of 34/34
Tomasz Michalik MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 08/12/2016 Jak walczyć z oszustwami VAT 147. Seminarium mBank-CASE www.case-research.eu

Jak walczyć z oszustwami VAT - case-research.eu Michalik... · Jak walczyć z oszustwami VAT ... UE mające na celu zapobieganie oszustwom i ... Funkcjonuje w systemach podatkowych

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jak walczyć z oszustwami VAT - case-research.eu Michalik... · Jak walczyć z oszustwami VAT ......

Tomasz MichalikMDDP Michalik Duska Dziedzic i Partnerzy

08/12/2016

Jak walczy z oszustwami VAT147. Seminarium mBank-CASE

www.case-research.eu

Tomasz Michalik

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Dziaania Komisji Europejskiej i pastw czonkowskich UE majce na celu zapobieganie oszustwom i naduyciom w VAT - wybrane przykady

Wysoko uszczuple wpyww budetowych na skutek oszustw i naduy w zakresie rozlicze VAT szacuje si w ostatnich latach na poziomie 40-60 miliardw euro w skali caej Unii Europejskiej.

Jest to wic znaczcy skadnik luki w podatku VAT, ktra wedug raportu CASE dla Komisji Europejskiej dotyczcego roku 2014 r. signa 159,5 mld EUR, co stanowi 14.06% kwoty, ktra mogaby wpyn, gdyby ograniczy oszustwa i naduycia i gdyby system zosta uproszczony.

UE - punkt wyjcia dyskusji o walce z oszustwami i naduyciami

3

Podstawowe obszary naduy:

obrt wewntrzwsplnotowy:

transakcje karuzelowe ze znikajcym podatnikiem (MTIC), obrt wartociami niematerialnymi, naduycie zwolnienia od importu zwizanego z przesuniciami wewntrzwsplnotowymi

obrt krajowy:

tradycyjne oszustwa i naduycia, transakcje nierejestrowane etc.

UE - punkt wyjcia dyskusji o walce z oszustwami i naduyciami

4

Dostawca A/oszust

Znikajcy podatnik

Podatnik B/buforPodatnik C/bufor

Podatnik/uczestnik oszustwa

Sprzeda + 23 % VAT

Sprzeda + 23% VAT

Sprzeda + 23% VAT (i) pobrany od

nabywcy(ii) nierozliczony

z fiskusem

Sprzeda + O% VAT

Sprzeda + 0% VATRozliczenie VAT w pastwie dostawy

DE

PL

Dostawca A/oszust

Znikajcy podatnik

Podatnik B/bufor

Znikajcy podatnik

Podatnik/uczestnik oszustwa

Sprzeda + 23 % VAT

Sprzeda + 23% VAT(i) Pobrany od nabywcy (ii) Nierozliczony z fiskusem

Sprzeda + 23% VAT (i) pobrany od

nabywcy(ii) nierozliczony

z fiskusem

Sprzeda + O% VAT

Sprzeda + 0% VATRozliczenie VAT w pastwie dostawy

DE

PL

Podstawowe przyczyny tak duej skali oszustw i naduy w towarowych transakcjach wewntrzwsplnotowych:

sztuczna konstrukcja dwch transakcji, z ktrych jedna opodatkowana jest stawk 0% (jest zwolniona)

brak procedur kontrolnych

brak w peni zharmonizowanych obowizkw sprawozdawczych

brak (wystarczajcej) komunikacji i wymiany informacji pomidzy pastwami czonkowskimi ale take pomidzy rnymi subami w danym pastwie

niskie ryzyko i wysokie benefity zachcajce do udziau w procederze

Oszustwa i naduycia w VAT przyczyny

7

Zdaniem Europolu (ktry od kwietnia 2008 zajmuje si formalnie take przestpczoci zwizan z wyudzeniami VAT):

przewaajca cz kwot utraconych wynikajcych z oszustw i naduy w obrocie wewntrzwsplnotowym wynika z dziaalnoci zorganizowanych grup przestpczych

grupy te odpowiadaj za 80% przypadkw zastosowania konstrukcji znikajcego handlowca

To oznacza, e walka z naduyciami wycznie za pomoctradycyjnych rodkw i metod stosowanych przez fiskusa moe byskazana na niepowodzenie

Oszustwa i naduycia w VAT

8

Stworzenie nowych i lepsze wykorzystanie dotychczasowych instrumentw prawnych umoliwiajcych wspprac pomidzy pastwami czonkowskimi.

