Click here to load reader

JESTEŚMY GOTOWI NA PlantMaster INDUSTRY · PDF fileIntegracja z systemem ERP Przejrzysty przepływ informacji JESTEŚMY GOTOWI NA INDUSTRY ... Aplikacja i baza danych mogą działać

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JESTEŚMY GOTOWI NA PlantMaster INDUSTRY · PDF fileIntegracja z systemem ERP Przejrzysty...

PlantMaster

System Monitorowania ProdukcjiManufacturing Execution System (MES)

PlantMaster jest wiodcym systemem MES (System Monitorowania Produkcji) dla niecigych systemw produkcyjnych. Jest to silne i obszerne narzdzie umoliwiajce kadrze zarzdzajcej osign doskonao operacyjn i szybko reagowa na zmieniajce si warunki produkcji. System PlantMaster jest sercem Industry 4.0,a Smart Factory oferuje zestaw moduw MES z cznoci, wydajn pamici masow i bezpieczn komunikacj.

as

sem

bly

ther

mo

form

ing

blow

mol

ding

ex

trus

ion

inje

ctio

n m

oldi

ng

Q203272

Nasz

a of

erta

Twoj

e ko

rzy

ci

Monitorowanie w czasie rzeczywistym Zwikszona wydajno

Planowanie Zoptymalizowane zarzdzanie produkcj

Kontrola jakoci Poprawa jakoci

Identyfikacja Poprawa zgodnoci produktu

ledzenie operatorw Redukcja liczby zaangaowanych osb

Utrzymanie stanu maszyn i form Rwnowaga w utrzymaniu produkcji

Kontrola dokumentacji Elektroniczna dokumentacja

Monitorowanie zuycia energii Mniejsze zuycie energii

Integracja z systemem ERP Przejrzysty przepyw informacji

JESTEMY GOTOWI NA INDUSTRY

PL broszura produktu a00616

2

TM

Serwer WindowsPlantMaster

ERP Host

DU11

Wejcia/ wyjcia Ethernet

TabletyBezprzewodowy

ruter

DU2P

Komputer klienta

Panel Dotykowy PCDU9

DU7OPC UA

Euromap 63Euromap 77

Zakadproduk-

cyjnyLAN

Planowanie Monitorowanie Raportowanie

Bezprzewodowe poczenie DU Podczenie do maszynPoczenie Ethernet DU

WEB-DU

WDL-SERVER

Koncept systemu PlantMaster

Podczenie maszyn do systemuPlantMaster obsuguje oba sposoby poczenia maszyn z gwnym serwerem zarwno bezprzewodowo jak i drog kablow. Maszyny wyposaone s w jednostki BMSvision do zbierania automatycznie, jak rwnie manualnie, danych lub poczone s bezporednio z serwerem poprzez interfejs Ethernet.

Podczanie zdalnych instalacjiPlantMaster obsuguje podczenie wielu zakadw produkcyjnych do jednego serwera centralnego. Dla zdalnych zakadw urzdzenia BMS s podczone do systemu PlantMaster za porednictwem wewntrznej firmowej sieci WAN (WAN - Wide Area Network). Dedykowany wielozakadowy modu konsolidacji na serwerze centralnym PlantMaster umoliwia zintegrowane raportowanie dla wszystkich zakadw w jednym rodowisku raportowania.

Wymagania systemowePlantMaster jest oparty na systemie Windows i moe by zain-stalowany zarwno na systemach fizycznych, jak i w chmurze. Aplikacja i baza danych mog dziaa na osobnych serwerach. Baza danych jest oparta na systemie Oracle. Obsugiwane s rwnie platformy terminalowe, takie jak np. Citrix.

Integracja z systemem ERPERP = Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobw Przedsibiorstwa). PlantMaster moe zosta w prosty sposb zintegrowany z systemem ERP klienta. Poprzez standardowy inter-fejs, baza danych o produktach i zamwieniach jest przesyana z systemu ERP do bazy danych.

