of 28 /28
Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta Referenca: 04-650/1-11 Podgorica, 27.04.11 . god. Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Sektor za nastavu Odsjek za utvrđivanje kvaliteta JU OŠ "Milovan Jelić" - Bijelo Polje Broj: ____________________ Podgorica, _____ _________ obrazovno-vaspitnog rada

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta

Referenca: 04-650/1-11Podgorica, 27.04.11 . god.

Crna GoraZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Sektor za nastavuOdsjek za utvrđivanje kvaliteta

JU OŠ "Milovan Jelić" - Bijelo Polje

Broj: ____________________

Podgorica, _____ _________

obrazovno-vaspitnog rada

Page 2: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

1

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

6.87 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

1. Kvalitet upravljanja i rukovođenja ustanovom

201513121212108

Godišnji plan i njegova realizacijaProgram razvojaRad stručnih organaProces interne evaluacije radaRealizacija plana za unapređenje kvalitetaPedagoško-instruktivni rad direktora i saradnikaRad Školskog / Upravnog odboraVođenje pedagoške evidencije i dokumentacije

76787767

XXXXXXXX

Obrazloženje

Godišnji plan i program rada škole sačinjen je i koncipiran tako da predstavlja okvir uglavnom cjelokupne djelatnostikoje će se realizovati u toku školske 2010/11. godine. Obuhvatnost Godišnjeg plana i programa rada je u skladu saZakonom o osnovnoj školi i Statutom škole. Kao takav ima elemente administrativnog karaktera koji ne umanjujunjegovu pedagošku vrijednost.Kroz uključenost stručnih organa pri izradi plana, u njemu su predstavljeni relevantni programi odgovarajućih subjekatau školi (izvor: zapisnici Nastavničkog vijeća, zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 25. 10. 2010. , kada je isti usvojen).Nedostaju izvještaji direktora i komisije za praćenje i realizaciju Godišnjeg plana. Na Školskom odboru i Nastavničkomvijeću ne daje se osvrt na realizaciju programa, rad stručnih organa, profesionalni razvoj nastavnika i na saradnju salokalnom sredinom, pri čemu se kod vrednovanja rezultata ostvarivosti godišnjeg plana ne ističu instrumente prećenja.Usklađen je većim dijelom sa realnim mogućnostima škole (kadrovskim i materijalno-tehničkim).Školska lista izbornih predmeta formirana je na sjednicama Nastavničkog vijeća a usvojena na sjednici Školskogodbora blagovremeno (u drugoj polovini septembra). Učenici su se opredjeljivali za izborne predmete tako što je većinanjih mogla da zadovolji svoja interesovanja i to : Ruski jezik, Računarska obrada i dizajn teksta, Matematička radionica,Sport za sportiste. U izbornu nastavu su uključeni svi učenici škole. Za izbornu nastavu je predviđeno 10 časova ili 4,3 %od ukupnog broja časova /po sedmici.Evidentno je, da se razvojno planiranje zasniva na analizi postojećeg stanja i prepoznavanja pojedinih vlastitih potreba(primjena savremenih metoda i oblika rada, primjena informacione tehnologije u nastavi), on ipak ne odražava upotpunosti specifičnost same škole. U razvojnom planu je istaknuta opšta vizija, a ciljevi su naglašeni kroz ključneoblasti nastave (učenje, etos, podrška učenicima, godišnji program, školsko partnerstvo, rukovođenje školom,profesionalni razvoj nastavnika).U njemu su prepoznati i kriterijumi uspjeha, indikatori, vrijeme realizacije i nosioci posla.Istaknuti ciljevi razvoja su ostvarljivi, ni po čemu specifični a poneki slabo mjerljivi. Neki ciljevi su razrađeni tako dausmjeravaju na pozitivnu promjenu koja se želi ostvariti (primjer iz razvojnog plana škole kod nastave i učenja -jačanjepedagoške kompentencije nastavnika ). Nakon realizacije nekih aktivnosti Programa razvoja škole, vidljive su određenepromjene u metodološkom pristupu realizacije nastave i u razvijanju vještine za sastavljanje programa internogutvrđivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.Stručni organi škole rade u skladu sa svojim nadležnostima. Postoji koordinacija rada stručnih organa sa odjeljenjskimstarješinama. Stručni aktivi razmatraju rad po predmetima, ujednačavaju kriterijum ocjenjivanja, organizuju oglednečasove povremeno. Nastavničko vijeće je blagovremeno razmotrilo Godišnji plan i program rada škole i dalo određenedoprinose da se isti procesuira. Zapisnici stručnih organa škole su jasni u njima su analitički prikazana postignućaučenika na kraju klasifikacionih perioda. Sjednice Nastavničkog vijeća se vode po poslovniku.Interna evaluacija ili povremene analize postojećeg stanja i okolnosti koje utiču na ustanovljeno stanje ne utiču napromjenu ranije definisanih i postavljenih razvojnih prioriteta i postavljenih ciljeva razvoja. Veći dio kolektiva procesinterne evaluacije pravilno razumije i uključen je u to, (bilo u svojstvu odjeljenjskog starješine, presjednika aktiva, članakomisije za unapređivanje kvaliteta i sl.), i daje svoj doprinos da se donese objektivnija ocjena o kvalitetu, ali suprijedlozi za razvoj kapaciteta sporadični. Evalutivnim aktivnostima uspješno koordinira direktor škole sa timom zaevaluaciju.Blagovremeno je urađen Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada. Plan je uglavnom urađen u skladusa preporukama tima nadzornika koji je realizovao eksternu evaluaciju rada škole, kao i rezultatima interne školskeevaluacije. U njemu su jasno istaknute ključne oblasti unapređivanja, ciljevi, metode i akivnosti, resursi, vrijemeostvarivanja ciljeva, zaduženja i sve u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima. Kod oblasti upravljanja irukovođenja svi ciljevi unapređivanja su u velikom dijelu ostvareni predviđenom dinamikom i vidni su njihovi doprinosi upraksi.Direktor daje pedagošku pomoć nastavnicima u organizovanju procesa nastave i učenja. Motiviše zaposlene da seusavršavaju tako što podržava veći dio zaposlenih da pohađaju odgovarajuće seminare i savjetovanja u organizaciji

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10290

10296

10291

10292

10293

10294

1029010296102911029210293102941029510297

Page 3: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

2

Obrazloženje

partnerskin institucija vladinog i nevladinog sektora (iz školske evidencije nastavnici razredne i predmetne nastave suprisustvovali na 44 seminara u periodu od 2000-te do 2010-te godine; direktor je završio školu za direktora sasertifikatom broj 03-2-948/19 od 12. 5. 2008.)Raspored časova je u skladu sa predmetno-sadržinskim okvirima koje daje Nastavni plan. Neki djelovi proširenogprograma se realizuju (dopunska i dodatna ) prve subote u mjesecu što se ne može smatrati opravdanim s obzirom davećina učenika putuje.Vodi se računa o prezentaciji rezultata škole, učenika, nastavnika, školskim organima, široj pedagoškoj i drugoj javnosti(Ljetopis, sredstva informisanja, ). Vodi se uredna dokumentacija o hospitacijama direktora časovima nastavnika bezobzira na radno iskustvo (godišnje se taj broj kreće u okvirima najmanje po jedan čas do tri časa po nastavniku).Program rada Školskog odbora obuhvata sadržaje koju usmjeravaju na organizaciono-materijalnu problematiku.Usklađen sa Zakonom o osnovnoj školi i u skladu je sa Statutom škole. Direktor uredno obavještava Školski odbor oizvršenju odluka sa prethodne sjednice. Na Školskom odboru se usvajaju programi u skladu sa nadležnostima koje muiz zakona pripadaju (usvaja i daje mišljenje o godišnjem planu i programu za tekuće školske godine, ali ne i izvještaj onjegovoj realizaciji i usklađenosti i usvaja razvojni plan škole).Zapisnici ŠO vode se uredno, a u njima nijesu definisani zaključci ovjereni pečatom i potpisom zapisničara ipresjednika ŠO.Pedagoška evidencija i dokumentacija se uredno vodi i u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja pedagoškeevidencije i sadržaja javnih isprava u školama. Škola vodi pedagošku evidenciju tako da obezbjeđuje čuvanje ličnihpodataka učenika u skladu sa propisima. U Ljetopisu su hronološki na primjeren način upisani važni događaji škole.

Br. ind.

10295

10297

Page 4: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

3

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

7.29 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

2. Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjednosnih uslova rada ustanove

1815

141211101010

Stručna zastupljenostOpremljenost ustanove sredstvima i materijalima za vaspitno-obrazovni radProfesionalni razvoj zaposlenihProstorno-tehnički i smještajni usloviOpremljenost računarimaKorišćenje raspoloživih resursaBezbjednosni uslovi rada (tehničko-normativni)Sanitarno-higijenski uslovi

86

879758

X

XX

XX

X

XX

Obrazloženje

Kvalifikaciona i stručna zastupljenost odgovara potrebama i objektivnim mogućnostima škole. Nestručno je zastupljenarazredna nastava u dva područna odjeljenja (Gorice i Grab) i likovno vaspitanje u matičnoj školi. Stručni ispit imaju svinastavnici koji su stekli pravo na polaganje. Nastavni kadar je stalan, a prijem novih radnika u skladu je sa potrebama izakonskim procedurama.Opremljenost kabineta i učionica uglavnom zadovoljava potrebe nastavnika. Škola ima kompjutersku učionicu sa 13računara i pet specijalizovanih učionica sa osnovnom opremom. Školska biblioteka ima dovoljan broj naslova i knjiga izoblasti školske lektire. Bibliotečki fond se povremeno dopunjava novim izdanjima. Biblioteka je zatvorena, a poslovebibliotekara obavljaju nastavnici maternjeg jezika na zahtjev učenika. U učionicama ne postoje odjeljenjske biblioteke.Profesionalni razvoj zaposlenih realizuje se u skladu sa planom, kojim su planirana četiri cilja za period 2009-2011.Planirani ciljevi su u znatnom dijelu realizovani o čemu postoji uredan osvrt na realizaciju. Ciljevi su realizovani krozogledne časove, teorijska predavanja, praktičnu demonstraciju i radionice. Nastavnici su, prema izjavi direktora, formiraliportfolio o profesionalnom razvoju i imaju lični plan profesionalnog razvoja (LPPR). Evidencija nastavnika o individualnim oblicima usavršavanja nije bila dostupna u vrijeme nadzora, a sadržana je(pretpostavljamo) u ličnim planovima nastavnika.Unutrašnji prostorni uslovi pružaju dobre mogućnosti za izvođenje nastave. Ukupan prostor je prilagođen postojećembroju učenika i potrebama zaposlenih. Učionice i holovi su u skladu sa standardima prostora i važećim propisima zaizvođenje predviđenih školskih programa. Škola nema salu za fizičko vaspitanje, pa je za te potrebe adaptirala prostor u prizemlju zgrade, sa neznatnom opremom(lopte, kozlić, vratilo). Sportski poligon je prostran, asfaltiran i pogodan za timske igre.Za potrebe učenika obezbijeđeno je 13 računara, koji se koriste isključivo za nastavu informatike. Za potrebe nastavnikai učenika obezbijeđena su 4 računara u matičnoj školi i po četiri računara u područnim odjeljenjima. Prateću opremučine 2 skenera, 6 štampača i 2 projektora. Škola nije priključena na Internet zbog nepovoljnih tehničkih uslova.Za potrebe administracije obezbijeđena su tri računara, čime je omogućeno efikasno vođenje evidnecija, obračuna idrugih poslova.Resursi škole su dostupni nastavnicima, a učenicima samo pod nadzorom odgovornih osoba. Resursi se racionalnokoriste. ICT koordinator je realizovao planiranu obuku nastavnika i drugih zaposlenih za rad na računaru i upotrebuprateće opreme.Dokumentacija škole o bezbjednosnim uslovima rada nepotpuna je i neažurna. Nedostaju nalazi stručnih službi ipravilnik o zdravlju i bezbjednosti učenika i zaposlenih. Škola preduzima osnovne mjere bezbjednosti kroz dežurstvanastavnika, poštovanje kućnog reda, preventivni rad pedagoga i stalni monitoring svih zaposlenih. Bezbjednost učenika izaposlenih narušena je: neadekvatnim zagrijavanjem prostorija u periodu van „grejne sezone“ i slabom prozračnošćupojedinih prostorija u prizemlju. Takođe, promjenom stolarije preko pragova su urađeni okviri za vrata koji mogu daizazovu padove i povređivanje. Slično je i sa stepeništem koje vodi u „salu za fizičko“, gdje je visina stepenika vannormativa.Školski i dvorišni prostor se redovno čisti i održava. Spoljašnji prostor je uredan, prostran i funkcionalan. Koristi se zanastavne i vannastavne aktivnosti.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10298

