Jaarstukken 2016 - dagelijks bestuur vergaderde negen maal in het verslagjaar en het algemeen bestuur zes maal. Zwolle, 8 maart 2017 Het dagelijks bestuur. 4 Leeswijzer De jaarstukken

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Jaarstukken 2016 - dagelijks bestuur vergaderde negen maal in het verslagjaar en het algemeen...

 • 1uolydyg.4rg149b03df-3aae-49c6-bb0d-872590b3962a

  Jaarstukken

  2016

 • 2

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................................................2

  Leeswijzer ...................................................................................................................................................................................................4

  Terugblik .....................................................................................................................................................................................................5

  Hoofdstuk 1 Programmas ............................................................................................................................................................9

  Programma 1 Heffen en innen van belastingen ...................................................................................... 9

  Hoofdstuk 2 De paragrafen ...................................................................................................................................................... 10

  Paragraaf 1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar .................................................................... 10

  Paragraaf 3 Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 10

  Paragraaf 5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen ........................................... 10

  Paragraaf 6 Waterschaps- en gemeentebelastingen ............................................................................. 11

  Paragraaf 7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................ 11

  Paragraaf 8 Financiering ........................................................................................................................ 12

  Paragraaf 9 Verbonden partijen ............................................................................................................. 13

  Paragraaf 10 - Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 13

  Paragraaf 11 EMU saldo ......................................................................................................................... 19

  Paragraaf 12 Topinkomens .................................................................................................................... 19

  Hoofdstuk 3 Belastingopbrengsten ..................................................................................................................................... 20

  Algemeen ................................................................................................................................................... 20

  Waterschapsbelastingen ........................................................................................................................... 24

  Gemeentebelastingen ............................................................................................................................... 25

  Hoofdstuk 4 ............................................................................................................................................................................................ 27

  4.1 De balans ............................................................................................................................................ 27

  4.1.1 Waarderingsgrondslagen .............................................................................................................. 28

  4.1.2 Toelichting op de activa ................................................................................................................ 29

  4.1.3 Toelichting op de passiva ............................................................................................................. 33

  4.2 De exploitatierekening ..................................................................................................................... 36

  4.2.1 De exploitatierekening in het kort ............................................................................................... 36

  4.2.2 De exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten ..................................................... 37

  4.2.3 Wet Normering Topinkomens ....................................................................................................... 41

  4.2.4 De exploitatierekening naar kostendragers ............................................................................... 43

  4.2.5 Exploitatierekening naar programmas ....................................................................................... 44

  Hoofdstuk 5 Besluit tot vaststelling van de jaarrekening ..................................................................................... 45

  Hoofdstuk 6 Controleverklaring ............................................................................................................................................ 46

  Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................... 47

  Bijlage A lijst met gebruikte afkortingen ................................................................................................. 48

  Bijlage B Kengetallen ................................................................................................................................. 49

  Bijlage C Staat van vaste activa ................................................................................................................. 50

  Bijlage D Staat van personeelslasten ........................................................................................................ 51

  Bijlage E Toelichting programma Gegevensbeheer ................................................................................. 52

  Bijlage F Toelichting Transitieplan WOZ ................................................................................................... 53

  Bijlage G Toelichting inhaalslag invordering ........................................................................................... 54

  Bijlage H Overzicht verantwoording belastingen 2016 ........................................................................... 55

 • 3

  Bestuurlijk voorwoord.

  GBLT heeft de mouwen opgestroopt in 2016 in de dubbele betekenis van die uitdrukking; er is veel

  werk verzet en de weerbaarheid is versterkt. Dan bedoelen we de weerbaarheid tegen risicos in de

  informatievoorziening naar opdrachtgevende waterschappen en gemeenten. Opdrachtgevers moeten

  immers kunnen vertrouwen op aantoonbaar volledige en juiste belastinguitvoering.

  Dagelijks en algemeen bestuur van GBLT hebben elke gelegenheid benut om toe te zien op de

  ontwikkeling van de beheersing. Dat heeft geresulteerd in versterking van de organisatie, aanpak van

  werkvoorraden en kwaliteitsborging in verantwoordingprocessen. De organisatie slaagt er steeds beter

  in om te bewijzen dat het belastingproces juist wordt uitgevoerd. De hersteloperatie leidt er toe dat

  schattingen in eerdere begrotingen moeten worden bijgesteld in de belastingverantwoordingen die

  tegelijk met dit jaarverslag worden aangeboden. Voor de organisatie is dit geen einddoel, maar een

  stap op de weg van voortgaande interne beheersing van risicos.

  De inspanning is geleverd gelijktijdig met eerder aangekondigde programmas om aan te sluiten op

  landelijke basisadministraties, de transitie van het WOZ-proces en de incasso van oude vorderingen. Dit

  verslag bevat een toelichting op de resultaten van deze activiteiten.

  De opeenstapeling van werkzaamheden kon alleen worden uitgevoerd met hulp van ingehuurde arbeid

  en deskundigheid. De incassoactiviteiten leverden daarnaast een opbrengstenstijging, zodat het

  boekjaar van de gemeenschappelijke regeling kan worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo

  van ongeveer 2 miljoen.

  Met ingang van 2016 zijn de gemeenten Bunschoten en Dalfsen toegetreden tot de

  gemeenschappelijke regeling. De inpassing van de uitvoerende taken en de nieuwe collegas is naar

  wens verlopen. Eerder dan 2019 worden geen nieuwe toetreders verwacht.

  In het verslagjaar heeft de heer Doorn om gezondheidsredenen afscheid genomen als voorzitter van de

  gemeenschappelijke regeling. In de vacature is tussentijds voorzien door de benoeming van de heer

  Bussink als voorzitter van algemeen en dagelijks bestuur en de heer Maenhout als lid in het dagelijks

  bestuur. Die gelegenheid heeft het bestuur benut om een profiel op te stellen voor het eigen

  functioneren. Het dagelijks bestuur vergaderde negen maal in het verslagjaar en het algemeen bestuur

  zes maal.

  Zwolle, 8 maart 2017

  Het dagelijks bestuur.

 • 4

  Leeswijzer

  De jaarstukken bestaan uit een twee delen. Het jaarverslag (hoofdstukken 1 tot en met 3) en de

  jaarrekening (hoofdstukken 4 tot en met 6). Daarnaast is nog een aantal bijlagen opgenomen.

  Het jaarverslag is in overeenstemming met de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording

  Waterschappen (RBVW) en titel IV van de Waterschapswet de financin van een waterschap (samen

  ook wel BBVW genoemd). Door de overeenkomsten met het door de gemeen