Click here to load reader

Język angielski II Laboratorium chemii II Matematyka II ...wpd.tu.koszalin.pl/ckeditor/attachment_files/data/000/000/157/... · Matematyka II – wykład, ćwiczenia Materiałoznawstwo

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Język angielski II Laboratorium chemii II Matematyka II...

1

Szczecinek, dn.12.10.2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z pn. zm.)

Uchwaa Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszaliskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakoci Ksztacenia w Politechnice Koszaliskiej

Zarzdzenie Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszaliskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentw, doktorantw, absolwentw i suchaczy studiw podyplomowych, dotyczcej jakoci ksztacenia w Politechnice Koszaliskiej

Ankietyzacji poddano kursy przedmiotowe realizowane na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 w ramach

programu ksztacenia dla kierunku Inynieria i Automatyzacja w Przemyle Drzewnym. Kursy

realizowane byy przez pitnastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice

Koszaliskiej, przy czym siedmiu to pracownicy zatrudnieni w Zamiejscowym Wydziale

Przemysu Drzewnego, omiu to pracownicy z innych jednostek Politechniki Koszaliskiej.

Ocena kursu polegaa na odpowiedzi na osiem pyta ocenianych w skali od 1 do 5, przy czym

5 oznacza ocen najwysz.

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji:

Algorytmy i metody numeryczne projektowanie

Chemia nieorganiczna i organiczna II wykad

Grafika inynierska wykad, projektowanie

Jzyk angielski II lektorat

Laboratorium chemii II

Laboratorium termodynamiki

Matematyka II wykad, wiczenia

Materiaoznawstwo wykad

Mechanika techniczna wykad, wiczenia

Podstawy przedsibiorczoci dla inynierw II wykad, wiczenia

Praktyka I

Termodynamika techniczna wykad

Przewidzianych w semestrze letnim zaj z wychowania fizycznego nie poddawano

analizie z uwagi na specyficzn form ich realizacji, mianowicie w dniach 2-4 czerwca odby

si trzydniowy spyw kajakowy, w ktrym udzia wzili take studenci z innych jednostek

organizacyjnych PK. Taki sposb realizacji zaj nie pozwala na obiektywn ocen

prowadzcych je nauczycieli akademickich.

Uprawnionych do wypenienia ankiety byo 25 studentw II semestru studiw

stacjonarnych oraz 21 studentw II semestru studiw niestacjonarnych kierunku Inynieria

i Automatyzacja w Przemyle Drzewnym. Frekwencja w przypadku obu form studiw

2

wyniosa powyej 25%, zatem ankiet mona uzna za wiarygodn. Analiza prowadzona bya

na podstawie ocen rednich, jakie uzyskali nauczyciele akademiccy na kade z pyta

zawartych w ankiecie.

1. Czy zasady oceniania i zaliczenia zaj zostay przez prowadzcego naleycie objanione na pocztku semestru?

2. Jak oceniasz przestrzeganie zasad oceniania zaj przez prowadzcego?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

liczb

a w

yst

pie

skala ocen

0

1

2

3

4

5

6

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,33 rednia=4,27 min=3 max=4,88

3

3. Jak oceniasz moliwoci konsultacji z prowadzcym poza zajciami?

4. Czy nauczyciel stosowa podczas zaj metody aktywizujce studentw do pracy?

5. Czy prowadzenie zaj wzbudzao u Ciebie zainteresowanie kursem przedmiotowym?

0

1

2

3

4

5

6

7

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,25 rednia=4,13 min=3,15 max=4,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,17 rednia=4,12 min=3,25 max=4,78

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,17 rednia=4,13 min=3,11 max=4,78

4

6. Czy masz poczucie przydatnoci przekazywanej wiedzy i nabywanych umiejtnoci?

7. Jak oceniasz regularno zaj i punktualno prowadzcego?

8. Jak oceniasz yczliwo i otwarto prowadzcego w stosunku do studentw?

0

1

2

3

4

5

6

7

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,22 rednia=4,16 min=3,36 max=4,78

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,5 rednia=4,44 min=3,25 max=4,89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

liczb

a w

yst

pie

zakres ocen

mediana=4,5 rednia=4,42 min=3 max=5

5

Wnioski:

Ankietyzacja kursw przedmiotowych na kierunku Inynieria i Automatyzacja

w Przemyle Drzewnym zostaa przeprowadzona po raz drugi. Pomimo wielu spotka

informacyjnych przeprowadzonych ze studentami obu form studiw frekwencja w dalszym

cigu nie jest zadowalajca, dlatego te przed kolejn ankietyzacj planowane s dziaania

majce na celu podniesienie aktywnoci studentw.

Na podstawie analizy przedmiotowej ankiety mona wnioskowa, i w stosunku do

ankiety przeprowadzonej po zakoczeniu semestru zimowego, nauczyciele akademiccy

wiksz uwag powicili na naleyte objanienie studentom zasad obowizujcych podczas

oceniania stopnia przyswojenia przez nich wiedzy. Zdecydowana wikszo uzyskanych ocen

w odpowiedzi na tak sformuowane pytanie oscyluje powyej oceny dobrej. Jednake ju

ocena przestrzegania zasad przez nauczycieli akademickich nie jest tak jednoznaczna.

Na wysokim, zadawalajcym poziomie, ksztatuje si ocena yczliwoci i otwartoci

nauczycieli akademickich w stosunku do studentw oraz punktualnoci i regularnoci

prowadzenia zaj. Jest to tym bardziej satysfakcjonujce, e ponad poow prowadzcych

zajcia w semestrze letnim stanowili nauczyciele akademiccy nie bdcy pracownikami

Zamiejscowego Wydziau Przemysu Drzewnego.

Znaczcy przyrost wysokich not, w stosunku do ankiety przeprowadzonej po semestrze

zimowym, nastpi przy ocenie stosowania przez nauczycieli metod aktywizacji studentw na

zajciach oraz prowadzenia zaj w taki sposb, aby wzbudzay zainteresowanie studenta

kursem.

Stosunkowo du rozbieno w wynikach uzyskano w ocenie odczucia przydatnoci

przekazywanej studentom na zajciach wiedzy i nabywanych umiejtnoci. Moe to by

wynikiem pocztkowej fazy ksztacenia, studenci s dopiero po pierwszym roku nauki, lub

te z niedostatecznego uzasadnienia przez prowadzcych powizania przekazywanych treci

ksztacenia i nabywanych umiejtnoci z sylwetk absolwenta. W tym celu podjto ju

stosowne dziaania w postaci rozmw z nauczycielami akademickimi, jakie prowadzi Dziekan

Zamiejscowego Wydziau Przemysu Drzewnego podczas indywidualnej analizy arkuszy

ankietyzacyjnych. Planowane jest take omwienie oglnych wynikw ankiety na najbliszym

posiedzeniu rady Zamiejscowego Wydziau Przemysu Drzewnego.