of 33/33
IZVRŠNI POSTUPAK Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence stečajnog upravnika Beograd, jun 2005.

IZVRŠNI POSTUPAK

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVRŠNI POSTUPAK

Microsoft PowerPoint - 3.2.3.IZVRSNI POSTUPAKObuka za polaganje strunog ispita za sticanje licence steajnog upravnika
Beograd, jun 2005.
PRILOZI
• Model rešenja o izvršenju na pokretnim stvarima • Model Zapisnika o popisu pokretnih stvari • Model rešenja o izvršenju na nepokretnosti • Izvod iz javne knjige sa zabelebom rešenja o izvršenju • Model sporazuma o zasnivanju zalonog prava zakljuenog pred
sudom • Obrazac kojim se izvršni sudovi obaveštavaju o pokretanju steajnog
potupka ili o odreivanju privremenih mera u prethodnom steajnom postupku
• Izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti sa upisom zalonog prava na akcijama
• Model predloga za pokretanje izvršnog postupka u trgovinskim stvarima
• Beleške vezane za prezentaciju o steajnom postupku
Zakon o izvršnom postupku
• Prinudno namirenje potraivanja • Sprovoenje obezbeenja potraivanja • Sprovodi: sud, nadlean prema boravištu ili sedištu
dunika, odnosno prema mestu na kome se nalazi predmet izvršenja, u skladu sa zakonom
Osnov izvršenja • Izvršna isprava: konani, autoritativni akt suda ili drugog
dravnog organa (upravnog, prekršajnog) Sudska odluka – presuda, rešenje, dr, Odluka doneta u postupku pred sudom, arbitraom i Sudom asti PKS, Sudsko poravnanje, Upravna odluka – rešenje, zakljuak, Upravno poravnanje
• Verodostojna isprava (Menica i ek, Obveznica i druga hartija od vrednosti, Faktura (raun), Izvodi iz poslovnih knjiga za komunalne usluge, vodu, struju i sl, Javna isprava koja konstituiše izvršivu novanu obavezu, Bankarska garancija, Akreditiv, Overena izjava izvršnog dunika koja ovlašuje poverioca na prenos novanih sredstava )
• Izvršnost isprave: Sudska odluka mora biti pravnosnana i mora protei rok za dobrovoljno ispunjenje Upravna odluka mora biti izvršna po pravilima upravnog postupka Sudsko i upravno poravnanje: potraivanje iz poravnanja mora biti dospelo
PODOBNOST ZA IZVRŠENJE
IZVRŠNI vs. STEAJNI POSTUPAK
preduzetnik 3. Neizmirena pojedinana
obaveza 4. Predmet namirenja: odreene
stvari i prava 5. Prvenstvo u sticanju prava 6. Poetna cena – procenjena
cena, zaštita dunika 7. Potpuno namirenje 8. Moe biti derogiran ZSP-om
Steajni postupak:
1. Kolektivno namirenje 2. Pravno lice i preduzetnik 3. Nesposobnost za plaanje 4. Predmet namirenja: sve stvari
i prava 5. Isplatni redovi 6. Poetna cena – 50%
procenjene cene, dunik je pravno lice
7. Srazmerno namirenje 8. Lex specialis u odnosu na ZIP
SREDSTVA I PREDMET IZVRŠENJA
• Prodaja pokretnih stvari • Prodaja nepokretnosti • Prenos novanog potraivanja • Prenos potraivanja za predaju pokretnih stvari ili
nepokretnosti • Unovenje drugih imovinskih prava • Prenos sredstava koja se vode na raunu • Prodaja akcija ili udela • Predmet izvršenja – sve stvari i prava na kojima se
po zakonu moe sprovesti izvršenje
REŠENJE O IZVRŠENJU
• Donosi sud po, i u granicama, predloga za izvršenje Sadri: podatke o poveriocu i duniku, priloenu izvršnu ispravu sa potvrdom izvršnosti, ili verodostojnu ispravu, obavezu dunika, sredstva i predmet izvršenja
• Dostavlja se: poveriocu i duniku (po potrebi, i duniku izvršnog dunika i organizaciji za prinudnu naplatu sa rauna dunika)
