Click here to load reader

JEZIKOVNA KOPEL PRI MATEMATIKI V 2. RAZREDU ... Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole 2 IZJAVA Podpisana Mojca Halužan, rojena 3. 7. 1985, študentka

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JEZIKOVNA KOPEL PRI MATEMATIKI V 2. RAZREDU ... Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  PEDAGOŠKA FAKULTETA

  ODDELEK ZA RAZREDNI POUK

  DIPLOMSKO DELO

  JEZIKOVNA KOPEL PRI

  MATEMATIKI V 2. RAZREDU

  DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

  KANDIDATKA: Mojca Halužan

  MENTORICA: doc. dr. Mihaela Brumen

  MARIBOR, 2009

 • Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

  IZJAVA

  Podpisana Mojca Halužan, rojena 3. 7. 1985, študentka Pedagoške

  fakultete Maribor, smer RAZREDNI POUK, izjavljam, da je diplomsko

  delo z naslovom JEZIKOVNA KOPEL PRI MATEMATIKI V 2.

  RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE avtorsko delo. V

  diplomski nalogi je uporabljen literatura korektno navedena; teksti niso

  prepisani brez navedbe avtorjev.

  Maribor, junij 2009

 • Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

  KAZALO VSEBINE:

  I. TEORETIČNI DEL ................................................................................................ 7

  1. UVOD................................................................................................................... 7

  2. OTROK IN JEZIKI............................................................................................ 8

  2.1 So tuji jeziki res nuja? ......................................................................................... 8

  2.2 Kdaj in kako začeti? ............................................................................................ 8

  2.3 Zakaj poučevati tuji jezik v otroštvu? ............................................................... 10

  2.4 Kako otroci sprejmejo tuji jezik? ...................................................................... 11

  2.5 Cilji zgodnjega poučevanja tujega jezika ter poučevanja jezikovne kopeli...... 11

  3. METODE, POSTOPKI IN STRATEGIJE .................................................... 13

  3.1 Najpogostejše metode, postopki in strategije zgodnjega poučevanja tujih

  jezikov ..................................................................................................................... 13

  4. JEZIKOVNA KOPEL...................................................................................... 14

  4.1 Definicija jezikovne kopeli in od kod izvira ..................................................... 14

  4.2 Značilnosti jezikovne kopeli ............................................................................. 15

  4.3 Jezikovna kopel v Evropi .................................................................................. 16

  4.4 Prednosti uporabe jezikovne kopeli .................................................................. 17

  4.5 Problemi, ki se lahko pojavijo........................................................................... 17

  4.6 Zakaj sem se odločila za projekt poučevanja s pomočjo jezikovne kopeli? ..... 18

  4.7 Cilji projekta ..................................................................................................... 18

  4.8 Hipoteze ............................................................................................................ 19

  5. PROJEKT: JEZIKOVNA KOPEL PRI URI MATEMATIKE V DRUGEM

  RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE .................................................... 20

  5.1 Pobuda............................................................................................................... 20

  5.2 Načrtovanje ....................................................................................................... 21

  5.3 Artikulacija........................................................................................................ 22

  5.4 Izvajanje ............................................................................................................ 23

  5.5 Sklepni del......................................................................................................... 23

  5.6 Evalvacija.......................................................................................................... 24

 • Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

  5.7 Ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje dosežkov učencev v projektu

  jezikovna kopel pri matematiki ............................................................................... 25

  II. PRAKTIČNI DEL ............................................................................................... 26

  1. PROJEKT: BESEDILNE NALOGE V 2. RAZREDU DEVETLETNE O. Š.26

  1.1 Motivacija ......................................................................................................... 26

  1.2 Formuliranje ciljev in načrtovanje .................................................................... 29

  1.3 Čas za pripravo.................................................................................................. 30

  1.4 Načrt projekta.................................................................................................... 31

  1.5 Izvajanje ............................................................................................................ 32

  1.6 Sklepni del......................................................................................................... 38

  1.7 Moje ugotovitve ................................................................................................ 39

  1.7.1 Pozitivne..................................................................................................... 39

  1.7.2 Negativne ................................................................................................... 39

  2.1 Vzorčna skupina................................................................................................ 40

  2.2 Postopki zbiranja podatkov ............................................................................... 40

  2.3 Rezultati projekta .............................................................................................. 40

  2.4 Vrednotenje projekta......................................................................................... 43

  IV. PRILOGE............................................................................................................ 45

  V. LITERATURA ..................................................................................................... 53

 • Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

  KAZALO SLIK:

  Slika 1: Vzgojno-izobraževalni cilji............................................................................ 21

  Slika 2: Lutka zajčka................................................................................................... 27

  Slika 3: Računske kartice ............................................................................................ 28

  Slika 4: Miselni vzorec................................................................................................ 31

  Slika 5: Pobarvanka 1.................................................................................................. 34

  Slika 6: Pobarvanka 2.................................................................................................. 34

  Slika 7: Plakat s sličicami ........................................................................................... 35

  Slika 8: Plakat z zaporedjem reševanja matematičnih zgodbic oziroma besedilnih

  nalog............................................................................................................................ 37

 • Jezikovna kopel pri matematiki v 2. razredu devetletne osnovne šole

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

  POVZETEK Diplomska naloga Jezikovna kopel v 2. razredu devetletne osnovne šole zajema projektno učno uro matematike v drugem razredu z eno izmed novejših oblik poučevanja tujih jezikov- jezikovno kopeljo (v zadnjem času se uveljavlja termin CLIL, ang. Content and Integrated Language Learning). V prvem, teoretičnem delu so predstavljena jezikoslovna, pedagoška, psihološka in didaktična izhodišča poučevanja in učenja tujega jezika. Podrobneje je opisan sodoben pristop – t.i. jezikovna kopel oz. CLIL, ter teoretičen vpogled v sestavo učnega projekta. V drugem, praktičnem delu je predstavljen opis poteka učnega projekta, kjer sem na slovenski osnovni šoli poučevala matematiko v angleščini in sicer v 2. razredu. Projekt se je izkazal za drugačen, učencem zanimivejši način učenja učnih vsebin (npr. matematike). Sredstvo komunikacije in različne dejavnosti in aktivnosti so jih pritegnile in navdušile tako, da so učence zanimale ne samo vsebine, temveč so bili motivirani tudi za pridobitev znanja iz tujega jezika. KLJUČNE BESEDE

  o Jezikovna kopel (Clil), projektna učna ura, poučevanje tujega jezika na razredni stopnji OŠ

  SUMMARY

  The diploma thesis with the title Immersion in Mathe

Search related