Zintegrowana funkcja eksportu danych, pozwala na przesanie i wgranie danych dotyczcych kalkulacji, produkcji, grafikw, stanu produkcji i wskanikw jakoci produkcji z PlantMaster do systemu ERP. PlantMaster uywa standardowego protokou TCP/IP do komunikacji z komputerem uytkownika.

TM

TM

3

Podczenie maszyn do systemu PlantMaster

DU11 i DU9: Ekran dotykowy jednostki wprowadzania danych

DU11 jest wyposaony w 7-calowy kolorowy ekran dotykowy i graficzny przegldardkowy interfejs uytkownika i moe by podczony do przewodowej sieci Ethernetu lub do zatwierdzonego bezprze-wodowego interfejsu sieciowego BMS Bluetooth.DU11 rejestruje czas cyklu, wyprodukowan ilo, czas pracy i zatrzyma oraz umoliwia operatorowi wprowadzenie dodatkowych informacji, takich jak powody zatrzymania i brakw. Dziki konfigurow-alnemu wywietlaczowi wszystkie dane dotyczce produkcji i planowania mona wywietla w czasie rzeczywistym.Dokumenty w formacie Word lub PDF mona atwo pobra z serwera i wizualizowa. W ten sposb dokumenty kontroli jakoci, dane konfiguracyjne, rysunki produkcyjne ... s dostpne tam, gdzie s potrzebne operatorom. Jest to wany krok w kierunku produkcji bez uycia papieru.Ekonomiczna jednostka DU9 jest dobr alternatyw dla DU11 do podczania maszyn o niszych wymaganiach. DU9 jest rwnie czsto uywany jako drugi terminal dla linii wytaczarek. W takim przypadku po stronie wytaczarki instaluje si DU9 w celu gromadzenia danych produkcyjnych i wprowadzania przyczyn zatrzymania, a po stronie pakowania DU11 w celu wywietlania instrukcji pakowania, wprowadzania odpadw i drukowania etykiet.

DU7 + Panelem Dotykowy PC: rozdzielone zbieranie danych i informacji terminala (RUI)

Zwaszcza w przypadku moduu kontroli dokumentw przydatna moe by praca z wikszym wywietlaczem. W tym celu DU7 moe by wbudowany w maszyn, a klient moe zdecydowa si na uycie np. 20-calowego panelu dotykowego. Urzdzenia te s podczone poprzez sie Ethernet. Na komputerze PC z panelem dotykowym mona uruchomi zdalny interfejs uytkownika (RUI) panelu DU11 oraz inne oprogramowanie. Jeli urzdzenie na to pozwala, mona rwnie uywa panelu maszyny zamiast ekranu komputera z panelem dotykowym.

WeB-DU: Aplikacja HMI dla wielu maszynAplikacja WeB-DU uywana w panelu HMI dla grupy maszyn moe by uywana na kadej przegldarce wsppracujcej z dowolnym ekranem dotykowym w komputerze, tablecie i smartfonie. Maszyny s wyposaone w DU2P lub DU7Pe dla automatycznego zbierania danych (wielko produkcji, przestoje, ...). Podczas gdy wszystkie wejcia i wywietlane informacje s przetwarzane za pomoc aplikacji WeB-DU.

IIoT Urzdzenia z interfejsem EthernetWikszo maszyn ostatniej generacji jest zazwyczaj wyposaone w interfejs Ethernet do komunikacji uytkownika. Maszyny mog by wyposaone poprzez standardow sie Ethernet (UTP5 cable) albo uywajc jednostek danych DU7Pe dla bezprzewodowej komunikacji. PlantMaster wspiera wiele rodzajw komunikacji takich jak OPC i Euromap 63.PlantMaster obsuguje szereg standardw komunikacyjnych, takich jak OPC UA, Euromap 63 i Euromap 77.

Bezpieczestwo danych

Kada jednostka danych oprcz DU2P moe by rozszerzona o funkcj Backup & Recovery, pozwalajc na przechowywanie danych na lokalnym dysku w przypadku awarii serwera lub sieci.

