of 6 /6
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada: Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar) Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Tarikh: 29 Jun 2010 Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua Jabatan Pusat Pengajian/Pusat/lnstitut/Jabatan Kampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan Assalamu'alaikum Wrt. Wbt'/Salam Sejahtera, Y. Bhg. Dato' /Datin/Tuan/Puan, IKLAN KEKOSONGANJAWATAN PEGAWAI KEWANGAN/TIMBALAN BENOAHARI KANAN GREOW52 01 UNIVERSITITUN HUSSEINONN MALAYSIA (UTHM) Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa UTHM mempelawa pegawai-pegawai Staf Bukan Akademik yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat bagi jawatan Timbalan Bendahari Kanan Gred WS2. -3. Bersama-sama ini saya lampirkan surat daripada pihak UTHM bertarikh 16 Jun 2010 beserta kriteria dan borang permohonan untuk rujukan dan perhatian Y. Bhg. Dato'jDatin/tuan/puan. Permohonan yang telah lengkap diisi beserta dokumen-dokumen sokongan hendaklah dikemukakan kepada pihak UTHM sebelum atau pada 16 Julai 2010 (Jumaat). 4. Kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuanjpuan untuk menghebahkan perkara ini kepada staf di PTJ masing-masing amatlah saya harapkan dan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. <, - Sekian. Wassalamu'alaikum/Salam Hormat. "BERKHIOMAT UNTUK NEGARA" 'Memastikan Kelestarian Hari Esok' Saya yang menjalankan tugas, c:=~~~ ~ISMil Penolong Pendaftar s.k. Pendaftar AA/lsi- UTHM -Iklan Jawatan Kosong TBK W52 1 11800 U5M, Pulau Pinang, Malaysia Tel: 604-6533888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my

JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM - Utamaregistry.usm.my/.../pekeliling/UTHM_Iklan_Kekosongan_Jawatan_TBK_W52.pdf · Dan (b) Lulus Bahasa Malaysia I Bahasa Melayu (termasuk lulus

Embed Size (px)

Text of JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM -...

 • UNIVERSITI SAINS MALAYSIAJABATAN PENDAFTARREGISTRYMEMORANDUM

  Kepada:Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar)Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)

  Tarikh: 29 Jun 2010

  Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua JabatanPusat Pengajian/Pusat/lnstitut/JabatanKampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan

  Assalamu'alaikum Wrt. Wbt'/Salam Sejahtera,

  Y. Bhg. Dato' /Datin/Tuan/Puan,

  IKLAN KEKOSONGANJAWATAN PEGAWAI KEWANGAN/TIMBALAN BENOAHARI KANANGREOW52 01 UNIVERSITITUN HUSSEINONN MALAYSIA (UTHM)

  Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

  2. Sukacita dimaklumkan bahawa UTHM mempelawa pegawai-pegawai Staf BukanAkademik yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat bagijawatan Timbalan Bendahari Kanan Gred WS2.

  -3. Bersama-sama ini saya lampirkan surat daripada pihak UTHM bertarikh 16 Jun 2010beserta kriteria dan borang permohonan untuk rujukan dan perhatian Y. Bhg.Dato'jDatin/tuan/puan. Permohonan yang telah lengkap diisi beserta dokumen-dokumensokongan hendaklah dikemukakan kepada pihak UTHM sebelum atau pada 16 Julai 2010(Jumaat).

  4. Kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuanjpuan untuk menghebahkan perkara ini kepada stafdi PTJ masing-masing amatlah saya harapkan dan saya dahului dengan ucapan ribuan terimakasih.

 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia86400 Parit Raja, Batu Pahat, Jo~or D~rul Ta'zlrn. http://www.uthm.e·du.my

  YBhg. Dato'/ Tuan/ Puan,

  IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI KEWANGANI TIM BALAN BENDAHARIKANAN GRED W52 DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

  5. Segala kerjasama dari pihak YBhg. Dato'/ tuan/ puan dalam memanjangkanhebahan ini didahului .dengan ucapan ribuan terima kasih.

  Sekian.

  Dengan segala hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas.

  2. Sukacita dimaklumkan bahawa UTHM mempunyai kekosongan jawafan kenaikanpang kat bagi jawatan Timbalan Bendahari Kanan Gred W52.

  3. Sehubungan itu, Universiti ini mempelawa peqawai-peqawai taf BukanAkademik dari kalangan IPTA yang berminat dan berkelayakan untuk rnemohon jawatantersebut.

  4. Bersama-sama ini dilampirkan hebahan berkaitan syatat-syarat can kriteriacalon yang ditetapkan. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan ke Unit PerjawatanDan Perkhidmatan Bukan Akademik, Pejabat Pendaftar, UTHM sebelum atau pad a 16Julai 2010.

