of 24 /24
Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010.

Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Embed Size (px)

Text of Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. -...

Page 1: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Izvješće o održivom razvoju2009. - 2010.

Page 2: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Bina Istra s velikim zadovoljstvom predstavlja svoje drugo Izvješće o održivom razvoju. Time se, naime, dokazuje da je održivi razvoj ste-kao svoje punopravno mjesto u našem radnom procesu te nije ostao samo dobra, ali prolazna, namjera. Zakoračili smo u etapu u kojoj je održivi razvoj u cijelosti uključen u različite zadatke: danas nam je, primjerice, nezamislivo odlaganje otpada bez prethodnog ekološkog odvajanja njegovog iskoristivog sadržaja.

Utoliko smo ponosniji na ovaj napredak jer smo svjesni vrlo teške gos-podarske situacije u ove posljednje dvije godine, zbog koje su smjer-nice održivog razvoja mogle pasti u drugi plan. Društva koja su previše usredotočene na svoj opstanak mogu izgubiti svaku osjetljivost na štetan utjecaj koji mogu predstavljati za okoliš. To nije slučaj u Bini-Istri u kojoj sve više prevladava dojam da ne bismo znali raditi bez naših načela održivog razvoja!

Vrijeme konsolidacije

Briga za okoliš

Briga za ljude

Briga za kulturnu baštinu

Tri su glavna načela na kojima Bina-Istra temelji svoj plan djelovanja usmjerenog na održivi razvoj:

“Svjesni činjenice da našim postupcima pridonosimo većem

stupnju održivog razvoja, s ponosom možemo reći da smo u naš svakodnevni rad uspjeli

uklopiti načela i smjernice održivog razvoja.”

David Gabelica Generalni direktor

2

Page 3: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Dio smo istog svijeta i ono što donosi dobro jednom donosi dobro i drugomu.William Godwin

Briga za okoliš

Ovo

izvje

šće

tiska

no je

na

potp

uno

reci

klira

nom

pap

iru.

3

Page 4: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Kada cesta nema sustav odvodnje i pročišćavanja vode s kolnika, one-čišćene se vode razlijevaju izravno u tlo i godinama zagađuju podze-mne vode.

Duž Istarskog ipsilona nalazi se 11 laguna i 31 separator. Zadatak la-guna i separatora je da sakupe otpadne vode koje se slijevaju s ceste, pročiste ih kako ne bi zagađivale okoliš i tek tada puštaju u tlo.

Bina-Istra upravljanje i održavanje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, 2 puta godišnje provodi analizu uzorka vode koja se ispušta u okoliš nakon procesa pročišćavanja. Osim stručne analize, djelatnici Bina-Istre dva puta mjesečno provjeravaju ispravnost uređaja kako bi, u slučaju neispravnosti prečistača, čim pri-je reagirali i time smanjili rizik od mogućeg zagađenja.

Sukladno procedurama ISO standarda 14001 koji je dodijeljen Bina-Istri te u cilju provjere pravilnog postupanja naših ekipi u slučaju eko-loškog incidenta, jednom godišnje održi se interventna vježba ekološ-kog incidenta.

Dupliranjem dionica Istarskog ipsilona, sistematično se uvodi zatvo-reni sustav odvodnje i na duplirani dio ceste bez obzira što zakonske odredbe izričito to ne zahtijevaju.

Za napajanje svih sustava cestovne opreme na Istarskom ipsilonu na-stoji se čim više iskoristiti sunčeva energija. Naj taj se način, solarnom tehnologijom, napajaju SOS telefoni, informativni radari za očitanje br-zine i brojači prometa. Također, sve češće se sunčeva energija koristi i za napajanje privremene prometne svjetlosne signalizacije.

Briga za okoliš

Stroga kontrola otpadnih voda

Sunčeva energija napaja SOS telefone, informativne radare za očitanje brzine i brojače prometa

Bina-Istra na svim dionicam provodi mjerenja jačine buke te ukoliko mjerenja ukažu na povećanu razinu buke izazvanu prometom, postav-lja se adekvatna zaštita. U naseljenim područjima duž Istarskog ip-silona već su postavljeni zidovi za zaštitu od buke u dužini većoj od 1,5 km. Mjerenja će se provoditi i uz novoizgrađene dionice te će biti postavljeni dodatni zaštitni zidovi kako bi se smanjila buka koju proi-zvode vozila na prometnicama.

Zaštita od buke

Stroga kontrola otpadnih voda Sunčeva energija napaja SOS

telefone, informativne radare za očitanje brzine i brojače prometa

Zaštita od buke

4

Page 5: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

U današnje doba svjetlosno zagađenje ugrožava životinjski svijet re-meteći bioritam i ponašanje noćnih životinja. Umjetno osvjetljenje do-vodi do izumiranja nekih životinjskih vrsta, najviše ptica. Noćne ptice vode se mjesecom i zvijezdama u svojim polugodišnjim migracijama, a kad lete kroz jarko osvijetljena područja, gube orijentaciju.

