Ja¤†anje kapaciteta O D-a za odgovaranje na potrebe lokalne 2021. 1. 21.¢  Ja¤†anje kapaciteta O D-a

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ja¤†anje kapaciteta O D-a za odgovaranje na potrebe lokalne 2021. 1. 21.¢ ...

 • Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

  ODGOVORI NA PITANJA

  pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 12.1. 2020. do 17.1. 2021.

  PITANJE ODGOVOR 1. Da li papirnata inačica Izjava prijavitelja /

  partnera mora biti dostavljena u originalu

  (originalan potpis i pečat) ili se može dostaviti

  kao kopija dokumenta.

  Izjava mora biti dostavljena u originalu, kao i

  u elektroničkoj verziji, sukladno poglavlju

  5.1. Uputa za prijavitelje.

  2. Da li prema uputama za prijavitelje, jedini

  korisnici u projektu su nam one udruge koje

  su ujedno i partneri?

  Ne. Organizacije civilnoga društva su ciljane

  skupine Poziva te je prilikom označavanja

  ciljane vrijednosti obaveznog pokazatelja

  potrebno ubrojiti isključivo prijavitelja i

  partnere koji su organizacije civilnoga

  društva. Korisnici projektnih aktivnosti mogu

  biti i druge organizacije civilnoga društva, ali

  i ostale fizičke ili pravne osobe, ukoliko to

  doprinosi ostvarenju ciljeva projekta,

  odnosno Poziva.

  3. Udruga kao prijavitelj i partner ne treba

  dostavljati obrasce pod točkama 5., 6. i 7.

  Uputa za prijavitelje točkom 5. Postupak

  prijave, Formalno potpunim smatra se

  projektni prijedlog koji sadrži sve prijavne

  obrasce i obvezne priloge:…?

  Da, dokumenti iz točki 5., 6. i 7. ne odnose se

  na udruge.

  4. Pod točkom 9. istog poglavlja, ako se

  projekt prijavljuje prije kraja roka za predaju

  financijskog izvješća, ne dostavlja se ništa, tj.

  Radi se o godini koja prethodi godini prijave

  na Poziv, dakle 2020. Kao što je navedeno,

  ukoliko se projektni prijedlog predaje prije

  isteka zakonski propisanog roka za predaju

  mailto:esf@udruge.vlada.hr

 • nije potrebno dostaviti potvrdu o predanom

  financijskom izvještaju za 2019.?

  financijskog izvješća za 2020.,

  prijavitelj/partner ju nije obvezan dostaviti u

  sklopu prijave projektnog prijedloga.

  5. Na 37. stranici uputa prijavitelja, navedeno

  je da je prihvatljiv trošak prijevoza na mjesto

  i s mjesta provedbe projektnih aktivnosti

  (fusnota 120). Znači li to da je prihvatljiv

  trošak prijevoza samo javni prijevoz, ili je

  prihvatljivo privatno unajmiti autobus za

  prijevoz sudionika aktivnosti?

  Naime, krajnji korisnici ove aktivnosti bili bi

  učenici osnovne škole (cca 60 djece) i

  polaznici centra za odgoj i obrazovanje

  (osobe s posebnim potrebama - stoga

  smatramo da javni prijevoz ne bi bio

  prikladan za ovakvu vrstu aktivnosti).

  Trošak javnog prijevoza u punom kapacitetu

  44 djece puta povratna karta 32kn je 1400kn,

  a najam autobusa je 750kn uključujući PDV za

  isti broj korisnika

  Sukladno Uputama za prijavitelje, troškovi

  prijevoza na mjesto i s mjesta provedbe

  programa/radionica/aktivnosti krajnjih

  korisnika odnose se na naknade troškova

  prijevoza mjesnim i međumjesnim javnim

  prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema

  cijeni mjesečne odnosno pojedinačne

  prijevozne karte.

  Prema tome, prihvatljivo je iznajmiti autobus

  za prijevoz sudionika aktivnosti te u tom

  slučaju možete potraživati trošak do visine

  cijene pojedinačne prijevozne karte,

  sukladno cjeniku mjesnog/međumjesnog

  javnog prijevoznika.

  6. Jesu li u sklopu aktivnosti "organiziranje

  izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga

  društva u području financijskog upravljanja i

  prikupljanja sredstava te zakonodavnog

  okvira za djelovanje organizacija civilnoga

  društva" prihvatljive edukacije za Voditelja

  izrade i provedbe projekata financiranih iz EU

  sredstva budući da ista edukacija obuhvaća

  prikupljanje sredstava te edukacije o javnoj

  nabavi s obzirom da se radi o zakonodavnom

  Prihvatljive izobrazbe su „organiziranje

  izobrazbe u području financijskog

  upravljanja i prikupljanja sredstava te

  zakonodavnog okvira.“

  Nadalje, točkama 3.5. i 4.1.2 utvrđene su

  neprihvatljive aktivnosti i neprihvatljivi

  izdaci. Ukoliko Vaša aktivnost sadrži te

  elemente, ista nije prihvatljiva.

 • okviru za djelovanje OCD-a, a Zakon o javnoj

  je zakonodavni okvir za rad udruga.

