of 41 /41
1. POJAM IZVRŠNOG POSTUPAKA 1. POJAM IZVRŠNOG POSTUPAKA Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudno Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja (postupak izvršenja) i sprovode ostvarenje potraživanja (postupak izvršenja) i sprovode obezbeđenje potraživanja (postupak obezbeđenja). Izvršni obezbeđenje potraživanja (postupak obezbeđenja). Izvršni postupak regulisan je postupak regulisan je Zakonom o izvršnom postupku. Zakonom o izvršnom postupku. Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem sudovi BiH ili Brčko Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem sudovi BiH ili Brčko distrikta distrikta Bosne i Hercegovine provode prinudno Bosne i Hercegovine provode prinudno ostvarenje ostvarenje potraživanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava te potraživanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava te obezbjeđenje potraživanja, ako posebnim zakonom nije drugačije obezbjeđenje potraživanja, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. određeno. Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na postupke Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na postupke izvršenja propisane izvršenja propisane posebnim zakonom posebnim zakonom. Izvršni postupak pokreće se prijedlogom tražioca izvršenja, a Izvršni postupak pokreće se prijedlogom tražioca izvršenja, a postupak obezbjeđenja prijedlogom predlagača obezbjeđenja. postupak obezbjeđenja prijedlogom predlagača obezbjeđenja. Izvršni postupak i postupak obezbjeđenja pokreću se i po Izvršni postupak i postupak obezbjeđenja pokreću se i po službenoj dužnosti kad je to zakonom izričito određeno. službenoj dužnosti kad je to zakonom izričito određeno. U postupku izvršenja i obezbjeđenja sud je dužan da postupa U postupku izvršenja i obezbjeđenja sud je dužan da postupa hitno. Sud je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je hitno. Sud je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je primio, osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti primio, osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti zahtijevaju da se postupi drugačije. zahtijevaju da se postupi drugačije. Izvršni postupak je hitan postupak, pa sud o predlogu za Izvršni postupak je hitan postupak, pa sud o predlogu za izvršenje odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja izvršenje odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja predloga (nažalost u praksi ovaj rok se često ne poštuje zbog predloga (nažalost u praksi ovaj rok se često ne poštuje zbog velikog obima sudskih predmeta). velikog obima sudskih predmeta). Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, sud donosi Rešenje o izvršenju Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, sud donosi Rešenje o izvršenju kojim usvaja predlog izvršnog poverioca, određuje osnovne kojim usvaja predlog izvršnog poverioca, određuje osnovne troškove izvršnog postupka (taksa na predlog i rešenje, troškove izvršnog postupka (taksa na predlog i rešenje, advokatski troškovi – ukoliko je predlog sastavljao advokat), i advokatski troškovi – ukoliko je predlog sastavljao advokat), i navodi pouku o pravnom leku. navodi pouku o pravnom leku. Uz Rešenje o izvršenju sud dostavlja izvršnom poveriocu nalog Uz Rešenje o izvršenju sud dostavlja izvršnom poveriocu nalog za plaćanje sudske takse na rešenje o izvršenju koja se mora za plaćanje sudske takse na rešenje o izvršenju koja se mora platiti u roku od osam dana od dana platiti u roku od osam dana od dana prijema naloga. prijema naloga. 1.1. Stvarna nadležnost 1.1. Stvarna nadležnost Izvršenje i obezbjeđenje određuje i sprovodi Osnovni sud Brčko Izvršenje i obezbjeđenje određuje i sprovodi Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Distrikta Bosne i Hercegovine.

Izvršni postIzvršni postupak POJAM I VRSTEupak POJAM I VRSTE.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvršni postupak POJAM I VRSTE

Text of Izvršni postIzvršni postupak POJAM I VRSTEupak POJAM I VRSTE.doc

Izvrni postupak

1. POJAM IZVRNOG POSTUPAKAIzvrni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraivanja (postupak izvrenja) i sprovode obezbeenje potraivanja (postupak obezbeenja). Izvrni postupak regulisan je Zakonom o izvrnom postupku.Ovim zakonom ureuje se postupak po kojem sudovi BiH ili Brko distrikta Bosne i Hercegovine provode prinudno ostvarenje potraivanja na osnovu izvrnih i vjerodostojnih isprava te obezbjeenje potraivanja, ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno. Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na postupke izvrenja propisane posebnim zakonom.Izvrni postupak pokree se prijedlogom traioca izvrenja, a postupak obezbjeenja prijedlogom predlagaa obezbjeenja. Izvrni postupak i postupak obezbjeenja pokreu se i po slubenoj dunosti kad je to zakonom izriito odreeno.

U postupku izvrenja i obezbjeenja sud je duan da postupa hitno. Sud je duan da predmete uzima u rad redom kako ih je primio, osim ako priroda potraivanja ili posebne okolnosti zahtijevaju da se postupi drugaije.

Izvrni postupak je hitan postupak, pa sud o predlogu za izvrenje odluuje u roku od tri dana od dana podnoenja predloga (naalost u praksi ovaj rok se esto ne potuje zbog velikog obima sudskih predmeta).

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, sud donosi Reenje o izvrenju kojim usvaja predlog izvrnog poverioca, odreuje osnovne trokove izvrnog postupka (taksa na predlog i reenje, advokatski trokovi ukoliko je predlog sastavljao advokat), i navodi pouku o pravnom leku.

Uz Reenje o izvrenju sud dostavlja izvrnom poveriocu nalog za plaanje sudske takse na reenje o izvrenju koja se mora platiti u roku od osam dana od dana prijema naloga.1.1. Stvarna nadlenost

Izvrenje i obezbjeenje odreuje i sprovodi Osnovni sud Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.1.2. Mjesna nadlenost

Osnovni sud je mjesno nadlean:

1. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje na nepokretnim i pokretnim stvarima i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju te stvari nalaze.

2. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje na novanom potraivanju i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju nalazi prebivalite, odnosno boravite izvrenika, a ako izvrenik nema prebivalite ili boravite na tom podruju onda ako se na tom podruju nalazi prebivalite ili boravite izvrenikovog dunika. Ove odredbe na odgovarajui se nain primjenjuju i na sjedite pravnog lica.

3. Za odluivanje o izvrnom prijedlogu na izvrenikovom potraivanju da mu se preda odreena pokretna ili nepokretna stvar ili da mu se isporui odreena koliina pokretnih stvari i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju te stvari nalaze.

4. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje na dionici za koju nije izdata isprava o dionici te osnivakom ili drugom udjelu u pravnom licu i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju nalazi sjedite dionikog drutva, odnosno drugog pravnog lica.

5. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje na drugim imovinskim pravima (patentu, tehnikom unapreenju, plodouivanju ili nekom slinom izvrenikovom pravu) i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju nalazi prebivalite ili boravite izvrenika.

6. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje i za sprovoenje izvrenja na novanim sredstvima koja se vode na raunu izvrenika kod pravnog lica koje obavlja poslove platnog prometa, ako se na tom podruju nalazi sjedite pravnog lica ili njegova jedinica kod koje se vodi raun izvrenika.

7. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi predaje jedne ili vie odreenih stvari ili radi isporuke odreene koliine zamjenljivih stvari te za sprovoenje izvrenja, ako se na tom podruju nalaze stvari.8. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretne stvari i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju nepokretnost nalazi.9. Za izvrenje radi ostvarivanja potraivanja na radnju, trpljenje ili neinjenje ako na tom podruju dunik treba ispuniti obavezu po izvrnoj ispravi.

10. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje odluke suda kojom se nareuje predaja djeteta roditelju ili drugom licu, odnosno organizaciji kojoj je dijete povjereno na uvanje i vaspitanje, ako se na tom podruju zatekne dijete.

11. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad, odnosno slubu i za sprovoenje izvrenja, ako se na tom podruju nalazi sjedite poslodavca.

12. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi zasnivanja prava na nekretnini uknjibom u zemljinu knjigu, a i radi prijenosa, ogranienja ili ukidanja prava upisanog u zemljinu knjigu, ako se na tom podruju vodi zemljina knjiga u koju treba obaviti upis.

13. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje diobom zajednike stvari i za sprovoenje tog izvrenja, ako se na tom podruju stvar nalazi.

14. Za odluivanje o prijedlogu za obezbjeenje novanog potraivanja prinudnim zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti, ako se na tom podruju vodi zemljina knjiga u kojoj treba provesti upis.15. Za odluivanje o prijedlogu za obezbjeenje novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja zasnivanjem zalonog prava na osnovu sporazuma stranaka na stvarima i pravima protivnika obezbjeenja te za sprovoenje obezbjeenja.16. Za odluivanje o prijedlogu za prethodno izvrenje i za sprovoenje tog izvrenja, ako bi bio nadlean za izvrenje na osnovu izvrne isprave.17. Za odluivanje o prijedlogu za obezbjeenje prethodnom mjerom i za sprovoenje takve mjere, ako bi bio nadlean za izvrenje na osnovu izvrne isprave na osnovu koje je obezbjeenje predloeno.

18. Za odluivanje o prijedlogu za obezbjeenje privremenom mjerom, ako bi bio nadlean za odluivanje o prijedlogu za izvrenje, a za sprovoenje privremene mjere, ako bi bio mjesno nadlean za sprovoenje izvrenja.

1.3. Stranke u izvrnom postupku

IZVRNI POVERILAC - lice koje ima potraivanje prema drugom licu (potraivanje se moe sastojati u novcu, predaji pokretne stvari ili nepokretnosti, omoguenju vrenja prava slubenosti ili mirne dravine, vraanje zaposlenog na rad, deoba suvlasnike stvari, ostvarenje odluka iz porodinog prava itd.), koje nije plaeno ili namireno u celosti. Potraivanje izvrnog poverioca se dokazuje izvrnom ili verodostajnom ispravom.

IZVRNI DUNIK lice koje ima dug ili neku drugu obavezu prema izvrnom poveriocu, a koju nije platilo ili izvrilo.

1.4. Pokretanje izvrnog postupka Predlog za izvrenje

Ako izvrni dunik nije dobrovoljno izmirio dug ili izvrio neku drugu obavezu prema izvrnom poveriocu, javlja se potreba za prinudnim ostvarenjem potraivanja izvrnog poverioca i pokretanje izvrnog postupka. Izvrni poverilac nadlenom sudu podnosi predlog za izvrenje, ime pokree izvrni postupak.

