of 4 /4
Milan Kučan, nekda- nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le- tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi leti se je v marini v Palmižani na Paklenih otokih pri Hvaru sešel z Boškom Šrotom, letos pa so v tedniku Reporter objavi- li fotografije ene od slovenskih fotoagencij. Med drugim so ob- javili fotografijo, kako se Kučan na terasi lokala na otoku Hvaru sproščeno pogovarja z Jožetom Mermalom, tajkunom in lastni- kom ljubljanskega BTC. Hvar in okolica je torej priljubljena Ku- čanova točka za pogovore s slo- venskimi tajkuni. Odpirali so šampanjce sioven skim tajkunom se torej pod vla- do levega trojčka in botrstvom Milana Kučana zelo dobro godi. Janez Janša, nekdanji predsednik vlade in predsednik največje opo- zicijske stranke SDS, je po objavi izidov zadnjih državnozborskih volitev dejal, da tajkuni odpirajo šampanjce. Znova so jih odpirali pred dobrim letom, ko je v javnost prišla zgodba o 10-odstotnem lastništvu Gregorja Golobica, predsednika koalicijske stranke Zares, v podjetju Ultra. Tajkuni z imeni in priimki in kdo so slovenski tajkuni? Nedvo- mno Šrot, Mermal in Golobic. Pa ne samo ti. Tudi ljudje v lastniški hobotnici DZS, torej Bojan Pe- tan in drugi lastniki časopisne hiše Dnevnik. Na prvo mesto pa je treba vsekakor postaviti Zora- na Jankoviča, ljubljanskega žu- pana, Ivana Zidarja, predsedni- ka in večinskega lastnika družbe SCT, Mira Senico, odvetnika in partnerja Katarine Kresal, pred- sednice LDS in ministrice za no- tranje zadeve. Nadalje je tu Janez Pergar, predsednik uprave Kom- pasa s soprogo Nevenko Črešnar Pergar, nekdanjo državno sekre- tarko v kabinetu predsednika Vida Kocjan, foto: F. A. Bobo, Gregor Pohleven, Matic Štojs, Bor Slana, arhiv Demokracije V skoraj dveh letih vladanja strank slovenske tranzicijske levice se tajkunom ni skrivil niti las. Čista lopata je pozabljena, Boško Šrot se je umaknil, slabše se piše le tistim, ki so se zamerili Gregorju Golobiču in Zoranu Jankoviču. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan letošnje poletje po stari navadi preživlja s slovenskimi tajkuni (na sliki 2. julija 20-1 o na otoku Hvaru).

Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik...

Page 1: Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi

Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunistv državi in nekdanji

predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjemslovenskih tajkunov. Pred tremileti se je v marini v Palmižanina Paklenih otokih pri Hvarusešel z Boškom Šrotom, letos paso v tedniku Reporter objavi-li fotografije ene od slovenskihfotoagencij. Med drugim so ob-javili fotografijo, kako se Kučanna terasi lokala na otoku Hvaru

sproščeno pogovarja z JožetomMermalom, tajkunom in lastni-kom ljubljanskega BTC. Hvar inokolica je torej priljubljena Ku-čanova točka za pogovore s slo-venskimi tajkuni.

Odpirali so šampanjce siovenskim tajkunom se torej pod vla-do levega trojčka in botrstvomMilana Kučana zelo dobro godi.Janez Janša, nekdanji predsednikvlade in predsednik največje opo-zicijske stranke SDS, je po objavi

izidov zadnjih državnozborskihvolitev dejal, da tajkuni odpirajošampanjce. Znova so jih odpiralipred dobrim letom, ko je v javnostprišla zgodba o 10-odstotnemlastništvu Gregorja Golobica,predsednika koalicijske strankeZares, v podjetju Ultra.

Tajkuni z imeni in priimki inkdo so slovenski tajkuni? Nedvo-mno Šrot, Mermal in Golobic. Pane samo ti. Tudi ljudje v lastniškihobotnici DZS, torej Bojan Pe-

tan in drugi lastniki časopisnehiše Dnevnik. Na prvo mesto paje treba vsekakor postaviti Zora-na Jankoviča, ljubljanskega žu-pana, Ivana Zidarja, predsedni-ka in večinskega lastnika družbeSCT, Mira Senico, odvetnika inpartnerja Katarine Kresal, pred-sednice LDS in ministrice za no-tranje zadeve. Nadalje je tu JanezPergar, predsednik uprave Kom-pasa s soprogo Nevenko ČrešnarPergar, nekdanjo državno sekre-tarko v kabinetu predsednika

Vida Kocjan, foto: F. A. Bobo, Gregor Pohleven, Matic Štojs, Bor Slana, arhiv Demokracije

V skoraj dveh letih vladanja strank slovenske tranzicijske levice se tajkunom ni skrivil niti las. Čista lopata je pozabljena,Boško Šrot se je umaknil, slabše se piše le tistim, ki so se zamerili Gregorju Golobiču in Zoranu Jankoviču.

