Click here to load reader

Javna ustanova za upravljanje JAVNA USTANO

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Javna ustanova za upravljanje JAVNA USTANO

IZVJEŠE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRAVANJA, OUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIENOG PODRUJA U 2010. GODINI JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
upravljanje zaštienim prirodnim
Brodsko-posavske upanije
ZAŠTITE, ODRAVANJA, OUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIENIH
DIJELOVA PRIRODE ZA 2013. GODINU
26. veljae 2014.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Osnivanje
Javna ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove («Slubeni vjesnik Brodsko-posavske
upanije» broj: 10/04 i 1/05). upanijska skupština, kao osniva Javne ustanove, je imenovala ravnatelja i
Upravno vijede Javne ustanove.
Na temelju lanka 77. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05) i lanka 21. Statuta Brodsko-
posavske upanije, upanijska skupština u predmetu imenovanja na 13. sjednici odranoj 14. studenog
2006. donijela rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove i imenovala Maria Paviida, dipl. ing.
Ustanova je registrirana pri Trgovakom sudu u Slavonskom Brodu dana 9. oujka 2005. godine pod
nazivom Javna ustanova za upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske upanije.
Sjedište Javne ustanove je na Trgu pobjede 26a, u bivšoj zgradi Projektbiroa.
Po osnivanju Javne stanove, usvojeno je naelo da se, pored provoenja zaštite u administrativnoj domeni,
pokušaju stvoriti uvjeti za iskorak na terenu u smislu aktivne zaštite, kao i konkretnih akcija na zaštiti,
odravanju i promicanju prirodnih vrijednosti.
Djelatnost Ustanove obuhvada zaštitu, odravanje i promicanje zaštidenih prirodnih vrijednosti Brodsko-
posavske upanije, u svrhu zaštite i ouvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja
prirodnih procesa i odrivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provoenje uvjeta i mjera zaštite
prirode na podrujima kojima upravlja.
Djelatnost Ustanove upisuje se u sudski registar ustanova. Ustanova svoju djelatnost obavlja kao javnu
slubu.
A – zaštita
Koordinira sve aktivnosti vezane uz zaštitu i ouvanje izvornosti prirode i osiguravanja neometanog
odvijanja prirodnih procesa u zaštidenim podrujima Brodsko-posavske upanije.
Vodi brigu oko provoenja mjera osiguranja i sprjeavanja od oštedenja ili degradacije zaštidenih podruja.
U cilju poboljšanja zaštite organizira i koordinira struna i znanstvena istraivanja o posebno vrijednim dijelovima prirode.
Priprema strune podloge, odnosno materijale u postupku proglašavanja prirodnih vrijednosti u jednu od kategorija zaštite.
Vodi katastar zaštidenih prirodnih vrijednosti.
Prati stanje zaštidenih podruja i predlae mjere zaštite.
Upravlja zaštidenim prirodnim vrijednostima,
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
B – odravanje
Brine o zaštiti izvornih vrijednosti zaštidenih podruja te odrivom korištenju prirodnih dobara.
Pomae vlasnicima i korisnicima u odravanju zaštidenih podruja osiguravanjem pomodi strune i tehnike prirode.
Predlae vlasnicima, korisnicima i nadlenim tijelima mjere za unapreenje stanja zaštidenih podruja.
Osigurava šumarske i agrotehnike mjere koje se provode radi odravanja prirodnih staništa u zaštidenim podrujima.
C – promicanje
U cilju promicanja publicira podatke, izvješda, radove i rezultate istraivanja vezanih uz zaštidena podruja.
Organizira okrugle stolove i javna predavanja, te surauje s medijima.
Publicira edukativno-promidbene materijale.
Sudjeluje u organizaciji turistikog predstavljanja zaštidenih podruja.
Sudjeluje i potie razvoj edukacije o zaštiti prirode, posebice mladih u lokalnoj sredini.
Razmatra i daje mišljenje o ponudama za prodaju zemljišta na zaštidenom dijelu prirode.
D – nadzor
Nadzire zaštidena podruja putem neposrednog nadzora, te izrie i poduzima mjere sukladno zakonu i Pravilniku o unutarnjem redu.
E – suradnja
U cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova navedenih pod tokama A, B, C i D, Ustanova surauje s
relevantnim i ovlaštenim znanstvenim i strunim institucijama (fakultetima, muzejima, Dravnim zavodom
za zaštitu prirode), strukovnim udrugama osnovanim s ciljem zaštite prirode, te drugim udrugama, pravnim
i fizikim osobama u zemlji i inozemstvu, tijelima središnje dravne uprave i tijelima podrune, lokalne i
mjesna samouprave.
Ustanove moe obavljati i druge poslove koji slue obavljanu navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem
opsegu ili uobiajeno obavljaju uz opisanu djelatnost, ali ne radi stjecanja dobiti.
Ustanove ne moe promijeniti djelatnost.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Prirodne vrijednosti naše upanije svojom raznolikošdu odavno pobuuju panju kako znanstvenika i
strunjaka tako i brojnih izletnika i drugih ljubitelja prirode.
Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) na podruju Brodsko-posavske upanije zaštideno je i
upisano u Upisnik zaštidenih prirodnih vrijednosti, koji se vodi pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode,
Upravi za zaštitu prirode, ukupno osam prirodnih vrijednosti u razliitim kategorijama zaštite kako je
navedeno u Tablici 1.
Redni broj
Park prirode 1990.
2. PRAŠNIK, šumski predjel ( 58 ha) Poseban rezervat šumske vegetacije
1965.
3. MUŠKI BUNAR, šumski predjel (58,67ha) Poseban rezervat šumske vegetacije
1963.
(726,19 ha) Poseban ornitološki
5. JELAS-RIBNJACI, dio ribnjaka br. 2 (21 ha) i ribnjak
br. 21 (104 ha) Poseban ornitološki
rezervat 1995.
7. GAJNA, poplavni pašnjak (330 ha) Znaajan krajobraz 1990.
8. IVA, poplavni pašnjak (268 ha) Znaajan krajobraz 2010.
Prema lanku 130. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) parkovima prirode upravljaju Javne ustanove koje osniva Republika Hrvatska. Tako Parkom prirode Lonjsko polje upravlja Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u ijoj nadlenosti se nalaze i posebni ornitološki rezervati Krapje ol i Rakita.
Ostalih 7 zaštidenih podruja pod upravom su Javne ustanove za upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske upanije.
Ekološka mrea u Brodsko-posavskoj upaniji
Uredbom Vlade RH 2007. godine proglašena je ekološka mrea u Hrvatskoj (Uredba o proglašenju ekološke mree, NN 109/07). Uredbom o ekološkoj mrei iz 2013. godine (NN 80/13) proglašena je ekološka mrea te su u uredbu ugraene Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i ivotinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeda 2013/17/EU o prilagodbi
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 5
odreenih direktiva u podruju okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.), te Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeda od 30. studenoga 2009. o ouvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.). Time je ekološka mrea Republike Hrvatske postala dio europske ekološke mree Natura 2000. Zamišljena je kao niz podruja i koridora, koji ih povezuju, kako bi osigurala zaštita ciljnim svojtama i staništima i osigurala povezanost staništa i normalno kretanje svojti unutar mree.
U ekološkoj mrei razlikujemo dva tipa podruja: podruja posebno vana za ouvanje ptica (SPA podruja ili POP podruja) i podruja vana za ouvanje drugih svojti i staništa (pSCI podruja ili POVS podruja). Svako podruje proglašeno je radi ouvanja tzv. ciljnih vrsta i/ili staništa te je u ekološkoj mrei nuno pratiti njihovo stanje i brzo reagirati kada su ugroene. Ekološka mrea obuhvada 29% ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Bududi da se radi o velikoj površini, jasno je da de se u tome podruju odvijati normalne gospodarske aktivnosti. Ogranienje gospodarskih aktivnosti provodi se samo ako ta aktivnost ugroava neku od ciljnih vrsta i/ili staništa radi kojih je podruje proglašeno dijelom ekološke mree (Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mreu, NN 118/09).
