of 31 /31
1 | Page Izvještaj o poslovanju TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. 01.01.- 31.12.2016.g. Varaždin, lipanj 2017.g.

Izvještaj o poslovanju · financiranja za poboljšanja i popravke. Na taj način dosta su opterećene financije TPV-a. Bilo bi najbolje kad bi se CKI premjestio bliže samoj matičnoj

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izvještaj o poslovanju · financiranja za poboljšanja i popravke. Na taj način dosta su...

 • 1 | P a g e

  Izvještaj o poslovanju

  TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o.

  01.01.- 31.12.2016.g.

  Varaždin, lipanj 2017.g.

 • 2 | P a g e

  SADRŽAJ

  UVODNE NAPOMENE – OSNOVNI PODACI ............................................................................................... 3

  1. ORGANIZACIJSKA SHEMA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN D.O.O. ........................... 5

  2. VIZIJA, MISIJA I CILJEVI TECHPARK-A ................................................................................... 5

  3. STRUKTURA ZAPOSLENIH TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN D.O.O. ........................... 5

  4. POSLOVNI PROSTOR I IZVORI FINANCIRANJA ................................................................... 6

  4.1. Izvori financiranja .................................................................................................................................. 6

  4.2. Poslovni prostor ..................................................................................................................................... 6

  5. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12. 2016. GODINE ......... 7

  6. AKTIVNOSTI TECHPARK-A I OSTVARENI REZULTATI U 2016. GODINI .......................... 11

  6.1. Priprema i provedba EU projekata .................................................................................................. 11

  6.1.1. Rezultati projekata provođenih tijekom 2016. godine .................................................... 11

  6.1.2. Priprema projektne dokumentacije za stanare i tržište ................................................. 17

  6.1.4. Program provjere inovativnog koncepta (PoC).................................................................. 18

  6.2. Neprofitabilne aktivnosti .................................................................................................................. 20

  6.2.1. Voogle konferencija 2016, Varaždin ...................................................................................... 21

  6.2.2. FT2C (Fast track to Chicagoland - Proboj na tržište SAD-a – trodnevni trening ......... 22

  6.3. Proces inkubacije u okviru Tehnološkog parka Varaždin .......................................................... 24

  7. PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU ................................................................................ 28

  ZAKLJUČAK ................................................................................................................................ 29

  POPIS TABELA ........................................................................................................................... 30

  POPIS SLIKA ............................................................................................................................... 31

 • 3 | P a g e

  UVODNE NAPOMENE – OSNOVNI PODACI

  Tehnološki park Varaždin d.o.o. (dalje: TPV) kao pravna osoba utemeljen je Društvenim

  ugovorom kojeg su 12. veljače 2007.g. sklopili osnivači Grad Varaždin i Veleučilište Varaždin,

  na temelju projekta “Tehnološki park u Varaždinu” pokrenutog 2003.g.

  Suglasnošću dotadašnjih članova TPV-a, Statut društva je izmijenjen 5. studenog 2007.g.

  pristupanjem novog člana, tako da se sukladno odredbi članka 457. Zakona o trgovačkim

  društvima poveća temeljni kapital uplatom novog temeljnog uloga u novcu u visini od

  10.000,00 kn od strane novog člana Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište

  u Zagrebu. Time je novi član postao imatelj 1/3 udjela temeljnog kapitala.

  Pravni oblik je društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva je u Varaždinu,

  Zagrebačka 89.

  TPV je 26. veljače 2007.g. upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Tt-07/271-2

  MBS: 070077626 s temeljnim kapitalom kn 20.000,00. Ulog svakog osnivača iznosio je

  10.000,00 kuna. Nakon izmjene Statuta 5. studenoga 2007.g. u Trgovački sud u Varaždinu 29.

  studenog 2007.g. upisane su izmjene društva: pristupanje novog člana, imenovanje člana

  uprave, povećanje temeljnog kapitala, promjena društvenog ugovora.

  TPV je 15. svibnja 2008.g, razvrstano od Državnog zavoda za statistiku RH klasa: 951-03/08-

  01/35, Urbroj:555-08-03-08-1 pod nazivom: Tehnološki park Varaždin društvo s ograničenom

  odgovornošću za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća. Društvo je razvrstano u

  djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Pravni ustrojbeni oblik:

  d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima, brojčana oznaka 92, brojčana oznaka razreda

  7022. NKD 2002 je 74140, a matični broj poslovnog subjekta je: 2192284.

  TPV je 1. ožujka 2007.g. prijavljeno u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Dana

  7. ožujka 2007.g. za TPV je otvoren račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb

  d.d., u Podružnici Varaždin. IBAN žiroračuna je HR10 23400091110262340.

  Obavljanje računovodstvenih poslova povjereno je RKB-Računovodstveno

  knjigovodstvenom birou u Varaždinu. Prema navedenome, ostvarene su sve formalno-

  pravne i organizacijske pretpostavke koje omogućuju realizaciju aktivnosti i ciljeva TPV. Od

  1. siječnja 2013.g. računovodstveno-knjigovodstvene poslove obavlja Valdez d.o.o., Kneza

  Trpimira 40b, Varaždin.

  Dana 4. prosinca 2014.g. promjenjen je Društveni ugovor prema kojemu je Sveučilište Sjever

  svoj udio od 10.000,00kn podijelilo na dva udjela i to jedan u iznosu od 4.800,00kn i jedan u

  iznosu od 5.200,00kn. Istim ugovorom je izvršena promjena glasačkih prava na način da

  članovi društva na svakih 200,00kn nominale imaju pravo na jedan glas na Skupštini.

  Promjena društvenog ugovora provedena je u sudskom registru 23. prosinca 2014.g.

 • 4 | P a g e

  Dana 5. prosinca 2014.g. temeljem Ugovora o prijenosu udjela između Sveučilišta Sjever i

  Grada Varaždina, Seučilište Sjever 1 (jedan) udio nominale 5.200,00kn prenosi na Grad

  Varaždin.

  Odlukom Skupštine društva održane 8. i 9. lipnja 2015.g. povećan je temeljni kapital s iznosa

  od 30.000,00 kn za iznos od ukupno 260.100,00 kn i to:

  - reinvestiranjem ostvarene dobiti društva za 2014.g. sukladno čl. 459. Zakona o trgovačkim

  društvima i čl. 6. Zakona o porezu na dobit u iznosu od 260.000,00 kn;

  - uplatom u novcu na račun društva u iznosu od ukupno 100,00 kn; od strane člana Grada

  Varaždina 66,67 kn i od strane člana SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FAKULTETA ORGANIZACIJE I

  INFORMATIKE 33,33 kn, tako da ukupni temeljni kapital društva, nakon povećanja, iznosi

  290.100,00 kn.

  Popis članova na dan 31.12.2016.g. prema knjizi udjela je:

  1. Grad Varaždin - 1 (jedan) udio nominale 96.7000,00 kn

  3. FOI, Varaždin - 1 (jedan) udio nominale 96.700,00 kn

  4. Sveučilište Sjever - 1 (jedan) udio nominale 46.400,00 kn

  5. Grad Varaždin - 1 (jedan) udio nominale 50.300,00 kn

  • Grad Varaždin ima 50,67% udjela u vlasništvu te 735 glasova na Skupštini,

  • FOI – ima 33,33% udjela u vlasništvu te 483,5 glasova na Skupštini,

  • Sveučilište Sjever – ima 16% udjela u vlasništvu te 232 glasova na Skupštini

  Odlukom Skupštine društva održane 8. i 9. lipnja 2015.g. izabran je Nadzorni odbor TPV.

  Članovi NO: Željko Bunić, predsjednik NO, Damir Vusić, zamjenik predsjednika NO, Nina

  Begičević, Davor Hižak, Emilija Skočibušić.

  3. srpnja 2015.g. Trgovački sud u Varaždinu proveo je upis povećanja temeljnog kapitala,

  promjene članova nadzornog odbora i sukladno tome promjenu odredbi Društvenog

  ugovora.

  27. listopada 2015.g. Trgovački sud u Varaždinu proveo je upis promjena člana uprave te je

  upisan Josip Borak.

 • 5 | P a g e

  1. ORGANIZACIJSKA SHEMA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN D.O.O.

  Slika 1. Organizacijska shema TPV-a

  2. VIZIJA, MISIJA I CILJEVI TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN D.O.O.

  Vizija - kreiranje poticajnog, globalno priznatog i poznatog inovacijskog i tehnološkog eko

  sustava za izgradnju društvene i ekonomske dobrobiti Varaždina i regije.