  7. Je li u sklopu provedbe izbornog elementa

  2 "Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba

  savjetovanja udruga kao poslodavca u

  kriznim situacijama" prihvatljiv trošak nabave

  opreme za uvođenje i organizaciju rada na

  daljinu, poput servera, prijenosnih računala

  te preostale popratne opreme za

  uspostavljanje home office-a za djelatnike

  udruge.

  Navedeno se pokazalo kao prijeko potrebno

  u razdoblju rada tijekom novonastale

  situacije s pandemijom COVID-19 te se

  trenutna informatička oprema udruge

  poglavito sastoji od stolnih računala što je

  predstavljalo izazov u organizaciji rada

  djelatnika udruge.

  Sukladno poglavlju 4.1.1. Uputa za

  prijavitelje, troškovi nabave opreme za

  provedbu projektnih aktivnosti (osim za

  element „Upravljanje projektom i

  administracija“) su prihvatljivi. Podsjećamo

  da troškovi moraju biti jasno povezani s

  aktivnostima projekta te u izravnoj vezi s

  ostvarenjem ciljeva projekta.

  8. Zanima nas koji se datum gleda kao datum

  osnivanja udruge; datum osnivačke skupštine

  ili datum upisa u Registar udruga?

  Budući da uvjet prihvatljivosti

  prijavitelja/partnera glasi „Registriran za

  obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj

  najmanje godinu dana do dana podnošenja

  projektnog prijedloga“, gleda se datum upisa

  u Registar udruga.

  9. Udruga smo osoba s invaliditetom (oboljeli

  od multiple skleroze). Članovima pružamo

  usluge osobne asistencije i domaćice u

  kućama. Od 6. mjeseca smo upisani u

  Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koje

  pružaju socijalne usluge.

  Hrvatski zavod za zapošljavanje je prihvatljiv

  partner s obzirom da je osnovan sukladno

  Zakonu o ustanovama te ukoliko zadovoljava

  i ostale uvjete iz Točke 2.2.3. Uputa za

  prijavitelje.

 • Naše pitanje glasi: da li je HZZ- Hrvatski zavod

  za zapošljavanje prihvatljiv partner?

  10. Mogu li dječji vrtići koji su osnovani kao

  javne ustanove, odnosno od strane JL(P)S biti

  prihvatljivi partneri udruzi?

  Da, dječji vrtić je prihvatljiv partner, budući

  da se radi o ustanovi osnovanoj sukladno

  Zakonu o ustanovama te ukoliko zadovoljava

  i ostale uvjete iz Točke 2.2.3. Uputa za

  prijavitelje.

  11. Da li osoba zaposlena kod partnera na

  puno radno vrijeme može (ako da, na koji

  način) biti financirana za provedbu aktivnosti

  na ovom projektu?

  Naime, radi se o aktivnosti gdje se javlja

  potreba za voditeljem/voditeljicom

  informativno/edukativne emisije

  ("podcastom"), dok je u dogovoru provedbe

  aktivnosti s Partnerom, njihova zaposlenica

  koja je već zaposlena na puno radno vrijeme,

  a zbog svojih dosadašnjih iskustava i radnih

  mjesta kao voditeljica i novinarka,

  najkompetentnija je za provedbu ove

  aktivnosti. S obzirom da bi emisije bile

  usmjerene prema ranjivim skupinama i

  njihovim potrebama, a spomenuta osoba je

  direktno upoznata sa radom Partnera i

  njihovim korisnicima, idealan je izbor

  voditelja ove aktivnosti u projektu, pa me

  zanima koja vrsta ugovora bi bila prihvatljiva

  za isplatu honorara po provedenoj

  aktivnosti?

  Znamo da se može isplatiti honorar aneksom

  ugovora, no molim Vas ako možete pomoći,

  Osoba koja je zaposlena u partnerskoj

  organizaciji/instituciji putem ugovora o radu

  može dio svog radnog vremena raditi na

  projektu te se u tom slučaju može

  sufinancirati udio u plaći te osobe.

  Sukladno Uputi o prihvatljivosti troškova

  plaća i povezanih troškova i Uputama za

  prijavitelje, kada projekt provode korisnik i

  partneri, nije prihvatljivo da zaposlenik

  korisnika i/ili partnera koji svoju redovnu

  plaću prima temeljem ugovora o radu

  istovremeno za obavljanje poslova vezanih

  za projekt ostvaruje dodatni dohodak

  temeljem ugovora o djelu.

  http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-o-prihvatljivosti-tros%CC%8Ckova-plac%CC%81a-i-povezanih-tros%CC%8Ckova-v.1.4.-velja%C4%8Da-2020..pdf http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-o-prihvatljivosti-tros%CC%8Ckova-plac%CC%81a-i-povezanih-tros%CC%8Ckova-v.1.4.-velja%C4%8Da-2020..pdf

 • u prijavi, koju vrstu točno ugovora onda

  moramo napisati?

  12. Postoji li mogućnost prihvatljivog troška

  osobnog prijevoza, obzirom na trenutnu

  situaciju vezanu uz COVID19, obzirom da je

  kod nas u Baranji jako loša međumjesna veza

  i autobusa i vlaka (a u većini mjesta je i

  nema), te s obzirom n