Zmiana modelu rozlicze transakcji wewntrzwsplnotowych ale take uproszczenie rozlicze

Przyjcie szczeglnych rozwiza nakierowanych na walk z naduyciami w konkretnych obszarach

Podstawowe obszary dziaania Komisji

9

Stworzenie nowych i lepsze wykorzystanie dotychczasowych instrumentw prawnych umoliwiajcych wspprac pomidzy pastwami czonkowskimi:

Wymiana informacji na danie pastwa czonkowskiego i bez takiego dania

Zwikszenie wiarygodnoci systemu VIES

Wsplne kontrole powizanych podatnikw

Eurofisc i program Fiscalis narzdzia komunikacji i wsppracy midzy administracj pastw czonkowskich

Podstawowe obszary dziaania Komisji wsppraca administracyjna

10

11

Podstawowe obszary dziaania Komisji zmiana modelu opodatkowania transakcji

Koncepcja Single VAT Area

Istota

Opodatkowanie transakcji wewntrzwsplnotowych w sposb taki sam jak opodatkowanie transakcji krajowych

Towarowe transakcje wewnatrzwsplnotowe nie tworz ani szczeglnych benefitw ani dolegliwoci dla stron

Tym samym oznacza to moliwo eliminacji tych przestpstw i wyudze, ktre oparte s na moliwoci zadeklarowania stawki 0% (zwolnienia) i uzyskania zwrotu podatku naliczonego

12

Podstawowe obszary dziaania Komisji zmiana modelu opodatkowania transakcji

Przyszy system opodatkowania wewntrzwsplnotowych transakcjitowarowych ma si oprze na zasadach:

Jednakowego traktowania i prostoty rozwiza dostawykrajowe i wewntrzwsplnotowe powinny by opodatkowane naidentycznych zasadach, aby prowadzenie dziaalnoci w kilkupastwach czonkowskich byo rwnie proste i bezpieczne jak jejprowadzenie w jednym pastwie, szczeglnie dla maych i rednichprzedsibiorstw.

Uwzgldniania wpywu na budety pastw czonkowskich.

Uatwie administracyjnych i obnienia kosztw poboru obcienia administracyjne dla administracji podatkowych iprzedsibiorcw powinny by porwnywalne z tymi dla transakcjikrajowych, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznocitransgranicznych kontroli podatkowych.

Zapobiegania oszustwom i naduyciom naley dy dowyeliminowania luk w opodatkowaniu caego acucha transakcji, abysystem VAT by stabilny i skuteczny w zwalczaniu naduy.

13

Podstawowe obszary dziaania Komisji zmiana modelu opodatkowania transakcji

Model dzisiejszy

Fikcja 2 transakcji:

Wewntrzwsplnotowa dostawa w pastwie dostawy

(zwolniona/stawka 0%)

Wewntrzwsplnotowe nabycie w pastwie przeznaczenia (stawka

waciwa w pastwie przeznaczenia)

Model definitywny

Jedna transakcja opodatkowana tylko w pastwie przeznaczenia

Podatnikiem jest dostawca

Dostawca ma obowizek rejestracji w pastwie przeznaczenia

Konstrukcja jednej rejestracji (One Stop Shop; OSS) w pastwie dostawcy

14

Podstawowe obszary dziaania Komisji zmiana modelu opodatkowania transakcji

Konstrukcja certyfikowanego podatnika (CP) dodatkowy prefix w numerze VAT ujmowany na fakturze

Kade pastwo decyduje o zasadach certyfikowania ale KE okreli pewien standard minimalny

Status CP uznawany przez pozostae pastwa czonkowskie

Podstawowy benefit zastosowanie odwrotnego obcienia (reversecharge) w przypadku gdy nabywc jest CP

Odwrotne obcienie miaoby zastosowanie take w przypadku transakcji midzy podatnikami z tej samej grupy

Szczeglny model dla maych i rednich przedsibiorstw (?)