  Misija - povezivanje dionika, poticanje transfera znanja i tehnologije, podrška razvoju

  kreativnosti i talenata u svrhu ubrzanog tehnološkog razvoja i komercijalizacije inovacija.

  Ciljevi djelovanja TPV-a su:

  • Povećati broj radnih mjesta, prihode i investicije u nove i postojeće inovativne tvrtke

  • Sustavno unaprjeđivati poduzetnički ekosustav za tehnološki inovativne tvrtke

  • Pokrenuti razvoj industrije poticanjem suradnje i umreženosti gospodarstva i

  akademske zajednice

  • Privlačiti i zadržavati studente i inovativne pojedince u tehnološki inovativno

  poduzetništvo.

  3. STRUKTURA ZAPOSLENIH TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN D.O.O.

  U TPV-u na dan 31. prosinca 2016.g. zaposleno je 6 djelatnika. Zaposlenici Karlo Kukec,

  Emilija Skočibušić, Nina Cerovec, Sandra Mur i Nevenka Rusman zaposleni su na neodređeno

  Skupština

  Nadzorni odbor

  Direktor

  Inkubacija Projekti FinancijeOpći

  poslovi

 • 6 | P a g e

  vrijeme, zaposlenica Monika Levanić je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog

  odnosa, a Josip Borak na određeno vrijeme do 9. Listopada 2019.g.

  Tabela 1. Popis zaposlenika TPV-a na dan 31. prosinca 2016.g.

  4. POSLOVNI PROSTOR I IZVORI FINANCIRANJA

  4.1. Izvori financiranja

  Aktivnosti TPV-a financiraju se iz različitih izvora:

  • implementacijom projekata financiranih iz EU i domaćih fondova,

  • naplate stanarine stanarima TPV-a

  • pružanjem konzultantskih usluga na tržištu

  • potpora osnivača

  4.2. Poslovni prostor

  Zgrada TPV-a nalazi se na atraktivnoj lokaciji u Varaždinu u Zagrebačkoj 89. To je cesta koja

  vodi od ulaza u grad do centra grada. Zgrada je sagrađena 1960. godine. Danas je zgrada u

  vlasništvu Grada Varaždina, a dana je na korištenje TPV-u odlukom Gradskog poglavarstva

  2. travnja 2007.g., na razdoblje od 10 godina za potrebe provođenja process inkubacije

  tehnološki inovativnih poduzeća. Početkom 2007. investirano je u infrastrukturu zgrade kako

  bi se ona u potpunosti odvojila od nekadašnjeg vlasnika Varteks d.d. Izgrađena je nova

  kotlovnica, osamostaljenje priključka plina, vode i struje. Troškovi su iznosili gotovo 700.000

  kn. Zgrada je tijekom 2008.g. u potpunosti obnovljena i proširena u sklopu projekta koji je

  odobrio BICRO putem programa TECHRO. Uz novac Svjetske banke koji je osiguran preko

  projekta iz programa TECHRO, novac u obnovu zgrade uložio je i Grad Varaždin.

  Rekonstrukcijom zgrade TPV-a dobiveno je novih 2.000 m2 te ukupna površina zgrade TPV-a

  danas iznosi 3300 m2. Početkom 2009.g. stanari su useljeni u nove prostore. Tijekom 2009.g.

  zgrada je dodatno opremljena nužnom informatičkom opremom (konferencijska dvorana).

  Tijekom 2010. godine počinju pripreme za proširenje prostornih kapaciteta TPV-a koje će se

  nastaviti i tijekom sljedećih godina. Strateški plan je da do 2020 g. TPV ima oko 25.000 m2.

  No Ime i prezime Radno mjesto

  1. Josip Borak Direktor

  2. Karlo Kukec Pomoćnik direktora za tehnologije

  3. Emilija Skočibušić Konzultant za EU fondove i financije

  4. Sandra Mur Administrativni referent

  5. Nina Cerovec Stručni suradnik

  6. Nevenka Rusman Čistačica

  7. Monika Levanić Stručni suradnik za opće i tehničke poslove

 • 7 | P a g e

  Dugoročni plan je apliciranje projekata na strukturne fondove EU kako bi se dio investicije

  financirao iz EU fondova.

  Od 1. siječnja 2010. g. TPV upravlja i Centrom kreativne industrije (dalje: CKI). Bivša vojna

  pekara u Ulici Pavleka Miškine 39, veličine 256 m2 prostora za iznajmljivanje, 150 m2

  konferencijskog prostora te 50-ak m2 zajedničkih prostorija (hodnik, sanitarni čvorovi, ulaz)

  obnovljena je sredstvima UNDP-a i Grada Varaždina (200.000 kn), MINGORP-a (100.000 kn) i

  sredstvima TPV-a (90.000 kn).

  CKI važan je segment poslovanja TPV-a. Zgrada u kojoj se CKI trenutno nalazi trošna je i

  zahtijeva konstantna ulaganja u popravke i održavanja. Budući da nije riješeno vlasništvo

  zgrade, istu nije moguće prijavljivati na razne fondove te na taj način doći do izvora

  financiranja za poboljšanja i popravke. Na taj način dosta su opterećene financije TPV-a. Bilo

  bi najbolje kad bi se CKI premjestio bliže samoj matičnoj zgradi TPV-a, ili kad bi mu se

  dodijelila neka druga zgrada koja ima riješene vlasničke odnose. Na taj način CKI bi se mogao

  prijavljivati na fondove iz kojih bi se onda financiralo poboljšanje prostora i usluga stanarima.

  Također, važno je u brigu i rad sa stanarima CKI uključiti i sinergijski efekt koji pruža druženje

  u zajedničkim prostorima TPV-a.

  5. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12. 2016. GODINE

  Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog

  izvještavanja ("Narodne novine", br.30/08, br.4/09, br.58/2011, br. 140/2011) uključujući

  izmjene koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi

  Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br.109/07, 54/13). Dokumenti u kojima je

  prikazana struktura godišnjih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

  nalaze se u prilogu.

 • 8 | P a g e

  Slika 2. Ostvareni prihodi u razdoblju 2007.-2016. godine

  Slika 2. prikazuje ostvarene prihode iskazane u kunama za razdoblje od 2007. do 2016.

  godine te omogućuje usporedbu njihova kretanja po pojedinim godinama.

  Značajan iznos prihoda TPV-a činio je iznos amortizacije dugotrajne imovine po osnovi

  ulaganja u obnovu i rekonstrukciju zgrade finaciranu iz bespovratnih sredstava (1.518.252,52

  kn za 2014. godinu).

  Budući da je do kraja 2014. godine amoritziran gotovo cijeli iznos dugotrajne imovine po

  osnovi ulaganja u obnovu i rekonstrukciju zgrade, u prihod za 2015. i 2016. godinu po toj

  osnovi ušao je znatno manji iznos u odnosu na prethodne godine što je utjecalo na

  smanjenje ukupnih prihoda, ali ujedno i na smanjenje ukupnih rashoda.

  Također, tijekom 2015. i 2016. godine TPV provodio je aktivnosti na projektu Izrada projektne

  dokumentacije za novi Tehnološki park Varaždin – CKOIE što je predstavljalo ograničavajući

  faktor kod pružanja ostalih usluga Parka na tržištu po osnovi kojih se ostvaruju prihodi.

  Zbog navedenih razloga ukupni prihodi i ukupni rashodi TPV-a za 2015. i 2016. godinu niži

  su u odnosu na 2014. godinu.

  Tabela 2. Struktura prihoda

  0

  500000

  1000000

  1500000

  2000000

  2500000

  3000000

  3500000

  4000000

  4500000

  5000000

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  ukupni prihodi

  ukupni prihodi

 • 9 | P a g e

  Kategorija prihoda 2015.g. 2016.g.

  PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I

  USLUGA 1.339.865,00 1.346.285,00

  - Prihodi od najma virtualnog ureda

  i ostalo 23.450,55 35.189,53

  - Prihodi od najmnina za prostor 855.778,03 895.806,89

  - Prihodi od komunalnih troškova 286.449,21 297.321,91

  - Prihodi od najamina CKI 32.839,18 29.165,41

  - Prihodi od komunalnih troškova

  CKI 40.994,51 37.326,12

  - Prihodi od prodaje robe na malo 0 0

  - Prihodi od usluga za istraživanja i

  razvoj 83.979,94 51.000,00

  - Prihodi od prodaje ostalih usluga 202,31 475,20

  - Prihodi od prodaje u inozemstvu 16.171,21 0

  FINANCIJSKI PRIHODI (kamate, tečajne

  razlike, sudjelujući interesi) 17.974,00 9.757,00

  OSTALI POSLOVNI PRIHODI 1.195.961,00 985.166,00

  - Prihodi od refund. dotacija,

  subvencija i nadoknada 0 64.100,00

  - Odgođeno priznavanje prihoda 237.824,91 468.286,34

  - Odgođeni prihodi od potpora za

  projekte 798.186,87 290.676,51

  - Prihodi od naplate šteta 0 6.865,00

  - Prihodi od otpisa obveza i

  popusta 9.679,60

  - Prihodi od državnih potpora 0 6.751,08

  - Prihodi od naknadno naplaćenih

  potraživanja 741,60 0

  - Prihodi od prodaje dugotrajne

  materijalne imovine 2.160,0 700,00

  - Prihodi od amortizacije

  dugotrajne imovine 147.367,92 147.367,96

  - Ostali nepredviđeni prihodi 418,88

  UKUPNO PRIHODI 2.553.800,00 2.341.208,00

 • 10 | P a g e

  Tabelom 2. prikazana je struktura prihoda u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu. Prihodi

  od prodaje proizvoda i usluga u 2016. g. bilježe porast u odnosu na 2015. godinu. Tijekom

  2014., 2015. i 2016. godine značajno se krenulo s projektom izrade dokumentacije za TPV-

  CKOIE, pa su aktivnosti koje su bile usmjerene na nova tržišta /nove fondove i izvore

  sredstava/ bile provođene u manjem opsegu.

  Tabela 3. Struktura rashoda

  Poslovni rashodi 2015. godina 2016. godina

  1. Troškovi osoblja 1.083.727,00 904.406,00

  2. Materijalni troškovi 721.493,00 783.060,00

  3. Amortizacija 161.163,00 159.024,00

  4. Ostali troškovi 190.400,00 229.238,00

  5. Ostali poslovni rashodi 19.616,00 30.799,00

  6. Vrijednosno usklađenje 10.475,00 0

  Financijski rashodi 2015. godina 2016. godina

  1. Kamate, tečajne razlike i ostali

  rashodi 17.958,00 3.429,00

  UKUPNO 2.204.832,00 2.109.956,00

  U tabeli 3. prikazane su stavke rashoda TPV-a u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

  Tabela 4. Sufinanciranje od strane Grada Varaždina

  Sufinanciranje Grada Varaždina: 2015.godina 2016.godina

  Financiranje programa rada –TPV-

  CKOIE 180.000,00 90.000,00

  UKUPNO: 180.000,00 90.000,00

  U tabeli 4. prikazani su podaci o iznosima sufinanciranja Grada Varaždina. Tijekom 2016.

  godine Grad Varaždin doznačio je novčana sredstva u svrhu financiranja programa rada u

  okviru projekta TPV-CKOIE.

 • 11 | P a g e

  6. AKTIVNOSTI TECHPARK-A I OSTVARENI REZULTATI U 2016. GODINI

  U nastavku teksta nabrojene su aktivnosti koje su provedene u TPV-u tijekom 2016. godine

  te vidljivi rezultati koji su proizašli iz provedenih aktivnosti.

  Aktivnosti su podijeljene po logičkim skupinama - aktivnosti pripreme i provedbe projekata

  te profitabline i neprofitabilne aktivnosti.

  6.1. Priprema i provedba EU projekata

  TPV u okviru svoje djelatnosti sudjeluje u prijavi i implementaciji projekata financiranih iz

  fondova Europske unije i domaćih fondova.

  6.1.1. Rezultati projekata provođenih tijekom 2016. godine

  Tijekom 2016. godine u provedbi su bili projekti: EEN za razdoblje 2015/2016, Inovaloca,

  Izrada projektne dokumentacije za TPV-CKOIE te Erasmus MAB2.0.

  Tabela 5. Projekti u provedbi tijekom 2016. godine

  U tabeli 5. prikazani su podatci o vrijednosti projekata te fondu iz kojeg su financirani.

  Naziv Vrijednost projekta Vrijednost za TPV

  iz fonda

  Fond

  EEN 2015/2016 1.196.742,00 € 60.026,00 € EASME

  Services for enhancing

  the innovation

  management capacity of

  Croatian SME's through

  the

  Enterprise Europe

  Network (SSBI-CRO-KAM

  2)

  730.327,50 kn 145.395,00 kn

  Horizon 2020

  Call: H2020-

  Adhoc-2014-20

  TPV-CKOIE 15.678.729,68 kn 15.442.127,28 kn Fond za

  regionalni razvoj

  MAB 2.0 - Market

  Basket Virtual Student

  Collaboration Model

  42.000,00 €

  10.338,00 €

  Erasmus+ KA2 –

  Cooperation and

  Innovation for

  Good Practices -

  Strategic

  Partnerships for

  higher education

 • 12 | P a g e

  U nastavku je dan opis provedenih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru tih projekata

  tijekom 2016. godine.

  1. EEN 2015/2016

  Od 1. siječnja 2015.g. TPV provodi novi ciklus projekta Europska poduzetnička mreža (EEN)

  koji je odobren za novo razdoblje 2015. do 2020. godine. Europska poduzetnička mreža

  najvažniji je alat Europske Unije za potporu poduzetništvu. Mreža pruža potporu i savjet

  gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti

  Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN mreže specifično su kreirane za

  male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim

  centrima te sveučilištima u cijeloj Europi.

  Europska poduzetnička mreža sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i

  institucija (komore, agencije, instituti), pruža odlične kontakte i poveznice u 54 zemlje i 92

  konzorcija: EU28, Norveška, Island, zemlje kandidatkinje (Crna Gora, Srbija,Turska,

  Makedonija), Švicarska, treće zemlje (Armenija, Čile, Rusija, Brazil, Kanada, Japan), te

  povezuje preko 6.000 eksperata s područja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s

  ciljem promidžbe konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire. Partnerske

  organizacije Europske poduzetničke mreže predstavljaju idealnu polaznu točku za sve one

  poslovne subjekte koji trebaju informacije o EU zakonodavstvu, pomoć pri transferu

  tehnologije ili su u potrazi za poslovnim partnerom te informacijama o mogućnostima

  financiranja.

  Europska poduzetnička mreža Hrvatske partnerski je konzorcij kojeg sačinjava šest

  partnerskih institucija koje podupiru poduzetništvo i inovacije:

  1. Hrvatska gospodarska komora – HGK

  2. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAGBICRO

  3. Tehnološki park Varaždin

  4. Tehnologijsko razvojni centar u Osijeku – Tera TEHNOPOLIS

  5. Znanstveno – tehnologijski park Sveučilišta u rijeci – Step RI

  6. Ured za transfer tehnologije u Splitu

  Europska pouzetnička mreža organizira međunarodne gospodarske susrete diljem Europe,

  gdje se poduzetnicima otvara mogućnost osobno upoznati potencijalne poslovne partnere.

  Zadatak svakog od člana konzorcija je izraditi raspored poslovnih sastanaka i pomoći

  poduzeću ili poduzetniku pripremiti se za njih. Ovakva se događaja često odvijaju na

  međunarodnim sajmovima što smanjuje troškove putovanja i smještaja. Bilo da je

  poduzetnik pronašao nove poslovne partnere putem EEN baze podataka ili na nekom od

  događaja, članovi konzorcija će ga savjetovati i pomoći mu od početnih kontakata do

  sklapanja poslovnih ugovora.

 • 13 | P a g e

  Usluge potpore inovacijama koje pruža Europska poduzetnička mreža pomažu poduzećima

  u započinjanju procesa inoviranja, u poboljšanju njihova upravljanja inovacijama te u

  procesu internacionalizacije poslovanja. Poduzetnik može dobiti i savjet o zaštiti

  intelektualnog vlasništva, koje je iznimno važno je za svaku tržišno usmjerenu aktivnost.