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan letošnje poletje po stari navadi preživlja s slovenskimi tajkuni (na sliki 2. julija 20-1 o na otoku Hvaru).

Page 2: Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi

vlade Janeza Drnovška. Tajkunje tudi Leonardo Peklar, predse-dnik upravnega odbora družbeSocius, na katerega smo že skorajpozabili. Ne smemo zanemaritiniti Igorja Bavčarja, nekdanjegapredsednika uprave Istrabenza,in Bineta Kordeža, nekdanjegapredsednika uprave Merkurja.Seveda je tu tudi Hilda Tovšak,predsednica uprave velenjskegaVegrada, pa na primer HermanRigelnik, nekdanji predsednikdržavnega zbora, ki je danesvodilni v Autocommercu in po-memben lastnik te družbe. V za-dnjem času je morda izjema IgorBavčar, za katerega se zdi, da semu je slovenski Don Corleoneodpovedal, za Hildo Tovšak pa vzadnjem času ni več tako gotovo,da jo vodja vseh vodij še podpira.Večina imenovanih je tudi članovKučanovega Foruma 21. Ne sicerformalno, neformalno jih forum

z Milanom Kučanom podpira, oni pa njegaseveda. Dokaz za to so tudi srečanja na kri-žarjenjih po Jadranskem morju.

Premikanje pO polžje Vladajoči levi troj-ček v tem mandatu poskuša dajati vtis, kakozelo preganja slovenske tajkune in s tem

povezani gospodarski kriminal. Vendar sestvari premikajo prepočasi. Gre seveda le zadva primera, in sicer za Boška Šrota in IgorjaBavčarja. V primeru afere Čista lopata, v ka-teri so bili med osumljenimi gospodarskegakriminala Ivan Zidar, Hilda Tovšak in Du-šan Černigoj, vodilni in pomembni lastnikigradbenih podjetij, se dejansko ne dogajanič. Vse stoji tudi v primeru Leonarda Pe-klarja in Sociusa pa tudi v primeru BojanaPetana in DZS, ki je tesno povezan z Gregor-jem Golobičem.Proti vsem navedenim (Go-lobiču, Peklarju in Petanu) naj bi bile predzadnjimi državnozborskimi volitvami pote-kale kriminalistične preiskave, ki pa so povolitvah »čudežno« poniknile. Poseben pri-mer je Zoran Jankovič, nekdanji predsednikuprave PS Mercator in zdajšnji ljubljanskižupan, zoper katerega so ovadbe poniknile vPostojnski jami, kakor se je pred dnevi sliko-vito izrazil Igor Bavčar.

Jankovič izrablja svojo moč v času Pa-horjeve vlade pa smo priča pravi vojni medtajkuni, kjer prednjači politično prenapih-njeni Zoran Jankovič. Slednji izrazito izra-blja svojo moč in se maščuje vsakemu, kise je njegovim načrtom pri olastninjenjuMercatorja postavil po robu. Med drugimsta bila to Boško Šrot in Igor Bavčar. Zoperslednjega je Jankovič skupaj s sinom Da-

Katarina Kresal in odvetnik Miro Senica prevzemata deldvomljivih povezav novodobnih slovenskih tajkunov.

Gregor Golobic, nedotakljivi politično-gospodarski tajkun

Borut Pahorin Boško

Šrot, poleti2008 na

Pivu incvetju v

Laškem.

Page 3: Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi

mijanom vložil celo kazenskoovadbo. Znano je namreč, da jeJankovič velik prijatelj MilanaKučana, česar nikoli ne pozabipovedati, oba pa sta pred zadnji-mi državnozborskimi volitvamijavno podpirala levi trojček, to-rej stranko SD, ki jo vodi BorutPahor, Zares, ki ga vodi GregorGolobic, in LDS, ki jo vodi Kata-

rina Kresal. Ko so te tri strankena volitvah zmagale, je Jankovičdobil popolno zaščito.