Bina-Istra je znatno unaprijedila cijeli sustav ventilacije u tunelu. Kraj-nji rezultat je energetska učinkovitost i u potpunosti automatizirana ventilacija u tunelu. Instalirani su novi senzori koji mjere smjer i brzinu zraka, vidljivost, razinu koncentracije ugljičnog monoksida i tempera-turu zraka u tunelu.

50% naših sveukupnih sastanaka i poslovnih putovanja, kada god je to moguće, zamijenjeno je video konferencijama. Virtualni sastanci znače i 50% manje ugljičnog dioksida u okolišu.

Da se ne koriste video konferencije, u godinu dana automobilom bi se prešlo 22 500 km i time bi se u zrak ispustilo 4.747,500 g CO2.

Radi sigurnosti prometa na Istarskom ipsilonu, 3 ekipe ophodarske službe provode 24/24 sata na dionicama. Direktno interveniraju u slu-čaju incidenata i prometnih nezgoda te se prema potrebi brinu i o regulaciji pometa.

Da bi još više pridonijeli zaštiti okoliša, u ophodarska vozila ugrađene su plinske instalacije te je u 2009. godini emisija CO2 u zraku iznosila 27,5 tona što je za 4,9 tona manje nego u 2008. godini.

Radi optimizacije putovanja, u vozila su ugrađeni GPS uređaji koji pru-žaje podatke o točnom položaju ophodarskog vozila i omogućavaju upućivanje na intervenciju onog vozila koje je najbliže mjestu promet-ne nezgode.

Briga za okoliš

Ekološka rasvjeta

Energetska učinkovitost

Ekološka rasvjeta Energetska učinkovitost

5

Page 6: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Ranije se papir proizvodio od starih tkanina, a danas se proizvodi od celuloze. Za celulozu, koja se dobiva iz drveta, potrebno je posjeći brojno drveće. Kako se radi o prirodnom resursu, potrebno je brinuti o njegovim količinama i spriječiti preveliku sječu šuma.

Prvi cilj recikliranja papira jest očuvanje šuma. Oko 90% papira izra-đeno je od drva. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je oko 17 stabala i 1500 litara ulja. Također je procijenjeno da bi se recikliranjem polovice svjetskog papira izbjegla sječa 20 milijuna hektara šumskog zemljišta.

Drugi aspekt je smanjenje potrošnje energije. Potrošnja električne energije uvelike će se smanjiti korištenjem recikliranog papira.

Treći aspekt je korištenje odlagališta otpada. Oko 35% komunalnog otpada je papir i proizvodi od papira.

U uredima Bina-Istre koristi se certificirani reciklirani papir, a samo su-stavnim podešavanjem štampača na obostrano tiskanje tijekom 2009. godine postignuta je ušteda od jedne tone papira.

Ušteda papira

Briga za okoliš

Na ulazima u tunel Učka postavljeni su spremnici za EKO sanaciju u kojima se nalazi apsorbent koji se koristi prilikom izljevanja ulja na kolnik.

Spremnik za EKO sanaciju

Svijest o potrebi za zaštitom okoliša u javnosti je sve veća. Kako bi dodatno potakli korisnike na recikliranje i omogućili im da adekvatno zbrinu otpad, na Istarskom su ipsilonu postavljeni novi kontejneri za zbrinjavanje otpada.

Riječ je o kontejnerima za razvrstavanje PET/MET ambalaže, papira i komunalnog otpada koji su postavljeni na nekoliko lokacija duž Istar-skog ipsilona.

Kontejneri za razvrstavanje otpada

Ušteda papira Spremnik za EKO sanaciju Kontejneri za razvrstavanje otpada

6

Page 7: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

ISO 14001:2004 CERTIFIKAT O PRIMJENI SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA

ISO 9001:2000 CERTIFIKAT ZA KVALITETU USLUGE

U ožujku 2010. godine, Det Norske Veritas je proveo provjeru sustava kvalitete i sustava zaštite okoliša Bina-Istre upravljanje i održavanje, što je obuhvaćalo provjeru primjene svih radnih procedura o upravljanju i održavanju. Zaključci periodične revizije potvrdili su da su organizacija i izvršenje zadataka tvrtke u skladu s ISO standardima.

ISO

Briga za okoliš

ISO

7

Page 8: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

8

Page 9: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Briga za ljude - građenje povjerenja

Trud uložen radi tuđe sreće uzdiže nas iznad nas samih.Lydia M. Child

9

Page 10: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

A) Sigurnost i zadovoljstvo korisnika

Pretvaranjem Istarskog ipsilona u puni profil autoceste doprinijeti će udobnijoj vožnji te će dodatno povećati ra-zinu sigurnosti, obzirom da će dionice imati po dva vozna traka u svakom smjeru odvojena fizičkom barijerom.