  Kada su u pitanju inovacije, posebno kada se radi o tehničko-tehnološkoj dimenziji inovacije,

  intelektualno vlasništvo je presudno za generiranje izravnih prihoda te predstavlja stvarnu

  vrijednost imovine poduzeća. Zbog toga je važno da poduzetnik dobije informaciju o

  postupku zaštite intelektualnog vlasništva prije nego plasira svoj proizvod na određeno

  tržište.

  Ključna aktivnost poduzeća utemeljenih na znanju i inovacija je transfer tehnologije. Transfer

  znanja i tehnologija proces je koji se odvija između znanstvenih institucija i gospodarstva,

  kao i između gospodarskih subjekata na domaćem ili stranom tržištu. Tehnologija

  podrazumijeva proizvod, proces ili uslugu koji je zaštićen kao intelektualno vlasništvo te ima

  potencijal za komercijalizaciju. Transfer tehnologije je dinamičan, višefazan, međuzavisan i

  kompleksan proces. To je prijenos gospodarski primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i

  iskustava s jednog gospodarskog subjekta (davatelja tehnologije) na drugi subjekt (stjecatelja

  tehnologije).

  Transfer tehnologije omogućuje:

  • Davatelju tehnologije - da rezultate svog istraživačkog rada eksploatira putem trećih osoba

  i na taj način postigne znatne i financijske učinke;

  • Stjecatelju tehnologije - da bez angažiranja vlastitih financijskih sredstava stječe već gotova

  tehnološka rješenja čijim usvajanjem razvija svoj proizvodni program i na taj način povećava

  poslovni uspjeh i konkurentnost na tržištu.

  Traženje pravog partnera može biti dugotrajan proces. Uspjeh ovisi o privlačnosti same

  tehnologije, o fazi razvoja tehnologije pri čemu je za one u ranoj fazi teže naći odgovarajućeg

  partnera te na kraju uspjeh ovisi i o veličini tržišta. Istraživanja pokazuju kako se najbolji

  uspjeh postiže suradnjom poduzeća (inovatora) s mrežama specijaliziranim za transfer

  tehnologije. Kombinacija znanja o samoj tehnologiji koje posjeduje davatelj te znanja o

  mehanizmima međunarodnog tržišta i mrežom kontakata koje pruža potporna institucija

  stvara optimalnu suradnju koja uz uloženi trud donosi rezultate. Naš tim stručnjaka pruža

  usluge podrške pronalaženju stranih partnera za transfer tehnologije u svim fazama: od

  procjene inovativnog potencijala do sklapanja ugovora s inozemnim partnerom. Glavni alat

  u tome su interne baze ponude i potražnje tehnologije te organizacija poslovnih susreta.

  Tvrtke koje traže inovativne tehnologije ili strateške partnere za zajednički razvoj,

  licenciranje, proizvodnju, tehničku ili komercijalnu suradnju mogu putem EEN alata

 • 14 | P a g e

  pretraživati tehnologijsku bazu mreže. U navedenoj se bazi nalazi preko 5000 profila

  potražnji i ponuda za tehnologijama tvrtki, istraživačkih instituta i sveučilišta iz Europe i šire.

  Tvrtkama se nudi mogućnost automatskog dobivanja, putem e-maila, novih tehnologijskih

  profila koji sadrže relevantne ključne riječi za tu tvrtku. Zato je za gospodarstvo

  Sjeverozapadne hrvatske iznimno važno članstvo Tehnološkog parka Varaždin u Europskoj

  poduzetničkoj mreži.

  Objava profila vlastite tehnologije u EEN bazi stvara pretpostavke za pronalazak pravog

  partnera i realizaciju suradnje. Sažetke tehnoloških profila pregledavaju na dnevnoj bazi

  zaposlenici Mreže te sukladno preferencijama traže partnere u svojim zemljama. Profili se

  objavljuju i u biltenima, mrežnim stranicama i slično, sve radi pronalaženja partnera. Ukoliko

  se pronađe pravi partner za transfer tehnologije, Tehnološki park Varaždin nudi potporu u

  svim fazama pregovora.

  Partneri u Europskoj poduzetničkoj mreži prate svjetska tehnologijska kretanja, savjetuju i

  pružaju podršku u pitanjima intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, pružaju

  podršku i promiču sudjelovanje u europskim projektima istraživanja i razvoja, te na

  međunarodnoj razini promiču hrvatsku tehnologijsku proizvodnju i istraživačko-razvojni

  potencijal.

  EEN pruža potrebna znanja i mehanizme za realizaciju sofisticiranih i složenih tehnologijskih

  projekata globalnog značaja. Nizom mjera, inicijativa i programa potiče se, financira i prati

  inovativan doprinos razvoju tehnologija koje unaprjeđuju način rada te stvaraju i obogaćuju

  održive prakse. Često su upravo mala i srednja poduzeća glavni nositelji komercijalizacije

  inovacija koje nastaju kao rezultati znanstveno-istraživačkih aktivnosti. Stoga se posebna

  pažnja posvećuje razvijanju i unaprjeđenju odnosa sa malim i srednjim poduzećima. Ovaj

  razvoj i unaprjeđenje odnosa se u praksi provodi kroz niz aktivnosti koje partneri u EEN-u

  svakodnevno provode kao dio podrške malom i srednjem poduzetništvu.

  Te aktivnosti uključuju:

  • savjetovanje, informiranje i pomaganje malih i srednjih poduzeća vezano uz

  mogućnosti financiranja te sudjelovanja u projektima iz programa Obzor 2020

  • povezivanje malih i srednjih poduzeća s akademskom i znanstvenom zajednicom

  • financijsko podržavanje projekata koje provodi znanstvena i akademska zajednica, a

  u kojima su mala i srednja poduzeća česti partneri

  • pružanje savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzećima vezano uz zaštitu i

  upravljanje intelektualnim vlasništvom

  • informiranje i savjetovanje o mogućnostima financiranja projekata iz drugih domaćih

  i inozemnih izvora

 • 15 | P a g e

  Europska poduzetnička mreža djeluje od siječnja 2008. godine, a Tehnološki park Varaždin

  član je hrvatskog konzorcija od prvog dana. Do sada je usluge mreže koristilo preko 2500

  poduzetnika s područja Sjeverozapadne Hrvatske kroz prisustvovanje na konferencijama i

  bilateralnim poslovnim sastancima, kroz odgovore na upite vezane uz EU fondove i EU

  zakonodavstvo, kroz tehnološke audite, pripremu tehnoloških ili poslovnih profila.

  Tijekom 2016. godine postignuti su sljedeći rezultati:

  • Odgovori na pitanja vezana uz EU fondove i EU zakonodavstvo – 100 poduzetnika

  dobilo je savjet vezan uz temu EU fondova i EU zakonodavstva putem telefona,

  maila ili osobnog kontakta

  • Održana su 53 sastanka s poduzetnicima na kojima su poduzetnici bili upoznati s

  mogućnostima koje im nudi EEN

  • Odrađeno je 10 tehnoloških audita

  • Započeta je priprema 7 tehnoloških i komercijalnih profila koji su uneseni u bazu

  potencijalne suradnje

  • Pomoć u pronalaženju izvora financiranja za projekte dobilo je 6 poduzetnika

  • Primljeno je 12 iskaza interesa za profile poduzetnika objavljene u bazi

  • Poduzetnici SZH iskazali su interes za 6 profila stranih partnera

  • Sklopljena su 2 partnerstva – jedan vezan uz suradnju našeg poduzetnika s

  poduzetnikom iz Njemačke, te jedan vezan uz partnerstvo udruge poduzetnica iz

  Hrvatske s udrugom poduzetnica iz Srbije

  Sve usluge za poduzetnike su besplatne, aktivnosti projekta financira Europska komisija.

  Članstvo u EEN mreži za partnere mreže znači i mogućnost sudjelovanja na natječajima EU

  koji nisu dostupnim organizacijama izvan Mreže. Tako je TPV sudjelovao u projektu Mreža

  ambasadorica ženskog poduzetništva koji se provodio od prosinca 2010. do prosinca 2012.

  godine, preko kojeg je EU promovirala razvoj poduzetništva žena, te u projektu “Product

  Innovation through Eco-design in the Danube region – Danube PIE“ koji se provodio od

  travnja 2013. godine do kraja prosinca 2014. godine, a bio je usmjeren na edukaciju

  poduzetnika o upotrebi principa eko dizajna u podizanju konkurentnosti na EU tržištu.