10299

10300

10301

10302

10303

10304

10305

1029810299

103001030110302103031030410305

Page 5: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

4

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Uraditi Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju zaposlenih.

Preporuke

7.00 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

3. Etos ustanove

191918161612

Poštovanje kućnog reda / pravilaMeđuljudski odnosiInterpersonalni odnosi nastavnika i učenikaEstetska uređenost prostoraPromocija i uloga u zajedniciUticaj podsticajnih mjera

867867

XXXXXX

Obrazloženje

Pravilnik o kućnom redu je istaknut na vidnom mjestu i prilagođen potrebama racionalne organizacije ukupnog radaškole. Dežurni nastavnici se staraju za redovno praćenje poštovanja Kućnog reda. Zaposleni i učenici poštuju pravila, ao eventualnom narušavanju organizacije rada škole, kulture ponašanja i međusobnog ophođenja u školi, vodi seredovna evidencija.Odnosi među zaposlenima su uglavnom dobri. Stiče se utisak da postoji međusobno povjerenje i uzajamnopoštovanje. U kolektivu vlada i odgovoran odnos prema radnim obavezama. Kultura komunikacije pri prijemu stranakaje u skladu sa zahtjevima kulturnog ponašanja i ophođenja.Na osnovu uvida u rezultate ankete, dolazi se do zaključka da su odnosi između nastavnika i učenika, takođe, dobri.Većina učenika se slaže sa tvrdnjom da ih nastavnici poštuju i podstiču (76,19% se potpuno slaže, 4,76% uglavnom,14,28 djelimično). U školi je oformljen Učenički parlament, koji ima 12 članova, po dva predstavnika iz svakog odjeljenja.Urađen je i program rada, ali je njegovo postojanje samo formalno jer dokaza o njegovim stvarnim aktivnostima uzapisnicima nema. U školi je učenicima dostupna kutija povjerenja putem koje anonimno iznose svoja mišljenja isugestije. Nastavnici prate ponašanje i postupke učenika i ukazuju na neprimjereno ponašanje. I odnosi međuučenicima su dobri. Anketa pokazuje da se 42,86% anketiranih učenika potpuno, 42,86% uglavnom i 9,52% djelimičnoslaže sa tvrdnjom da su odnosu među učenicima dobri.Cjelokupan prostor škole je uredan i lijepo uređen pažljivo odabranim učeničkim likovnim i literarnim radovima,uramljenim diplomama, fotografijama i panoima. U hodnicima su i rezultati sa školskih takmičenja kao i radoviekološke sekcije. Školsko dvorište je prostrano i uredno takođe, kao i sportski poligon za košarku, fudbal i rukomet.Zadovoljeni su estetski, informativni i saznajni kriterijumi.Postojeća obilježja škole istaknuta su na vidnom mjestu. Tabla sa nazivom škole istaknuta je na vidnom mjestu, a bistaMilovana Jelića, po kome škola nosi ime, smještena je u parku ispred škole. Šlola nema monografiju i ne izlazi školskilist . Podaci u Ljetopisu škole, ukazuju na solidnu promociju škole u zajednici, na učešće velikog broja članovakolektiva u organizovanju i realizaciji izleta, priredbi i sportskih aktivnosti. Za Dan škole 5. juna školu posjećuju gosti izmjesta i sa strane, i tom prilikom se organizuje prikladna priredba kao sportske aktivnosti. Zaposleni u skladu sasvojim mogućnostima doprinose razvijanju kulturnog identiteta ustanove. U školi će se narednih dana održati ipromocija knjige Veselina Konjevića o legendi nastanka Pavina Polja.Škola nema Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju zaposlenih, ali shodno svojim mogućnostima za Dan školepohvaljuje i nagrađuje prigodnim poklonom zaposlene za postignute rezultate u radu. Pohvaljuju se i nagrađuju, takođe,svi odlični učenici, učenici lučonoše, đak generacije i svi učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10311 0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10306

10307

10308

10309

10310

10311

103061030710308103091031010311

Page 6: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

5

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Voditi detaljniju i redovniju evidenciju o radu sa učenicima koji zaostaju u savlađivanju nastavnog gradiva.Pružiti učenicima veći broj raznovrsnijih edukativnih i preventivnih programa (bolesti zavisnosti, zaštita životnesredine, rješavanje konflikata, borba protiv nasilja, reproduktivno zdravlje...).Više afirmisati zdrave stilove života učenika, kroz planiranje, kampanje i konkretnu primjenu edukativnih ipreventivnih programa.Učenički parlament treba da se bavi pitanjima od važnosti za učenike i da o svojim aktivnostima i sastancimavodi evidenciju.

Preporuke

5.50 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja ZADOVOLJAVA

4. Podrška koju ustanova pruža djeci - učenicima

181312121110888

Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradivaPodrška nadarenim učenicimaPodrška učenicima sa smetnjama u razvojuVannastavne aktivnosti / obavezni izborni sadržajiPrava i dužnosti učenikaZaštita i sigurnost učenikaRealizacija edukativnih i preventivnih programaProfesionalna orijentacijaKvalitet rada učeničkog parlamenta

56

665565

X

XX

X

X

XX

X

Obrazloženje

Odjeljenjsko vijeće je utvrdilo program rada sa učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, a manji brojnastavnika je uradio program za svoj predmet. U dnevnicima rada postoji evidencija o održanim časovima, koji se, poriječima direktora, održavaju posljednje subote u mjesecu.Za učenike koji mogu brže da napreduju i koji pokazuju interesovanja za pojedina područja, Godišnjim planom radaškole planirana je dodatna nastava, koja se, takođe, održava subotom, kao i vannastavne aktivnosti. Organizuju se iškolska takmičenja čiji se rezultati nalaze u hodniku, na ulazu u školu.U školi nema učenika sa smetnjama u razvoju.Većina anketiranih učenika složila sa tvrdnjom da škola učenicima nudi veliki broj različitih vannastavnih aktivnosti. Uškoli rade recitatorska, likovna i informatička sekcija, sekcija mladih ekologa, kao i sportske sekcije koje imaju svoj planrada, a evidencija se vodi u dnevnicima rada. Po riječima direktora i pedagoga, sekcije posebno rade kada se spremajuškolske priredbe.O pravima i dužnostima učenici se upoznaju na početku školske godine preko nastavnika i odjeljenjskih starješina.„Dječija prava“ su istaknuta na vidnom mjestu u školi. Putem oglasne table i knjige obavještenja upoznaju se sa svimvidovima života i rada škole. U svesci Nastavničkog vijeća vodi se evidencija o pohvalama i nagradama učenika.Predstavnici Zajednice učenika ne učestvuju u radu stručnih organa škole.Uvidom u rezultate sprovedene ankete među učenicima saznajemo da se učenici osjećaju sigurno i bezbjedno u školi(61,90% se potpuno slaže, 14,28% uglavnom, 14,28 djelimično). Ipak, u školi nema kontinuiranih akcija kojima se pružapodrška učenicima u rješavanju svakodnevnih problema. Ne radi se preventivno, ali se reaguje u slučaju traženjapomoći od strane učenika. Aktivnosti škole na promovisanju zdravlja svode se na sistematske preglede, vakcinisanjeučenika i povremeno isticanje edukativnih postera.Sporadično se realizuju primjereni edukativni programi. Tako su, nedavno (16.02.2011.), predstavnici Centra za podrškui pomoć djeci i roditeljima iz Bijelog Polja održali predavanje na temu Seks, droga i nasilje. U školi se povremeno,putem predavanja od strane odjeljenjskih starješina, pedagoga ili nastavnika, radi na podizanju svijesti učenika oneprihvatljivosti nasilničkog ponašanja.Učenicima se pruža pomoć u procesu usmjeravanja njihovog profesionalnog razvoja uglavnom na kraju školskegodine, davanjem informacija i savjeta od strane nastavnika, odjeljenjskih starješina, pedagoga i direktora. Pored toga,pedagog škole anketira učenike, podijeli im informatore i održi predavanje o izboru budućeg zanimanja. U saradnji sapedagozima iz drugih škola, prati se napredovanje učenika u srednjim školama. U školi postoji i Plan radaprofesionalne orijentacije za 2009/10. i 2010/11. godinu, urađen od strane pedagoga i direktora.Učenički parlament broji 12 članova. Iako postoji program rada parlamenta sa definisanim sadržajima, vremenom inosiocima aktivnosti, u svesci zapisnika evidentirana je samo jedna sjednica, tako da se stiče dojam da je njegovopostojanje samo formalno. Pitanja, vezana za odnose među učenicima, poboljšanje uspjeha, rad u vannastavnim,sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i druga pitanja važna za učenike i školu u cjelini, razmatraju se, uglavnom, naodjeljenjskim zajednicama.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

1031210317

10318

10320

162183

189

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10312

10313

1031410315

10316

10317

10318

10319

10320

103121031310314103151031610317103181031910320

Page 7: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

6

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Proširiti vidove saradnje sa lokalnom zajednicom, ustanovama, nevladinim i drugim organizacijama.Omogućiti učešće roditelja u vaspitno-obrazovni proces kroz razmatranje prigovora roditelja i učenika.

