Click here to load reader

IZVJEŠTAJ O PRA ĆENJU KVALITETE ZRAKA NA PODRU ČJU · PDF file 2013. 12. 30. · Kvaliteta zraka na podru čju Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Mariš ćina 2 Nastavni

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠTAJ O PRA ĆENJU KVALITETE ZRAKA NA PODRU ČJU · PDF file 2013. 12....

 • 1

  Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu zraka

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA

  NA PODRUČJU ŽCGO MARIŠĆINA

  Izvještaj za razdoblje 01.01.2012. - 31.12.2012.

  Rijeka, ožujak 2013.

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  2

  Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

  Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu zraka

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA

  NA PODRUČJU ŽCGO MARIŠĆINA

  Izvještaj za razdoblje 01.01.2012. - 31.12.2012.

  Rijeka, ožujak 2013.

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  3

  Naslov: Izvještaj o praćenju kvalitete zraka

  na području ŽCGO Marišćina Izvještaj za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012.

  Izvršitelj: Nastavni Zavod za javno zdravstvo

  Primorsko-goranske županije Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu zraka Naručitelj: Ekoplus d.o.o.

  Kružna 8/1 Rijeka, HR- 51000

  Ugovor br.: 08-810-109/71-12 od 30.04.2012.

  Podatke validirao i obradio:

  Velimir Zubak, struč.spec.ing.

  Izvještaj izradili: Goran Crvelin, dipl.san.ing. Velimir Zubak, struč.spec.ing.

  Odsjek za kontrolu zraka Zdravstveno-ekološki odjel Voditelj: Voditelj: Goran Crvelin, dipl.san.ing. Dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.san.ing. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Ravnatelj: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  4

  SADRŽAJ

  str. UVOD 1 1. ZAKONSKA OSNOVA 2 2. METODE MJERENJA 4 3. REZULTATI I DISKUSIJA 5

  3.1. Sumporov dioksid (SO2) 5 3.2. Vodikov sulfid (H2S) 7 3.3. Dušikov dioksid (NO2) 9 3.4. Ozon (O3) 11 3.5. Lebdeće čestice (PM10) 14 3.6. Amonijak (NH3) 16 3.7. Ugljikov monoksid (CO) 18 3.8. Benzen, toluen, etilbenzen i ksilen (BTEX) 3.8.1. Benzen 3.8.2. Toluen 3.8.3. Ksilen 3.8.4. Etilbenzen

  20 20 22 24 26

  4. KATEGORIZACIJA PODRUČJA PREMA STUPNJU ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA 5. PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA

  28

  29 6. ZAKLJUČAK 32 7. LITERATURA 33 DODATAK: Podaci o mreži, postaji i mjernim tehnikama

 • 1

  UVOD Tijekom 2012. godine, nakon završetka probnog rada i primopredaje imisijske mjerne postaje od strane izvođača radova MLU G.m.b.H. iz Mödlinga, Austrija, tvrtka Ekoplus d.o.o. ugovorila je sa Nastavnim Zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije praćenje kvalitete zraka na području budućeg ŽCGO Marišćina. Zavodu su povjereni poslovi monitoringa kvalitete zraka, ali i tehničkog održavanja postaje i umjeravanja analizatora. Od početka srpnja postaja je uključena u lokalnu mrežu za praćenje kvalitete zraka Primorsko-goranske županije, te su podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku dostupni javnosti na internetskim stranicama Zavoda (www.zzjzpgz.hr/zrak) u realnom vremenu na satnoj razini. Osim dostupnosti podataka, na ovaj način osigurava se i kontinuitet praćenja kvalitete zraka na ovom području od početka rada automatske postaje u rujnu 2007. godine. U izvještaju su prikazani rezultati praćenja kvalitete zraka u okolišu budućeg Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  2

  1. ZAKONSKA OSNOVA Prema Zakonu o zaštiti zraka (1), rezultati mjerenja uspoređuju se s odredbama Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (2). Ova Uredba je stavljena van snage od 01.01.2013. godine s donošenjem nove Uredbe (3), ali se rezultati mjerenja u 2012. godini interpretiraju prema staroj Uredbi. Isto tako, na snagu je stupio novi Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (4), ali njegove odredbe će se primjenjivati na rezultate mjerenja u 2013. godini. Prema definiciji iz Zakona:

  - granična vrijednost (GV) je razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

