Jak bezpiecznie korzysta¦ z kredytu? Poradnik dla konsumenta .Kredyt konsolidacyjny - kredyt ³¹cz¹cy

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jak bezpiecznie korzysta¦ z kredytu? Poradnik dla konsumenta .Kredyt konsolidacyjny - kredyt...

Jak bezpiecznie korzysta z kredytu? Poradnik dla konsumenta

www.zbp.pl

Jak

bezp

iecz

nie

korz

ysta

z

kred

ytu?

Por

adni

k dl

a ko

nsum

enta

www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzysta z kredytu? Poradnik dla konsum

enta

Zawarto:

SowniczekWstp

?Co to znaczy nadmiernie si zaduy??Kogo dotyczy ten problem??Problem nasycenia kredytami gotwkowymi w Polsce

przekroczy redni UE

?Mylc o kredycie warto pamita, e

Co naley bra pod uwag, gdy zastanawiamy si nad zacigniciem kredytu?:

?Zanim wemiemy kredyt?Porczenia i gwarancje cudzego kredytu?Bankowe bazy danych?Nie bjmy si BIK - wykorzystajmy jego zalety?Uwaajmy na atw gotwk!

?Zanim wemiemy kredyt hipoteczny

Co robi w przypadku nadmiernego zaduenia?

?Restrukturyzacja zaduenia?Kredyt konsolidacyjny?Ostateczno - upado konsumencka

Jak rozsdnie korzysta z karty kredytowej?

4

6

6

6

7

7

8

8

8

9

9

9

9

11

1112

12

13

www.zbp.pl

4Ja

k be

zpie

czni

e ko

rzys

ta

z kr

edyt

u? P

orad

nik

dla

kons

umen

ta

Sowniczek

Koszty ustanowienia zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym - przykadowe koszty zabezpieczenia mog si skada z jednego lub kilku poniszych:

?Opata za rozpatrzenie wniosku kredytowego?Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu?Prowizja za gotowo?Prowizja od uruchomienia?Opata za wycen nieruchomoci bdcej przedmiotem kredytowania

lub zabezpieczenia

?Koszt inspekcji nieruchomoci?Koszty ubezpiecze kredytu?Prowizja od zaangaowania?Dodatkowe opaty w nietypowych sytuacjach

Kredyt konsolidacyjny - kredyt czcy kilka zacignitych kredytw w jeden kredyt, co uatwia spat zobowiza czc je w jedn comiesiczn rat

Karta debetowa - karta patnicza wydawana do rachunku bankowego. Obcia ona konto posiadacza na kwot transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie moe przekroczy stanu rodkw dostpnych na koncie posiadacza karty.

Karta kredytowa - karta patnicza, ktrej wydanie jest zwizane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. W odrnieniu od karty debetowej, waciciel karty kredytowej moe korzysta ze rodkw, ktrych aktualnie nie ma na rachunku do wysokoci limitu kredytowego przyznanego mu przez bank. Okresowo, najczciej co miesic, bank przysya posiadaczowi karty wycig z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczcymi spaty.

Mara - jest to skadowa cz oprocentowania kredytw udzielanych przez bank. Mara banku to warto, jak bank zarabia udzielajc nam kredytu.

Nadmierne zaduenie - polega na zacigniciu kredytw, ktrych spata z powodu ich liczby lub zbyt duej wartoci staje si ogromnym obcieniem dla domowego budetu.

Przewaszczenie - forma zabezpieczenia wierzytelnoci polegajca na przeniesieniu przez dunika prawa wasnoci swojej rzeczy na wierzyciela.

Restrukturyzacja zaduenia - obie strony umowy kredytowej - klient i bank - mog za obopln zgod zmieni niektre warunki kredytu: zawiesi spacanie rat na pewien czas lub te uzupeni zabezpieczenia (porczenie czonka rodziny lub przewaszczenie)

Spread walutowy - jest to rnica pomidzy kursem kupna a sprzeday danej pary walut (np. CHF/PLN) w kwotowaniu w banku lub kantorze. Kurs kupna to cena po jakiej dan walut bank moe kupi od klienta a kurs sprzeday okrela za ile dan walut moemy kupi od banku.

www.zbp.pl

5Jak bezpiecznie korzysta z kredytu? P

oradnik dla konsumenta

Stopa oprocentowania - to miernik przychodu, jaki przysuguje posiadaczowi kapitau z racji udostpnienia go innym. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysoko ustala Rada Polityki Pieninej) oraz rynkowymi - tak okrela si oprocentowanie kredytw i depozytw pomidzy bankami. Wystpuje rwnie stopa nominalna - oficjalne oprocentowanie - i realna- pomniejszone o warto inflacji. Przy wyliczaniu oprocentowania kredytw i depozytw (ich stp proce-ntowych) banki posuguj si stop podstawow (lub bazow), ktrej warto ustalana jest indywidualnie w banku - na og w oparciu o stopy rynkowe.

Stopa oprocentowania staa - jest to roczna stopa procentowa, ktrej wielko nie ulega zmianie w zalenoci od sytuacji rynkowej.

Stopa oprocentowania zmienna - stopa procentowa, ktrej nominalna wielko jest wartoci zmienn, podawan w odniesieniu do innej wielkoci, ktra stanowi parametr zmiennoci (najczciej w odniesieniu do tzw. stawki bazowej).Warunki zmiany oprocento-wania s okrelone w umowie z bankiem.

Upado konsumencka - mog ogosi j jedynie osoby fizyczne, ktre nie prowadz dzia-alnoci gospodarczej, a w kopoty z zadueniem popady wycznie w wyniku wyjtkowych, niezalenych od nich, zdarze losowych. Upado mona ogosi raz na 10 lat.

