of 86 /86
IZVJEŠĆE O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OTPADU ZA 2007. GODINU

IZVJEŠĆE O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OTPADU ZA …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OTPADU ZA …

Microsoft Word - IZVJEŠE O ELEKTRINOM I ELEKTRONIKOM OTPADU ZA 2007 FINAL2.docIZVJEŠE O ELEKTRINOM I ELEKTRONIKOM
OTPADU ZA 2007. GODINU
 
 
 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
IZVJEŠE O ELEKTRINOM I ELEKTRONIKOM
OTPADU ZA 2007. GODINU

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
SADRAJ
2.1. STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE 5
2.2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. -
2015. 5
2.4. PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRINIM I ELEKTRONIKIM UREAJIMA I
OPREMI 6
3.1. OPENITO 9
3.2. PROIZVODNJA ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA I OPREME (podaci Dravnog
zavoda za statistiku) 11
3.3. PROIZVODNJA I UVOZ ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA I OPREME (podaci
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost i Agencije za zaštitu
okoliša) 13
3.4. PREKOGRANINI PROMET ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA I OPREME 14
3.4.1. Ukupni prekogranini promet u 2007. godini 19
IV ELEKTRINI I ELEKTRONIKI OTPAD 20
4.1. OPENITO 20
4.2. GOSPODARENJE ELEKTRINIM I ELEKTRONIKIM OTPADOM 22
4.2.1. Koncesije i dozvole za gospodarenje otpadom 22
4.2.2. Sakupljanje elektrinoga i elektronikoga otpada 25
4.2.3. Oporaba elektrinoga i elektronikoga otpada 27
V ZAKLJUAK 29

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
I UVOD
 
Prema  lanku  104.  Zakona  o  otpadu  (NN  178/04)  odreena  je  obveza  donošenja 
pravilnika kojim e se propisati postupanje s posebnim kategorijama otpada, izmeu ostalih, 
s otpadnim elektrinim i elektronikim ureajima i opremom. 
 
  Pravilnik  o  gospodarenju  otpadnim  elektrinim  i  elektronikim  ureajima  i  opremom, NN 
74/07  (u daljnjem  tekstu: Pravilnik) donesen  je  13.  srpnja  2007. godine,  ime  su propisane 
obveze  i  odgovornost  proizvoaa  elektrine  i  elektronike  opreme  i  ureaja  (u  daljnjem 
tekstu:  EE  oprema),  nain  obiljeavanja,  nain  gospodarenja  elektrinim  i  elektronikim 
otpadom (u daljnjem tekstu: EE otpad), vrste i iznosi naknada koje plaaju obveznici plaanja 
naknada, nain  i  rokovi  obraunavanja  i plaanja naknada,  iznos naknada koje  se plaaju 
ovlaštenim osobama za sakupljanje, obradu  i oporabu EE otpada te druga pitanja u svezi s 
gospodarenjem EE otpadom. Ovim su Pravilnikom  takoer zadovoljeni zahtjevi  iz propisa 
Europske unije. 
Prema lanku 24. spomenutoga Pravilnika Agencija za zaštitu okoliša (AZO) izrauje 
godišnje Izvješe o provedbi ovoga Pravilnika na obrascima IPOP I. i IPOP II do 31. oujka 
tekue kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
 
  S  obzirom  da  je  Pravilnik  stupio  na  snagu  krajem  srpnja  2007.,  a  ugovori  s 
koncesionarima potpisani su u listopadu 2007., ovo izvješe sadri podatke o sakupljanju 
i oporabi otpadne EE opreme samo za studeni i prosinac 2007. godine. Podaci o proizvodnji 
i  prekograninome  prometu  proizvoda  i  otpada  dobiveni  su  od  Carinske  uprave 
Ministarstva financija, a manjim dijelom prema Pravilniku (podaci Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku uinkovitost, FZOEU). Korišteni su i podaci koji su prema Pravilniku dostavljeni 
u AZO  (proizvodnja/uvoz EE opreme  te skupljanje  i oporaba otpadne EE opreme). Tokovi 
 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureenja i graditeljstva (MZOPUG) raspisalo 
je  natjeaj  za  dodjelu  koncesija  za  obavljanje  djelatnosti  sakupljanja,  kao  i  obrade  i 
recikliranja otpadne EE opreme na podruju Republike Hrvatske. Dodijeljene su 3 koncesije 
za  sakupljanje  te 2 koncesije za oporabu  i  recikliranje otpadne EE opreme. Nakon dodjele 
koncesija, tvrtke koncesionari potpisali su ugovor s FZOEU o uvjetima obavljanja djelatnosti 
sakupljanja, odnosno oporabe otpadne EE opreme.
Prema podacima AZO u 2007. godini proizvedeno je i uvezeno 26 201,34 t EE opreme, 
sakupljeno je 359,781 t EE otpada, a obraeno 169,144  t istoga.  

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
II STRATEŠKO – ZAKONODAVNI OKVIR
2.1. STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM
  Strategija  gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske  (NN  130/05),  (u  daljnjem  tekstu: 
Strategija) uz  ocjenu postojeega  stanja gospodarenja  otpadom,  osnovne  ciljeve  i mjere  za 
gospodarenje  otpadom,  mjere  za  gospodarenje  opasnim  otpadom  daje  i  smjernice  za 
oporabu i zbrinjavanje otpada. Takoer, ureuje gospodarenje razliitim vrstama otpada na 
podruju Republike Hrvatske, od njegova nastanka do konanoga zbrinjavanja, s osnovnim 
ciljem  ostvarivanja  i  odravanja  cjelovitoga  sustava  gospodarenja  otpadom.  Sustav  e  biti 
ustrojen  prema  suvremenim  europskim  standardima  i  zahtjevima,  a  sa  svrhom  da  se 
maksimalno  izbjegne, odnosno  smanji nastanak otpada,  zatim da  se na najmanju moguu 
mjeru smanji nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu te da se cjelokupno 
gospodarenje otpadom uskladi s naelima odrivoga razvoja. 
 
koje su i propisane Pravilnikom: 
odvojeno sakupljanje EE otpada kako bi se upotrebljivi dijelovi (metal, plastika i sl.) 
izdvojili i ponovo iskoristili, a opasni zbrinuli na odgovarajui nain, 
uvoenje naknade na uvoz i proizvodnju,  
odvojeno prikupljanje rashladnih plinova i zbrinjavanje na propisan nain,  
 
  Kvantitativni  cilj  za  EE  otpad  je  do  2015.  godine  ostvariti  oporabu  70  –  80%  i 
recikliranje 50 – 80% ove vrste otpada. 
 
2007.-2015 GODINE
 
Plan  gospodarenja  otpadom  u  RH  za  razdoblje  2007.    2015.  godine  (NN  85/07)  kao 
provedbeni dokument Strategije naglašava, kod svih pravilnika koji su doneseni za posebne 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
kategorije otpada, sustav oporabe i zbrinjavanja uz uvaavanje principa „oneišiva plaa“ 
ime se osigurava gospodarenje otpadom u skladu sa EU direktivama o otpadu, pa tako i s 
direktivom o otpadnoj EE opremi. 
 
Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadran je u rezoluciji EU Vijea o 
Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01), a sadri tri kljuna europska naela: prevencija 
nastajanja  otpada,  reciklaa  i  ponovna  uporaba  te  poboljšanje  konanoga  zbrinjavanja  i 
nadzora. Zemlje lanice Europske unije zajedniki nastoje maksimalno poveati ekonomsku 
dobit i smanjiti troškove na nain da riješe oneišenja okoliša na samom izvoru. U sektoru 
gospodarenja  otpadom  to  znai  da  se  prvenstvo  daje  prevenciji,  reciklai  i  biološkoj 
razgradnji otpada koje su  jeftinije  i osiguravaju višu zaposlenost u odnosu na spaljivanje  i 
odlaganje otpada. 
 
