je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena
je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena
je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena
je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena
je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena

je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i osposobljena

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of je - o uvjetima i postupku...¢  7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba...

 • jl I;

  1

  ~l

  i'

  l"'

  ; ~.~. r . f.

  •. J.

  ~. if

  Broj 4~ - Stranica 3776 SLUZBENI GLASNIK BiH

  transcendencija" u razvoju licriosti, karaktera, ljudskom i humanom ponasanju, taka povezujuci razvoj ljudskog tijela i duha, a posebno u stvaranju erickih vrijednosti kod maloljetnih lica.

  Clan 13. Izmedu ostalog, jedan od zadataka tjelesnog i zdravstvenog

  odgoja jeste njegovanje pravilnog i lijepog drzanja tijela. Time se ornogucava maloljetnom lieu da se u svorn preodgoju i razvoju, priblizi i lijepom i bioloski ispravnom polozaju tijela.

  Clan 14. Pravilna fizicka kultura, uz vodenje i pracenje od strucnog

  lica-nastavnika za fizicku kulturu, preventivno utice na sprecavanje nastanka deformiteta na pojedinim dijelovirna tijela maloljetnog lica.

  Clan 15. Pravilne vjezbe prema uputsrvu nastavnika u kruga

  Zavoda, sprecavaju nastajanje deformiteta ili njegovo otklanjanje u prvim pojavnirn oblicima, a koje se strucno nazivaju vjezbe prve grupe.

  U vjezbe druge grupe, su svrstane vjezbe, za otklanjanje deformiteta u prvom razvojnom sradiju maloljetnog liea ili u stadiju labave deformaeije ked koje dolazi do promjena same na muskulaturi, dok su ligamentozni aparat i kostani sistern jos uvijek neostecen.

  Clan 16. Pravilnost fizicke kulture ne same da sprecava i otklanja

  prve negativne pojavne c blike deformiteta tijela nego istovrerneno uticu na sve ukupne psihofizicke osobine maloljetnika posebno na pravilan razvoj njegove motorike, opazanja, refleksa, bolje orijentacije u prostoru, savladavanja unutrasnjeg straha od visine. dubine vode sto stvara licnost cvrsceg karaktera, odlucnosti. samopouzdanja kao i izgradivanje navike lijepog i pravilnog drzanja tijela.

  Clan 17. To se postize dugotrajnirn vjezbanjern i navikavanjern, uz

  upute i pracenje od strane nastavnika, sto obavezuje sve Zavode ili odgojne centre, cia posjeduju potrebne prostore i opremu i druga sportska pornagala u cilju sto uspjesnijeg odvijanja procesa tretmana iz oblasti fizicke kulture.

  Clan 18. U toku pet radnih dana u jednoj sedmiei, ornogucit ce se

  najmanje tri puta po dva skolska casa fizicke kulture, U danima preko vikenda ovim licima, ornogucit ce se

  fizicke i sportske aktivnosti od po najmanje tri skolska casa. Can 19.

  U granicama mogucnosti Zavoda, planirat ce se i izvoditi izleti u prirodu, radi nacina uspostavljanja pravilnog konrakta sa prirodom i njenim sadrzaji.na.

  Duze pjesacenje i boravak u prirodi blagotvorno djeluje na aktiviranje muskulature tijeia, funkcije kardiovaskularnog i respiratornog sistema; kao i suzbija nepozeljne posljedice duzeg sjedenja u skolskoj klupi.

  Pored psihofizicke koristi boravka u prirodi i izleta, isti doprinose i obrazuju maloljetna lica 0 raznim aspektima prirode, njenim rijetkostima, bogatstvima odredenih prirodnih vrsta ili historijskim znamenitostima, kao i 0 znacaju njenog ocuvanja i zastiti okoline, kao i elementarnim pojmovima iz navedene oblasti.

