of 36 /36
1 Jaiton Bee @ Zaitun Bee Bt Mohd Yaacob lwn Mohd Taha Bin Wan Ahmad [Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Shah Alam. Kes Mal Bil : 10200-016-0001-2003 (Tuan Salehan Haji Yatim, HMTS)] [11 Ramadhan 1435H bersamaan 9 Julai 2014] Undang - Undang Keluarga Islam - Tuntutan Mut’ah – Penentuan Mahkamah Berkaitan Kadar Mutaah - Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Fakta Kes [1] Kes ini telah difailkan oleh Plaintif, Jaiton Bee @ Zaitun Bee Binti Mohd Yaacob terhadap Defendan yang bernama Mohd Taha Bin Wan Ahmad, iaitu bekas suami Plaintif di bawah peruntukan Seksyen 56 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984 yang mana selepas pindaan, kini adalah peruntukan 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003]. [2] Tuntutan dibuat oleh Plaintif melalui Saman bertarikh 1hb. Mac 2005 dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 27hb Disember 2002. Sementara penyampaian Saman kes ini kepada Defendan telah dibuat oleh Plaintif secara kediri pada 25hb. April 2005 sebagaimana Afidavit Penyampaian yang telah diikrarkan oleh Plaintif bertarikh 11hb Oktober 2005, Defendan tidak menfailkan apa-apa pembelaan bagi menjawab tuntutan Plaintif dalam kes ini sehinggalah ke tarikh keputusan kes ini dibacakan.

Jaiton Bee @ Zaitun Bee Bt Mohd Yaacob lwn Mohd Taha Bin Wan

Embed Size (px)

Text of Jaiton Bee @ Zaitun Bee Bt Mohd Yaacob lwn Mohd Taha Bin Wan

 • 1

  Jaiton Bee @ Zaitun Bee Bt Mohd Yaacob

  lwn

  Mohd Taha Bin Wan Ahmad

  [Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Shah Alam. Kes Mal Bil : 10200-016-0001-2003

  (Tuan Salehan Haji Yatim, HMTS)]

  [11 Ramadhan 1435H bersamaan 9 Julai 2014]

  Undang - Undang Keluarga Islam - Tuntutan Mutah Penentuan Mahkamah

  Berkaitan Kadar Mutaah - Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

  (Negeri Selangor) 2003.

  Fakta Kes

  [1] Kes ini telah difailkan oleh Plaintif, Jaiton Bee @ Zaitun Bee Binti Mohd Yaacob

  terhadap Defendan yang bernama Mohd Taha Bin Wan Ahmad, iaitu bekas suami

  Plaintif di bawah peruntukan Seksyen 56 Enakmen Undang-undang Keluarga

  Islam Selangor 1984 yang mana selepas pindaan, kini adalah peruntukan 58

  Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS

  2003].

  [2] Tuntutan dibuat oleh Plaintif melalui Saman bertarikh 1hb. Mac 2005 dan

  Pernyataan Tuntutan bertarikh 27hb Disember 2002. Sementara penyampaian

  Saman kes ini kepada Defendan telah dibuat oleh Plaintif secara kediri pada 25hb.

  April 2005 sebagaimana Afidavit Penyampaian yang telah diikrarkan oleh Plaintif

  bertarikh 11hb Oktober 2005, Defendan tidak menfailkan apa-apa pembelaan bagi

  menjawab tuntutan Plaintif dalam kes ini sehinggalah ke tarikh keputusan kes ini

  dibacakan.

 • 2

  [3] Tuntutan yang dibuat oleh Plaintif di dalam Mahkamah ini adalah seperti berikut :

  a. Pihak Defendan difardhukan membayar mut'ah sebanyak RM 420,000.00

  berdasarkan peruntukan Seksyen 56 Enakmen Undang-undang Keluarga

  Islam Selangor 1984.

  b. Apa-apa relief yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

  c. Kos tindakan ini ditanggung oleh Pihak Defendan.

  [4] Kes ini telah dibicarakan dengan keterangan lisan Plaintif, Defendan, saksi-saksi

  Plaintif dan saksi-saksi Defendan. Mahkamah telah menetapkan satu tarikh iaitu

  pada 21hb. April 2014 untuk pihak Peguam Syarie Plaintif dan Defendan

  memfailkan Hujahan Bertulis. Plaintif melalui Peguam Syarienya telah

  memfailkan sesalinan hujah pada 27hb. Mac 2014. Manakala, Peguam Syarie

  pihak Defendan pula telah memfailkan hujah balas secara bertulis pada 21hb. Mei

  2014.

  Diputuskan

  Setelah Mahkamah meneliti Saman bertarikh 1hb. Mac 2005 dan Pernyataan Tuntutan

  Plaintif bertarikh 27hb Disember 2002 serta mendengar keterangan lisan Plaintif,

  Defendan, saksi-saksi serta setelah meneliti Hujahan Bertulis Peguam Plaintif bertarikh

  27hb. Mac 2014 bersama Hujahan Balas bertulis Peguam Syarie Defendan bertarikh

  21hb. Mei 2014 serta setelah Defendan bersumpah Yamin Nafi, maka dengan ini

  Mahkamah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut :

  1) Mahkamah meluluskan tuntutan mutah Plaintif berdasarkan peruntukan seksyen

  58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

 • 3

  2) Mahkamah memerintah Defendan membayar sebanyak RM 2,000.00 sebagai

  bayaran mutah dan saguhati perceraian kepada Plaintif.

  3) Pembayaran hendaklah dibuat dalam tempoh dua (2) bulan mulai dari tarikh hari

  ini.

  4) Kos bagi kes ini ditanggung oleh masing-masing.

  Peguam Syarie

  Plaintif : diwakili oleh Encik Mohd Nooraizan Bin Md Idros dari

  Tetuan Noor Aizan & Partners.

  Defendan : diwakili oleh Encik Ab Kadir Bin Ismail dari Tetuan Ab

  Kadir Ismail.

  Surah al-Quran yang dirujuk

  1. Surah al-Ahzab : ayat 28.

  2. Surah al-Baqarah : ayat 236 dan 241.

  Kitab - kitab yang dirujuk

  1. Abi Bakr Uthman Bin Muhamad Syatta Al-Dimyati Al-Bakri, 1995, Ianah Al-

  Talibin. Juzu 3 dan 4, Beirut, Lubnan : Dar Kutub al-Ilmiyah.

  2. Sheikh Shamsuddin Bin Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj,

  Jilid 4, Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.

  3. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Ahyar, Juzu

  2, Dar Al-Khair.

 • 4

  4. Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaily, 1997, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7, Beirut

  Lubnan : Dar Al-Fikr.

  5. Syeikh Syihabuddin Al-Qalyubi dan Syeikh Umairah, Qalyubi Wa Umairah, Juzu

  3, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

  6. As-Sayyid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Husain, 1998, Bughyah Al-

  Mustarsyidin, Beirut, Lubnan : Dar al-Kutub.

  7. Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, 2000, Al-Fiqh

  Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafie, Jilid 2, Dar Al-Syamiyyah.

  8. Mahmud Saedon A. Othman. 2003. Undang-Undang Keterangan Islam. Cet.

  Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Undang - undang yang dirujuk

  1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - s. 61 (3) (b) (iv) .

  2. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 - s. 121 (1) (b).

  3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 - s. 2, s. 4, s. 58.

  4. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 - s. 72, s. 73.

  Kes - kes yang dirujuk

  1. Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin Othman, JH 19 (1).