  Zakonom o otpadu (NN 178/04), lanak 104., odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o otpadu (NN 111/06), lanak 33., propisana  je obveza donošenja pravilnika kojim se 
ureuju vrste naknade i iznosi naknade koje plaaju obveznici plaanja naknada na posebne 
kategorije otpada, nain  i  rokovi obraunavanja  i plaanja naknada  te nain gospodarenja 
posebnim vrstama otpada u koje spadaju otpadna EE oprema. 
 
 
UREAJIMA I OPREMI
  Pravilnik  o  gospodarenju  otpadnim  elektrinim  i  elektronikim  ureajima  i  opremi,  koji  je 
stupio na snagu 21. srpnja 2007. godine, za cilj  je zadao uspostavljanje sustava odvojenoga 
 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
  Prema Pravilniku,  cilj odvojenoga  sakupljanja EE otpada  iznosi  etiri kilograma po 
stanovniku  godišnje  do  31.  prosinca  2008.  godine  te  odgovarajue  poveanje  sljedeih 
godina. 
 
  Takoer, ciljevi oporabe EE otpada do 31. prosinca 2008. godine su: 
a)  za  EE  otpad  nastao  od  EE  opreme  koja  pripada  kategorijama  1.  i  10.  iz Dodatka  I.A  
Pravilnika (vidi poglavlje 3.1)  
– postotak oporabe poveat e se do najmanje 80% mase sakupljenoga EE otpada, i 
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari poveat e se 
do najmanje 75% mase skupljenoga EE otpada; 
b)  za  EE  otpad  nastao  od  EE  opreme  koja  pripada  kategorijama  3.  i  4.  iz  Dodatka  I.A 
Pravilnika 
– postotak oporabe poveat e se do najmanje 75% mase sakupljenoga EE otpada, i 
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari poveat e se 
do najmanje 65% mase sakupljenoga EE otpada; 
c) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2, 5, 6, 7. i 9. iz Dodatka I.A 
Pravilnika 
– postotak oporabe poveat e se do najmanje 70% mase sakupljenoga EE otpada, i 
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari poveat e se 
do najmanje 50% mase sakupljenoga EE otpada. 
 
  Prema  Pravilniku  proizvoa  je  duan  propisno  oznaiti  EE  opremu,  informirati 
javnost  o  zabrani  odlaganja  EE  otpada  kao  nerazvrstanoga  komunalnoga  otpada,  o 
 
  Prodavatelj  je duan osigurati preuzimanje otpadnog< proizvoda po modelu „jedan 
za jedan“ za proizvode iz Dodatka I. A Pravilnika (1 do 7). 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Sakuplja  je duan preuzeti EE otpad  iz kuanstva bez naplate unutar  30 dana od 
poziva  za EE otpad mase vee od  30 kg. EE otpad koji preuzima ne  smije biti  rastavljan, 
odnosno u njemu ne smiju nedostajati dijelovi. 
 
 
plaanje naknade za gospodarenje otpadnom EE opremom FZOEU. Fond isplauje naknadu 
sakupljaima  i  oporabiteljima  za  sakupljene,  privremeno  skladištenje,  razvrstavanje  i 
prijevoz,  odnosno  obradu  i  oporabu  EE  otpada  zapoevši  s  danom  sklapanja  ugovora 
ovlaštenika koncesije s FZOEU. 

Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
III ELEKTRINI I ELEKTRONIKI UREAJI I OPREMA
3.1. OPENITO
 
Prema  Pravilniku  EE  oprema  predstavlja  sve  proizvode  koji  su  za  svoje  pravilno 
djelovanje  ovisni  o  elektrinoj  energiji  ili  elektromagnetskim  poljima,  kao  i  oprema  za 
proizvodnju,  prijenos  i mjerenje  struje  ili  jakosti  elektromagnetskoga  polja  koja  spada  u 
kategorije  iz Dodatka  I.A. Pravilnika  i namijenjena  je korištenju pri naponu koji ne prelazi 
 
1. Veliki kuanski ureaji 
2. Mali kuanski ureaji 
4. Oprema široke potrošnje za razonodu 
5. Rasvjetna oprema 
7. Igrake, oprema za razonodu i športska oprema 
8. Medicinski ureaji (osim implantiranih ureaja) 
9. Instrumenti za nadzor i upravljanje 
10. Samoposluni aparati 
1. Veliki  kuanski ureaji:  veliki  rashladni ureaji,  hladnjaci,  ledenice,  ostali  veliki 
ureaji  za  hlaenje,  konzerviranje  i  spremanje  hrane,  strojevi  za  pranje,  sušilice  rublja, 
strojevi  za  pranje  posua,  kuhinjske  pei,  elektrini  štednjaci,  elektrine  ploe  za  grijanje, 
mikrovalni ureaji, ostali veliki ureaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane, elektrini ureaji 
za grijanje, elektrini radijatori, ostali veliki ureaji za grijanje soba, kreveta  i namještaja za 
sjedenje,  elektrini  ventilatori,  klimaureaji,  ostali  ureaji  za  ventilaciju,  odzraivanje  i 
klimatizaciju. 
10 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
2.  Mali  kuanski  ureaji:  usisavai,  ureaji  za  išenje  tepiha,  ostali  ureaji  za 
išenje, ureaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine, glaala i ostali ureaji za 
glaanje,  izaimanje  i  drugo  ureivanje  odjee,  tosteri,  prilice, mlinci,  aparati  za  kavu  i 
ureaji za otvaranje  i zatvaranje spremnika  i pakiranja, elektrini noevi, ureaji za šišanje, 
sušenje  kose,  pranje  zubi,  brijanje, masiranje  i  ostali  ureaji  za  njegu  tijela,  satovi,  runi 
satovi i ureaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena, vage. 
3. Oprema informatike tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije  
središnja obrada podataka: velika raunala, mini raunala,  
osobna  raunalna  oprema:  osobna  raunala  (CPU,  miš,  zaslon  i  tipkovnica),  raunala 
»laptop«  (CPU, miš, zaslon  i  tipkovnica),  raunala »notebook«,  raunala »notepad«, pisai, 
kopirna  oprema,  elektrini  i  elektroniki pisai  strojevi, depni  i  stolni  kalkulatori  i  ostali 
proizvodi  ili  oprema  za  prikupljanje,  spremanje,  obradu  i  predstavljanje  podataka  ili 
komuniciranje podacima, korisniki  terminali  i sustavi, faksureaji,  teleksureaji,  telefoni, 
telefoni  s  karticama  i  kovanicama,  beini  telefoni, mobilni  telefoni,  sustavi  odgovora  na 
poziv,  ostali  proizvodi  ili  oprema  za  telekomunikacijski  prijenos  zvuka,  slika  ili  drugih 
podataka. 
videorekorderi, hifiureaji, radio pojaala, glazbeni instrumenti, ostali proizvodi ili oprema 
za  snimanje  ili  reprodukciju zvuka  ili  slika, ukljuujui  signale,  ili druge  tehnologije, osim 
telekomunikacijskih, za raspodjelu zvuka i slike. 
5.  Rasvjetna  oprema:  rasvjetna  tijela  za  fluorescentne  svjetiljke,  osim  svjetiljaka  za 
kuanstvo,  ravne  fluorescentne  svjetiljke,  kompaktne  fluorescentne  svjetiljke,  svjetiljke  s 
izbijanjem,  ukljuujui  visokotlane  svjetiljke  s  natrijevim  parama  i  svjetiljke  s metalnim 
parama,  niskotlane  natrijeve  svjetiljke,  ostala  rasvjetna  oprema  ili  oprema  za  širenje  ili 
upravljanje svjetla, osim arulja sa arnom niti. 
6. Elektrini i elektroniki alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata): bušilice, 
pile,  šivai  strojevi,  oprema  za  okretanje, mljevenje,  brušenje,  poliranje,  piljenje,  rezanje, 
sjeenje, bušenje, prošupljivanje, probijanje, previjanje, savijanje  ili za slinu obradu drveta, 
metala  i  drugih materijala,  alati  za  zakivanje,  spajanje  avlima,  spajanje  vijcima,  alati  za 
skidanje zakovica, avala ili vijaka ili za sline namjene, alati za zavarivanje, lemljenje i slinu 
11 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
uporabu,  oprema  za prskanje, nanošenje,  raspršivanje  i  ostalu drukiju  obradu  tekuih  ili 
plinovitih tvari, alati za košenje ili za druge vrtne poslove. 
7. Igrake, oprema za razonodu i športska oprema: elektrini kompleti s tranicama ili 
automobilima,  rune  konzole  za  videoigre,  videoigre,  raunala  za  biciklizam,  ronjenje, 
tranje,  veslanje  itd.,  športska  oprema  s  elektrinim  ili  elektronikim  komponentama, 
automati s kovanicama za igranje.  
8.  Medicinski  ureaji  (osim  implantiranih  ureaja):  radioterapijska  oprema, 
kardiološki  ureaji,  ureaji  za  dijalizu,  pluni  ventilatori,  ureaji  nuklearne  medicine, 
laboratorijska  oprema  za  dijagnostiku  in  vitro,  analizatori,  ledenice,  ureaji  za  ispitivanje 
oplodnje, ostali ureaji za otkrivanje, sprjeavanje, nadgledanje, obradu, ublaivanje bolesti, 
povreda ili nemoi.  
9. Instrumenti za nadzor i upravljanje: detektori dima, regulatori grijanja, termostati, 
ureaji za mjerenje, vaganje  ili ugaanje za kuanstvo  ili  laboratorije, ostali  instrumenti za 
nadziranje  i  upravljanje  koji  se  upotrebljavaju  u  industrijskim  instalacijama  (npr.  na 
kontrolnim ploama). 
10.  Samoposluni  aparati:  automatski  ureaji  za  izdavanje  toplih  napitaka, 
automatski  ureaji  za  izdavanje  toplih  i  hladnih  boca  ili  kutija,  automatski  ureaji  za 
izdavanje  vrstih  proizvoda,  automatski  ureaji  za  izdavanje  novca,  svi  ureaji  koji 
automatski izdaju sve vrste proizvoda.  
 