  Prema članku 24. Zakona o zaštiti zraka (1) kvaliteta zraka određenog područja svrstava se u dvije kategorije za svaki parametar koji se prati:

  o I kategorija – čist ili neznatno onečišćen zrak (CGV)

  gdje je C izmjerena koncentracija, a GV granična vrijednost. U tablici I navedene su granične odnosno tolerantne vrijednosti kakvoće zraka prema navedenoj Uredbi (2) za onečišćujuće tvari koje se ispituju u zraku na području budućeg ŽCGO Marišćina na Viškovu. Svi validirani podaci uzeti su u obradu, što znači da neke prosječne mjesečne vrijednosti nisu relevantne, ukoliko je obuhvat podataka manji od 60%, odnosno 18 dana u pojedinom mjesecu. Dnevne koncentracije su preračunate samo ako je evidentirano više od 50% 1-satnih koncentracija za pojedini dan. Kategorizacija kakvoće zraka provedena je prema parametrima koji imaju obuhvat podataka najmanje 90% kako je i propisano Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka (5). Također je kategorija kakvoće zraka utvrđena za parametre kod kojih je premašen broj dozvoljenih prekoračenja unutar godine dana, neovisno o obuhvatu podataka. Uvjetna kategorizacija dana je za parametre koji imaju pokrivenost podacima od 75 do 90%, na način na koji to radi i Agencija za zaštitu okoliša u svojim izvješćima (6).

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  3

  Tablica I: Granične (GV) i tolerantne vrijednosti (TV) koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s

  obzirom na zdravlje ljudi (µg/m3) za 2012. godinu

  Onečišćujuća tvar

  Vrijeme usrednjavanja

  GV Dozvoljeno

  n>GV u 1 god TV

  Dozvoljeno n>TV u 1 god

  SO2

  1 sat 350 24 puta * 24 puta 24 sata 125 3 puta -

  1 godina 50 - -

  1 sat 200 18 puta 225 18 puta NO2 24 sata 80 7 puta 90 7 puta

  1 godina 40 - 45

  NH3 24 sata 100 7 puta -

  1 godina 30

  H2S 1 sat 7 7 puta *

  24 sata 5 7 puta - 1 godina 2 - -

  CO (mg m-3) 8-h pomično, max 10 - *

  PM10 24 sata 50 35 puta * 35 puta

  1 godina 40 - * benzen 1 godina 5 *

  (*) – TV dostigla GV 31.12.2010. Tablica II: Kategorije zraka prema koncentraciji ozona za 2012. (µg/m3)

  Vrijeme

  usrednjavanja TV

  (CV) II kategorija

  >TV

  O3 8- h pomični prosjek 120 >25 dana*

  24 sata 110 >7 puta* * Uredba o ozonu u zraku (6) stavljena je van snage donošenjem nove Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (3). Kako je u Uredbi (6) naveden datum dosizanja tolerantne (ciljne) vrijednosti u 2010. godini, za 2011. i 2012. godinu vrijede stroži kriteriji i ne tolerira niti jedan dan sa prekoračenjem tolerantne vrijednosti. Popis skraćenica: N - broj podataka OP(%) - obuhvat podataka, razdoblje ispitivanja pokriveno izmjerenim

  pouzdanim podacima Csr - prosječna mjesečna vrijednost CM - maksimalna dnevna koncentracija Cmin - minimalna dnevna/satna koncentracija n>GV - broj uzoraka kojih je koncentracija iznad odgovarajuće granične vrijednosti n>TV - broj uzoraka kojih je koncentracija iznad odgovarajuće tolerantne vrijednosti C50 - medijan, vrijednost od koje je 50% podataka niže C98 - 98-percentil, vrijednost od koje je 98% podataka niže

 • Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije: Monitoring ŽCGO Marišćina

  4

  2. METODE MJERENJA Automatska postaja Marišćina opskrbljena je analizatorima za praćenje trenutnih koncentracija onečišćujućih tvari, i to:

  1. sumporova dioksida (SO2), koji se osniva na mjerenju fluorescencije UV svjetlom pobuđenih molekula SO2, analizator MLU T43i (Thermo Scientific), 2006.,

  2. vodikova sulfida (H2S) koji se određuje na isti način nakon konverzije vodikova sulfida u sumporov dioksid, analizator MLU T17c (Thermo Scientific), 2006.,

  3. dušikova dioksida (NO2) što mjeri kemiluminiscenciju nastalu u reakciji NO i O3, analizator MLU T42i (Thermo Scientific), 2006.,

  4. amonijaka (NH3) , koji se određuje na isti način kao NOx nakon konverzije amonijaka u NO, analizator, MLU T45c (Thermo Scientific), 2006.,

  5. ozona (O3), analizator MLU T49i (Thermo Scientific) koji se osniva na apsorpciju UV zračenja, 2006.,

  6. ugljikova monoksida (CO), koji se osniva na mjerenju apsorpcije IR zračenja, analizator MLU 48i (Thermo Scientific), 2006.,

  7. BTEX što radi na osnovu određivanja benzena, toluena etilbenzena i ksilena plinskom kromatografijom, analizator MLU AIRMOTEC AIRTOXIC PID (Airmotec), 2006.,