of 11 /11
JIHAD: PENGERTIAN & KONSEP JIHAD: PENGERTIAN & KONSEP DEFINISI – bahasa, istilah & DEFINISI – bahasa, istilah & adat. adat. PENSYARIATAN JIHAD PENSYARIATAN JIHAD KEDUDUKAN & KEISTIMEWAAN KEDUDUKAN & KEISTIMEWAAN TUJUAN & KEPENTINGAN TUJUAN & KEPENTINGAN HUKUM & KEWAJIPAN HUKUM & KEWAJIPAN ISU-ISU BERKAITAN JIHAD ISU-ISU BERKAITAN JIHAD SALAH FAHAM TERHADAP JIHAD SALAH FAHAM TERHADAP JIHAD

Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

Embed Size (px)

Text of Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

Page 1: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

JIHAD: PENGERTIAN & KONSEPJIHAD: PENGERTIAN & KONSEP

DEFINISI – bahasa, istilah & adat.DEFINISI – bahasa, istilah & adat.

PENSYARIATAN JIHADPENSYARIATAN JIHAD

KEDUDUKAN & KEISTIMEWAANKEDUDUKAN & KEISTIMEWAAN

TUJUAN & KEPENTINGANTUJUAN & KEPENTINGAN

HUKUM & KEWAJIPANHUKUM & KEWAJIPAN

ISU-ISU BERKAITAN JIHADISU-ISU BERKAITAN JIHAD

SALAH FAHAM TERHADAP JIHADSALAH FAHAM TERHADAP JIHAD

Page 2: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

DEFINISI JIHAD…DEFINISI JIHAD…

• Dari segi bahasa:-Dari segi bahasa:-

• Kesukaran, Kesukaran, kekuatan, kuasa.kekuatan, kuasa.

• Jihad = Jihad = mengerah mengerah kekuatan & kekuatan & kemampuan baik kemampuan baik dalam bentuk kata-dalam bentuk kata-kata atau kata atau perbuatan.perbuatan.

• Dari segi syarak:-Dari segi syarak:-

• Mengerahkan tenaga Mengerahkan tenaga & usaha untuk & usaha untuk berperang pada jalan berperang pada jalan Allah s/ada secara Allah s/ada secara langsung (perang) langsung (perang) atau dengan harta, atau dengan harta, akal, logistik, tentera akal, logistik, tentera dan lain-lain.dan lain-lain.

Page 3: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

Samb. definisi…Samb. definisi…

• Dari segi adat:-Dari segi adat:-

• Masyarakat Arab Masyarakat Arab bererti berperang bererti berperang & bertempur. & bertempur.

• Ia bagi Ia bagi menggambarkan menggambarkan peperangan.peperangan.

• Istilah Fiqh:-Istilah Fiqh:-

• Keluar untuk Keluar untuk berperang di jalan berperang di jalan Allah.Allah.

• Perangi orang kafir Perangi orang kafir untuk tegakkan untuk tegakkan Islam dengan Islam dengan nyawa, harta, lidah nyawa, harta, lidah dan lain-lain.dan lain-lain.

Page 4: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

PENSYARIATAN JIHADPENSYARIATAN JIHAD

• Era Mekah sebelum Era Mekah sebelum Hijrah.Hijrah.

• Umat Islam tidak Umat Islam tidak diizinkan berperang diizinkan berperang dalam erti umat Islam dalam erti umat Islam dilarang memulakan dilarang memulakan peperangan tetapi peperangan tetapi dibolehkan jika untuk dibolehkan jika untuk mempertahankan diri mempertahankan diri dan membalas dan membalas kekejaman kekejaman masyarakat jahiliah.masyarakat jahiliah.

Page 5: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

PENSYARIATAN JIHADPENSYARIATAN JIHAD

• Era Madinah – Era Madinah – selepas hijrah Rasul.selepas hijrah Rasul.

