of 60 /60
3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE IZVJEŠĆE 31. PROSINCA 2014.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva...

Page 1: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE IZVJEŠĆE 31. PROSINCA 2014.

Page 2: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

Sadržaj Stranica

Odgovornost za financijske izvještaje 1

Izvještaj neovisnog revizora 2 - 3

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 4

Izvještaj o financijskom položaju 5

Izvještaj o promjenama glavnice 6

Izvještaj o novčanom toku 7

Bilješke uz financijske izvještaje 8 - 48

Godišnje izvješće 49 - 58

Page 3: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
Page 4: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

Dioničarima i Upravi društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. Izvješće o financijskim izvještajima Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. („Društvo“) koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2014. godine te izvještaje o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za godinu tada završenu, te bilješke koje se sastoje od sažetka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja, uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim financijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje etičkih pravila, te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su financijski izvještaji bez materijalno značajnih grešaka.

Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u financijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o prosudbi revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u financijskim izvještajima, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i objektivan prikaz financijskih izvještaja u svrhu provođenja revizijskih procedura u skladu s postojećim okolnostima, a ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija isto tako uključuje ocjenu primjerenosti računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena koje je definirala uprava, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i čine odgovarajuću osnovu u svrhu izražavanja našeg mišljenja s rezervom.

Osnova za mišljenje s rezervom Državne potpore

Kao što je navedeno u bilješki 10, Društvo je u tijeku 2014. godine evidentiralo korekciju zadržane dobiti u iznosu od 176 milijuna kuna po osnovi državnih potpora za pokriće gubitaka ostvarenih u 2010. i 2011. godini te potraživanje po osnovi državnih potpora na datum bilance iznosi 232 milijuna kuna. Nadalje, u 2014. i 2013. godini Društvo je priznalo prihode od državnih potpora u ukupnom iznosu od 394 milijuna kuna, što sveukupno čini iznos od 570 milijuna kuna priznat po osnovi državnih potpora. Sukladno MRS-u 20 Državne potpore, državne potpore se ne trebaju priznati sve dok ne postoji razumno uvjerenje da će društvo ispuniti sve uvjete uz koje se daju potpore te da će potpore biti primljene. Zbog nedostatka informacija u svrhu utvrđivanja iznosa potpora koje je moguće priznati zbog nejasno postavljenih kriterija, nismo se mogli uvjeriti u adekvatnost iskazanih potpora na datum bilance.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 (1) 6328 888, F:+385 (1) 6111 556, www.pwc.hr Trgovački sud u Zagrebu, broj Tt-99/7257-2, MBS: 080238978; OIB: 81744835353; Temeljni kapital: 1,810,000.00 kn, uplaćen u cijelosti; Uprava: Hrvoje Zgombić, predsjednik; J. M. Gasparac, član; S. Dušić, član; T. Maćašović, član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: HR8124840081105514875.

Page 5: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
Page 6: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Bilješka 2014. 2013.

Prihodi od prodaje 5 434.311 432.319 Promjena rezervacija za očekivane gubitke po novogradnjama i garantne radove 29 (306.169) 53.534

Državne potpore 10 253.647 139.923 Ostali prihodi 6 492 9.717 Promjena vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 14.595 2.581

Troškovi materijala i usluga 7 (371.926) (332.252)

Troškovi osoblja 8 (150.574) (215.487)

Amortizacija (18.091) (18.249)

Ostali poslovni rashodi 9 (81.996) (85.739)

Ostali dobici/(gubici) – neto 11 (19.052) (6.130) Dobit/(gubitak) iz redovnog poslovanja (244.763) (19.783) Financijski prihodi 12 36.019 4.874

Financijski rashodi 12 (6.353) (3.998)

Financijski prihodi-neto 29.666 876

Gubitak prije oporezivanja (215.097) (18.907) Porez na dobit 13 - - Gubitak za godinu (215.097) (18.907)

Ostala sveobuhvatna dobit - -

Ukupni sveobuhvatni gubitak (215.097) (18.907) Gubitak po dionici (u kunama) – osnovni i razrijeđeni (170,52) (14,99)

Bilješke uz financijske izvještaje su sastavni dio ovih financijskih izvještaja

4

Page 7: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Izvještaj o financijskom položaju