  2. Noorbee lwn. Ahmad Sanusi, JH 1 (2).

  3. Piah Binti Said lwn. Che Lah Bin Awang, JH 3 (2).

  4. Bukhary Mohd Noor lwn Aisyah Ismail [2004] 18 JH 245.

  5. Zawiyah lwn. Ruslan, JH 1 (2).

  6. Yang Chik Binti Hashim lwn. Abdul Jamal Bin Abdul Rahim, JH 6 (1).

  7. Rusiah Binti. Ismail lwn. Mohd Rafi Heinges Bin Abdullah, JH 13 (2).

  8. Ida Hidayati Binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri Bin Kassim, JH 18 (2).

  9. Normaidiah lwn. Azhari, JH 1 (2).

 • 5

  10. Nooraini Binti Rashid lwn. Hamzah Bin Zainudin, JH XVIII (2).

  11. Norma @ Normek Binti Ghazali lwn. Mohd Zain Bin Abdullah, JH XIX (1).

  12. Norizam Binti Mohd Lazim lwn. Halim Azman Bin Hj. Sulaiman, JH 10 (1).

  13. Jinah Binti Ahmad lwn. Abdul Aziz, JH 6 (2).

  14. Ismail lwn. Norsiah, JH 2 (1).

  15. Tengku Anum Zaharah Binti Tengku Abdul Hamid lwn. Dato Dr. Hussein Bin

  Mohamed Yusof, JH 3 (1).

  16. Timah lwn. Abdul Rahman, JH 14 (2).

  17. Safiyya lwn. Ruzainee, JH 16 (1).

  18. Suraiya Binti M.Shafie lwn. Abd Shukor Bin Mohd Hashim, JH 27 (2).

  Penghakiman Y.A Tuan Salehan Bin Haji Yatim, HMTS.

  [5] Terdapat tiga (3) isu utama yang Mahkamah perlu beri ulasan di dalam membuat

  keputusan bagi kes ini iaitu :

  a. Sama ada Mahkamah ini berbidang kuasa untuk mendengar, membicara dan

  memutuskan kes ini.

  b. Sama ada Plaintif berhak atau tidak untuk membuat tuntutan mutah.

  c. Berapakah penentuan kadar mutah tersebut?

 • 6

  Isu Pertama : Bidangkuasa Mahkamah

  [6] Tuntutan di dalam kes ini adalah untuk mendapatkan hak terhadap mutah di

  bawah peruntukan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

  Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] yang memperuntukkan seperti berikut :

  Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan

  yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh

  memohon mutah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah,

  dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan

  apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan

  tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar

  sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak

  [7] Bidangkuasa Mahkamah ini terhadap tuntutan yang dibuat oleh Plaintif adalah

  tertakluk kepada peruntukkan sub seksyen 62 (2) (b) Enakmen Pentadbiran

  Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAINS 2003) yang dibaca bersama

  dengan sub-seksyen 61(3) (b) (i) Enakmen yang sama. Sub seksyen 62 (2) (b)

  EPAINS 2003 memperuntukan :

  Mahkamah Rendah Syariah-

  (a) ....

  (b) dalam bidangkuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi

  Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya,

  jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak

  melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan

  dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau

  harta sepencarian)

 • 7

  [8] Manakala peruntukan sub-seksyen 61 (3) (b) (i) enakmen yang sama dibaca

  bersama untuk menjelaskan mengenai kuasa yang sama diberikan kepada

  Mahkamah Tinggi :

  Mahkamah Tinggi hendaklah-

  (a) ...

  (b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan

  semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam

  tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan

  atau prosiding itu adalah berhubungan dengan-

  i- pertunangan, perkahwinan, ruju, penceraian,

  pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau

  pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang

  berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri.

  [9] Mengenai pemastautinan, Plaintif telah memenuhi syarat yang diberikan di bawah

  kehendak peruntukan seksyen 2 dan 4 EUUKIS 2003 berdasarkan Kad

  Pengenalan Plaintif yang dilampirkan di dalam Pernyataan Tuntutan yang jelas

  menunjukkan beliau merupakan pemastautin yang tinggal dalam Negeri Selangor

  yang beralamat di Lot 287, Jalan Indah 14, Selayang Indah, 68100 Batu Caves,

  Selangor Darul Ehsan.

  [10] Oleh itu, berdasarkan peruntukan seksyen 61 (3) (b) (iv) EPAINS 2003, seksyen

  2, 4 dan 58 EUUKIS 2003, maka Mahkamah berpuashati bahawa Mahkamah ini

  berbidangkuasa untuk mendengar, membicara dan memutuskan kes ini.

 • 8

  Isu Kedua : Sama ada Plaintif berhak atau tidak untuk membuat tuntutan mutah

  [11] Dalam mengulas isu kedua ini, pertamanya Mahkamah akan menilai kelayakkan

  Plaintif dalam membuat tuntutan mutah tersebut. Jika Mahkamah mendapati

  bahawa Plaintif sememangnya layak dan berhak untuk membuat tuntutan mutah

  ini, maka Mahkamah akan menentukan pula suatu kadar atau jumlah yang mutah

  munasabah yang patut diterima oleh pihak Plaintif.

  [12] Berdasarkan keterangan utama Plaintif, Mahkamah mendapati bahawa Plaintif

  dalam keterangannya menyatakan bahawa beliau dan Defendan telah bernikah

  pada 21hb. Mei 1967 dan telah bercerai pada 14hb Oktober 2002. Perceraian

  pasangan ini adalah perceraian secara baik sebagaimana keputusan perbicaraan

  kes mal bil. : 10008-014-13/2002 yang ditanda sebagai P-2 yang jelas

  menyatakan bahawa penceraian pihak-pihak adalah di bawah peruntukan seksyen

  47 EUUKIS.

  [13] Mahkamah bersetuju dengan hujahan Peguam Syarie Plaintif bahawa Plaintif

  adalah berhak untuk mendapat bayaran saguhati mutah daripada Defendan

  kerana pihak Defendan dalam kes ini tidak mencabar hak Plaintif untuk mendapat

  mutah melalui tindakan pihak Defendan sendiri yang tidak menfailkan

  Pembelaan serta di dalam Afidavit Keterangannya juga Defendan tidak

  menyatakan bahawa Plaintif adalah seorang yang tidak berhak untuk mendapat

  mutah walaupun Defendan tidak memberikan apa-apa tawaran kepada Plaintif

  tentang jumlah mutah yang beliau mampu untuk diberikan kepada Plaintif.

  .

  [14] Mahkamah juga ingin menjelaskan di sini bahawa mutah adalah suatu pemberian

  dari bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan. Ia adalah wajib bagi

  seorang bekas suami yang telah menceraikan isteri samada isterinya telah

  disetubuhi ataupun tidak, sama ada telah ditentukan mahar (maskahwin) ataupun

 • 9

  tidak. Hal ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-Ahzab,

  ayat 28 iaitu :

  $p r' t < 9$# % y7_u X{ ) F. ? n 4 uys9$# $u 9$# $ytFt u s9$ytFs 3 nG t& 3 mh| &u % [n#u| Wsd

  Bermaksud :

  Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Sekiranya kamu

  semua mahukan kehidupan dunia (yang mewah) dan perhiasannya

  (yang indah), maka marilah supaya Aku berikan kepada kamu

  pemberian mut'ah (saguhati), dan Aku lepaskan kamu dengan cara

  yang sebaik-baiknya

  [15] Juga di dalam firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Baqarah, ayat 241 yang

  berbunyi :

  M s)=s =9u 7 tFt y 9$$/ ( $)ym n? t )G 9$# Bermaksud :

  Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mutah

  (pemberian saguhati) dengan cara yang patut sebagai cara

  tanggungan yang wajib atas orang-orang yang taqwa.

  [16] Hak seseorang perempuan yang diceraikan untuk memohon mutah telah diulas

  melalui nas atau pendapat muktabar, antaranya dinyatakan oleh Imam Taqiyuddin

  Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Juzu 2,

  hlm. 42 menyatakan :

 • 10

  Bermaksud :

  Mutah ialah nama bagi harta yang dibayar atau diberikan oleh

  seseorang lelaki kepada isteri disebabkan oleh perpisahan dengan

  perempuan itu

  [17] Manakala menurut peruntukan seksyen 2 EUUKIS 2003 pula menafsirkan

  maksud mutah seperti berikut :

  Mutah ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum

  Syarak kepada isteri yang diceraikan.