  U 2016. godini TPV sudjelovao je u pripremi nove faze projekta koja je započela 2017. godine,

  te zajedno sa svojim hrvatskim partnerima dobio još jedan petogodišnji mandat za

  provođenje projekta.

  2. TPV-CKOIE

 • 16 | P a g e

  18. travnja 2016.g. završena je provedba projekta Izrada projektne dokumentacije za novi

  Tehnološki park Varaždin (TPV-CKOIE) koji je započeo s provedbom 19. travnja 2014.g.,

  ukupne ugovorene vrijednosti 14.732.848,04 kn, financirano od strane Europske unije kroz

  Europski fond za regionalni razvoj - Operativni program Regionalna konkurentnost te

  državnog proračuna. Nakon izvršene kontrole od strane upravljačkog i provedbenog tijela

  ocjenjen uspješno proveden.

  Tijekom 2017. godine očekuje se raspisivanje natječaja za izgradnju objekta.

  Tehnološki park Varaždin ll (TPV II) zamišljen je kao nastavak uspješnog razvoja TPV-a te kao

  novi pristup razvoju tvrtki, temeljenih na znanju i novim tehnologijama. Najvažnije projektne

  aktivnosti uključuju izgradnju novog objekta i nabavu opreme, u skladu s identificiranim

  potrebama ciljnih skupina. Naglasak pri izgradnji novog objekta stavljen je na integraciju

  radnih i zajedničkih prostora, što će omogućiti neformalnu interakciju između stanara i

  drugih korisnika infrastrukture, pružajući im priliku da surađuju i razvijaju nove ideje.

  Izgradnjom objekta ostvarit će se preduvjeti za uspostavljanje centara kompetencija, što će

  omogućiti korištenje istraživačke i inovacijske infrastrukture te pružanje posebno

  prilagođenih usluga tvrtkama i istraživačkim institucijama. Svaki centar kompetencija

  sastojat će se od više specijaliziranih laboratorija, koji će djelovati u specifičnim stručnim

  područjima. Planirani su sljedeći centri kompetencija:

  • Centar kompetencija za kreativne industrije,

  • Centar kompetencija za brzo prototipiranje,

  • Centar kompetencija za obnovljive izvore energije,

  • Centar kompetencija za strojogradnju,

  • Centar kompetencija za informacijsko-komunikacijske tehnologije, te

  • Podatkovni centar

  Implementacija projekta „Izrada projektne dokumentacije za Tehnološki park

  Varaždin” (TPV CKOIE) rađena je sljedećom dinamikom:

  • kreiran je program JAU natječaja

  • proveden je JAU natječaj i odabrano idejno rješenje

  • proveden pregovarački postupak za glavni i izvedbeni projekt

  • proveden natječajni postupak za izradu projekta opreme

  • glavni i izvedbeni projekt rađeni su nastavno na odabrano rješenje

  • projekt opreme te glavni i izvedbeni projekt rađeni su u međusobnoj interakciji

  izvođača i usklađivanjem tehničkih zahtjeva"

  • kao ulazni podaci za izradu investicijske studije korišteni su glavni i izvedbeni projekt

  te projekt opreme

  • studija je rađena prema službenom vodiču EU „Guide to Cost-benefit Analysis of

  Investment Projects “

 • 17 | P a g e

  U sklopu projekta realizirano je sljedeće:

  • Izrađena studija izvodljivosti

  • Izrađen projekt opreme i tehničke specifikacija za nabavu opreme

  • Proveden javni arhitektonski natječaj

  • Izrađen idejni elaborat

  • Izrađen glavni projekt

  • Ishođena građevinska dozvola

  • Izrađen izvedbeni projekt

  • Izrađen elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša

  • Regulirane upravne pristojbe

  • Regulirana obveza komunalnog doprinosa

  • Regulirana obveza vodnih doprinosa

  • Provedena revizija projekta

  3. MAB2.0 - model za virtualnu kolaboraciju studentskih timova

  Provedba projekta MAB2.0 nastavljena je i tijekom 2016. godine. U okviru ovog projekta

  omogućuje se provedba virtualne suradnje u strukturiranom i održivom načinu obrazovanja

  institucija visokog obrazovanja unutar strategije internacionalizacije i otvara mogućnosti

  integracije projekata virtualne kolaboracije koristeći tehnološku podršku unutar znanstvenih

  odjela.

  Konačni rezultat projekta MAB 2.0 bit će dobro dokumentiran i testiran obrazovni model u

  kojem studenti surađuju u virtualnim, međunarodnim, multidisciplinarnim timovima na

  istraživačkim projektima stvarnih malih i srednjih poduzeća (MSP).

  Tijekom 2016. godine jedan zaposlenik TPV-a sudjelovao je na radnom sastanku u Varšavi.

  TPV je sudjelovao u pripremi koncepta završne konferencije projekta koja je održana u

  Amsterdamu. Iskustvo koje TPV ima u organizaciji Voogle konferenciji primijenjeno je u

  područjima pripreme marketinških materijala, online kampanje i formatu predavanja i

  radionica.

  6.1.2. Priprema projektne dokumentacije za stanare i tržište

  Tabela 6. Priprema projektne dokumentacije za domaće i strane fondove za stanare i

  tržište (projektno vođenje) tijekom 2016. godine

 • 18 | P a g e

  U tabeli 6. prikazani su podaci o broju projekata na koje je tijekom 2016.g. aplicirano na

  domaće i strane fondove za stanare i tržište.

  6.1.4. Program provjere inovativnog koncepta (PoC)

  Program provjere inovativnog koncepta (PoC) podupire pretkomercijalne aktivnosti

  istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s

  ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji

  IME PROJEKTA

  (puno ime i akronim)

  GODINA

  PRIJAVE

  RAZDOBLJE

  PROVEDBE

  trajanje u mjesecima

  SAŽETAK

  (krakti opis sadržaja, ciljeva i aktivnosti)

  FOND KROZ KOJI

  SE SUFINANCIRA

  (na koji je

  fond/program

  projekt prijavljen)

  STATUS

  PROJEKTA

  u pripremi /

  evaluacija

  Bridge of Innovation for

  Mediterranean Basin

  /eInnobridge4Med

  20161.9.2016 - 28.12.2018/

  24 mjeseca

  Povećanje transnacionalne aktivnosti klastera i meža ključnih

  sektora MED regije/Glavni cilj projekta je oformiti internacionalnu

  platformu kako bi se olakšala integracija i međunarodna suradnja

  među MSP-ima, razvojno-istraživačkim timovima i tehnološkim

  parkovima u mediteranskom bazenu, a sve s krajnjim ciljem

  povećanja zaposlenosti i ekonomskog rasta uključenih regija.

  Interreg

  Mediterraneanevaluacija

  Danube Competence Centres for

  Creativity and

  Entrepreneurship/DanubeENTER

  20161.1.2017 -

  30.06.2019/30 mjeseci

  Povećanje konkurentnosti za poslovne i socijalne inovacije. Glavni

  cilj projekta je uspostaviti održive zajedničke alate za podršku

  kreativnom i poduzetničkom potencijalu dunavske regije kroz

  poticanje poduzetničkog duha i stvaranje veze između

  kreativnosti, poduzetništva i obrazovanja.

  Interreg Danube

  Transnational

  Programme

  evaluacija

  Digital Innovation Model/DIGIM 2016 30 mjeseci

  Poboljšanje vještina i socijalnih kompetencija za unaprjeđenje

  ekonomskih i socijalnih inovacija u središnjim europskim regijama.

  Poticanjem međusobne suradnje i učenja, transnacionalnm

  suradnjom povećati vještine zaposlenika i poduzetnika primjenu

  novih tehnologija i metoda. To će omogućiti MSP-ima razvoj i

  imlementaciju inovativnih proizvoda i usluga te provesa koji su u

  skladu s regionalnim 3S.

  Interreg Central

  Europeu pripremi

  RAZVOJ POSLOVNE

  INFRASTRUKTURE2016 24 mjeseca

  Razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne

  infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona

  omogućava ulaganjem u proširenje postojeće poduzetničko

  poslovne infrastrukture i podizanjem tehnološke izvrsnosti kroz

  rekonstrukciju i opremanje Tehnološkog parka Varaždin.

  Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture

  MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem

  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih

  radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima ostvariti će se

  rekonstrukcijom Tehnološkog parka Varaždin, čime će se dobiti

  dodatnih neto 547,96 m2 poduzetničko poslovne infrastrukture.