Uslov za pokretanje postupka izvrenja je da potraivanje izvrnog poverioca dospelo, a nije plaeno ili namireno u celosti. Sadrina predloga za izvrenje ine sledei elementi:

tano oznaenje izvrnog poverioca i izvrnog dunika,

izvrna i verodostojna isprava, sredstva i predmet izvrenja i vrednost potraivanja.1.5. Sredstva i predmet izvrenja i obezbjeenja

Sredstva izvrenja i obezbjeenja su izvrne radnje, odnosno radnje obezbjeenja ili sistem takvih radnji kojim se po zakonu potraivanje prinudno ostvaruje ili obezbjeuje.

Kao sredstvo izvrenja radi ostvarenja novanog potraivanja mogu se odrediti samo: izvrenje na nepokretnosti, izvrenje na pokretnim stvarima, izvrenje na novanom potraivanju izvrenika i izvrenje na novanim sredstvima na raunu izvrenika kod pravnog lica koje obavlja poslove platnog prometa.

Predmet izvrenja i obezbjeenja su stvari i prava na kojima se po zakonu moe provesti izvrenje radi ostvarenja potraivanja ili njegovog obezbjeenja. Izvrne radnje ili radnje obezbjeenja mogu se neposredno sprovesti protiv izvrenika, protivnika obezbjeenja i drugih lica u skladu sa zakonom.

Predmet izvrenja ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom odreeno. Predmet izvrenja ne mogu biti potraivanja po osnovu poreza i drugih taksi. Moe li neka stvar ili neko pravo biti predmet izvrenja, odnosno da li je izvrenje na nekoj stvari ili pravu ogranieno, ocjenjuje se s obzirom na okolnosti koje su postojale u vrijeme podnoenja izvrnog prijedloga, ako zakonom nije drugaije izriito odreeno.1.6. Ogranienje sredstava i predmeta izvrenja i obezbjeenja

Sud odreuje izvrenje odnosno obezbjeenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u izvrnom prijedlogu odnosno prijedlogu za obezbjeenje. Ako je predloeno vie sredstava ili vie predmeta izvrenja, odnosno obezbjeenja, sud e, na prijedlog izvrenika, odnosno protivnika obezbjeenja, ograniiti izvrenje, odnosno obezbjeenje samo na neke od tih sredstava, odnosno predmeta, ako su dovoljni za ostvarenje ili obezbjeenje potraivanja.

Sud moe, na prijedlog izvrenika, odnosno protivnika obezbjeenja, u skladu sa zakonom, odrediti drugo sredstvo izvrenja odnosno obezbjeenja umjesto onog koje je predloeno. Ako se pravosnano rjeenje o izvrenju na odreenom predmetu ili sredstvu ne moe provesti, trailac izvrenja moe radi namirenja istog potraivanja predloiti novo sredstvo ili predmet izvrenja. U tom sluaju, sud e nastaviti sa izvrenjem na osnovu istog rjeenja o izvrenju, o emu e zakljukom obavijestiti traioca izvrenja i izvrenika.

Pri izvrnom postupku i obezbjeenju pazie se na dostojanstvo izvrenika odnosno protivnika obezbjeenja te na to da izvrenje odnosno obezbjeenje za njega budu to manje nepovoljni.

1.7. Rokovi za postupanje

O prijedlogu za izvrenje Osnovni sud je duan da odlui u roku od tri dana od dana podnoenja prijedloga. O prigovoru drugostepeni sud je duan odluiti u roku od 15 dana od dana podnoenja prigovora.

1.8. Trokovi postupka

Trokove postupka u vezi sa odreivanjem i provoenjem izvrenja i obezbjeenja prethodno snosi trailac izvrenja odnosno predlaga obezbjeenja. Potraiva izvrenja odnosno predlaga obezbjeenja duan je trokove postupka predujmiti u roku koji sud odredi. Sud e obustaviti izvrenje, odnosno obezbjeenje ako trokovi ne budu uplaeni u tom roku, a bez toga se izvrenje ili obezbjeenje ne mogu provesti. Ako u roku ne budu uplaeni trokovi o kojima zavisi preduzimanje samo neke radnje, ta se radnja nee provesti.Trokove postupka koji je pokrenut po slubenoj dunosti prethodno podmiruje sud iz svojih sredstava. Izvrenik odnosno protivnik obezbjeenja duni su potraivau izvrenja odnosno predlagau obezbjeenja nadoknaditi trokove koji su bili potrebni za izvrenje ili obezbjeenje. Potraiva izvrenja odnosno predlaga obezbjeenja duni su izvreniku odnosno protivniku obezbjeenja nadoknaditi trokove koje su im neosnovano prouzrokovali. Zahtjev za naknadu trokova podnosi se najkasnije u roku od petnaest dana od dana zavretka postupka.

O trokovima postupka odluuje sud u izvrnom postupku i u to postupku odreuje, na prijedlog stranke, izvrenje radi njihova ostvarenja. Potraiva izvrenja odnosno predlaga obezbjeenja mogu ve u izvrnom prijedlogu za izvrenje ili prijedlogu za obezbjeenje zatraiti da se, radi naplate predvidivih trokova postupka, odredi izvrenje protiv izvrenika odnosno protivnika obezbjeenja. Na osnovu takvog rjeenja o izvrenju sud e provesti mjere kojima se u korist potraivaa izvrenja odnosno predlagaa obezbjeenja na dijelovima imovine izvrenika odnosno protivnika obezbjeenja zasnivaju prava koja obezbjeuju budue namirenje trokova postupka.1.9. Izvrna isprava, odluka i poravnanje

Izvrna odluka suda (presuda ili reenje sa peatom pravnosnanosti i izvrnosti), kojom se tueni obavezuje na odreeno injenje (preduzimanje odreene radnje) ili neinjenje (proputanje odreene radnje) ili trpljenje. Sudska odluka je izvrna ako je pravosnana (protekao rok za albu, a alba nije uloena) i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje (koji tee od dana dostavljanje odluke, a zavrava se protekom poslednjeg dana roka odreenog odlukom (npr. osam, petnaest dana).Izvrno sudsko poravnanje (poravnanje zakljueno pred sudom u parninom ili vanparninom postupku). Sudsko poravnanje je izvrno ako je potraivanje iz poravnanja dospelo, to se dokazuje Zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom, ili po zakonu ovjerenom ispravom.

Izvrna odluka donjeta u upravnom postupku (reenje ili zakljuak), ili upravno poravnanje (poravnanje u upravnom postupku), ako glase na ispunjenje novane obaveze, a izvrna odluka u prekrajnom postupku ako glasi na ispunjenje novane obaveze.Izvrna isprava je podobna za izvrenje ako su u njoj naznaeni izvrni poverilac i izvrni dunik, predmet, vrsta , obim i vrijeme za ispunjenje obaveze.

Vjerodostojna isprava je, prema zakonu, raun, mjenica i ek s protestom i povratnim raunom kad je to potrebno za zasnivanje potraivanja, javna isprava, izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga, isprava sainjena u zakonom propisanoj formi, po zakonu ovjerena privatna

isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Raunom se smatra i obraun kamata. Kad se iz vjerodostojne isprave ne vidi dospjelost potraivanja, izvrenje e se odrediti ako potraitelj izvrenja uz tu ispravu podnese i pismenu izjavu o tome da je potraivanje dospjelo, te ako je oznaio dan dospjelosti potraivanja.

Verodostojne isprave su jo: obveznice i druge hartije od vrednosti izdate u seriji koje imaocu daju pravo naplate nominalne vrednosti, bankarska garancija, akreditiv. Izvrna i verodostojna isprava se dostavlja uz Predlog za izvrenje u originalu ili overenoj kopiji.2. PRIJEDLOG ZA IZVRENJE

Prijedlog za izvrenje mora sadravati zahtjev za izvrenje u kojem e biti naznaena izvrna ili vjerodostojna isprava na osnovu koje se trai izvrenje, trailac izvrenja i izvrenik, potraivanje ije se ostvarenje trai te sredstvo kojim izvrenje treba provesti, i po potrebi, predmet u odnosu na koji ga treba provesti. Prijedlog mora sadravati i druge podatke koji su

potrebni za provoenje izvrenja.

Prijedlog za izvrenje na osnovu vjerodostojne isprave mora sadravati:

zahtjev da sud utvrdi postojanje dospjelog potraivanja zajedno sa odmjerenim trokovima,

izvrni zahtjev, i

zahtjev da sud obavee izvrenika da u roku od osam dana, a u meninim i ekovnim sporovima u roku od tri dana po dostavi rjeenja, namiri potraivanja, zajedno sa odmjerenim trokovima.

Ako se trai izvrenje na pokretnim stvarima, u prijedlogu za izvrenje ne moraju biti blie naznaene te stvari. Potraitelj izvrenja moe zahtjevati da sud prije donoenja rjeenja o izvrenju pribavi podatke o imovini izvrenika od pravnih lica, te fondova i upravnih i drugih organa koja raspolau takvim podacima i na osnovu tih podataka dopuniti prijedlog za izvrenje.

Potraitelj izvrenja moe u toku izvrnog postupka zahtjevati od suda da pribavi podatke da bi proirio prijedlog za izvrenje. Pravna lica i tijela duna su u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva suda, postupiti po zahtjevu, pod prijetnjom primjene sankcija prema odgovornim licima u pravnom licu, fondu ili drugom organu. Nepostupanje po zahtjevu ne moe se pravdati pozivom na slubenu ili poslovnu tajnu, a ne smije se o traenju i davanju podataka izvjestiti izvrenik.

2.1. Povlaenje i ogranienje prijedloga

Potraitelj izvrenja moe tokom postupka, bez pristanka izvrenika, povui u cijelosti ili djelomino prijedlog za izvrenje. U tom sluaju sud e obustaviti izvrenje u cjelini ili djelimino. Potraitelj izvrenja moe nakon povlaenja prijedloga podnijeti novi prijedlog za izvrenje.