 
Dravnog zavoda za statistiku)
djelatnosti  2002.  – NKD  2002.  (NN  52/03)  djelatnosti  proizvodnje  EE  opreme  nalaze  se  u 
poglavlju Preraivaka industrija, D: 
DL  Proizvodnja elektrine i optike opreme 
DN  Ostala preraivaka industrija 
12 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
U Izvješu su prikazani podaci o proizvoaima i proizvodnji sljedeih djelatnosti: 
DK: 29.21, 29.23, 29.24,  29.42, 29.43, 29.71 
DL: 30.01, 30.02, 31.1, 31.2, 31.5, 31.6, 32.1, 32.2, 33.1, 33.2, 33.4 
DN: 36.3, 36.5 
Razred  Naziv djelatnosti (NN 13/03) 
29.21  Proizvodnja industrijskih pei i plamenika 
29.23  Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kuanstvo 
29.24  Proizvodnja ostalih strojeva za ope namjene 
29.42  Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala 
29.43  Proizvodnja ostalih alatnih strojeva 
29.71  Proizvodnja elektrinih aparata za kuanstvo 
30.01  Proizvodnja uredskih strojeva 
31.1  Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 
31.2  Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu elektrine energije 
31.5  Proizvodnja arulja i elektrinih svjetiljaka 
31.6  Proizvodnja ostale elektrine opreme 
32.1  Proizvodnja elektronikih cijevi i drugih elektronikih komponenata 
32.2  Proizvodnja  televizijskih  odašiljaa  i  radioodašiljaa  te  aparata  za  ianu  telefoniju i telegrafiju 
33.1   
33.2  Proizvodnja  instrumenata  i  aparata  za  mjerenje,  kontrolu,  ispitivanje,  za  navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese 
33.4  Proizvodnja optikih instrumenata i fotografske opreme 
36.3  Proizvodnja glazbenih instrumenata 
 
U  Registru  poslovnih  subjekata  kao  primarnu  djelatnost,  za  gore  navedene 
djelatnosti, ukupno je prijavilo 2 227 pravnih subjekata (Dodatak 1). 
13 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
 
  Dio  Pravilnika  koji  se  odnosi  na  proizvodnju  EE  opreme  je  potrebno  poboljšati, 
odnosno  potrebno  je  povezati  vrste  EE  opreme  definirane  u  Pravilniku  s  djelatnostima 
proizvodnje EE opreme prema NKD. Tada se  iz Registra poslovnih subjekata moe vidjeti 
 
U ovome Izvješu daje se pregled djelatnosti proizvodnje EE opreme koje se pokušalo 
povezati  s  vrstama  EE  opreme  obuhvaene  Pravilnikom. Djelatnosti  koje  su  prikazane  u 
Tablici 1  trebaju posluiti kao podloga za poboljšanje onoga dijela Pravilnika koji se odnosi 
na proizvodnju EE opreme. 
3.3. PROIZVODNJA I UVOZ ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA I OPREME
(podaci FZOEU i AZO)
 
Prema Pravilniku uvoznici i/ili proizvoai EE opreme su duni na obrascu Izvješe 
uvoznika  i/ili  proizvoaa  EE  opreme  (IU/PEEO)  dostaviti  podatke  o  uvezenim  / 
proizvedenim koliinama EE opreme. Podaci se dostavljaju  mjeseno u FZOEU, a godišnje u 
AZO (do 31. sijenja tekue godine za prethodnu godinu). 
 
  U  razdoblju  od  3.  kolovoza  do  31.  prosinca  2007.  godine  u  FZOEU  ukupno  je 
prijavljeno  30  252,2  t proizvedene  i uvezene EE opreme. U AZO  je prijavljeno  26  201,34  t 
proizvedene i uvezene EE opreme (Dodatak 2). Dok je u AZO podatke prijavio 171 obveznik 
dostave podataka, u FZOEU podatke  je prijavilo 1 851 obveznik. Usprkos velikoj  razlici u 
broju tvrtki koje su prijavile podatke, ukupne se koliine ne razlikuju znaajno, jer su najvei 
proizvoai  prijavili  podatke.  Meutim,  i  proizvoai  i  uvoznici  još  uvijek  prijavljuju 
podatke o proizvedenim, odnosno uvezenim koliinama EE opreme za 2007. godinu tako da 
 
14 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Pravilnikom  su  propisane  novane  naknade  koje  u  FZOEU  uplauju  uvoznici  i 
proizvoai EE  opreme  prilikom  stavljanja  istih  na  trište. Naknadom  koja  je  uplaena  u 
FZOEU  pokrivaju  se  troškovi  sakupljanja,  privremenoga  skladištenja,  razvrstavanja  i 
prijevoza  EE  otpada  od  posjednika  do  privremenoga  skladišta  sakupljaa  ili  skladišta 
obraivaa te troškovi obrade i oporabe EE otpada. 
 
FZOEU  je  sklopio  ugovor  s Carinskom  upravom Ministarstva  financija  te  od  njih 
dobiva  podatke  o  uvoznicima.  Obraun  nakade  proizvoaima  i  uvoznicima  se  radi  na 
temelju dostavljenih  ispunjenih IU/PEEO obrazaca  ili na osnovu podataka Carinske uprave 
za obveznike koji nisu iste dostavili u FZOEU. 
 
Za period od 03. kolovoza do 31. prosinca 2007. godine FZOEU je fakturirao 68 067 466,87 
kn naknade proizvoaima, odnosno uvoznicima EE opreme. 
 