Na dan 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Bilješka 31.12.2014. 31.12.2013. IMOVINA Dugotrajna imovina Nematerijalna imovina 14 78.674 68.053 Nekretnine, postrojenja i oprema 15 42.053 50.661 Ulaganja u nekretnine 16 18.570 19.515 Dugoročna potraživanja 17 18.437 316.535 Krediti i depoziti 19 72.449 78.747 230.183 533.511 Kratkotrajna imovina Zalihe 20 133.847 79.505 Nadoknadivi iznos po ugovorima o izgradnji 21 44.377 42.113 Kupci i ostala potraživanja 22 946.961 113.526 Krediti i depoziti 19 92.379 91.545 Novac i novčani ekvivalenti 24 46.043 152.699 1.263.607 479.388 Ukupno imovina 1.493.790 1.012.899 KAPITAL I REZERVE Dionički kapital 25 136.214 126.140 Kapitalne rezerve 341.868 341.868 Ostale rezerve 264.804 516.210 Kumulirani gubici (38.725) (251.406) Ukupno glavnica 704.161 732.812 OBVEZE Dugoročne obveze Rezerviranja 29 158.126 22.256 158.126 22.256 Kratkoročne obveze Posudbe 26 16.122 - Dobavljači i ostale obveze 27 200.498 167.122 Obveze za primljene predujmove po ugovorima o izgradnji 28 201.852 45.035

Rezerviranja 29 213.031 45.674 631.503 257.831 Ukupne obveze 789.629 280.087 Ukupno kapital i obveze 1.493.790 1.012.899

Bilješke uz financijske izvještaje su sastavni dio ovih financijskih izvještaja

5

Page 8: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Dionički kapital

Kapitalne

rezerve

Ostale rezerve Kumulirani

gubici Ukupno

Stanje 1. siječnja 2013. 126.140 341.868 516.210 (232.499) 751.719 Ukupni sveobuhvatni gubitak za godinu - - - (18.907) (18.907)

Stanje 31. prosinca 2013. 126.140 341.868 516.210 (251.406) 732.812 Povećanje temeljnog kapitala 10.074 - - - 10.074 Ukupni sveobuhvatni gubitak za godinu - - - (215.097) (215.097)

Potpore za nadoknadu kapitala (bilješka 10) - - - 176.372 176.372

Prijenos iz ostalih rezervi - - (251.406) 251.406 - Stanje 31. prosinca 2014. 136.214 341.868 264.804 (38.725) 704.161

Bilješke uz financijske izvještaje su sastavni dio ovih financijskih izvještaja

6

Page 9: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Izvještaj o novčanom toku

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Bilješka 2014. 2013. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Gubitak prije oporezivanja (215.097) (18.907) Usklađenja: Amortizacija i gubici od umanjenja 14,15,16 18.091 18.249 Ispravci vrijednosti potraživanja i zajmova 9 2.655 3.880 Otpis/rashodovanje materijalne imovine 6 1.802 Potpore za nadoknadu kapitala 176.372 - Promjena rezerviranja – neto 29 303.227 (54.338) Prihodi od kamata 12 (13.611) (4.874) Rashodi od kamata 12 6.353 2.254 Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjena radnog kapitala 277.996 (51.934)

(Povećanje)/smanjenje nadoknadivog iznosa po ugovorima o izgradnji 21 (2.264) 84.279

(Povećanje)/smanjenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja (528.397) 48.558

(Povećanje)/smanjenje zaliha 20 (54.342) 18.881 Smanjenje obveza prema dobavljačima i ostalih Obveza 27 33.376 41.662

Povećanje/(smanjenje) obveza za predujmove 28 156.817 18.469 Novčani tok generiran poslovanjem (116.814) 159.915 Plaćene kamate (6.353) (2.254) Neto novac/(utrošen u)/ostvaren poslovnim Aktivnostima (123.167) 157.661 Novčani tok od ulagačke aktivnosti Nabava nekretnina, postrojenja i opreme 15 (4.573) (3.554) Primici od prodaje materijalne imovine - 5 Nabava nematerijalne imovine 14 (14.592) (5.923) Neto kretanje danih zajmova (110) (23.553) Neto kretanje depozita 5.574 (72.050) Primici od kamata 4.016 3.994 Neto novac utrošen u investicijske aktivnosti (9.685) (101.081) Novčani tok od financijske aktivnosti Primici od povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica 10.074 -

Primici od posudbi 26 23.122 - Otplate posudbi 26 (7.000) - Novac ostvaren od financijskih aktivnosti 26.196 - Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata (106.656) 56.580

Novac i novčani ekvivalenti na početku godine 152.699 96.119 Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine 24 46.043 152.699

Bilješke uz financijske izvještaje su sastavni dio ovih financijskih izvještaja 7

Page 10: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI

Društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. je osnovano 28. travnja 1993. godine, te je registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci. Sjedište Društva nalazi se u Rijeci, Liburnijska 3, Hrvatska. Glavna aktivnost Društva je brodograđevna djelatnost.