Preporuke

5.57 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

5. Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom

6.1. Nastava i učenje.

6.1.1. Razredna nastava

31262419

Saradnja sa roditeljimaAktivnost Savjeta roditeljaSaradnja sa drugim ustanovama i lokalnom zajednicomUključenost roditelja u vaspitno-obrazovni proces

6655

XX

XX

Obrazloženje

Plan saradnje sa roditeljima sadrži jasno definisan način komunikacije sa roditeljima u pogledu nekih aktivnosti, koje bimogle biti sveobuhvatnije. Škola nema posebnu prostoriju za individualne razgovore sa roditeljima. Na osnovu rezultatasprovedene ankete, roditelji su zadovoljni saradnjom sa odjeljenjskim starješinama; redovno se organizuju roditeljskisastanci, dobijaju se detaljne i redovne informacije o postignućima i ponašanju djece, škola organizuje opšteroditeljske sastanke. Informisanje roditelja se svodi na roditeljske sastanke, pa su roditelji djelimično zadovoljnistepenom informacija. Škola inicira saradnju sa roditeljima, ali se oni ne ukuljučju u rad škole. Nastavnici su naroditeljskim sastancima i individualnim komunikacijama upoznali roditelje o vremenu i mjestu za prijem.Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa zakonom i ima Poslovnik o radu, koji je u potpunosti usklađen sa Statutomustanove. Škola traži mišljenje i saglasnost Savjeta roditelja o pitanjima iz njegove nadležnosti dok se o drugimpitanjima Savjet rijetko konsultuje. Zaključci i odluke Savjeta, koje se uredno zavode, čine sastavni dio zapisnika. Nijebilo predloga, primjedbi i žalbi upućenih Savjetu roditelja. Polovina anketiranih roditelja tvrdi da nijesu upoznati sazaključcima Savjeta roditelja, iako imaju svoje predstavnike i obavještavaju se na roditeljskim sastancima.Škola je aktivni inicijator i pokretač saradnje sa institucijama i ustanovama lokalne zajednice o čemu postoji evidencija,ali sa druge strane nema pozitivnog reagovanja. Većina nastavnika škole u okviru predmetnog programa sadržaje do20% časova koji afirmišu lokalnu zajednicu. Škola nije upoznala lokalnu zajednicu sa svojim potrebama i problemimasa kojima se susreće i nikakva pomoć ne dolazi sem od pojedinaca koji žive u Bijelom Polju. Škola ne organizuje nitiučestvuje na susretima sa drugim ustanovama u lokalnoj zajednici.Uključenost roditelja u život i rad škole sadržana je samo u okvirnom planu saradnje škole sa roditeljima i to uglavnompreko roditeljskih sastanaka. Škola nema poseban plan o uključivanju roditelja u život i rad škole. Škola samo prekoroditeljskih sastanaka informiše roditelje o najaktuelnijim pitanjima koja se odnose na postignuća i vladanje njihovedjece, dok drugih oblika komunikacije nema. Samo pojedini roditelji se povremeno uključuju u proces nastave i touglavnom prilikom poboljšanja uslova za rad i sl. Škola samo na roditeljskim sastancima ili na zahtjev roditeljainformiše roditelje o postignućima i vladanju njihove djece, kao i o nekim aktuelnim pitanjima iz svog života i rada.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

1032310324

209212

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10321

10322

10323

10324

10321103221032310324

Page 8: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

7

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 8 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 2 Posjećena odjeljenja: IV u MŠ i I,II i III komb. u PO. Grab Broj posjećenih časova: 2

U osnovnom dijelu časa obezbijediti potrebno vrijeme i izabrati sadržaje čiji je osnovni smisao razvijanjefizičkih sposobnosti učenika.U godišnjim i mjesečnim planovima rada planirati provjeru fizičkih sposobnosti učenika, pisati osvrt narealizaciju nastavnih sadržaja i prikazati standarde znanja za odgovarajući razred.Poboljšati uslove rada većim korišćenjem postojećih i izradom novih nastavnih sredstava i rekvizita.Koristiti bilježnicu za vođenje evidencije o postignućima učenika, kako bi informacija nastavnicima, učenicimai roditeljima bila što potpunija.

Preporuke

5.75 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.1.1. Fizičko vaspitanje

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

6655567

6

XX

XX

X

XXX

Obrazloženje

Mali prostor u učionici i neuslovna sala nijesu omogućavale postizanje optimalne dinamike i intenziteta rada naposjećenim časovima. Postojeći prostor i raspoloživo vrijeme većinom se racionalno koristi. U radu sa učenicimanastavnice ispoljavaju dobru aktivnost, sistematičnost i postupnost, uglavnom jasno i precizno objašnjavaju nastavnesadržaje i dobro motivišu učenike za rad podsticanjem i ličnim učešćem u aktivnostima. Na časovima se, zbogspecifičnih, neadekvatnih uslova, najčešće rade kompleksi vježbi oblikovanja i elementarne igre, a manje sportske igre igimnastika. U otežanim uslovima organizacija rada je uglavnom uspješna.Godišnji i mjesečni planovi rada su usaglašeni sa predmetnim planom i programom i usvojeni na sjednicama stručnihorgana. Operativni ciljevi i aktivnosti sa odgovarajućim fondom časova za realizaciju korektno su raspoređeni pomjesecima i prilagođeni uslovima u školi. U većini planova rada nema provjere fizičkih sposobnosti učenika na krajunastavne godine, osvrta na realizaciju planiranih aktivnosti i aktivnosti planiranih na nivou škole i lokalne zajednice.Nastavnice razredne nastave imaju pisane pripreme za čas, ali ih ne rade u kontinuitetu. Pripreme sadrže operativneciljeve i aktivnosti ali većinom nijesu funkcionalne (nijesu razrađene).U matičnoj školi nastava se izvodi na kvalitetnom, dobro opremljenom sportskom poligonu i neuslovnoj prostoriji (sali)malih dimenzija. Povremeno, zbog zauzetosti sale za fizičko vaspitanje, časovi se održavaju i u učionici. U područnimodjeljenjima Grab i Kovren, zbog nedostatka sale i sportskog poligona nastava se izvodi u školskom dvorištu i učionici,uz korišćenje malobrojnih rekvizita.Ocjenjivanje učenika je redovno i u skladu s Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja. Nastavnice neredovnoprate i evidentiraju postignuća učenika u svojim bilježnicama. Učenici su disciplinovani i aktivni, Izvođenje strojevihradnji, vježbi oblikovanja, elementarnih igara i odbijanja lopte prstima i čekićem zadovoljava. Evidentan je izvjestan brojocjena u odjeljenjskim knjigama koje su visoke i ne odgovaraju pokazanom znanju učenika.Prostor za nastavu nije adekvatan i podsticajan. Za realizaciju nastavnih sadržaja nastavnice povremeno i prema svojimmogućnostima osmišljavaju i izrađuju nastavna sredstva i didaktički materijal i time nastavu u postojećim uslovima čineinteresantnijom i uspješnijom.Stručni aktiv razredne nastave ima urađen plan i program rada i sadrži potrebne elemente (podjelu časova nanastavnike, usaglašavanje metoda i oblika rada, međupredmetnu korelaciju, održavanje oglednih časova i analizuuspjeha učenika poslije svakog klasifikacionog perioda). Plan rada Stručnog aktiva realizuje se predviđenomdinamikom uz učešće većine članova. Zapisnici sa sjednica se redovno vode u formi zaključaka bez predloga mjera zapoboljšanje uspjeha. Planu rada stručnog aktiva nedostaje više konkretizacije po predmetima.Dodatna nastava se realizuje povremeno, kroz slobodne aktivnosti učenika i takmičenja u okviru odjeljenja.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10325

10326

1032810329

0

0

00

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10325

10326

10327

10328

10329

10330

10331

10333

103251032610327103281032910330103311033210333

Page 9: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

8

Pospješiti slobodne aktivnosti učenika i takmičenja organizovati tokom čitave nastavne godine.

Preporuke

10333 0

Broj preporuke

Brojindikatora

Page 10: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

9

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 8 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: III razred u kombinovanom (I i III) u matičnoj školi Broj posjećenih časova: 1

7.14 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.1.2. Matematika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

867777767

XXXXXXXXX

Obrazloženje

U uvodnom dijelu časa uspješno je izvršena saznajna priprema učenika za rad i istaknut cilj nastave/učenja. Na časuje izvršena racionalna, efikasna i efektna kombinacija oblika i metoda rada, u funkciji aktivne nastave/učenja. Ukombinovanom odjeljenju uspješno je organizovana smjena direktnog i indirektnog rada, kako po razredima, tako i poetapama časa. Kod učenika se relevantnim, raznovrsnim, intelektualno podsticajnim i ciljem vođenim aktivnostimarazvijaju radne navike i kompetencije za učenje. Nastavnik pokazuje razumijevanje i prilagođava tempo radamogućnostima učenika podstičući njihovu samostalnost ili/i saradnički odnos. Uputstva i pitanja nastavnika sublagovremena i podsticajna. U funkciji su razvijanja logičkog mišljenja, koncentracije pažnje, motivacije, usvajanja ipovezivanja programskih sadržaja. Učenici se pravilno usmjeravaju i pohvaljuju za napore i postignuća. Većina učenikana časovima je aktivna i do znanja dolazi vlastitim radom (govore, povezuju, ilustruju, otkrivaju, zaključuju...).U odjeljenjima je prisutano međusobno uvažavanje i saradnički odnos.Povratna informacija je prisutna u svakom dijelu procesa nastave.Izbor nastavnih sadržaja je pogodan za usvajanje i proširivanje znanja učenika. Predviđeni ciljevi i zadaci časa su dobrorealizovani.

Urađeno je godišnje planiranje za 34 sedmice. U planu za I razred raspoređeni su ciljevi iz svih predmeta. Planovi imajuspisak oblasti i/ili tema sa brojem časova za njihovu realizaciju. Raspodjela gradiva je izvršena po mjesecima i temama(oblastima III razred). Časovi predviđeni za ciljeve koji nijesu centralno planirani raspoređeni su na već planirano gradivoi označeni su, osim za II razred. Planovi prate udžbenik. Realizacija godišnjeg plana imajući u vidu i ciljeve i vremenskudinamiku je potpuna. Nema osvrta na realizaciju planiranog.Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu sa svim razrađenim elementima. Navedeni ciljevi i nastavni zadacisu povezani sa relevantnim aktivnostima učenika, koje obezbjeđuju ostvarivanje predviđenog cilja. Pripreme nemaju osvrt o realizaciji planiranog.