Neovisno o ohrabrujućim rezultatima, Bina-Istra je uloži-la sve napore kako bi izgradnja punog profila započela što prije i time podigla razinu sigurnosti prometa. Nai-me, iako kriterij financijske opravdanosti izgradnje punog profila nije bio ispunjen, krajem 2008. započeli su radovi na izgradnji autoceste (prema standardima građenja au-toceste, izgradnja punog profila je predviđena nakon po-stignute razine prometa od 10 000 vozila dnevno dok je na Istarskom ipsilonu promet tada dostigao 8 500 vozila dnevno).

U cilju što ranijeg puštanja u promet dionica u punom profilu, Bina-Istra se, u dogovoru s glavnim izvođačem Bouyguesom, odlučila za ubrzani tempo izgradnje koji će omogućiti puštanje u promet prve dionice 18 mjeseci ranije od predviđenog roka pa će tako dionica Kanfanar-Pula biti puštena u promet u lipnju 2010.

Dovršetak pretvaranja zapadnog kraka Istarskog ipsilona, odnosno dionice Umag-Kanfanar, u puni profil autoceste predviđen je već prije turističke sezone 2011.

U tijeku je izrada projekata za Fazu 2B koja uključuje drugi kolnik na dionici Rogovići-tunel Učka-Matulji, uključujući i drugu tunelsku cijev tunela Učka. Također, dio Faze 2B je i izgradnja vijadukata Limska Draga i Mirna.

Dupliranje Istarskog ipsilona

Briga za ljude - građenje povjerenja

Dupliranje Istarskog ipsilona

10

Page 11: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Bina-Istra nastavlja ulagati napore radi održavanja visokih sigurnosnih standarda u tunelu Učka. Iako je tunel Učka u funkciji već gotovo 30 godina, tijekom kojih se nije desio niti jedan teži incident, kontinuirano se nastoji uvoditi najmodernije tehnologije u opremanje objekta. Na taj je način, nakon zadnjih realiziranih projekata obnove opreme, kao što su radio sustav u tunelu, sustav detekcije požara, sustav rasvjete i video sustav popraćen sa sustavom automatske detekcije incidena-ta, početkom 2010. dovršen projekt obnove svjetleće signalizacije u tunelu Učka.

Ovim projektom nije samo obuhvaćena zamjena svih znakova ograni-čenja brzine, znakova opasnosti, SOS oznaka, bočnih svjetlećih mar-kera kao i tabela s tekstualnim poruka, već je dat poseban naglasak na evakuaciji putnika iz tunela.

U slučaju incidenta, kada je napuštanje objekta od iznimne važnosti za sigurnost korisnika, nova signalizacija precizno vodi korisnika do izlaska iz tunela. Dodatnu sigurnost predstavljaju i fizičke barijere koje se aktiviraju prilikom incidenta i korisnicima onemogućavaju pristup opasnoj zoni.

Proteklih godina broj prometnih nezgoda na Istarskom ipsilonu u kon-stantnom je padu. Unatoč porastu prometa od 5%, u zadnje je 4 go-dine zabilježen pad broja prometnih nezgoda od 10% godišnje. Re-dovnim praćenjem i analizom svake prometne nezgode kao najčešći uzrok utvrđeno je prekoračenje brzine.

Uz vidljivo povećanje svijesti vozača, konstantni pad broja prometnih nezgoda može se pripisati i poduzetim mjerama sigurnosti koje u se provodile tijekom proteklih godina na Istarskom ipsilonu, kao što su informativni radari za kontrolu brzine i središnja linija koja upozorava vozače na nedozvoljeno pretjecanje.

Unapređenje sigurnosnih sustava u tunelu Učka

Sigurnost na Istarskom ipsilonu

Briga za ljude - građenje povjerenja

Sigurnost na Istarskom ipsilonu Unapređenje sigurnosnih sustava u

tunelu Učka

11

Page 12: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

U želji da poboljšamo naše usluge korisnicima, u prvoj polovici 2010. godine bit će uveden interoperabilan sustav elektronske naplate ce-starine na Istarskom ipsilonu.

Naime, koristeći ENC uređaj korisnici će imati mogućnost prolaziti kroz naplatna mjesta po pristupačnijoj cijeni te će njihovo putovanje biti jednostavnije i brže.

Prednost ovog projekta jest da će korisnici koji već koriste ENC ure-đaje na ostalim autocestama u Hrvatskoj, moći te uređaje koristiti i na Istarskom ipsilonu.