U Brodsko-posavskoj upaniji 16 podruje proglašeno je dijelom ekološke mree (14 POVS i 2 POP podruja).
Struni poslovi
lankom 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Upravno vijede donosi: opde akte Javne stanove, statut
Javne ustanove, plan upravljanja zaštidenim podrujima kojima gospodari i godišnji program zaštite,
odravanja, ouvanja, promicanja i korištenja zaštidenih dijelova prirode Brodsko-posavske upanije, na
temelju plana razvoja Javne ustanove i godišnjeg financijskog plana Javne ustanove, ostalih dokumenata
propisanih Zakonom o zaštiti prirode i drugih zakonskih propisa.
Godišnji program zaštite, odravanja, promicanja i korištenja zaštidenih dijelova prirode Brodsko-posavske
upanije za 2013. godinu u sklopu kojega je iznesen i financijski plan za 2013. godinu dobio je suglasnost
upana temeljem Zakljuka o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, odravanja, ouvanja,
promicanja i korištenja zaštidenih dijelova prirode Brodsko-posavske upanije za 2013. godinu donesenog
04.12.2012. godine.
Ustroj Javne ustanove
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Javne ustanove za upravljanje zaštidenim prirodnim
vrijednostima, Javna ustanova je ustrojena kao jedinstvena organizacijska cjelina.
Broj zaposlenih djelatnika i kvalifikacijska struktura odgovaraju zakonom predvienim uvjetima i izraeni
su temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštidenim
prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske upanije.
Javnu ustanovu vodi ravnatelj. Ravnatelja Javne ustanove Maria Paviida, dipl. ing., na to je radno mjesto
postavila upanijska skupština Brodsko-posavske upanije je na 10. sjednici odranoj 30. rujna 2010. godine
donošenjem Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštidenim prirodnim
vrijednostima Brodsko-posavske upanije.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 6
Struna suradnica Vesna Andrid, dipl. ing. biologije je u listopadu 2013 godine unaprijeena na radno
mjesto strune savjetnice odlukom ravnatelja.
U Javnoj ustanovi je takoer zaposlena Renata Jurid, ing. poljoprivrede, na radnom mjestu više referentice.
Izvješde je raeno na temelju pet osnovnih djelatnosti Javne ustanove, a to su : zaštita, ouvanje, odravanje, promicanje i korištenje zaštidenih podruja.
Zaštita
Tokom 2013. godine nastavio se projekt Natura 2000 – Upravljanje i monitoring NATURA MANMON koji provode
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Dravni zavod za zaštitu prirode. Cilj projekta je osposobiti javne ustanove za
zaštitu prirode parkova i upanija za upravljanje podrujima europske ekološke mree Natura 2000. U tu svrhu
tokom 2013. godine odran je niz radionica za osposobljavanje strune slube i uprave javnih ustanova za budude
obveze pradenja stanja svojti i staništa od vanosti za Europsku Uniju. Takoer su odrane radionice vezane za izradu
planova upravljanja podrujima Natura 2000, a koji su izvrsno orue za uinkovito planiranje i provedbu zaštite u
ekološkoj mrei. Na radionicama su u ime Javne ustanove sudjelovali ravnatelj i struna suradnica, a povremeno i
viša referentica.
U prosincu su svi djelatnici Javne ustanove sudjelovali na tredoj radionici projekta NATURA MANMON pod nazivom
Planiranje upravljanja NATURA 2000 podruja – Spava. Radionica je organizirana u suradnji JU Vukovarsko-
srijemske upanije, Ministarstva zaštite prirode i okoliša i Dravnog zavoda za zaštitu prirode. Cilj radionice bio je
napisati prikladan plan upravljanja za Natura podruje Spava i odrediti aktivnosti koje de omoguditi odravanje
podruja u povoljnom stanju za vrste i staništa. Osim izrade plana upravljanja za konkretno podruje, cilj radionice
bila je izobrazba djelatnika javnih ustanova za izradu planova za podrja europske ekološke mree pod njihovom
upravom. Izrada plana upravljanja za Natura 2000 podruja nije obvezna, ali je koristan alat koji olakšava dugorono
planiranje i upravljanje podrujima. Raniju radionicu u oujku pohaala je viša referentica.
Slika 1 - Radionica iz projekta NATURA MANMON u Vinkovcima
U sklopu istoga projekta odrane su i radionica za obuku strune slube za pradenje stanja svojti i staništa od vanosti
za Europsku Uniju. Ravnatelj je sudjelovao na dvodnevnoj radionici za pradenje ptica i dvodnevnoj radionici za
pradenje gavice (lat. Rhodeus amarus) i stanišni tip 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition i
Magnopotamion koje su odrane u veljai u Zagrebu. Projekti je sveano zatvoren u travnju u Zagrebu, a sveanosti
je nazoio ravnatelj.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 7
Po završetku projekta MANMON odrane su specifine radionice na kojima se sa svima ukljuenima u monitoring
dogovarao izgled nacionalnih programa za monitoring, specifinih protokola, terenskih obrazaca i naina
izvješdivanja. U Noskovakoj Dubravi odran je u rujnu prvi sastanak koordinacije monitoringa gnijezdede populacije
orla štekavca (lat. Haliaeetus albicilla), crne rode (lat. Ciconira nigra) i bijele rode (lat. Ciconia ciconia). Domadin je
bila Javna ustanova za upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima na podruju Virovitiko-podravske upanije.
Na sastanku su sudjelovali nacionalni koordinator monitoringa, Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i
prirode, Vlatka Dumbovid iz Dravnog zavoda za zaštitu prirode, nevladine organizacije koje djeluju na podruju
zaštite prirode. U ime Javne ustanove sudjelovala je struna savjetnica. Na sastanku se dogovarao detaljni protokol
monitoringa, vremenski okvir i nain izvješdivanja. Istaknuta je potreba suradnje za regionalnim upravama šuma u
nalaenju novih lokacija gnijezda i pradenju gnijeenja crne rode i štekavca. Kao dobra osnova za pradenje
populacije bijele rode pokazao se projekt Bijela roda koji Javna ustanova provodi od njegova zaetka 2009. godine.
Predloeni protokol uveo bi dva obilaska gnijezda godišnje, umjesto dosadašnjeg jednog obilaska, kako bi se dobili i
podaci o uspješnosti gnijeenja. Takoer je istaknuta potreba obilaska lokacija na kojima do sada nisu zabiljeena
gnijezda i koja su ranije bila smatrana podrujem na kojem ne dolazi do gnijeenja bijele rode, a sve u skladu s
europskom praksom. Raniji podaci prikupljeni monitoringom bijele rode te poznate lokacije gnijeenja crne rode
dostavljeni su u proljede Dravnom zavodu, a na ovome sastanku i nacionalnom koordinatoru. Podatke o
monitoringu štekavca za potrebe nastavka monitoringa i baza Dravnog zavoda za zaštitu prirode nije bilo potrebno
dostaviti jer su ti monitorinzi i do sada u Brodsko-posavskoj upaniji bili izvoeni u suradnji sa nacionalnim
koordinatorom.