  [18] Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily pula telah menjelaskan pengertian mutah di dalam

  kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7, hlm. 316 iaitu :

  ...

  Bermaksud :

  harta yang wajib ke atas lelaki membayar kepada isterinya

  yang diceraikan pada masa hidup denga talaq dengan beberapa

  syarat yang tertentu

  [19] Mahkamah selain itu merujuk kepada kitab Qalyubi Wa Umairah, Juzu 3, hlm.

  290-292 menyatakan pengertian mutah dari segi syarak adalah seperti berikut :

  ...... ......

  ....

 • 11

  .......

  Bermaksud :

  dan dari segi syarak mutah adalah harta yang wajib ke atas

  suami kerana mencuai dengan memenuhi syarat-syarat. dan

  perpisahan bukan kerana sebab isteri seperti suami menjadi

  murtad atau masuk Islam Adalah hak mutah tidak kurang

  daripada 30 dirham dan kadar itu tidak boleh melebihi ke atas

  suami yang hamba, tetapi tidak ada had bagi kadar wajib..

  Kesimpulannya, maka jika bertelingkah Kadi akan takdirkan

  mengikut pandangan dan ijtihad dengan mengambil kira kedua

  suami isteri senang susah isteri, senang susah suami dan

  keturunan isteri dan sifatnya.

  [20] Menurut undang-undang bertulis yang terdapat di Negeri Selangor, hak isteri

  untuk menuntut mutah diperuntukkan berdasarkan seksyen 58 EUUKIS 2003

  iaitu :

  Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan

  yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh

  memohon mutah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah,

  dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan

  apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan

  tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar

  sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.

  [21] Disamping itu juga, Mahkamah mendapati bahawa pengorbanan Plaintif sebagai

  isteri yang mana telah hampir 35 tahun mendirikan rumah tangganya dengan

  Defendan dan telah dikurniakan 4 orang anak daripada hasil perkahwinan

 • 12

  tersebut, disamping Plainti tidak pernah diisytiharkan sebagai nusyuz adalah layak

  untuk menerima mutah. Mahkamah selain itu mempertimbangkan berkenaan

  perasaan malu yang terpaksa ditanggung oleh Plaintif selepas penceraian juga

  adalah menjadi faktor yang melayakkan Plaintif untuk menerima mutah. Di sini,

  Mahkamah beranggapan bahawa asas hukum pemberian mutah adalah untuk

  mengelakkan pihak isteri yang diceraikan daripada dipandang serong oleh

  masyarakat yang membuat anggapan perceraian berlaku disebabkan oleh keaiban

  isteri. Melalui pemberian mutah ini, anggapan masyarakat dapat diubah.

  [22] Seterusnya dari sudut rujukan kes pula, Mahkamah merujuk kepada keputusan

  Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, YA Tuan

  Abu Bakar Bin Ahmad di dalam kes Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh

  Bin Othman, JH 19 (1), hlm. 135, di mana Y.A Hakim merujuk kepada prinsip

  yang digariskan di dalam kes Noorbee lwn. Ahmad Sanusi, JH 1 (2), hlm.63

  menyatakan bahawa :

  Mutah adalah pemberian yang diwajibkan oleh syarak kerana

  perceraian yang bukan dari sebab isteri kerana keaiban yang ada

  pada dirinya atau fasakh dari isteri dengan sebab iksar suami

  (suami tidak mampu beri nafkah) atau aib yang ada pada dirinya.

  Ia bukan diwajibkan kerana kehilangan kasih sayang sahaja

  kerana mutah itu juga diwajibkan dalam keadaan di mana isteri

  menebus talaq dari suami. Mutah juga bertujuan untuk menutup

  rasa malu yang dialami oleh isteri dan menghindarkan fitnah serta

  sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian. Seorang isteri

  yang diceraikan akan merasa malu dan mungkin akan menerima

  prasangka buruk daripada masyarakat sekelilingnya. Untuk

  menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang isteri itu

  diceraikan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya maka

  lazim mutah diwajibkan ke atas suami

 • 13

  [23] Berdasarkan panduan di atas jelas sekali mutah adalah hak isteri dan ia tidak

  akan gugur sekalipun isteri dalam keadaan nusyuz disebabkan tiada halangan

  seperti itu dinyatakan di dalam perbahasan ayat al-Quran, kitab fiqh dan kes yang

  dirujuk sebelum ini. Selain itu, di dalam kes Piah Binti Said lwn. Che Lah Bin

  Awang, JH 3 (2), hlm. 220, Kadi Besar dalam keputusannya menyatakan bahawa :

  ...dalam kes ini jelas perceraian itu berlaku dengan talaq oleh

  suami terhadap isterinya sekalipun ada tanda-tanda nusyuz. Tetapi

  nusyuz tidak menafikan hak mutah sekiranya ia berlaku.

  [24] Mahkamah merujuk kepada kes Zawiyah lwn. Ruslan, JH 1 (2), hlm. 102, Kadi

  Besar telah memerintah Pihak Kena Tuntut membayar mut'ah sebanyak RM700.00

  dan beliau ada menyatakan di dalam penghakimannya :

  Mut'ah menurut takrif di dalam kitab Kifayatul Akhyar ialah

  nama bagi harta yang diberikan seseorang lelaki kepada isterinya

  disebabkan perceraian dengannya. Perceraian yang kena dibayar

  mut'ah ialah setiap perceraian daripada suami tidak dari sebab

  pihak perempuan seperti fasakh kerana aib yang ada pada diri

  perempuan itu, atau perempuan memfasakh nikahnya dengan

  suaminya disebabkan sara nafkah atau sebagainya. Dalam kes

  ini perceraian berlaku bukan kerana kecacatan yang ada pada

  diri perempuan, dan tidak pula dengan sebab perempuan

  memfasakh nikah. Yang Kena Tuntut mendakwa bahawa

  perceraian ini disebabkan oleh perangai pihak isteri tetapi tidak

  membuktikan apa-apa kesalahan, yang didakwanya dilakukan

  oleh pihak isteri yang boleh menggugurkan hak mut'ah ini.

  Pada asal syarak, mut'ah digalakkan tetapi jika berlaku

  pertikaian mengenai kadar mut'ah maka hendaklah diselesaikan

  oleh Mahkamah. Asas penentuan yang mesti diikuti ialah panduan

  ayat 230 : Surah Al-Baqarah yang bermaksud :

 • 14

  Dan berilah mut'ah mengikut kadar yang kaya menurut

  kekayaannya dan yang susah mengikut kesusahannya. Pasangan

  dalam kes ini adalah pasangan yang sederhana

  [25] Pendapat ini juga selari dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh YA Kadhi

  Besar Wilayah Persekutuan, Sheikh Ghazali Bin Abd Rahman dalam

  penghakimannya bagi kes Yang Chik Binti Hashim lwn. Abdul Jamal Bin Abdul

  Rahim, JH 6 (1).

  [26] Berdasarkan rujukan nas syarak dan kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini,

  gugurnya hak mutah seseorang perempuan yang diceraikan hanyalah merujuk

  kepada faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelum ini dan sepertimana yang

  dinyatakan di dalam kitab Ianah al-Talibin, Juzu 3, hlm. 406 yang dapat

  disimpulkan seperti berikut :

  :

  :

  (: ) :

  :

  Secara kesimpulannya bermaksud :

  a. Perceraian disebabkan isteri telah masuk Islam.

  b. Perceraian disebabkan isteri telah keluar dari Islam.

  c. Apabila suami isteri menjadi murtad serentak.

  d. Semasa perceraian isteri masih status hamba kepada suami.

  e. Semasa perceraian suami masih status hamba kepada isteri.

  f. Perceraian fasakh disebabkan aib suami.

 • 15

  g. Perceraian fasakh disebabkan aib isteri.

  h. Perceraian dengan kematian salah satu pihak suami isteri atau

  keduanya sekali.

