Jaarverslag avm Groep B.V. uitdaging voor de toekomst. Ruimte voor ondernemen begint met ruimte voor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag avm Groep B.V. uitdaging voor de toekomst. Ruimte voor ondernemen begint met ruimte voor

 • Jaarverslag acconnavm Groep B.V. 2018

 • Woord vooraf 3

  1. Kerncijfers 5

  2. Over acconnavm 6 Brede dienstverlening 6

  Missie, ambitie en kernwaarden 7

  Organisatiestructuur 10

  Eigendom, toezicht en bestuur 11

  Structuurveranderingen in het verslagjaar 11

  Ethiek, integriteit en onafhankelijkheid 12

  Kwaliteit bewaken en verbeteren 12

  Kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers 13

  Wendbaarheid en kwaliteit door lerend vermogen 14

  Visie op leren 15

  Internationale samenwerking 15

  Maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk 15

  Informatiebeveiliging 16

  ICT 16

  3. Verslag van de Raad van Bestuur 17 Resultaten 18

  Boeien & Groeien 18

  Acquisities 18

  Kwaliteit 19

  Risicomanagement 19

  Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen 20

  Vooruitblik 23

  Tenslotte 23

  Recente ontwikkelingen 23

  4. Verslag van de Raad van Commissarissen 25 Activiteiten van de Raad van Commissarissen 25

  Commissies 26

  Onafhankelijkheid Raad van Commissarissen 26

  Samenstelling Raad van Commissarissen 26

  5. Verslag van de Ondernemingsraad 27

  INHOUDSOPGAVE

  2

 • Hoe fundamenteel zakelijke dienstverlening en de wereld van acconnavm ook verandert door

  technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, de menselijke factor blijft doorslaggevend. Kwalitatief

  goede dienstverlening begint bij het lerende vermogen van individuele adviseurs en accountants. Hun

  persoonlijke betrokkenheid bij cliënten vormt de basis van lange termijnrelaties waar omzetgroei,

  rendement en toegevoegde waarde uit voortkomen. Daarom staat in het beleid van acconnavm de mens

  centraal.

  Dat is niet alleen te herleiden tot de maatschappelijke doelstelling van onze organisatie, maar komt

  ook voort uit nuchtere zakelijke overwegingen. Want een krappe arbeidsmarkt voor kwalitatief goede

  medewerkers is één van de grootste knelpunten in onze bedrijfssector, ook voor acconnavm. Zo zat de

  afgelopen jaren een tekort aan gekwalificeerde medewerkers het realiseren van onze omzetpotentie in de

  weg. Daarom is het zeer verheugend om over 2018 te kunnen constateren dat we in staat zijn gebleken

  nieuwe collega’s te werven en bestaande medewerkers te behouden. Het investeringsbeleid voor werving,

  human resource management, opleiding & training en ondersteunende infrastructuur blijkt succesvol. Dit

  komt tot uiting in onze strategie gericht op medewerkers- en klanttevredenheid, personeelsgroei, kwaliteit

  van dienstverlening en ook in omzetgroei. De mogelijkheid om langdurig en met het oog op de lange

  termijn te investeren komt voort uit de ontstaansgeschiedenis van de organisatie. Daarbij ligt de focus in de

  eerste plaats op het publieke belang; dit telt bij alle afwegingen altijd het zwaarst.

  Ruim een eeuw geleden is acconnavm opgericht om, vanuit de coöperatieve gedachte, ondernemers

  toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden. Basis van de strategie is duurzame

  continuïteit. acconnavm kent geen partnerstructuur en dividendbeleid, maar is eigendom van een stichting

  met een maatschappelijke doelstelling. Ondernemingswinsten vloeien terug naar de organisatie. Dat is ook

  in 2018 volop gerealiseerd.

  Er is in 2018 wederom vanuit een langetermijnvisie ruim geïnvesteerd. Dit geeft de ruimte voor continue

  innovatie en kwaliteitsverbetering. Beide zijn noodzakelijk om relevant te blijven in de sterk veranderende

  markt en maatschappij. Zonder innovatie heeft ons vak geen toekomst. Zonder bovengemiddelde kwaliteit

  verliezen kantoren hun bestaansrecht.

  acconnavm gaat deze uitdaging aan met een strategie waarin de samenstelpraktijk en adviespraktijk

  intensief samenwerken om het passende antwoord te bieden op elke ondernemersvraag.

  Bovengemiddelde betrokkenheid en kwaliteit kunnen onmogelijk voor iedereen en op elk moment worden

  gerealiseerd. Daarom is nadrukkelijk gekozen voor marktsegmenten en mensen waar wij de meeste

  toegevoegde waarde kunnen bieden. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf met daarbinnen specifieke

  focusgebieden zoals agro & food, retail, bouw, de medische sector en maatschappelijke organisaties.

  Hierbinnen biedt acconnavm ruimte voor ondernemen en voor ondernemers, met inachtneming van

  alle zakelijke en persoonlijke belangen en korte- en langetermijnambities. Het gereedschap daarvoor is

  een moderne infrastructuur voor de verwerking en duiding van data en de vertaling daarvan in praktisch

  toepasbare adviezen op velerlei terrein.