  Obzirom da podaci o proizvodnji, odnosno uvozu EE opreme još uvijek stiu ni ovaj 
 
 
  U prekograninome prometu EE oprema se razvrstava prema Uredbi o carinskoj tarifi 
 
Tablica 2. EE oprema, tarifne oznake proizvoda koji su se izvozili i uvozili u 2007. godini 
TARIFNA  OZNAKA 
8414  Zrane  ili  vakuumske  sisaljke,  zrani  ili  plinski  kompresori  i  ventilatori;  ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugraenim ventilatorom, pa i s  filterima 
8415  Ureaji  za  klimatizaciju,  s  ventilatorom  na  motorni  pogon  i  elementima  za  mijenjanje  temperature  i  vlanosti,  ukljuujui  strojeve  u  kojima  se  vlanost  ne  moe posebno regulirati 
8418  Hladnjaci, zamrzivai i ostali ureaji za hlaenje ili zamrzavanje, elektrini ili drugi;  toplinske sisaljke, osim ureaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415 
15 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
8422 
Strojevi  za  pranje  sua  (suerice);  strojevi  i  ureaji  za  išenje  i  sušenje  boca  i  drugih  spremnika;  strojevi  za  punjenje,  zatvaranje,  peaenje  i  etiketiranje  boca,  limenki, kutija, vrea  i drugih spremnika; strojevi  i ureaji za stavljanje poklopaca  na boce,  staklenke, cjevaste  (tube)  i  sline  spremnike; ostali  strojevi za pakiranje  i  zamatanje  (ukljuujui  strojeve  za  pakiranje  folijom  što  se  stee uslijed  promjene  temperature); strojevi za gaziranje pia 
8423  Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih) ukljuujui i strojeve za brojenje i  provjeru što rade na osnovi vaganja mase; utezi za sve vrste vaga 
8424 
Mehaniki ureaji (neovisno jesu li na runi pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili  raspršivanje tekuina ili praha; aparati za gašenje poara, neovisno jesu li napunjeni  ili ne; pištolji za štrcanje i slini ureaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska  i slini strojevi za izbacivanje mlaza 
8443  Tiskarski  strojevi  za  tiskanje  pomou  ploa,  valjaka  i  drugih  tiskarskih  formi  iz  tarifnog  broja  8442;  ostali pisai,  strojevi  za kopiranje  i  telefaks ureaji, neovisno  jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor 
8450  Perilice za kuanstvo ili praonice, pa i s ureajem za sušenje 
8451 
Strojevi i ureaji (osim strojeva iz tarifnog broja 8450) za pranje, išenje, cijeenje,  sušenje, glaanje, prešanje (ukljuujui preše za uvršivanje – fiksiranje), bijeljenje,  bojenje, apretiranje, doradu (dovršavanje), oblaganje (prevlaenje) ili impregniranje  tekstilne pree, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste  na tkaninu ili drugu podlogu što ih se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što  je  linoleum; strojevi za namotavanje, odmotavanje, savijanje  (preklapanje), rezanje  ili  rezuckanje (zupasto izrezivanje) tkanina od tekstila 
8452  Strojevi  za  šivanje,  osim  strojeva  za  prošivanje  knjiga  iz  tarifnog  broja  8440;  pokustvo, postolja  i poklopci posebno konstruirani za  strojeve za  šivanje;  igle za  strojeve za šivanje 
8456  Alatni  strojevi  za  obradu  svih  vrsta materijala  odvajanjem materijala,  laserom  ili  drugim  svjetlosnim  ili  fotonskim  snopom,  ultrazvukom,  elektroerozijom,  elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme 
8457  Obradni centri, strojevi izraeni na naelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)  i transfer strojevi s više stanica, za obradu kovina 
8458  Tokarilice za obradu kovina odvajanjem estica (ukljuujui centre za tokarenje) 
8459  Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem  estica  (ukljuujui strojeve s radnim  jedinicama na vodilicama 
8460 
Alatni  strojevi  za  uklanjanje  srha,  oštrenje,  brušenje,  vlano  glaanje  (honanje),  glaanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje  ili drukiju završnu obradu kovina  ili  kermeta  pomou  bruseva,  abraziva  ili  sredstava  za  poliranje,  osim  strojeva  za  ozubljivanje  rezanjem  ili brušenjem  ili  za dovršavanje ozubljenja  iz  tarifnog broja  8461 
8461 
Alatni strojevi za blanjanje, dubljenje, provlaenje, ozubljivanje, brušenje  i završnu  obradu (dovršavanje) zupanika, rezanje pilom, odsijecanje i drugi alatni strojevi za  obradu kovina  ili kermeta odvajanjem  estica što nisu spomenuti niti ukljueni na  drugom mjestu 
8462  Alatni  strojevi  (ukljuujui  preše)  za  obradu  kovina  slobodnim  kovanjem  ili  kovanjem u ukovnju; alatni strojevi (ukljuujui preše) za obradu kovina savijanjem, 
16 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
presavijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, prosijecanjem  ili odsijecanjem; preše  za obradu kovina ili kovinskih karbida, što nisu prethodno spomenuti 
8463  Ostali alatni strojevi za obradu ili preradu kovina ili kermeta bez odvajanja estica 
8464  Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa  ili slinih  mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla 
8465  Alatni  strojevi  (ukljuujui  strojeve  za  spajanje  avlima,  ianim  spojnicama,  lijepljenjem  ili  na  drugi  nain)  za  obradu  drva,  pluta,  kosti,  tvrde  gume,  tvrde  plastike ili slinih tvrdih materijala 
8467  Pneumatski  ili  hidraulini  alati  ili  alati  s  ugraenim  elektrinim  ili  neelektrinim  motorom što ih se pri radu dri u ruci 
8469  Pisai strojevi, osim pisaa iz tarifnog broja 8443; strojevi za obradu teksta 
8470 
8471 
Strojevi  za  automatsku  obradu  podataka  i  njihove  jedinice; magnetni  ili  optiki  itai,  strojevi  za  biljeenje  podataka  u  kodiranom  obliku  na  nosae  podataka  i  strojevi  za obradu  takvih podataka,  što nisu  spomenuti niti ukljueni na drugom  mjestu 
8472 
Ostali  uredski  strojevi  (na  primjer,  strojevi  za  umnoavanje  –  hektografski  ili  na  matrice, strojevi za adresiranje, automatski strojevi za isplatu novanica, strojevi za  razvrstavanje, brojenje  ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi  za bušenje ili spajanje ianim kopama) 
8473  Dijelovi  i pribor  (osim pokrova, kovega za nošenje  i slino) prikladni za uporabu  iskljuivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8469 do 8472 
8476  Automati  za  prodaju  robe  (na  primjer,  strojevi  za  prodaju  poštanskih  maraka,  cigareta, hrane ili pia), ukljuujui strojeve za mijenjanje novca 
8508  Usisai 
8510  Aparati  za  brijanje,  šišanje  i  uklanjanje  dlaka  (depiliranje),  s  ugraenim  elektromotorom 
8515 
Strojevi  i  aparati  za  meko  lemljenje,  tvrdo  lemljenje  ili  zavarivanje,  elektrini  (ukljuujui  pomou  elektrino  grijanog  plina),  laserski  ili  pomou  drugog  svjetlosnog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa  ili  luka plazme, neovisno mogu  li rezati  ili ne; elektrini strojevi  i aparati za vrue  štrcanje kovina ili kermeta 
8516 
Elektrina  protona  ili  akumulacijska  grijala  vode  i  uronjiva  grijala;  elektrini  aparati za grijanje prostora i elektrini ureaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati  za ureivanje kose (na primjer, aparati za sušenje kose, aparati za kovranje kose) i  aparati za sušenje ruku; elektrina glaala; ostali elektrotoplinski ureaji vrsta što ih  se rabi u kuanstvu; elektrini otpornici za grijanje, osim onih iz tarifnog broja 8545 
8517  Telefonski aparati, ukljuujui  telefone za mobilne radiotelefonske mree  ili druge  beine mree; ostali aparati za slanje  ili primanje glasa, slike  ili drugih podataka, 
17 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
ukljuujui aparate za komunikaciju u inoj  ili beinoj mrei  (kao  što  je  lokalna  mrea  ili mrea  širokog dosega),  osim  predajnika  ili  prijamnika  iz  tarifnog  broja  8443, 8525, 8527 ili 8528 
8518 
Mikrofoni i stalci za njih; zvunici, neovisno jesu li ugraeni u zvunikim kutijama  ili  ne;  naglavne  slušalice  i  slušalice  za  uho,  neovisno  jesu  li  kombinirane  s  mikrofonom  ili ne,  te setovi što se sastoje od mikrofona  i  jednog  ili više zvunika;  audiofrekventna elektrina pojaala; setovi elektrinih pojaala zvuka 
8519  Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka 
8521  Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadre li videoprijamnik ili ne 
8523 
Diskovi, vrpce, poluvodiki ureaji za pohranu podataka, »pametne kartice« i ostali  mediji  za  snimanje  zvuka  ili  drugih  pojava,  neovisno  jesu  li  snimljeni  ili  ne,  ukljuujui matrice  i mastere za proizvodnju diskova, ali  iskljuujui proizvode  iz  poglavlja 37 
8525  Odašiljai  za  radiodifuziju  ili  televiziju,  neovisno  imaju  li  ugraen  prijamnik  ili  aparat za  snimanje  ili  reprodukciju zvuka;  televizijske kamere, digitalne kamere  i  videokamere (kamkorderi) 
8527  Prijamnici radiodifuzije, neovisno  jesu  li kombinirani, u  istom kuištu, s aparatom  za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne 
8528  Monitori  i  projektori,  što  ne  sadre  televizijski  prijamnik;  televizijski  prijamnici,  neovisno  imaju  li  ugraeni  prijamnik  radiodifuzije  ili  aparat  za  snimanje  ili  reprodukciju zvuka ili slike ili ne 
8531  Elektrini  aparati  za  zvunu  ili  vizualnu  signalizaciju  (na  primjer,  zvona,  sirene,  indikacijske ploe, dojavnici krae  ili poara), osim onih  iz  tarifnog broja 8512  ili  8530 
8537 
Ploe,  pultovi,  stolovi,  ormari  i  ostali  nosai,  opremljeni  s dva  ili  više  aparata  iz  tarifnih brojeva 8535 ili 8536, za elektrino upravljanje ili razdiobu elektrine struje,  ukljuujui one s ugraenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati  za numeriko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517 
9016  Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, s utezima ili bez njih 
9018  Instrumenti  i  aparati  namijenjeni  uporabi  u  medicini,  zubarstvu  ili  veterini,  ukljuujui  scintigrafske  i  druge  elektromedicinske  aparate  te  instrumente  za  ispitivanje vida 
9019  Aparati  za mehanoterapiju;  aparati  za masau;  aparati  za  psihološka  ispitivanja;  aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje  i ostali  terapeutski aparati za disanje 
9020  Ostali  aparati  za  disanje  i  plinske maske,  osim  zaštitnih maski  bez mehanikih  dijelova i izmjenjivih filtera 
9022 
Rendgenski  aparati  i  aparati  što  rade  na  osnovi  alfa,  beta  ili  gama  zraenja,  neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicinini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili  ne,  ukljuujui  aparate  za  radiografiju  ili  radioterapiju,  rendgenske  cijevi  i  ostali  generatori  rendgenskih  zraka,  generatori  visokog  napona,  upravljake  ploe  i  stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slino za pregled ili lijeenje 
9027  Instrumenti  i  aparati  za  fizikalne  ili  kemijske  analize  (na  primjer,  polarimetri,  refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati 
18 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
za mjerenje  ili  kontrolu  viskoziteta,  poroznosti, dilatacije,  površinskog  napona  ili  slino;  instrumenti  i aparati za kalorimetrijska, akustina  ili  fotometrijska mjerenja  ili kontrolu (ukljuujui svjetlomjere); mikrotomi 
9032  Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje 
9101  Runi, depni i drugi osobni satovi, ukljuujui štoperice, s kuištem od plemenite  kovine ili od kovine platirane plemenitom kovinom 
9102  Runi,  depni  i  drugi  osobni  satovi,  ukljuujui  štoperice,  osim  onih  iz  tarifnog  broja 9101 
9103  Kuni, uredski i slini satovi, s mehanizmom za osobne satove, iskljuujui satove iz  tarifnog broja 9104 
9105  Ostali kuni, uredski i slini satovi 
9106  Aparati  za  biljeenje  vremena  i  aparati  za  mjerenje,  biljeenje  ili  drukije  oznaavanje  vremenskih  intervala,  sa  satnim  mehanizmom  ili  sa  sinkronim  motorom (na primjer, za registraciju vremena, za biljeenje vremena) 
9207  Vremenske sklopke, sa satnim mehanizmom ili sa sinkronim motorom 
9405 
Svjetiljke  i  druga  rasvjetna  tijela  ukljuujui  reflektore  i  njihovi  dijelovi,  što  nisu  spomenuti niti ukljueni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene ploice  s imenima i slino, sa stalno uvršenim izvorom svjetlosti, i njihovi dijelovi što nisu  spomenuti niti ukljueni na drugom mjestu 
9503  Tricikli,  romobili,  automobili  s  pedalama  i  sline  igrake  na  kotaima;  kolica  za  lutke; lutke; ostale igrake; umanjeni modeli i slini modeli za zabavu, s pogonom ili  bez pogona; slagalice svih vrsta 
9504  Proizvodi za sajamske, stolne  ili društvene  igre, ukljuujui flipere, biljar, posebne  stolove za kasino igre i opremu za automatske kuglane 
 