ENC – Elektronska naplata cestarine

Pretplatnici Bina-Istre putem Internet i SMS pretplate imaju moguć-nost uvida u stanje računa i rok važenja pretplate, pregled prolaza na naplatnim mjestima, nadoplatu računa te izradu i ispis predračuna za virmansko plaćanje.

Tijekom cijelog ljeta, prometne informacije i savjeti o očekivanim da-nima i satima najvećeg prometnog opterećenja na Istarskom ipsilonu redovno se objavljuju na tri hrvatske radio postaje (jednoj nacionalnoj i dvije regionalne).

Na WEB stranicama Bina-Istre za vrijeme ljetnog perioda, kada je pro-meta na Istarskom ipsilonu pojačan, moguće je provjeriti predviđe-ni intenzitet prometa za svaki dan u mjesecu. Prikaz je jednostavan i pregledan te označava dan i sat pojačanog prometa na Istarskom ipsilonu.

Internet i SMS pretplata

Informacije o stanju u prometu

Briga za ljude - građenje povjerenja

Najbolja usluga za naše korisnike

Internet i SMS pretplata Informacije o stanju u prometu ENC - Elektronska naplata cestarine

12

Page 13: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Podjela vodeSvake turističke sezone gotovo cjelokupan motorizirani turistički pro-met u Istru dolazi Istarskim ipsilonom, pa taj cestovni pravac postaje glavna prometna arterija Istarske županije. Kako bi gostima zaželjeli dobrodošlicu, Bina-Istra organizira akciju dijeljenja bočica rashlađene vode. Tako se i ove godine akcija provodila u vikendima pojačanog prometa na naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

Relax zonaBina-Istra ovog je ljeta na jednom od odmorišta Istarskog ipsilona or-ganizirala dodatnu animaciju za djecu i ugodan predah za vozače. Od-morište na kojem je organizirana navedena akcija prikladno je uređeno sadržajima za djecu gdje su animatori zabavljali najmlađe uz slatkiše i poklone. Kao predah od višesatnog sjedenja za volanom, a prije na-stavka svog puta do turističkih odredišta, vozači su imali priliku opu-stiti se uz ugodnu masažu u za to uređenoj zoni za opuštanje.

Ljetne akcije na Istarskom ipsilonu

Briga za ljude - građenje povjerenja

Ljetne akcije na Istarskom ipsilonu

13

Page 14: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Anketa ispitivanja zadovoljstva korisnika

U listopadu 2009. godine provedena je anketa ispitivanja zadovoljstva korisnika, a u njoj su sudjelovali pretplatnici Bina-Istre. Anketa se sa-stojala od 10 pitanja koja su se odnosila na područje rada Bina-Istre, i to: naplata, sigurnost, održavanje i komunikacija s korisnicima. Tom su anketom prikupljena mišljenja, stavovi i komentari čestih korisnika naših usluga kao i prijedlozi za poboljšanje rada Bina-Istre.

Prilikom odabira načina anketiranja nastojali smo odabrati metodu koja će za naše pretplatnike biti najpraktičnija, ali da ujedno bude i povoljna za naručioca. S obzirom da u našoj bazi podataka imamo 600-tinjak e-mail adresa naših pretplatnika, od ukupno 1000 anketa, njih 590 poslano je putem elektroničke pošte dok je preostalih 410 poslano poštom u obliku pošiljke s plaćenim odgovorom.

Iako su, prema rezultatima ispitivanja, organizacija i rad Bina-Istre u prosjeku ocjenjeni kao „dobri“, cilj nam je da kroz dodatni trud i an-gažman svih naših djelatnika postignemo još bolje rezultate, a time povećamo i zadovoljstvo naših korisnika.

Jako dobro 30%

Dobro 60%

Loše 9%

Jako loše 1%

Briga za ljude - građenje povjerenja

Kao dio svog kontinuiranog djelovanja na povećanju sigurnosti u pro-metu, Bina-Istra je osmislila i organizirala edukativnu akciju namijenje-nu prvenstveno mladim vozačima u dobi od 16-24 godine.

Akcija je zamišljena kao dodatna edukacija o sigurnoj vožnji s ciljem podizanja znanja i svijesti o rizicima s kojima se mladi vozači suočavaju na cesti. U suradnji s istarskim auto-školama, u akciji su bili uključeni polaznici auto-škola, kao i mladi vozači koji su nedavno po-ložili vozački ispit i dobili vozačku do-zvolu.

Polaznicima auto-škola prikazana je prezentacija (infor-macije o rizicima s kojima se suočavaju mladi vozači), koja je zamišljena ne samo kao predavanje ex cathedra, već kao interaktivna prezen-tacija (dijalog sa sa-mim polaznicima, diskusija o prikaza-nim temama).