  WOORD VOORAF

  3

 • Toekomstvastheid In iets meer dan een decennium is acconnavm van een regionale en marktspecifieke speler uitgegroeid tot

  één van de tien grootste Nederlandse allround dienstverleners in bedrijfsadvisering en accountancy. Daar

  ligt een doordachte langetermijnstrategie aan ten grondslag, evenzeer als de vaardigheid om pragmatisch

  om te gaan met kansen en bedreigingen. Beide aspecten blijven onverkort nodig om succesvol de

  uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

  De klassieke samenstelpraktijk staat onder druk door digitalisering, nieuwe toetreders en afnemende

  relevantie van dit basisproduct voor opdrachtgevers. Op hun beurt opereren opdrachtgevers vaak in

  bedrijfssectoren die -eveneens- fundamenteel veranderen. Van retail tot bouw en van agro tot zakelijke

  dienstverlening ontstaan nieuwe businessmodellen die ook voor het midden- en kleinbedrijf disruptief

  kunnen zijn. Samenwerken in de keten en met uiteenlopende partners -zowel zzp’ers als multinationals-

  wordt de norm.

  Dit alles biedt grote kansen voor daadkrachtige adviseurs die gevraagd en proactief ondernemers kunnen

  inspireren en verrassen. Met betere data, heldere duiding en pakkende adviezen. Hiervoor dienen wij

  voortdurend onze propositie in de markt en onze interne organisatie aan te scherpen. Dat legt een druk

  die alleen gemitigeerd kan worden binnen een open, leergierige, positief-kritische bedrijfscultuur. Dit is de

  uitdaging voor de toekomst. Ruimte voor ondernemen begint met ruimte voor het individu.

  acconnavm heeft laten zien koersvast te kunnen opereren in alle conjunctuur-omstandigheden. Een

  gezonde financiële basis, een op continuïteit en duurzame relaties gestoelde strategie en een klantenbasis

  van ruim 25.000 ondernemers waren daar de basis voor. Met een aangescherpte structuur -voorbereid in

  2018, geïntroduceerd in 2019- en met grote investeringen in kwaliteit, infrastructuur en menselijk kapitaal

  blijft acconnavm toekomstbestendig.

  4

  accon §avm jaarverslag 2018 Woord vooraf

 • HOOFDSTUK 1

  KERNCIJFERS

  5

  Jaar 2018 2017 2016

  Omzet in duizenden euro's

  Accountancy 69.974 68.853 73.035

  Belastingpraktijk 16.988 16.949 18.216

  Juridische praktijk 1.056 1.202 1.952

  Overig - 429 582

  Totaal omzet 88.018 87.433 93.785

  Omzetontwikkeling in % 0,7% -6,8% -6,9%

  Gemiddelde omzet per fte 107 110 104

  Gemiddelde personeelskosten per werknemer 73 72 69

  Personeelskosten 60.057 57.035 62.500

  Overige bedrijfskosten (excl. incidenteel) 15.838 15.080 17.257

  EBITDA* 12.123 15.318 14.028

  Medewerkers in fte

  Accountancy 651 629 715

  Belastingpraktijk 119 118 133

  Juridische praktijk 9 10 16

  Btw-advies 1 1 1

  Ondersteunende diensten en management 44 36 39

  Totaal medewerkers in fte 824 794 904

  Aantal medewerkers in dienst per 01-01-2018 930 976 1.148

  Aantal medewerkers in dienst per 31-12-2018 1.005 879 1.005

  Ontwikkeling medewerkersbestand in % 3,7% -12,2% -7,6%

  Gemiddelde leeftijd 37 37 37

  Balanstotaal 77.914 74.828 78.782

  Eigen vermogen 24.618 23.806 20.983

  Eigen vermogen in % balanstotaal 31,6% 31,8% 26,6%

  * exclusief incidentele baten en lasten

 • OVER acconnavm HOOFDSTUK 2

  Met circa 45 vestigingen en 1.005 medewerkers (824 fte) is acconnavm een van de grootste

  dienstverleners voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Vanuit de coöperatieve traditie is een

  moderne organisatie ontstaan die een bijzondere positie inneemt in de top tien van Nederlandse

  accountants- en advieskantoren. Commercieel georiënteerd maar óók en vooral maatschappelijk gedreven.

  Persoonlijk betrokken bij de individuele cliënt en gelijktijdig kennisdeling en samenwerking stimulerend.

  Uitgaande van de balans tussen het belang van de opdrachtgever en dat van de samenleving. Een full-

  servicedienstverlener die wil excelleren op het detail. Toegankelijk voor iedereen maar met specifieke

  expertise voor middelgrote en kleinere ondernemingen. Puur Nederlands, zonder de blik op het buitenland

  te laten verslappen. Flexibel in operationele zin, maar onbuigzaam als het gaat om integriteit en de morele

  leidraad.

  Brede dienstverlening Van eenpitter tot groot familiebedrijf en van start-up tot maatschappelijke organisatie wil acconnavm

  alle kennis en kunde bieden om succesvol te kunnen opereren. Daarvoor is een totaalpakket diensten en

  producten ontwikkeld die alle levensfasen van een organisatie omvat en alle financiële en zak