• Prigovor i albana rešenje , po pravilu, ne odlau izvršenje rešenja. U praksi pravni lekovi ne zadravaju sprovoenje izvršenja, ali, po pravilu, zadravaju namirenje poverioca
OBUSTAVA IZVRŠENJA
• Posledica obustave: ukidaju se sve prethodno sprovedene izvršne radnje, ako se time ne dira u steena prava treih lica
• Vrši se u sluajevima koje propisuje ZIP, kao i po slubenoj dunosti u sledeim sluajevima: Izvršna isprava je pravnosnano ukinuta, preinaena, poništena
ili stavljena van snage Potvrda izvršnosti je pravnosnano ukinuta Potraivanje je prestalo usled propasti predmeta izvršenja Prestanak stranke koja nema pravnog sledbenika
ODLAGANJE IZVRŠENJA
• Po isteku roka na koji je izvršenje odloeno, sud po slubenoj dunosti nastavlja postupak; sve prethodno izvršene radnje ostaju na snazi
• Na predlog: Izvršnog poverioca Izvršnog dunika koji dokae da bi sprovoenjem
izvršenja pretrpeo nenadoknadivu štetu Treeg lica koje je pokrenulo parnicu
STEAJNI POSTUPAK I ODLAGANJE IZVRŠENJA
• Privremena mera zabrane odnosno privremenog odlaganja izvršenja neobezbeenih ili obezbeenih potraivanja, a radi spreavanja imovinskih promena dunika u prethodnom steajnom postupku - l. 47. ZSP
• Steajni upravnik ili steajni dunik dostavie predlog za odlaganje izvršenja izvršnom sudu
• Izvršenje se odlae do donošenja odluke steajnog vea o postojanju steajnog razloga:
- Rešenje o odbijanju predloga za pokretanje steajnog postupka – izvršni postupak se nastavlja
- Rešenje o pokretanju steajnog postupka - postupak izvršenja se obustavlja
STEAJNI POSTUPAK I OBUSTAVA IZVRŠENJA
• U sluaju pokretanja steajnog postupka, namirenje u postupku izvršenja se ne moe vršiti:
Sprovoenje svih postupaka izvršenja koji su u toku OBUSTAVLJA SE po slubenoj dunosti, u skladu sa l.
68. stav 2. ZIP i l. 73. ZSP Steajni upravnik dostavlja izvršnim sudovima obaveštenje o pokretanju steajnog postupka Izvršni poverioci postaju steajni i / ili razluni poverioci i namiruju se iskljuivo u steajnom postupku
STEAJNI POSTUPAK I OBUSTAVA IZVRŠENJA
IZUZETAK 1: Upis ranije steenog prava na odvojeno namirenje u javne knjige moe se izvršiti i nakon pokretanja steajnog postupka
IZUZETAK 2: Izluni poverioci mogu se namirivati u svim sudskim postupcima
IZUZETAK 3: Poverioci steajne mase mogu se namirivati i u izvršnom postupku
IZUZETAK 4: l. 48. ZSP – ukidanje mera obezbeenja – ako je izvršni postupak prethodno obustavljen, poverilac moe ponovo pokrenuti izvršenje
IZUZETAK 5: Davalac lizinga u sluaju: a) odluke o bankrotstvu dunika b) Reorganizacije ako ga steajni upravnik ne obavesti o nameri
nastavka korišenja lizinga ili ako se isplate na ime lizinga ne vrše u ugovorenom roku
IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA
• Sprovodi se popisom i procenom, prodajom stvari u sudskom izvršnom postupku i namirenjem izvršnog poverioca
• Popisuju se stvari u dravini izvršnog dunika, izvršnog poverioca i treeg lica koje na to pristane
• Popis u obimu namirenja potraivanja i troškova
• Kada ima više izvršnih poverilaca – zabeleba popisa na zapisniku prvog izvršnog poverioca
DEJSTVO POPISA – ZALONO PRAVO
• Sticanje sudskog zalonog prava u momentu kada sudski izvršitelj potpiše zapisnik o popisu, uz naznaku dana i asa potpisivanja
• Istovremno vršenje procene popisanih stvari, na osnovu trišne cene – izvršilac ili veštak ili ustanova – nije obavezujua u steaju
• Pojedinano identifikovane stvari – predmeti izvršenja • Zabrana raspolaganja popisanim stvarima • Obaveza uvanja popisanih stvari • Izvršni zaloni poverioci - status razlunih poverilaca u