  Opremanjem Tehnološkog parka Varaždin proširiti će se spektar

  usluga koje pruža korisnicima te poboljšati kvaliteta postojećih

  usluga

  Europski fond za

  regionalni razvojevaluacija

  Investicijska studija za Grad Mali

  Lošinj2016 usluga izrade Investicijske studije za Grad Mali Lošinj

  Europski fond za

  regionalni razvoju pripremi

  E-impuls za ARBONA d.o.o. 2016

  Projektom će se otvoriti nova poslovna jedinica u Zagrebu,

  opremiti ured i razviti aplikacija “Lead collector”. Lead collector

  daje tvrtkama informaciju iz kojih tvrtka su korisnici koji su

  posjećivali njihovu web stranicu čime se ostvaruje odlična

  prilika za realiziranje poslovne suradnje. Aplikacija će se

  testirati, te će se pripremiti uvjeti za njezinu komercijalizaciju.

  Zaposliti će se dvije nove osobe unutar 2 godine, sačuvati

  postojeća radna mjesta i povećati konkurentnost tvrtke na

  tržištu

  Europski fond za

  regionalni razvojzavršeno

  Provjera inovativnog koncepta 2016 Sudjelovanje u evaluaciji BICRO- PoC u provedbi

 • 19 | P a g e

  razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Program financira poduzetničke ideje s visokim

  komercijalnim potencijalom, financiraju ga Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a

  provodi ga BICRO.

  TPV tijekom 2016. godine sudjelovao je u provedbi Programa provjere inovativnog koncepta

  kao jedan od prepoznatih centara pri čemu pruža tehničku i savjetodavnu pomoć u provedbi

  5 projekata. Projekti tvrtki Mobilisis, Sedam IT, Geolux, Tesla i Supracontrol započeli su 1.

  lipnja 2016.g., a završavaju sredinom 2017. godine. Ukupna vrijednost projekata iznosi

  2.570.656,19 kn, a TPV za svoj angažman ostvaruje „success fee“ u iznosu od 5% od ukupne

  vrijednosti projekata realizirane iz fonda PoC, a to iznosi 81.072,30 kn.

 • 20 | P a g e

  6.2. Neprofitabilne aktivnosti

  Tabela 7. Neprofitabilne aktivnosti

  Mjesec Aktivnost

  Siječanj 1. Devz Meetup

  Seminar o Sporazumu o slobodnoj trgovini EU-Kanada

  Veljača

  2. Devz Meetup

  Studijsko putovanje u Izrael

  Tematska sjednica o ulozi i potencijalu žena u gospodarstvu Varaždinske županije

  Ožujak

  Posjet srednjoškolaca TPV-u uz kratko predavanje

  Voogle konferencija 2016.

  Tjedan poduzetničke suradnje

  Regionalna konferencija u Splitu - „SMEs development in the EU Strategies for the

  Adriatic and Ionian Region and the Danube region “

  Travanj

  Radionice prodajnih i pregovaračkih vještina u svibnju u TPV-u

  4. Devz Meetup

  Održana konferencija za medije povodom dobivanja građevinske dozvole

  Tehnološkog parka Varaždin II.

  Konferenciju pod nazivom „Žene-pokretači pozitivnih promjena “

  9. Dan međunarodne suradnje pod nazivom „Internationalization – Global and

  National Perspectives “

  Posjet gimnazijalaca TPV-u vezano uz projekt Erasmus+ „English through

  Entrepreneurship “

  Prezentacija na temu Austrijska iskustva u provođenju projekata istraživanja i razvoja

  putem centara kompetencija

  Konferencija na temu Žensko poduzetništvo u Lisabonu

  Svibanj

  Radionice - Cost management, Risk management, Outsourcing

  Posjet srednjoškolaca u sklopu projekta pod nazivom „Proljetna škola poduzetnosti –

  program osposobljavanja, podrške i umrežavanja mladih za lakše zapošljavanje “

  Konzorcijski sastanak u Dubrovniku u okviru 1. godišnjeg foruma Strategije EU za

  Jadransko jonsku regiju (EUSAIR)

  Radionice prodajnih i pregovaračkih vještina u svibnju u Tehnološkom parku

  Predavanje o Tehnološkom parku u Tjednu karijera

  Lipanj

  Održana završna konferencija projekta „START “

  Održan 3. demo dan ABC akceleratora

  Održan seminar „Ugradnja izolacije od celuloznih pahuljica THERMOFLOC “

  Održan sastanak sektorske grupe

  Srpanj

  Održana informativna radionica i okrugli stol na temu „Poticanje društvenog

  poduzetništva “

  Posjet Nezavisne udruge mladih TPV-u u cilju promicanja aktivnog i odgovornog

  sudjelovanja mladih u životu lokalne zajednice te zagovaranje interesa mladih pred

  lokalnim vlastima, poticanje razvoja lokalne politike za mlade kroz izradu i provedbu

 • 21 | P a g e

  lokalnih politika djelovanja za mlade te jačanje kapaciteta organizacija mladih putem

  edukacija, suradnje, partnerstva i informiranja

  Kolovoz Špancirfest Varaždin – „Pokreni svoju kreativnost “

  Špancir – Voogle predavanje o „Design Managementu “

  Rujan

  Erasmus+ projekt pod nazivom "Europski poduzetnici sutrašnjice"

  6. Sajam obnovljivih izvora energije Cro Eco Energy Expo 2015

  Inicijalno predstavljanje projekta FT2C

  Listopad

  7. Devz Meetup

  Radionica „Uradi sam uz pomoć 3D printera “

  Gospodarski sajam u Varaždinu

  Regionalni sastanak Europske poduzetničke mreže - prilika za jačanje suradnje i nove

  projekte u regiji u Ohridu

  Studeni

  Posjet gimnazijalaca Tehnološkom parku Varaždin u sklopu Global entrepreneurship

  week-a

  Održan 8. Devzmeetup

  Održana trodnevna radionica Fast track to Chicagoland (FT2C)

  Godišnja konferencija Europske poduzetničke mreže u Bratislavi

  Posjet znanstvenom parku u Trnavi

  Prosinac

  Kreativna radionica „Uradi sam uz pomoć 3D skenera “

  Gospodarski susret „Osjeti Hrvatsku “i Božićni prijam sa predsjednicom Republike

  Hrvatske

  Tabela 7. prikazuje neprofitabilne aktivnosti koje su tijekom 2016. godine proveli djelatnici

  TPV-a. Navedene aktivnosti se ne naplaćuju, a odnose se na osvješćivanje i edukaciju o

  inovativnom poduzetništvu, umrežavanje s akademskom zajednicom, potpornim

  institucijama i MSP iz okruženja, PR TPV-a i njegovih stanara, te na rad sa stanarima.

  6.2.1. Voogle konferencija 2016, Varaždin

  U ožujku 2016.g. održana je Voogle konferencija 2016. Organizator konferencije bio je TPV

  koji je u suradnji s lokalnim partnerima, FOI-jevim Centrom za podršku studentima i razvoj

  karijera te tvrtkama Kreda i Expertiva okupio sudionike iz deset zemalja svijeta.

  U sklopu teme konferencije 'First sale to global scale' sudionici su kroz predavanja i panel

  diskusije imali prilike saznati koje mogućnosti i izazove pruža poslovanje u jednom od deset

  najkonkurentnijih gradova svijeta, gradu Chicagu, u kojem se nalazi „1871“, najbolji

  poduzetnički inkubator u SAD-u.

  'Keynote' sesija otvorena je panelom 'Crossing sectors – enablers and barriers' koju je

  moderirao Peter Hopwood. Njegove sugovornice, Peggy Parfenoff (WorldChicago), Nicole

  Vasquez (The Shift, Chicago) i Kristina Detelj (FOI) pričale su o programima koje provode s

  ciljem međunarodnog povezivanja stručnjaka iz različitih sektora.

 • 22 | P a g e

  Terra Winston (inTerractions) održala je interaktivno predavanje u kojem je ilustrativno

  objasnila sličnosti i razlike između startupova i korporacija dok je Pal Rikter (Copenhagen

  Gate) svoje predavanje o strukturiranom pristupu rastu namijenio tvrtkama koje su tek na

  početku poslovanja.

