Click here to load reader

JAVNA RASPRAVA UVOD - Grad · PDF file1 URBANISTI»KI PLAN UREĐENJA UPU 1 - KRK JAVNA RASPRAVA UVOD Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

 • View
  260

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of JAVNA RASPRAVA UVOD - Grad · PDF file1 URBANISTI»KI PLAN UREĐENJA UPU 1 - KRK JAVNA...

 • 1

  URBANISTIKI PLAN UREENJA UPU 1 - KRK

  J A V N A R A S P R A V A

  U V O D

  Podruje obuhvata Urbanistikog plana ureenja UPU 1 - Krk odreeno je Prostornim planom ureenja Grada Krka, a obuhvaa naselje Krk u granicama graevinskog podruja naselja Krk NA 1 (ukljuuje ureene plae Gradska plaa - R310 i Draica R311), te graevinsko podruje izvan naselja za izdvojene namjene sportsko - rekreacijske namjene R11 Lunta (ukljuuje ureenu plau Jedriliarski klub R38).

  Predmetno podruje se nalazi na centralnom junom dijelu Grada Krka, i smjeteno je u Zatienog obalnog podruja mora (ZOP), podruja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,

  Izvod iz II. IiD PPUG-a Krka Graevinsko podruje naselja Krk

  s ucrtanom granicom obuhvata UPU-a

  Za podruje naselja Krk u proteklih desetak godina kontinuirano je izraivana prostorno-planska dokumentacija. U nastavku slijedi kronoloki prikaz donoenja planova na predmetnom podruju:

  - Urbanistiki plan ureenja naselja Krk (SN PG 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11) osnovni plan iz 2000.g. meu prvima iz generacije novih planova) s pet Izmjena i dopuna Plana (od kojih je najznaajnija izmjena iz 2008.g.);

  - Prostorni plan ureenja Grada Krka (SN PG 7/07, 41/09 i 28/11).

  Obzirom na zastarjelost vaeeg UPU-a naselja Krk, izrauje se novi Urbanistiki plan ureenja UPU 1 Krk. Podruje obuhvata UPU-a pokriveno je sljedeim dokumentima prostornog ureenja:

  - Prostorni plan Primorsko-goranske upanije (SN PG 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 03/11), - Prostorni plan ureenja Grada Krka (SN PG 7/07, 41/09 i 28/11) , - Urbanistiki plan ureenja naselja Krk (SN PG 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11) - Detaljni plan ureenja Turi-visoka zona u Gradu Krku (SN PG 8/01, 3/02, 22/08), - Detaljni plan ureenja zone groblja u gradu Krku (SN PG 31/01), - Detaljni plan ureenja Toljani - Karabai Grdini u Zoni 34 na podruju Gerbecaj u gradu Krku (SN PG 33/01, 22/08), - Detaljni plan ureenja Pahli Marui u Zoni 21 na podruju Kartec u gradu Krku(SN PG 33/01, 6/03, 22/08), - Detaljni plan ureenja areala Skomeri u Zoni 32 i 33 na podruju Gerbecaj u gradu Krku (SN PG 27/03, 22/08), - Detaljni plan ureenja Zone 26 u gradu Krku (SN PG 32/06, 43/08),

 • 2

  - Detaljni plan ureenja dijela podruja Radieve ulice u gradu Krku (SN PG 23/05), - Detaljni plan ureenja Galija u gradu Krku (SN PG 50/06), - Detaljni plan ureenja dijela podruja Krunog toka i Ulice Slavka Nikolia u gradu Krku (SN PG 37/07), - Detaljni plan ureenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv.Petar u gradu Krku (SN PG 37/07), - Detaljni plan ureenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (SN PG 37/07), - Detaljni plan ureenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (SN PG 50/07). - Program mjera za unapreenje stanja u prostoru Grada Krka (SN PG 14/07) na temelju kojeg je donesena

  Odluka o izradi Urbanistikog plana ureenja UPU 1 Krk (SN PG 32/08 i 9/12), a koji je u meuvremenu stavljen van snage.