  Clan 20. Prilikom boravka u prirodi prema nastavnorn programu,

  moze se organizovati vise izlazaka u prirodu van kruga Zavoda, da bi se maloljetna liea upoznala sa geografskim pojmom orijentacije u prirodi i prostoru na osnovu strucnih pomagala kao sto su kompas, geografska karta ili putem prirodnih pojmova, a sve u cilju pravilnog psihofizickog razvoja, orijentacije i preodgoja maloljetnika.

  Clan 21. .

  U sklopu ljetnih aktivnosti, Ijetnog raspusta i rada fmaloljetnika, potrebno je orgaruzovau obucavanje nepliva~' Ova aktivnost je k~risna radi. stvaranja osjecaja sPosobnos~i odrzavanja na povrsini vode, sto stvara odredenu sigumost ' pozitivno utice na stvaranje stabilnog karaktera malOljetnik~ unurrasnje sigumosti u vlastitu licnost u procesu preodgoja navedene kategorije lica.

  Clan 22. Maloljetnici kao prekrsioci zakona, predstavljaju u

  biopsihickorn i socijalnorn smislu posebnu kategoriju, za ~ije prevaspitavanje 1 otklanjanje devijantnog ponasanja ili tdih povreda drustvenih normi se primjenjuju u penoloskom smislu druge mjere u odnosu na punoljetne izvrsioce, zbog ~ega su odgojne mjere sa drugim drustveno korisnim aktivnostima (fizicka kultura, sport, ucenje i dr.), prihvacene kao osnovne krivicne sankcije za maloljetnike, a sarno izuzetno pod odredenim okolnostirna propisamrn zakonom, rnoze irn se izreci i izvrsiti posebna kazna lisenja slobode-maloljetni~ki zatvor. -- Zato, fizicka kultura, sport i druge slicne djelatnosti, kao

  posebno drustveno korisne akti vnosti, i novo afirmisano Ijudsko pravo, u znacajnoj mjeri ce doprinijeti u sveukupnom cilju preodgoja i prevaspitavanja maloljetnika, njihovom razvoju ka usvajanju drustveno prihvailjivih vrijednosti, a svc s ciljem lakseg ukljucivanja u uslove ;~ivota na slobodi, kao i ponasanju u skladu sa zakonom i pos.rajanjern korisnog clana civilnog drustva. PRELAZNE IZAVRSNE ODREDBE

  Clan 23. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosenja, a objavit

  ce se 1I "Sluzbenom glasniku BiH". Broj 01-50- 332/05

  15. juna 2005. godine Sarajevo

  Ministar Slobodan Kovac, s, r.

  MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH

  299 Na temelju clanka 5. stavak 4. Zakona 0 medunarodnom i

  meduentitetskorn cestovnom prijevozu ("Sluzbeni glasnik BiH", br, 1/02 i 14/03), ministar :wmunikacija i prometa donosi

  PRAVILNIK o UVJETIMA I POSTUPKU IZDAV ANJA LICENCI ZA .,;,]

  OBAVLJANJE MEDUNARODNOG CESTOVNOG)~2·l PRIjEVOZA PUTNIKA, TERET.-\. I OPASNIH TVARI 1 ,"C'.,

  I - OPCE ODREDBE ",' Clanak l.

  (Predmet) Ovim pravilnikom ureduju se uvjeti, nacin i postup

  izdavan ja licence prijevoznika i licence za vozilo za obavljan, medunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opas~' tvari, postupak za oduzimanje licence prijevoznika ili licen za vozilo, priznavanje diploma, cenifikata i drugih ispfclf, inozemnih prijevoznika, registar licenci, i rad Naciona1ng, korniteta za profesionalno osposobljavanje u ee.sto~n~r prijevozu putnika, tereta i opasnih tvari, kao i drug a pitanj znacaja za izdavanje licenci .

  Clanak 2. (Definicije)

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku t slijedece znacenje:

  UlOrak, S. 7.

  I. "prije licen, BOSIl

  2. "lice; obavi terera

  3. "vozi medi. dozv. ukup: rnedu od 9,

  4. "potv dokaz vozil.

  5. "licer wake, putni.

  6. "voz., 7. "voz..

  ,..

  ospo: tvari:

  8. "certi cesro poloz medi, opasr.