2.2. Rjeenje o izvrenju

U rjeenju o izvrenju moraju biti naznaeni izvrna, odnosno vjerodostojna isprava na osnovu koje se izvrenje odreuje, potraitelj izvrenja i izvrenik, potraivanje koje se ostvaruje, sredstvo i predmet izvrenja te drugi podaci potrebni za provoenje izvrenja.

Rjeenjem o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave sud e:

utvrditi postojanje dospjelog potraivanja zajedno s odmjerenim trokovima,

odrediti izvrenje radi ostvarenja tih potraivanja, i obavezati izvrenika da u roku od osam dana, a u meninim i ekovnim sporovima u roku od tri dana po prijemu rjeenja, namiri potraivanja, zajedno sa odmjerenim trokovima.

Rjeenje o izvrenju ne mora biti obrazloeno i moe se izdati stavljanjem peata na prijedlog za izvrenje. Rjeenje o izvrenju mora sadravati uputstvo o pravnom lijeku. Sud nee po slubenoj dunosti odbiti izvrni zahtjev zasnovan na pravosnanoj sudskoj odluci ili sudskom poravnanju zato to te isprave u vrijeme odluivanja o izvrnom prijedlogu nisu stekle svojstvo izvrnosti, ako su to svojstvo stekle naknadno. Rjeenje kojim se prijedlog za izvrenje potpuno ili djelomino odbacuje ili odbija mora biti obrazloeno.

2.3. Dostavljanje rjeenja o izvrenjuRjeenje o izvrenju dostavlja se potraitelju izvrenja i izvreniku. Rjeenje kojim se odbacuje ili odbija prijedlog za izvrenje doneseno prije nego to je izvreniku bilo omogueno da se o njemu izjasni dostavlja se samo potraitelju izvrenja.

Rjeenje o izvrenju na novanom potraivanju dostavlja se i izvrenikovom duniku, a rjeenje o izvrenju na sredstvima na raunu izvrenika dostavlja se i pravnom licu koje za izvrenika obavlja poslove platnog prometa. Rjeenje o izvrenju, doneseno na osnovu verodostojne isprave, dostavlja se pravnom licu koje za izvrenika obavlja poslove platnog prometa tek poto postane pravosnano, osim ako je izvrenje odreeno na osnovu mjenice i eka sa protestom i povratnim raunom, a oni su potrebni za zasnivanje zahtjeva.

Rjeenje o izvrenju na pokretnim stvarima dostavlja se izvreniku prije preduzimanja prve izvrne radnje.

3. SPROVOENJE IZVRENJA

3.1. Izvrenje na osnovu nepravosnanog rjeenja o izvrenju

Izvrenje se sprovodi i prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju ako za pojedine izvrne radnje ovim zakonom nije drukije odreeno. Izvrenje odreeno na osnovu vjerodostojne isprave ne moe se sprovesti prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju, osim ako je izvrenje odreeno na osnovu mjenice i eka sa protestom i povratnim raunom, ako su oni potrebni za zasnivanje zahtjeva. Prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju potraivanje ne moe biti prinudno ispunjeno. Izvrenje se sprovodi u granicama odreenim u rjeenju o izvrenju.

3.2. Vrijeme izvrenja

Izvrenje se sprovodi radnim danom, i to danju. Sud moe odrediti da se izvrenje sprovede i neradnim danom ili nou ako za to postoji opravdan razlog.

3.3. Rad sudskog izvrioca

Sudski izvrioc je duan prilikom pretresa izvrenikovog stana ili odjee koju on nosi na sebi i preduzimanja drugih izvrnih radnji postupati s dunim obzirom prema linosti izvrenika i lanova njegovog domainstva. Izvrnim radnjama u izvrenikovom stanu kojima ne prisustvuje izvrenik, njegov zakonski zastupnik, punomonik ili odrasli lan njegovog domainstva, moraju prisustvovati dva punoljetna svjedoka.

Izvrenje u prostoriji pravnog lica sprovodi se tako da sudski izvrioc prije obavljanja izvrne radnje zatrai od zastupnika pravnog lica da on sam ili lice koje on odredi bude prisutno njenom obavljanju. Ako zastupnik pravnog lica odbije postupiti u skladu sa zahtjevom sudskog izvrioca ili ako ga sudski izvioc ne zatekne u prostoriji pravnog lica prilikom preduzimanja izvrne radnje, radnju e sprovesti u prisustvu dva punoljetna svjedoka.

Ako izvrenikovu radnju treba sprovesti u prostoriji koja je zakljuana, a izvrenik ili njegov zastupnik nije prisutan ili nee prostoriju otvoriti, sudski izvrioc otvorie prostoriju u prisustvu dva punoljetna svjedoka. O obavljanju izvrnih radnji sudski izvrioc sastavie poseban zapisnik koji e potpisati pozvani svjedoci.

3.4. Ometanje sudskog izvrioca u radu

Sudski izvrioc je ovlaten da udalji lice koje ometa sprovoenje izvrenja, a prema okolnostima sluaja i zatraiti pomo policije. Policija je duna postupati po nalogu sudskog izvrioca. Sudski izvrioc moe, po potrebi, naloiti i upotrebu sile prema licu koje ometa izvrenje. Pri postupanju policije po nalogu sudskog izvrioca na odgovarajui se nain primjenjuju propisi o policiji.

U sluaju nepostupanja policije po zahtjevu sudskog izvrioca za pruanje pomoi u sprovoenju izvrenja, sud je duan o tome obavjestiti efa policije, Gradonaelnika grada i po potrebi nadlena tijela Skuptine.

Stranka ili uesnik mogu podneskom traiti od suda da otkloni nepravilnost koju je sudski izvrioc uinio u sprovoenju izvrenja. Sud moe zakljukom ukinuti nezakonite i nepravilne radnje sudskog izvrioca.4. PRIGOVOR I ALBA4.1. Prigovor Prigovor je pravni lek protiv Reenja o izvrenju na osnovu verodostojne isprave. Prigovor se moe izjaviti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Reenja od strane izvrnog dunika. Prigovor mora biti obrazloen od strane izvrnog dunika i sadrati navode i dokaze koji idu u prilog njegovih trvdnji.

Ukoliko sud usvoji prigovor izvrnog dunika, stavie Reenje o izvrenju van snage, ukinuti sve sprovedene radnje i predmet ustupiti nadlenom sudu koji e sprovesti parnini postupak (jer je utvreno da izmeu izvrnog poverioca i izvrnog dunika postoje sporne injenice koje je potrebno raspraviti u sudskom postupku).

Ukoliko izvrni dunik nije uloio prigovor ili je prigovor neblagovremen, Reenje o izvrenju postaje pravnosnano, i moe se pristupiti njegovom prinudnom izvrenju.Rjeenje o izvrenju izvrenik moe pobijati prigovorom. Rjeenje kojim je odbijen prijedlog za izvrenje potraiva izvrenja moe pobijati prigovorom. Na rjeenje doneseno u sprovoenju izvrenja moe se uloiti prigovor, ako ovim zakonom nije odreeno da prigovor nije dozvoljen. Prigovor protiv rjeenja o izvrenju moe se podnijeti iz razloga koji spreavaju izvrenje, a naroito:

1. ako isprava na osnovu koje je doneseno rjeenje o izvrenju nije izvrna isprava,2. ako izvrna isprava nije stekla svojstvo izvrnosti,3. ako je izvrna isprava na osnovu koje je doneseno rjeenje o izvrenju ukinuta, ponitena, preinaena ili na drugi nain stavljena van snage, odnosno ako je na drugi nain izgubila svoju djelotvornost ili je utvreno da je bez uinka,4. ako su se stranke, javnom ili po zakonu ovjerenom ispravom sastavljenom nakon nastanka izvrne isprave, sporazumjele da nee na osnovu izvrne isprave, trajno ili za odreeno vrijeme, traiti izvrenje,5. ako je protekao rok u kojem se po zakonu moe traiti izvrenje,6. ako je izvrenje odreeno na predmetu koji je izuzet od izvrenja, odnosno na kom je mogunost izvrenja ograniena,7. ako potraiva izvrenja nije ovlaten traiti izvrenje na osnovu izvrne isprave odnosno ako nije ovlaten traiti izvrenje protiv izvrenika,8. ako nije ispunjen uslov koji je odreen izvrnom ispravom, osim ako zakonom nije drukije propisano,9. ako je potraivanje prestalo na osnovu injenice koja je nastala u vrijeme kad je izvrenik nije vie mogao uspjeno istai u postupku iz kojeg potie odluka, odnosno ako je potraivanje prestalo na osnovu injenice koja je nastala nakon zakljuenja sudskog ili upravnog poravnanja,10. ako je na osnovu injenice koja je nastala u vrijeme kad je dunik nije vie mogao istai u postupku iz kojeg potie odluka, odnosno ako je na osnovu injenice koja je nastala nakon zakljuenja sudskog ili upravnog poravnanja, trajno ili za odreeno vrijeme, odgoeno, zabranjeno, izmijenjeno ili na drugi nain onemogueno ispunjenje potraivanja,

Prigovor se moe podnijeti zbog bitne povrede odredaba postupka, pogreno ili nepotpuno utvrenog injeninog stanja i pogrene primjene materijalnog prava.

Prigovor protiv rjeenja o izvrenju dostavlja se potraivau izvrenja. Potraiva izvrenja moe u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora podnijeti odgovor na prigovor. Po prijemu odgovora na prigovor ili po isteku roka za odgovor sud e, prema okolnostima sluaja zakazati roite za raspravljanje o prigovoru ili e donijeti rjeenje bez odreivanja roita.

Rjeenjem donesenim po prigovoru, prigovor se usvaja ili odbija ili se odbacuje kao neblagovremen, nepotpun ili nedozvoljen. Ako usvoji prigovor, sud e, prema okolnostima sluaja, obustaviti izvrenje u cjelosti ili djelimino i ukinuti sprovedene radnje. Postupak povodom prigovora protiv rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave. Izvrenik e u prigovoru protiv rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave odrediti u kom dijelu pobija to rjeenje. Prigovor mora biti obrazloen. Ako u prigovoru nije odreeno u kom dijelu se pobija, obim pobijanja e se cijeniti na osnovu obrazloenja. Neobrazloen prigovor sud e odbaciti. Ako se rjeenje o izvrenju pobija u potpunosti ili samo u dijelu kojim je utvreno postojanje potraivanja, prijedlog za izvrenje smatrae se tubom i u tom sluaju sud e postupati po odredbama parninog postupka.