  Za potrebe izrade novog UPU-1 Krk izraen je Program za izmjenu i dopunu Urbanistikog plana ureenja naselja Krk, kojim su detaljno analizirane i predloene sve promjene koje e se ugraditi u novi plan. Svrha Programa je analiza osnovnih obiljeja i specifinosti prostora te izmjene pojedinih planskih postavki koje su poslijedica protoka vremena, te potreba za drugaijim sagledavanjem pojedinih dijelova grada. Programom su istraene mogunosti potencijalnih lokacija i dani prijedlozi osnovne organizacije prostora, analiziran prometni sustav te dati prijedlozi. Program je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Krka na 55. sjednici Gradskog poglavarstva odranoj 21.sijenja 2008.g.

  Takoer, vano je naglasiti da su proceduru donoenja Plana ve u fazi izrade Nacrta prijedloga plana za prethodnu raspravu ukljueni i graani te pravne osobe (nije dio zakonom propisane procedure donoenja plana) koji su svojim prijedlozima putem zahtjeva utjecali na vane segmente novog plana (namjena povrina, uvjeti i reimi graenja i sl.). Smatramo da je ukljuivanje u ovako ranoj fazi izrade plana svih zainteresiranih kvalitetan pomak u planiranju razvoja grada. Prethodna rasprava je odrana 17.srpnja 2009.g. U meuvremenu, uslijed novih zahtjeva graana, projekata od znaaja za grad Krk, izmjene ZPUG ustanovila se potreba izrade Izmjene i dopune PPUG-a Grada Krka, obzirom da bez izmjene navedenog plana nije mogue ugraditi neke od zahtjeva u novi UPU. II. IiD PPUG-a donesene su krajem 2011.g. Time su ostvarene sve pretpostavke za nastavak izrade novog UPU-a.

  Novi Urbanistiki plan ureenja naselja Krk se izrauje u cjelosti na HOK-u u mjerilu 1:5000.

  O S N O V N I P O D A C I O S T A N J U U P R O S T O R U

  Grad Krk smjeten je na poziciji koja osigurava iznimno dobru prometnu povezanost, ne samo sa gradovima Primorsko-goranske upanije ve i sa cijelom Hrvatskom i susjednim zemljama. Naselje Krk je administrativno, upravno, gospodarsko, drutveno, kulturno i turistiko sredite podruja lokalne samouprave.

  Smjetaj grada Krka u irem prostoru Obuhvat UPU-1 Krk prikazan na zranom snimku

 • 3

  Podruje obuhvata plana je na zapadu definirano zonom za izdvojene namjene izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene Lunta i dijelom graevinskog podruja naselja Kartec, na istoku granii sa zonom ugostiteljsko turistike namjene Politin, dok na jugu granicu ini linija koja prati obalnu crtu na udaljenosti od cca 300 m ukljuujui luku Krk. Sjeveroistono od obuhvata plana, naselje zaobilazi dravna cesta koja nastavlja prema uvali Koljun te krajnjem istoku otoka Bakoj.

  Ukupna povrina promatranog podruja iznosi cca 344 ha. Unutar granica obuhvata, Prostornim planom ureenja Grada Krka utvrene su slijedee namjene povrina:

  - graevinsko podruje naselja Krk NA 1 (ukljuuje ureene plae Gradska plaa - R310 i Draica R311),

  - graevinsko podruje za izdvojene namjene sportsko-rekreacijske namjene R11 (ukljuuje ureenu plau Jedriliarski klub R38).

  - luka otvorena za javni promet lokalnog znaaja luka Krk, - morska luka posebne namjene - luka nautikog turizma, - morska luka posebne namjene brodogradilite.

  Povoljan smjetaj Krka na jugozapadnoj obali otoka osigurava ugodnu mediteransku klimu s toplim, suhim ljetima i blagim zimama. Najvie oborina ima u zimskim mjesecima. Mikroklimu prostorne lokacije karakterizira zatienost od bure, ali izloenost jugu, submediteranska vegetacija te strma i kamenita obala s manjim ljunanim plaama.