  9. "iska zapo,:

  10. "Nac cesto dono ispire cesto Bosr

  II. "cert

  1 1J.

  j cesto doku. prole putni.

  12. "rned multi! aranz. medu. obvez

  Ostali iz Znilcenja l! meduentitetsk Zakon) i dru g U-PRAVOC CESTOVNO( OPASNlHT\

  : (I) Prijevozni prijevoz ~ licencu pr

  (2) Na zahtj. prometa Ministarst za obavlja a) medur

  putnik b) mecu. c) medur

 • ispusta i rada anje nepliva~a. aja sposobnosti enu sigurnost i ra maloljetnika, cesu preodgoja

  oredstavljaju u tegoriju, za cije iasanja ili tefih .oloskom smislu e, zbog cega su m aktivnostima ne kao osnovne , izuzetno pod n, moze im se de-rnaloljetnick]

  djelatnosti, kao .ovo afirmisano i u sveukupnom nika, njihovom ijednosti, a sve s a slobodi, kao i 1 korisnog I':lana

  osenja, a objavit

  nistar Kovac, s. r.

  KACIJA

  Utorak, 5. 7.2005. SLUZBENI GLASNIK BiH Broj 44 - Stranica 3777

  1. "prijevoznik" je pravna ili fizicka osoba, korisnik licence i licence za vozilo sa sjedistern, odnosno prebivalistem u Bosni iHercegovini;

  2. "Iicenca prijevoznika" je odobrenje prijevozniku za obavljanje medunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih tvari;

  3. "vozilo" je motorno ili prikljucno vozilo kojim se obavlja medunarodni cestovni prijevoz tereta ili opasnih tvari sa dozvoljenom nosivoscu vecom od 3,5 tone, odnosno ukupnom dozvoljenom masom vecorn od 6 tona ili medunarodni cestovni prijevoz putnika za prijevoz vise ad 9 osoba ukljucujuci i vozaca;

  4. "potvrda 0 tehnickoj oprernljenosti" je dokurnent kojim se dokazuje ispunjavanje tehnicko-ekploatacion ih uvjeta vozila za obavljanje medunarodnog cestovnog prijevoza.

  5. "Iicenca za vozilo" je odobrenje koje mora posjedovati svako vozilo ukljuceno u medunarodni cestovni prijevoz putnika, tereta ili opasnih tvari;

  6. "vozac" je lice kvalificirano za upravljanje vozilorn; 7. "vozac za prijevoz opasnih tvari'' je osoba kvalificirana i

  osposobljena za upravljanje vozilom za prijevoz opasnih tvari;

  8. "certifikat 0 ospobljenosti vozaca za medunarodni cestovni prijevoz" je dokument 0 zavrseno j obuci i polozenom ispitu za obavljanje poslova vozaca u medunarodnom cestovnorn prijevozu putnik.a, tereta ili opasnih tvari.

  9. "iskaznica vozaca" je isprava kojom se utvrduje identitet i zaposlenje vozaca.

  to. "Nacionalni komitet za profesionalno osposobljavanje u cestovnom prijevozu Bosne i Hercegovine" j,~ tijelo koje donosi i odobrava nastavne planove i programe, nadzire ispite i certificira institucije za educiranje i trening u cestovnom prijevozu putnika, tereta ili opasnih tvari u Bosni i Hercegovini;

  II. "certifikat 0 profesionainoj osposobljenosti Zit obavljanje cestovnog prijevoza putnika. tereta ili opasnih rvari'' je dokumenat 0 zavrsenoj obuci i polozenorn ispitu za profesionalno vodenje poslova cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih tvari;

  12. "medunarodni ugovor" je svaki rnedunarodni multilateralni ili bilateralni sporazum, protokol, aranzrnan, odnosno razmjena nota, kojima se ureduje rnedunarodni cestovni prijevoz purnika i tereta, a koji obvezuje Bosnu i Hercegovinu;

  Ostali izrazi upotrijebljeni u ovorn pravilniku imaju znai'enja utvrdena Zakonorn a meduna