Click here to load reader

JEDE KRÁL, JEDE KRÁL

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JEDE KRÁL, JEDE KRÁL

Roãník XIII. ZÁ¤Í 2007 10 Kã
Nov ‰kolní rok je ve zna- mení ‰kolské reformy. V‰ech- ny ‰koly zaãínají vyuãovat po- dle ·kolního vzdûlávacího pro- gramu pro základní vzdûlávání (·VP), kter má odpovídat ví- ce moÏnostem ‰koly apotfiebám ÏákÛ. âtûte na stranû 3.
Leto‰ní jiÏ ãtvrté Kfiivoklátské panování pfiivedlo na hrad Kfiivo- klát velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ a bylo tak i pfiíjemnm zpestfiením probíhajících dnÛ EHD (Dny ev- ropského dûdictví).
ReportáÏ si pfieãtûte na stranû 5.
TJ Sokol Kfiivoklát zve sestry a bratry spfiátelench jednot a ostatní zájemce na oslavy 100. vroãí vzniku kfiivoklát- ské jednoty, které probûhnou v sobotu 13. fiíjna 2007.
Program pfiiná‰íme na stranû 6.
Podzim tentokrát pfii‰el velice rychle a ani náhodou se nás nesna- Ïil tro‰iãku chlácholit nûjakm in- diánskm létem. A zrovna na nûj se vÏdycky moc tû‰ím. Ale letos? Brr, zima a voda! Ale kupodivu, stromy je‰tû moc nezezlátly a ani jejich list- natm kabátkÛm se dolÛ moc ne- chce. Snad zubaté sluníãko je‰tû do- dá trochu optimistické nálady, a zra- lá hru‰ka ãi jablíãko, ãerstvû utrÏe- né ze stromu, to je chuÈ jedna báseÀ. A v lese to krásnû voní houbami…
Teda, ne Ïe bych je umûla hledat, to spí‰ pofiád koukám kolem, kde co lítá, kde probleskuje sluníãko mezi stromy ãi kde se nûco ‰ustne, a tak jsou houby pfiede mnou v úplném bezpeãí i kdyby na mû volaly. Já je prostû nevidím i kdyÏ mÛj nos o nich ví. Na‰tûstí vÏdycky nûjaké houby dostaneme a tak jsem uÏ mûla i sma- Ïenici a houbovku. MÀam!
No, a kdyÏ se zaãne smrákat nebo rozednívat, to uÏ je jin obrázek. Ko- lem fieky a lesních cest se válí pra- podivné tvary z chomáãÛ mlhy a b- vá to uÏ tro‰ku lezavé. A moÏná se v nich i schovává tajupln duch kfii- voklátskch lesÛ, obávan Dyma. To si pak rychle vzpomenu na na‰e ka- mínka, probudím v nich pár pla- mínkÛ a hned je mi líp. Docela pûk- n podzimní obrázek, ne? Tak si jej uÏijme, neÏ nám plískanice zalezou pod kabáty. S. M.
PODZIMNÍ
JEDE KRÁL, JEDE KRÁL… ANEB 4. ROâNÍK K¤IVOKLÁTSKÉHO PANOVÁNÍ
Moudrá slova Srdce vÏdy kráãí po cestû, z níÏ nás rozum zrazuje.
(Henri Louis Bergson)
SVATOVÁCLAVSK¯ KONCERT
kter se bude konat v pátek 28. záfií od 18.00 hodin
v kostele sv. Petra na Kfiivoklátû
Úãinkují: Sedmikrásky
Andante Silentium
Vstupné dobrovolné
Program: Pûveck sbor Sedmikrásky: BoÏe dej de‰tíãka, Aby nás Pán BÛh mi- loval
Hudební soubor ÏákÛ Andante: La Bergamasca Pavana, Tanec koníã- kÛ, Passacaglia, Samolib, Alle- mande, Andûlské pfiátelství
Vokálnû instrumentální soubor Si- lentium: Ó muziko ctné umûní, A.Vivaldi: âtvero roãních dob
Kfiivoklát‰tí hudci a Silentium: Svat Václave, Petr Eben: Tru- vérská m‰e.