15

Podstawowe obszary dziaania Komisji zmiana modelu opodatkowania transakcji

Krytycznym elementem jest wsppraca midzy administracjami podatkowymi rnych pastw czonkowskich

Procedura kontroli podatnikw i rozwizywania sporw midzy organami poszczeglnych pastw

Dodatkowe obcienia administracyjne m.in. zwizane ze stawkami podatku (rozwizaniem moe by specjalny portal) ale take innym modelem rozliczenia stosowanym w przypadku B2C ale take B2B z CP

Mechanizm solidarnej odpowiedzialnoci nabywcy za zobowizanie dostawcy i nieokrelone ryzyko po stronie nabywcy

Zaoenie znaczcego ograniczenia poziomu oszustw i naduy w VAT (KE szacuje, e model ten ograniczy skal oszustw i naduy o 83% w skali caej UE)

Zaoenie istotnej redukcji obowizkw administracyjnych

W efekcie procesu zainicjowanego w 2006 roku a nastpnie przez tzw. Green Paper, Komisja przedstawia raport dotyczcy kolejnych dziaa w zakresie walki z naduyciami

Wrd kluczowych okolicznoci wpywajcych na moliwo stosowania naduy wskazano brak wystarczajcej kooperacji i wymiany informacji midzy pastwami czonkowskim

Przyjto, e tzw. odwrotne obcienie jest podstawow metod walki z naduyciami

Okrelono 4 mechanizmy walki z naduyciami w VAT:

Split payment (podzielona patno)

Jednolity plik kontrolny (Standard Audit File for Tax SAF-T)

Centralna baza faktur/centralny system monitorowania transakcji

Konstrukcja certyfikowanego podatnika

aden z nich nie zosta, i jak mona sdzi, nie zostanie wprowadzonypowszechnie

Podstawowe obszary dziaania Komisji mechanizmy walki z naduyciami zdefiniowane przez Komisj Europejsk

16

Rozwizania o charakterze generalnym

podzia patnoci (split payment; m.in. Wochy, Czechy, Turcja, Grecja)

monitorowanie transakcji poprzez centraln baz faktur/centralny system monitorowania transakcji (np. Portugalia, Brazylia, Korea Poudniowa) i/lub SAF-T (np. Polska, Litwa) lub rozwizanie podobne opierajce si na przekazywaniu lub udostpnianiu dokadnych informacji o transakcjach i kontrahentach (np. Czechy, od 2017 Wochy i Hiszpania)

konstrukcja certyfikowanego podatnika (np. Holandia, Singapur, Korea Poudniowa)

powszechne odwrotne obcienie (wprowadzenie projektu pilotaowego jest analizowane przez Komisj Europejsk na wniosek Austrii i Czech)

Stosowane metody walki z naduyciami w VAT

17

Podzia patnoci (split payment)

Moliwe formuy

kwota netto z faktury wpacana na rachunek dostawcy a kwota VAT narachunek organu podatkowego lub dostawcy; w tym drugim przypadku organpodatkowy ma czasem nieograniczony - dostp do rachunku dostawcy;

patno moe by rozdzielona przez nabywc (musi wpaci kwot na 2 rnerachunki) lub przez bank (typowe rozwizanie)

Plusy

mechanizm pozwala na wyeliminowanie ryzyka znikajcego podatnika

Minusy

negatywny efekt w zakresie cash flow po stronie dostawcw (ryzyko obnione w raziewprowadzenia przyspieszonego zwrotu podatku),

koszty dostosowania si do tego mechanizmu po stronie podatnikw i organwpodatkowych

nie eliminuje ryzyka w przypadku (wikszoci) naduy w obrocie midzynarodowym idetalicznym

Model ten w pewnym zakresie zosta wprowadzony w Czechach, we Woszech iGrecji. Funkcjonuje w systemach podatkowych wielu pastw spoza UE np. wAzerbejdanie i Turcji.

18

Split payment w Grecji model szczeglny

Od sierpnia 2015 r. naoono na banki obowizek pobrania kwoty VAT i przekazania jej na stosowny rachunek organw podatkowych w odniesieniu do patnoci z tytuu wybranych usug w przypadku transakcji o wartoci powyej EUR 3,000 (dla B2B) i EUR 1,500 (dla B2C)

Banki dokonaj automatycznie pobrania kwoty VAT i maja 5 dni na przekazanie tej kwoty na rachunek US. Banki nie mog obcia klientw za to wiadczenie.

19

Centralna baza faktur/system monitorowania transakcji

Istot jest moliwo monitorowania transakcji dokonywanych przezpodatnikw, czsto niemal w czasie rzeczywistym

Podatnicy przesyaj faktury (wzgldnie dane wynikajce z wystawionych iotrzymanych faktur) w czasie rzeczywistym do centralnej bazy faktur. W innymmodelu podatnicy wystawiaj faktury poprzez system centralnej bazy.