Dana 28.lipnja 2013. godine potpisan je ugovor o prodaji i prijenosu 83,34% dionica Brodograđevne industrije 3. Maj dioničko društvo, Rijeka (sada 3. Maj Brodogradilište d.d.) između Ministarstva gospodarstva kao prodavatelja i društva Uljanik d.d., Pula kao kupca.

Sastavni dio Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) je i program restrukturiranja odobren od Europske komisije.

Nakon potpisa Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka, jedna od prvih aktivnosti provođenja programa restrukturiranja bila je integracija 3. MAJ-a u ULJANIK Grupu. Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 28. kolovoza 2013. godine društvo mijenja naziv iz Brodograđevna industrija 3. MAJ d.d. u 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Dana 27. lipnja 2014. godine, Glavna skupština Društva donijela je odluku o izmjeni tvrtke te ona sada glasi 3.MAJ Brodogradilište d.d. Na dan 31.prosinca 2014. i 2013. godine dionice Društva uvrštene su u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi pod oznakom 3MAJ-R-A. Nadzorni odbor i Uprava Nadzorni odbor: Veljko Grbac, predsjednik Marinko Brgić, zamjenik predsjednika Elvis Pahljina, član Juraj Šoljić, član Goran Kutnjak, član od 13.02.2014. Uprava do 31.12.2014.: Zdravko Pliško, predsjednik uprave Predrag Božanić, član uprave Ivica Trinajstić, član uprave Od 01.01.2015. jedini član uprave je Domagoj Klarić, predsjednik uprave.

8

Page 11: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugačije navedeno. 2.1 Osnove sastavljanja Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) usvojenim u Europskoj uniji. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška, izuzev financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) usvojenim u Europskoj uniji zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Društva. Područja koja uključuju viši stupanj prosudbe ili složenosti, odnosno područja gdje su pretpostavke i procjene značajne za financijske izvještaje prikazana su u bilješci 4. Financijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom da će Društvo nastaviti poslovati u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja. Društvo je trenutno u postupku restrukturiranja kako je navedeno u gornjem tekstu te smatra da će Društvo adekvatno implementirati sve definirane mjere restrukturiranja koje će uspješno osigurati nastavak poslovanja Društva.

(a) Novi i dopunjeni standardi, dodaci i tumačenja koje je Društvo usvojilo

Društvo je tijekom godine usvojilo sljedeće nove i dopunjene MSFI-jeve i smjernice Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) koji su odobreni od EU. Ukoliko je primjena standarda ili smjernica utjecala na financijske izvještaje ili rezultat Društva, to je navedeno u nastavku.

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

Cilj MSFI-ja 10 je utvrditi načela za prezentiranje i pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja kada subjekt kontrolira jedno ili više drugih subjekata kako bi prezentirao konsolidirane financijske izvještaje.

Određuje načela kontrole, te utvrđuje kontrole ao osnovu za konsolidaciju. Navodi kako primijeniti načelo kontrole u utvrđivanju kontrolira li ulagač subjekt u koji ulaže te mora li ga stoga konsolidirati. Navodi računovodstvene zahtjeve za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja. Društvo ne priprema konsolidirane financijske izvještaje pa ovaj standard nije relevantan.

MSFI 11 Zajednički aranžmani (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

MSFI 11 realističnije odražava zajedničke aranžmane usredotočujući se na prava i obveze aranžmana, a ne na njegov pravni oblik. Postoje dvije vrste zajedničkih aranžmana: zajedničko poslovanje i zajednički pothvati. Zajedničko poslovanje je kad zajednički upravitelj ima prava na imovinu i obveze u svezi s aranžmanom te stoga evidentira svoje udjele u imovini, obvezama, prihodima i rashodima. Zajednički pothvati su kad zajednički upravitelj ima prava na neto imovinu aranžmana te stoga svoje udjele evidentira po metodi udjela. Društvo nema ulaganja u zajedničke aranžmane pa ovaj standard nije relevantan.

9

Page 12: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

MSFI 12 uključuje zahtjeve za objavljivanjem za sve oblike udjela u drugim subjektima, uključujući i zajedničke aranžmane, pridružena društva, društva s posebnom namjenom i druga vanbilančna ulaganja. Primjena navedenog novog standarda nema utjecaja na financijske izvještaje Društva.