Kada je podnesen prigovor iz prethodnog stava, sud e odgoditi izvrenje i nastavie ga, na prijedlog potraivaa izvrenja, nakon pravosnanosti odluke parninog suda, ako potraiva izvrenja uspije sa tubom. Ako prvostepeni parnini sud odbije tubeni zahtjev i ukine rjeenje o izvrenju u pobijanom dijelu, naloie i obustavu izvrnog postupka.

Nakon pravosnanosti ove odluke parninog suda, izvrni sud e rjeenjem konstatovati da je izvrni postupak obustavljen i ukinue provedene radnje u izvrnom postupku. Ako se rjeenje o izvrenju pobija samo u dijelu kojim je odreeno izvrenje, dalji postupak nastavie se kao postupak po prigovoru protiv rjeenja o izvrenju donesenog na osnovu izvrne isprave. Ako se prigovor prihvati, dio rjeenja o izvrenju kojim je izvreniku naloeno da namiri potraivanje ima svojstvo izvrne isprave na osnovu koje se moe ponovo traiti izvrenje.4.2. albaalba je pravni lek protiv Reenja o izvrenju na osnovu izvrne isprave. alba se moe izjaviti u roku od 3(tri) dana od dana prijema Reenja od strane izvrnog dunika. Izvrni dunik je duan da sve razloge pobijanja Reenja iznese u albi i sve dokaze na kojima se alba zasniva priloi uz albu (nema pravo na te dokaze naknadno dostavi).

Razlozi za albu: nenadlenost sud koji je doneo Reenje o izvrenju, ako isprava na osnovu koje je doneto reenje nije izvrna, odluka na osnovu koje je doneto reenje ukinuta, ponitena ili preinaena, ako je odloeno izvrenje obaveze (obaveza jo nije dopspela), izvrenje obaveze iz izvrne isprave.

Prvostepeni sud e prvo utvrditi da li je alba blagovremena, potpuna i dozvoljena. Ako jeste nastavie sa postupkom, a ako nije odbacie albu.

alba na reenje dostavlja se izvrnom poveriocu na odgovor, a on u roku od tri dana od dana dostavljanja moe (ali ne mora) da odgovori na albu.

Nakon toga, prvostepeni sud moe da odlui da sam raspravlja o albi i zakazati roite za raspravljanje o albi, a ako oceni da je alba osnovana ukinuti reenje o izvrenju i obustaviti izvrenje.

Ako sud odlui da ne raspravlja sam o albi, dostavie predmet drugostepenom sudu na odluivanje. Drugostepeni sud moe usvojiti albu kao osnovanu i staviti van snage Reenje o izvrenju, odnosno moe odbiti albu i nastaviti sa izvrnim postupkom.

5. PROTIVIZVRENJE

Nakon to je izvrenje ve sprovedeno, izvrenik moe u istom izvrnom postupku zatraiti od suda da naloi potraitelju izvrenja da mu vrati ono to je izvrenjem dobio:1. ako je izvrna isprava pravosnano ukinuta, preinaena, ponitena, stavljena van snage ili je na drugi nain utvreno da je bez dejstva, 2. ako je rjeenje o izvrenju pravosnano ukinuto ili preinaeno,3. ako je tokom izvrnog postupka namirio potraitelju izvrenja potraivanje mimo suda tako da je potraitelj izvrenja dvostruko namiren.Ako je potraitelj izvrenja izvrenjem naplatio odreeni novani iznos, izvrenik u prijedlogu za protivizvrenje moe traiti plaanje zakonskih zateznih kamata od dana naplate tog iznosa.Prijedlog za protivizvrenje moe se podnijeti u roku od 30 dana od dana kad je izvrenik saznao za razlog za protivizvrenje, a najkasnije u roku od jedne godine od dana okonanja izvrnog postupka.6. ODLAGANJE, OBUSTAVA I OKONANJE IZVRENJA

6.1. Odlaganje izvrenja na prijedlog traitelja izvrenja

Na prijedlog traitelja izvrenja sud e, potpuno ili djelimino, odgoditi izvrenje ako sprovoenje izvrenja nije otpoelo. Ako je sprovoenje izvrenja otpoelo, a izvrenik se, u roku koji mu je sud odredio, izjasnio protiv odlaganja, sud e odbiti prijedlog za odlaganje. Ako je zakonom predvieno da se izvrenje mora traiti u odreenom roku, potraitelj izvrenja moe podnijeti prijedlog za odlaganje u tom roku.

6.2. Vrijeme za koje se izvrenje odlaeSud e odloiti izvrenje za vrijeme koje je traitelj izvrenja odredio. Ako je traitelj izvrenja podnio prijedlog za odlaganje izvrenja u sluaju u kome je zakonom predvieno da se izvrenje ima traiti u odreenom roku, izvrenje se ne moe odloiti za vrijeme due od tog roka.

6.3. Nastavljanje odloenog postupka

Odloeno izvrenje nastavie se, po slubenoj dunosti, po isteku vremena za koje je odloeno. Na prijedlog potraitelja izvrenja sud moe nastaviti izvrenje i prije isteka roka za koji je odloeno.

6.4. Obustava i okonanje izvrenja

Ako zakonom nije drukije odreeno, izvrenje e se obustaviti po slubenoj dunosti, ako je izvrna isprava pravosnano ukinuta, preinaena, ponitena, stavljena van snage ili je na drugi nain odreeno da je bez dejstva, odnosno ako potvrda o izvrnosti bude ukinuta. Izvrenje e se obustaviti ako je postalo nemogue ili se iz drugih razloga ne moe provesti. Prije donoenja rjeenja o obustavi izvrenja iz prethodnog stava sud e pozvati potraitelja izvrenja da podnese prijedlog u roku od osam dana od dana prijema poziva. Rjeenje o obustavi izvrenja sud e donijeti ako prijedlog ne bude u roku podnesen ili ako je prijedlog neosnovan.

Izvrenje na pojedinim predmetima e se na prijedlog izvrenika obustaviti ako sud utvrdi da su nakon isteka roka za prigovor sprovoenjem izvrenja zahvaeni predmeti koji nisu odreeni u rjeenju o izvrenju, a izuzeti su od izvrenja ili je na njima mogunost izvrenja ograniena.

Rok za prigovor iznosi osam dana i poinje tei od dana kada je izvrenik saznao da je izvrenjem zahvaen predmet koji je izuzet od izvrenja, odnosno na kojem je mogunost izvrenja ograniena. Nakon isteka roka od trideset dana od preduzimanja radnje kojom su zahvaeni predmeti i prijedlog iz te odredbe vie se ne moe podnijeti. Rjeenjem o obustavi izvrenja ukinue se sve sprovedene izvrne radnje ako se time ne dira u steena prava treih lica.

6.5. Dovrenje izvrenja

Postupak izvrenja smatra se zavrenim pravosnanou odluke o odbacivanju ili odbijanju izvrnog prijedloga, sprovoenjem izvrne radnje kojom se izvrenje dovrava ili obustavom izvrenja. Ako je izvrenje zavreno sprovoenjem radnje kojom je dovreno, sud e to utvrditi posebnim rjeenjem.7. VRSTE IVRENJA U IZVRNOM POSTUPKUIzvrenje radi ostvarenja novanog potraivanja odreuje se i provodi u obimu koji je potreban za namirenje tog potraivanja. Vie traitelja izvrenja koji ostvaruju svoja potraivanja prema istom izvreniku na istom predmetu izvrenja, namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da se iz tog predmeta namire, ako zakonom nije drukije odreeno.

7.1. Izvrenje na nekretninamaIzvrenje na nekretninama sprovodi se zabiljekom izvrenja u zemljinoj knjizi, utvrivanjem vrijednosti nekretninama, prodajom nekretnina i namirenje traitelja izvrenja iz iznosa dobijenog prodajom.

Ukoliko nije drukije odreeno, predmet izvrenja moe biti samo nekretnina kao cjelina odreena propisima koji ureuju vlasnitvo i druga stvarna prava upisana u zemljine knjige. Ako je u vezi neke nekretnine uspostavljeno suvlasnitvo (idealni

suvlasniki dio nekretnine), taj dio nekretnine moe biti samostalan predmet izvrenja u pogledu kojeg se na odgovarajui nain primjenjuju pravila ovog zakona o izvrenju na nekretninama.

Ako je u vezi neke nekretnine ili njenog idealnog dijela osnovano pravo plodouivanja, ono moe biti samostalni predmet izvrenja s tim da izvrenik moe namiriti svoje potraivanje iz plodova koje to pravo daje na osnovu nekog pravnog odnosa (najamnina, zakupnina), u pogledu ega se na odgovarajui nain primjenjuju pravila ovog zakona o izvrenju na pravima.

Uz prijedlog za izvrenje na nekretnine traitelj izvrenja je duan podnijeti izvod iz zemljine knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana kao svojina izvrenika.

Ako je pravo na nepokretnosti upisano u zemljinoj knjizi na drugo lice, a ne na izvrenika, prijedlogu se moe udovoljiti samo ako trailac izvrenja podnese ispravu koja je odgovarajua za upis izvrenikova prava.Izvrenik moe u roku od tri dana od dana dostavljanja rjeenja o izvrenju predloiti da se izvrenje odredi na drugom predmetu izvrenja. Uz prijedlog izvrenik je duan podnijeti dokaz o svom pravu na drugom predmetu izvrenja na osnovu kojeg je na tom predmetu mogue odrediti izvrenje protiv izvrenika. Sud e prijedlog dostaviti traitelju izvrenja koji se o njemu moe izjasniti u roku od tri dana od dana dostave. U tom roku traitelj izvrenja moe postaviti zahtjev za naknadu trokova zapoetog postupka izvrenja na nekretninama te zatraiti davanje obezbjeenja za naknadu tete koju bi mogao trpjeti zbog promjene predmeta izvrenja. Nakon izjanjavanja traitelja izvrenja ili nakon proteka roka za davanje izjave sud e donijeti rjeenje o prijedlogu.