Škola raspolaže nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima i stručnom literaturom prema resursima za realizacijupredmetnog programa. U učionici postoji televizor i plejer. Na času su korišćeni odobreni udžbenici, pribor za crtanje, nastavni listići i drugi didaktički materijal.

Ocjenjivanje je uglavnom redovno, blagovremeno, raznovrsno i jasno. Nastavnik kombinuje metode provjeravanjaznanja i različite tehnike ocjenjivanja (usmeno provjeravanje, domaći zadaci, aktivnost na času itd.). Nastavniksistematično, radovima učenika, popunjava njihove potfolije.Učionički prostor je prijatan i podsticajan ambijent za boravak i učenje učenika. Nastavnik osmišljava i ponekad sa učenicima izrađuje didaktički materijal (pisani materijal, skice, sheme, plakati,panoi, dječji crteži i radovi, modeli geometrijskih tijela, razne figure i predmeti) i time doprinosi savladavanju zahtjevasavremene nastave.

Plan i program rada Stručnog aktiva za tekuću godinu dat je po mjesecima, načinu rada, realizatorima. Poslijeklasifikacionih perioda, dat je tabelarni prikaz uspjeha učenika po razredima, odnosno, nastavnicima. Aktiv planira irealizuje teorijska i praktična predavanja (realizovana su i analizirana dva predavanja). Na sastancima se razmatrajustučna pitanja (informacija i utisci sa seminara: Ocjenjivanje i procjenjivanje).Plan rada Aktiva se realizuje predviđenom dinamikom (održano je osam sjednica) uz učešće svih članova.Dopunska nastava u posjećenom odjeljenju se realizuje (8 učenika, 12 časova). Nema analize efekata dopunske

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10334

10335

10336

10337

10338

10339

10340

10341

103341033510336103371033810339103401034110342

Page 11: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

10

Obrazloženje

nastave.Za dodatnu nastavu postoji plan, spisak učenika i realizacija 13 časova. Ne analiziraju se efekti dodatne nastave.

Br. ind.

10342

Page 12: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

11

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 8 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: (II i IV )-komb.odj. Broj posjećenih časova: 1

U Godišnjem rasporedu gradiva obezbijediti 15-20% sadržaja specifičnog za lokalnu zajednicu.Godišnji planovi rada pored nastavnih ciljeva treba da sadrže i osnovne oblasti (teme) i distribucijuraspoloživog vremena (broj časova) za određenu oblast.Raditi pripreme za časove u kojima će jasno biti istaknuti ciljevi, sadržaji, aktivnosti učenika, oblici rada inastavne metode, nastavni materijal, korelacija i realizacija.Učionički prostor urediti i opremiti edukativnim materijalom koji nastavnica izrađuje samia ili u saradnji saučenicima, koji odgovara zahtjevima nastavnog procesa usmjerenog na dijete.

Preporuke

6.37 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.1.3. Maternji jezik i književnost

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

755776766

X

XXXXXX

XX

Obrazloženje

Uvodni dio časa realizovan je tako da doprinosi ostvarenju definisanog cilja nastave/učenja u kombinovanom odjeljenju.Metode nastave/učenja i oblici rada u odnosu na ciljeve u kombinovanom odjeljenju racionalno su odabrani i uspješnorealizovani. Aktivnosti učenika su prilagođene ostvarenju ciljeva.Komunikacija između nastavnice i učenika je demokratska. Nastavnica u oba razreda provjerava ostvarenost ciljeva izadataka.Godišnji planovi rada su urađeni i usvojeni od strane stručnih organa bez slobodnog dijela kurikuluma koji nijecentralno planiran i tema sa odgovarajućim brojem časova. U Godišnjem planu rada, poslije svakog mjeseca, nijeostavljen prostor za osvrt na realizaciju.Tekuće pripreme nastavnice ne sadrže osnovne elemente za organizaciju nastave u kombinovanom odjeljenju inemaju osvrt na realizaciju.Škola raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom prema resursima za realizaciju predmetnogprograma. U nastavi se koriste odbreni udžbenici i druga dodatna literatura. Računar se ne koristi u nastavi.

Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika.Ocjenjivanje je redovno, blagovremeno, raznovrsno, jasno i javno. Ocjene u odjeljenjskoj knjizi uglavnom sukompatibilne sa pokazanim znanjem učenika na času.

Prostor u kome se odvija obrazovno-vaspitni proces zadovoljava zdravstvene zahtjeve, podsticajan je za učenje ikreativnost, ali malo se vodi računa o njegovoj informativnoj i edukativnoj funkciji. U učionici ima malo didaktičkog materijala koji je izradila nastavnica.

Plan rada Stručnog aktiva sadrži potrebne elemente (podjelu časova na nastavnike, usaglašavanje metoda i oblikarada, korelaciju među srodnim predmetima, planiranje oglednih časova i analizu uspeha učenika na klasifikacionimperiodima (bez preporuka za poboljšanje uspjeha). Predviđeno je držanje sastanaka po potrebi Aktiva. Plan rada Aktivarealizuje se predviđenom dinamikom.Dopunska nastava se planira, realizuje jednom mjesečno i evidentira u odjeljenjskim knjigama.Dodatna nastava je planirana i realizuje se i evidentira u odjeljenjskim knjigama.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

1034410344

10345

10348

047

53

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10343

10344

10345

10346

10347

10348

10349

1035010351

103431034410345103461034710348103491035010351

Page 13: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

12

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 8 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 2 Posjećena odjeljenja: II/IV, II/III Broj posjećenih časova: 2

Kroz proces rada učenike više podsticati da povezuju znanja i iskustva sa razumijevanjem i učenjem novihsadržajaUraditi godišnje rasporede gradiva i operativne planove rada u skladu sa zahtjevima nastavno-ciljnog iprocesno-razvojnog planiranja.Raditi pripreme za časove u kojima će jasno biti istaknuti ciljevi, sadržaji, aktivnosti učenika, oblici rada inastavne metode, nastavni materijal, korelacija i realizacija.Škola da nabavi muzičke instrumente sa klavijaturom i da ih nastavnice redovno koriste.Praćenje rada i napredovanje učenika treba da bude kontinuirano i sistematsko, po tačno utvrđenimkriterijumima uz obavezno evidentiranje.Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.Planirati i izvoditi dodatnu nastavu.

Preporuke

3.56 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM ZADOVOLJAVA

6.1.1.4. Muzička kultura

6.1.2. Obavezni nastavni predmeti

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

3342565

1

X

XXX

X

X

X

X

Obrazloženje

U nastavi je dominantan frontalni oblik rada, dok se ostali oblici rada zanemaruju. Koriste se većinom monološka idijaloška metoda, kao i njihova kombinacija. Primjena invoativnih rješenja u nastavnom radu je rijetka. Primjenljivostizučavanih sadržaja je rijetko prisutna u nastavi. Na časovima mani broj učenika je misaono aktivno. Osnovni elementinastavnog časa nijesu dovoljno dobro sagledani.Godišnji planovi rada usvojeni su na sjednicama stručnih organa. Ciljevi u planovima nastavnica su korektnoraspoređeni po mjesecima i sa fondom časova za realizaciju. Poslije svakog mjeseca ili teme nije dat osvrt narealizaciju sa odgovarajućim dopunama i korekcijama. Ciljevi koji nijesu centralno planirani nijesu vidljivo istaknuti.Pojedine nastavnice pišu, a neke ne pišu redovno pisane pripreme za čas. Tekuće pripreme sadrže osnovne elementeza organizaciju nastave i nemaju osvrt na realizaciju.Škola ne raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom. Nastavna sredstva i pomagala se koristepovremeno i djelimično. Muzički instrumenti se ne korste.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika.Ocjenjivanje je redovno i blagovremeno. Nastavnice uglavnom kombinuju metode provjeravanja znanja i različite tehnikeocjenjivanja. Ocjene date u dnevniku rada nijesu u skladu sa pokazanim znanjem učenika na posjećenim časovima.Prostor za nastavu i učenje je ugodan i podsticajan. Zadovoljeni su zdravstveni zahtjevi. Nastavnice zajedno saučenicima osmišljavaju i izrađuju nastavna sredstva i didaktički materijal.Stručni aktiv ima plan i program rada. Plan rada Stručnog aktiva sadrži potrebne elemente. Poslije svakogklasifikacionog perioda ne analizira se uspjeh učenika. Ne analiziraju se efekti dopunske i dodatne nastave.dodatna nastava se ne planira i ne izvodi.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10626

10627

10628

1062910630

10632

10634

37

48

53

060

68

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10626

10627

10628

10629

10630

10631

10632

10634

106261062710628106291063010631106321063310634

Page 14: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

13

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 2 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 2 Posjećena odjeljenja: IV, VII i VIII Broj posjećenih časova: 3

Posebnu pažnju posvetiti razvijanju personalnih kompetencija. Razvijati pedagošku komunikaciju koja ćeomogućiti svakom učeniku da doživi osjećaj sopstvene uspješnosti.U procesu nastave i učenja podsticati misaonu aktivnost učenika, samostalnost u radu.

Preporuke

5.16 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja ZADOVOLJAVA

6.1.2.1. Engleski jezik

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

455557686

XXXX

XXXXX

Obrazloženje

Nastavu realizuju nastavnice bez stručnog ispita sa skromnim radnim iskustvom. Na posjećenim časovima prepoznatesu snage i slabosti u stepenu razvijenosti njihovih profesionalnih kompetencija, vještina i stavova. Kao primarne snageizdvajamo odgovoran odnos prema radnim obavezama, kreativnost u izradi nastavnog materijala i nastojanje da izgraderadne navike kod učenika. Nedovoljno razvijene kompetencije u vezi sa organizacijom učenja na času ogledaju se uučestalim materijalnim greškama prilikom upotrebe ciljnog jezika (naročito u VII i VIII razredu); u realizaciji aktivnostivezanih za leksičko (VIII) i gramatičko gradivo (IV i VII) i u odnosu prema učenicima (VIII), koji je povremeno nepedagoški.Struktura časova je donekle konfuzna. Brzo se prelazi s jedne aktivnosti na drugu, a njihov redosljed nije logičan.Nastavnice nemaju svoje planove rada, već koriste planove nastavnica koje su radile na početku nastavne godine, paocjena njihovog planiranja ne može biti formirana.Pripreme za čas pišu se na tipskim obrascima koji nijesu prilagođeni metodici nastave engleskog jezika, naročito udijelu nastavnih metoda. Pripreme su pisane u kratkim tezama, pa su nedovoljno funkcionalne. Operativni ciljevi sujasno i korektno formulisani.Za nastavu se koriste osnovni resursi i didaktički materijal. Sadržaj didaktičkog materijala podržava učenje. Školskesveske sadrže liste nepoznatih riječi i gramatička pravila ili obrasce za tvorbu sa jednim do dva primjera. U domaćimsveskama dominiraju prepisi tekstova i prevodi. Rijetki su zadaci koji nijesu na najnižem nivou reprodukcije. Sudeći poovim sadržajima jezičke vještine su u potpunosti zapostavljene, a ciljevi učenja su usvajanje vokabulara i gramatičkihpravila. Nedostaci u upotrebi nastavnih sredstava proističu iz nepoznavanje metodike, didaktike i predmetnog programa.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, ali nije u skladu sa preporukama predmetnog programa. Usmeneocjene su formirane prema ličnom kriterijumu nastavnica, a za pismene zadatke se koristi realna bodovna skala.Struktura pismenog zadatka u VIII razredu nije u skladu sa predmetnim programom, u VII razredu je dijelom usklađena.Nastavnice ne vode evidenciju o postignućima. Ocjene u VIII razredu su kompatibilne pokazanom znanju učenika(srednja ocjena na kraju klasifikacionih perioda: 1,94; 1.94; 2.00). U VII razredu nije prepoznato postignuće na nivouocjena (3,00; 2,65; 2,53).Specijalizovana učionica u kojoj se odvija nastava predstavlja estetski i saznajno ugodan i podsticajan izvor znanja.Audio-vizuelna nastavna sredstva su lako dostupna za redovnu upotrebu. Razmještaj u učionici omogućava različiteoblike rada. Vertikalne površine prozorska stakla) ukrašene su radovima nastavnika i dijelom učenika razreda. Zbog položaja prostorije i lokacije škole nepovoljni su mikroklimatski uslovi.