  Poslovnu sesiju otvorio je Marko Linke (Repsly) koji je pričao o putu svoju tvrtke od početnih

  grešaka do stabilnog rasta.

  Panel 'Inside the building – out of the box', koji je moderirao Karlo Kukec (Tehnološki park

  Varaždin) pokušao je predstaviti nove koncepte i ideje za infrastrukturnu podršku

  poduzetništvu. Iskustva i prakse koje su prenijeli sudionici panela, Matija Tomašković

  (Evolva), Davorin Štetner (CRANE) i Keith Bradley (Intrinsyc Consulting) dali su prilično jasnu

  sliku o tome koje su institucije na dobrom putu, koje bi trebale mijenjati pristup, ali i za koga

  ima prostora i potrebe u području potpore poduzetništvu.

  Marina Christos, čija tvrtka djeluje u inkubatoru '1871', najboljem poduzetničkom inkubatoru

  u SAD-u u 2015., pričala je o globalnoj snazi marketinga putem društvenih medija.

  Julian Oehrlein iz tvrtke Oradian iznio je svoja iskustva rada u startupu koji je predstavio novi

  pristup mikrofinanciranju.

  Paralelno s poslovnom održavala se developerska sesija na kojoj su predavači Josip Bišćan

  (Infinum), Goran Hacek (Rimac automobili) i Berislav Skupnjak (Mobilisis) održali interaktivna

  predavanja s posebnim osvrtom na IoT rješenja za smart city koncepte i super automobile

  te razvoj hibridnih aplikacija.

  Za titulu Voogle startup godine borilo se devet timova. Njihov zadatak bio je prezentirati svoj

  proizvod u obliku trominutne prezentacije nakon koje je stručni odbor imao šest minuta

  vremena za pitanja.

  Treće mjesto pripalo je varaždinskom timu Mybeeline, s inovativnim rješenjem u za vođenje

  pčelarskog poslovanja.

  Drugo mjesto odnio je varaždinski MakeApp, mobilna aplikacija koja korisnici u realnom

  vremenu pruža automatizirane prijedloge za šminkanje lica.

  Prvo mjesto i titula Voogle startup godine pripala je koprivničkom timu 'Nanodiy',

  inovativnom rješenju za personalizirani ispis na sve vrste tkanina.

  U popodnevnom dijelu Voogle konferencije održano je stotinjak B2B poslovnih sastanaka.

  Sastanci su se po 'business blind dating' principu održavali u ložama kazališta.

  Konferencija se održala pod pokroviteljstvom Europske poduzetničke mreže i Europske

  komisije.

  6.2.2. FT2C (Fast track to Chicagoland - Proboj na tržište SAD-a – trodnevni trening

  U studenom 2016.g. održala se trodnevna radionica za pripremu hrvatskih tvrtki na izlazak

  na tržište SAD-a. Radionicu su vodili u ulozi trenera i mentora troje renomiranih predstavnika

  poduzetničkog ekosustava grada Chicaga. Program radionice se provodio u sklopu projekta

  FT2C (Fast track to Chicagoland), financiranog iz Alumni grants programa Američke

  ambasade u Zagrebu.

 • 23 | P a g e

  Program je namijenjen tvrtkama koje imaju potencijal, ambicije i potrebnu razinu spremosti

  za izlazak na globalno tržište. Sudionici radionica saznali su sve potrebne informacije za

  pokretanje poslovanja u SAD-u, iz prve ruke čuli uspješna i neuspješna iskustva hrvatskih

  poduzetnika koji posluju u SAD, te uz mentorsko vođenje izradili svoje akcijske planove za

  vlastiti proboj na tržište SAD-a.

  Treneri koji su moderirali radionicu i mentorirali polaznike posjeduju dugogodišnje iskustvo

  rada u poduzetničkom ekosustavu grada Chicaga, jednom od 10 najkonkurentnijih gradova

  svijeta, grada u kojem djeluje najbolji poduzetnički inkubator u SAD-u.

  Radionicu je organizirao Tehnološki park Varaždin pod pokroviteljstvom Američke

  ambasade u Zagrebu, Europske poduzetničke mreže i Europske komisije. Suorganizatori su

  Devzmeetup i Voogle, partneri WorldChicago, US Department of State i GeekDesign.

 • 24 | P a g e

  6.3. Proces inkubacije u okviru Tehnološkog parka Varaždin

  Naglasak djelovanja TPV-a jest na inovativnim tehnološkim poduzećima. Cilj je inkubacijskim

  procesom pomoći poduzećima koja nastaju i onima koja već postoje, a imaju sljedeće

  karakteristike:

  1. Imaju ili razvijaju vlastiti novi proizvod ili novu uslugu na tržištu,

  2. Koriste novu tehnologiju,

  3. U proizvodnom procesu implementirali su novi poslovni koncept ili novi inovativni

  proces,

  4. Zapošljavaju isključivo visokoobrazovanu radnu snagu,

  5. Imaju razvojno-istraživačku komponentu u poduzeću,

  6. Usmjerena su na izvoz

  Pri ulasku u proces inkubacije mladi poduzetnik dobiva svog mentora iz redova zaposlenika

  TPV-a koji je odgovoran za dodijeljene stanare. Rad mentora sa stanarima odvija se na

  dnevnoj osnovi. Periodičke rasprave o strateškim pitanjima mentor dogovara s Upravom

  TPV-a. Mentor se bavi razvojem poduzetnika kao institucije i razvojem projekata (proizvoda)

  stanara.

  Na temelju interakcije s inkubiranim poduzećem mentor utvrđuje potrebe i mogućnosti

  specijaliziranog i proširenog mentoringa. Prošireni mentoring odnosi se na specifična

  poslovna i tehnološka znanja kojima barataju vlasnici i zaposlenici stasalih poduzeća u TPV-

  u te poduzeća koja su bivši stanari TPV-a. Ovakva vrsta mentoringa odvija se na temelju

  individualno prepoznate potrebe i u suradnji s preko 30 mentora koji djeluju na volonterskoj

  bazi. Iz ovog procesa nerijetko nastaju nova poslovna partnerstva, novi joint-venture

  proizvodi i usluge i spin-off tvrtke.

  U unapređenju poduzeća pokreću se sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza potrebnih ljudskih potencijala i pronalazak istih na tržištu,

  2. Umrežavanje sa sličnim poduzećima, razvojnim i obrazovnim institucijama te

  kompletnim poslovnim okruženjem,

  3. Organiziranje obrazovanja za zaposlenike (poslovno upravljanje, tehnologije, IT, i drugo),

  4. Savjetovanje pri uvođenju informacijskog sustava u poduzeću,

  5. Pomoć pri apliciranju na domaće/strane fondove,

  6. Marketing za stanare (sudjelovanje u zajedničkoj brošuri, lecima i drugo).

  Infrastruktura koju TPV osigurava stanarima je sljedeća:

  1. Pristup Internetu

  2. Telefonski priključak

 • 25 | P a g e

  3. Sale za sastanke, konferencijska dvorana, prezentacijska oprema, video kamera i digitalni

  fotoaparat su besplatni za sve stanare

  4. Faks uređaj je besplatan za sve stanare u procesu inkubacije.

  5. Kopirni uređaj je dostupan ali stanari moraju imati svoj papir.

  6. Korištenje računalnog ICT laboratorija je besplatno za sve stanare u procesu inkubacije

  7.Korištenje 3D laboratorija (3D skener, 3D printer) je besplatno za sve stanare u procesu

  inkubacije.

  Prijavitelji koji ne zadovoljavaju kriterije o pokretanju procesa inkubacije, a iz objektivnog

  razloga žele biti smještene u prostorijama TPV mogu zatražiti smještaj pod uvjetima za

  visokotehnološke tvrtke ili pod komercijalnim uvjetima. Objektivan razlog za smještaj

  poduzeće, pojedinac ili druga osoba će u pisanom obliku u formi pisma namjere predložiti

  Upravi TPV.

  Tabela 8. Stanari TPV-a na dan 31.12.2016.g.

  31.12.2016. g.

  ukupan broj stanara TPV-a 53

  broj stanara u inkubaciji 23

  broj stanara smještenih pod komercijalnim uvjetima 25

  broj stanara u virtualnom uredu 5

  Tabela 8. daje podatak o stanarima TPV-a na dan 31.12.2016.g. Ukupan broj poduzeća

  stanara TPV-a bio je 53, od toga 23 poduzeća bilo je smješteno pod inkubacijskim uvjetima,

  25 poduzeća pod komercijalnim uvjetima, a 5 poduzeća u virtualnom uredu.