  "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Yang benar,

  ~SULAM BIN HAMIDPendaftarb/p : Naib Canselorir 07-4537100Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  SHIMFAAIzsl140620101lkian Jawatan Kosong

 • SENARAIEDARAN

  1. PendaftarUniversiti Malaya (UM)Lembah Pantai50603 KUALA LUMPUR

  ~endaftar~ ~niversiti Sains Malaysia (USM)

  11800 MindenPULAU PINANG

  3. PendaftarUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)43600 BangiSELANGOR

  4. PendaftarUniversiti Putra Malaysia (UPM)43400 SerdangSELANGOR

  5. PendaftarUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)81310 SkudaiJOHOR

  6. PendaftarUniversiti Utara Malaysia (UUM)06010 SintokKEDAH

  7. PendaftarUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)94300 KuchingSARAWAK

  8. PendaftarUniversiti Malaysia Sabah (UMS)Aras 4, Bangunan PentadbiranBeg Berkunci 207388999 Kota KinabaluSABAH

  9. PendaftarUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)Jalan Slim35900 Tanjung MalimPERAK

  10. Pengarah EksekutifBahagian Perkhidmatan dan PengurusanUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)P.O Box 1050728 KUALA LUMPUR

 • ~,,I

  (~lf:Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAJOHOR

  IKLAN JAWATANKENAIKAN PANGKAT (STAF BUKAN AKADEMIK)

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mempelawa calon-calonyang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pang kat

  seperti berikut :-

  W52PEGAWAIKEWANGANI

  TIMBALAN BENDAHARI KANAN

  SYARAT - SYARAT KBLAYAKAN JAWATANKENAIKAN PANGKAT

  KLASIFIKASIKUMPULAN PERKHIDMAT ANJADUAL GAJI MATRIKS

  PERKHIDMATAN KEWANGANPENGURUSAN DAN PROFESIONALP1T1 RM 4,935.26 - P1T8 RM 6,367.11P2T1 RM 5,402.80 - P2T8 RM 6,951.55

  KELAY AKAN LANTIKAN KE GRED W52

  (a) ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajianperniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusipengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya; atau

  (i)

  (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perdagangan ataupengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya; atau

  (iii) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaandaripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiu.E;lfsetaraf dengannya.

 • (W) Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat

  (iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf olehkerajaan; atau

  (v) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.

  Dan (b) Lulus Bahasa Malaysia I Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh kerajaan.

  (c) Pegawai Kewangan Gred W48 adalah layak dipertimbang bagikenaikan pangkat secara pinjaman ke jawatan Pegawai KewanganGred W52:-

  (i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(ii) diperaku oleh Ketua Jabatanl Perkhidmatan;(iii) berpengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun di jawatan

  Pegawai Kewangan Gred W48

  (d) Pegawai Kewangan Gred W~2 adalah layak dipertimbang bagi mengisijawatan secara pinjaman ke~?watan Pegawai Kewangan Gred W52 :-

  (i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(ii) diperaku oleh Ketua Jabatanl Perkhidmatan;(iii) berpengalaman sekurang-kurangnya selama 2 tahun di jawatan

  Pegawai Kewangan Gred W52

  TARAF JAWATAN

  PINJAMANI LANTIKAN TETAP.

  PERMOHONAN OLEH PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT

  Pemohon-pemohon yang sedanq berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaanl BadanBerkanun hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing bersama salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemas kini dan salinanLaporan Penllalan Prestasl Tahunan (3 tahun terkini). Permohonan yang tidaklengkap akan ditolak termasuk tidak menyertakan salinan dokumen yang dikehendaki,dan permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.

  CARA MEMOHON

  1. Pemohon-pemohon hendaklah melampirkan bersama perkara-perkara sepertiberikut :-

  a) Curiculum Vitae.b) Sekeping gambar terkini berukuran pasport.c) Salinan Laporan Nilaian Prestasl Tahunan bagi 3 tahun terkini

  (te/ah disahkan).d) Salinan Kenyataan Perkhidmatan (te/ah disahkan).

  2

 • (;YJ;' Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat

  2. Maklumat-maklumat tersebut hendaklah di alamatkan ke Pejabat PendaftarUTHM seperti alamat di bawah:-

  Pejabat PendaftarUnit Perjawatan & Perkhidmatan Bukan AkademikBahagian Pengurusan Sumber ManusiaUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)86400 Parit RajaBatu Pahat, JohorNo. Tel. : 07-4537110(u.p : Enclk Mohd. Felsellutidln bin Abdul Azlz)

  Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :-

  (i)(ii)(iii)(iv)

  ~ ttidak lengkap atau tidak terang;tidak mengemukakan semua dokumen yang diperlukan;tidak menulis nombor kad pengenalan;tidak mengemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawaisedang berkhidmat. .

  TARIKH TUTUP PERMOHONAN

  16 JULAI 2010

  3