Vaan dio edukacije i koordinacije rada strunih slubi javnih ustanova za zaštitu prirode je i godišnji struni skup koji
organizira Dravni zavod za zaštitu prirode za djelatnike strunih slubi. Na 7. skupu strunih slubi 2013. godine, koji
se odravao u Sv. Martinu na Muri u listopadu, sudjelovali su ravnatelj i struna savjetnica Javne ustanove. Predavai
su bili strunjaci i znanstvenici iz Dravnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, javnih
ustanova za zaštitu prirode, Sokolarskog centra, hrvatskih i inozemnih udruga za zaštitu prirode. Teme su bile novi
Zakon o zaštiti prirode, informiranost i stavovi javnosti u zaštiti prirode, granice i analiza tipa zaštidenih podruja u
Hrvatskoj, nadzor, uvjeti zaštite prirode, strane invazivne vrste, sustav za dojavu i pradenje stanja strogo zaštidenih
vrsta, inventrizacija i monitoring vedeg broja svojti (šišmiši, pludna sirištara Gentiana pneumonanthe, movarni
plavac Phenegaris alcon alcon), prstenovanje galeba klaukavaca, uvjeti zaštite prirode za zahvate u prostoru,
zbrinjavanje ozlijeenih strogo zaštidenih ivotinja i postupanje s pronaenim uginulim strogo zaštidenim
ivotinjama, mogudnosti postdiplomskog studija i edukacije djelatnika javnih ustanova u inozemstvu temeljem
inozemnih programa stipendiranja, projekt NIP, interpretacija i dizajn u slubi zaštite prirode, parkovi Dinarskog luka,
EU fondovi. Takoer je odrana i radionica vezana za pisanje godišnjih programa zaštite, odravanja, ouvanja,
promicanja i korištenja zaštidenog podruja. Naime, novi Zakon o zaštiti prirode uvodi svim javnim ustanovama za
zaštitu prirode obvezu slanja godišnjih programa na mišljenje Dravnom zavodu za zaštitu prirode. Do sada su takvu
obvezu imale samo javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode pa de biti potrebne odgovarajude upute i
prilagodba upanijskih javnih ustanova drugaijoj proceduri i novom nainu prosudbe kvalitete godišnjih programa.
Ravnatelj je u listopadu sudjelovao na Simpoziju u Osijeku „Kopaki rit juer, danas, sutra.“
U 2013. godini Javna ustanova je nastavila monitoring bijele rode i bregunica na savskoj obali. Monitoring bijele rode
(lat. Ciconia ciconia) izvršen je u sklopu projekta Bijela roda 2013. za Brodsko-posavsku upaniju koji sufinancira Fond
za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost te ga Javna ustanova provodi od 2009. godine. Djelatnici Javne ustanove
su obišli lokacije svih gnijezda utvrenih u Projektu u 2012. godini od 26. do 28. lipnja. Takoer su obišli i sela s
podruja rasprostranjenosti roda u Brodsko-posavskoj upaniji, u kojima gnijezda 2012. godine nisu bila zabiljeena,
a u svrhu biljeenja eventualnih novih gnijezda. Gnijezda su djelatnici Javne ustanove traili vizualno i kroz razgovore
i kontakte s lokalnim stanovništvom. Sva nova gnijezda su fotografirana, zabiljeena je njihova lokacija (adresa) i GPS
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
koordinate. Digitalne fotografije i koordinate gnijezda pohranjene su u arhivu Javne ustanove. Tokom i po samom
završetku monitoringa, djelatnici Javne ustanove dostavili su korisnicima, koji mogu ostvariti naknadu iz Projekta,
pripremljeni obrazac Zahtjeva za ostvarivanje naknade iz projekta Bijela roda Brodsko-posavske upanije za 2013.
godinu za unošenje potrebnih podataka o gnijezdu, objektu, na kojem je smješteno, te vlasništvu i vlasniku objekta.
Takoer su dostavili i list izjave o istinitosti podataka, koji podnositelj zahtjeva mora ispuniti, a kojom potvruje
istinitost podataka koje je naveo u obrascu. Novi korisnici su upudeni da moraju priloiti sljededu valjanu
dokumentaciju:
• obrazac s podacima o poloaju gnijezda, vlasniku objekta te broju tekudeg ili iro rauna na koji de se izvršiti
uplata;
• potpisanu izjavu o istinitosti podataka navedenih u obrascu;
• dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta s rodinim gnijezdom (kopiju posjedovnog lista, vlasnikog lista i
sl.);
• kopiju osobne karte vlasnika objekta (za fizike osobe).
Stari korisnici, kod kojih je u 2013. zabiljeeno gnijezdo, a koji su naknadu temeljem predaje zahtjeva i valjane
dokumentacije ostvarili i u 2012. godini, morali su u za to predvienom polju u obrascu oznaiti je li se mijenjala
potrebna dokumentacija u odnosu na onu priloenu ranijih godina (vlasništvo, tekudi ili iro raun, osobna karta).
Ukoliko se dokumentacija nije mijenjala, stari korisnici su upudeni da moraju samo ispuniti i potpisati obrazac i izjavu
o istinitosti podataka i dostaviti ih Javnoj ustanovi. Ukoliko se nešto od dokumentacije mijenjalo, korisnik je bio
duan dostaviti novi vaedi dokument Javnoj ustanovi. Dokumentacija je u arhivu Javne ustanove te se moe u nju na
zahtjev izvršiti uvid.
Slika 2 - U sklopu godišnjeg monitoringa bijele rode biljee se i fotografiraju gnijezda
Na podruju upanije u 2013. godini zabiljeeno je 138 gnijezda. 82 od njih se nalazi na stambenim, gospodarskim i
dr. objektima i neposredno iznad njih te ispunjavaju uvjete potrebne za isplatu naknade. 56 gnijezda su na stupovima
elektrine rasvjete, stupovima u i izvan elektrine mree, stablu te ne udovoljavaju propisanim zahtjevima za isplatu
naknade. Do dana 30.08.2013. u Javnu ustanovu su stigli valjani zahtjevi 68 korisnika (za ukupno 72 gnijezda) s
pripadajudom dokumentacijom. Od toga su etiri zahtjeva podnijeli vlasnici objekta sa po 2 gnijezda na istoj adresi
(katastarskoj estici). Vaedi zahtjevi pripadali su fizikim i pravnim osobama s vlasništvom i/ili pravom korištenja
objekta s rodinim gnijezdom. Tako dolazimo do brojke od 72 gnijezda za isplatu naknade što iznosi ukupno 50.400,00
kn. Sukladno tradiciji dosadašnjih sporazuma o suradnji na realizaciji projekta „Zaštita i ouvanje bijele rode“
sklapanih izmeu Fonda za zaštitu okoliša i 11 upanija (meu njima i Brodsko-posavskom upanijom), Javna
ustanova je polovicu tih sredstava osigurala iz prorauna Brodsko-posavske upanije tj. Javne ustanove, a drugu
polovicu primila je kao donaciju Fonda.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Povjerenstvo upuduje ravnatelja Javne ustanove da polovicu ukupnog iznosa za naknade tj. iznos od 25.200,00 kn
zatrai od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost. Drugu polovicu iznosa za naknade (takoer 25.200,00
kn) Javna ustanova treba osigurati iz sredstava vlastitog Prorauna.
Listu za isplatu naknada formiralo je temeljem pristiglih prijava i podataka s terena trolano povjerenstvo sastavljeno
od djelatnika Javne ustanove i predsjednika Upravnog vijeda .
U odnosu na 2012. godinu zabiljeeno je pet gnijezda više – 133 gnijezda u 2012., 138 gnijezda u 2013. godini.
Takoer je kroz monitoring biljeena uspješnost podizanja mladih roda u 2012. godini. I ove godine su djelatnici
Javne ustanove vodili statistiku broja ptida u gnijezdima. Zabiljeeno je 279 ptida što je što je znatno više od 2012.
godine kada su zabiljeena 202 ptida. Razlog tome treba traiti u povoljnim vremenskim uvjetima i obilju hrane. Svi
prikupljeni podaci o gnijezdima i korisnicima naknade uvedeni su u bazu podataka za 2013. godinu koja se uva u
Javnoj ustanovi te ju je mogude dobiti na uvid. Takoer je izvještaj sa zapisnikom sjednice Povjerenstva dostavljen i
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost.