  [27] Oleh itu, Mahkamah berpuashati bahawa tiada satu pun alasan lain yang wujud

  dan menjadi sebab penceraian di antara Plaintif dan Defendan berlaku sehingga

  menghalang Plaintif daripada menuntut mutah daripada Defendan. Mahkamah

  juga berkeyakinan bahawa Plaintif adalah mempunyai kelayakkan dan berhak

  untuk menuntut mutah daripada penceraian yang berlaku serta wajar diberikan

  sejumlah wang atau nilai terhadap tuntutannya itu.

  Isu Ketiga : Berapakah penentuan kadar mutah tersebut?

  [28] Mahkamah bersetuju dengan hujahan Peguam Syarie Plaintif berkenaan Panduan

  asas tentang penentuan kadar mutah adalah sebagaimana yang terdapat dalam

  Surah Al-Baqarah, ayat 236 yang berbunyi :

  yy$u_ / 3 n=t ) )=s u !$| i9$# $t s9 y s? r& (# s? s9 Z s 4 nFtu n? t RQ$# ys% n? t u I) 9$# ys% $J tG t

  y 9$$/ ( $)ym n? t t sRQ$#

  Bermaksud :

  Tidaklah kamu bersalah (dan tidaklah kamu menanggung

  bayaran mas kahwin). Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu

  sebelum kamu sentuh (bercampur dengan mereka) atau (sebelum)

  kamu menetapkan maskahwin untuk mereka walaupun demikian

  hendaklah kamu memberi mutah (saguhati) kepada mereka (yang

  diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi

 • 16

  saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang

  susah menurut kemampuannya sebagai pemberian (saguhati)

  menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang

  yang mahu membuat kebaikan

  [29] Selain itu, Mahkamah juga merujuk kepada panduan yang diberikan oleh para

  ulama di dalam kitab Ianah al-Talibin, Juzu 3, hlm. 595 yang mana ia

  menyatakan bahawa :

  Bermaksud :

  Sekiranya berlaku perselisihan mengenai kadar mutah yang

  patut dibayar oleh suami kepada isterinya, maka Hakim hendaklah

  bertindak sebagai penentu kadar mutaah itu berdasarkan kriteria-

  kriteria berikut, kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan

  isteri dan sifat isteri itu

  [30] Bagi kes-kes terdahulu, terdapat prinsip-prinsip yang telah digunapakai sebelum

  menentukan kadar mutah oleh Hakim Bicara seperti dalam kes Faridah Binti

  Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin Othman, yang mana Hakim Bicara menyatakan

  seperti berikut :

  Dasar mutah adalah keredhaan kedua-dua pihak tetapi jika

  tidak tercapai persetujuan, maka penentuan boleh dibuat oleh

  Qadhi. Penentuan kadar mutah telah digariskan oleh syarak

  dengan nilai kedudukan kaya atau miskinnya suami serta sifat dan

  keadaan isteri. Sifat ialah perwatakan dan keadaan pula ialah

  kedudukan keluarga atau status keluarga dalam masyarakat. Kaya

  dan miskin ialah nilai semasa dari segi perolehan dan pemilikan.

  Tentang kadar yang harus diberikan tidaklah ditetapkan oleh

 • 17

  Hukum Syarak tetapi diserahkan mengikut keadaan semasa

  sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 236 : surah Al-Baqarah

  ...... Walaubagaimanapun tentang kadar mutah mengikut al-quran

  yang dikemukakan diambil kira di atas kemampuan suami ketika

  berlaku perceraian

  [31] Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, YAA Dato Hussin Bin Hj.

  Harun di dalam kes Rusiah Binti Ismail lwn. Mohd Rafi Heinges Bin Abdullah,

  JH 13 (2), hlm. 232, telah mengambilkira kemampuan suami dalam menentukan

  kadar mutah yang tidak dipersetujui oleh kedua pihak. Y.A.A Hakim

  menyatakan :

  Defendan dalam kes ini tidak menafikan pembayaran mutah

  tersebut tetapi kadar tuntutan yang tidak sepatutnya atau merujuk

  kepada kehendak syarak bahkan keterlaluan malahan Defendan

  dengan tidak mempunyai kemampuannya untuk memberi mutah

  seperti yang dituntut.

  [32] Manakala dalam kes Suraiya Binti M. Shafie lwn. Abd Shukor Bin Mohd

  Hashim, JH 27 (2), hlm. 350, Y.A Hakim menyatakan bahawa :

  Perkara utama yang menjadi sandaran saya ialah kemampuan

  suami, kedudukan suami isteri dan melihat kepada faktor-faktor

  sampingan lain seperti pengorbanan isteri, menutup malu dan

  kesedihan dan sebagainya. Ini bermakna kemampuan kewangan

  hendaklah disokong dengan faktor-faktor lain seperti kedudukan,

  status dan taraf suami isteri dan sebagainya. Kemampuan semata-

  mata akan menyebabkan ketidakadilan dan akan berlakunya

  tuntutan yang tidak munasabah. Kedudukan, status atau taraf

  kehidupan pula hendaklah dinilai dari segi kemampuan kewangan

 • 18

  kerana tidak semestinya kedudukan yang baik dalam masyarakat

  bermakna berkemampuan membayar mutah yang tinggi.

  [33] Manakala di dalam kes Ida Hidayati Binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri Bin

  Kassim, JH 18 (2), hlm. 266, Y.A.A Dato Hj. Zohdi Bin Hj.Toha di dalam

  penghakimannya menyifatkan bahawa terdapat dua pertimbangan baru yang

  diketengahkan oleh Y.A.A Hakim dalam menentukan jumlah mutah di dalam

  kes tersebut iaitu tempoh lama perkahwinan dan kesengsaraan isteri semasa

  bersama suami :

  Mutah sebagai saguhati adalah merupakan bayaran

  khidmat/layanan isteri termasuk mengurus rumahtangga dan anak

  yang dicurahkan setiap hari sepanjang tempoh perkahwinan

  kepada suaminya.. Beliau menyatakan dalam pertimbangannya

  dalam menentukan kadar mutah Sekalipun tidak ada nas atau

  dalil yang menunjukkan bayaran mutah boleh dibayar

  berpandukan tempoh lama perkahwinan berkuatkuasa. Saya

  berpendapat adalah wajar menjadi satu ukuran untuk

  mempertimbangkan kadar bayaran mutah adalah mengikut lama

  tempoh perkahwinan di samping melihat kemampuan suami dan

  taraf kedudukan isteri. Beliau juga menyatakan : Setelah

  mengambil kira lama tempoh perkahwinan dan kesengsaraannya

  yang menjadi sejarah titik hitam yang mungkin tidak dapat

  dilupakan seumur hayatnya

  [34] Berdasarkan keseluruhan panduan yang telah dinyatakan di atas, Mahkamah

  membuat kesimpulan bahawa dalam menentukan kadar mutah Plaintif di dalam

  kes ini adalah boleh dilihat dan diambilkira dari sudut-sudut yang berikut :

 • 19

  a. Keadaan kemampuan Defendan

  [35] Bagi menentukan status kemampuan Defendan Mahkamah perlu melihat kepada

  keadaan Defendan sewaktu penceraian. Sepertimana Hakim dalam dalam kes

  Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin Othman menjelaskan bahawa :

  Mutah diambil kira semasa berlaku perceraian atas kemampuan

  suami atau ada juga pendapat yang lain menyatakan diambil kira

  taraf kedua-dua pihak, tetapi walaubagaimanapun, tentang kadar

  mutah mengikut al-Quran yang dikemukakan diambil kira di atas

  kemampuan suami ketika berlaku perceraian.