Ubacite oprez u brzinu

Anketa ispitivanja zadovoljstva korisnika

Ubacite oprez u brzinu

14

Page 15: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

B) Aktivno sudjelovanje u ekonomskom razvoju lokalne zajednice

U 2009. godini, Bina-Istra nastavila je financijski podupirati izgradnju komunalne infrastrukture gradova i općina koji se nalaze na trasi Istar-skog ipsilona bilo uplatom komunalnog doprinosa ili izravnom izgrad-njom određenih infrastruktura (poput gradnje i obnove lokalnih cesta). U posljednje dvije godine, Bina-Istra je na taj način uložila gotovo 25 milijuna kuna.

U projektu vrijednom 330 milijuna eura koji se gradi u razdoblju od 2008. – 2011. godine, gotovo 90% poslova izvršit će hrvatska podu-zeća, od čega 80% istarska mala i srednja poduzeća. Projekt zapo-šljava ukupno oko 700 ljudi u Istri (Koncesionar + Izvođač radova). U kontekstu sadašnje krize, nastojimo dati prednost lokalnim poduzeći-ma, ali uz vrlo stroga pravila poslovanja i upravljanja podizvođenjem: poslujemo na korektan način, podizvođače plaćamo na vrijeme i ne prihvaćamo dampinšku praksu.

Na 160 kvadratnih kilometara prekrasnih prirodnih krajolika proteže se Park prirode Učka. Rasprostranjenost biljnog i životinjskog svijeta čini Park prirode Učka jednim od najznačajnijih prirodnih, ali i znanstvenih područja Istre, te je neizmjerno važno voditi brigu o njegovoj zaštiti.

Snažna gospodarska potpora lokalnim zajednicama

Projekt Istarskog ipsilona snažno mobilizira mala i srednja istarska poduzeća

Park prirode Učka

Briga za ljude - građenje povjerenja

Snažna gospodarska potpora lokalnim zajednicama

Projekt Istarskog ipsilona snažno mobilizira mala i srednja istarska poduzeća

Park prirode Učka

15

Page 16: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

U dogovoru s općinom Cerovlje, radnici Bina-Istre sanirali su divlje odlagalište građevinskog otpada koje se nalazilo u području bara Ce-rovlje.

Bare Cerovlje čini skupina od 7 bara, manjih i većih, ukupne površine 7 ha i prosječne dubine 3 do 4 metra. Vode obiluju raznim vrstama riba kojima odgovara barsko stanište pa se tu organiziraju razna ribo-lovna natjecanja od kojih je svakako najveće Međunarodno natjecanje u lovu ribe na udicu.

Malo koji ribič može proći kraj bara Cerovlje, a da ne poželi baciti udicu.

Sanirani divlji deponij

Obzirom da se tunel Učka nalazi unutar Parka prirode Učka, Bina-Istre svojim djelovanjem nastoji pridonijeti zaštiti i očuvanju prirodne i kul-turne baštine područja koje zauzima Park prirode Učka. Tako je u 2009. godini Bina-Istra sudjelovala u zbrinjavanju krupnog otpada i postavlja-nju koševa za smeće unutar Parka prirode Učka.

U rujnu se održava Učkarski sajam, jedan od najpopularnijih događaja unutar Parka prirode Učka na kojem lokalni proizvođači predstavljaju svoje proizvode uz degustaciju i prodaju. Ta je manifestacija zamišlje-na kao izložbeni, prodajni, edukativni i zabavni događaj koji svake go-dine privlači sve veći broj posjetitelja.

Specifična lokacija na kojoj se održava Sajam te iznimno veliki broj posjetitelja iziskuju da se posebna pažnja pridaje regulaciji prometa. Tu pomoć već nekoliko godina osigurava Bina-Istra kako bi se izbjegle gužve i kako bi se posjetitelji lakše kretali tijekom manifestacije. Usto je, kao podršku u organizaciji ove iznimno vrijedne manifestacije, Bi-na-Istra svim posjetiteljima Sajma subvencionirala prolazak kroz tunel Učka.

Briga za ljude - građenje povjerenja

Sanirani divlji deponij

16

Page 17: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Nakon što su u Republici Hrvatskoj zabilježeni slučajevi gripe tipa A (H1N1), Bina-Istra upravlja-nje i održavanje pripremila je Plan osiguranog na-stavka djelatnosti koji će se primjenjivati kako bi se smanjili rizici prenošenja gripe tipa A, te isto-vremeno osigurao nastavak djelatnosti u slučaju pandemije.

Dokument uključuje analizu rizika po službama, odnosno prema radnim zadacima i okruženju u kojem se djelatnici nalaze tijekom radnog dana. Navedene su i mjere zaštite koje se dijele na pre-ventivne i interventne.