MRS 27 (izmijenjen 2011. godine) Odvojeni financijski izvještaji (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1.siječnja 2014. godine)

MRS 27 (izmijenjen 2011. godine) uključuje odredbe o odvojenim financijskim izvještajima preostale nakon što su kontrolne odredbe MRS-a 27 uključene u novi MSFI 10. Primjena ovog izmijenjenog standarda nema utjecaja na financijske izvještaje Društva, budući da nema ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate.

MRS 28 (izmijenjen 2011. godine) Pridružena društva i zajednički pothvati (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

MRS 28 (izmijenjen 2011. godine) uključuje zahtjeve da se zajednički pothvati, kao i pridružena društva, vode po metodi udjela nakon izdavanja MSFI-ja 11. Primjena ovog izmijenjenog standarda nema utjecaja na financijske izvještaje Društva, budući da nema ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate.

Dodaci MSFI-jevima 10, 11 i 12 o prijelaznim odredbama (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

Ovi dodaci omogućavaju dodatno izuzeće pri primjeni MSFI-jeva 10, 11 i 12 ograničavajući zahtjev za objavom izmijenjenih usporednih podataka samo na prethodno razdoblje. Za objave koje se odnose na nekonsolidirane subjekte dodaci ukidaju zahtjev da se prezentiraju usporedni podaci za razdoblje prije prve primjene MSFI-ja 12. Navedeni dodaci nisu relevantni jer Društvo ne priprema konsolidirane financijske izvještaje.

Dodatak MSFI-ju 10, MSFI-ju 12 i MRS-u 27 – Konsolidacija društava u koja se ulaže (objavljen 31. listopada 2012. godine, na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. godine)

Dodaci predviđaju da će mnogi fondovi i slični subjekti biti izuzeti od konsolidacije većine svojih podružnica. Umjesto toga, ti će se subjekti mjeriti po fer vrijednosti u sveobuhvatnoj dobiti. Dodaci dozvoljavaju iznimke za subjekte koji zadovoljavaju definiciji 'društva u koja se ulaže' i koja prikazuju posebne karakteristike. Promjene su napravljene u MSFI-ju 12 u smislu uvođenja objava koje društvo u koje se ulaže mora napraviti. Navedeni dodatak nije relevantan za Društvo jer ne priprema konsolidirane financijske izvještaje.

Dodatak MRS-u 32 Financijski instrumenti: Objavljivanja vezana uz prijeboj imovine i obveza (izdani u prosincu 2012. godine i na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)

Dodaci su smjernice za primjenu MRS-a 32 Financijski instrumenti: Prezentacija, te pojašnjavaju neke od zahtjeva za prijebojem financijske imovine i financijskih obveza u izvještaju o financijskom položaju. Ovaj dodatak nema značajni utjecaj na financijske izvještaje Društva.

10

Page 13: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Dodatak MRS-u 36 Umanjenje vrijednosti imovine - objave vezane uz umanjenje imovine do nadoknadive vrijednosti (objavljen 29. svibnja 2013. godine, na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. godine)

Dodatak navodi informacije koje je potrebno objaviti vezano uz nadoknadivoj vrijednosti umanjene imovine ukoliko je taj iznos temeljen na fer vrijednosti umanjenoj za trošak otuđenja. Dodatak može imati učinak samo na objavljivanje, ali ne i na mjerenje i priznavanje imovine u financijskom položaju ili rezultatu Društva.

Dodatak MRS-u 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje – vezano za zamjenu starih derivativnih instrumenata zaštite s novim (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. godine)

Dodatak pruža lakše ukidanje računovodstva zaštite kada zamjena starih instrumenata zaštite s novima kod glavne ugovorne stranke zadovolji određene kriterije.

IFRIC 21 Nameti (objavljen 20. svibnja 2013. godine, na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. godine)

Tumačenje se odnosi na MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina. MRS 37 postavlja kriterije za priznavanje obveze, a jedan od njih je zahtjev da subjekt ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlog događaja (obvezujući događaj). Tumačenje pojašnjava da obvezujući događaj koji stvara obvezu plaćanja nameta predstavlja aktivnost opisanu u relevantnom zakonu koji zahtijeva plaćanje nameta. Primjena IFRIC-a 21 nije imala utjecaja na financijske izvještaje Društva.