Stručni aktiv društveno-jezičke grupe predmeta realizuje zadatke iz svoje nadležnosti u skladu sa godišnjim planomrada. Plan rada sadrži osnovne elemente (podjelu časova na nastavnike, analizu nastavnih i vannastavnih aktivnosti,periodičnu analizu postignuća, korelaciju među srodnim predmetima i dr.). Planom nije predviđeno usvajanje godišnjihplanova rada nastavnika, prije svega ciljeva koji se lokalno planiraju. Nijesu planirane ni međusobne hospitacije, iakosu realizovane u okviru Plana profesionalnog razvoja.Dopunska nastava se periodično realizuje prema potrebama i opterećenju učenika.Ovim vidom nastave obuhvaćen je neznatan broj učenika, što je uslovljeno njihovim slabim postignućem.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10361

10361

0

40

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10361

10362

10363

10364

10365

10366

10367

1036810369

103611036210363103641036510366103671036810369

Page 15: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

14

Kroz proces rada učenike više podsticati da povezuju znanja i iskustva sa razumijevanjem i učenjem novihsadržajaPlanove prilagoditi sopstvenom stilu rada uz periodični osvrt na realizaciju planiranog.Prilikom pripremanja preslušati audio snimak tekstova kako bi se izbjegle greške u izgovoru. Pripremitigramatički ispravna pitanja za učenike (VII razred). Voditi računa o ciljevima i ishodima pojedinačnihaktivnosti, časa kao cjeline i u okviru šireg konteksta.Konsultovati metodičku literaturu o nastavi/učenju čitanja, pisanja, govora, slušanja, vokabulara i gramatike.Naročito konsultovati Zajednički evropski okvir za žive jezike (CEFR). Pismeni zadatak (kao konačna provjera) radi se dva školska časa i mora obuhvatiti provjeru: slušanja,čitanja, pisanja, leksike i gramatike (izvod iz predmetnog programa). Pismeni zadatak se radi direktno natestu i nema opravdanosti da se prenosi u vježbanke.Tokom cijele nastavne godine obezbijediti minimalnu radnu temperaturu, koja prema evropskim standardima(OHSAS) iznosi 15-18° C, u zavisnosti od aktivnosti koje se odvijaju u prostoriji.Stručni aktiv je dužan da analizira i donosi zaključke o godišnjim planovima rada nastavnika. Ciljevi (ili teme)koji se lokalno planiraju moraju biti usvojeni na sjednicama Stručnih aktiva i Nastavničkog vijeća.

Preporuke

10361

1036210363

10364

10365

10366

10367

37

00

0

0

0

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Page 16: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

15

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VI i VII Broj posjećenih časova: 2

U mjesečnim planovima rada i dnevnim pripremama pisati osvrt na realizaciju planiranih sadržaja.Poboljšati uslove rada uređenjem terena za odbojku, nabavkom nastavnih sredstava i drugih rekvizita.U Planu rada Stručnog aktiva konkretizovati aktivnosti za pojedine predmete.Plan rada sekcija za rukomet i atletiku razraditi po mjesecima. Organizovati više takmičenja na nivou škole.

Preporuke

7.81 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.2. Fizičko vaspitanje

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

8986977

8

X

X

X

XX

XX

X

Obrazloženje

Nastavnik predmetne nastave uspješno planira i organizuje rad na času. Posjećeni časovi dobro su osmišljeni imetodski utemeljeni. U radu sa učenicima nastavnik ispoljava sistematičnost i postupnost, jasno i pravilno objašnjava idemonstrira elemente sportskih igara i drugih nastavnih sadržaja. Uz prisustvo međusobnog uvažavanja i saradničkogodnosa nastavnik dobro motiviše učenike na aktivnost podsticanjem i ličnim učešćem u radu. Obrazovno-vaspitni ciljevii zadaci predmeta kvalitetno se ostvaruju.Godišnji i mjesečni planovi rada blagovremeno su urađeni i prilagođeni uslovima u školi i mogućnostima učenika.Planovi su urađeni na odgovarajućim obrascima, pregledni su i operativni. Ciljevi, sadržaji i aktivnosti sa prikazanimfondom časova za realizaciju korektno su raspoređeni po mjesecima. U planovima rada nema osvrta na realizacijugradiva na kraju mjeseca.Nastavnik ima odgovarajuće pisane pripreme za svaki čas. Priprema za realizaciju časa ima jasnu strukturu sanavedenim ciljevima, zadacima i aktivnostima učenika u kojima su predviđeni potrebni elementi za realizaciju nastave(metode, oblici, sredstva i procedura rada) i obrazovno-vaspitni ishodi časa.Nastava se izvodi na uređenom, dobro opremljenom sportskom poligonu, školskom dvorištu i neuslovnoj sali za fizičkovaspitanje. Sala je malih dimenzija i djelimično opremljena spravama za gimnastiku i rekvizitima. Nedostatak kvalitetnesale za fizičko vaspitanje i gimnastičkih sprava (vratilo nije u funkciji i nedostaju krugovi, dvovisinski razboj i švedskagreda) uzrokuje djelimično odstupanje od zvaničnog plana i programa i prilagođavanje nastave uslovima u školi.Nastavnik u radu racionalno koristi raspoloživa nastavna sredstva i rekvizite.Ocjenjivanje učenika je redovno i u skladu s Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja. Nastavnik vodi potpunuevidenciju o aktivnostima i postignućima učenika u svojoj bilježnici. Učenici rade u opremi, disciplinovani su i aktivni.Kod većine učenika postignuća su uspješna. Ocjene u odjeljenjskim knjigama, uglavnom, odgovaraju znanju učenika.Posredstvom Stručnog aktiva nastavnik dostavlja specifikaciju nastavnih sredstava i pomagala potrebnih za realizacijuobrazovnog programa i ličnim učešćem i radom doprinosi da uslovi rada budu što bolji i podsticajniji. U realizacijinastavnih sadržaja nastavnik i učenici čuvaju školsku imovinu, vode računa o higijeni i stavljaju u funkciju postojećiprostor i opremu.Stručni aktiv prirodno-matematičke grupe predmeta, u čijem sastavu je i fizičko vaspitanje, ima Plan i program rada kojisadrži minimum potrebnih elemenata i aktivnosti koje treba realizovati u toku školske godine. Plan je djelimično uopšteni nedostaje mu više konkretnih aktivnosti za pojedine predmete. Poslije svakog klasifikacionog perioda analizira seuspjeh učenika, tabelarno prikazuje i donose jasni zaključci. Sjednice aktiva se redovno održavaju i zapisničkievidentiraju u svesci Aktiva. U ovoj školskoj godini Aktiv je održao pet sjednica.Dodatna nastava se realizuje kroz rad sekcije za rukomet i atletiku, koji se intenzivira uoči takmičenja na nivou opštine isjeverne regije. Za rad sekcija urađeni su globalni planovi rada i o tome se vodi evidencija. U školi nema organizovanihtakmičenja. Povremena takmičenja organizuju se za Dan škole i Dan sporta. Na opštinskom i regionalnom takmičenjuškola postiže zapažene rezultate.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10371103731037610378

0000

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10370

10371

10372

10373

10374

10375

10376

10378

103701037110372103731037410375103761037710378

Page 17: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

16

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VI-1; VII-1, Broj posjećenih časova: 2

Uraditi planove rada (VIII) u skladu sa zahtjevima nastavno-ciljnog planiranja. Planirati broj časova zarealizaciju ciljeva. Poslije svakog mjeseca ili nastavne teme dati osvrt na realizaciju planiranog.Stručni aktivi treba da se detaljnije bave analizom vaspitno-obrazovnog rada, razmatranjem stručnih pitanja,stručnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom iusaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.

Preporuke

8.01 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.3. Geografija

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

878989788

X

X

XXX

X

XXX

Obrazloženje

U nastavi dominira primjena aktivnih oblika rada. Osnovni elementi nastavnog časa su dobro sagledani i od njih jeoblikovana cjelina. Većina učenika je motivisana za učenje. Na časovima većim dijelom dominira demokratska klima uodjeljenju, prisutno je međusobno uvažavanje i saradnički odnos (učenik-učenik, učenici-nastavnik). Nastavnicapostavlja pitanja i zadatke jasno i precizno i ozbiljno se bavi odgovorima učenika. Ciljevi časova u cjelini ostvareni su nametodički veoma dobar način.Planiranje za VI i VII razred je ciljno, dok je za VIII razred nastavno lekcijsko. Ciljevi u planovima nastavnice korektno suraspoređeni po mjesecima. Nedostaje broj časova za realizaciju ciljeva. Poslije svakog mjeseca ili nastavne teme nijedat osvrt na realizaciju sa odgovarajućim dopunama, korekcijama i poboljšanjima. Ciljevi koji nijesu centralno planiraninavedeni su.Nastavnica posjeduje odgovarajuće pisane pripreme za nastavu. Navedeni su potrebni elementi nastave (metode,oblici, nastavna sredstva), ciljevi, planirane relevantne aktivnosti učenika, pojmovi/sadržaji, osvrt na realizaciju.Prema zahtjevima savremene nastave koriste se odgovarajuća nastavna sredstva i didaktički materijal. U procesunastave i učenja u školi nastavnica koristi računar.Ocjenjivanje je redovno i u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama o vrstama ocjena i načinuocjenjivanja učenika. Nastavnica prati i evidentira postignuća učenika u svojoj bilježnici. Učenici posjeduju portfolijapomoću kojih se prati njihovo zalaganje i uspjeh učenika.Prostor za nastavu i učenje je ugodan i podsticajan. Lijepo uređena učionica je estetski i saznajno podsticajan izvorznanja van udžbenika. Nastavnica zajedno sa učenicima redovno osmišljava i izrađuje nastavna sredstva i didaktičkimaterijal (pisani materijal, skice, fotografije, posteri, panoi). U učionici se nalazi više istorijskih eksponata.Stručni aktiv (jezičke grupe predmeta) ima plan i program rada. Plan rada uglavnom sadrži potrebne elemente. Poslijeklasifikacionih perioda analizira se uspjeh učenika i predlažu mjere za njegovo poboljšanje. Unutar Aktiva povremeno serazmatraju se stručna pitanja. Nedostaju analize održanih oglednih časova i hospitacija.Dopunska nastava je planirana i povremeno se realizuje o čemu postoji uredna evidencija.Dodatna nastava je planirana i povremeno se realizuje o čemu postoji uredna evidencija.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10380