 
 
  Prema podacima Carinske uprave Ministarstva financija u 2007. godini ukupno je 
izvezeno  21  367,8  t  EE  opreme,  a  uvezeno  je  133  419,2  t  EE  opreme  (prema  tarifnim 
oznakama proizvoda navedenim u Tablici 2.). 
 
Najviše se izvozilo EE opreme tarifnih grupa 8418 i 8516:  
8418    hladnjaka,  zamrzivaa  i  ostalih  ureaja  za  hlaenje  ili  zamrzavanje  izvezeno  je  u 
koliini od 3 243,62 t 
19 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
8516    elektrinih  protonih  ili  akumulacijskih  grijala  vode  i  uronjivih  grijala;  elektrinih 
 
Najviše se uvozilo EE opreme tarifnih grupa 8418 i 8415: 
8418    hladnjaka,  zamrzivaa  i  ostalih  ureaja  za  hlaenje  ili  zamrzavanje  izvezeno  je  u 
koliini od 19 434,9 t 
8415  ureaja za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje 
temperature i vlanosti u koliini od 13 210,1 t. 
 
  Za razliku od podataka koji su stigli u FZOEU  i AZO, podaci dobiveni od Carinske 
uprave se odnose na itavu 2007. godinu. Takoer, u ovome su Izvješu prikazane koliine 
svih proizvoda tarifnih oznaka prikazanih u Tablici 2. Vrlo je teško tono povezati vrste EE 
opreme definirane u Pravilniku sa carinskim tarifnim oznakama. Isto je ve spomenuto i kod 
podataka  DZS,  a  odnosi  se  na  problematiku  povezivanja  vrsta  EE  opreme  definirane  u 
Pravilniku s djelatnostima proizvodnje EE opreme prema NKD. 
 
I podatke dobivene od Carinske uprave, kao  i one dobivene od DZS   objavljujemo 
kao dio ovoga  izvješa,  s  ciljem da  se ukae na potrebu  za poboljšanje Pravilnika u ovim 
dijelovima.  
20 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
  IV ELEKTRINI I ELEKTRONIKI OTPAD
4.1. OPENITO
 
Pravilnik obuhvaa EE otpad koji nastaje u gospodarstvu (industrija, obrt i slino) i u 
kuanstvu. EE otpad nastao u gospodarstvu su otpadna EE oprema ukljuujui sklopove  i 
sastavne dijelove, a EE otpad nastao u kuanstvu  je otpadna EE oprema nastala upravo u 
kuanstvima. 
 