  [36] Berdasarkan kes tersebut, Mahkamah amat bersetuju dengan penghakiman

  tersebut bahawa kemampuan suami ketika berlaku penceraian perlu diambilkira

  sebelum sesuatu kadar mutah ditentukan. Oleh itu, adalah menjadi tugas

  Mahkamah ketika ini untuk menentukan taraf kemampuan Defendan sama ada

  susah, sederhana atau senang / kaya. Pada pandangan Mahkamah, inilah amalan

  yang berlaku di dalam kes-kes terdahulu dan ia boleh dijadikan panduan

  walaupun Mahkamah tidak terikat dengannya. Kes Piah Binti Said lwn. Che Lah

  Bin Awang, Kadi Besar Pulau Pinang, Hj. Harussani Bin Haji Zakaria

  menyatakan diakhir ulasannya terhadap kemampuan suami :

  Dalam kes ini keadaan pihak kena tuntut bukanlah seorang yang

  tergolong dalam golongan orang berada dan tidak pula tergolong

  dalam golongan orang yang tidak berkemampuan langsung

 • 20

  [37] Kes Nooraini Binti Rashid lwn. Hamzah Bin Zainudin, JH XVIII (2), hlm. 294 di

  mana YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak di dalam penghakimannya

  menyatakan :

  Dalam kes ini Defendan seorang yang berkemampuan dan boleh

  membayar tuntutan mutah Plaintif kerana kemampuan Defendan

  dibuktikan dengan nilai saham semasa perkahwinan dengan

  Defendan dalam beberapa Syarikat Hexagon sebanyak RM

  3,013,957.00, Syarikat Evermaster Group Bhd. (EMB) sebanyak

  RM 24,478,307.00 dan syarikat Asia PAC Bhd. (APB) sebanyak

  RM 56, 682,000.00

  [38] Kes Norma @ Normek Binti Ghazali lwn. Mohd Zain Bin Abdullah, JH XIX

  (2), hlm. 282 di mana Pengerusi Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan, Y.A.A

  Dato Hj. Daud Bin Muhammad, dalam penghakimannya menyatakan :

  Jumlah (kadar hukuman Mutah ) sebanyak RM10,000.00 yang

  diputuskan oleh Mahkamah ini adalah jumlah yang munasabah

  dan berpatutan memandangkan Respondan seorang yang

  tergolong dalam golongan orang yang senang dan dihormati serta

  mempunyai pendapatan tetap sebanyak RM 2,400.00 sebulan

  daripada pencen bulanan bekas Ahli Parlimen Bachok dan Perayu

  sebagai seorang yang mempunyai taraf dan kedudukan yang baik

  dan juga dihormati

  Beban Pembuktian.

  [39] Apabila pihak plaintif membuat sesuatu tuntutan, maka Plaintif hendaklah

  memikul beban membuktikan kes tuntutannya dengan membawa bukti-bukti yang

  berkaitan sehingga meyakinkan pihak Mahkamah serta membolehkan pihak

 • 21

  Mahkamah membuat keputusan di dalam mempertimbangkan apa-apa

  tuntutannya. Sekiranya tidak meyakinkan atau tidak mencapai tahap yang boleh

  dikatakan sebagai terbukti [Seksyen 3(2)(c) Enakmen Keterangan Mahkamah

  Syariah (Negeri Selangor) 2003] maka ianya tidaklah boleh diberikan perhatian

  dan pertimbangan oleh pihak Mahkamah sebagaimana yang dinyatakan dalam

  Hadith Nabi s.a.w. :

  Bermaksud :

  Keterangan itu diwajibkan ke atas pendakwa dan sumpah yamin itu

  diwajibkan ke atas pihak yang kena dakwa.

  [40] Mahkamah ingin menekankan di sini bahawa adalah menjadi beban ke atas

  Plaintif dalam kes tuntutan mutah ini untuk membuktikan kepada Mahkamah

  bahawa Defendan mampu untuk membayar jumlah mutah yang dituntut olehnya

  sebanyak RM 420,000.00. Prinsip beban pembuktian ini jelas dinyatakan di dalam

  kes Norizam Binti Mohd Lazim lwn. Halim Azman Bin Hj. Sulaiman, di mana

  Kadi Besar menyatakan :

  Kenyataan perbelanjaan yang dibuat oleh yang kena tuntut itu

  tidak dipertikaikan oleh yang menuntut. Pihak menuntut pula tidak

  dapat membuktikan kepada Mahkamah kemampuan sebenar Pihak

  Kena Tuntut. Pihak Yang Menuntut pernah mengesyorkan kadar

  tuntutannya daripada RM 10,800.00 kepada RM 5,000.00 dalam

  usaha mencari penyelesaian tetapi tidak dapat diterima oleh Pihak

  Yang Kena Tuntut. Apabila tidak ada persetujuan atas kadar

  mutah di antara Yang Menuntut dan Yang Kena Tuntut maka

  Kadi akan menentukannya

  [41] Mahkamah juga merujuk kepada Kes Jinah Binti Ahmad lwn. Abdul Aziz, JH 6

  (2), Kadi besar dalam keputusannya menyatakan :

 • 22

  Pemohon dan saksi-saksinya semasa mengemukakan keterangan

  kepada Mahkamah tidak dapat membuktikan dan tidak dapat

  meyakinkan Mahkamah bahawa penentang adalah seorang yang

  berkemampuan tinggi atau pun penentang adalah seorang yang

  berpendapatan lumayan dan mempunyai harta-harta yang banyak

  dan sebagainya, bahkan Pihak Menuntut tidak dapat menolak

  keterangan Pihak Menentang yang sekarang beliau adalah

  seorang yang tidak berkemampuan lagi kerana beliau sedang

  menanggung berbagai beban hutang baik sebagai penjamin atau

  sebagai sipiutang hukuman

  [42] Prinsip-prinsip beban pembuktian yang ditegaskan di dalam kes yang dirujuk

  adalah selari dengan kehendak peruntukan seksyen 72 dan 73 Enakmen

  Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [EKMSS 2003] iaitu :

  72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes

  mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan

  sesuatu fakta (Al-Muddaii) dan orang yang mengangkat sumpah

  untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (Al-Mudaa

  Alaih).

  73. Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah

  memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan

  di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta

  yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu

  wujud.

  Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa

  fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada

  orang itu.

 • 23

  [43] Pihak Plaintif melalui hujah bertulisnya di perenggan 19 hanya menyatakan

  bahawa Defendan mempunyai pendapatan yang tinggi kerana Defendan adalah

  seorang doktor yang mempunyai klinik sendiri iaitu Klinik Fatimah. Plaintif

  mendakwa Defendan ketika perceraian pada 14hb Oktober 2002, mempunyai

  pendapatan sebanyak RM10,000.00 sebulan daripada pendapatan klinik serta

  mempunyai pendapatan lain daripada tugasnya sebagai doktor panel bagi agensi

  seperti Felda, Bank dan lain-lain.

  [44] Mahkamah mendapati Plaintif hanya membuktikan pendapatan Defendan melalui:

  i. Keterangan SP-1 iaitu sepupu Plaintif bernama Jamaayah Binti Syed

  Husin yang menyatakan beliau menganggarkan pendapatan Defendan

  sebagai seorang doktor yang mempunyai klinik sendiri adalah

  RM10,000.00 sebulan berdasarkan pengalaman SP-1 yang pernah

  bekerja di hospital sebelum ini dan tahu berkenaan gaji seorang doktor.

  ii. Keterangan SP-2 iaitu anak sulung Plaintif dan Defendan bernama Wan

  Norhaliza Binti Mohd Taha yang menyatakan pendapatan kasar Defendan

  ketika itu adalah kira-kira RM250.00 hingga RM450.00 sehari

  berdasarkan kepada penglihatan SP-2 tentang kira-kira kewangan yang

  dibuat oleh Plaintif, serta rutin Defendan yang membawa pulang wang

  setiap hari selepas klinik ditutup untuk dikira.