10385

0

71

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10379

10380

10381

10382

10383

10384

10385

1038610387

103791038010381103821038310384103851038610387

Page 18: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

17

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VIII klasično i VIII refirmisano Broj posjećenih časova: 2

7.63 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.4. Hemija

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

888788677

XXXXXXXXX

Obrazloženje

Organizaciju nastave na času karakteriše blagovremeno isticanje cilja časa u uvodnom dijelu kroz povezivanje gradivasa prethodnim znanjem. U nastavi dominira frontalni i grupni oblik rada. Elementi nastavnog časa su dobro sagledani iod njh je oblikovana cjelina. Većina učenika, prema svojim mogućnostima, aktivira ranije stečena znanja i iskustva.Aktivnosti koje se osmišljavaju na času zanimljive su za učenike i u skladu su sa postavljenim ciljevima. Kroz rad u grupiučenici su ispoljavali samostalnost u radu i sposobnost aktiviranja prethodnih znanja iz neorganske i organske hemije(određivanje kiselosti i baznosti rastvora pomoću ph skale i dokazivanje proteina). Nastavnik se posvećeno bavipovratnom informacijom učenika i na valjan način ih usmjerava i vodi ka postavljenom cilju časa.Nastavnik ima urađen procesno razvojni gogišnji plan rada. Ciljevi u planovima nastavnika su raspoređeni mjesečno isa fondom časova za realizaciju. Za nastavne jedinice navedeni su operacionalizovani ciljevi koji se njome realizuju, uskladu sa postavljenim ciljevima časa.Pripreme za realizaciju časova imaju jasnu strukturu i detaljnu razradu i u funkciji su časa. Nastavnik na kompetentannačin koriste pripreme u toku rada na času.Raspoloživa nastavna sredstva i pomagala se koriste redovno . Nastavnik sam ili sa učenicima izrađuje didaktičkimaterijal koji je u funkciji cilja nastavnog časa.Ocjenjivanje je u skladu sa zakonom o i Pravilnikom o vrstama ocjena i načina ocjenjivanja a nastavnik date ocjeneobrazlaže u odjeljenju prije nego što unese u dnevnik rada. Nastavnikova ocjena se temelji na (pr)ocjeni znanja učenika, uglavnom metodom usmene i povremene pismene provjere znanja učenika, (VIII klasično 90% prelaznost a srednjaocjena je 2,67 na kraju prvog polugođa ; VIII reformisano 88% prelaz. a srednja ocjena 2,47 za isti period ).Prostor za nastavu i učenje je uređen na konvencionalan način a nastavnik redovno sa učenicima izrađuju didaktičkimaterijal da bi učionicu učinili ugodnijom za učenje u njoj. Nastavnik pokreće inicijativu za nabavku potrebnog zarealizaciju obrazovnih ciljeva istaknutih u pripremama i planovima rada sa naglaskom na ogled ili demonstraciju.Poslije klasifikacionog perioda, Stručni aktiv analizira uspjeh učenika, ali se ne predlažu mjere za njhovo poboljšanje.Plan rada Stručnog aktiva se uglavnom realizuje, ali mogućnosti za timski rad nijesu dovoljno iskorišćene.Dopunska nastava se redovno izvodi kad se ukaže potreba za pomoć onim učenicima koji zaostaju u usvajanju novogsadržaja, bez obzira na ocjenu koju učenik ima.Dodatna nastava je planirana i evidencija o njenoj realizaciji kompletna. Nastavnik radi u dvije škola da bi nadomjestioobaveznu normu časova.Postignuća učenika na časovoma dodatne nastave su iskazana kroz uspjehe učenika nadržavnim takmičenjima iz oblasti hemije i biologije.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10388

10389

10390

10391

10392

10393

10394

10395

10396

103881038910390103911039210393103941039510396

Page 19: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

18

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 2 Posjećena odjeljenja: VII i VIII osmogofišnje OŠ Broj posjećenih časova: 2

6.30 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.2.5. Matematika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

776677651

XXXXXXX

XX

Obrazloženje

Uvodni dio posjećenih časova organizovan je na način što je ili izvršena analiza kontrolne vježbe urađene prethodnogčasa ili su ponovljeni ranije naučeni sadržaji. Časovi su realizovani radom u paru i frontalnim oblikom rada ikombinacijom monološke, dijaloške i ilustrativne metode.Učenici su pažljivi, prihvataju aktivnosti na času i aktiviraju ranije stečena znanja i iskustva. Ima učenika čije su aktivnostismanjene, te im je potreban podsticaj nastavnika.Nastavnik je strpljiv, pokazuje razumijevanje i prilagođava tempo rada mogućnostima učenika. Njegova pojašnjenja suprecizna i jasna. Ohrabruje i podstiče samostalnost učenika. Većim dijelom časa dominira demokratska klima uodjeljenju.Izbor nastavnih zadataka za utvrđivanje i proširivanje znanja ucenika je dobar, inspirativan i u skladu sa postavljenimciljem. Povratna informacija je prisutna u većem dijelu nastave.

Godišnje planiranje je urađeno za 34 (35-VII) sedmice. Planovi imaju spisak tema (koje se u VI i VII razreduneutemeljeno presijecaju) sa brojem časova za realizaciju. U planu za VI razred tema Obrada i prkazivanje podatakaplanirana je da se realizuje sa 4 umjesto 12 časova, kako je dato u predmetnom programu. Raspodjela gradiva ( temeredni broj časa, nastavne jedinice, operacionalizovani ciljevi, aktivnosti učenika i korelacija) izvršena je po mjesecima. Časovi predviđeni za ciljeve koji nijesu centralno planirani raspoređeni su na već planirano gradivo i/ili pismene ikontrolne zadatke sa analizom (VI i VII razred) kombinovane zadatke i ponavljanje. Kontrolni zadaci sa analizom (prvi časizrada, a drugi čas analiza ) imaju formu pismenih zadataka. Realizacija godišnjeg i mjesečnog plana je potpuna,imajući u vidu i ciljeve i vremensku dinamiku. Nema osvrta na realizaciju.Pripreme za nastavni čas sadrže potrebne elemente. Pri realizaciji pripreme, uglavnom je uočljiv odnos cilj učenja-metod (aktivnost učenja).Škola raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom prema resursima predmetnog programa. Unastavi se koriste odobreni udžbenici i zbirke zadataka, pribor za crtanje, modeli tijela i odgovarajući didaktički materijal,Primjena računara i prateće opreme u nastavi je zanemarena, mada postoje uslovi za to.

Ocjenjivanje je uglavnom, redovno, blagovremeno, raznovrsno i jasno. Nastavnik kombinuje metode provjeravanjaznanja i različite tehnike ocjenjivanja (usmeno i pismeno provjeravanje, domaći zadaci, aktivnost na času itd.). Učenicipovremeno rade domaće zadatke.Ocjene date u odjeljenjskim knjigama, odgovaraju pokazanom znanju učenika na času. Srednja ocjena i procenatprelaznosti u posjećenim odjeljenjma je 2,11 (75,68%) i kreće se od 1,94 (76,47%) u VIII do 2,25 (75,00%) u VII, a natrećem pismenom zadatku je 2,13 (80,00%) i kreće se od 2,06 (66,67%) u VII do 2,25 (100,00%) u VIII razredu.

Prostor za nastavu i učenje (kabinet za fiziku), uglavnom je adekvatno uređen i predstavlja ne samo saznajnopodsticajan izvor znanja van udžbenika, već ima kako estetsku, tako i vaspitnu ulogu. Nastavnik sam ili zajedno saučenicima osmišljava i izrađuje nastavna sredstva i didaktički materijal.Plan i program rada Stručnog aktiva dat je po mjesecima. Poslije klasifikacionih perioda, uspjeh učenika popredmetima i razredima je i tekstulno prokomentarisan. Realizovano je i analizirano jedno ogledno predavanje.Plan rada Aktiva realizuje se predviđenom dinamikom (održano je 5 sjednica) uz učešće svih članova.Dopunska nastava se povremeno realizuje, ali evidencija o njenoj realizaciji nije kompletna.Dodatna nastava se ne realizuje.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10397

10398

10399

10400

10401

10402

10403

1040410405

103971039810399104001040110402104031040410405

Page 20: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

19

Primjenjivati računare i multimedijalne tehnologije u nastavi.Dopunsku nastavu organizovati odmah nakon incijalne provjere znanja, a ne početkom oktobra mjeseca.Analizirati uticaj dopunske nastave na poboljšanje uspjeha učenika.Uraditi program rada za nadarene učenike, pospješiti njihovu incijativu i voditi evidenciju o tom radu.

Preporuke

10400104041040410405

0798084

Broj preporuke

Brojindikatora

Page 21: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

20

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VI, VII Broj posjećenih časova: 2

Godišnjem rasporedu gradiva obezbijediti 15-20% sadržaja specifičnog za lokalnu zajednicu.Godišnji planovi rada pored nastavnih ciljeva treba da sadrže i osnovne oblasti (teme) i distribucijuraspoloživog vremena (broj časova) za određenu oblast.Pripremanje za čas se mora osavremeniti i prilagoditi reformskim zahtjevima.Opremiti učionice odgovarajućim nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za realizaciju nastavnihprograma.