U 2013. godini Javna ustanova je u svrhu uinkovitijeg monitoringa (pradenja stanja) bregunica (lat. Riparia riparia)
nastavila suradnju s Lukom kapetanijom Slavonski Brod zapoetu prošle godine. Rije je o vrsti ptice iz porodice
lastavica koja gnijezdi u kolonijama naješde na pjeskovitim rijenim obalama. U obali ptice kopaju tunele na kraju
kojega polau jaja. Kapetanija je omogudila vršenje monitoringa djelatnicima Ustanove s Kapetanijina broda za
vrijeme redovne ophodnje i radova posade. Dogovoren je obilazak dijela rijeke uzvodno od Slavonskog Broda do
krajnjih zapadnih granica Brodsko-posavske upanije. U monitoringu su sudjelovali svi djelatinici Ustanove, a
provoen je 17. i 18. lipnja. Osim trolane posade broda, na plovilu je bio i mr. sc. Krešimir Šapina, dipl. ing. prometa
iz Agencije za plovne putove Luka kapetanija Slavonski Brod. Prvi dan plovilo se rutom od Davora do krajnjeg zapada
Brodsko-posavske upanije pa nazad do Davora. Sljededi dan plovilo se od Davora do Slavonskoga Broda. Tokom
plovidbe djelatnici Ustanove su dalekozorom promatrali obale traedi aktivne kolonije bregunica. Zabiljeene su
koordinate svih aktivnih kolonija bregunica s obje strane Save. Snimljene su fotografije svih aktivnih kolonija.
Takoer je procijenjen broj rupa (otvora tunela za gnijeenje) u sastavu kolonije.
Slika 3 - Kolonija bregunica na savskoj obali s rupama tunela za gnijeenje
Rezultati su bili sljededi. Zabiljeene su 4 aktivne kolonije (sve na hrvatskoj strani obale, od toga 3 nove), 2 neaktivne
(obje s bosanske strane i zabiljeene i prošle godine) i jedna koja je bila aktivna mjesec dana prije monitoringa, a u
vrijeme monitoringa ne (bosanska strana, zabiljeena i prošle godine). Utvrene 3 nove kolonije bregunica na
hrvatskoj strani obale brojale su priblino 40, 100 i 150 rupa. Jedna kolonija na hrvatskoj strani obale, zabiljeene i
prošle godine, ove godine je takoer aktivna i u njoj je zabiljeeno 200-300 rupa. Dvije prošle godine zabiljeene
kolonije na bosanskoj strani obale, sada su bile neaktivne. Jedna je brojala 30, a druga svega nekoliko rupa bududi da
je došlo do odrona obale. Takoer je utvreno da jedna kolonija s bosanske strane sa oko 50 rupa nije bila aktivna u
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 10
vrijeme monitoringa, ali je jedan od lanova posade broda potvrdio da je bila aktivna prije mjesec dana kada su vozili
tom rutom.
U 2012. godini zabiljeene su 4 aktivne kolonije, od toga 3 na bosanskoj strani obale. Ukupno su biljeile nešto više
od 230 rupa. U 2013. godini zabiljeeno je 5 aktivnih kolonija (4 aktivne u vrijeme monitoringa, 1 mjesec dana ranije)
sa oko 600 rupa. Vidljiv je porast u broju zabiljeenih rupa. No, rije je o populaciji ptica ija brojnost za vrijeme
gnijeenja uvelike moe varirati na relativno kratkom odsjeku savske obale koji je promatran. Ovisno o izabranom
vremenu monitoringa i aktivnosti rijene obale (odroni) podaci mogu znatno varirati. Svakako je dobivene rezultate
potrebno analizirati u kontekstu savske i hrvatske gnijezdede populacije ovih ptica. Bilo bi korisno provesti
monitoring više puta tokom jedne gnijezdede sezone kako bi se dobili potpuniji podaci.
Plan je Javne ustanove poboljšati vrednovanje i promidbu geoloških i paleontoloških prirodnih vrijednosti upanije.
upanija još uvijek nema niti jednog podruja zaštidenog zbog njegovih geoloških i/ili paleontoloških vrijednosti iako
postoji dosta fenomena toga tipa na našem podruju. Javna ustanova stoga ved nekoliko godina nastoji zaštititi
kanjon Pljuskara nedaleko od akumulacije Petnja. Podruje je iznimno bogato paleontološkim nalazima, ali još uvijek
nedovoljno istraeno. U svrhu dobivanja novih informacija o vrijednosti podruja i njegove promidbe Javna
ustanova je uspostavila suradnju s Muzejom brodskog Posavlja i njegovom geologinjom Ivanom Marušak. Javna
ustanova pruila je Muzeju struni savjet i podršku u oblikovanju projekta tokom travnja i svibnja, a kojim se trai
donacija u svrhu izuavanja podruja i izrade geološkog stupa za edukaciju posjetitelja na samoj lokaciji. Projekt je
prijavljen na natjeaj za donacije Zaklade Adris na kojemu je prošle godine projekt Javne ustanove Zaštita ptica
movarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj upaniji pozitivno ocijenjen i dobio donaciju u iznosu od 50.000,00
kn. Nositelj ovogodišnjeg prijavljenog projektnog prijedloga za istraivanje i promidbu kanjona Pljuskare bio je
Muzej, a partner Javna ustanova. Iako projektni prijedlog nije prošao na ovome natjeaju, dogovor je da ga se
kandidira na drugim natjeajima za donacije. Potrebno je ulaganja sredstava u ovaj tip istraivanja kako bi se ubrzala
procedura u proglašenju kanjona Pljuskare geološkim spomenikom prirode.
Ouvanje
U djelatnosti ouvanja ubrajamo razliite posebne projekte i redovne aktivnosti djelatnika Javne ustanove kojim se
zaštidena podruja, staništa i svojte nastoje odrati u povoljnom stanju. Vodedi projekt ovoga tipa u 2013. godini bio
je projekt Zaštita ptica movarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj upaniji. Ovaj projekt je pozitivno ocijenjen
na godišnjem natjeaju Zaklade Adris za dodjelu donacija, a natjecao se u kategoriji Stvaralaštvo, ekologija, baština i
dobrota.
Na natjeaju za donacije i stipendije iz programa „Znanje i otkrida“ i „Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota“
odranom 2012. godine Zaklada Adris je meu 36 najboljih projektnih prijedloga izabranih za donaciju uvrstila i
projekt Javne ustanove pod nazivom „Zaštita ptica movarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj upaniji“.
Navedenih 36 projekata izabrano je pregledom 684 projektna prijedloga pristigla na Natjeaj. Projekt Javne ustanove
je jedan od samo 6 projekata izabranih za financiranje u podruju „Ekologija“. Nositelj Projekta bila je Javna
ustanova, partner Centar za zbrinjavanje zaštidenih ivotinja u Rušici, a suradnik Turistika zajednica grada
Slavonskog Broda. upanija je bogata staništima koja privlae ptice što je prepoznato kod proglašavanja zaštidenih
podruja. Tako u upaniji nalazimo dva SPA podruja (Donja Posavina i Jelas polje) Nacionalne ekološke mree, 2
posebna ornitološka rezervata (Jelas ribnjaci i Bara Dvorina) i jedno meunarodno vano podruje za ptice (IBA
podruje Jelas polje) u kojem se gnijezdi veliki broj strogo zaštidenih movarica, ugroenih svojti i kvalifikacijskih
svojti za ekološku mreu Natura 2000.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Slika 5 - Jedan od panoa izraenih u projektu
Zaštita ptica movarica i njihova staništa u BP
Smisao Projekta je ouvati biološku raznolikost movarica našega kraja te smanjiti negativni utjecaj ovjeka na
njihovu brojnost putem edukacije i poboljšanja kapaciteta za rehabilitaciju movarica u Centru za zbrinjavanje
zaštidenih ivotinja u Rušici. Stoga je jedna od glavnih aktivnosti Projekta bila izgradnja prostrane nastambe za
rehabilitaciju ptica movarica u Centru. Provedene su i edukativne i promotivne aktivnosti. Tako je tiskana brošura s
informacijama o Projektu i tri pouna panoa koje je izradila struna suradnica Javne ustanove. Panoi su sadravali
informacija o ugroenim movaricama, vanosti ne uzimanja divljih ivotinja iz prirode i ne puštanja egzotinih
kudnih ljubimaca u prirodu, o Centru, Javnoj ustanovi i Projektu te pano s informacijama o prihvatljivom ponašanju
tokom posjeta Centru radi dobrobiti ivotinja i ouvanja okoliša. U sklopu manifestacije Svijet bajki Ivane Brlid
Mauranid u travnju su odrane radionice za djecu školskog i predškolskog uzrasta. Radionice su bile posvedene
ranije navedenim temama obraenim na panoima, a vodila ih je struna suradnica Javne ustanove. Radionice su
ukljuivale obilazak Centra tokom kojeg su djeca mogla nauiti nešto o rijetkih i ugroenim ivotinjama o kojima se
brine Centar. Vrijednost donacije Zaklade Javnoj ustanovi za provedbu Projekta bila je 50.000,00 kn, a Projekta je
uspješno završen u svibnju 2013. godine.