hodin dopoledne se uskuteãní u ka- pliãky svatého Eustacha Malá mys- livecká slavnost upfiíleÏitosti 360 let od zaloÏení kapliãky svatého Eus- tacha. Na slavnosti budou pfiipome- nuty kfiivoklátské události okolo ka- pliãky, dále pak vystoupí Kfiivo- klát‰tí trubaãi, Kfiivoklát‰tí hudci a skupina loveckch rohÛ z nûmec- kého Solingenu. Slovo BoÏí pfiipo- mene vikáfi Ján Petroviã. Dále bu- dou poloÏeny vûnce k pamûtní des- ce vûnované myslivcÛm, ktefií po- loÏili své Ïivoty za svobodu a vlast.
Souãástí tûchto slavností je i po- zvání na M‰i svatého Huberta, kte- rou bude slouÏit vikáfi Ján Petroviã v kostele sv. Petra v Kfiivoklátû od 18.00 hodin. Hudební ãást m‰e pro- vede skupina loveckch rohÛ ze So- lingenu.
Bliωí informace získáte na tele- fonním ãísle 603 871 475 nebo 313 558 133.
Kfiivoklát‰tí myslivci a lesníci zvou ‰irokou vefiejnost na Malou mysliveckou slavnost u kapliãky sv. Eustacha, která je vûnována k 360 letÛm zaloÏení kapliãky svatého Eustacha.
V nedûli 30. záfií 2007 od 11.00
K¤IVOKLÁT. Celkem 162 dû- tí dochází v novém ‰kolním roce do Základní ‰koly Kfiivoklát.
„Pfii‰lo 13 prvÀáãkÛ, máme devût tfiíd, z toho ãtyfii na prvním stupni. Druhá a tfietí tfiída jsou spojené, na- opak máme dvû osmé tfiídy,“ uved- la fieditelka ‰koly Mgr. Marcela Ka- síková.
Nov ‰kolní rok zaãal 3. záfií ma- lou slavností. Ve vestibulu ‰koly se se‰li prvÀáãkové a ‰esÈáci se svmi budoucími uãiteli. Nechybûli ani ro- diãe a pfiedstavitelé obce. PrvÀáãky pfiivítala nejprve jejich tfiídní uãitel- ka Vlasta Moravcová, posléze i sta- rosta mûstyse Kfiivoklát Mgr. Milan Naì s fieditelkou ‰koly. Nechybûl ani tradiãní rituál – vymetení sedmnác- ti ‰esÈákÛ do horních pater ‰koly.
Nov ‰kolní rok zaãali kfiivoklát- ‰tí Ïáci s novou multimediální uãeb- nou. Do uãebny bvalé matematiky byla nainstalována tzv. interaktivní tabule s dataprojektorem a brzy pfii- bude je‰tû notebook. „Tfiídu jsme dále mohli vybavit novmi lavice- mi, nábytkem a podlahou. A to v‰echno díky finanãní podpofie Le- sÛ âeské republiky,“ vysvûtluje fie- ditelka Kasíková. Ty poskytly ‰ko- le na vybavení uãebny dotaci ve v- ‰i 300 tisíc korun. Podle slov fiedi-
N O V ¯ · K O L N Í R O K S N O V I N K A M I
PrvÀáãky pfiivítala v první ‰kolní den fieditelka ‰koly Mgr. Marcela Kasíková. Foto Lubo‰ Vokoun
360 let od zaloÏení kapliãky Svatého Eustacha
MALÁ MYSLIVECKÁ SLAVNOST telky je tabule vyuÏitelná prakticky ve v‰ech pfiedmûtech. Na tabuli se mohou promítat jednoduché zápis- ky, mÛÏe se tam nûkolika barvami podtrhávat, pfiemísÈovat a elektro- nicky pfiená‰et informace. Lze na ni promítat i DVD. „Práce na interak- tivní tabuli vyÏaduje nároãnûj‰í pfií-
pravu pedagogÛ neÏ na klasickou vyuãovací hodinu. Uãitelé se budou muset nauãit s tabulí pracovat. Jsem pfiesvûdãená, Ïe aÏ se stane pouÏí- vání interaktivní tabule bûÏnou sou- ãástí na‰eho vyuãování, urãitû se zlep‰í práce v hodinách i celková vuka,“ dodala Marcela Kasíková.