Preporuke

6.24 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.2.6. Maternji jezik i književnost

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

755577766

X

XXXXX

XXX

Obrazloženje

Uvodni dio časa realizovan je tako da doprinosi ostvarenju definisanog cilja nastave/učenja. U nastavi se većinomkoriste monološka i dijaloška metoda, kao i njihova kombinacija. Nastavnik insistira na primjenljivost izučavanihsadržaja. Većina učenika prihvata aktivnosti na času i aktiviraju ranije stečena znanja i iskustva. U razredu je prisutnomeđusobno uvažavanje i saradnički odnos (učenik-učenik, učenici-nastavnik). Povratna informacija je, uglavnom,prisutna tokom znatnog dijela nastavnog procesa. Osnovni elementi nastavnog časa su, uglavnom, dobro sagledani iod njih je oblikovana cjelina.Nastavnik ima godišnje planove rada usvojene na sjednicama stručnih organa. Planovi sadrže: ime nastavnika,predmet, razred, datum sjednice na kojoj je plan usvojen, ali ne sadrže: osvt na realizaciju poslije svakog mjeseca, sveteme sa fondom časova za realizaciju i dio kurikuluma koji nije centralno planiran.Nastavnik ima pisane pripreme za časove koje sadrže osnovne elemente za organizaciju nastave, bez jasno navedenihrelevantnih aktivnosti učenika i nemaju osvrt na realizaciju.Škola raspolaže osnovnim nastavnim sredstvima i skromnom stručnom literaturom prema resursima za realizacijupredmetnog programa. U nastavi se koriste odobreni udžbenici i odgovarajuća dodatna literatura. Nastavnik ne koristiračunar u nastavi iako zato postoji mogućnost.

Ocjenjivanje je redovno, blagovremeno, jasno, raznovrsno i u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom ovrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika. Nastavnik redovno prati i evidentira postignuća učenika u svojoj bilježnici.Ocjene date u dnevniku rada, uglavnom, odgovaraju pokazanom znanju učenika na času.Učionica u kojoj se odvija vaspitno obrazovni proces je podsticajna za učenje i kreativnost. Nastavnik povremeno sa učenicima izrađuje didaktički materijal kako bi učionica bila stimulativno i ugodnomjesto za nastavu i učenje.Stručni aktiv ima Plan i program rada. Plan rada Stručnog aktiva sadrži potrebne elemente. Analizira se uspjeh učenika ipredlažu mjere za njegovo poboljšanje. Unutar Stručnog aktiva razmatraju se pitanja od važnosti za obrazovno-vaspitnirad i organizuju ogledni časovi i hospitacije.Dopunska nastava se mjesčno jednom planira, realizuje i evidentira u sveskama nastavnika i u odjeljenjskim knjigama.Dodatna nastava se planira, povremeno realizuje i evidentira u odjeljenskim knjigama.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

1040710407

1040810409

047

5157

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10406

10407

10408

10409

10410

10411

10412

1041310414

104061040710408104091041010411104121041310414

Page 22: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

21

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VI, VIII 2 Broj posjećenih časova: 2

Odjeljenjska vijeća da identifikuju učenike koji postižu slabije rezultate, a predmetni nastavnici uradeprograme rada za dopunsku nastavu i vode evidenciju o tome.

Preporuke

7.16 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.7. Muzička kultura

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

779896619

X

X

X

XX

X

XX

X

Obrazloženje

Nastava muzičke kulture nije stručno zastupljena; nastavnica ima završenu srednju muzičku školu. Nastavnicaprimjenjuje racionalnu kombinaciju različitih oblika i metoda rada. Učenici se dobrim dijelom pri rješavanju nastavnihzadataka usmjeravaju na korišćenje udžbenika, interneta i druge relevantne literature. Primjenljivost izučavanih sadržajaje prisutna u nastavi. Povratna informacija je prisutna u velikom dijelu procesa nastave.Godišnji planovi rada su usvojeni na sjednicama stručnih organa. Ciljevi u planovima nastavnice su korektnoraspoređeni po mjesecima i sa fonsdom časova za realizaciju. Ciljevi koji nijesu centralno planirani su okvirno razrađenipo mjesecima, ali nijesu istaknuti.Nastavnica ima odgovarajuće pripreme za svaki čas. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu. Navedeni suciljevi i nastavni zadaci, planirane relevantne aktivnosti učenika.Škola raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom prema resursima za realizaciju predmetnogprograma. Nastavnica koristi relevantna nastavna sredstva i odgovarajuči didaktički materijal. Nastavnica redovno koristisintisajzer u nastavi.Ocjenjivanje je u potupnosti u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanjaučenika. Ocjenjivanje je redovno i javno. Nastavnica ima bilježnicu u kojoj evidentira postignuća učenika. Ocjene date udnevniku rada u potpunosti odgovaraju pokazanom znanju učenika na posjećenim časovima.Prostor za nastavu i učenje je uređen na konvencionalan način i u njemu se ne vodi dovoljno računa o estetsko-saznajnoj motivisanosti učenika. Nastavnica zajedno sa učenicima osmišljava i izrađuje nastavna srestva i didaktičkimaterijal.Stručni aktiv ima plan i program rada. Plan rada Stručnog aktiva sadrži potrebne elemente. Poslije svakogklasifikacionog perioda analizira se uspjeh učenika ali se ne predlažu mjere za njegovo poboljšanje.Dopunska nastava nije planirana niti se izvodi.Dodatna nastava je korektno planirana i redovno se izvodi.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10422 76

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10415

10416

10417

10418

10419

10420

10421

1042210423

104151041610417104181041910420104211042210423

Page 23: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

22

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VIII i VIII-2 Broj posjećenih časova: 2

6.66 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.2.8. Fizika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

777876555

XXXXXX

XXX

Obrazloženje

Proces nastave i učenja realizuje se u kabinetu za matematiku i fiziku. Dominantan je frontalni oblik rada. Na času uodjeljenju osmog razreda koji radi po starom nastavnom programu rađen je ispravak pismenog zadatka. Izostala jediskusija zadataka sa osvrtom na greške i propuste učenika, kao i analizu fizičkog smisla dobijenih rješenja. Na času uodjeljenju osmog razreda u kojem učenici rade po reformisanom programu, manji broj učenika aktivno je učestvovao uizučavanju novih sadržaja uz realizaciju demonstracionih ogleda i diskusiju. Aktivnosti ostalog broja učenika susmanjene ili potpuno izostaju. Uzročno-posljedična povezanost pojmova, na koju nastavnik ukazuje, pomaže usvajanju izadržavanju izučavanih sadržaja. Rješavanje računskih zadataka tretira se, uglavnom uspješno, kao metoda usvajanja imetoda primjene stečenih znanja. Kombinuje se primjena zadataka – pitanja i računskih zadataka. Problemskausmjerenost i interaktivnost nastave djelimično je zastupljena.U godišnjim planovima rada teme su pravilno raspoređene po mjesecima. Operativni ciljevi raspoređeni su po temamai mjesecima sa odgovarajućim fondom časova za realizaciju. Operativni ciljevi otvorenog dijela programa nijesuposebno istaknuti u planovima.Nastavnik redovno radi pisane pripreme. Pisane pripreme uglavnom su u skladu sa ciljnim i procesno-razvojnimpristupom planiranju obrazovno-vaspitnog procesa. U sadržaju priprema vidljiva je veza cilja učenja sa aktivnostimaučenja. Uglavnom su korektno iskazane i ilustrovane glavne misli i didaktička rješenja.Sačuvana su stara učila kojima škola raspolaže. Nastavnik redovno koristi odgovarajuća nastavna sredstva koja mustoje na raspolaganju. Uglavnom uspješno koristi demonstracione oglede kao ilustraciju svojih objašnjenja.Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje znanja učenika je redovno i blagovremeno. U ocjenjivanju se nastavnik služiusmenim provjeravanjem postignuća i pismenim provjeravanjem postignuća. Zadaci u testovima i pismenim zadacimasu bodovani i uglavnom u skladu su sa ciljevima učenja i standardima znanja. Pri ocjenjivanju pismenih zadataka maloje pisanih komentara i obrazloženja. Srednja ocjena na nivou razreda kreće se od 2.11 (osmi nereformisani razred) do2.35 (sedmi razred). Indikativno je da samo jedan učenik u školi ima ocjenu odličan (5) i svega četiri učenika ocjenu vrlodobar (4). Osam učenika ima ocjenu dobar (3), 35 ocjenu dovoljan (2) i šest učenika ocjenu nedovoljan (1).U učionici postoji odgovarajući didaktički materijal koji nastavnik izrađuje sam i uz angažovanje učenika. Didaktičkimaterijal uglavnom prati izučavanje programskih sadržaja i osim informativne i edukativne funkcije ima i motivacionufunkciju. Mogućnosti primjene računara svedene su na minimum jer nijesu obezbijeđene mogućnosti internetkonekcije.Urađen je Plan rada aktiva za tekuću školsku godinu. Stručni aktiv, na kraju klasifikacionih perioda, razmatra obrazovno-vaspitni rad i postignuća učenika. Daje predloge za unapređivanje rada. Organizovano je školsko takmičenje iz svihnastavnih predmeta. U zapisnicima sa sjednica Aktiva nijesu istaknute aktivnosti na izradi plana ocjenjivanja sausaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja sa operativnim ciljevima i standardima znanja. U tekućoj nastavnoj godininijesu organizovani ogledni časovi iz fizike. U zapisnicima nije navedeno da je Aktiv razmatrao i utvrđivao operativneciljeve otvorenog dijela programa.Urađen je kratak plan dopunske nastave. U odjeljenjskim knjigama evidentirano je da su održana četiri časa dopunskenastave. Dopunska nastava se realizuje zadnje subote u mjesecu. Iz zapisnika sa sjednica Aktiva ne vidi se da seanalizira efektivnost i efikasnost dopunske nastave.Urađen je plan rada dodatne nastave. Realizacija je evidentirana u odjeljenjskim knjigama. Dodatna nastava realizujese zadnje subote u mjesecu. Iz zapisnika sa sjednica Aktiva ne vidi se da se analizira efektivnost i efikasnost dodatnenastave.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

10635

10636

10637

10638

10639

10640

10641

10642

10643

106351063610637106381063910640106411064210643

Page 24: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

23

Planirati operativne ciljeve otvorenog dijela programa.Stručni aktiv treba da se detaljnije bavi razmatranjem stručnih pitanja, stručnim usavršavanjem, poboljšanjemkvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom i usaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.Analizirati uticaj dopunske nastave na poboljšanje uspjeha učenika.Analizirati uticaj dodatne nastave na poboljšanje postignuća učenika.

Preporuke

6.1.3. Izborni predmeti

1063610641

1064210643

00

8088

Broj preporuke

Brojindikatora

Page 25: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

24

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VIII i VII razredu Broj posjećenih časova: 2

Analizirati uticaj dodatne nastave na poboljšanje postignuća učenika.Identifikovati učenike koji postižu slabije rezultate i uraditi program za dopunsku nastavu.