(b) Standardi, dodaci i tumačenja koji su objavljeni, ali još nisu na snazi

Uprava planira usvojiti nove standarde, dodatke i tumačenja s datumom stupanja na snagu i nakon usvajanja od strane Europske unije te je u postupku procjenjivanja njihova utjecaja na svoje financijske izvještaje.

Godišnja poboljšanja MSFI-jeva u 2012. godini (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2014. godine, osim ako je drugačije navedeno u nastavku)

Poboljšanja se sastoje od promjena na sedam standarda.

MSFI 2 je dopunjen na način da pojašnjava definiciju ‘uvjeta ostvarivanja prava’ i da odvojeno definira ‘uvjet temeljen na ostvarenju rezultata’ i ‘uvjet temeljen na godinama rada’. Dodatak stupa na snagu za transakcije isplate na temelju dionica čiji datum dodjele je na dan ili nakon 1. srpnja 2014. godine.

MSFI 3 je dopunjen na način da pojašnjava da se (1) obveza plaćanja potencijalne naknade koja je sukladna definiciji financijskog instrumenta klasificira kao financijska obveza ili kapital temeljem definicija u MRS-u 32, i (2) sve nevlasničke nepredviđene financijske i nefinancijske naknade koje se ne odnose na kapital mjere se po fer vrijednosti na svaki datum izvještavanja, a promjene u fer vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka. Dodaci MSFI-ju 3 stupaju na snagu za poslovna spajanja ako je datum stjecanja na dan ili nakon 1. srpnja 2014. godine.

MSFI 8 je dopunjen na način da zahtijeva (1) objavu prosudbi uprave pri zbrajanju poslovnih segmenata, uključujući opis zbrojenih segmenata i ekonomskih pokazatelja koji su ocijenjeni prilikom utvrđivanja da zbrojeni segmenti imaju slične ekonomske karakteristike, i (2) usklađenje imovine segmenata s imovinom subjekta prilikom iskazivanja imovine segmenata.

11

Page 14: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Osnova za zaključke o MSFI-ju 13 je dopunjena na način da pojašnjava da do brisanja određenih odlomaka iz MRS-a 39 nakon objave MSFI-ja 13 nije došlo s namjerom da se ukloni sposobnost mjerenja kratkoročnih potraživanja i obveza po iznosu u računu gdje utjecaj diskontiranja nije materijalno značajan.

MRS 16 i MRS 38 su dopunjeni kako bi pojasnili način na koji se iskazuju bruto knjigovodstvena vrijednost i akumulirana amortizacija kada subjekt koristi revalorizacijski model.

MRS 24 je dopunjen na način da kao povezano društvo uključuje subjekt koji pruža usluge ključnog menadžmenta izvještajnom subjektu ili matici izvještajnog subjekta ('društvo za upravljanje'), i da zahtijeva objavu iznosa koje upravljački subjekt naplaćuje od izvještajnog subjekta za pružene usluge.

Godišnja poboljšanja MSFI-jeva u 2013. godini (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2014. godine)

Poboljšanja se sastoje od promjena na četiri standarda.

Osnova za zaključke za MSFI 1 dopunjena je kako bi pojasnila da, kada nova verzija standarda još nije obvezna, ali se može prijevremeno usvojiti, društvo koje prvi put primjenjuje MSFI može koristiti staru ili novu verziju, pod uvjetom da se isti standard primjenjuje u svim prikazanim razdobljima.

MSFI 3 je dopunjen kako bi pojasnio da se ne primjenjuje na računovodstvo za formiranje bilo kakvog zajedničkog aranžmana u skladu s MSFI-jem 11. Dodatak također pojašnjava da se izuzeće iz opsega primjenjuje samo na financijske izvještaje samog zajedničkog aranžmana.

Dodatak MSFI-ju 13 pojašnjava da se izuzeće iz portfelja u MSFI-ju 13, koje omogućuje subjektu mjerenje fer vrijednosti grupe financijske imovine i financijskih obveza na neto osnovi, primjenjuje na sve ugovore (uključujući ugovore za kupnju ili prodaju nefinancijskih stavki) koji su unutar djelokruga MRS-a 39 ili MSFI-ja 9.

MRS 40 je dopunjen kako bi pojasnio da se MRS 40 i MSFI 3 međusobno ne isključuju. Smjernice u MRS-u 40 pomažu sastavljačima financijskih izvještaja pri razlikovanju ulaganja u nekretnine i nekretnina koje koristi vlasnik. Sastavljači financijskih izvještaja se također upućuju na smjernice u MSFI-ju 3 kako bi utvrdili radi li se kod stjecanja ulaganja u nekretnine o poslovnom spajanju.

