of 22 /22
IZVRŠNI INFORMACIONI IZVRŠNI INFORMACIONI SISTEMI SISTEMI mr Svetlana Jevremović mr Svetlana Jevremović

IZVRŠNI INFORMACIONI SISTEMI

 • Author
  benita

 • View
  110

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZVRŠNI INFORMACIONI SISTEMI. mr Svetlana Jevremović. Definicija. - PowerPoint PPT Presentation

Text of IZVRŠNI INFORMACIONI SISTEMI

 • IZVRNI INFORMACIONI SISTEMImr Svetlana Jevremovi

 • Informacioni sistemi namenjeni izvriocima (Executive Information Systems EIS) su sistemi iji je osnovni zadatak da obezbede tekue i odgovarajue informacije menaderima koji donose izvrne odluke u mrenom okruenju. Definicija

 • Executive Information Systems EIS (1)EIS su alati pomou kojih se dobijaju zbirni izvetaji namenjeni izvriocima.Pri tome se posebno obraa panja na grafiki prikaz i jednostavnost korienja interfejsa pomou kojih se prezentuju podaci smeteni u odgovarajuim bazama podataka.EIS je kompjuterski sistem koji zadovoljava informacione potrebe krajnjih izvrilaca. On obezbeuje rapidan pristup pravovremenim informacijama i direktan pristup upravljakim izvetajima.

 • Executive Information Systems EIS (2)EIS je user-frendly, graficki podran, obezbeuje izvetavanje o izuzecima i ima mogunost drill-down-a.Obezbeuje povezivanje na Internet on-line servisima ili putem e-maila. Drill-down omoguava korisniku da projektuje podatke do detalja i na taj nain pomae u identifikaciji problema ili nekog dogaaja.

 • Karakteristike EIS

 • Drill Down. Jedna od najvanijih osobina EIS jeste obezbeivanje pregleda detalja za bilo koju sumarnu informaciju. Npr. razmatrajui dnevni ili nedeljni izvetaj, izvrilac moe primetiti opadanje prodaje. Da bi naao razlog, izvrilac mora videti iznos prodaje po regionu. Kada identifikuje problematini region, on dalje istrauje prodaju po proizvodu ili prodavcu. U razliitim situacijama drill down proces se odvija na razliitim nivoima detaljnosti. Drill down putanje je najbolje realizovati u stilu hypertexta, to ubrzava pristup podacima i eliminie dodatnu upotrebu mia, koja je karakteristina za stil padajucih menija.

 • Critical Sucess Factors (CSF). Faktori koji moraju biti uzeti u obzir pri postizanju ciljeva koje je organizacija definisala jesu tzv. kritini faktori uspeha. Ovi faktori mogu biti strateki ili operativni, a izvode se iz tri izvora: organizacionih faktora, optih industrijskih faktora, i iz faktora opteg okruenja. Faktori uspeha mogu biti korporacijski ili nieg nivoa, kao to su nivo pojedinane kompanije, odeljenja ili funkcionalne jedinice.

 • Jednom identifikovani kritini faktori stalno se prate specijalnim vrstama izvetaja.Ovi izvetaji mogu biti bazirani na prezentiranju optih performansi, kljunih problema i moguih razloga tih problema putem tabela, grafikona ili formi. S druge strane, izvetaji mogu biti zasnovani i na procenama i preferencama korisnika ili na relevantnim pokazateljima finansijskog stanja kompanije u terminima apsolutnih brojeva ili komparativnih performansnih kolinika.

 • Statusni pristup podacima. Podaci i izvetaji o kljunim indikatorima kod EIS-a moraju biti najnoviji, tj. trenutno aktuelni i relevantni. Ovo podrazumeva dnevno ili ak satno memorisanje transakcija i izvetavanje. Najece je zapravo nuno real-time izvetavanje.