Plusy

bardziej efektywne i w niewielkim stopniu obciajce podatnikw jeeli bd onistosowa fakturowanie elektroniczne

moliwo biecej i staej kontroli i szybki dostp do danych dla organwpodatkowych

Minusy

wymaga w zasadzie powszechnego stosowania fakturowania elektronicznego

koszt wdroenia i utrzymania systemu

brak moliwoci zablokowania kwoty VAT w terminie patnoci

ryzyko niezabezpieczenia chronionych danych (np. osobowych) czy te danychmogcych stanowi tajemnice przedsibiorstw

Model ten funkcjonuje m.in. w Portugalii, Brazylii, Tanzanii, Korei Poudniowej; jegowprowadzenie jest planowane w Polsce 20

Centralna baza faktur

Podatnicy zobowizani raportowa w czasie rzeczywistym wystawiane faktury

Obowizek wystawiania faktur do wszystkich opodatkowanych transakcji

Loteria i moliwo odliczenia 15% zapaconego w VAT w rozliczeniu za PIT (do 250 EUR) zachta dla konsumentw do kontrolowania biznesu (w roku 2014 dwa miliony osb dokonao takiego odliczenia)

Wadze portugalskie uznaj oficjalnie, e baza jest duym sukcesem bo znaczco zmniejszya szacowany poziom naduy. Podkrela si, e kluczowym czynnikiem sukcesu bya efektywna komunikacja i cisa wsppraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami

21

Centralna baza faktur w Portugalii

Jednolity Plik Kontrolny SAF-T i podobne

Obowizek przesyanie dokadnych informacji dotyczcych transakcji i faktur wustalonym formacie

Plusy

dostp do danych dotyczcych transakcji B2B i B2C

moliwo biecego i szybkiego monitorowania transakcji i dziaa podatnikw

moliwo wprowadzenia hurtowni danych w zakresie wybranych towarw (np.towarw wraliwych)

Minusy

koszty utworzenia i utrzymywania systemu

ryzyko utraty danych wraliwych

nie eliminuje znikajcych podatnikw

Rozwizanie wprowadzone w rny sposb w wielu pastwach czonkowskich UE m.in. wLuksemburgu, Czechach (VAT Control Statement), Portugalii, Francji, Austrii, na Sowacji,Litwie, w Polsce; poza UE m.in. W Argentynie, Brazylii, Ekwadorze, Peru, Izraelu, Turcji.Planowane wdroenie w Norwegii od 1.1.2017. W Hiszpanii nowy system raportowaniatransakcji od 1.7.2017.

22

Konstrukcja certyfikowanego podatnika

Podatnik nabywa na warunkach okrelonych przez dane pastwo statuscertyfikowanego (zaufanego) podatnika po zweryfikowaniu przez stosowneorgany stosowanych przeze procedur ewidencji, fakturowania i kontroliwewntrznej; organ ma stay dostp do danych, rejestrw i rozlicze podatnika

Alternatyw jest certyfikowany dostawca usug ktry przejmujeodpowiedzialno za proces fakturowania, naliczania i rozliczania podatku.

Plusy

wiksza pewno w zakresie prawidowoci rozlicze

zwikszone zaufanie midzy podatnikami a organami administracji podatkowej

moliwo przeniesienia kontroli podatkowych do pozostaych podatnikw

Minusy

wymaga powanych inwestycji ze strony administracji podatkowej (zatrudnienie,szkolenie, systemy informatyczne)

zwikszenie zatrudnienia w organach podatkowych

rozwizanie dotyczy bdzie wzgldnie niewielkiej grupy podatnikw

Rozwizanie wprowadzone w rny sposb m.in. w Holandii, Singapurze, Korei Poudniowej.