Dodatak MRS-u 19, ‘Primanja zaposlenih’ vezano za doprinose zaposlenika ili trećih strana planovima definiranih primanja (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2014. godine)

Dodatak se odnosi na doprinose zaposlenika ili trećih strana planovima definiranih primanja i pojašnjava tretman takvih doprinosa. Dodatak razlikuje doprinose koji su povezani s uslugom samo u razdoblju u kojem su nastali i doprinose vezane za uslugu tijekom više od jednog razdoblja. Cilj dodatka je da se pojednostavi računovodstveni tretman doprinosa koji ne ovise o broju godina radnog staža zaposlenika, primjerice doprinosa zaposlenika koji se obračunavaju prema fiksnom postotku plaće. Subjekti s planovima koji zahtijevaju doprinose koji se razlikuju ovisno o usluzi morat će priznati korist navedenih doprinosa tijekom radnog vijeka zaposlenika.

Dodatak MSFI-ju 11, ‘Zajednički aranžmani’ vezano za stjecanje udjela u zajedničkom poslovanju (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2016. godine)

Ovaj dodatak utvrđuje nove smjernice o tome na koji način iskazati stjecanje udjela u zajedničkom pothvatu koje predstavlja poslovanje. Dodaci zahtijevaju da investitor primijeni načela računovodstva poslovnog spajanja prilikom stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju koje predstavlja ‘poslovanje’. Dodaci se odnose i na stjecanje početnog udjela u zajedničkom poslovanju i na stjecanje dodatnog udjela u istom zajedničkom poslovanju. Međutim, prijašnji udjel se ne mjeri ponovno kada stjecanje dodatnog udjela u istom zajedničkom poslovanju rezultira zadržavanjem zajedničke kontrole.

12

Page 15: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Dodatak MRS-u 16, ‘Nekretnine, postrojenja i oprema’ i MRS-u 38, ‘Nematerijalna imovina’ vezano za amortizaciju (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine)

Ovaj dodatak pojašnjava da primjena metoda za izračunavanje amortizacije imovine na temelju ostvarenih prihoda nije primjerena, jer prihodi od djelatnosti koja uključuje korištenje imovine uglavnom odražavaju čimbenike koji ne uključuju korištenje ekonomskih koristi utjelovljenih u imovini. Ovime se također pojašnjava da se prihodi uglavnom smatraju neprimjerenom osnovom za mjerenje iskorištenja ekonomskih koristi utjelovljenih u nematerijalnoj imovini. Pretpostavka se može pobijati samo u određenim ograničenim okolnostima. Navedene okolnosti uključuju slučajeve kada se nematerijalna imovina iskazuje kao mjera prihoda; ili ako se može dokazati da su prihodi i iskorištenje ekonomskih koristi od nematerijalne imovine međusobno usko povezani.

Dodatak MRS-u 16, ‘Nekretnine, postrojenja i oprema’ i MRS 41, ‘Poljoprivreda’ vezano za nosive biljke (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine)

Ovi dodaci mijenjaju izvještavanje za nosivu (uzgojnu) biološku imovinu, kao što je vinova loza, kaučukovac i uljana palma. Ova bi se biološka imovina trebala iskazivati na isti način kao i nekretnine, postrojenja i oprema jer je njihovo rukovanje slično kao proizvodnja. Dodaci ih uključuju u djelokrug MRS-a 16, a ne MRS-a 41. Plodovi ove biološke imovine ostati će u djelokrugu MRS-a 41.

Dodatak MSFI-ju 10 i MRS-u 28 vezano za prodaju ili unos imovine između investitora i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog pothvata (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine)

Ovi dodaci rješavaju nedosljednost između MSFI-ja 10 i MRS-a 28 u slučaju prodaje ili unosa imovine između investitora i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog pothvata. Puni dobitak ili gubitak priznaje se u slučaju kada transakcija uključuje poslovanje.

Djelomičan dobitak ili gubitak priznaje se kada transakcija uključuje imovinu koja se ne odnosi na poslovanje, čak iako je ta imovina u ovisnom društvu.

Dodatak MRS-u 27, ‘Odvojeni financijski izvještaji’ vezano za metodu udjela (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine)

Dodatak omogućuje subjektima da prilikom iskazivanja ulaganja u ovisna društva, zajedničke pothvate i pridružena društva koriste metodu udjela u svojim odvojenim tj. nekonsolidiranim financijskim izvještajima.

