiler ev y a p m a y iyi biliyorlarm dorusu. dedi Ethan. Red ban havaya kaldrd vs a r k a ayayla karnn k a maya koyuldu. Neden bilmesinler ki? P a r a l a n varm. Yedi denizin balina ve ispermeet ya o n larnm. spermeetin ne o l d u u n u biliyor musun? Red alamakl sesler k a r d . Sanrm bilmiyorsun, hafif, nefis gl kokulu bir yadr, balinalarn k a f a b o l u u n d a n karlr. M o b y Dick'i o k u m a l s n kpek, tavsiye ederim. Kpek su o l u u n u eviren p a r m a k l a ayak larn d a y a d . Yoluna d e v a m eden Ethan o m u z u n u n zerinden

8

w w w . c i z g i l i f o r u m . c o m e n g i n e l

Kitabn bir zetini k a r , o l u m a da r e t i r s i n , is permeet s z c n syleyemez bile o l u m . Z a t e n neyi syler ki? dedi. K a r a a a s o k a Ethan Allen Hawley'in evinin iki blok tesindeki a n a caddeyle kesiiyordu. Birin ci blokun biraz a a s n d a k i Elgar'larn evinin b a h esinde bir g r u p ngiliz seresi d i d i i y o r d u . T o p l a m a k y u t m a k ve k o u m a k l a yle meguldler ki Ethan'n geliini f a r k e t m e d i l e r bile. Ethan ibu sava seyretmek iin d u r d u . Baka kular k c k y u v a l a r n d a pekl geiniyorlar, yleyse siz neden a n laamyorsunuz? dedi. Aln size bir yn y e m . Yaramaz kular bu gzel sabahn t a d n niye karmyorsunuz? Sizler galiba Aziz Francis'in iyilik ettii haydutlarsnz. Oefoun! Ethan kulara d o r u kotu, bir y a n d a n da t e k m e l e r s a v u r u y o r d u . Ku lar kanatlarn a a r a k havalandlar. Kap gcrts gibi seslerle a c ikyetler sraladlar. Ethan a r k a larndan, Size unu syleyeyim dedi. le v a k t i gne k a r a r a c a k ve bu karanlk d n y a y r t e c e k . dnz patlayacak. Ethan k a l d r m a geri d n d ve y o l u n a d e v a m etti. kinci b l o k t a k i eski Phillips'lerin evi imdi p a n siyon o l m u t u . B a n k a n n veznedar J o e y M o r p h y n k a p d a n k t . Bir y a n d a n dilerini k a r t r y o r bir y a n d a n da yeleini d z e l t i y o r d u . Ethan' selamlad. Ben de sizinle g r m e k i s t i y o r d u m Bay Hawley. Neden bu g n e kutsal C u m a diyorlar? Latinceden gelmedir. dedi Jeoy. Goodum g o o d u s goodilius* i r e n a n l a m n a gelir. Joey t p k a t a benzerdi ve t p k at gibi st d u dan kaldrr ve byk d r t ke dilerini g s t e rerek glerdi. J o s e p h Patrick M o r p h y , J o e M o r p h y , koca Joey, Morphy, N e w B a y t o w n ' m sevilen, ger* Kutsal Cuma ngilizce Good Friday olarak sy lenir. Hz. sa'nn armha gerildii gnden sonra ge len ilk cuma'dr. Hristiyanlar bu gn Paskalya ka bul etmilerdir. (ev.) 9

e k t e n popler bir kiisiydi. Bir poker o y u n c u s u n u n cidd ifadesiyle srekli a k a l a r y a p a r herkesi g l d r r d , f a k a t d a h a n c e duymu y a d a d u y m a m olsun kendisine anlatlan her f k r a y a l a m a k l bir yzle dinlerdi. Zekiydi. Ve hereyin herkesin i y zn bilirdi M a f y a ' d a n M o u n t b a t t e n ' e kadar. Bildik lerini hafif y k s e k bir ses t o n u y l a ve sanki soru s o r a r m gibi a n l a t r d . Sesinin yle sevimli bir t o nu vard ki karsndaki dinleyici d e t a a n l a t l a n larn bir paras o l u r , yle ki daha s o n r a duyduklarn kendi malym gibi evresine anlatrd. Joey byl b i r m a y m u n d u s a n k i , k u m a r b a z d a m a hi kimse o n u n bahse girdiini g r m e m i t i . yi bir m u h a s e b e c i ve o k iyi bir veznedard. B a n k a n n b a k a n Bay Baker, Joey'e o kadar gvenirdi ki b a n k a n n t m ilerini o n a y k l e m i t i . M o r p h y herkesi y a k n d a n t a nr, buna r a m e n kimseye ilk a d y l a hitap etmezdi. Jo

Search related