Preporuke

6.52 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.3.1. Ruski jezik

6.1.4. Fakultativni predmeti

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

877577515

XXX

XX

X

X

XX

Obrazloženje

Uvodni dio časova je veoma efikasan uz primjenu intelektualno smislenih i podsticajnih aktivnosti. Oblici rada suraznovrsni: i frontalni i individualni i grupni. Nastavnik redovno primjenjuje racionalnu kombinaciju različitih metodskihpostupaka, uz bogat izbor zadataka tipa vježbi. Insistira na povezivanju starog i novog gradiva.Većina učenika je motivisana za učenje. Evidentan je njihov odgovoran odnos prema obavezama. Nastavnikova objašnjenja i intervencije kod odgovora učenika na časovima su jasni i pravovremeni. Njeguje se dijalogna svim etapama časa.Ostvarena je uspješna korelacija sa drugim predmetima.Kvalitetno su urađeni godišnji planovi. To se isto odnosi i na mjesečne. Planiranje je ciljno i razvojno, a operativni ciljeviodgovaraju predmetnom programu. Prihvaćeni su od strane Stručnog aktiva.Nastavnik posjeduje pripreme, a služi se i starim uz doradu i unošenje korekcija i poboljšanja. Navode se nastavnizadaci i ciljevi sa primarnim aktivnostima i kraćim zaključcima.Škola raspolaže samo sa osnovnim nastavnim sredstvima za izvođenje nastave ruskog jezika. Upotreba didaktičkogmaterijala je veoma skromna. U nastavi se koriste odobreni udžbenici.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi; redovno je čime je obezbijeđena preglednost postignućaučenika.Ocjene su propraćene kratkim usmenim obrazloženjem.Prostor za nastavu je prijatan. Zadovoljeni su zdravstveni i estetski zahtjevi.Nastavnik s vremena na vrijeme, a u zavisnosti od tipa časa izrađuje didaktički materijal (postere i panele i sl.) čimedoprinosi realizaciji zahtjeva savremene nastave.Plan rada Stručnog aktiva uglavnom sadrži sve potrebne elemente (podjelu časova na nastavnike, usaglašavanjemetoda i oblika rada, korelaciju medju srodnim predmetima, planiranje pismenih zadataka).Poslije svakog klasifikacionog perioda uglavnom se analizira uspjeh učenika.Razmatranje stručnih pitanja je svedeno na minimum, a ogledni časovi i hospitacije se rijetko održavaju.Mogućnosti za timski rad nijesu u punoj mjeri iskorišćene.Dopunska nastava se na osnovu raspoložive evidencije ne realizuje, a nije uključena u plan rada nastavnika.Urađen je plan rada dodatne nastave. Realizacija je evidentirana u odjeljenjskim knjigama. Dodatna nastava realizujese zadnje subote u mjesecu. Iz zapisnika sa sjednica Aktiva ne vidi se da se analizira efektivnost i efikasnost dodatnenastave.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

1117911186

00

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

11179

11180

11181

11182

11183

11184

11185

1118611187

111791118011181111821118311184111851118611187

Page 26: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

25

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 2 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: II Broj posjećenih časova: 1

Razvijati pedagošku komunikaciju koja će omogućiti svakom učeniku da doživi osjećaj sopstveneuspješnosti.Usaglasiti nastavne metode sa aktivnostima i ciljevima učenja; instrukcije pojednostaviti.Planove prilagoditi sopstvenom stilu rada uz periodični osvrt na realizaciju planiranog.Pripreme za čas moraju biti sadržajne, funkcionalne i prilagođene metodici nastave predmetnog programa.Voditi računa i o redovnosti pripremanja.Pisanje u nastavi engleskog jezika počinje tek nakon što učenici savladaju latinično pismo na maternjemjeziku. Učenici ne smiju biti dovedeni u zabludu da se engleski jezik može pisati ćiriličnim pismom.Tokom cijele nastavne godine obezbijediti minimalnu radnu temperaturu, koja prema evropskim standardima

Preporuke

5.74 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.4.1. Engleski jezik

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

5556876

XXXX

XXX

Obrazloženje

Organizacija rada na času je uspješna u odabiru aktivnosti i nastavnih sredstava. Nastavne metode i oblici rada sumanje uspješni. Na posjećenom času realizovane su kratke uvodne aktivnosti i duža jezička igra. U uvodnimaktivnostima obnovljene su konstrukcije „Volim“ (I like), „Ne volim“ (I don’t like) sa vokabularom za hranu. Igra je kreiranana interesantan način. Trebalo je da učenici saberu ili oduzmu dva broja, pronađu sliku pojma prema dobijenom broju iopišu pojam (naziv, boja, broj). Prilikom realizacije učinjena je greška u tome što su učenici pasivno čekali da imnastavnica sabere (ili oduzme) brojeve na maternjem jeziku, a slabo su se snalazili i u opisu pojmova. Većinu rješenjanastavnica je saopštila a učenici bojažljivo ponavljali za njom. Loša participacija učenika učinila je čas nedinamičnim. Tokom svih aktivnosti bila je prisutna znatna verbalna aktivnost nastavnice na maternjem jeziku, povremeno oštar tonprema učenicima koji ne reaguju na podsticaje.Nastavnica nema svoje planove rada, već koristi planove nastavnice koja je radila na početku nastavne godine, paocjena njenog planiranja ne može biti formirana.Pripreme za čas pišu se na tipskim obrascima koji nijesu prilagođeni metodici nastave engleskog jezika, naročito udijelu nastavnih metoda. Pripreme su pisane u kratkim tezama, pa su nedovoljno funkcionalne. Operativni ciljevi sujasno i korektno formulisani.Nastavnica koristi odgovarajuća nastavna sredstva: cd/dvd-player, udžbenik sa pratećim komponentama, tablu iučionički inventar, kao i didaktički materijal (slike i radne listiće) koje izrađuje na vrlo umješan i kreativan način, ali jojnedostaje umješnost u primjeni istih. U školskim sveskama učenika zapažena je nedopustiva greška – pisanje engleskih riječi ćiriličnim pismom premaizgovoru (stvarnom ili približnom).Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Rredovno je i blagovremeno. Ocjena ima informativnu i motivacionuulogu. Nastavnica ne vodi sopstvenu evidenciju o postignućima.Specijalizovana učionica u kojoj se odvija nastava predstavlja estetski i saznajno ugodan i podsticajan izvor znanja.Audio-vizuelna nastavna sredstva su lako dostupna za redovnu upotrebu. Razmještaj u učionici omogućava različiteoblike rada. Vertikalne površine (zidovi, prozorska stakla) ukrašeni su radovima nastavnika i dijelom učenika višihrazreda. Zbog položaja prostorije i lokacije škole nepovoljni su mikroklimatski uslovi.

Stručni aktiv radi na unapređenju nastave stranih jezika, kao obaveznog, izbornog i fakultativnog predmeta. Analizaefekata fakultativne nastave i postignuća učenika I ciklusa je manjkava.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

10433

104331043410435

10436

10438

42

000

0

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10433

10434

10435

10436

10437

10438

10439

104331043410435104361043710438104391044010441

Page 27: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

26

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

(OHSAS) iznosi 15-18° C, u zavisnosti od aktivnosti koje se odvijaju u prostoriji.

Preporuke

6.58 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.5. Obavezni izborni sadržaji

7. Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima

7.1. Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima.

3015151111108

Postignuća na provjeri znanja i eksternoj provjeri znanjaPostignuća po klasifikacionim periodimaPostignuća učenika na višim nivoima takmičenjaPostignuća učenika na školskom takmičenjuVaspitna postignuća: neopravdani izostanci, vladanje ...Postignuća učenika sa posebnim potrebamaPostignuća po klasifikacionim periodima i na kraju prethodnegodine

7855875

XX

XX

XX

X

Obrazloženje

Učenici postižu uspješne rezultate na svim oblicima provjere znanja. Znanja koja su stečena tokom nastave suprimjenjiva u praksi.Prosječne ocjene učenika po odjeljenjima i razredima tekuće godine su oko 2,68, a procenat prelaznosti je veći od 70%.U nižim razredima srednja ocjena je veća u odnosu na starije razrede. Ocjenjivanje je uglavnom pravično. Škola redovnoizvodi sumarne podatke o postignućima učenika. Procenat prelaznosti po klasifikacionim periodima je oko 80%, a nakraju prošle godine je bio veći od 90%.Srednja ocjena na kraju 2009/2010. godine na nivou škole iznosila je 3,72.Jedan učenik je nosilac diplome ,,Luča”. Mali broj je polagao popravni ispit – svega 2 učenika.

Učenici pojedinačno učestvuju na državnom takmičenju, ali bez osvojenih prvih mjesta. U sekcijama i vannastavnimaktivnostima zastupljeno je oko 70% učenika, a što je rezultat podsticajnih mjera i preporuka nastavnog osoblja. Jedanučenik je dobio specijalnu nagradu za učešće na književnom konkursu ,,Jordan Damjanović” na nivou osnovnih školaod strane Centra za kulturu ,,Vojislav Bulatović Strunjo”.Redovno se održavaju školska takmičenja iz pojedinih predmeta: matematike, hemije, biologije, jezika, a održavaju se isportska takmičenja. Plasman učenika je zadovoljavajući. To se odnosi i na vannastavne aktivnosti. Pojedini učenici suosposobljeni za rešavanje problema, ali ima i onih koji nijesu motivisani pa je njihov uspjeh ispod očekivanja.Broj izostanaka po učeniku je tolerantan i omogućava nesmetano odvijanje obrazovno-vaspitnog procesa.Disciplina učenika je na nivou. Preovladava primjerno vladanje. Poštuju se norme kućnog reda i promovišu pozitivnevrijednosti.Solidan je broj pohvaljenih učenika.U školi nema učenika sa posebnim potrebama.Prosječne ocjene učenika po odjeljenjima i razredima prethodne godine su veće od 2,50, a procenat prelaznosti naklasifikacionim periodima je veći od 65%. U nekim slučajevima ili predmetnim oblastima postižu se dobra, ali ima ilošijih postignuća.Broj dobitnika diplome ,,Luča” je u odnosu na uslove u školi i broj učenika – mali.Neznatan broj učenika se upućuje na popravni ispit koji uglavnom polože.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

10442

10443

10444

10445

10446

1044710448

10442104431044410445104461044710448

Page 28: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada

27

Obaveza direktora škole je da sa Izvještajem upozna nastavnike, Savjet roditelja, Školski odbor i Organ lokalne samoupravenadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja ( član 13. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno -vaspitnog rada u ustanovama "Službeni list RCG", br. 18/04).

Na Osnovu ovog Izvještaja škola treba da uradi Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno - vaspitnog rada i dostavi ga Zavoduza školstvo u roku od 30 dana od dana prijema ovog izvještaja (član 12. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanjakvaliteta obrazovno - vaspitnog rada u ustanovama "Službeni list RCG", br. 18/04).

- Opšta preporuka:

Shodno stavu 2. člana 8. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno - vaspitnog rada u ustanovama,na ovaj Izvještaj škola može izjaviti prigovor direktoru Zavoda za školstvo u roku od 15 dana od dana prijema ovog Izvještaja.

- Pravna pouka:

Vođa tima nadzornika

___________________________

DIREKTOR

_________________________Pavle Goranović

Dostavljeno:

JU OŠ "Milovan Jelić" - Bijelo Polje Arhivi Zavoda za školstvo Ministarstvu prosvjete i nauke - Prosvjetnoj inspekciji