Sud moe prihvatiti prijedlog ako izvrenik uini vjerovatnim:

da bi izvrenje na nekretnine na kojoj je ono predloeno za njega bilo naroito nepovoljno,

da iz opravdanih razloga nije sam mogao unoviti predmet koji predlae kao novi predmet izvrenja i dobijenim sredstvima namiriti potraitelja izvrenja, te

da bi se potraivanje potraitelja izvrenja moglo u potpunosti namiriti iz drugog predloenog predmeta izvrenja.

Sud nee prihvatiti prijedlog za promjenu predmeta izvrenja ako ocijeni da bi se zbog toga izvrenje znatnije oduilo ili otealo odnosno ako bi traitelj izvrenja zbog toga mogao trpiti znatniju tetu. Ako je potraitelj izvrenja na nekretnine na kojoj je zatraio izvrenje prije pokretanja izvrnog postupka stekao zalono pravo radi obezbjeenja svog potraivanja, bez njegova se pristanka izvrenje ne moe odrediti na drugom predmetu izvrenja.

Ako je izvrenik kao drugo sredstvo izvrenja predloio izvrenje na plati, penziji, invalidnini ili drugom stalnom novanom primanju, sud moe prihvatiti prijedlog uz uslov da izvrenik uini vjerovatnim da e potraivanje biti namireno u roku od jedne godine od donoenja rjeenja o njegovom prijedlogu i da se potraitelj izvrenja saglasi s tim.

Ako je traitelj izvrenja to zatraio, sud e prihvatanje prijedloga izvrenika usloviti davanjem obezbjeenja da e trokovi potraitelja izvrenja u pokrenutom postupku izvrenja na nekretninama koji su nastali do donoenja rjeenja o promjeni predmeta izvrenja biti u potpunosti namireni odmah po donoenju tog rjeenja, te davanjem obezbjeenja na naknadu tete koju bi potraitelj izvrenja mogao pretrpiti zbog promjene predmeta izvrenja. O visini obezbjeenja te roku u kom ono mora biti dato odluuje sud u rjeenju o promjeni predmeta izvrenja. Ako izvrenik ne da obezbjeenje u roku koji sud odredi, smatrae se da je odustao od prijedloga za promjenu predmeta izvrenja. U rjeenju o promjeni predmeta izvrenja sud e odrediti izvrenje na drugom predloenom predmetu izvrenja. Protiv rjeenja kojim se odbija prijedlog izvrenika za promjenu predmeta izvrenja prigovor nije dozvoljen. Ako je odreeno drugo sredstvo izvrenja, zabiljeka izvrenja na nekretnini ostaje na snazi sve do namirenja potraivanja potraitelja izvrenja.Nakon upisa zabiljeke izvrenja u zemljine knjige ne moe se za namirenje drugog potraivanja istog ili drugog potraivaa izvrenja na toj nekretnini provesti poseban izvrni postupak.Potraiva izvrenja za ije je potraivanje kasnije odreeno izvrenje na istoj nepokretnosti stupa u ve pokrenuti izvrni postupak. Pokrenutom izvrnom postupku moe se pristupiti do pravosnanosti rjeenja o dosuivanju nekretnine kupcu. O pristupanju postupku sud e obavijestiti potraivaa izvrenja u iju je korist prije obavljena zabiljeka.

Razlozi zbog kojih izvrenje nije doputeno u korist pojedinih od vie potraivaa izvrenja u iju se korist izvrenje provodi na istoj nekretnini, odnosno razlozi za obustavu izvrenja u odnosu na pojedine od potraivaa izvrenja, bez uticaja su na sprovoenje postupka u korist drugih potraivaa izvrenja.

Ako se razlog za odlaganje izvrenja tie samo jednog od vie potraivaa izvrenja, izvrenje se nee odgoditi, ve e sud prilikom donoenja rjeenja o namirenju odrediti odlaganje namirenja tog potraivaa izvrenja sve dok se postupak u odnosu na njega ne nastavi.

Sredstva namijenjena namirenju tog potraivaa izvrenja sud e pohraniti do nastavka postupka. Ako postupak ne bude nastavljen, ta e se sredstva upotrijebiti za namirenje drugih potraivaa izvrenja odnosno predae se izvreniku.7.1.1. Obezbjeenje nekretnina

Sud moe, radi spreavanja oteenja nekretnina, omoguavanja njezine procjene, razgledavanja, zatite i sl. na prijedlog traioca izvrenja:

odrediti da se izvrenik i druga lica privremeno ili trajno udalje s nekretnine,

povjeriti nekretninu na uvanje traiocu izvrenja ili treem licu,

odrediti druge mjere potrebne radi njezine zatite odnosno omoguavanja nesmetanog sprovoenja izvrenja.

Sredstva potrebna radi sprovoenja mjera duan je unaprijed obezbijediti trailac izvrenja.7.1.2. Utvrivanje vrijednosti nekretnine

O nainu utvrivanja vrijednosti nekretnine sud e odluiti zakljukom odmah nakon to donese rjeenje o izvrenju. Ako je to potrebno, sud e prije donoenja zakljuka odrati roite sa strankama. Utvrivanju vrijednosti nekretnine pristupie se nakon to rjeenje o izvrenju postane pravosnano, ali i prije toga ako potraiva izvrenja to predloi, unaprijed obezbijedi za to potrebna sredstva i izjavi da e snositi trokove utvrivanja vrijednosti i ako izvrenje bude obustavljeno.

Vrijednost nekretnine utvruje se na osnovu procjene vjetaka i drugih injenica u visini njene trine cijene na dan procjene. Pri utvrivanju vrijednosti nekretnine vodie se rauna i o tome koliko ona manje vrijedi zbog toga to na njoj ostaju odreena prava i poslije prodaje. Umjesto procjene sud moe utvrivanje vrijednosti nekretnine zatraiti od nadlenog organa poreske uprave.Sud e na prijedlog stranke koji mora biti podnesen najkasnije osam dan prije roita za prodaju, na roitu za prodaju zakljukom ponovo utvrditi vrijednost nekretnine ako stranka uini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila za vie od jedne treine od dana prethodnog utvrivanja vrijednosti do dana podnoenja prijedloga.7.1.3. Prodaja nekretnina

Nakon sprovoenja postupka za utvrivanje vrijednosti nekretnine sud donosi zakljuak o prodaji nekretnine kojim se utvruje vrijednost nekretnine i odreuju nain i uslovi prodaje te vrijeme i mjesto prodaje ako se prodaja vri putem javnog nadmetanja. U zakljuku o prodaji istaknue se posebno mogunost da se vrijednost

konano utvrdi na roitu za prodaju. Zakljuak o prodaji objavljuje se na sudskoj oglasnoj tabli i na drugi uobiajen nain.

Zakljuak o prodaji objavie se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnog informisanja ako ona predujmi za to potrebna sredstva. Sud moe ovlastiti stranku da o svom troku objavi zakljuak o prodaji u sredstvima javnog informisanja odnosno da o zakljuku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

Od objavljivanja zakljuka o prodaji na sudskoj oglasnoj tabli do dana prodaje mora protei najmanje trideset dana. Zakljuak o prodaji dostavlja se strankama, zalonim povjeriocima, licima koja imaju upisano ili zakonsko pravo pree kupovine i nadlenom organu poreske uprave.7.1.4. Nain i uslovi prodaje nekretnina

Prodaja nekretnina obavlja se putem usmenog javnog nadmetanja. Roite za prodaju nepokretnosti odrava se u sudskoj zgradi, ako sud nije drukije odredio.

Roite za prodaju odrava se pred sudijom pojedincem. Stranke, zaloni povjerioci i nosioci linih koritenja i stvarnih tereta koje prestaju prodajom nekretnine mogu se sporazumjeti, najkasnije do prodaje nekretnine na javnom nadmetanju, da se prodaja nekretnine izvri u odreenom roku neposrednom pogodbom preko lica ovlatenog za promet nekretnina, sudskog izvritelja ili na drugi nain.

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom zakljuuje se u pismenoj formi. Ugovor u ime i za raun izvrenika zakljuuje lice kojem je povjerena prodaja na osnovu zakljuka kojim ga sud ovlauje na zakljuenje tog ugovora. Potpisi lica koja zakljuuju ugovor moraju biti ovjereni u sudu.

Uslovi prodaje, pored ostalih podataka, sadre:

blii opis nekretnine s dodacima,

naznaenje prava koja ne prestaju prodajom,

naznaenje da li je nekretnina slobodna od lica i stvari ili se koristi i po kom pravnom osnovu,

vrijednost nekretnina utvrenu zakljukom o prodaji,

cijenu po kojoj se nekretnina moe prodati i ko je duan platiti poreze i takse u vezi sa prodajom,

rok u kojem je kupac duan poloiti cijenu,

nain prodaje,

iznos obezbjeenja, rok u kojem mora biti dato, kod kog i kako mora biti dato,

posebne uslove koje kupac mora ispunjavati da bi mogao stei nekretninu.

Rok u kojem je kupac duan poloiti cijenu ne moe biti dui od 30 dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplauje odjednom ili u ratama.

7.1.5. Roite za nadmetanje i dosuda

Poto utvrdi da je udovoljeno uslovima za odravanje roita za nadmetanje, sudija objavljuje da se pristupa nadmetanju. Nadmetanje se zakljuuje nakon proteka deset minuta neposredno nakon stavljanja najpovoljnije ponude.

Nakon zakljuenja nadmetanja sudija utvruje koji je ponuiva ponudio najveu cijenu i da je ispunio uslove da mu se dosudi nekretnina. O dosudi nekretnine sud donosi pismeno rjeenje /rjeenje o dosudi/, koje se objavljuje na sudskoj tabli.

Smatrae se da je rjeenje dostavljeno svim licima kojima se dostavlja zakljuak o prodaji te svim uesnicima u nadmetanju istekom treeg dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli. Ta lica imaju pravo da trae da im se u sudskoj pisarnici neposredno preda primjerak rjeenja.