0 PeklarjU pa nič Ker je gospo-darski kriminal, povezan tudi zmenedžerskimi odkupi, zelo naudaru, kar je še bolj opazno vtem kriznem času, poskuša vla-dajoči trojček javnost prepričati,da ga učinkovito preganja, ven-dar je to bolj navidezno. Izjemaje le kakšen primer, kjer so stvaritudi medijsko zelo podprte, npr.primer Bavčar. Primer Šrot po-

staja bolj obroben. O drugih, naprimer o Leonardu Peklarju, panihče več ne piše.

ŠrOt in BaVČar Medijsko od-mevne preiskave in zaslišanjaBoška Šrota in Igorja Bavčarja sobili 30. novembra lani. Takrat sov SDS o tem zapisali: »Za dana-šnje preiskave in zaslišanja Boška

Šrota in Igorja Bavčarja zagotovoobstaja veliko razlogov in pra-vo vprašanje je, zakaj je do njihprišlo tako pozno. Še večje vpra-šanje pa je, kdaj bomo dočakalipodobne aktivnosti represivnihorganov proti drugemu delutajkunov, npr. proti Jankoviču,Petanu, Peklarju, Musarju, Se-nici in še mnogim drugim, ki sopotopili Muro in številna drugaslovenska podjetja. Največja paje dilema o tem, ali sploh in kdajbo kateri od teh primerov dobilsodni epilog. Z veliko gotovostjo

bili zoper Bavčarja in Šrota naOkrožno sodišče v Ljubljani vlo-ženi obtožnici. To se je zgodilo vminulih dneh, v času sodnih po-čitnic. V vmesnem času je BoškoŠrot izgubil skoraj vse lastništvov Pivovarni Laško in podjetjih vskupini, svoje premoženje pa jevečinoma prepisal na svojo ženo.

si upamo napovedati, da ob se-danjem stanju slovenskega sod-stva še dolgo noben tajkun ne bopravnomočno obsojen. Potrebneso korenite spremembe ustave inreforma slovenskega sodstva.«

Razkriti bančni podatki vskoraj letu dni se je v omenje-nem primeru zgodilo to, da sta

Koliko premoženja je ponikni-lo in na katere račune, verjetnov tujini, najverjetneje ne bomonikoli izvedeli. Skratka, BoškoŠrot je imel dovolj časa, da jepremoženje umaknil, še vednopa velja za enega najbogatejšihSlovencev. Navsezadnje je zago-tovo dobro unovčil svoje prija-teljstvo z Milanom Kučanom patudi sestanek na Paklenih otokihnajbrž ni bil zastonj. Igor Bavčarje na slabšem, navsezadnje jeves čas tudi pod drobnogledommedijev. Kako zelo je na udaru,priča pisanje časnika Dnevnik,da so kriminalisti Generalne po-licijske uprave v preiskavi sumovkaznivih dejanj zlorabe položajain pranja denarja pri lastninje-nju Istrabenza na računih nek-danjega prvega moža koprskedružbe Igorja Bavčarja pri NLBnašli skoraj tri milijone evrov. Včasniku so se pri tem sklicevalina dokumente, pridobljene vuredništvu, iz katerih naj bi bilorazvidno, »naj bi imel Bavčar vNovi Ljubljanski banki (NLB)sredi lanskega leta deponiranasredstva v višini 2,4 milijonaevrov. Znesek je višji od vsotevseh Bavčarjevih brutoprejem-kov med junijem 2002 in majem2009, ko je vodil Istrabenzovoupravo«, so zapisali v Dnevniku.Pa ne samo to, objavili so tudipodatek, ki naj bi ga bili prido-bili od svojih virov v kriminali-stični službi, to pa je, da je imelBavčar na tekočem računu vNLB še maja lani tudi približno436 tisoč evrov. »Bavčar po po-datkih, ki so dostopni časniku,z denarjem, ki ga ima v NLB,ne more prosto razpolagati od

Vladajoči levi trojček živi v prepričanju, da je slovenskajavnost pozabila na bratenje vidnih predstavnikov strankeZares s tajkuni kova Boško Šrot in Zoran Jankovič.