TomበBednafiík
Beseda s dûtskou lékafikou Dûti Kfiivoklátska, o. s. a TJ
Roztoky vás zvou v pondûlí 15. fiíjna 2007 od 18.00 hodin na besedu s dûtskou lékafi- kouMUDr. Helenou Olivovou- ·retterovou do Informaãního stfiediska LâR na Kfiivoklátû. Povídání odûtskch nemocech, bolístkách a hlavnû odpovûdi na to, co vás zajímá, naã není v ordinaci ãas, nebo na co jste se zapomnûli zeptat. Vstupné 10 Kã
K¤IVOKLÁT (paf). Proslunû- ná sobota 15. záfií patfiila 4. roãníku této historické slavnosti. Pofiadateli byli Svazek mûst a obcí Rakovnic- ka, ve spolupráci se Správou státní- ho hradu Kfiivoklátu, agenturami Old Time Art a Armiger. Finanãní
podporu poskytl Stfiedoãesk kraj. Starostové 20 obcí z blízkého
i vzdálenûj‰ího okolí Kfiivoklátu se na pár hodin promûnili v rychtáfie v dobovch kostmech a pfii‰li se svmi druÏinami poctít císafie fiím- ského a krále ãeského Václava IV.
Lucemburského v podání herce Vladimíra âecha. Pfiíjezd krále ohlásil Ohnivec (exstarosta Nové- ho Stra‰ecí Jakub Kleindienst). Cí- safi fiímsk a král ãesk dorazil se svou chotí v koãáfie na hrad vzápû- tí, doprovázen nejvy‰‰ím komofiím
(dokonãení na str. 2)
STRANA 2 KN 9/2007 ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
Tento ‰kolní rok zaãíná s novm ‰kolním vzdûlávacím programem, máte o nûm nûjakou pfiedstavu? Za- Ïili jste sami nûjakou ‰kolskou refor- mu (tfieba svého ãasu mnoÏiny)? Pfii- nesla nûco vám, va‰im dûtem...
Petr „Pítrs“ Mare‰ 46 let, podnikatel
Onynûj‰í reformû toho moc nevím, vím o kfiivoklátské ‰kole a té fandím. Nûjakou dramatickou re- formu jsem nezaÏil, jen nám do maturity 3x mûnili
uãebnice a skripta, první roãník nás zaãí- nalo ve tfiídû 34 aodmaturovalo nás jen 21...
Po maturitû jsem babiãce na Svaté fií- kal – a uÏ se nemusím uãit.. a babiãka mi na to fiekla – DO SMRTI SE BUDE· UâIT, a mûla pravdu…
Ing. Jan Rajsk 46 let, podnikatel
Jestli to dobfie chápu, ‰ko- ly jsou povinny vytvofiit vlastní vzdûlávací pro- gram, kter by mûl více odráÏet praktické potfieby ÏákÛ. Tzn. nebiflovat
znalosti, ale nauãit Ïáky vûdomosti prakticky pouÏít, chápat je v souvislos- tech, vybavit Ïáky schopností komuni- kace s ostatními lidmi, umût vyuÏívat informaãní zdroje. To zní velmi nadûj- nû. Ale praxe ‰kolskch reforem vÏdy potvrdila, Ïe nakonec stejnû v‰e nejví- ce záleÏí na osobû uãitele – zda dokáÏe Ïáky pro uãivo správnû nadchnout. Jak je motivace dÛleÏitá, ukazuje napfi. v- uka cizích jazykÛ, nejprve se kaÏd na- uãí dobrovolnû v‰echna sprostá slova a uÏ nikdy je nezapomene.
Bohuslava Slapniãková 70 let, dÛchodce
O novém ‰kolním vzdûlá- vacím programu nevím nic. MoÏná jsem nûkde nûco zaslechla, ale dûti i vnuci uÏ jsou dospûlí, tak mû to moc nezajímá.