7.1.6. Namirenje trailaca izvrenja

Sud pristupa namirenju trailaca izvrenja nakon pravosnanosti rjeenja o dosudi nekretnine kupcu i nakon to kupac poloi cijenu. Iz prodajne cijene namiruju se traioci izvrenja na iji je prijedlog odreeno izvrenje, zaloni povjerioci i kad nisu prijavili svoja potraivanja, lica koja imaju pravo na naknadu za lino koritenje i stvarne terete.Iz iznosa doijenog prodajom namiruju se prvenstveno, i to ovim

redoslijedom:

1. trokovi izvrnog postupka2. porezi i druge takse dospjele za posljednju godinu koje terete prodatu nekretninu3. potraivanja na osnovi zakonskog izdravanja, potraivanja na osnovi naknade tete nastale zbog naruenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti, potraivanja naknade tete za izgubljeno izdravanje zbog smrti davaoca izdravanja, potraivanja zaposlenog te potraivanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje, dospjela za posljednju godinu dana.7.2. Izvrenje na pokretnim stvarima7.2.1. Izuzimanje od izvrenja

Ne mogu biti predmeti izvrenja:

odjea, obua, ve i drugi predmeti line upotrebe, posteljne stvari, posue, dio namjetaja koji je neophodan izvreniku i lanovima njegovog domainstva, el. poret i friider,

hrana i ogrev za potrebe izvrenika i lanova njegovog domainstva za tri mjeseca,

gotov novac izvrenika po osnovi potraivanja koja su izuzeta od izvrenja te gotov novac izvrenika koji ima stalna mjesena primanja do mjesenog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvrenja, proporcionalno vremenu do idueg primanja,

ordenje, medalje, ratne spomenice i drugo ordenje i priznanja, vjenani prsten, lina pisma, rukopisi i drugi lini spisi izvrenika, porodine fotografije, line i porodine isprave i porodini portreti,

pomagala koja su invalidu ili drugom licu s tjelesnim nedostacima data na osnovu propisa ili koja je sam nabavio, a nuna su za obavljanje ivotnih funkcija.

Potanska poiljka ili potanska novana doznaka upuena izvreniku ne moe biti predmet izvrenja prije uruenja.

7.2.2. Izvrne radnje

Izvrenje na pokretnim stvarima sprovodi se njihovom zapljenom, procjenom i prodajom te namirenjem potraivaa izvrenja iz iznosa dobivenog prodajom. Prijedlogom za izvrenje moe se zahtijevati da se provede samo pljenidba i procjena, ali u tom sluaju potraiva izvrenja je duan u roku od tri mjeseca od dana pljenidbenog popisa, odnosno procjene podnijeti prijedlog za prodaju stvari. Ako trailac izvrenja u roku ne podnese prijedlog za prodaju, izvrenje e se obustaviti.7.2.3. Pljenidba i procjena pokretnina

Sudski izvrilac, prije nego to pristupi pljenidbi, predae izvreniku rjeenje o izvrenju i pozvae ga da plati iznos za koji je odreeno izvrenje s kamatama i trokovima. Ako izvreniku rjeenje o izvrenju nije moglo da se preda prilikom pljenidbe, dostavie mu se naknadno. O vremenu i mjestu pljenidbe obavijestie se potraiva izvrenja ako je to traio. Odsutnost potraivaa izvrenja ne spreava sprovoenje pljenidbe. O obavljenoj pljenidbi obavijestie se stranka koja joj nije bila prisutna.

7.2.4. Predmet pljenidbe

Pljenidba se obavlja sastavljanjem pljenidbenog popisa. Popisati se mogu stvari koje se nalaze u posjedu izvrenika te njegove stvari koje se nalaze u posjedu potraivaa izvrenja. Smatra se da izvreniku pripadaju stvari koje ima na sebi odnosno koje se nalaze na ili u njegovoj nekretnini, u stanu u kojemu stanuje odnosno u poslovnoj prostoriji koju je zakupio.

Smatra se da su brani drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima svih pokretnih stvari koje se zateknu u njihovoj kui, stanu, poslovnoj prostoriji ili drugoj nekretnini. Izvrenikove stvari koje se nalaze u posjedu treeg lica mogu se popisati samo ako ono na to pristane.

Ako tree lice ne pristane na popis, sud e na potraivaa izvrenja, na njegov prijedlog, prenijeti izvrenikovo pravo na predaju stvari.

7.2.5. Obim pljenidbenog popisa

Popisae se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraivanja traioca izvrenja i trokova izvrenja. Prvenstveno se popisuju stvari u pogledu kojih nema primjedbi o postojanju prava koje bi spreavalo izvrenje i stvari koje se najlake mogu unoviti, pri emu e se o tome uzeti u obzir i izjave prisutnih stranaka i treih lica.

Sud moe, na prijedlog izvrenika, naknadno odrediti izvrenje na drugom predmetu, a ne na onom koji je na prijedlog potraivaa izvrenja popisan, ako postoji znatna nesrazmjera izmeu vrijednosti toga predmeta i iznosa potraivanja. Izvreniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenim stvarima. U rjeenje o izvrenju unosi se ta zabrana te upozorenje izvreniku na kaznenopravne posljedice postupanja suprotno zabrani.

7.2.5. Procjena vrijednosti pokretnostiIstodobno s pljenidbenim popisom obavie se i procjena pokretnina. Procjenu obavlja sudski izvrilac, ako sud nije odredio da je obavi sudski procjenitelj ili posebni vjetak. Stranka moe predloiti da procjenu obavi vjetak iako to sud nije odredio.

Ako sud prihvati taj prijedlog, trokove vjetaenja duan je nadoknaditi predlaga u roku koji sud odredi. Ako nadoknada ne bude plaen u roku, smatrae se da je predlaga odustao od svog prijedloga. Trokove vjetaenja snosi predlaga, bez obzira na ishod izvrnog postupka. Stranka moe, u roku od tri dana od obavljene procjene, predloiti sudu utvrivanje nie odnosno vie vrijednosti zaplijenjenih pokretnih stvari od procijenjene ili odreivanje nove procjene. O prijedlogu sud odluuje zakljukom.7.2.6. Vrijeme i nain prodaje stvariProdaja zaplijenjenih stvari moe se provesti tek nakon pravosnanosti rjeenja o izvrenju, osim ako izvrenik ne pristane da se prodaja obavi prije toga, ili ako su u pitanju stvari koje su podlone brzom kvarenju, ili ako postoji opasnost od znatnog pada njihove cijene, ili ako potraiva izvrenja da obezbjeenje za tetu koju bi bio duan nadoknaditi izvreniku u sluaju da rjeenje o izvrenju ne postane pravosnano.O prodaji prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju sud odluuje zakljukom. Izmeu dana pljenidbenog popisa i dana prodaje mora protei najmanje petnaest dana.

Prodaja stvari se vri putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom. Nain prodaje odreuje zakljukom sud, pazei na to da se postigne najpovoljnije unovenje stvari. Javno nadmetanje provodi sudski izvrilac. Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se izmeu kupca, s jedne strane, i sudskog izvrioca ili lica koje obavlja komisione poslove, s druge strane. Sudski izvrilac pokretne stvari prodaje, u ime i za raun izvrenika, a lice koje obavlja komisione poslove u svoje ime, a za raun izvrenika.

Prodaja javnim nadmetanjem odredie se ako su u pitanju stvari vee vrijednosti, a moe se oekivati da e se prodati po veoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Prodaja stvari objavie se blagovremeno na oglasnoj tabli suda, a moe se objaviti i na nain predvien za objavljivanje prodaje nekretnina. Potraiva izvrenja i izvrenik obavijestie se o mjestu, danu i satu prodaje.7.3. Izvrenje na novanom potraivanju izvrenika7.3.1. Izuzimanje od izvrenja

Izuzeti su od izvrenja: primanja po osnovu zakonskog izdravanja, nadoknade tete nastale zbog naruenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i nadoknade tete za izgubljeno izdravanje zbog smrti davaoca izdravanja, primanja po osnovu nadoknade zbog tjelesnog oteenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovu socijalne pomoi, primanja po osnovu privremene nezaposlenosti, primanja po osnovu dodatka na djecu, primanja po osnovu stipendije i pomoi uenicima i studentima nadoknada za rad osuenika, osim za potraivanja po osnovi zakonskog izdravanja te za potraivanja nadoknade tete prouzrokovane krivinim djelom osuenika.

7.3.2. Ogranienje izvrenja

Izvrenje na plati, nadoknadi umjesto plate, nadoknadi za skraeno radno vrijeme i nadoknadi zbog umanjenja plate i penzije, radi naplate potraivanja po osnovi zakonskog izdravanja, nadoknade tete nastale zbog naruenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i nadoknade tete za izgubljeno izdravanje zbog smrti davaoca izdravanja moe se provesti do iznosa od jedne polovine, a radi naplate potraivanja po drugoj osnovi do iznosa od jedne treine plate, nadoknade umjesto plate ili penzije.Ogranienja izvrenja na novanim potraivanjima izvrenika primjenjuju se samo ako potraivanja ne prelaze 1.000 KM mjeseno. Ako su potraivanja vea od 1.000 KM mjeseno, ogranienja se primjenjuju do iznosa potraivanja od 1.000 KM mjeseno, a na preostalom dijelu potraivanja moe se provesti izvrenje bez ogranienja.

Ako izvrenik prima zajamenu platu u skladu s kolektivnim ugovorom ili zakonom, izvrenje radi naplate potraivanja moe se provesti do iznosa od jedne treine odnosno do iznosa od jedne etvrtine takve plate. Izvrenje na primanju invalida po osnovi novane nadoknade za fiziko oteenje i dodatak za tuu pomo i njegu moe se sprovesti samo radi naplate potraivanja po osnovi zakonskog izdravanja, nadoknade tete nastale zbog naruenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade tete za izgubljeno izdravanje zbog smrti davaoca izdravanja, i to do iznosa od jedne polovine tog primanja.

Izvrenje na primanju po osnovi ugovora o doivotnom izdravanju i doivotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju ivota moe se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos najvie stalne socijalne pomoi.