 • Analiza. Analitike mogunosti kod EIS sistema mogu biti realizovane pomou ugraenih funkcija za viedimenzionalne analize podataka i njihovo prikazivanje u vidu tabela ili grafikona. Drugi nain jeste integracija sa DSS proizvodima za viedimenzionalne analize, pri emu EIS eksportuju viedimenzionalne kocke OLAP alatima za budue analize. Trea mogunost jeste automatsko istraivanje i analiza podataka putem inteligentnih agenata. Ovakve analize su zasnovane na jednostavnim komparacijama, izraunavanjima relevantnih koeficijenata, otkrivanju trendova i drugo.

 • Izvetavanje o izuzecima. EIS moraju posedovati mogunost skretanja panje izvriocima na pojavu odstupanja od standarda, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu. Ovaj koncept je poznat kao upravljanje voeno izuzecima. Npr. ukoliko varijansa prelazi definisani prag, ona se odmah naglaava, tj. izvrilac se upozorava, tedei na taj nain naknadno vreme i napor iscrpne pretrage. Upotreba boja za naglaavanje kod EIS-a omoguava fokusiranje potencijalnih problema od strane izvrioca, zahtevajui pri tome njegovu osrednju panju.

 • Upravljanje informacijama. Jednostavno i brzo pretraivanje velike koliine podataka predstavlja veoma vanu karakteristiku EIS-a. Ovu karakteristiku je najbolje realizovati koristei hipermedijalne alate.

 • Komunikacije. EIS moraju podravati komunikacije u vidu e-mail-a, transfera izvetaja, pozivanja na sastanke, upotrebe Interneta i drugo.

 • Komparacija i integracija EIS, MIS i DSS

 • EIS se ne moe poistovetiti sa MIS. Naime, MIS obezbeuje detaljne i sumarizovane informacije iz operativne baze podataka, pri emu su njegove mogunosti ograniene nefleksibilnou procesiranja transakcija, kao to su ogranienost na interne podatke pojedinih funkcijskih poslovnih oblasti, interval memorisanja transakcija i drugo.EIS koristi interne i eksterne informacije, kao izlaz ima periodine i ad hoc izvetaje u konzistentnom formatu (u vidu prezentacija i grafikona),a kljune operacije su praenje CSF

 • EIS je namenjen za podrku izvriocima u otkrivanju problema i dogaaja, dok DSS podrava analizu sa ciljem da se prui odgovor na pitanje ta sa otkrivenim problemom. Meutim, ovo ne znai da se one koriste kao nezavisni aplikativni sistemi. Naprotiv, najee se ove dve tehnologije integriu, obrazujui na taj nain kompletan ESS. Ova integracija moe biti realizovana na razliite naine.

 • Ostali kompjuterski izvoriKorisnikNekompjuterski izvoriEISMISSPOTransakciona bazaData warehousAnalizaExportTriggerKomercijalne bazei informacioniservisiOtkrivanjeproblemaSlika 1. ESS: Integracija EIS i SPO

 • Ciljevi EISOsnovni cilj EIS je poboljanje kvaliteta i kvantiteta informacija potrebnih na izvrnom nivou. Ovo podrazumeva: poveanje pravovremenosti informacija, efikasan pristup operativnim podacima, bri pristup eksternim bazama podataka, dobijanje sadrajnijih i relevantnijih informacija.

 • Upotreba EIS-a (1)Danas se EIS koriste za otkrivanje problema, identifikaciju povoljnosti, predvianje trendova i donoenje odluka zasnovanih na injenicama.Iako prvenstveno prikazuju sumarne podatke i izvetaje, EIS nude izvriocima i mogunost uvida u detaljne podatke.

 • Upotreba EIS-a (2)EIS poboljavaju performanse izvrnih poslova tako to: obezbeuju komunikacije, poveavaju efektivnost i efikasnost izvrioca, smanjuju broj sastanaka i potroeno vreme, omoguavaju izvrno planiranje, organizovanje i kontrolu fokusiraju panju izvrioca na otkrivene probleme.

 • Domeni upotrebe EIS-a Podrka donoenju odluka u smislu obezbeivanja aktuelnih i tanih podataka u smislenom formatu; Planiranje u smislu definisanja plana rada,Organizovanje sastanaka i drugog;Upotreba e-mail-a i elektronskih briefing-a.

 • IZVRNI INFORMACIONI SISTEMImr Svetlana Jevremovi