  Z A T I E N E P R I R O D N E I K U L T U R N O P O V I J E S N E V R I J E D N O S T I Prirodna batina U obuhvatu Plana nema zatienih niti za zatitu predloenih dijelova prirode. Prema Uredbi o proglaenju ekoloke mree (NN 109/07) na podruju obuhvata Plana se nalaze slijedea podruja: - meunarodno vano podruje za ptice:- HR 1000033# -Kvarnerski otoci - koridor za morske kornjae:- HR 2001136# - Kvarnerski otoci Kulturno - povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti Za podruje obuhvata Plana trenutno je u fazi izrade Konzervatorska studija" (OMEGA ENGINEERING d.o.o., Zagreb). Podruje obuhvata Plana bogato je nalazima u arheolokom, etnografskom i povijesnom smislu te su registrirane, preventivno zatiene i evidentirane slijedee kulturno-povijesne vrijednosti:

  A. Hidroarheoloke i arheoloke (podruja i lokaliteti) - hidroarheoloko podruje (sve morske povrine unutar obuhvata Plana) - arheoloko podruje - grad Krk (grad unutar bedema i izvan bedema na lokalitetima uz kuu inigoj, itd.) - arheoloki lokalitet ruevine crkve Sv. Petra (nije odreena tona lokacija lokalitet nije ispitan) B. Povijesna graditeljska cjelina: Urbana cjelina 1. povijesna urbana cjelina grada Krka (Z-2684) C. Graditeljski sklop Civilne graevine

  1. Frankopanski katel (Z-131) 2. esterokutna kula na obali (Z-132) 3. Kasnoantiki gradski bedem s renesansnim bedemom (Z-830)

  Sakralne graevine 1. Kompleks katedrale uznesenja Blaene Djevice Marije i crkve sv. Kvirina (Z-133) 2. Crkva Majke Boje od Zdravlja (Z-786) 3. Crkva Sv. Franje Asikog sa samostanom (Z-3106) 4. Crkva Sv. Lucija 5. Krk: Crkva Sv. Lovro (izvan grada)

  Sustav mjera zatite provodi se prema zoniranju podruja kulturnopovijesne cjeline. Za zatienu urbanistiku cjelinu grada Krka uspostavljene su zone A B i C u kojima se primjenjuje odgovarajui sustav mjera zatite.

 • 4

  Kartografski prikaz 3a: Podruja posebnih uvjeta koritenja, Podruja posebnih uvjeta koritenja - UPU 1 Krk - Prijedlog plana za javnu raspravu

  O C J E N A M O G U N O S T I I O G R A N I E N J A R A Z V O J A

  Povoljan prometno-geografski poloaj, odnosno laka dostupnost podruja - ne samo u lokalnim, ve i u meunarodnim razmjerima, osigurava znaajne mogunosti za budui razvoj naselja Krk. Osnovna karakteristika podruja grada Krka je gotovo u potpunosti izgraen sredinji dio naselja, te e stoga svi budui zahvati u prostoru biti usmjereni prvenstveno na poboljanje funkcioniranja naselja i dopunu sadrajima koji nedostaju. Iznimku predstavljaju rubni neizgraeni prostori uz samu granicu Plana, koji su rezervirani za nove sadraje i nov nain funkcioniranja predmetnog podruja.

 • 5

  Druga karakteristika prostora jest koncentracija veine javnih, drutvenih, trgovakih i poslovnih sadraja upravo u sredinjem dijelu planskog podruja. Obzirom na svoj znaaj i u irem okruenju, taj e prostor biti potrebno paljivo sagledati, i to ne samo u kontekstu prometa, ve i izmjetanjem pojedinih sadraja na nove lokacije i nadopunu novim funkcijama. U segmentu stanovanja pomaci u kvantitativnom smislu bit e mogui u onoj mjeri koliko to doputa veliina slobodnog stambenog prostora, tako da se poboljanje kvalitete stanovanja treba traiti i u stvaranju planskih odrednica za kvalitetne zahvate rekonstrukcije i adaptacije po

Search related