Nûjakou tou reformou jsem pro‰la urãi- tû já i moji synové, moÏná i jejich dûti, ale co jim to pfiineslo? Vnímala jsem hlavnû to, jaké mûli známky a jsem ráda, Ïe se v‰ichni dobfie v Ïivotû uplatnili. Myslím si, Ïe na‰e ‰kolství mûlo dobrou úroveÀ a snad to tak i zÛstane, pfies v‰ech- ny ty reformy.
Jakub Tou‰ 19 let, student
ProtoÏe jsem student, tak mû tento vzdûlávací pro- gram zasáhl. BohuÏel ne- dokáÏu zatím posoudit, jestli je pro mû pfiínosn ãi nikoliv. Myslím, Ïe
kvalita se ukáÏe aÏ s odstupem ãasu. Ale podle informací, které jsem zachytil v médiích, je to podle mého krok správ- nm smûrem. Jenom ‰koda, Ïe mû to ne- zastihlo o pár let dfiív.
Ivana Varju 39 let, studentka FFUK, toho ãasu pl-
nû vytíÏená matka tfií dcer VÛbec nechápu, proã se kolem nového ‰kolního vzdûlávacího systému dû- lá takov rozruch. Ve ‰ko- le jsem strávila pûknou fiádku let, pár let i jako uãi-
telka. A tak vím, Ïe klíãem ke vzdûlání nejsou ani tak volné osnovy, jako osob- nost uãitele-uãitelky. Uãit to, co není v osnovách, bylo moÏné vÏdy, dokonce i za totality (nemyslím tedy zrovna 50. léta). Dodnes s láskou vzpomínám na na- ‰eho uãitele ãe‰tiny zgymnázia, kter nás v osmdesátch letech seznamoval s Kaf- kou, ·kvoreckm, Kunderou aj., coÏ v osnovách pochopitelnû nebylo. Uãit mÛÏete opravu jen tehdy, pokud vás to as- poÀ trochu baví. Není fie‰ení strkat pení- ze do reformy, mnohem smysluplnûj‰í by bylo investovat peníze do platÛ uãitelÛ. Je velmi smutné a poniÏující, kdyÏ nû- ktefií mí kamarádi uãitelé musí po zalo- Ïení rodiny ‰kolství opustit, pfiestoÏe jsou velmi oblíbeni a tato profese je naplÀuje. S platem 10 000 mûsíãnû v‰ak rodinu uÏi- vit nelze…
TO JSOU MI VùCI Rosniãkáfii nám slibovali v záfií
babí léto a … nic. Pár teplch dnÛ bylo, ale víceménû jen pro krále. Vrchnost si vymyslí Panování, vy- ‰le Ohnivce (jak to, Ïe se po ná- dvofií promenáduje na koni Ohni- vec a SDH Kfiivoklát o tom neví?) se zprávou o pfiíjezdu krále a ten si to vzápûtí i s chotí ‰ine hradní bra- nou v koãáfie na sluncem zalité ná- dvofií. Je‰tû, Ïe Láìa ·vácha v tom kalupu neztratil hlavu a staãil za- strãit sloupek. Pfiedstavte si tu ostu- du, kdyby sloupek pod zem vãas nezajel a jeho císafiská milost uvíz- la jiÏ u pomníku. V‰e dobfie do- padlo. Rychtáfie na Hradní nepfie- jel Ïádn z projíÏdûjících kabrio- letÛ a mohli krále poctít svmi da- ry. Nûktefií i svmi tituly, je‰tû Ïe se jeho císafiské veliãenstvo neu- razilo. Víte, jak dopadl hrabû de Peyrac s Angelikou.
Ale váÏnû, Kfiivoklátské pano- vání se mi zdálo obzvlá‰tû pove- dené. Snad jen rychtáfii by mohli pfií‰tû déle pohovofiit, aby z toho poddaní a lÛza mûli vût‰í ‰vandu.
Malé varování. Budete-li si zkracovat cestu do Bud po pû‰in- ce za stánkem na parkovi‰ti, bed- livû se dívejte pod nohy, aÈ si ne- na‰lápnete. Obãas tudy projdou konû a … Tedy za tmy radûji pfies parkovi‰tû, za svûtla klidnû po pû- ‰inû, ale obezfietnû.