Korupcija je postala vezivo koalicijeVinko Gorenak, poslanec SDS, je pred kratkim dogajanje v Pahorjevivladi za MMC RTVS komentiral z besedami: »Začuda pa so afere, kibi v normalni demokratični družbi terjale takojšnje zamenjave mini-strov, vladno koalicijo prej kot ne še bolj utrdile. Pahorje koruptivnadejanja svojih ministrov vedno nekako opravičil in jih zaščitil. Korupci-ja je postala vezivo koalicije. Nekaterim posameznikom je tako ozračjeočitno začelo presedati. Začeli so se zavedati, da bodo za vztrajanje vkorumpiranem podjetju prej ali slej morali plačati ceno.«

Leonardo Peklar in njegov Socius stabila v preiskavi zaradi dogajanja naTelekomu in v Mobitelu; po volitvahGolobičev prijatelj lahko mirno spi.

Ivan Zidar, gradbeni mogotec intajkun, ostaja nedotakljiv, še več,Pahor ga gosti v vladni palači.

Zakonca Janez Pergar in Nevenka Črešnar Pergar,člana Foruma 21, sta nedotakljiva.

Zoran Jankovič, ljubljanski župan, dobro unovčuje podporo, kijo je pred zadnjimi volitvami dal levemu tranzicijskemu trojčku.

Page 4: Jadranskem - vzmd.si · Milan Kučan, nekda-nji vodilni komunist v državi in nekdanji predsednik države, se tudi le-tos ni izneveril pričakovanjem slovenskih tajkunov. Pred tremi

januarja letos. Okrožno sodiščeje namreč NLB odredilo, da Bav-čarju ali komurkoli od njegovihpooblaščencev odreče izplačilodo višine 21,68 milijona evrov;tolikšna je po ugotovitvah kri-minalistov znašala protipravnopridobljena premoženjska ko-rist, ki naj bi jo bil z verižno pre-prodajo 7,3 -odstotnega deležaIstrabenza septembra in oktobra2007 ustvaril Bavčar,« so nave-dli v Dnevniku. Vprašanje je, alito drži. Zanimivo pa je, da so vDnevniku objavili samo podatkeo stanju na Bavčarjevih bančnihračunih v NLB. O stanju na ra-čunih katere druge banke nisoporočali. Zato obstaja utemeljensum, da so podatki o bančnih ra-čunih v NLB prišli v javnost odkaterega izmed članov vodstva tebanke. Vemo, da je NLB pet letvodil Marjan Kramar, član LDSin dober znanec oziroma prijateljvodilnih v Ultri; eden od vodil-nih v NLB je bil tudi Matej Narat,ki se poteguje tudi za predsedni-ka uprave Abanke Vipe. Navseza-dnje je NLB nekaj mesecev vodiltudi Draško Veselinovič, prijateljKatarine Kresal. Prav na slednje-ga je Bavčar najbolj besen. PolegJankoviča seveda. Dolžni smoše pojasnilo, da je Bavčar edenod obdolžencev, proti katerimje skupina državnih tožilcev zapregon organiziranega krimina-la pred nekaj dnevi vložila obto-žnice. Skupina devetih fizičnihin šestih pravnih oseb naj bi bila

vpletena v menedžerske prevze-me Pivovarne Laško in koprske-ga Istrabenza, med obdolžencipa je tudi nekdanji prvi možPivovarne Laško Boško Šrot. Lju-bljansko okrožno sodišče je ob-dolžencem že poslalo obtožnice,sodišče pa naj bi zadevo obravna-valo prednostno zaradi zahtevkaza zamrznitev premoženja neka-terim od njih.

Turnšku se ne bo skrivil lasMedtem ko je Bavčar že zapustilIstrabenz in je bil to primoranstoriti tudi Šrot, pa skupščina

Pivovarne Laško ni podelila raz-rešnice nekdanjemu direktorjuBošku Šrotu, potrdila pa je pre-dlog sklepa, v skladu s katerimmora uprava najkasneje v rokušestih mesecev vložiti ustrezno