• Nabi sediakan para Nabi sediakan para pejuang yang pejuang yang sanggup jihad sanggup jihad pertahankan Islam.pertahankan Islam.

• Allah wajibkan jihad Allah wajibkan jihad – akhir tahun 1 atau – akhir tahun 1 atau awal tahun kedua awal tahun kedua hijrah.hijrah.

Page 6: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

KRONOLOGI PENSYARITAN JIHADKRONOLOGI PENSYARITAN JIHAD

• Hukum jihad dibuat secara berperingkat Hukum jihad dibuat secara berperingkat ikut kesesuaian masa, kepelbagaian dan ikut kesesuaian masa, kepelbagaian dan persediaan mental serta fizikal umat Islam. persediaan mental serta fizikal umat Islam. Membuktikan Islam agama fitrah yang tidak Membuktikan Islam agama fitrah yang tidak membebankan serta relevan dengan membebankan serta relevan dengan keadaan semasa.keadaan semasa.

Page 7: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

KEDUDUKAN & KEISTIMEWAAN JIHADKEDUDUKAN & KEISTIMEWAAN JIHAD

• Amalan ibadah yang paling tinggi Amalan ibadah yang paling tinggi kedudukannya selain daripada solat wajib.kedudukannya selain daripada solat wajib.

• Menjadi fardu (dituntut) & diperintahkan Menjadi fardu (dituntut) & diperintahkan yang berkekalan hingga Kiamat.yang berkekalan hingga Kiamat.

• Ganjaran yang besar, keampunan Allah, Ganjaran yang besar, keampunan Allah, kemuliaan di sisi Allah dunia & akhirat, kemuliaan di sisi Allah dunia & akhirat, selamat azab kubur dan seksa nerakaselamat azab kubur dan seksa neraka

Page 8: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

TUJUAN & KEPENTINGAN JIHADTUJUAN & KEPENTINGAN JIHAD

• Mempertahankan Islam & ajarannya.Mempertahankan Islam & ajarannya.

• Membela diri & nasib umat Islam daripada Membela diri & nasib umat Islam daripada kezaliman & penganiayaan musuh.kezaliman & penganiayaan musuh.

• Meluaskan syiar Islam.Meluaskan syiar Islam.

Page 9: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

HUKUM & KEWAJIPANHUKUM & KEWAJIPAN BERJIHADBERJIHAD

• Ketika tiada kerahan tenaga atau tiada isytihar perang.

• Hukumya fardu Hukumya fardu kifayah – wajib atas kifayah – wajib atas semua pejuang semua pejuang tetapi tidak dituntut tetapi tidak dituntut atas orang lain.atas orang lain.

• Ketika kerahan tenaga atau isytihar perang.

• Hukumya fardu ain Hukumya fardu ain dan wajib atas dan wajib atas setiap umat Islam. setiap umat Islam. Seperti ketika Seperti ketika negara Islam negara Islam diserang musuh.diserang musuh.

Page 10: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

ISU BERKAITAN JIHADISU BERKAITAN JIHAD• Jihad bukan paksaan untuk anuti Islam.Jihad bukan paksaan untuk anuti Islam.

• Jihad melawan hawa nafsu vs jihad perang.Jihad melawan hawa nafsu vs jihad perang.

• Jihad Jihad Fi SabilillahFi Sabilillah adalah jihad peperangan. adalah jihad peperangan.

Page 11: Jihad Pengertian Dan Isu Berkaitan 12

SALAH FAHAM TERHADAP SALAH FAHAM TERHADAP JIHAD: JIHAD & TERORISMEJIHAD: JIHAD & TERORISME

• Idea orientalis – jihad = Idea orientalis – jihad = holy warholy war..

• Imej jihad – kejam, ganas & keras.Imej jihad – kejam, ganas & keras.

• Tafsir semula maksud jihad agar lebih Tafsir semula maksud jihad agar lebih ‘sesuai’ dan diterima oleh semua golongan.‘sesuai’ dan diterima oleh semua golongan.