steajnom postupku – PRAVO NA ODVOJENO NAMIRENJE IZ POPISANE IMOVINE KOJE OSTVARUJU U STEAJNOM POSTUPKU
DEJSTVO POPISA – ZALONO PRAVO
• Kada je popis izvršen u korist više poverioca, prioritet u namirenju se odreuje prema danu kada je predlog za izvršenje primljen u sud
• Predlozi primljeni istog dana imaju isti red prvenstva • Za steajnog upravnika relevantan momenat za procenu sticanja
prava – odreenje prioriteta namirenja jeste momenat potpisivanje zapisnika o popisu i proceni
• U sluaju da postoji prigovor konkurentnog poverioca sud e utvrditi dan prijema u sud
• Sud ima obavezu da, bez odlaganja dostavi zapisnik o popisu i proceni registru bezdravinske zaloge
Registar zaloga na pokretnim stvarima i postupak izvršenja
• Kolizija propisa – pravo prioriteta od dana potpisivanja zapisnika vs. pravo prioriteta od dana registracije – Registar zaloge pokretnih stvari još neoperativan – pravno pitanje sukoba zakona koje e rešavati sudovi
• Zakon o zalonom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (Sl. Glasnik RS 57/2003), l. 5: “Poverilac stie zalono pravo upisom u Registar zaloge, osim ako je drugaije odreeno zakonom”
• Obaveza isticanja kopije zapisnika na vidnom mestu u prostoriji u kojoj su stvari
• Obaveza obeleavanja popisanih stvari
PRODAJA STVARI
• Po pravosnanosti rešenja o izvršenju, osim izuzetaka iz l. 83. ZIP
• Usmeno javno nadmetanje ili neposredna pogodba – odreuje sud zakljukom
• Sudski izvršitelj u ime i za raun izvršnog poverioca (steajni upravnik u ime steajnog dunika a za raun steajne mase)
• Poetna cena = procenjena cena • Poetna cena drugog nadmetanja = ½ procenjene cene • Nakon druge neuspele prodaje – dosuenje predmeta prodaje
poveriocu, što se smatra namirenjem u visini ½ procenjene stvari l. 83. – 87. ZIP-a
Namirenje izvršnog poverioca
• Redosled namirenja: troškovi izvršnog postupka, troškovi odreeni izvršnom ispravom, kamata do dana unovenja i glavni dug
• Kada ima više poverilaca: redom kojim su stekli zalono pravo ili pravo prvenstvenog namirenja (potpisivanje zapisnika – zabelebe na zapisniku), a ako su istog reda, srazmerno namirenje
• Sva zalona prava svih poverilaca prestaju prodajom stvari
• Izjava o imovini izvršnog dunika i knjiga izvršnih dunika –moe biti od koristi steajnom upravniku – l. 96.
• Lani iskaz – krivina odgovornost
• Sprovodi se zabelebom rešenja o izvršenju u javnu knjigu, utvrivanjem vrednosti nepokretnosti, prodajom i namirenjem poverilaca iz ostvarenih sredstava
• Upis u katastar ili zemljišne knjige, po opštim pravilima (uknjieno vlasništvo izvršnog dunika)
• Zapisnik o popisu nepokretnosti, kada ne postoje javne knjige ili nije mogu upis u javne knjige, a dokazano je vlasništvo izvršnog dunika, ima dejstvo upisa izvršenja
IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI
• Zabelebom rešenja o izvršenju poverilac stie: Pravo da se namiri i u sluaju promene vlasništva na
nepokretnosti Pravo prvenstvenog namirenja u odnosu na sva lica
koja docnije steknu zalono pravo ili pravo na namirenje Za sluaj pokretanja steajnog potupka - status
razlunog poverioca u steajnom postupku Pravo pree kupovine u izvršnom postupku, koje ne
opstaje u steajnom postupku
IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI • Da li poverilac koji je stekao pravo na upis
zabelebe, a taj upis nije sproveden u postupku izvršenja ima status razlunog poverioca?