Zbog komponenata koje sadri EE oprema se uglavnom klasificira kao opasni otpad. 
Uvaavajui  tu  injenicu  vrlo  je  vano  uspostaviti  primjereno  gospodarenje  otpadom  od 
rabljene EE opreme, kao i informirati potrošaa o opasnosti od nekontroliranoga zbrinjavanja 
ove vrste otpada. 
  Potrebno je uspostaviti sustav odvojenoga sakupljanja i oporabe EE otpada propisan 
Pravilnikom  te  na  taj  nain  sprijeiti  miješanje  istih  s  komunalnim  otpadom,  ime  se 
onemoguuje primjereno zbrinjavanje ove vrste otpada što vodi oneišenju okoliša. 
 
  EE otpad se sastoji od vrlo velikoga broja razliitih komponenata opasnih po okoliš i 
zdravlje  ljudi.  EE  otpad,  izmeu  ostalih  komponenata,  sadri  ivu,  kadmij,  krom,  brom, 
olovo, arsen, zatim azbest, spojeve silicija, berilija,  fosfor  itd. Sadri, u velikom postotku,  i 
plastiku  i  sline materijale  koji  se mogu  nakon  oporabe EE  otpada  ponovno  koristiti  kao 
polazna  sirovina za neki novi proizvod. Paljivo gospodarenje ovom vrstom otpada moe 
pridonijeti smanjenju iskorištenja prirodnih resursa. Ovo je vano naglasiti jer je poznato da 
je EE otpad najbre rastua vrsta otpada. 
 
  Treba naglasiti vanost edukacije korisnika EE opreme  jer neodgovorno odbacivanje 
 
 
21 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
4.1.1. Razvrstavanje prema Katalogu otpada
 
Prema Katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom 
 
Neke vrste EE otpada su opasni, a neke su neopasni otpad.  
Prema Katalogu otpada opasnim se otpadom smatra ona EE oprema koja sadri tvari 
 
Tablica 3. Otpad iz EE opreme, kljuni brojevi iz Kataloga otpada (NN 50/05) 
KLJUNI  BROJ 
NAZIV OTPADA 
16 02 09*  transformatori i kondenzatori koji sadre PCBe 
16 02 10*  stara oprema koja sadri PCBe ili je oneišena istima, a nije navedena pod 16 02 09 
16 02 11*  stara oprema koja sadri klorofluorougljikovodike, HCFC, HFC 
16 02 12*  stara oprema koja sadri slobodni azbest 
16 02 13*  stara oprema koja sadri opasne komponente2 koje nisu navedene pod 16 02 09 do 16  02 12 
2Opasne komponente iz elektronike opreme mogu obuhvaati akumulatore i baterije navedene  u  16  06  i  oznaene  kao  opasne,  prekidae  od  ive,  staklo  od  katodnih  cijevi  i  ostale  vrste  aktiviranog stakla itd. 
16 02 14  stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13 
16 02 15*  opasne komponente izvaene iz stare opreme 
16 02 16  komponente izvaene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15 
20  KOMUNALNI  OTPAD  (OTPAD  IZ  KUCANSTAVA  I  SLINI  OTPAD  IZ  INDUSTRIJSKIH  I  ZANATSKIH  POGONA  IZ  USTANOVA)  UKLJUUJUI  ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE 
20 01  Odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01) 
20 01 21*  fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadri ivu 
22 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
20 01 23*  odbaena oprema koja sadri fluoroklorougljikovodike 
20 01 35*  odbaena elektrina i elektronika oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23  koja sadri opasne komponente6 
6Opasne komponente iz elektrine i elektronike opreme mogu obuhvaati akumulatore i baterije  navedene pod  16  06  i oznaene kao opasne,  sklopke od  ive,  staklo  iz katodnih  cijevi  i ostale  vrste aktiviranoga stakla 
 
 
 
Prema  raspoloivim  podacima  u  2006.  godini EE  otpad  kljunoga  broja  20  01  35*, 
odmah je nakon olovnih baterija po prijavljenim koliinama proizvedenoga opasnoga otpada 
(podaci prema Prateim listovima). Takoer, i kod izvoza ovaj  je kljuni broj po prijavljenoj 
koliini izvezenoga opasnoga otpada odmah nakon olovnih baterija. 
 
Prije donošenja Pravilnika,  sakupljanje  i oporaba EE otpada bilo  je organizirano na 
nain da su tvrtke ishodile dozvolu za gospodarenje pojedinom vrstom otpada ili rješenje za 
postupanje s otpadom sukladno Zakonu o otpadu. 
 
 
 
Prije donošenja Pravilnika, prema Zakonu o otpadu, EE otpadom mogle su gospodariti 
 
 
 
 
23 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Tablica 4. Popis tvrtki koje imaju dozvolu za gospodarenje opasnim vrstama EE otpada (16 02, 20 01 
21*, 20 01 23* i 20 01 35*) 
BROJ  NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA 
7.  CIAK d.o.o. 
34.  RECIKLAA d.o.o., Šibenik 
24 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
BROJ  NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA 
35.  RECIKLAA d.do.o., Vukovar 
36.  SAVA PROMET d.o.o. 
37.  SEKUNDARNI METALI d.o.o. 
38.  SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o. 
39.  SIROVINA PROMET d.o.o. 
44.  UNIJA – ZAMA d.o.o. 
45.  UNIVERZAL d.o.o., Varadin 
Donošenjem Pravilnika koji  je za  cilj,  izmeu ostaloga, postavio uspostavu  sustava 
odvojenoga  sakupljanja  EE  otpada  radi  njegove  oporabe,  zbrinjavanja,  zaštite  okoliša  i 
zdravlja  ljudi, definirani su  i ovlašteni sakuplja  i obraiva. To su pravne  ili  fizike osobe 
koje, sukladno Zakonu o otpadu, imaju dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade i 
oporabe EE otpada  i ovlaštenici su koncesije za sakupljanje, odnosno obradu  i oporabu EE 
otpada. 
 
  MZOPUG je izdalo tri koncesije za sakupljanje EE otpada. Tvrtka Flora VTC dobila je 
nacionalnu koncesiju i sakuplja na podruju cijele Hrvatske svih 10 vrsta otpadne EE opreme 
prema  Pravilniku,  tvrtka  CEZAR  sakuplja  prvu  vrstu  otpadne  EE  opreme  na  podruju 
Grada Zagreba, Zagrebake  i Krapinskozagorske upanije, a tvrtka Metis sakuplja takoer 
prvu  vrstu  otpadne  EE  opreme  na  podruju  Primorskogoranske,  Istarske  i  Likosenjske 
upanije. 
 
 
 
 
 
25 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Tablica 5. Popis glavnih sabirnih centara 
GLAVNI SABIRNI CENTRI 
VARADIN  DUMA ELEKTRONIKA 
KRAPINA  IDOLUM d.o.o. 
RIJEKA  FRIGOMATIC OBRT 
PULA  FRIGOMATIC OBRT 
SPLIT I OKOLICA  SPECTRA MEDIA d.o.o. 
DUBROVNIK I PLOE  TEHNOMOBIL OBRT 
KNIN  SEKUNDARNI METALI d.o.o. 
VUKOVAR  RECIKLAA d.o.o. 
  MZOPUG je izdalo dvije koncesije za obradu EE otpada. Koncesije su dobile tvrtke CEZAR 
d.o.o. (za obradu EE opreme prve vrste prema Pravilniku) i Spectra Media d.o.o. (za obradu 
EE opreme ostalih devet vrsta EE opreme). 
 
 
 
Prema  Pravilniku  ovlašteni  sakupljai  duni  su  na  obrascu  Izvješe  sakupljaa  EE 
otpada  (ISOEEO)  dostaviti  podatke  o  sakupljenim  koliinama  EE  otpada.  Podaci  se 
dostavljaju  mjeseno  u  FZOEU,  a  godišnje  u  AZO  (do  31.  sijenja  tekue  godine  za 
prethodnu godinu). 
   