MSFI 14, ‘Odgođeno priznavanje prihoda i rashoda u sustavu reguliranih cijena’ (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine)

Ovaj standard dopušta društvima koja po prvi put primjenjuju MSFI-jeve da prilikom usvajanja MSFI-jeva nastave priznavati iznose vezane za reguliranje cijena u skladu sa zahtjevima prijašnjih općeprihvaćenih računovodstvenih načela. Međutim, kako bi se poboljšala usporedivost sa subjektima koji već primjenjuju MSFI-jeve i ne priznaju takve iznose, standard zahtijeva da se učinak reguliranja cijena iskaže odvojeno od ostalih stavki.

13

Page 16: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Godišnja poboljšanja u 2014. godini (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2016. godine)

Ova godišnja poboljšanja dopunjuju standarde iz izvještajnog ciklusa od 2012. – 2014. godine. Uključene su sljedeće promjene na četiri standarda:

MSFI 5 – dodatak pojašnjava da, kada se imovina (ili grupa za otuđenje) reklasificira iz kategorije ‘namijenjena prodaji’ u kategoriju ‘namijenjena distribuciji’ ili obratno, navedeno ne predstavlja promjenu u planu prodaje ili distribucije i ne mora se iskazati kao takva. To znači da se imovina (ili grupa za otuđenje) ne treba ponovno iskazati u financijskim izvještajima, kao da nikada nije bila klasificirana u kategoriji ‘namijenjena prodaji’ ili ‘namijenjena distribuciji’ jednostavno zato što se način otuđenja promijenio. Dodatak također pojašnjava da su smjernice o promjenama u planu prodaje treba primijeniti na imovinu (ili grupu za otuđenje) koja prestaje biti namijenjena za distribuciju, ali nije reklasificirana kao ‘namijenjena prodaji“.

MSFI 7 – postoje dva dodatka:

• Uslužni ugovori – Ako subjekt prenese financijsku imovinu trećoj osobi pod uvjetima koji omogućuju da prenositelj prestaje priznavati imovinu, MSFI 7 zahtijeva objavljivanje svih vrsta kontinuiranog sudjelovanja koje još uvijek može postojati od strane subjekta u prenesenoj imovini. Standard daje smjernice o tome što se podrazumijeva pod kontinuiranim sudjelovanjem. Dodatak se primjenjuje prospektivno s mogućnošću retroaktivne primjene. Postoji značajan dodatak MSFI-ju 1 koji pruža istu olakšicu društvima koja prvi put primjenjuju MSFI-jeve

• Financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine – dodatak pojašnjava da dodatno objavljivanje koje zahtijevaju dodaci MSFI-ju 7, ‘Objavljivanje – Prijeboj financijske imovine i financijskih obveza’ nije izričito potrebno za sva razdoblja tijekom godine osim ako to zahtijeva MRS 34. Ovaj dodatak se primjenjuje retroaktivno.

MRS 19 – dodatak pojašnjava da je prilikom određivanja diskontne stope za obveze nakon zaposlenja važna valuta u kojoj su obveze izražene, a ne zemlja u kojoj su nastale. Procjena da li postoji razvijeno tržište visokokvalitetnih korporativnih obveznica temelji se na korporativnim obveznicama u toj valuti, a ne na korporativnim obveznicama u određenoj zemlji. Slično tome, kada ne postoji razvijeno tržište kvalitetnih korporativnih obveznica u toj valuti, treba koristiti državne obveznice u relevantnoj valuti. Dodatak se primjenjuje retroaktivno, ali je ograničen na početak najranije prikazanog razdoblja.

MRS 34 – dodatak pojašnjava referencu u standardu na ‘informacije koje su objavljene drugdje u financijskim izvještajima’. Dodatak također nadopunjuje MRS 34 na način da zahtijeva upućivanje u financijskim izvještajima za razdoblje tijekom godine na mjesto gdje se ta informacija nalazi. Dodatak se primjenjuje retroaktivno.

14

Page 17: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

MSFI 15, ‘Prihodi od ugovora s kupcima’ (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2017. godine)

Ovo je konvergirani standard o priznavanju prihoda. Zamjenjuje MRS 11, ‘Ugovori o izgradnji’, MRS 18, ‘Prihodi’ i povezana tumačenja. Prihodi se priznaju kada kupac stječe kontrolu nad robom ili uslugama. Kupac preuzima kontrolu kada ima mogućnost upravljati korištenjem i primiti koristi od robe ili usluga.