  [45] Mahkamah berpuashati bahawa Defendan pernah bekerja sebagai seorang doktor

  perubatan dengan berpendapatan RM10,000 sebulan semasa tempoh perkahwinan

  Defendan dengan Plaintif melalui pengakuan dari Defendan sendiri di dalam

  perbicaraan bertarikh 5hb. Februari 2012. Namun, pihak Defendan di dalam

  keterangannya juga menafikan dakwaan Plaintif berkenaan pada masa penceraian

  Defendan masih berpendapatan RM 10, 000.00. Manakala, Defendan mendakwa

  beliau hanya berpendapatan kurang RM500.00 sahaja sehingga tahun 2004 kerana

  Defendan kerap keluar masuk hospital setelah menjalani pembedahan jantung dan

 • 24

  menyebabkan pendapatan klinik Defendan merosot. Keterangan Defendan ini

  disokong oleh SD-1 yang merupakan isteri ketiga Defendan yang pada ketika

  itu menguruskan kewangan klinik Defendan.

  [46] Dalam kes ini, Mahkamah tidak dinyatakan dengan sebenarnya berapakah jumlah

  pendapatan Defendan semasa bercerai dengan Plaintif. Mahkamah di sini melihat

  Plaintif selaku orang yang mendakwa telah gagal membuktikan pendapatan

  bulanan Defendan sama ada secara tahunan ataupun bulanan secara jelas. Hal ini

  telah menyukarkan pihak Mahkamah untuk mengetahui sejauh manakah

  keuntungan ataupun pendapatan klinik Defendan tersebut. Keterangan pihak

  Plaintif tidak disokong dengan apa-apa dokumen dan tiada saksi yang jelas untuk

  menerangkan jumlah pendapatan Defendan. Melalui penelitian Mahkamah, secara

  hakikatnya umur Defendan pada masa penceraiannya dengan Plaintif iaitu

  berumur 73 tahun itu, kebiasaanya telah mencapai umur persaraan dan Defendan

  yang merupakan doktor swasta tiada pendapatan persaraan diterima secara

  bulanan. Plaintif juga tidak membuktikan sama ada Defendan ada menerima wang

  persaraan daripada mana-mana agensi ataupun tidak. Mahkamah selain itu juga

  mendapati bahawa tiada keterangan yang menunjukkan Defendan mempunyai

  harta alih atau tak alih yang boleh menunjukkan jumlah pendapatan Defendan

  setiap bulan. Dakwaan Plaintif berkenaan Defendan yang mempunyai pendapatan

  tinggi sebanyak RM10,000.00 sebulan ketika penceraian dengannya hanyalah

  sekadar kenyataan yang tidak dibuktikan.

  [47] Keterangan SP1 dan SP2 juga tidak membantu kenyataan Plaintif kerana

  Mahkamah mendapati kedua-dua saksi tersebut telah gagal menyatakan

  sepertimana situasi di atas. Mahkamah berkeyakinan bahawa keadaan

  kemampuan Defendan semasa berkahwin dan ketika bercerai dengan Plaintif

  adalah dua keadaan yang berbeza. Namun begitu perkara ini tidak dijelaskan dan

  dibuktikan oleh pihak Plaintif. Berdasarkan maklumat yang dinyatakan kepada

  Mahkamah hanyalah sekadar anggaran pendapatan bulanan Defendan dan

 • 25

  bukannya jumlah pendapatan klinik kepunyaan Defendan yang menyebabkan

  Defendan mampu untuk membayar sejumlah mutah seperti yang dituntut oleh

  Plaintif .

  [48] Oleh itu dalam kes ini, Mahkamah tiada apa-apa sandaran yang jelas berkenaan

  pendapatan tahunan atau bulanan Defendan sama ada melalui penyata akaun bank

  klinik ataupun Defendan sendiri serta dokumen-dokumen harta kepunyaan

  Defendan. Oleh itu, Mahkamah tidak boleh menganggap Defendan adalah

  seorang yang kaya dan mampu untuk membayar mutah sebanyak RM420,000.00

  tanpa keterangan sokongan dokumen atau saksi yang jelas. Maka, Mahkamah

  berpandangan bahawa tuntutan mutah sebanyak RM 420,000.00 adalah jumlah

  yang tidak munasabah kerana tiada pembuktian yang jelas oleh pihak Plaintif

  [49] Secara kesimpulannya melalui kes ini, Mahkamah mendapati terdapatnya

  kekurangan dari sudut keterangan sokongan ke atas dakwaan oleh pihak Plaintif.

  Oleh yang demikian, pihak Defendan selaku pihak yang kena tuntut (muddaa

  alaih) perlu bersumpah bagi menafikan tuntutan Plaintif (muddaai). Menurut

  Mahmud Saedon A. Othman dalam bukunya yang bertajuk Undang-Undang

  Keterangan Islam. Cet. Ketiga, halaman 129 menyatakan apabila yang mendakwa

  telah berjaya mengemukakan keterangan atas dakwaannya, maka hukuman

  hendaklah diberikan baginya kerana kejayaan keterangannya itu. Tetapi

  sebaliknya, jika yang mendakwa gagal untuk mengemukakan saksi atau

  keterangan, atau keterangannya lemah dan tidak meyakinkan hakim bagi

  memperkukuh tuntutan itu, maka yang mendakwa bolehlah memohon supaya

  yang kena dakwa bersumpah.

  [50] Mahkamah berpandangan bahawa adalah sukar untuk Mahkamah ini memutuskan

  kes ini semata-mata hanya berdasarkan dakwaan Plaintif tanpa ada keterangan

  yang meyakinkan Mahkamah. Oleh itu kaedah terakhir perlu digunapakai di

  dalam kes ini iaitu melalui kaedah sumpah. Ini bersesuaian dengan Arahan 8,

 • 26

  Arahan Amalan No. 2 Tahun 2006 berkaitan Sumpah Syarie ada menyatakan

  seperti berikut :

  8. (1) Dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal, muddaa alaih

  perlu bersumpah dengan kebenaran Hakim apabila -

  (a) muddaai gagal mengemukakan keterangan yang

  mencukupi;

  (b) muddaa alaih menafikan tuntutan muddaai; dan

  (c) muddaai menuntut muddaa alaih bersumpah atas

  penafiannya; atau

  [51] Mahkamah berpandangan dalam memutuskan kes mutah ini dengan

  menggunakan kaedah sumpah adalah diharuskan dan dibolehkan. Apatah lagi

  keharusannya itu telah dinyatakan dengan jelas di dalam Arahan 1, Arahan

  Amalan No. 2 Tahun 2006 berkaitan Sumpah Syarie ada menyatakan :

  Hak-hak yang boleh menerima pakai sumpah.

  a) pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, nusyuz atau

  apa-apa perkara yang berkaitan dengan hubungan suami

  isteri;

  (b)apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit

  daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam

  subperenggan (a);

  (c) nafkah orang-orang tanggungan;

  (d) kesahtarafan;

  (e) penjagaan atau jagaan (hadhanah) kanak-kanak;

  (f) pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;

  (g) perkara-perkara lain yang dibenarkan oleh Hukum Syarak

  di bawah bidangkuasa Mahkamah yang dinyatakan oleh

  mana-mana undang-undang bertulis.

 • 27

  [52] Menurut Prof. Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Nidzam al-Qada Fi al-

  Syariti al-Islami halaman 204 telah menyatakan berkenaan syarat-syarat yang

  mewajibkan pihak yang kena dakwa (muddaa alaih) perlu bersumpah adalah

  seperti berikut :

  Bermaksud :

  Yang kena dakwa itu diwajibkan bersumpah apabila lengkap syarat-

  syarat berikut :

  Pertama : Yang kena dakwa telah mengingkari hak yang didakwa ke

  atasnya, maka jika dia mengaku dengan hak yang didakwa itu tidak

  wajib berseumpah ke atasnya lagi.

  Kedua : Yang mendakwa menuntut yang kena dakwa itu bersumpah,

  maka jika yang mendakwa tidak menuntutnya bersumpah tidaklah

  diwajibkan ke atasnya bersumpah kerana sumpah itu adalah hak

 • 28

  pendakwa dan tidak boleh dipaksa sesorang itu menggunakan haknya

  atau dituntut menggunakannya.