• Nema, ali moe da ga naknadno stekne u skladu sa l. 73 ZSP, ako je osnov njegovog upisa NESPORAN
• Videti belešku o razlunim poveriocima uz materijal za steajno pravo
POSLEDICE PRODAJE NEPOKRETNOSTI
• Danom pravnosnanosti rešenja o predaji nepokretnosti gase se sva zalona prava na nepokretnosti, bez obzira na stepen namirenja poverilaca
• Stvarne slubenosti ne gase se prodajom nepokretnosti (pravo prolaza)
• Line slubenosti i stvarni tereti upisani pre upisa prava zalonih izvršnih poverilaca ne gase se, osim po dogovoru i uz nadoknadu
• Kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca
PRODAJA NEPOKRETNOSTI
•Javno usmeno nadmetanje, neposredna pogodba
• Pravo pree kupovine – zakonsko, ugovorno i izvršnog poverioca
• Rešenje o predaji nepokretnosti kupcu, po poloenoj ceni, sa clausulom intabulandi – pravom upisa vlasništva u javne knjige • Po pravnosnanosti rešenja o predaji, pravo svojine kupca ne moe se osporavati
• Poetna cena – shodna primena pravila o prodaji pokretnih stvari •U sluaju poetne cene drugog nadmetanja - mogunost drugaijeg sporazuma dunika i poverioca pred sudom
REDOSLED NAMIRENJA
• Namiruju se: Troškovi izvršnog postupka Potraivanja po osnovu zakonskog izdravanja, poreske i druge
dabine iz poslednje godine Potraivanja po osnovu naknade štete zbog razloga iz l. 141. stav
1. taka 2., potraivanja iz radnog odnosa zaposlenog kod preduzetnika i potraivanja po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje
Potraivanja obezbeena zalonim pravom pre upisa prava izvršnog poverioca
Potraivanja naknade za line slubenosti i stvarne terete koji se gase prodajom
Potraivanja izvršnih poverilaca predlagaa izvršenja
ZSP – DEROGIRANJE PRAVA STEENIH U IZVRŠNOM POSTUPKU - izuzetak
Razluna prava steena izvršenjem ili obezbeenjem za poslednjih 60 dana pre dana pokretanja steajnog postupka radi prinudnog namirenja ili obezbeenja prestaju da vae i tim poveriocima se ne priznaje status razlunih poverilaca.
IZVRŠENJE NA POTRAIVANJU IZVRŠNOG DUNIKA
• Sprovodi se zaplenom potraivanja i prenosom potraivanja radi naplate
• Dostavljanjem rešenja o zapleni potraivanja izvršnom duniku izvršni poverilac stie zalono pravo koje se odnosi i na pripadajuu kamatu
• Kada je obezbeeno, upisuje se u javne knjige • Prioritet prema redosledu prijema predloga za izvršenje u sudu • Za hartije od vrednosti upisuje u se u Centralni registar depo i
kliring hartija od vrednosti • Status razlunih poverilaca – pravo na odvojeno namirenje u
postupku steaja
• Sprovodi se plenidbom, procenom, prodajom i namirenjem izvršnog poverioca
• Plenidba akcija se vrši dostavljenjem rešenja o izvršenju Centralnom registru hartija od vrednosti, ime se stie zalono pravo na akcijama
• Plenidba udela vrši se dostavljanjem rešenja o izvršenju Agenciji za registraciju privrednih subjekata, ime se stie zalono pravo na udelima
• Pravo pree kupovine udeliara • Status razlunih poverilaca u postupku steaja
ZALONO PRAVO NA OSNOVU SPORAZUMA STRANAKA
• Saglasni zahtev sudu da odredi i sprovede upis zalonog prava na nepokretnosti (upis u javne knjige), odnosno odredi i sprovede popis pokretnih (popis) stvari radi obezbeenja novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava poverioca
• Sud na roištu utvruje sporazum o postojanju potraivanja i vremenu dospea kao i zasnivanju zalonog prava poverioca
• Snaga sudskog poravnanja • Status RAZLUNOG poverioca
ZALONO PRAVO NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE
• Obezbeenje na osnovu izvršne isprave koja glasi na novano potraivanje zasnivanjem zalonog prava
• Zalono pravo zasniva se upisom u javnu knjigu ili popisom i procenom
• Status razlunog poverioca
NE VODE JAVNE KNJIGE
• Shodna primena pravila o pokretnim stvarima • Popis nepokretnosti - zapisnik o popisu i proceni • Status razlunog poverioca
SKRAENI IZVRŠNI POSTUPAK
• Izvršni poverilac ili izvršni dunik su pravna lica, preduzetnici, fizika lica koja imaju otvoren raun i obavljaju komercijalnu delatnost i fizika lica iz ugovora o komercijalnom kreditu