Na svim oglasnim pločama postavljene su upute za prevenciju zaraze gripom tipa A (H1N1) a kako je jedena od glavih mjera prevencije higijena ruku, u svim su sanitarnim čvorovima postavljene upute o pravilnom pranju ruku.

Jadna od mjera zaštite je i nabava kirurških ma-ski i antibakterijskih gelova za ruke koji će se po-djeliti svim radnicima kako bi se spriječila zaraza virusom.

Radovi na održavanju ceste uglavnom se izvode tijekom odvijanja prometa što dodatno ugrožava sigurnost radnika. Kako bi se smanjio rizik ozljeda na radu, Bina-Istra se odlučila za ozbiljan pristup kojim je smanjen rizik od ozljeda na radu:

- Radnicima je dodjeljena posebna zaštitna opre-ma čije je korištenje obavezno te se strogo nadzire njezina primjena.

- Bina-Istra svake godine organizira obuke o si-gurnost na radu te svaki radnik sudjeluje bar na jednoj obuci.

- Intervenciji radnika na prometnici predhodi po-seban plan označavanja zone radova kako bi se što bolje zaštitilo same radnike a istovremeno spiječilo nalet korisnika na postavljenu opremu ili strojeve koji se koriste za izvođenje radova.

Ovakav pristup doprinio je smanjenju broja ozlje-đenih na radu naime, od 2001. do 2010. broj oz-ljeda na radu je u stalnom padu te, unatoč većem intenzitetu radova, u 2009. godini nije bilo niti jed-ne ozljede na radu.

C) Zaštita i prava zaposlenika

Gripa tipa A (H1N1)

Zaštita djelatnika na radnim mjestima

Briga za ljude - građenje povjerenja

Zaštita djelatnika na radnim mjestima Gripa tipa A (H1N1)

Zaštita na radu

17

Page 18: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

• Izobrazba zaposlenika- u 2009. godini svaki je zaposlenik uspješno položio

najmanje jedan stručni edukacijski program

• Dodatno zdravstveno osiguranje koje imaju zaposlenici Bina-Istre omogućava:- godišnji sistematski pregled- mogućnost izbora između 378 zdravstvenih

ustanova diljem Republike Hrvatske- 3 specijalistička pregleda godišnje

• Zapošljavanje mladih- prosječna starost djelatnika u Bina-Istri je 37

godina- 27 % ženskih zaposlenika i 73% muških zaposlenika

• Kolektivni ugovor Bina-Istre upravljanje i održavanje- krajem ožujka 2010. potpisan je novi Kolektivni

ugovor- redovito se održavaju godišnji sastanci s Radničkim

vijećem i Nezavisnim cestarskim sindikatom Bina-Istre

• Financijska potpora Nezavisnom cestarskom sindikatu Bina-Istre u 2009. godini- namjenska sredstva za proslavu Praznika rada- uplaćen solidarni fond Nezavisnom cestarskom

sindikatu Bina-Istre- sredstva za sportske aktivnosti za radnike

Zaπto se osjeÊam sigurno? Kad mi je potrebna pomoÊ, znam Ëija su vrata

uvijek otvorena. Za njih sam prvi na redu. OsjeÊam se sigurno jer sam u

rukama najboljih. Uistinu brinu o mom zdravlju.

Zdrav sam. I osiguran u CROATIA zdravstvenom osiguranju.

CROATIA zdravstveno osiguranje druga je polovica Vaπeg zdravlja.

zdrav.stvenoosiguran.je

Briga za ljude - građenje povjerenja18

Page 19: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Pomaganje, u najvećoj mjeri, djece i mladih na području zdravstvene skrbi, izobrazbe i sporta, te zaštite djece i obitelji

D) Društvena odgovornost

Donacija „Sigurnoj kući Istra“ za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

Besplatni prolazi ili posebni popusti na cestovnoj mreži (udovice branitelja u Domovinskom ratu, udruge pacijenata oboljelih od kacinoma i dr.)

Organizacija humanitarnog maratona Društva tjelesnih invalida Pazin

Donacija za aktivnosti Društva distrofičara Istre

Pomoć u aktivnostima boćarskog kluba osoba s invaliditetom „Istrijana“

Sudjelovanje u humanitarnoj akciji za pomoć Općoj bolnici u Puli

Sudjelovanje u organizaciji humanitarnog koncerta Udruge osoba s invaliditetom

Organizacija biciklističke utrke „50. kroz Istru“

Pomoć u aktivnostima Udruge obitelji osoba stradalih u prometu

Donacija Domu zdravlja Pazin

Dugogodišnja uspješna suradnja Bina-Istre i općine Lupoglav posebno je obilježena početkom 2010. odlukom Bina-Istre da se donacijom vatroga-snog vozila obogati vozni park DVD-a Lupoglav. Nakon nabavke novog va-trogasnog vozila, Bina-Istra odlučila je do tada korišteno vatrogasno vozilo, donirati DVD-u Lupoglav.