Wakacje kredytowe - to moliwo zawieszenia spaty kredytu na okrelony czas (np. jeden miesic w cigu roku lub przez kilka miesicy raz na kilka lat).

www.zbp.pl

6Ja

k be

zpie

czni

e ko

rzys

ta

z kr

edyt

u? P

orad

nik

dla

kons

umen

ta Problem nadmiernego zaduenia polega na zacigniciu kredytw, ktrych spata z powodu ich liczby lub zbyt duej wartoci staje si ogromnym obcieniem dla domowego budetu.

Co to znaczy nadmiernie si zaduy?

Kredyt to umowa pomidzy bankiem a kredytobiorc. Bank zobowizuje si udostpni okrelon kwot klientowi na okrelony czas przy okrelonym poziome odsetek. Kredyt to jeden z podstawowych produktw bankowych oferowany przez banki na caym wiecie.Z kredytw korzystaj osoby indywidualne, firmy, instytucje, czy nawet rzdy pastw. Zacignicie kredytu zatem jest czym normalnym i nie ma w tym nic zego. Problem pojawia si jednak, gdy klient zacignie nadmierne zobowizanie kredytowe.

W kwestii nadmiernego zaduenia, zwykle moemy spotka si z kilkoma kategoriami klientw: kredytobiorcw, ktrzy zdecydowali si na zbyt due inwestycje; klientw indywidualnych, ktrzy nie maj wystarczajcych dochodw, a chc kupi wiele towarw trwaego uytku, np. sprzt RTV, AGD; emerytw i rencistw, ktrzy zacignli kredyt po to, by pomc wasnej rodzinie, np. wnuczkom czy dzieciom, lub klientw zacigajcych kredytyw celu spaty poprzednich.

Zachcajce reklamy, nowe produkty, namowy rodziny bd znajomych - to czynniki czsto motywujce do chci posiadania towarw, na ktre w danej chwili nas nie sta. Wwczas jedyn szans na zakup tych towarw staje si zacignicie kredytu.

Sieci sklepw znaczco uatwiaj zaciganie kredytw. Czsto wsppracuj z bankiem lubz porednikiem kredytowym, tak aby klient nie musia nawet wychodzi ze sklepu by zaatwi wszystkie formalnoci zwizane z przyznaniem kredytu. Jeli doda si do tego proste zasady kredytowania towarw, czyli brak koniecznoci przedstawienia dokumentw o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dodatkowych zabezpiecze oraz reklamy rat z zerowym oprocentowaniem, zainteresowanie takimi kredytami konsumpcyjnymi ronie.

Niestety na kredyty ratalne bardzo czsto decyduj si osoby, ktre nie zawsze potrafi obie-ktywnie i poprawnie oceni moliwoci przyszej spaty zobowiza.

Duym problemem jest take zaciganie zbyt duej liczby kredytw na niewielkie kwoty. Mamy wtedy trudnoci z pamitaniem o wszystkich kredytach i ich terminowej spacie.

Moe okaza si take, e po odjciu rodkw na ycie nie starcza ju na spat wszystkich zacignitych zobowiza. Nasze relacje z kredytodawc staj si coraz bardziej napitei czsto dochodzi do sytuacji, w ktrej obie strony czuj si niekomfortowo.

Skutki niefrasobliwego zacigania kredytw mog oznacza utrat zakupionych dbr, konieczno spacania wyszych rat kredytu przez duszy okres oraz sankcje, w postaci wpisania na list nierzetelnych klientw, ktrym w przyszoci trudno bdzie zacign nowy kredyt lub prowadzi biznes.

Dla banku jeden nieuregulowany lub niespacony na czas kredyt to wikszy koszt zwizanyz koniecznoci utworzenia specjalnej rezerwy. Wiele takich kredytw w skali kraju moe mie negatywne skutki dla caej gospodarki.

Kogo dotyczy ten problem?

www.zbp.pl

7Jak bezpiecznie korzysta z kredytu? P

oradnik dla konsumenta

Problem nasycenia kredytami gotwkowymi w Polsce przekroczyredni UE

Denie do wikszej konsumpcji i chci posiadania coraz to nowszych dbr spowodowao, ew ostatnich latach Polacy zacigaj coraz wicej kredytw gotwkowych. Niekiedy bez wczeniejszej analizy skutkw takiego postpowania.

Potrzebne jest stae podnoszenie poziomu naszej wiedzy ekonomicznej, tak aby unikn nieprzyjemnych niespodzianek w przyszoci i sankcji ze strony bankw. Przed zacigniciem kredytu powinnimy dokadnie przeanalizowa, czy pomimo nieprzewidzianych sytuacji (np. utraty pracy przez jednego z czonkw gospodarstwa domowego) bdziemy w stanie go spaci.

Problem nadmiernego zaduenia dodatkowo spotgowa si w ostatnim okresie, gdy mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ktremu towarzyszy wiksze bezrobocie. Posiadanie wielu kredytw lub kredytu o wysokiej wartoci przy zmniejszeniu dochodw np.z tytuu utraty pracy powoduje, e mamy powane trudnoci w regulowaniu naszych dugw.

Mylc o kredycie warto pamita, e

nasza sytuacja materialna moe nie zawsze by tak dobra jak dzi

trzeba by gotowym na spat caego kredytu wraz z odsetkami, ktre z uwagi nazmienno stopy procentowej mog okaza si wysze ni te przewidywanew momencie zacigania kredytu

zaciganie kredytw jest czym normalnym, lecz naley robi to rozsdnie powczeniejszej ocenie moliwoci spaty dugu w wyznaczonym czasie

w reklamie informujcej o zerowym oprocentowaniu znajd