odškodninsko tožbo. Delničarjiniso podprli nasprotnih predlo-gov malih delničarjev, ki so po-zivali k sprejetju sklepa, v skladus katerim bi uprava morala vlo-žitvi tožbe tako proti Šrotu kotproti nekdanjim nadzornikom.Na drugi strani je Dušan Zorko,Šrotov naslednik, ki je v Pivo-varno Laško prišel iz PivovarneUnion, prejel razrešnico, pravtako so jo delničarji podelili čla-nom nadzornega sveta, čeprav somali delničarji opozarjali na do-mnevno odgovornost nekaterihnadzornikov pri sodelovanju znekdanjim vodstvom družbe. Tuje šlo predvsem za Antona Turn-ška, predsednika nadzornegasveta, ki je pred tem že odstopils tega mesta. Turnšku, dobremuKučanovemu prijatelju in članuForuma 21, se v tej zgodbi ne boskrivil niti las. Znano je, da je bilŠrot prav Turnškova prva izbira.Šrotu pa se niso izpolnile sanje,da bi nadzoroval gospodarstvopolovice Slovenije, ostal bo mo-ralni poraženec, ne pa tudi revež.Vladajoča klika mu je dovolila, daje pravočasno poskrbel zase, in semu s tem zahvalila za dejanja, kijih je za levico storil v času predzadnjimi državnozborskimi vo-litvami. Konec leta 2007 smo bilipriče navideznemu sporu medBoškom Šrotom in Borutom Pa-horjem. Pahor se je, takrat še vvlogi predsednika opozicijskeSD, želel na videz znebiti svojih

povezav s tajkuni, s čimer je že-lel obvarovati tudi svojo stranko.Razlog za to je bil tudi v zakri-vanju dejstva, da je SD obvlado-vala najpomembnejše slovenskemedije. Poleg tega se je na vsepretege trudil, da bi v javnostiustvaril videz o svoji sredinskostiin spravljivosti. Delno mu je touspelo in mu še zmeraj uspeva.V resnici pa so stvari drugačne.

Golobic in Kresalova To potrjuje primer Ultra. Gregor Golo-bic, predsednik stranke Zares inminister za visoko šolstvo, zna-nost in tehnologijo, je po volitvahmoral priznati slovenski javno-sti, da je pomemben lastnik tegapodjetja, in sicer prek poštneganabiralnika Ultra Sum, ki je re-

gistriran na Nizozemskem. Predvolitvami naj bi bil to zamolčalzato, da ne bi s tem dajal vetrav jadra zdajšnji opoziciji. Mendaje bil želel s tem zavarovati tudipodjetje. Takrat so Golobica za-ščitili vsi, od nekdanjega pred-sednika države Milana Kučanado predsednika Danila Turkain premierja Boruta Pahorja. Vzadnjem primeru, ko je vladomoral zapustiti Matej Lahovnik,minister za gospodarstvo, pa seje dokončno pokazalo, da Golo-bic lahko počne vse, kar se muzahoče, saj Pahor ni pripravljenpostaviti na kocko svojega man-data predsednika vlade. Golobictorej s tem, ko vodi drugo naj-večjo vladno stranko (na zadnjihvolitvah je Zares dobila okoli 10

odstotkov glasov, SD nekaj večkot 30 in SDS nekaj manj kot30 odstotkov glasov), v koalicijilahko dela kar hoče, saj se dobrozaveda, da bi vlada brez njegovestranke razpadla, Pahor pa ne bibil več premier. Tega se zavedatudi Katarina Kresal, in čepravje njena stranka na zadnjih vo-litvah dobila 5,2 odstotka oziro-ma nekaj več kot 52 tisoč glasov(SDS na primer skoraj 300 tisočglasov), je v Pahorjevi vladi po-membna, zato si oba, Golobic inKresalova, dovolita vse, kar sizamislita. Pahor pri tem ostajahladen, to pa predvsem zaradisvojih lastnih interesov. Prevečje namreč narcisoiden, da bizlahka izpustil iz rok vodenjevlade, to je funkcijo, ki si jo jemočno želel. ID

Bojan Petan je bil pred volitvami že vpredkazenskem postopku, sam sejevidel že v zaporu, sedaj pa nič.

Gradbena baronica Hilda Tovšak niv prvi vrsti pri Kučanu, kljub temu je

lanska ovadba nekje zastala.

Herman Rigelnik je v Kučanovemklanu dovolj priljubljen, da ostaja šenaprej med nedotakljivimi tajkuni.

Igor Bavčar seje zameril Jankovičem,zato bo najverjetneje plačal svojoceno za poskus prevzema Istrabenza.

Binetu Kordežu se menedžerskiprevzem Merkurja ni posrečil, kljubtemu ne bo ostal praznih rok, saj gaščiti Kučanov klan.

Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji
Tema: mali delničarji