Slika 6 - Edukacija djece u sklopu Projekta
Centar za zbrinjavanje zaštidenim ivotinja u Rušici nije sluajno izabran za partnera u ovom velikom projektu. Svake
godine veliki broj ozlijeenih divljih ivotinja stie u Centar. Takoer, ondje prezime brojne mlade ili onemodale ptice
selice koje nisu spremne na dugu migraciju na jug. Svake godine Centar u suradnji s ornitolozima i Javnom
ustanovom u proljede pušta oporavljene škanjce (lat. Buteo buteo) i bijele rode (lat. Ciconia ciconia) u prirodu. Centar
svake godine zbrinjava i veliki broj mladih sova koje donose graani, kao i kudnih ljubimaca o kojima se više ne mogu
brinuti. U Centru se brinu i o zaplijenjenim ivotinjama krijumarenim preko granice ili dranim u neadekvatnim
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 12
uvjetima. Jedan od ciljeva Projekta je bio upoznati graane da ozlijeene divlje ivotinje mogu zbrinuti u Centru.
Takoer je bilo vano educirati javnost kako bi se smanjio broj mladunadi divljih ivotinja koje nepotrebno završe u
zatoeništvu jer ih graani uzimaju iz prirode u zabludi da su napušteni. Time se nanosi nepovratna šteta osjetljivim
ekosistemima, a i preoptereduju se kapaciteti Centra što moe utjecati na kvalitetu rada.
Svake godine djelatnici Javne ustanove prime odreeni broj prijava graana o nalazu bolesnih i ozlijeenih ivotinja
ili o nalazu mladih ptica, naješde sova, koje smatraju napuštenim. Djelatnici Javne ustanove ove nalaze rješavaju
izlaskom na teren ili kroz upute graanima kakvu proceduru dalje trebaju poštivati. Upute o postupku kod nalaska
ozlijeenih ili naizgled napuštenih divljih ivotinja, struna suradnica stavila je i na internetsku stranicu Javne
ustanove. Dio ozlijeenih ivotinja djelatnici Javne ustanove preuzimaju na terenu i nose u Centar za zbrinjavanje.
Ove godine na taj nain je zbrinut orao štekavac (lat. Haliaeetus albicilla), kojeg su pronašli djelatnici Hrvatskih šuma
u šumi Migalovci, i dvije rode iji su nalaz prijavili graani. Iscrpljeni i oslabljeni orao de biti pušten po oporavku, a
rode de zbog ozljeda biti trajno zadrane u Centru. Takoer su graani prijavili nalaz male ušare (lat. Asio otus) u
Slavonskom Brodu, u parku pored zgrade upanije, te su je djelatnici Javne ustanove vratili na granu kako bi ju
roditelji nastavili hraniti. Za jednu mladu ušaru dane su upute nalazniku u Vinkovcima koji je informacije i kontakt
našao na web stranici Javne ustanove. Kod nalaza ubijenih, ozlijeenih, ranjenih, iscrpljenih ili bolesnih strogo
zaštidenih ivotinja vana je suradnja Javne ustanove sa inspekcijom zaštite prirode. O ovakvim nalazima se informira
inspekcija koja dalje postupa sukladno svojim ovlastima.
Slika 7 - Radovi u školskom vrtu za leptire
u OŠ uro Pilar Slavonski Brod PŠ Kolonija
U sklopu svojih redovnih aktivnosti djelatnici Javne ustanove obilaze zaštidena podruja i podruja ekološke mree.
Ovakvi obilasci vani su za nadzor podruja, utvrivanje njihova stanja i planiranja upravljanja podrujem i njegova
ouvanja. Tokom obilazaka biljee se divlje vrste i staništa te fotografiraju i snimaju za potrebe izvještavanja, ali i
promidbenih i edukativnih aktivnosti Javne ustanove. Snimljeni materijali koriste se u izradi promidbenih
materijala, stavljaju na web stranicu Javne ustanove i koriste u suradnji s novinarima za informiranje graana.
Osim obilazaka, koje provode djelatnici Javne ustanove, zaštidena podruja obilazi i inspekcija zaštite prirode.
Inspektor zaštite prirode Mato Mlakid obavio je u listopadu inspekcijski nadzor ornitološkog rezervata „Bara Dvorina“
bududi da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo dopuštenje za izmuljivanje bare Opdini Klakar. Izmuljivanje
nije provedeno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u vrijeme izdavanja odobrenja (poplave i visok vodostaj). Nakon
toga obavio je inspekcijski nadzor znaajnog krajobraza Gajna sukladno Rješenju o dopuštenju izgradnje poune
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 13
staze u znaajnom krajobrazu Gajna, koje je izdao Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko-posavske upanije, a koja se gradi u sklopu projekta NIP – Stan na Gajni. Inspektor nije našao nepravilnosti.
U studenom 2013. godini zakljuen je i projekt „Ouvanje biološke i krajobrazne raznolikosti zaštidenih prirodnih
podruja u Brodsko-posavskoj upaniji“ UNESCO Participacijskog programa 2010./2011. u kojem je Javna ustanova
bila partner Veleuilištu u Slavonskom Brodu. Javna ustanova je od voditeljice projekta Boice Palenkid preuzela
opremu kupljenu donacijom u sklopu Projekta – dva dalekozora i dva kompaktna fotoaparata. Time je zakljuen
Projekt provoen od 2011. godine.
Tokom 2013. godine odravani su sastanci ravnatelja i strune suradnice Javne ustanove s uiteljicom Mirjanom
Dolibašid Pešut iz OŠ uro Pilar Slavonski Brod PŠ Kolonija. Struna suradnica je osmislila projekt Školski vrt za leptire
koji de zajedno provoditi 4. d razred PŠ Kolonija sa svojom uiteljicom Mirjanom Dolibašid Pešut i Javna ustanova.
Projekt je zapoeo sadnjom vrta u listopadu 2013., a nastavit de se tokom 2014. godine brojnim aktivnostima. Cilj
Projekta je edukacija djece o vanosti ouvanja leptira i zdravlja ekosistema kojima pripadaju te stvaranje
mikrostaništa za leptire u gradskim uvjetima. Naglasak Projekta stavlja se na djecu koja kroz rad, uenje i igru trebaju
nauiti osnove odravanja vrta i osnovne principe ekologije, biologije i zaštite prirode. U vrtu de uenici posaditi vedi
broj biljaka koje privlae i hrane leptire. Djeca de pratiti prisutnost leptira u vrtu, fotografirati i biljeit biljke koje
posjeduju leptiri. Uhodani projekt pokušali bi proširiti i na ostale osnovne škole Brodsko-posavske upanije.
Odravanje
Pet od sedam zaštidenih podruja u Brodsko-posavskoj upaniji su doprirodna staništa nastala djelovanjem ovjeka
na prirodu i njezinim korištenjem u skladu s naelima odrivosti. Takoer su i podruja ekološke mree u našoj
upaniji nastala preteno pod utjecajem ovjeka i bez njegova djelovanja nemogude ih je ouvati u povoljnom stanju
ouvanosti. Zaštidena podruja obuhvadaju ribnjake te pašnjake i livade koji se tradicionalno koriste. Uz ribnjake i
pašnjake, ekološka mrea obuhvada i velike šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma i znatno manje površine u
vlasništvu privatnih šumoposjednika. Aktivno odravanje šumskih kompleksa i ribnjaka u zaštidenim podrujima u
funkciji odrivog korištenja provode Hrvatske šume, šumoposjednici i koncesionari ribnjaka sukladno resornim
propisima i uvjetima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Pri tome je nuna njihova
suradnja s Javnom ustanovom kako bi se ugroena staništa i svojte ouvale. Ustanova posebno dobru suradnju ima s
Upravom šuma podrunica Nova Gradiška pod ijom su upravom gotovo sve dravne šume u upaniji. Nadamo se da
de s godinama suradnja postati još tješnja s obzirom na zahtjeve i odgovornosti koje pred Hrvatske šume i Javnu
ustanovu stavlja proglašenje šumskih podruja europske ekološke mree Natura 2000.