Také jste si ‰li do krámu pro ku- pon na vvoz popelnice? Zbyteã- nû? Dobfie vám i mû tak! V‰ichni pr vûdûli, Ïe se kupony budou prodávat dále jen na úfiadû. My po- trefení se tedy musíme pfií‰tû více zajímat, co se kde ‰ustne. Na‰tûs- tí alespoÀ mnû to fiekly prodavaã- ky v krámû. Sice pozdû, ale uÏ to vím. Jen nevím, jak se mám dostat vpracovní dobû na úfiad, kdyÏ jsem cel den mimo Kfiivoklát?
Nápad zabvat se i v na‰í obci americkm radarem se moc neujal (pfiiznám se, je mi to jedno). CoÏ te- dy vyhlásit konkurz na Antiklause? Já si naivnû myslel, Ïe se pro pre- zidentské volby hledá dobr kan- didát na prezidenta, a pfiitom to vy- padá, Ïe se hledá co nejvût‰í proti- pól Václava Klause. Klausovo pre- zidentování se nûkomu líbí, nûko- mu ne, jiného nezajímá. Podle mého ale neÏ hledat za kaÏdou ce- nu Antiklause, to snad aÈ radûji li- dovci zachovají zdrav rozum.
Jsou to nûkdy vûci. Pavel Friebert
JEDE KRÁL… ANEB 4. ROâNÍK K¤IVOKLÁTSKÉHO PANOVÁNÍAnketa KN
·KOLNÍ VZDùLÁVACÍ PROGRAM NOVù I V M· V souladu s novm ‰kolskm zá-
konem si kaÏdá matefiská ‰kola zpra- covává jiÏ od roku 2001 svÛj vlast- ní „·kolsk vzdûlávací program“ na základû „Rámcového programu pro pfied‰kolní vzdûlávání“ vydaného M·MT. Smyslem pfied‰kolního vzdûlávání je probouzet v dítûti ak- tivní zájem a chuÈ dívat se kolem se- be, naslouchat a objevovat, i odva- hu ukázat, co v‰echno uÏ samo umí, zvládne a dokáÏe. To v‰e hravou, nenásilnou formou. MoÏnost vytvá- fiet si svÛj vlastní vzdûlávací pro- gram umoÏÀuje kaÏdé ‰kole re- spektovat místní specifika, vûkové sloÏení dûtí, jejich zájmy apod. To znamená „u‰ít si svÛj program na míru“. My jsme svÛj program na- zvali „Z pohádky do pohádky aneb Krtek nበkamarád“. UÏ z názvu je jasné, Ïe dûti provázejí programem pohádkové postaviãky, letos je to hlavnû krteãek. Na tento ‰kolní rok je do na‰í M· pfiihlá‰eno 28 dûtí, z toho je 15 dûtí mlad‰ích, od dvou do tfií a pÛl roku. Aby po vût‰inu ãa- su pobytu dûtí ve ‰kolce byly pfií-
tomny obû uãitelky, a aby bylo moÏ- no tfiídu rozdûlit na skupiny podle vûku, byla po dohodû s rodiãi zmû- nûna provozní doba v M·. Od záfií
leto‰ního roku je tedy M· v provo- zu od 7.00 do 15.30 hod.
Vûra Svobodová, vedoucí uãitelka
pfiedstavoval stfiedoãesk hejtman Petr Bendl. Královskou druÏinu na hradû s úctou hodnou majestátu cí-
safie a krále uvítal purkrabí Ludûk Frencl s chotí i poslu‰nm synkem.
Jednotliví rychtáfii s druÏbou poté pfiedstoupili pfied Václava IV. Lucemburského, aby ho poc-
tili svmi dary, které byly po krá- lovské kontrole s díky pfiijaty.
Kfiivoklátské panování tento rok bylo spojeno se slavnostním obno- vením váreãného práva na hradû Kfiivoklátû a poloÏením symbolic- kého základního kamene obnove- ného hradního pivovaru. Základní kámen posvûtil pfied zraky králov- ské druÏiny a poãetného davu pod- danch rakovnick vikáfi Ján Petro- viã. Podafií-li se sehnat na pivovar peníze, mûlo by se na Kfiivoklátû po- dle kastelána Luìka Frencla vafiit pi- vo za tfii roky.