7.3.3. Izvrne radnje

Izvrenje na novanom potraivanju provodi se pljenidbom i prijenosom, ako ovim zakonom za pojedine sluajeve nije drukije odreeno. Izvrnim prijedlogom moe se zahtjevati da se odredi samo pljenidba novanog potraivanja, ali u tom je sluaju potraiva izvrenja duan u roku od 30 dana od dana kad mu je dostavljeno rjeenje o zaplijeni odnosno od dana kad mu je dostavljena obavijest o izjanjavanju izvrenikova dunika ili o tome da se on nije izjasnio u odreenom roku, podnijeti prijedlog za prijenos potraivanja. Ako potraiva izvrenja u tom roku ne podnese takav prijedlog izvrenje e se obustaviti.

7.3.4. Obim izvrenja

Pljenidba i prijenos novanog potraivanja mogu se odrediti i sprovesti samo u iznosu koji je potreban za namirenje potraivanja potraivaa izvrenja, osim ako je u pitanju nedjeljivo potraivanje. Ako vie potraivaa izvrenja trai izvrenje na istom potraivanju koje je djeljivo, pljenidba i prijenos odreuju se u odgovarajuim iznosima, posebno u korist svakog potraivaa izvrenja.

7.3.5. Pljenidba potraivanja

Pljenidba se sprovodi dostavom izvrenikovom duniku rjeenja o izvrenju kojim se izvrenikovom duniku zabranjuje da izvreniku ispuni novano potraivanje, a izvreniku se zabranjuje da to potraivanje naplati ili da inae raspolae njim i zalogom koji je dat za njegovo obezbjeenje. Pljenidba je sprovedena danom dostave rjeenja o izvrenju izvrenikovom duniku. Potraiva izvrenja pljenidbom stie zalono pravo na izvrenikovom potraivanju. Izvrenikov dunik nema pravo prigovora protiv rjeenja o pljenidbi.

7.3.6. Pljenidba potraivanja zasnovana na vrijednosnom papiru

Pljenidbu novanog potraivanja zasnovanu na vrijednosnom papiru koji se prenosi indosamentom, ili za ije je ostvarenje inae potreban taj papir, sprovodi sudski izvritelj oduzimanjem papira od izvrenika i njegovom predajom sudu. Pljenidba je obavljena oduzimanjem papira od izvrenika.

Pravne radnje potrebne za ouvanje ili ostvarenje prava iz papira obavlja u izvrenikovo ime sudski izvritelj na osnovu zakljuka suda.

Pljenidba novanog potraivanja zasnovana na dionici za koju nije izdata isprava o dionici kao i na dionici koja glasi na ime za koju je izdata ta isprava obavlja se dostavom rjeenja o pljenidbi dionikom drutvu. U tom sluaju odgovarajue se primjenjuju odredbe ovog lana.

7.3.7. Zabrana potraivanja po tednom ulogu

Pljenidba potraivanja po tednom ulogu kod banke ili drugog pravnog lica moe se sprovesti i bez prethodnog oduzimanja tedne knjiice dunika. Ako potraiva izvrenja ne raspolae potrebnim podacima o tednom ulogu izvrenika moe sudu predloiti donoenje rjeenja kojim e privremeno zaplijeniti sve tedne uloge dunika kod odreenog pravnog lica (prijedlog za privremenu pljenidbu).

Rjeenjem o privremenoj pljenidbi sud e od pravnog lica zatraiti i podatke o tednim ulozima izvrenika. Pravno lice je duno bez odlaganja dati sudu traene podatke i ne smije

obavijestiti izvrenika da su ti podaci traeni. Nakon to dobije traene podatke, sud e o njima obavijestiti potraivaa izvrenja, koji je duan u roku od osam dana predloiti izvrenje na odreenom tednom ulogu ili na odreenim tednim ulozima. U povodu

takvog prijedloga sud e donijeti rjeenje o pljenidbi odreenoga tednoga uloga ili odreenih tednih uloga i staviti van snage rjeenje o privremenoj pljenidbi tednih uloga.

Ako tedna knjiica nije prethodno oduzeta od izvrenika, smatrae se da je pljenidba na odreenom tednom ulogu provedena danom dostave rjeenja o privremenoj pljenidbi pravnom licu kod kojeg se vodi tedni ulog. Pravno lice koje vodi tedni ulog ima pravo na nadoknadu trokova za obavljanje radnji u skladu s odredbama ovog lana. Zahtjev za naknadu trokova moe se podnijeti u roku od petnaest dana od poduzimanja radnje. Ti trokovi ulaze u trokove izvrnog postupka.7.3.8. Pljenidba potraivanja zalonim pravom upisanim u zemljinoj knjizi

Pljenidba potraivanja obezbjeena zalonim pravom upisanim u zemljinoj knjizi sprovodi se upisom pljenidbe u tu knjigu. Upis se obavlja po slubenoj dunosti uz naznaku da je pljenidba, na osnovu koje je na potraivanju steeno zalono pravo, odreeno radi namirenja potraivanja potraivaa izvrenja. Ako ima vie potraivaa izvrenja, prvenstveni red njihovih potraivanja odreuje se prema vremenu upisa.

7.3.9. Obaveze izvrenika i traivaa izvrenja

Izvrenik je duan u roku koji odredi sud, a na zahtjev potraivaa izvrenja na koga je potraivanje preneseno, dati objanjenja koja su potraivau izvrenja potrebna radi ostvarivanja tog potraivanja i predati mu isprave koje se na to potraivanje odnose. Potraiva izvrenja na koga je prenesen dio potraivanja duan je, ako to

izvrenik zatrai, u roku koji odredi sud, dati obezbjeenje da e nakon ostvarenja tog potraivanja vratiti isprave koje se odnose na potraivanje.Sud e na prijedlog potraivaa izvrenja sprovesti izvrenje protiv izvrenika radi predaje isprava ako ih on sam ne preda. Predaju isprava koje se nalaze kod treeg lica potraiva izvrenja moe zahtijevati tubom, ako bi to pravo imao izvrenik. Na ispravi koja se daje potraivau izvrenja sud e zabiljeiti da je sproveden prijenos potraivanja za koje je odreeno izvrenje.

7.4. Izvrenje na potraivanju da se predaju ili isporue pokretne stvari ili da se preda nekretnina

Izvrenje na izvrenikovom potraivanju da se predaju ili isporue pokretne stvari ili da se preda nenekretnina sprovodi se zaplijenom tog potraivanja, njegovim prijenosom na potraivaa izvrenja i prodajom stvari. Prijenos zaplijenjenog izvrenikovog potraivanja ima dejstvo prenosa novanog potraivanja radi naplate.7.4.1. Nedospjelost izvrenikovog potraivanja i tuba protiv izvrenikovog dunika

Ako izvrenikovo potraivanje jo nije dospjelo, sud e naloiti predaju stvari nakon dospijea. Protiv izvrenikova dunika koji nije voljan stvari da preda, potraiva

izvrenja moe, poslije pravosnanosti rjeenja o prijenosu potraivanja, tubom traiti predaju, ako o obavezi predaje nema izvrnu ispravu.

7.4.2. Predaja stvari na uvanjeRjeenjem kojim se odreuje prijenos izvrenikovog potraivanja sud e po prijedlogu potraivaa izvrenja, naloiti izvrenikovom duniku da pokretne stvari na koje se to potraivanje odnosi sam uva, ako na to pristane odnosno preda slubenom licu ili drugom licu na uvanje.

7.4.3. Prodaja stvari traivau izvrenjaProdaja pokretnih stvari predatih na uvanje te namirenje potraivaa izvrenja obavljaju se prema odredbama zakona o izvrenju na pokretnim stvarima.

Rjeenjem kojim se odreuje prijenos izvrenikovog potraivanja sud e naloiti izvrenikovom duniku da nepokretnost na koju se to potraivanje odnosi preda potraivau izvrenja. Potraiva izvrena je duan nekretninom, u ime i za raun izvrenika, upravljati kao dobar privrednik, odnosno dobar domain, i da sudu, na

njegov zahtjev, poloi raun o upravljanju.

7.4.4. Prodaja i namirenje potraivaa izvrenja

Potraiva izvrenja moe radi namirenja svog potraivanja, u roku koji ne moe biti dui od trideset dana od dana kad mu je nekretnina predata, predloiti sudu prodaju te nekretnine. Ako potraiva izvrenja ne predloi blagovremeno prodaju, sud e

obustaviti izvrenje. Nekretnina se prodaje i potraiva izvrenja namiruje prema odredbama ovog zakona o izvrenju na nekretnine.

7.5. Izvrenje na dionici za koju nije izdata isprava o dionici te na osnivakom ili drugom udjelu u pravnom licuNa deonici za koju nije izdata isprava o deonici izvrenje se sprovodi pljenidbom deonice, njezinom procjenom i prodajom te namirenjem potraivaa izvrenja. Na udjelu u pravnom licu izvrenje se sprovodi pljenidbom udjela, njegovom procjenom i prodajom te namirenjem potraivaa izvrenja. Izvrne radnje iz ovog lana sprovode se i kada je ugovorom ili pravilima pravnog lica ogranieno ili zabranjeno raspolaganje dionicama ili udjelima.

7.5.1. Pljenidba dionice

Pljenidba dionice za koju nije izdata isprava o dionici obavlja se dostavom rjeenja o izvrenju pravnom licu kod kojeg je upisana dionica. Pljenidbom potraiva izvrenja stie zalono pravo na dionici. Pravno lice duno je u popisu dionica upisati da je dionica koja glasi na ime zaplijenjena istog dana kojeg mu je dostavljeno rjeenje o izvrenju. Ono je duno bez odlaganja obavijestiti sud o obavljenom upisu odnosno o razlozima zbog kojih ga nije bilo mogue obaviti. Ovo pravno lice nema pravo prigovora protiv rjeenja o izvrenju.