  U 2007. godini  (11.  i 12. mjesec) ukupno  je od graanstva  i od pravnih subjekata 
sakupljeno 359,781 t EE otpada prema podacima koji su stigli u AZO i u FZOEU. 
26 
 
Tablica  6.  Prijava  sakupljenoga  EE  otpada  u  2007.  godini  (studeni  i  prosinac)  prema  tvrtkama 
koncesionarima 
KUANSTVA 
kg 
OSTALO 
kg 
KUANSTVA 
kg 
OSTALO 
kg 
KUANSTVA 
kg 
OSTALO 
kg 
1  255  0  25 420  21 860  73 780  81 280 
2  60  2358  0  0  0  0 
3  1 457  103 146  0  0  0  0 
4  3 715  32 005  0  0  0  0 
5  30  100  0  0  0  0 
5a  0  0  0  0  0  0 
6  0  3 735  0  0  0  0 
7  0  0  0  0  0  0 
8  0  0  0  0  0  0 
9  0  10 580  0  0  0  0 
10  0  0  0  0  0  0 
UKUPNO,  kg 
5 517  151 924  25 420  21 860  73 780  81 280 
* prema Dodatku I. A, Pravilnika              Izvor: AZO, 2008 
 
Pravilnikom su propisane novane naknade koje FZOEU plaa za sakupljanje, obradu 
i oporabu EE otpada ovlaštenome sakupljau i obraivau.  
 
Za  koliine  EE  otpada  koje  su  sakupljene  u  2007.  godini  FZOEU  je  isplatio           
471 637,44 kn ovlaštenim sakupljaima. 
 
27 
 
Prema Pravilniku ovlašteni  su obraivai duni na obrascu  Izvješe obraivaa EE 
otpada  (IOOEEO)  dostaviti  podatke  o  obraenim  koliinama  EE  otpada.  Podaci  se 
dostavljaju    mjeseno  u  FZOEU,  a  godišnje  u  AZO  (do  31.  sijenja  tekue  godine  za 
prethodnu godinu). 
 
Ukoliko obraiva izvozi dijelove EE otpada ili ostatke nakon obrade EE otpada tada 
ispunjava obrazac Izvješe o izvezenim koliinama EE otpada, dijelova EE otpada ili ostataka 
nakon obrade (IIKOEEO) te dokument o prekograninome prometu otpadom.  
I  ove podatke  obraiva dostavlja mjeseno u  FZOEU,  a  godišnje u AZO  (do  31.  sijenja 
tekue godine za prethodnu godinu). 
   
Prema podacima koji su pristigli u AZO i u FZOEU u 2007. godini (11. i 12. mjesec) 
ukupno je obraeno 169, 144 t EE otpada. 
 
Tablica  7.  Prijava  obraenoga  EE  otpada  u  2007.  godini  (studeni  i  prosinac)  prema  tvrtkama 
koncesionarima 
1  157 240  0 
5  0  0 
5a  0  0 
6  0  0 
7  0  0 
8  0  0 
9  0  0 
10  0  0 
UKUPNO, kg  157 240  11 904  * prema Dodatku I. A, Pravilnika              Izvor: AZO, 2008 
28 
 
U  2007. godini ovlašteni obraivai EE otpada nisu prijavili  izvoz  istoga. Takoer, 
 
Pravilnikom su propisani ciljevi koji se odnose osim na oporabu  i na recikliranje EE 
otpada,  ali  kroz  propisane  obrasce  ovlašteni  obraivai  nemaju  mogunost  prijaviti 
recikliranje.  Pravilnik  treba  poboljšati  u  ovome  dijelu,  odnosno  potrebna  je  korekcija 
postojeih obrazaca. 
 
  Za  koliine  EE  otpada  koji  je  obraen  u  2007.  godini  FZOEU  je  ovlaštenim 
obraivaima isplatio 235 865,89 kn. 
V ZAKLJUAK
 
EE otpad je najbre rastua vrsta otpada i prema Strategiji raste 10% godišnje. Naime,
velik je broj ureaja i opreme koji nakon svoga vijeka trajanja postaju EE otpad. Taj velik broj 
EE  opreme  sastoji  se  od  razliitih  komponenata. Mnoge  od  njih  kao  npr.  olovo,  krom, 
29 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
kadmij,  iva,  fosfor,  razni  bromidi,  berilij,  barij,silicij,  arsen,  itd.  ine  ovu  vrstu  otpada 
opasnim otpadom. 
  Gospodarenje  EE  otpadom  na  neodgovarajui  nain  uzrokuje  dva  gubitka  –  uz 
oneišenje okoliša tu je i nepovratno bacanje vrijednih sirovina. Za oekivati je da e tvrtke 
uskoro, a neke velike ve  i  jesu, u  svoje  razvojne  strategije ukljuiti  recikliranje EE otpada 
 
  Takoer, za oekivati je kako e se i koliina materijala koja se koriste za proizvodnju 
EE opreme smanjivati do optimalne granice za pojedini proizvod. Vijek trajanja EE opreme 
takoer  je  jedan od  faktora koji utjeu na nastanak EE otpada.  Ipak,  iako produeni vijek 
 
Kao cilj sakupljanja EE otpada Pravilnik propisuje odvojeno sakupljanje EE otpada u 
koliini od etiri kilograma po stanovniku godišnje do 31. prosinca 2008. Zadani su  i ciljevi 
oporabe EE opreme prema kategorijama otpada propisanih Pravilnikom. 
 
U  2007.  godini  (studeni  i  prosinac),  prema  Pravilniku  je  sakupljeno  359,  781  t,  a 
obraeno je 169, 144 t EE otpada. 
 