Vatrogasno vozilo UNIMOG 1550 namijenjeno je za tehničke intervencije i gašenje požara. Među brojnom opremom koja je namijenjena prvenstveno gašenju požara nalazi se i zaštitna oprema za vatrogasce. Tako će u slučaju intervencije vatrogasci imati na raspolaganju interventna odjela za prilaz va-tri, kemijska odjela te zaštitne kacige.

Donirano vozilo i oprema bit će od iznimne važnosti za sigurnost stanovniš-tvo tog područja ukoliko se ukaže potreba za nekom hitnom intervencijom ili u slučaju požara.

Tunel Učka i dio općine Lupoglav nalaze se unutar Parka prirode Učka za čije protupožarne putove i zaštitu od požara brine DVD Učka, te je Bina-Istra odlučila donirati servisno vozilo i DVD-u Učka.

Ova donacija predstavlja dragocjenu pomoć u zaštiti i očuvanju prirodne i kulturne baštine područja koje zauzima Park prirode Učka.

Briga za ljude - građenje povjerenja

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom grada Pule

Teniski turnir “Kids’ Day”

Bina-Istra donirala vatrogasno vozilo DVD-u Lupoglav

Sigurna kuća Istra

19

Page 20: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Briga za kulturnu baštinu

Nikoga još nikada nisu slavili zbog nečeg što je

dobio. Slava je nagrada za ono što je daoCalvin Coolige

Briga za ljude - građenje povjerenja20

Page 21: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Život na ovome lokalitetu započeo je u antici i nastavio se u srednjem vijeku. Zahvaljujući posljednjim iskapanjima pronađen je obodni zid naselja. Opširnija saznanja o ovome području bit će dobivena na te-melju analize raznovrsnih predmeta koji su pronađeni in situ (novčići, tegule i keramičke pločice).

Arheološko nalazište Brestić smješteno je sjeverno od zaobilaznice Višnjan i vjerojatno se proteže hektarima daleko izvan pojasa autoce-ste. Ovaj lokalitet datiran je od 2. do 6. stoljeća i u arheološkom smi-slu predstavlja iznimno bogat i vrijedan izvor. Ustanovljeno je nekoliko razdoblja obitavanja tijekom kojih su iznova korišteni postojeći zidovi. Nalazište obuhvaća i specifičan prostor za kojeg se vjeruje da je bila antička kapela iz ranokršćanskog doba. Na nalazištu su pronađeni mnogobrojni predmeti (amfore, staklene bočice za parfeme, novčići, tegule…) koji se trenutno analiziraju u laboratoriju Arheološkog muze-ja Istre.

Arheološko nalazište Bačva

Arheološko nalazište Brestić

Briga za kulturnu baštinu

Već niz godina Bina-Istra aktivno surađuje s Arheoloških muze-jom Istre u istraživanjima arheoloških nalazišta koja su otkrivena duž trase Istarskog ipsilona. Sudjelovanjem u istraživanjima, Bi-na-Istra podržava zaštitu povijesnih i kulturnih dobara Istarskog poluotoka.

Arheološko nalazište antičke vile Kršete – Sv. Jelena

Arheološko istraživanje antičke vile Kršete – Sv. Jelena jedno je od mnogobrojnih u nizu istraživanja obavljenih tijekom izgradnje Istar-skog ipsilona.

Na nalazištu, veličine 60,5 x 52 metra, smještenom na trasi Istarskog ipsilona, nedaleko od čvora Buje, pronađeno je neuobičajeno puno bakrenih novčića, te kamenih i olovnih utega. Prema ostacima prona-đenima na nalazištu, može se pretpostaviti da je taj lokalitet služio kao svojevrsna postaja za odmor na putu prema Akvileji. Naime, ova se lo-kacija i u antičko doba nalazila na križanju putova od juga Istre prema Italiji, što govori o njezinoj važnosti od najranije povijesti pa do danas.

Investitor zaštitnih radova na antičkoj vili je Bina-Istra, pa su uz vodite-lja Arheološkog muzeja Istre i njegove ekipe, u istraživanju sudjelovali i radnici Bina-Istre.

Cilj tog projekta bio je istražiti lokalitet antičke vile te zaštititi nalaze prije početka izgradnje autoceste kako bi se sačuvala kulturna baština Istre, ali i kako ne bi došlo do kašnjenja s radova na izgradnji autoce-ste.

Arheološko nalazište Bačva Arheološko nalazište Brestić Arheološko nalazište antičke vile

Kršete - Sv. Jelena

21

Page 22: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Briga za kulturnu baštinu

Naši napori se nastavljaju...