  Ketiga : Hendaklah dakwaan itu sah, kerana jikalau dakwaan itu

  tidak sah (fasidah) maka tidaklah diwajibkan yang kena sumpah itu

  bersumpah, hatta jikalau diarahkan supaya dia bersumpah, kemudian

  dia tidak mahu bersumpah maka tidaklah dianggap dia sebagai

  (nakil) yakni orang yang enggan bersumpah, kerana bahawasanya

  keengganan bersumpah (al-Nukul) yang diambil kira ialah pada

  dakwaan yang sah sahaja, tiada pada dakwaan yang fasidah.

  Keempat : Hendaklah benda yang didakwa itu termasuk dalam kes-

  kes yang boleh dilakukan tuntutan bersumpah sebagaimana yang

  telah diterangkan.

  [53] Mengenai penggunaan Sumpah Nafi yang dikenakan ke atas pihak Defendan,

  Mahkamah merujuk kepada kes Bukhary Mohd Noor lwn Aisyah Ismail [2004]

  18 JH 245, yang mana dalam kes ini plaintif merupakan anak kandung kepada

  defendan. Semasa hidupnya Almarhum bapa plaintif telah menamakan kesemua

  hartanya (tujuh lot tanah) kepada defendan sebagai syarat kepadanya untuk

  berkahwin lagi. Defendan dalam tuntutan balasnya menuntut plaintif membayar

  balik wang pampasan pengambilan semula tanah sebanyak RM 757, 000.00 yang

  telah membuat perjanjian bertulis dan akuan bersumpah untuk tidak menuntut

  sebarang harta daripada defendan setelah mendapat wang pampasan tersebut.

  Mahkamah telah mengetepikan tuntutan plaintif berdasarkan ikrar yang telah

  dibuat dan tuntutan defendan telah ditarik balik. Plaintif/perayu telah membuat

  rayuan dan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan telah membatalkan

  keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menolak tuntutan harta sepencarian

  oleh perayu, serta memutuskan bahawa perayu boleh memohon dan menuntut

  harta sepencarian Almarhum bapanya berupa tujuh lot tanah. Mahkamah telah

  memerintahkan responden bersumpah menafikan bahawa tiada sebarang amanah

  yang ditinggalkan oleh si mati untuk membahagikan harta tersebut kepada anak-

 • 29

  anaknya. Defendan telah bersumpah nafi dan dengan itu mahkamah menolak

  tuntutan perayu.

  b. Keadaan atau kedudukan status keluarga Plaintif

  [54] Mahkamah akan melihat faktor keadaan Plaintif dan akan diambilkira dari segi

  keadaan kehidupan Plaintif semasa hidup dengan Defendan dan juga kedudukan

  status keluarga Plaintif. Faktor ini diambil kira menjadi sandaran dalam

  menentukan kadar mutah. Bagi melihat sejauh mana faktor ini dijadikan sandaran

  menentukan kadar mutah, Mahkamah merujuk kepada kes Normaidiah lwn.

  Azhari, yang mana Yang Arif Hakim menyatakan :

  Dalam kes ini Yang Kena Tuntut bukanlah orang kaya tetapi tidak

  pula tergolong dalam golongan seorang miskin. Begitu juga

  kedudukan keluarga yang menuntut (isteri) bukanlah orang

  ternama keadaannya tidak pula kaya tapi juga bukan miskin.

  Diputuskan Pihak Kena Tuntut membayar mutah sebanyak RM

  1000.00 kepada Pihak Menuntut

  [55] Mahkamah merujuk kepada kes Ismail lwn. Norsiah, JH 2 (1), hlm. 111 iaitu

  Kadi Besar telah menghukum suami itu membayar RM 300.00 sebagai mutah

  dan suami dalam kes tersebut telah merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

  Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan itu serta menyatakan :

  Memandangkan Pihak Menuntut (suami) sebagai seorang pekerja

  yang berpendapatan sederhana dan Pihak Kena Tuntut (isteri)

  adalah seorang yang bertaraf dalam masyarakat maka Mahkamah

  ini berpendapat bahawa kadar mutah patut dibayar oleh suami

  lebih daripada kadar yang telah diputuskan oleh Hakim dalam

  perbicaraan terdahulu, tetapi Mahkamah Ulangbicara enggan

 • 30

  mengubah hukuman itu dan menetapkan kadar mutah sebanyak

  RM 300.00 hendaklah dibayar sepenuhnya dalam tempoh 14 hari

  dari tarikh hukuman

  [56] Bagi kes Tengku Anum Zaharah Binti Tengku Abdul Hamid lwn. Dato Dr.

  Hussein Bin Mohamed Yusof, JH 3 (1) hlm. 125, oleh sebab pihak-pihak

  daripada keluarga yang berada dan isteri juga merupakan kerabat Diraja, jumlah

  yang diperuntukkan ialah RM 25,200.00.

  [57] Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji di dalam kitab

  Al-Fiqh al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafie, Jilid 2, hlm. 82

  menyatakan:

  : ...

  Bermaksud :

  ... dan maka sesungguhnya Kadilah yang akan menentukan

  kadarnya dengan mengambil kira keadaan keduanya : dari sudut

  susah senang suami, keturunan isteri dan sifatnya

  [58] Berdasarkan pengamatan Mahkamah, keadaan kehidupan Plaintif dalam kes ini

  adalah sederhana begitu juga semasa hidup dengan Defendan yang mana Plaintif

  juga dilihat turut bekerja sebagai seorang guru dan selepas itu bersara dan

  bersama-sama membantu menguruskan kewangan klinik kepunyaan Defendan.

  Status kedudukan keluarga Plaintif juga bukanlah orang seorang yang bertaraf

  dalam masyarakat dan keadaannya tidak pula kaya tapi juga bukan miskin

  c. Tempoh perkahwinan dan kesengsaraan isteri.

 • 31

  [59] Perkongsian hidup di antara Plaintif dan Defendan dalam kes ini bermula dengan

  pernikahan pada 21hb. Mei 1967 dan penceraian pihak-pihak pada 14hb Oktober

  2002. Perceraian pihak-pihak adalah perceraian secara baik sebagaimana

  keputusan perbicaraan kes mal bil. : 10008-014-13/2002 yang bertanda P-2

  yang jelas menyatakan bahawa penceraian pihak-pihak adalah di bawah

  peruntukan seksyen 47 EUUKIS. Berdasarkan fakta ini, Mahkamah mendapati

  bahawa tempoh perkahwinan di antara mereka telah mencecah usia lebih kurang

  35 tahun.

  [60] Merujuk kepada Kes Timah lwn. Abdul Rahman, JH 14 (2), hlm. 297, Plaintif

  menuntut RM 100,800.00 sebagai mutah dengan mengambil kira usia

  perkahwinan selama 25 tahun yang dikira sebanyak RM 8.00 sehari. Jumlah

  tersebut tidak dipersetujui oleh Defendan. YA Hakim Bicara mengambil kira

  Plaintif yang terpaksa tinggal di rumah saudara mara sehingga kes selesai. Dia

  juga mungkin menerima prasangka buruk daripada masyarakat akibat penceraian

  tersebut. Jumlah mutah yang dibenarkan ialah 1/3 daripada jumlah yang dipohon.

  [61] Manakala bagi kes Safiyya lwn. Ruzainee, JH 16 (1), hlm. 29, Plaintif menuntut

  mutah sebanyak RM 41,052.50 iaitu RM 7.50 sehari selama 15 tahun. Y.A

  Hakim bersetuju dengan kiraan tersebut dan memerintahkan bayaran mutah

  sebanyak RM 27,373.00 selama 15 tahun kahwin dengan kadar RM 5.00 sehari

  dengan mengambil kira kemampuan Defendan yang bekerja sebagai arkitek dan

  lamanya tempoh perkahwinan.