Provedba Pravilnika prikazana je i prema obrascima Izvješima o provedbi Pravilnika
(IPOP I i IPOP II).
30 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Tablica 8. Provedba Pravilnika prema IPOP I za 2007. godinu 
Stavljeno na trište Sakupljeno iz  kuanstava 
Sakupljeno  ostalo 
Ukupno  sakupljeno 
kilograma  kilograma  kilograma  kilograma  kilograma kilograma kilograma 
1. Veliki kuanski ureaji     21 127 029,14 99 455 103 140 202 595 157 240 0 0 
2. Mali kuanski ureaji  1 221 770,42 60 2 358 2 418 0 0 0 
3. Oprema  informatike  tehnike  (IT)  i  oprema  za  telekomunikacije 
1 480 045,42 1 457 103 146 104 603 4 919 0 0 
4. Oprema široke potrošnje za razonodu   958 142,88 3 715 32 005 35 720 6 985 0 0 
5. Rasvjetna  oprema      (osim  sijalica  s  plinskim  izbijanjem) 
481 968,40 30 100 130 0 0 0 
5.a  Sijalice s plinskim izbijanjem  253 413,60 0 0 0 0 0 0 
6.  Elektrini  i  elektroniki  alati  (osim  velikih  nepokretnih industrijskih alata) 
447 785,66 0 3 735 3 735 0 0 0 
7.  Igrake, oprema za razonodu i športska oprema  11 811,13 0 0 0 0 0 0 
8. Medicinski ureaji (osim implantiranih ureaja)  63 378,34 0 0 0 0 0 0 
9.  Instrumenti za nadzor i upravljanje  134 191,37 0 10 580 10 580 0 0 0 
10.  Samoposluni aparati  6 029,21 0 0 0 0 0 0  Izvor podataka: AZO, 2008. 
31 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
Tablica 9. Provedba Pravilnika prema IPOP II za 2007. godinu
Oporaba  Stopa oporabe  Recikliranje  Stopa  recikliranja 
EE otpad prema vrsti EE opreme  Ukupna masa u 
tonama  %  Ukupna masa u 
1. Veliki kuanski ureaji     0 0 0 0 
2. Mali kuanski ureaji  0 0 0 0 
3. Oprema informatike tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije  0 0 0 0 
4. Oprema široke potrošnje za razonodu   0 0 0 0 
5. Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)  0 0 0 0 
5.a  Sijalice s plinskim izbijanjem  0 0 0 0 
6.  Elektrini i elektroniki alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)  0 0 0 0 
7.  Igrake, oprema za razonodu i športska oprema  0 0 0 0 
8. Medicinski ureaji (osim implantiranih ureaja)  0 0 0 0 
9.  Instrumenti za nadzor i upravljanje  0 0 0 0 
10.  Samoposluni aparati  0 0 0 0 
Izvor podataka: AZO, 2008. 
32 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
DODACI
DODATAK 2: PRIJAVLJENE KOLIINE PROIZVODNJE/UVOZA EE
OPREME U 2007. GODINI U AZO
DODATAK 3: IZVOZ EE OPREME U 2007. GODINI
DODATAK 4: UVOZ EE OPREME U 2007. GODINI
DODATAK 5: IZVJEŠE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOAA EE
OPREME
DODATAK 7: IZVJEŠE O IZVEZENIM KOLIINAMA EE OTPADA,
DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON
OBRADE
DODATAK 9: IZVJEŠE O PROVEDBI PRAVILNIKA I
DODATAK 10: IZVJEŠE O PROVEDBI PRAVILNIKA II
DODATAK 11: POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA
33 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
DODATAK 1: POSLOVNI SUBJEKTI (PROIZVODNJA EE OPREME)  
BROJ  NAZIV  POSLOVNOGA  SUBJEKTA 
1. 36  2. 2M Grupa d.o.o.   3. 4 M  ETS  4. 5 F D.O.O.  5. A  B OPTIKA d. o. o.   6. A ETIRI INFO d.o.o.   7. A.B.ING  8. A.C.I.S. d.o.o.  9. A.Š.VIN  10. A/D ELECTRONIC d.o.o. 
11. AARON KOMUNIKACIJE  d.o.o. 
12. AAUTORAD d.o.o.  13. ABACUS d.o.o.  14. Abacus info d.o.o.  15. ABATON d.o.o.   16. ABELEKTRONIK  17. ABSMATIC  18. ACCURO ALFA d.o.o.  19. ACER INFORMATIKA d.o.o.  20. ACOM  21. ACORD COMPUTERS  d.o.o.  22. ACP 
23. ACSADRIA COMPUTER   SYSTEMS D.O.O. 
24. ACT PLAVEC D.O.O.  25. ACY SUPERVETTES  26. ADR test sistemi d.o.o.  27. ADRIA  ELECTRONIC d.o.o.  28. ADRIA WINCH d.o.o. 
29. ADRIA WORLD TRADE  COMPANY 
30. ADRIANEON d.o.o.  31. ADRIASTROJ D.O.O.  32. ADT ELEKTRONIKA  33. ADUT, D.O.O.  34. AERO  THERM d.o.o.  35. AEROCOM d.o.o.  36. AERT  37. AETERNUM d.o.o.  38. AFFSTROJ  d.o.o.  39. AGM TECHNOLOGY d.o.o.  40. AgraH d.o.o.   41. AGREGAT d.o.o.  42. AKOM d.o.o.  43. AKORD KELEC 
BROJ  NAZIV  POSLOVNOGA  SUBJEKTA 
44. AKTIVA  LEPUŠI d.o.o.   45. AKTIVNA VODA d.o.o.  46. AKVANT d.o.o.  47. ALARA UREAKI  48. ALARM AUTOMATIKA  d.o.o. 
49. ALARMNO PROTUPOARNI INENJERING   d.o.o. 
50. ALBINA  51. ALBRO d.o.o.   52. ALCA D.O.O.  53. ALCATEL  LUCENT HRVATSKA  d.o.o.  54. ALEA d.o.o.  55. ALEGO  56. ALEGRA d.o.o.  57. ALFA D.O.O.  58. ALFA I OMEGA DENTAL d.o.o.  59. ALFA KOMPJUTER  60. ALINGDEKOVI, IVANI I ŠESNI J.T.D.  61. ALIQUANDO d.o.o.  62. ALISCOMMERCE  63. ALMEL  64. ALPHA & OMEGA D.O.O.  65. ALPLAST  MAREŠ  d.o.o.  66. ALRADPROTOK d.o.o.  67. ALSIN  d.o.o.  68. ALTA, D.O.O.  69. ALTERA PROMET  70. ALTONCOMMERCE  71. ALTPRO d.o.o.  72. ALZA  73. AMBAPAK GRUPA d.o.o.  74. AMD  APARATI d.o.o.  75. AMFRIGO D.O.O.  76. AMG  77. AMNEST  78. AMP SISTEM d.o.o.  79. AMPLITUDA, d.o.o.  80. AMS COMPUTER  81. ANADIG  82. ANALOGBIT d.o.o.  83. ANATOMIK SPORT d.o.o.  84. ANDOMA  85. ANDONA d.o.o.  86. ANITA DR  87. ANPE  88. ANŠA  89. ANT  EL d.o.o.  90. ANTARES 
34 
Izvješe o elektrinom i elektronikom otpadu za 2007. godinu Zagreb, srpanj 2008.
BROJ  NAZIV  POSLOVNOGA  SUBJEKTA 
91. ANTARESCOMPANY  92. ANTIPIROS  d.o.o.  93. ANTONOV TRADE  94. ANTSIG  95. AQUA d.o.o.  96. AQUA LENS  d.o.o.  97. AQUADAC d.o.o.  98. AQUALAND d.o.o.  99. AQUAPOL  100. AQUARIUS COM  101. ARAKIS  102. ARANEA D.O.O.  103. ARCOM  104. ARDEA ELECTRONIC d.o.o.  105. ARDENTER  d.o.o.  106. AREL, d.o.o.  107. ARES  108. ARES D.O.O.  109. ARGOSOFT, d.o.o.  110. ARICOM  111. ARMA  112. ART STUDIO AJETO  d.o.o.  113. ARTACOM D.O.O.  114. ARTEMIDE  115. ARTRONIC d.o.o.  116. ARTUKOVI ELEKTRONIKA  d.o.o.  117. ASCOM TEC  118. ASEL  119. ASKLEPTION ASSISTENCE  120. ASKOMPJUTORI, d.o.o.  121. ASPRA  122. ASPREDO d.o.o.  123. ASSANTINI D.O.O.  124. ASTER LINE  125. ATESTINGCO, D.O.O.  126. ATLAS ELEKTRONIC d.o.o.  127. ATMOS d.o.o.  128. AudioMed d.o.o.  129. AUGE  130. AUMED  131. AUREL d.o.o.  132. AURORA  133. AURUS  134. AUTOBIT  135. AUTOMATIC SERVIS  136. AUTOMATIK  137. AUTOMATIKA NOVA d.o.o.  138. AUTOMATIKA PROJEKT D.O.O. 
BROJ  NAZIV  POSLOVNOGA  SUBJEKTA 
139. AUTRONIC  140. AVAHO EXPORT.IMPORT  141. Avalon IT, d.o.o.  142. AVE  TEHNIKA d.o.o.  143. AWAS BIKOR d.o.o.  144. AXIOM  145. AZONPRINTER  d.o.o.  146. B  B  147. B. B. M. d.o.o.  148. B.A. ELEKTRONIKA  149. B4  150. BA  SCH d.o.o.  151. BAE PROMET d.o.o.  152. BAJSI SMK d.o.o.  153. BAKŠA  IBG d.o.o.  154. BALAKOVI d.o.o.  155. BALANS D.O.O.  156. BALANS ELEKTRONIK d.o.o.   157. BALTI CONTROLS  158. BALUN  d.o.o.  159. BANIMED d.o.o.  160. BARBARO  161. BARBERA  162. BARETA d.o.o.   163. BARI d.o.o.  164. BARULEK  165. BASICS  166. BASIMEX  167. BASIS  168. BASTI  169. BAUERLE d.o.o.  170. BB ELEKTRONIKA d.o.o.  171. BBB, d.o.o.  172. BCS  d.o.o.  173. BDELEKTRO  174. BEGOR