U posljednje vrijeme najvede su opasnosti od nestanka tradicionalnih pašnjaka koji su znaajna prirodna vrijednost
našeg podneblja. Napuštanje tradicionalne poljoprivrede i ispaše stoke na pašnjacima, kao i redovnog košenja livada,
prijete nestankom ovih staništa koja su se razvijala stoljedima pod utjecajem ovjeka. Pašnjaci sve više zarastaju u
invazivne i drvenaste svojte te polako prelaze u šumska podruja. Time nepovratno nestaju brojne vrste vezane za
livade i pašnjake. U svrhu prevencije ovakvih gubitaka, Javna ustanova morati de osigurati sve uu suradnju s
korisnicima zaštidenih pašnjaka. U posljednjih nekoliko godina aktualizirano je pitanje osnivanja pašnjakih zajednica
koje de modi koristiti zaštidene pašnjake u dravnom vlasništvu i za odravanje pašnjaka primati poticaj vezan za
hektar odravane površine. Ovakve su stimulacije nuno potrebne zaštidenim pašnjacima bududi da se zbog
neisplativog i oteanog korištenja u selima sve više napušta ekstenzivna poljoprivreda. Dobar primjer ostalim
poljoprivrednicima ved desetljedima daje Brodsko ekološko društvo (BED). BED je u projektu iz programa CARDS 2004
kupio stado autohtone pasmine goveda slavonsko-srijemsko podolsko govedo koji na znaajnom krajobrazu Gajna
pasu tokom cijele godine. Osiguran je i elektrini pastir, kako za stado BED-a tako i za krave u vlasništvu seljana, što
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
olakšava uzgoj goveda seoskom poljoprivrednom stanovništvu. Takoer je dio seljana pribavio autohtone podolce te
ih napasuje na Gajni. Osnovana je i Braniteljska zadruga Eko Gajna, a prošle godine i pašnjaka zadruga kako bi se
poboljšali uvjeti za ekstenzivnu poljoprivredu lokalnog stanovništva i stekli uvjeti za dobivanje poticaja za ispašu i
odravanje zaštidenog pašnjaka kakvi su uobiajni u zemljama Europske Unije. Javna ustanova pokušava biti što bolji
suradnik i podrška BED-u i korisnicima zaštidenih pašnjaka kako bi se omogudila ispaša i sprijeio gubitak ovih
vrijednih staništa. Struna sluba Javne ustanove dala je prijedlog uvjeta zaštite prirode za zaštideni pašnjak Gajnu
koji je, uz odreene izmjene, odobrilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te je ugraen u program gospodarenja
zaštidenim pašnjakom pašnjake zajednice. Takoer, velika je pomod odravanju tradicionalne ispaše na Gajni
postojanje uvara Gajne koji se brine o stoci i odrava elektrinog pastira. uvar je zaposlenik Brodskog ekološkog
društva, a temeljem godišnjeg ugovora polovicu iznosa njegove plade sufinancira Javna ustanova. Vezano za
odravanje pašnjaka, esti su tokom godine sastanci predstavnika BED-a i Javne ustanove te zajedniko planiranje
projekata i upravljanja Gajnom. U travnju je odran sastanak ravnatelja Javne ustanove s proelnikom Upravnog
odjela za poljoprivredu Brodsko-posavske upanije eljkom Burazovidem i predsjednikom BED-a Šimom Benešom.
Razgovaralo se o problematici ishrane goveda na znaajnom krajobrazu Gajna uslijed nepovoljnih uvjeta na pašnjaku
nastalih zbog dugotrajnih poplava.
Slika 8 - Podolci na poplavljenoj Gajni u travnju 2013.
Ravnatelj je u sijenju sudjelovao i na radionici pod nazivom „Postavljanje okvira za izradu poljoprivredno-okolišnih
mjera za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i prirode organizira u suradnji s
Dravnim zavodom za zaštitu prirode. Ciljevi radionice su bili sljededi: analizirati stanje prirode vezano uz utjecaj
poljoprivrede, analizirati ciljeve zaštite prirode povezane s poljoprivredom koje je potrebno postidi provoenjem
poljoprivredno-okolišnih mjera i postizanje ciljeva zaštite, raspraviti mogude pristupe u osmišljavanju poljoprivredno-
okolišnih mjera za zaštitu prirode, analizirati socio-ekonomsku situaciju poljoprivrednih proizvoaa i njihovo
ukljuivanje u poljoprivredno-okolišni program, analizirati iskustva starih i novih zemalja lanica u osmišljavanju i
provoenju poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode, te kroz rad u grupama analizirati ciljeve i prijedloge
potencijalnih poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj.
U svibnju je ravnatelj Javne ustanove s Davorinom Pihom, voditeljem Vodnogospodarske ispostave „Brodska
Posavina“ Davorinom Pihom obilašao lokacije s kojih de se uzimati zemlja za povišenje nasipa u Oprisavcima.
U travnju je izraen Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poara na zaštidenim podrujima
Brodsko-posavske upanije za 2013. godinu. U Program su uvedeni aurni podaci o hitnim telefonskim brojevima
vatrogasnih zapovjednika nadlenih po pojedinim zaštidenim podrujima, opisi prioriteta zaštite prirode i prilaza za
svako pojedino zaštideno podruje. Dio Programa su i karte zaštidenih podruja sa oznaenim minsko sumnjivim
dijelovima na samom podruju i u neposrednoj okolici. U svibnju su inspektori zaštite prirode Mato Mlakid i eljko
Vukovid proveli inspekcijski nadzora Programa.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Na zaštidenim podrujima Brodsko-posavska upanije, ovisno o kategoriji zaštite, i podrujima ekološke mree
dopušten je vedi ili manji broj razliitih gospodarskih aktivnosti. Sve one moraju biti usklaene s prioritetima zaštite i
stupnjem osjetljivosti odreenog podruja te u skladu s naelima odrivog razvoja. Djelatnosti iz sektora
poljoprivrede, šumarstva i ribnjaarstva ne moraju biti prepreka zaštiti prirode, nego se mogu odrivo odvijati na
korist svih. U zaštiti prirode posebno mjesto ima i odrivi turizam bududi da kroz turizam mogu promovirati prirodne
vrijednosti, a zarada usmjeriti u aktivnosti zaštite prirode. Na zaštidenim podrujima Brodsko-posavska upanije
nema razvijenog komercijalnog turizma, ali se svake godine biljei sve vedi interes škola i izletnika za obilaskom
zaštidenih podruja. Ovaj tip posjetitelja obino eli dobiti odreene informacije o prirodnim vrijednostima, a to se
do sada ostvarivalo uglavnom strunim vodstvom djelatnika Javne ustanove, iskljuivo za organizirane grupe. Pri
tome je najvedi problem bio nedostatak infrastrukture za posjetitelje. Ovakav problem nije specifian samo za javnu
ustanovu Brodsko-posavske upanije, nego adekvatna infrastruktura nedostaje velikoj vedini zaštidenih podruja u
Hrvatskoj.