23

Odwrotne obcienie

Art. 199 Dyrektywy 2006/112 dotyczy moliwoci wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obcienia w zakresie m.in.:

dostawy prac budowlanych

dostawy zuytych materiaw, odpadw

dostawy nieruchomoci

Art. 199a Dyrektywy 2006/112 dotyczy moliwoci wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obcienia w zakresie m.in.:

przeniesienia pozwole na emisj gazw cieplarnianych

dostawy telefonw komrkowych

dostawy ukadw scalonych, takich jak mikroprocesory i jednostki centralne

wiadczenia usug telekomunikacyjnych

dostawy konsoli do gier, tabletw i laptopw

dostawy metali surowych lub pwyrobw metalowych

Odwrotne obcienie

Mechanizm szybkiego reagowania art. 199b Dyrektywy 2006/112

Pastwo czonkowskie moe, w przypadkach szczeglnie pilnej potrzeby i zgodnie zust. 2 i 3, wyznaczy odbiorc jako osob zobowizan do zapaty VAT z tytuuokrelonego rodzaju dostawy towarw i wiadczenia usug w drodze odstpstwa odart. 193, jako szczeglny rodek w ramach mechanizmu szybkiegoreagowania w celu zwalczania nagych i znaczcych oszustw, ktre mogybyprowadzi do znacznych i nieodwracalnych strat finansowych.

Pastwo czonkowskie przekazuje Komisji informacje wskazujce sektor,ktrego dotyczy problem oszustw, rodzaj i cechy oszustwa, uzasadnienieszczeglnie pilnej potrzeby, nagy i znaczcy charakter oszustwa oraz jegoskutki w postaci znacznych i nieodwracalnych strat finansowych.

W terminie 1 miesica od powiadomienia, Komisja przesya swoj opini(potwierdzajc moliwo zastosowania mechanizmu lub negatywn)

Pastwo czonkowskie moe przyj szczeglny rodek w ramach mechanizmuszybkiego reagowania od dnia otrzymania potwierdzenia.

Powszechne odwrotne obcienie

Istota wszystkie transakcje krajowe (jednak tylko B2B) podlegayby odwrotnemu obcieniu

Plusy

Ograniczenie ryzyka znikajcego podatnika

Minusy

Nie eliminuje oszustw podatkowych w zakresie transakcji B2C

Ryzyko korzystania z cudzego numeru VAT

Ryzyko migracji znikajcych podmiotw do pastwa, ktre nie wprowadziomechanizmu odwrotnego obcienia

Przejciowe ograniczenie wpyww po stronie administracji podatkowej

Dodatkowe obowizki po stronie podatnikw i administracji publicznej

Konieczno weryfikacji czy nabywca jest podatnikiem podatku VAT

Raportowanie transakcji w celu weryfikacji czy podatek VAT zosta rozliczony przeznabywc

Wprowadzenie mechanizmw kontrolnych

26

Rozwizania szczegowe/punktowe majce zapobiega naduyciom w konkretnych branach/rodzajach transakcji, m.in.:

odwrotne obcienie

monitorowanie transportu (system EKAER na Wgrzech)

obostrzenia zwizane z rejestracj (np. Rumunia, Polska od 1.1.2017)

odpowiedzialno solidarna nabywcy (np. Polska, Czechy, Sowacja)

formua dodatkowych korzyci dla nabywcy kontrolujcego dostawc w (np. loteria fakturowa/paragonowa Portugalia, Sowacja, Polska)

elektroniczne kasy rejestrujce (np. Wgry, planowane w Polsce)

certyfikowany software do wystawiania faktur (np. Wgry) i/lub procesowania patnoci (Francja od 1.1.2018)

elektroniczne faktury jako obowizkowe dla wszystkich lub wybranych podatnikw/transakcji (Austria, Brazylia, Gruzja, Meksyk, Turcja, Ekwador, Ukraina, Argentyna)

elektroniczne deklaracja jako obowizkowe (np. Austria, Estonia, Francja, Holandia, Izrael, Meksyk, Polska czciowo od 1.1.2017)

Szczeglne metody walki z naduyciami w VAT

27

Zmiany wprowadzone od lutego 2015 w zakresie procedury rejestracjipodmiotu dla celw VAT

Wszechstronna i wielopaszczyznowa weryfikacja prowadzona przez organypodatkowe

Weryfikacja zamierze biznesowych wnioskodawcy

Analiza faktycznych moliwoci wykonania zamierze ekonomicznych ibiznesowych ze szczeglnym uwzgldnieniem:

czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem VAT

czynnoci zwolnionych z VAT

operacji, dla ktrych miejsce dostawy znajduje si za granica podatek podlega odliczeniu w Rumunii

Wnioskodawcy skadaj owiadczenie pod przysig w tym zakresie.