  Tabela 9. Popis stanara TPV-a na 31.12.2016.g.

  Adresa Naziv stanara Tehnološkog parka Varaždin

  TPV -

  Zagrebačka 89

  AMW d.o.o.

  ARBONA d.o.o.

  ARC d.o.o.

  Bitware j.d.o.o.

  Bosman J.d.o.o.

  CKOIE d.o.o.

  DD3D d.o.o.

  DIVERSIS DIGITAL d.o.o.

  Ekobit d.o.o.

  ExaByte d.o.o.

  Fakultet organizacije i informatike - COWORKING

  GIA MONTAŽA d.o.o.

 • 26 | P a g e

  GO2BIM d.o.o.

  Hrvatska udruga poslodavaca

  INFINUM d.o.o.

  Infolink d.o.o.

  Infrasat d.o.o.

  InfTec d.o.o.

  Jelaković & partneri odvjetničko društvo, jtd

  KEEPER TEHNOLOGIES d.o.o.

  Maxcom d.o.o.

  MONTOGO j.d.o.o.

  Obrt Influendo, vl. Zvonko Biškup

  ORVELUS d.o.o.

  PERITUS j.d.o.o.

  Perpetuum Mobile d.o.o.

  Pixel industry d.o.o.

  PRO RIDE LOGISTIKA d.o.o.

  TA-mont d.o.o.

  Tetida d.o.o.

  Topomatika d.o.o.

  V.O.P-promidžba i usluge

  Valdez d.o.o.

  VOCOSOFT d.o.o.

  Worx d.o.o.

  ZEF DEVELOPMENT d.o.o.

  ZELENA GRADNJA j.d.o.o.

  ZIMO digital d.o.o.

  VIRTUALNI

  UREDI -

  Zagrebačka 89

  I-ADVANCE d.o.o.

  ELECTRO OUTFIT d.o.o.

  IMPADDO d.o.o.

  ASYNC j.d.o.o.

  ELEKTROMONTAŽA E-MONT d.o.o.

  CENTAR

  KREATIVNE

  INDUSTRIJE - P.

  Miškine 39

  Fabula C j.d.o.o.

  Igor Zekić

  Jasmin Barbir

  Lila Herceg

  Margareta Geci - ArtNeta

  Udruga Centar razvoja kreativnih inovacija i ekološke održivosti "Fabula"

  Mateja Žigmund - KreMa - preuređenje i prenamjena namještaja

  OBRT "ATELIER BERGA"

  Rajko Lončarić

  Vinko Puclin

 • 27 | P a g e

  Tabela 9. daje popis stanara na dan 31. prosinaca 2016. g. U TPV-u te CKI-u ukupno je 53

  stanara od kojih novih 13 ulazi u 2016.g.

 • 28 | P a g e

  7. PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

  Tijekom 2016. godini odobren je nastavak projekta Europska poduzetnička mreža (SSBI_CRO)

  koji se bavi transferom tehnologije i umrežavanjem znanstvenika i malih i srednjih poduzeća

  iz Hrvatske sa znanstvenicima i malim i srednjim poduzećima iz EU te će se provoditi do

  31.12.2018.g. Također tijekom 2017. g. nastavit će se s provedbom projekata Erasmus

  MAB2.0 te KAM (Establishing services enhancing the innovation management capacity of

  Croatian SME's through the Enterprise Europe Network).

  TPV planira organizaciju novih radionica i edukacija za poduzeća i pojedince te aktivnosti

  umrežavanja poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca u

  okviru redovnog poslovanja te provedbe odobrenih projekata financiranih iz domaćih i EU

  fondova kao i pripremu projektih prijava za nove projekte koji će se financirati iz strukturnih

  fondova.

  31. prosinca 2016.g. prijavljen je projekt za financiranje u okviru Programa Poduzetnički

  impuls koji će provoditi Ministarstvo poduzetništva i obrta s ciljem razvoja i unapređenja

  poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja za poduzetničke potporne institucije te

  se očekuju rezultati i početak provedbe projekta.

  TPV od svog je osnutka sustavno i konstantno unaprjeđivao svoje prostore i usluge. No kako

  su potrebe za prostorom i dodatnim uslugama sve veće, osnivači su podržali daljnji značajan

  napredak u razvoju same ideje tehnološkog parka. Stoga je pokrenut najveći projekt kojeg

  TPV trenutno provodi, a to je Tehnološki park Varaždin – TPV-CKOIE. Cilj tog projekt je

  poboljšanje poslovne infrastrukture i poduzetničke kulture, promicanje inovacija, poticanje

  komercijalizacije inovacija i transfera znanja, podržati rast i razvoj novih i postojećih tvrtki

  temeljenih na znanju i novim tehnologijama, stvaranje klastera i drugih oblika udruživanja

  što će dovesti do novih radnih mjesta, poboljšanja regionalne ekonomske situacije i boljeg

  životnog standarda. Radi se o projektu koji je primarno interes lokalne zajednice.

  Projekt planira uspostaviti novi kompleks Tehnološki park Varaždin (TPV-CKOIE) s naglaskom

  na četiri ključna područja: ICT, kreativne industrije, strojarstvo i obnovljive izvore energije.

  Objekt će biti opremljen modernim uredima za tehnološka poduzeća s potrebnom pratećom

  infrastrukturom te razvojno-istraživačkim laboratorijima opremljenim sofisticiranom visoko-

  tehnološkom opremom.

  Korisnici usluga Tehnološkog parka Varaždin (TPV-CKOIE) bit će inovativna poduzeća s

  potencijalom za stvaranje proizvoda s dodanom vrijednosti, izumitelji, inovatori, istraživači,

  kreativni pojedinci, studenti i ostali pojedinci s inovativnim poduzetničkim idejama.

 • 29 | P a g e

  ZAKLJUČAK

  Na temelju činjenica prikazanih u Izvještaju może se zaključiti da Techpark ima svoju

  ulogu u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u regiji, posebno u ICT sektoru, koju je

  prijavom na natječaj „Razvoj poduzetničke infrastrukture” proširio i na obnovljive izvore

  energije i strojarstvo.

  Tijekom cijele 2016. godine Tehnološki park Varaždin je konstantno ulagao u poboljšanje

  usluge koje pružamo stanarima ali i na povećanje vlastitih kapaciteta, isto će se nastaviti

  i tijekom 2017. godine.

  Kao najveći pomak u Tehnološom parku Varaždin vidimo u završetku provedbe projekta

  TPV2 i proširenje postojećeg Tehnološkog parka Varaždin za dodatnih 548 m2 .

  Kao i svake godine dolazi do promjene stanara, neki stanari izlaze ali dolaze novi, tako je

  tijekom 2016. godine Tehnološki park Varaždin bio u potpunosti popunjen. Tijekom

  2017/18. godine radi rekonstrukcije objekta, biti će potrebno pronaći prostor za stanare

  koji će se nalaziti u dijelu građevine koja će se rekonstruirati a radi manjeg broja stanara

  može se očekivati i pad prihoda.

  Sve prijave na EU projekti u kojima sudjeluje Tehnološki park Varaždin bave se poticanjem

  i razvojem različitih oblika poduzetništva a sve u svrhu povećanja kvalitete usluge koje se

  pružaju stanarima ili povećanje broja poduzetnika.

  Uz sve navedeno Tehnološki park Varaždin u 2016. godini poslovao je pozitivno.

 • POPIS TABELA

  Tabela 1. Popis zaposlenika TPV-a na dan 31.12.2016.g.

  Tabela 2. Struktura prihoda

  Tabela 3. Struktura rashoda

  Tabela 4. Sufinanciranje od strane Grada Varaždina

  Tabela 5. Projekti u provedbi tijekom 2016.godine

  Tabela 6. Priprema projektne dokumentacije za domaće i strane fondove za stanare i

  tržište (projektno vođenje) tijekom 2016.godine

  Tabela 7. Neprofitabilne aktivnosti

  Tabela 8. Stanari TPV-a na dan 31.12.2016.g.

  Tabela 9. Popis stanara TPV-a na dan 31.12.2016. godini

 • POPIS SLIKA

  Slika 1. Organizacijska shema TPV-a

  Slika 2. Ostvareni prihodi u razdoblju 2007.-2015. godine