Slika 10 - Mostovi na pounoj stazi na Gajni
Problem je prepoznalo resorno ministarstvo za zaštitu prirode te je 2011. godine poelo provoditi Projekt integracije
u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project - NIP). Projekt je financiran zajmom Svjetske banke. Svrha mu
je pripremiti ustanove za zaštitu prirode u Hrvatskoj na ulazak u Europsku Uniju. Tim de dogaajem Hrvatska preuzeti
i obveze pradenja stanja biološke raznolikosti i stanja podruja europske ekološke mree Natura 2000 na svojem
teritoriju. Projektom de se financirati izgradnja infrastrukture u zaštidenim podrujima, izrada planova upravljanja za
odabrana podruja ekološke mree Natura 2000, izrada protokola i nabava opreme vane za pradenje stanja biološke
raznolikosti, o emu de Hrvatska izvještavati Europsku komisiju u šestogodišnjim periodima, te izrada digitalne baze
podataka s informacijama o staništima i svojtama od vanosti za Europsku Uniju. Projektom Stan na Gajni,
financiranim iz NIP-a, osigurana je izgradnja informacijsko-edukacijskog centra na Gajni u formi tradicijskog šokakog
stana. Nositelj projekt Stan na Gajni bila je Javna ustanova, a partner Brodsko ekološko društvo. Centar de se koristiti
za prihvat posjetitelja, školskih ekskurzija, znanstvenika i strunjaka, za odranje razliitih predavanja i radionica
namijenjenih korisnicima zaštidenih podruja i ekološke mree. Istim projektom na Gajni de biti izgraena i pouna
staza sa 10 informativnih ploa. Teme ploa biti de predstavljanje vrijedne flore i faune pašnjaka, povijesni prikaz
podruja i tradicijske gradnje, ekološka mrea Natura 2000, obnova pašnjaka na Gajni regulacijom reima plavljenja,
autohtone pasmine domadih ivotinja na Gajni i dr. Ploe poune staze su idejno i sadrajno osmislile Iris Beneš iz
Brodskog ekološkog društva i struna savjetnica Javne ustanove. Interpretaciju i dizajn ploa napravila je organizacija
Muze d.o.o. koje je Ministarstvo izabralo za ove poslove u svim projektima NIP-a. U blizini Centra izgraeno je i
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 16
odmorište sa stolovima i klupama za posjetitelje Centra i poune staze. Otvorenje poune staze predvia se za
travanj 2014. godine.
Tokom 2012. godine djelatnici Javne ustanove suraivali su sa upanijskim Upravnim odjelom za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša, Upravnim odjelom za europske integracije i Upravnim odjelom za graditeljstvo i
prostorno ureenje na pripremi projektne dokumentacije te odgovarajudih dopuštenja i dozvola za ostvarenje ovoga
Projekta. Najveda prepreka bila je pribavljanje Odluke o osnivanju prava graenja na Gajni Agencije za upravljanje
dravnom imovinom (AUDIO) bududi da je zemljište predvieno za gradnju u vlasništvu Republike Hrvatske. U
travnju je potpisan ugovor o osnivanju prava graenja na rok od 30 godina. Po isteku roka izgraena nekretnina de
prijedi u vlasništvo Republike Hrvatske.
Slika 11 - Radovi na izgradnji informacijsko-edukacijskog
centra Stan na Gajni
Slika 13 - Dovršeni Stan u studenom 2013. godine
Radovi su zapoeli u srpnju 2013. godine. Javnim natjeajem Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za izvoaa radova
izabralo je Izgradnju Maarevid d.o.o. iz Oprisavaca. Radovi su se odvijali u skladu a izraenim planom upravljanja
okolišem. Bududi da nije bilo vedih problema ni zastoja, radovi su završeni krajem listopada, a Centar je sveano
otvoren 15. studenog 2013. godine. Stan je otvorio pomodnik ministra zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep s
ravnateljem Javne ustanove i voditeljom Projekta Mariom Paviidem i predsjednikom Brodskog ekološkog društva
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
[email protected] 17
Šimom Benešom, a uz njih su na otvorenju govorili upan brodsko-posavski Daniel Marušid i naelnik Opdine
Oprisavci Pejo Kovaevid. Otvorenju su prisustvovali i zamjenik upana Davor Vlaovid, Igor Kreitmeyer iz NIP tima
Ministarstva, odgovoran za nacionalnu koordinaciju projekta NIP, predstavnice Svjetske banke, suradnici Javne
ustanove i ravnatelji i djelatnici ustanova za zaštitu prirode iz razliitih dijelova Hrvatske. Otvorenje su uveliale
lanice Udruge ena Smiljak iz Oprisavaca odjevene u oprisavaku narodnu nošnju. Veliku pomod u organizaciji
otvorenja pruila je Opdina Oprisavci. S otvorenja je izvjestio veliki broj lokalnih medija. Vrijednost projekta Stan na
Gajni je 773.642,82 kuna.
Slika 15 - Najvaniji dio Stana je ureena dvorana za
predavanja i radionice
Javna ustanova surauje sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša i Dravnim zavodom za
zaštitu prirode u njihovim svakodnevnim poslovima u postupku procjene utjecaja zahvata na prirodu u ekološkoj
mrei bududi da Javna ustanova raspolae podacima o prirodnim vrijednostima na koje bi zahvati mogli utjecati.
Takoer sudjeluje i na javnim uvidima kod ocjene prihvatljivosti zahvata za podruja ekološke mree. U lipnju u
Slavonskom Brodu su tako djelatnice Javne ustanove sudjelovale na Javnom uvidu i Javnom izlaganju u Studiji glavne
ocjene prihvatljivosti zahvata za podruje ekološke mree, zahvata izgradnje „Brze ceste: granica Republike
Maarske – Virovitica – Okuani – Granica BiH, dionica: Okuani – granica BiH“, u Brodsko-posavskoj upaniji, za
podruje ekološke mree «HR2001116 Sava» i «HR2000416 Lonjsko polje» - vana podruja za divlje svojte i stanišne
tipove te « HR1000004 Donja Posavina » - meunarodno vano podruje za ptice, za zahvat izgradnje „Brze ceste:
granica Republike Maarske – Virovitica – Okuani – Granica BiH, dionica: Okuani – granica BiH“, u Brodsko-
posavskoj upaniji, nositelja zahvata Hrvatske ceste.
Djelatnici Javne ustanove sudjeluju na razliitim radionicama, skupovima i seminarima na kojima se stjeu znanja za
bolje korištenje zaštidenih podruja. Tako je ravnatelj u travnju sudjelovao na sastanku o razvoju gospodarskih
odnosa izmeu Njemake i Brodsko – posavske upanije na podruju poljoprivrede i prehrambene industrije.
Ravnatelj Paviid sudjelovao je na seminaru „Kako se pripremamo za strukturne fondove EU?“ koji je odran u
Daruvaru u organizaciji UO za razvoj i europske integracije Brodsko-posavske upanije. Teme dvodnevnog seminara
bile su: Strukturni fondovi EU i njihov znaaj za razvoj RH, Kako se pripremamo za strukturne fondove EU?,
Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava EU fondova, Iskustva i izazovi u korištenju strukturnih fondova EU u
Sloveniji, Hrvatske vode i EU projekti, Aktualnosti i izazovi 2012. – 2018., Iskustva i izazovi u korištenju strukturnih
fondova EU u Maarskoj, Pogled u strateške i programske odrednice za EU za razdoblje 2014.-2020. - Zajednika
poljoprivredna politika i ruralni razvoj; strateški okvir EU u kontekstu poticanja gospodarstva s naglaskom na SME;
turizam; zaštita okoliša i energija. Predavai su iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije,
Hrvatskih voda, Plavog partnera d.o.o. te gosti iz Maarske i Slovenije. (partnersko vijede)(19.20 i 21.2012.)
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
studenom dvodnevni seminar o Upravljanju projektnim ciklusom. Na seminaru je sudjelovala struna savjetnica
Javne ustanove.
Ravnatelj je u travnju sudjelovao na radionici u Zagrebu na temu Strukturnih fondova.
Ravnatelj je takoer u travnju sudjelovao na sjednici upanijskog partnerskog vijeda. Na sjednici su se potvrdile Liste
prvenstva projekata za sufinanciranje po „Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za
financiranje iz fondova Europske unije za 2013. godinu“, a za potprogram „Pripreme lokalnih projekata na
potpomognutim podrujima.