Nakon dostave rjeenja o izvrenju pravno lice ne smije u odnosu na zaplijenjene dionice obaviti u popisu dionica nikakve upise na osnovu raspolaganja izvrenika. Ono je duno bez odlaganja obavijestiti sud o svakoj promjeni u pogledu zaplijenjenih dionica, posebno o prisilnom izvrenju radi naplate kojeg drugog potraivanja ili o obezbjeenju kojeg takvog potraivanja. Pravno lice odgovara za tetu koju bi potrailac izvrenja mogao pretrpjeti zbog toga to nije postupilo po zakonu. Za tetu solidarno odgovaraju i lica koja obavljaju rukovodeu funkciju u pravnom licu. U rjeenje o izvrenju unijee se upozorenje o odgovornosti pravnog lica, te lice koje obavlja rukovodeu funkciju u pravnom licu. Potraiva izvrenja moe do zavretka izvrnog postupka zatraiti da sud u tome postupku odlui o njegovom zahtjevu za naknadu tete. Na osnovu pravosnanog rjeenja o zahtjevu za naknadu tete, potraiva moe protiv pravnog lica i lica koje obavlja rukovodeu funkciju u pravnom licu traiti prinudno izvrenje. Nakon zavretka izvrnog postupka potraiva izvrenja svoje pravo na nadoknadu tete moe ostvarivati tubom.

Izvreniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenom dionicom. Upozorenje o toj zabrani te o krivinopravnim posljedicama njene povrede unijee se u rjeenje o izvrenju. Sud moe zakljukom narediti pravnom licu da sudskom izvritelju omogui uvid u popis dionica te u druge isprave. Protiv pravnog lica i odgovornih lica u pravnom licu koji sprijeavaju ili ometaju sudskog izvritelja moe se postupiti po zakonu. Sud je duan preduzeti potrebne mjere da bi se sauvala tajnost pribavljenih podataka po pravilima o uvanju poslovne tajne.7.5.2. Procjena i prodaja dionica te namirenje potraivaa izvrenja

Zaplijenjena dionica moe se prodati na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom. Neposrednom pogodbom dionicu prodaje sudski izvrilac ili lice ovlateno za prodaju dionica kojoj je sud povjerio prodaju. Sudski izvrilac i lice ovlateno za prodaju dionica sklapaju

ugovor o prodaji dionice u ime izvrenika na temelju zakljuka suda koji ih na to ovlauje.

Ako se dionica prodaje na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, ona prethodno mora biti procijenjena. Sudski izvrilac utvruje trinu vrijednost dionica putem vjetaka ili ovlatenih procjenitelja. Lice ovlateno za prodaju dionica kojem je povjerena prodaja dionice samo odreuje cijenu po kojoj e dionicu prodati, vodei rauna o trinim uslovima. Procjena, utvrivanje prodajne cijene i prodaja dionice te namirenje potraivaa izvrenja obavljaju se uz odgovarajuu primjenu odredbi zakona o izvrenju na pokretnim stvarima.

ODLAGANJE IZVRENJAA. Odlaganje izvrenja na predlog izvrnog poverioca B. Odlaganje izvrenja na predlog izvrnog dunika C. Odlaganje izvrenja na predlog treeg licaOBUSTAVA IZVRENJAA. Obustava postupka usled osnovanosti albe izvrnog dunika B. Obustava postupka u postupku izvrenja na nepokretnostima C. Obustava izvrenje u postupku izvrenja na pokretnostimaODLAGANJE IZVRENJAA. Odlaganje izvrenja na predlog izvrnog poveriocaNa predlog izvrnog poverioca sud e potpuno ili delimno odloiti izvrenje ako sprovoenje izvrenja nije otpoelo.

Ako je sprovoenje izvrenja otpoelo, a izvrni dunik se u roku koji mu je sud odredio izjasni protiv odlaganja, sud e odbiti predlog za odlaganje.

Ako je zakonom predvieno da se izvrenje ima traiti u odreenom roku, izvrni poverilac moe podneti predlog za odlaganje u tom roku.

Ako je izvrenje odloeno na predlog izvrnog poverioca, sud e odloiti izvrenje za vreme koje je izvrni poverilac odredio.

Ako je izvrni poverilac podneo predlog za odlaganje izvrenja u sluaju u kome je zakonom predvieno da se izvrenje ima traiti u odreenom roku, izvrenje se ne moe odloiti za vreme due od tog roka.

Odlaganje izvrenja na predlog izvrnog dunikaNa predlog izvrnog dunika sud e, ako izvrni dunik uini verovatnim da bi sprovoenjem izvrenja pretrpeo nenadoknadivu ili teko nadoknadivu tetu, u potpunosti ili delimino odloiti izvrenje ako je:

1) po zahtevu izvrnog dunika za stavljanje van snage izvrne isprave donesena prvostepena odluka kojom je zahtev usvojen;

2) po zahtevu izvrnog dunika za ponitaj presude arbitranog suda na osnovu koje je odreeno izvrenje donesena prvostepena odluka kojom se zahtev usvaja;

3) povodom zahteva izvrnog dunika za ukidanje potvrde izvrnosti donesena prvostepena odluka kojom je zahtev usvojen;

4) izvrenje zavisilo od istovremenog ispunjenja obaveze izvrnog poverioca, a izvrni dunik je uskratio ispunjenje svoje obaveze zato to izvrni poverilac nije ispunio svoju obavezu niti je pokazao spremnost da je ispuni.

5) u drugim sluajevima u kojima za to postoje naroito opravdani razlozi a izvrni dunik te razloge dokazuje javnom ili po zakonu overenom ispravom. O ovom predlogu sud odluuje nakon odranog roita.

Sud moe prema okolnostima sluaja odlaganje izvrenja usloviti polaganjem jemstva.

Podnoenje predloga za odlaganje izvrenja od strane izvrnog dunika kao i izjavljivanje albe protiv reenja kojim je taj predlog odbijen ne spreava dalje sprovoenje izvrenja.

Ako se izvrenje odlae na predlog izvrnog dunika iz sluaja 1. I 3., izvrenje se odlae do okonanja parninog ili drugog postupka.

Ako se izvrenje odlae na predlog izvrnog dunika iz sluaja 2., izvrenje se moe odloiti samo jednom za vreme koje ne moe biti due od 90 dana.

Odlaganje izvrenja na predlog treeg licaUkoliko tokom postupka oceni verovatnim pravo treeg lica, koje spreava izvrenje, a koje je izvrni poverilac osporio ili se o njemu nije izjasnio, sud e doneti reenje o upuivanju treeg lica da pokrene parnini postupak protiv izvrnog poverioca radi proglaenja da je izvrenje na tom predmetu nedopustivo.

Shodno tome, sud e na predlog treeg lica, reenjem odloiti izvrenje ako oceni da bi to lice pretrpelo znatniju tetu i moe odrediti da u roku od osam dana od dana dostavljanja reenja poloi jemstvo u visini potraivanja.

Ako je sud odloio izvrenje nenovanog potraivanja pod uslovom polaganja jemstva, visinu jemstva e odrediti imajui u vidu sve okolnosti konkretnog sluaja.

Ako se izvrenje odlae na predlog treeg lica, izvrenje se odlae do okonanja parninog ili drugog postupka.

Nastavljanje odloenog izvrenjaOdloeno izvrenje nastavlja se po slubenoj dunosti po isteku vremena za koje je odloeno.

Na predlog izvrnog poverioca sud moe nastaviti izvrenje i pre isteka roka za koje je odloeno, pod uslovom da uini verovatnim da su prestali razlozi za odlaganje ili ako poloi jemstvo.

OBUSTAVA IZVRENJAReenjem o obustavi izvrenja ukinue se sve sprovedene izvrne radnje, ako se time ne dira u steena prava treih lica.

Obustava postupka usled osnovanosti albe izvrnog dunikaSud e, ako sud oceni da je alba izvrnog dunika izjavljenu protiv reenja o izvrenju osnovana, usvojiti albu, ukinuti reenje o izvrenju, obustaviti izvrenje u celini ili delimino i ukinuti sprovedene radnje.

Obustava postupka u postupku izvrenja na nepokretnostimaUkoliko predlog za drugo nadmetanje ili za prodaju putem neposredne pogodbe stranka ne podnese u roku od 30 dana od dana prvog nadmetanja odnosno od dana isteka roka koji je sud odredio za prodaju putem neposredne pogodbe, postupak se obustavlja.

Predlog za obustavu izvrenja moe podneti u roku od osam dana od dana dostavljanja zakljuka o prodaji, svako lice koje ima pravo da se namiri iz prodajne cene nepokretnosti, ako po redu prvenstva dolazi ispred izvrnog poverioca koji je predloio izvrenje ako utvrena vrednost nepokretnosti ne pokriva iznos njegovog potraivanja.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na drugom roitu, sud e naredna roita odrediti samo na predlog izvrnog poverioca.Predlog za odreivanje novog roita za prodaju izvrni poverilac ne moe podneti pre isteka roka od tri meseca od dana odravanja prethodnog roita, niti po isteku jedne godine od tog dana, a ako izvrni poverilac ne stavi predlog u tom roku, postupak e se obustaviti.

Sud e obustaviti izvrenje i u situaciji kad se nepokretnost nije mogla prodati putem neposredne pogodbe u roku odreenom sporazumom stranaka i zalonih izvrnih poverilaca a izvrni poverilac ne predloi javnu prodaju u gorenavedenom roku.

Obustava izvrenje u postupku izvrenja na pokretnostima

U sluaju bezuspenog pokuaja popisa pokretnih stvari, izvrni poverilac moe u roku od tri meseca od dana prijema obavetenja o bezuspenom pokuaju popisa, odnosno od dana bezuspenog popisa kome je prisustvovao, predloiti da se ponovo sprovede popis, a ako izvrni poverilac u tom roku ne predloi da se popis ponovo sprovede ili ako se ni prilikom ponovnog popisa ne nau stvari koje mogu biti predmet izvrenja, sud e obustaviti izvrenje.

Izvrenje e se obustaviti po slubenoj dunosti kada je izvrna isprava pravosnano, odnosno konano, ukinuta, preinaena, ponitena ili stavljena van snage, kao i kada je potvrda o izvrnosti pravosnano ukinuta.

Sud e po slubenoj dunosti obustaviti izvrenje ako se u toku izvrnog postupka, sve dok izvrenje ne bude sprovedeno, utvrdi da je potraivanje prestalo usled propasti predmeta izvrenja, smrti odnosno prestanka stranke koja nema pravnog sledbenika, prebijanja potraivanja i iz drugih zakonom odreenih razloga.

Reenjem o obustavi izvrenja ukinue se sve sprovedene izvrne radnje, ako se time ne dira u steena prava treih lica.