Rejestracja w Rumunii

28

W praktyce organy podatkowe weryfikuj m.in.:

kraj pochodzenia czonkw zarzdu i wsplnikw (EU, non-EU);

rzeczywist moliwo wykonywania wskazanej dziaalnoci (wedug kodwNACE) w siedzibie rejestrowej podmiotu (na przykad spka nie przejdziepomylnie rejestracji, jeli jej przedmiotem dziaalnoci jest import-eksportmaszyn a jako siedzib rejestrow wynaja biuro w wieowcu);

inne kryteria uwiarygodniajce np. fakt zatrudniania pracownikw

List dokumentw dodatkowych nie s obligatoryjne, jednake wpywajna ocen dokonywan przez organy podatkowe

Rumuskie organy podatkowe na podstawie przedoonych dokumentwdokonuj oszacowania ryzyka prowadzonej przez wnioskodawc dziaalnociz uwzgldnieniem czynnikw takich jak:

rodzaj prowadzonej dziaalnoci

lokalizacja centrali

majtek spki w momencie wnioskowania o rejestracj VAT pozwalajcyzweryfikowa realn moliwo prowadzenia deklarowanej dziaalnoci wwynajmowanej siedzibie

obszar dziaalnoci (konkretne rodzaje dziaalnoci/okolicznoci uznawane za bardziejwraliwe)

obecno rumuskich czonkw zarzdu, wsplnikw, pracownikw - jest czynnikiempozytywnym, zmniejszajcym ryzyko

29

Rejestracja w Rumunii

System Kontroli Przewozu Towarw Transportem Drogowym (EKAER)

Obowizuje od stycznia 2015 r.

Elektroniczny system kontroli przewozu transportem drogowym towarwobjtych podatkiem VAT

Obejmuje przewz objty opat drogow wszystkich towarwzarwno przywoonych i wywoonych z Wgier, jak i przewozy krajowe,niebdce przewozami na rzecz konsumenta ostatecznego

Kady tego typu transport moe si odbywa tylko po zgoszeniu go doodpowiedniego Urzdu Skarbowego (NAV) i otrzymaniu jego numerurejestracji przez:

odbiorc, czyli zamawiajcy podmiot z siedzib na Wgrzech(w przypadku przywozu na Wgry),

nadawc, czyli wysyajcy podmiot z siedzib na Wgrzech(w przypadku wywozu),

wysyajcego w przypadku przewozw krajowych

30

System EKAER na Wgrzech

Numer EKAER jest wany przez 15 dni od jego przyznania.

W razie zaniechania rejestracji w EKAER przewoony towar bdzie uznany zanieposiadajcy w peni udokumentowanego miejsca pochodzenia Zarzdcasystemu EKAER od 2 marca 2015 r. moe nalicza grzywny (do 40%wartoci towaru) lub ewentualnie zatrzyma (i zniszczy) towar.

Rozwizania szczeglne (numeru wymaga w pewnych okolicznociachtransport towarw spoywczych natomiast nie jest on wymagany np. wprzypadku przewozu wyrobw akcyzowych).

31

System EKAER na Wgrzech

Numer EKAER jest wany przez 15 dni od jego przyznania.

W razie zaniechania rejestracji w EKAER przewoony towar bdzie uznany zanieposiadajcy w peni udokumentowanego miejsca pochodzenia Zarzdcasystemu EKAER od 2 marca 2015 r. moe nalicza grzywny (do 40%wartoci towaru) lub ewentualnie zatrzyma (i zniszczy) towar.

Rozwizania szczeglne (numeru wymaga w pewnych okolicznociachtransport towarw spoywczych natomiast nie jest on wymagany np. wprzypadku przewozu wyrobw akcyzowych).

32

System EKAER na Wgrzech

Rok 2017 powinien przynie wiele zmian. Moemy si spodziewa m.in.:

Propozycji nowelizacji Dyrektywy w zakresie systemu definitywnegoopodatkowania transakcji wewntrzwsplnotowych

Decyzji dotyczcej testowego projektu powszechnego obcienia w Austriii/lub Czechach

Decyzji dotyczcych poszerzenia moliwoci wsplnych kontroli i zakresuautomatycznego przesyania informacji midzy administracjamiposzczeglnych pastw

Propozycji zmiany Dyrektywy w zakresie poszerzenia stosowaniaodpowiedzialnoci solidarnej

Propozycji nowelizacji Dyrektywy w zakresie transakcji acuchowych,skadw konsygnacyjnych i dowodw potwierdzajcych wywz towarw zkraju

33

Czego oczekujemy w roku 2017 ?

Tomasz Michalik, tel. (22) 322 68 88, [email protected]