Struna suradnica i viša referentica pohaale su u travnju dvodnevnu radionicu „Kako uspješno prijaviti projekt“
vezan za prijavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograninog programa Hrvatska – Srbija. Razjašnjene su
novosti u pravilima prijave i obrascima ovog poziva.
U Šibensko-kninskoj upaniji odran je u lipnju trodnevni skup ravnatelja javnih ustanova za zaštitu prirode u
Republici Hrvatskoj na kojoj je sudjelovao i ravnatelj Javne ustanove.
Viša referenticaje u rujnu sudjelovala na edukaciji „Programi Europske unije“ koju je organizirao CTR- Razvojna
agencija Brodsko-posavske upanije d.o.o. u sklopu Potprograma V - „Jaanje ljudskih potencijala na lokalnoj i
regionalnoj razini za uinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.
Takoer je u listopadu sudjelovala na predavanju u organizaciji Brodsko-posavske upanije u suradnji s
Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske.
Teme su bile strategija odrivog razvoja lokalne zajednice i drave, Zakon o regionalnom razvoju i priprema projekata
prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske Unije.
Promicanje
Vana zadada Javne ustanove je promicanje prirodnih vrijednosti, zaštite prirode i informiranje javnosti o
aktivnostima Javne ustanove. Ova zadada svakodnevno se ostvaruje putem web stranice Javne ustanove koja se
redovito aurira. Ostvaruje se i kroz suradnju s novinarima, nevladinim udrugama, korisnicima zaštidenih podruja,
drugim javnim ustanovama, nastavnicima i školama, društvima, turistikim zajednicama, znanstvenicima,
strunjacima i hobistima zainteresiranim za zaštitu prirode. S njima se dogovaraju i provode razliiti projekti i
obiljeavanja znaajnih datuma u zaštiti prirode koja su dobro pradena od strane medija.
Glavne medijske aktivnosti u 2013. godini bile su koncentrirane na provoenje projekta Zaštita ptica movarica i
njihova staništa u Brodsko-posavskoj upaniji i na projekt Stan na Gajni. U nekoliko navrata su u tu svrhu prireena
predstavljanja ovih projekata i njihovih rezultata za što su novinari dobili posebne pozivnice. Posebno po medijskom
odazivu treba izdvojiti završetak projekta Zaštita ptica movarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj upaniji. 22.
svibnja u Rušici sveano je otvorena nastambe za ugroene ptice rodarice i druge movarice, predstavljen letak i 3
pouna panoa izraena u Projektu. Time je obiljeen i Meunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u
Republici Hrvatskoj. Televizijski prilog o tome objavili su istoga dana na Slavonskobrodskoj televiziji i Hrvatskoj
radioteleviziji. lanci o Projektu i otvorenju objavljeni su i u tjedniku Posavska Hrvatska, Glasu Slavonije, regionalnom
izdanju Veernjeg lista, portalu Javno.hr te na Radiju Slavonija. Ravnatelj je takoer dao izjavu za Radio Nova
Gradiška.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Slika 16 - Na sveanom otvorenju nastambe za ptice izgraene
u sklopu projekta Zaštita ptica movarica i njihova staništa u BP
Projekt Stan na Gajni je predstavljen u medijima na Dan planeta Zemlje (22. travnja) prigodnom konferencijom za
novinare na kojoj su dali izjave i na pitanja odgovarali ravnatelj Javne ustanove, zamjenik upana za gospodarstvo
Davor Vlaovid i proelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske upanije
Miroslav Jarid.
Zemlje na kojoj je predstavljen projekt Stan na Gajni
Sveano otvorenje Stana odrano je 15. studenog te su na njega pozvani predstavnici svih medija aktivni u Brodsko-
posavskoj upaniji. O otvorenju su izvještavali Slavonskobrodska televizija, Posavska Hrvatska, Veernji list,
Slavonskobrodski vjesnik, Radio Slavonija, Sbplus portal, Brod portal. Informacije o otvorenju objavljene su na web
stranicama Javne ustanove, Brodsko-posavske upanije i Brodskog ekološkog društva. Bududi da je Projekt dio
projekta NIP Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo ga je promoviralo na svojim web stranicama i u
medijima (Index.hr). Projekt je bio praden od strane medija tokom cijele godine kroz izjave ravnatelja Javne ustanove
i prigodne reportae.
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Slika 18 - Pomodnik ministra zaštite okoliša i prirode
Nenad Strizrep na sveanom otvorenju Stana na Gajni
Ravnatelj i djelatnici Javne ustanove takoer su bili na otvorenjima drugih edukacijskih centara izgraenih u projektu
NIP. Ravnatelj se u oujku odazvao pozivu na sveanom otvorenju Edukacijsko-promidbenog centra Javne ustanove
za upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske upanije u Radoboju. Djelatnici Javne
ustanove bili su u kolovozu na sveanom otvorenju poune staze znaajnog krajobraza u Erdutu Javne ustanove
Agencije za upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima na podruju Osjeko-baranjske upanije.
Poetkom oujka su ravnatelj Javne ustanove i struna suradnica dali izjave za reportau Slavonskobrodske televizije.
Reportaa je bila posvedena ugroenim proljetnicama i zakonskoj regulativi koja regulira njihovo branje.
U kolovozu je ravnatelj Javne ustanova dao izjavu za Slavonskobrodsku televiziju o napretku radova izgradnje
informacijsko-edukacijskog centra Stan na Gajni. Prilog je emitiran u Dnevniku istoga dana.
Ravnatelj je u travnju sudjelovao na sveanosti otvaranja izlobe „Tritonovo blago“. Izloba predstavlja malakološku
zbirku eljka Zuanovida i biti de trajno otvorena za posjetitelje u prostorijama upnog stana upe sv. Jakova Apostola
u Klakaru. Posjetitelji takoer mogu obidi i kompleks crkve sa upnim stanom koji su zbog svoje kulturno-povijesne
vanosti proglašeni zaštideni kulturnim dobrom.
Slika 19 - Novi broj biltena Javne ustanove
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
Struna suradnica je u studenom sudjelovala na predstavljanju kalendara Mate Blaevca Pajkova u Galeriji Goll.
Kalendar sadri fotografije motiva iz posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina ovog kroniara sela Donja
Bebrina.
U 2013. godini Javna ustanova je izdala tredi broj biltena Zaštidena priroda brodsko-posavska. Ovaj broj objavljuje
aktivnosti u zaštiti prirode na podruju Brodsko-posavske upanije tokom 2012. godine. Teme su bile: Pašnjak Iva,
Mekušci, Monitoring populacije bijele rode, Vanost i primjena prstenovanja ptica u zaštiti prirode, Javna ustanova i
škole – promotori zaštidenih prirodnih vrijednosti Brodsko-posavske upanije, Zaštita ptica movarica i njihova
staništa u Brodsko-posavskoj upaniji te Ivanjski rovaš. Tekstove su pisali Mario Paviid, Vesna Andrid i Mario Ragu.
U ovom broju je objavljen izvještaja Dušana Jelida o Istraivanju herpetofaune Brodsko-posavske upanije koje je
financirala Javna ustanova.
Od 2011. godine aktivna je web stranica Javne ustanove koja se redovito aurira i na kojoj se mogu nadi sve
aktualnosti vezane za rad Javne ustanove, informacije o zaštidenim podrujima, svojtama i staništima, ekološkoj
mrei, istraivanjima i projektima u zaštiti prirode na podruju Brodsko-posavske upanije. Web stranicu moete
pogledati na adresi:
Slika 20 - Web stranica Javne ustanove redovno se aurira
U prilogu je tablica sa financijskim izvješdem koja je dio ovoga dokumenta.
Klasa: 351-01/14-01/16
Urbroj: 2178/01-27-01-14-2
Predsjednik Upravnog vijeda:
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BP
Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod Tel./Fax. 035/409-042 MB 2148285 OIB 58615312132
www.priroda-bpz.com