22

Page 23: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

Ocjena 2009. Ciljana ocjena 2010.Pravac 1: Razviti odnos povjerenja s našim korisnicima temeljen na slušanju, transparentnosti i inovaciji 1 2 3 41.1: Razvijati ankete o stupnju zadovoljstva korisnika 1.2: Senzibilizirati menadžere o pitanjima poslovne etike 1.3: Organizirati postupke trostruke ovjere (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 1.4: Predložiti inovativna rješenja s ciljem štednje energije i sirovina, te širenja uporabe recikliranih materijalaPravac 2: Uzeti u obzir rizik u svakodnevnom upravljanju poduzećem2.1: Pojačati pozornost na ekološke i socijalne rizike 2.2: Razviti stručnost suradnika u ovladavanju rizicima2.4: Procijeniti rizike za ugled koji proizlaze iz ugovora ali i iz općeg konteksta Pravac 3: Biti vodeći na području sigurnosti i zaštite zdravlja3.1: Težiti k višim razinama zaštite (sigurnost i zaštita zdravlja)3.2: Uključiti partnere i kooperante u primjenu mjera sigurnosti 3.3: Napredovati na području sigurnosti u prometu3.4: Promovirati ergonomski pristup radnom mjestu 3.5: Obavijestiti djelatnike o opasnim tvarima i postupcima rukovanja 3.6: Promovirati cijepljenje 3.7: Boriti se protiv konzumacije droga, alkohola i pušenja Pravac 4: Razvijati sposobnosti naših djelatnika i poticati jednake izglede4.1: Razviti akcijske planove usmjerene na povećanje privlačnosti tvrtke kao poslodavca4.2: Utvrditi individualizirane programe dodatnog obrazovanja 4.4: Anketirati zaposlenike o njihovom zadovoljstvu 4.5: Poboljšati položaj žena u poduzeću4.6: U kadrovsku politiku uključiti hendikepirane osobe 4.8: Potaknuti sudjelovanje zaposlenika u procesu održivog razvoja Pravac 5: Stvoriti dogoročno uravnotežene odnose s našim partnerima, dobavljačima i kooperantima5.1: Uključiti kooperante u naše postupke KSO (kvaliteta-sigurnost-okoliš) 5.2: Razviti partnerski pristup prema našim kooperantima 5.4: Uvesti postupke borbe protiv ilegalnog rada Pravac 6: Briga za okoliš pri obavljanju naših djelatnosti6.1: Utvrditi referentnu skupinu ciljanih proizvoda, vodeći računa o energetskim troškovima 6.2: Promovirati rezultate vrhunskih istraživanja vezanih uz održivu izgradnju 6.3: Razvijati i prodavati ekološki visokovrijedne objekte 6.4: Težiti višoj razini prevencije na području zaštite okoliša 6.5: Razviti visokokvalitetne ekološke materijale 6.6: Smanjiti potrošnju goriva 6.7: Smanjiti i reciklirati otpatke 6.8: Sastaviti akcijski plan s ciljem ograničenja izloženosti stanovništva zagađenju 6.9: Uvažavati primjedbe lokalnih zajednica i surađivati s njima6.10: Informirati zaposlenike o svakodnevnim radnjama kojima pomažu u očuvanju okolišaPravac 7: Sudjelovati u gospodarskom i društvenom životu regije u kojoj djelujemo7.1: Razviti partnerstvo s udrugama i sportskim klubovima koji potiču obrazovanje i uključivanje mladih u društvo 7.2: Surađivati s lokalnim vlastima na uključivanju mladih u društvo 7.3: Podržavati akcije čiji je cilj obrazovanje i očuvanje zdravlja7.4: Razvijati sponzoriranje kulture

Ocjena u 2009: 94Prosječna ocjena u 2009: 2,54/4

Ciljana ocjena u 2010: 103Ciljana prosječna ocjena u 2010: 2,78/4

Mjerljivi pravci djelovanja - Održivi razvoj 2010.

Četiri stupnja vrednovanja provedenih mjera: 1 = Najniža razina primjene, 2 = Provedba mjera, 3 = Provedba mjera i praćenje na temelju pokazatelja, 4 = Izvrsnost u provedbi mjera ili inovacija

23

Page 24: Izvješće o održivom razvoju 2009. - 2010. - Bina-Istrabina-istra.com/Uploads/1/9/Izvjesce_o_odrzivom_razvoju_2000-2010.pdf · starine na Istarskom ipsilonu. ... Najbolja usluga

BINA-ISTRA d.d.Savska 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel +385 (0)1 61 38 300Fax +385 (0)1 61 38 301

www.bina-istra.hr

BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o.Zrinščak 57, 52426 Lupoglav, Hrvatska

Tel +385 (0)52 60 11 00Fax +385 (0)52 60 11 19

[email protected]