„Slib mi v‰ak, pane purkrabí, Ïe kdykoli sem zavítám do pivovaru to- hoto, nechÈ jedna holba moku je mi ve dne v noci k dispozici. NechÈ pi- vo toto vÏdy je jen dobré.“ Tímto slibem císafi Václav IV. Lucembur- sk podmínil u kastelána hradu udû- lení práva váreãného.
Poté se Václav IV. Lucembursk, jsa dlouhou audiencí notnû vysílen, se svou chotí a doprovodem, násle- dován rychtáfii, odebral na malé ob- ãerstvení do hradních prostor. Nád- vofií hradu dále jiÏ patfiilo lidovm radovánkám, trhovcÛm, vojenskému vcviku, kejklífiÛm a hudebníkÛm.
Kfiivoklátsk rychtáfi Milan Naì se svou druÏinou daroval císafii fiímskému a králi ãeskému Václavu IV. Lucemburskému dal‰í hrad. Foto Pavel Friebert
DVA V¯JEZDY HASIâÒ A V¯MùNA OKEN NA ZBROJNICI K¤IVOKLÁT (paf). V srpnu
kfiivoklát‰tí hasiãi dvakrát vyjeli se sirénou. Poprvé vnedûli 5. srpna tak- fika v pravé poledne. Hofiel les u sil- nice ve smûru z Roztok na Velkou Bukovou. Je‰tû neÏ hasiãi z Kfiivo- klátu dorazili k poÏáru, podafiilo se kolegÛm z SDH Roztoky poÏár vãas lokalizovat a takfika i uhasit. Na- ‰tûstí. Zaãátkem srpna jiÏ panovalo velké sucho a oheÀ se díky vãasné- mu zásahu hasiãÛ z SDH Roztoky neroz‰ífiil do lesa v kopcovitém, ‰patnû pfiístupném terénu. Z kfiivo-
klátské cisterny byla pouze doplnû- na voda do roztocké tatry.
Dal‰í vjezd následoval ve ãtvr- tek 30. srpna pfied pátou hodinou od- polední. Tentokrát jeli hasiãi do Pavlíkova, kde hofiely dvû siláÏní vûÏe plné slámy. Hasiãi z Kfiivoklá- tu zde na pokyn velitele zásahu pro- vádûli doha‰ování slámy, která by-
la nakladaãem vyváÏena z hofiících vûÏí. Ha‰ení se protáhlo aÏ do po- zdních noãních hodin.
V srpnu rovnûÏ do‰lo na pláno- vanou vmûnu oken v hasiãské zbrojnici. Díky podpofie zastupitel- stva byla vymûnûna okna v celém horním patfie a na schodi‰ti, vãetnû vnitfiních i venkovních parapetÛ.
BURZA DùTSKÉHO OBLEâENÍ
Dûti Kfiivoklátska, o. s. pofiádá vMatefiské ‰kole Kfiivoklát ve dnech 1. – 3. fiíjna 2007 (pondûlí – stfieda) burzu dûtského obleãení. Koupit ãi nabídnout k prodeji lze také obuv, sportovní potfieby, kníÏky a hraãky. Pfiíjem vûcí se koná v pondûlí 1. fiíj- na 9 00-11 00 hod a 14 00-16 00 hod. Jedna koruna z kaÏdé vûci pfiijaté do burzy a deset procent z celkového prodeje bude vûnováno ve prospûch Klubu maminek Îelviãka na nákup vtvarnch potfieb pro dûti.
FotosoutûÏ byla vyhodnocena, vernisáÏ probûhne 13. fiíjna.
V ãervenci redakãní rada vyhlá- sila fotosoutûÏ „Kfiivoklátsko v hledáãku fotoapáru“ se tfiemi ka- tegoriemi:
Lidé Kfiivoklátska Pfiíroda Kfiivoklátska
Volné téma
Uzávûrka soutûÏe byla 31. srpna. Redakãní rada s napûtím oãekáva- la, jak bude mít fotosoutûÏ ohlas a byla mile pfiekvapena poãtem a ta- ké kvalitou fotografií, které jejich autofii do soutûÏe zaslali.
Odborná porota vyhodnotila sou- tûÏní fotografie v úter 25. záfií. Vy- hodnocení se úãastnila také redakã-
ní rada, aby v jednotlivch katego- riích udûlila cenu Kfiivoklátskch novin.