  [62] Jika dirujuk kepada penghakiman kes Ida Hidayati Binti Taufiq lwn. Ahmad

  Shukri Bin Kassim sebagaimana dijelaskan di atas, tempoh perkahwinan yang

  diambilkira oleh Mahkamah adalah selama empat (4) tahun. Bagi kes tersebut,

  Plaintif memohon kadar mutah dikira kadar 1/3 daripada pendapatan tahunan

  Defendan dan jumlah tuntutan Plaintif adalah RM 144,000.00. Cara pengiraan itu

  ditolak oleh Mahkamah, bahkan Mahkamah hanya menetapkan kepada RM

  48,000.00 sahaja sebagai mutah untuk Plaintif. Selepas Defendan

 • 32

  mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah, jumlah tersebut

  dikurangkan kepada RM 24,000.00.

  [63] Mahkamah ingin menekankan di sini bahawa tiada formula pengiraan yang tetap

  ataupun jelas dalam menentukan sesuatu jumlah mutah itu diperolehi dari kiraan

  tempoh suatu perkahwinan. Mutah bukanlah dihasilkan dengan formula tertentu

  dan bukanlah berasaskan formula matematik. Ianya adalah berdasarkan budibicara

  ataupun ijtihad Hakim. Tiada nas yang jelas bagaimana nilaian mutah ini

  ditentukan. Oleh itu, penentuan kadar mutah ini adalah termasuk dalam perkara

  budibicara seorang Hakim. Mahkamah merujuk kes Suraiya Binti M. Shafie lwn.

  Abd Shukor Bin Mohd Hashim kes Mal Bil. : 05100-016-0489-2006 (kes belum

  dilaporkan) YA Hakim Tuan Mohd Nadzri Abdul Rahman telah memutuskan

  seperti berikut :

  Jumlah mutah sebanyak RM70, 000 adalah lebih munasabah

  melihatkan kepada purata pendapatan bulanan Defendan dan

  jumlah tersebut bagi mengubat duka bekas isteri yang

  diceraikan.

  [64] Soal budibicara Hakim dalam penentuan kadar mutah ini wujud apabila

  perselisihan berlaku antara pihak-pihak atau tiada persetujuan. Ini dijelaskan di

  dalam kitab Ianat al-Talibin, Juzu 3, hlm. 356 :

  . : . ) :

  :

  Bermaksud :

  Jika keduanya berselisih tentang kadar mutah maka hakim perlu

  menetapkan kadarnya iaitu dengan ijtihadnya dengan

  mengambilkira hal kedua-duanya sewaktu berpisah

 • 33

  [65] Berkaitan dengan isu kesengsaraan yang dialami oleh pihak isteri, Mahkamah

  mendapati bahawa oleh kerana sifat dan konsep mutah bukan sebagai suatu

  bentuk pampasan, faktor kesengsaraan tersebut bukanlah perkara utama dalam

  penentuan kadar mutah, namun ianya wajar diambilkira kerana mutah juga

  adalah sebagai satu perkara yang mengembirakan hati isteri yang telah diceraikan.

  Dalam kes Ida Hidayati Binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri Bin Kassim, Y.A

  Hakim berkata :

  Setelah mengambil kira lama tempoh perkahwinan dan

  kesengsaraannya yang menjadi sejarah titik hitam yang mungkin

  tidak dapat dilupakan seumur hayatnya.

  [66] Antara tujuan mutah juga ialah untuk mententeramkan perasaan isteri apabila

  diceraikan. Oleh itu dengan mengambil kira kesengsaraan yang dialami oleh isteri

  juga adalah wajar dalam menentukan kadar mutah. Mengenai kesengsaraan yang

  dialami Plaintif ini, dilihat melalui pernyataan tuntutannya di perenggan 7 yang

  mana selama tempoh 13 tahun Defendan berada di luar negara Plaintif telah

  ditinggalkan tanpa sebarang nafkah dan Plaintif sendiri terpaksa menyara

  kehidupannya bersama seorang anak dengan bergantung kepada sumber

  pendapatannya sebagai guru dan berniaga sambilan. Hal ini turut disokong oleh

  keterangan Defendan ketika perbicaraan bertarikh 5hb. Februari 2014. Di

  perenggan 17 Pernyataan Tuntutan Plaintif juga ada menyatakan dalam tempoh

  perkahwinan, Defendan telah beberapa kali bernikah dengan wanita lain tanpa

  pengetahuan pihak Plaintif dan tidak melaksanakan giliran bermalam dengan adil

  sehingga menyebabkan Plaintif hilang sabar dan mengalami tekanan perasaan.

  [67] Oleh itu sepertimana yang telah dijelaskan oleh Mahkamah, Mahkamah dengan

  ini berpuashati untuk memutuskan jumlah mutah yang munasabah yang perlu

  dibayar oleh Defendan kepada Plaintif adalah sebanyak RM 2,000.00 setelah

  melihat kepada faktor tempoh perkahwinan pihak-pihak, kemampuan Defendan

 • 34

  dan juga bagi mengubat hati Plaintif akibat menanggung kesengsaraan serta akibat

  daripada penceraian.

  [68] Memandangkan pembuktian pendapatan bulanan Defendan adalah kabur, maka

  Mahkamah dengan ini memohon kebenaran pihak Plaintif supaya Defendan

  bersumpah Yamin Nafi berkenaan penafian Defendan tentang pendapatannya

  berjumlah RM10,000.00 sebulan ketika masa penceraian.

  [69] Oleh kerana Defendan telah bersumpah nafi, maka Mahkamah menerima

  dakwaan Defendan dalam kes ini. Mahkamah menerima dakwaan Defendan

  berkenaan pendapatannya semasa bercerai dengan Plaintif adalah kurang

  RM500.00 sebulan. Oleh yang demikian, Mahkamah dengan ini akan

  memutuskan satu jumlah mutah yang wajar berdasarkan kemampuan dan jumlah

  pendapatan Defendan tersebut.

  KEPUTUSAN

  Setelah Mahkamah meneliti Saman bertarikh 1hb. Mac 2005 dan Pernyataan Tuntutan

  Plaintif bertarikh 27hb Disember 2002 serta mendengar keterangan lisan Plaintif,

  Defendan, saksi-saksi serta setelah meneliti Hujahan Bertulis Peguam Plaintif bertarikh

  27hb. Mac 2014 bersama Hujahan Balas bertulis Peguam Syarie Defendan bertarikh

  21hb. Mei 2014 serta setelah Defendan bersumpah Yamin Nafi, maka dengan ini

  Mahkamah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut :

  1) Mahkamah meluluskan tuntutan mutah Plaintif berdasarkan peruntukan seksyen

  58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS

  2003].

  2) Mahkamah memerintah Defendan membayar sebanyak RM 2,000.00 sebagai

  bayaran mutah dan saguhati perceraian kepada Plaintif.

 • 35

  3) Pembayaran hendaklah dibuat dalam tempoh dua (2) bulan mulai dari tarikh hari

  ini.

  4) Kos bagi kes ini ditanggung oleh masing-masing.

 • 36

  BORANG 1

  Amalan Sumpah Mahkamah Syariah

  (Amalan 8(1)(b))

  Lafaz Sumpah Syarie Al-Muddaa `Alaih (Yamin Nafi)

  Wallahi, Wabillahi, Watallahi, demi Allah aku Mohd Taha Bin Wan Ahmad (No.K/P:

  290730-07-5003) bersumpah dengan nama Allah bahawasanya aku menafikan tuntutan

  Al-Muddai iaitu Jaiton Bee @ Zaitun Bee Bt Mohd Yaacob berhubung dengan

  dakwaan jumlah pendapatan aku sebanyak RM10, 000.00 sebulan semasa penceraian

  antara aku dengan plaintif berlaku. Pada masa itu, pendapatan aku hanya lebih kurang

  RM500.00 sebulan sahaja.

  Dan jika aku berdusta pada sumpah aku nescaya dimurkai Allah dan laknat-Nya di atas

  aku dunia dan akhirat.

  Bertarikh pada 9 hari bulan Julai tahun 2014.

  .

  Tandatangan Orang Yang Bersumpah

  Di hadapan :

  ..

  ( Tandatangan Hakim )