DU7

WeB-DU

DU11

DU9

DU2P

Ethernet

Wejcia/ wyjcia DU11 DU9 DU7 DU2P

Wejcia/liczniki cyfrowe 16 8 4 4

Wejcia analogowe 8 - 8 -

Przekaniki 5 5 3 -

Wyjcia (otwarty kolektor) - - - 1

Porty szeregowe 2 - 2 -

Porty USB 2 2 2 -

Porty Ethernet 3 1 3 -

Tworzenie sieci DU11 DU9 DU7 DU2P

Bezprzewodowa (WDL) (zewn.)

Bezprzewodowa sie Ethernet (WLAN)

- -

Przewodowa sie Ethernet (PoE) (PoE) (PoE) -

Rozszerzenia DU11 DU9 DU7 DU2P

Skaner lub drukarka -

Czytnik RFID -

4

Raportowanie

Wszystkie dane przechowywane s w bazie danych Oracle. Si raportowania i formu raportw jest to, i uytkownik moe definiowa, konfigurowa i tworzy swoje wasne kalkulacje i raporty.

Zintegrowane rodowisko graficzne pozwala na personalizowanie wasnych wykresw kontrolnych, wskanikw, uatwiajc szybk i czyteln analiz wszystkich kluczowych wskanikw jakoci produkcji (KPI).

Dziki moduowi wielozadaniowoci, moliwe jest porwnywanie kluczowych wskanikw jakoci produkcji i stanu produkcji poszcze-glnych linii produkcyjnych, pozwalajc operatorom na wypracowanie i optymalizacj produkcji pod ktem najlepszych osigw.

Wizualizacja i analiza produkcji

Monitorowanie maszyn w czasie rzeczywistym

Najwaniejszym narzdziem analizy w czasie rzeczywistym systemu PlantMaster jest PlantVieW. W zdeklarowanej kolorowej wizualizacji instalacji maszyn, maszyny wywietlane s w kolorowych ramkach reprezentujcych ich aktualny status i stan alarmowy.

Uytkownik sam wybiera ktre informacje maj by wywietlane w danym momencie. Poprzez stosowanie zestawu filtrw, wywietlane mog by jedynie maszyny/ parametry ktre w danym momencie najbardziej interesuj uytkownika np o wskaniku OEE poniej 85%, maszyny produkujce za duo wadliwych detali itp.

Proste kliknicie mysz na maszynie lub grupie maszyn otwiera okno zawierajce dokadne informacje o nich.

5

Panel Zarzdzajcy

(ManageMent DashBoarD)

Modu ten umoliwia integracje wszelkich dostpnych danych zawartych w rnych moduach oprogramowania BMSvision tworzc pojedynczy raport internetowy.

Dziki temu narzdziu kady uytkownik moe stworzy swj wasny pulpit pokazujcy wszystkie kluczowe wskaniki efektywnoci. Co wicej, meneder otrzymuje wszystkie wane informacje dotyczce wydajnoci, jakoci i zuycia energii w czasie rzeczywistym wywietlane na jednym ekranie. Funkcje przybliania pozwalaj mu dry dalej w szczegach, jeli tego potrzebuje.

OEE (Cakowita efektywno urzdze)

PlantMaster zawiera wszystkie elementy wymagane do raportowania OEE: dostpnoci urzdze, wydajnoci i jakoci produkcji pobierana jest automatycznie z maszyn. Analiza tych kluczowych wskanikw poprawia efektywno co prowadzi do znacznych oszczdnoci.

Z moduem multi-site consolidation, menederowie mog porwna wskaniki KPI midzy zakadami, umoliwiajc nauk od najlepszych (benchmarking).

Zarzdzanie raportami

dostpny czas

czas adowania

czas pracy (dostpno)

czas pracy netto (wydajno)

cenny czas pracy (jako)

zaplanowane przestoje

straty spowodowane przestojami

spadek jakoci

spadek szybkoci

6

Zarzdzanie grafikiem personelu

MONT

Search related