Redakãní rada Kfiivoklátskch novin si tímto dovoluje pozvat v‰echny soutûÏící, milovníky foto- grafie, pfiátele Kfiivoklátu a Kfiivo- klátska, a také samozfiejmû v‰echny ‰tûdré sponzory, na vernisáÏ, která probûhne v sobotu 13. fiíjna od 14. hodin v informaãní stfiedisku LesÛ âR na Amalínû.
Po vernisáÏi budou v‰echny sou- tûÏní fotografie vystaveny v infor- maãním stfiedisku.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu, aÈ uÏ vernisáÏe nebo následné vstavy.
Za redakãní radu Pavel Friebert
„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
Hasiãi z Kfiivoklátu pfii poÏáru siláÏních vûÏí v Pavlíkovû doha‰ovali hofiící slámu. Foto Pavel Friebert
Ilustraãní foto z matefiské ‰koly v Kfiivoklátû. Foto Milan Bednafiík
STRANA 3 KN 9/2007 DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ
ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU
Starosta mûstysu informoval o Ïá- dosti fy LPA a. s. Kladno o povole- ní k provozování vherních hracích pfiístrojÛ do konce roku 2007. Auto- maty by mûly bt umístûny v malé hospÛdce na rohu Lánské ulice. Tu v souãasné dobû provozuje pan Brát pod názvem „Amálka“. Zastupitel- stvo bere Ïádost na vûdomí a povû- fiilo starostu zahájením správního fií- zení a dále vytvofiením vyhlá‰ky omezující provozování vherních hracích pfiístrojÛ v památkové zónû, kterou pfiedloÏí zastupitelstvu v mû- síci listopadu.
Zastupitelstvo bylo starostou in- formováno o zprostfiedkovaném ná- kupu star‰ího pouÏitého nábytku na základû informace starostky obce Pu- stovût pí A. Klobásové. Tímto zpÛ- sobem se pofiídil nábytek do kance- láfie starosty a tajemníka, která rov- nûÏ slouÏí jako obfiadní síÀ, pro jed- nání zastupitelstva a je vyuÏívána ja- ko volební místnost. Náklad ãiní 9.800 Kã za 38 ks nábytku. PrÛmûr- ná cena jednoho ks nábytku ãinila 257,90 Kã. Starosta zároveÀ poÏádal zastupitelstvo onav‰ení rozpoãtu na nákup kobercÛ a pro pfiípadnou opra- vu podlahy. Starosta zjistí ceny zá- tûÏového koberce za bm a provûfií stav dfievûné podlahy v kanceláfii sta- rosty, tajemníka a mzdové úãetní.
Pan starosta by rád obãany infor- moval o jednání Svazku „Vodovodu akanalizace Kfiivoklátsko“ vNovém Stra‰ecí, kde bval starosta Nové- ho Stra‰ecí p. J. Kleindienst, tajem- ník Stra‰ecí JUDr. Tláskal a Ing. Plichta z fy Provod s. r. o., nabídli starostovi mûstysu Kfiivoklát, Ïe MûÚ Nové Stra‰ecí pfievezme agen- du Ïádostí o vydání rozhodnutí o umístûní stavby pro obce, které je‰- tû nepoÏádaly o vydání územního rozhodnutí na stavebním úfiadû Kfii- voklát, vzhledem k blíÏícímu se ter- mínu vzvy pro získání dotace z fon- du EU. Starosta nabídku pfiijal. Územní rozhodnutí pro Kfiivoklát je jiÏ zpracovávané paní Vilmou ·í- movou. Jednání nadále pokraãují a do konce roku by mûlo bt jiÏ v ce- lé vûci jasno a podle slov zasvûce- nch lidí je cel projekt „Vodovodu
a kanalizace Kfiivoklátsko“ velmi dobfie pfiipraven a je velká pravdû- podobnost, Ïe se svou Ïádostí u EU uspûje. Pokud se tak stane, bude mít Kfiivoklát do roku 2011 koneãnû vlastní vodovod a kanalizaci.
Obãanské sdruÏení Dûti Kfiivo- klátska…