Temeljno načelo MSFI-ja 15 je to da subjekt priznaje prihode kako bi prikazao transfer obećane robe ili usluga korisnicima u iznosu koji odražava naknadu na koju subjekt smatra da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. Subjekt priznaje prihode u skladu s tim temeljnim načelom primjenom sljedećih koraka:

1. korak: utvrditi ugovor(e) s kupcem 2. korak: utvrditi obveze izvršenja u ugovoru 3. korak: utvrditi cijenu transakcije 4. korak: dodijeliti cijenu transakcije obvezama izvedbe u ugovoru 5. korak: priznati prihode kada se ispuni obveza izvedbe (ili tijekom ispunjavanja obveze)

MSFI 15 također uključuje kohezivan skup zahtjeva za objavljivanjem koji će rezultirati time da subjekt korisnicima financijskih izvještaja pruža sveobuhvatne informacije o prirodi, iznosu, vremenu i neizvjesnosti prihoda i novčanih tokova koji proizlaze iz ugovora subjekta s kupcima.

MSFI 9 Financijski instrumenti (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine)

Cjelovita verzija MSFI-a 9 zamjenjuje većinu smjernica MRS-a 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje. MSFI 9 zadržava, ali pojednostavljuje model miješanog mjerenja i utvrđuje tri primarne kategorije mjerenja financijske imovine: amortizirani trošak, fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i fer vrijednost u računu dobiti i gubitka. Osnova klasifikacije ovisi o poslovnom modelu subjekta i ugovornim karakteristikama novčanog tijeka financijske imovine. Ulaganja u vlasničke instrumente moraju se mjeriti po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka uz neopozivu opciju na početku kako bi se iskazale promjene u fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Sada postoji novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji zamjenjuje model nastalih gubitaka od umanjenja vrijednosti koji se koristi u MRS-u 39.

Za financijske obveze nije bilo promjena u klasifikaciji i mjerenju osim za priznavanje promjena u vlastitom kreditnom riziku u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, za obveze određene po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka.

MSFI 9 ublažava zahtjeve za učinkovitošću zaštite. Ono zahtijeva ekonomski odnos između zaštićene stavke i instrumenta zaštite, te da ‘zaštićeni omjer’ bude jednak onome koji Uprava stvarno koristi za potrebe upravljanja rizicima. Sveobuhvatna dokumentacija je još uvijek potrebna, ali se razlikuje od one koja se trenutno priprema prema MRS-u 39.

15

Page 18: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.2 Izvještavanje o poslovnim segmentima

Poslovni segmenti se iskazuju na način koji je usklađen sa internim izvještavanjem prema glavnim donositeljima odluka. Kao glavni donositelj odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i procjenu uspješnosti poslovanja poslovnih segmenata, određen je upravni/nadzorni odbor koji donosi strateške odluke.

Uprava Društva poslovanje promatra kao jedan poslovni segment u cjelini dok samo prihode od prodaje promatra kroz poslovne segmente određene na temelju određenog ekonomskog područja kako je prikazano u Bilješci 5.

.

2.3 Strane valute

(a) Funkcionalna i izvještajna valuta Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem Društvo posluje (‘funkcionalna valuta’). Financijski izvještaji prikazani su u kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva. Tečaj kune na dan 31. prosinca 2014. godine bio je u odnosu na USD 6,302 i EUR 7,661 (31. prosinca 2013. godine: USD 5,549 i EUR 7,6376). (b) Transakcije i stanja u stranoj valuti Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od tečajnih razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija i preračuna monetarne imovine i obveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u bilanci po povijesnom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenje vrijednosti, ako je potrebno. Povijesni trošak uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine. Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobiti i gubitka u financijskom razdoblju u kojem su nastali. Trošak zamjene većih dijelova stavki nekretnina, postrojenja i opreme se kapitaliziraju, a knjigovodstvena vrijednost zamijenjenih dijelova se otpisuje. Zemljište i imovina u pripremi se ne amortizira. Amortizacija ostale imovine obračunava se primjenom pravocrtne metode u svrhu alokacije troška te imovine tijekom njenog procijenjenog korisnog vijeka uporabe kako slijedi:

Zgrade 10 - 40 godina Strojevi i oprema 4 - 20 godina Namještaj, alati i ostala oprema 4 - 10 godina

16

Page 19: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

Rezidualna vrijednost imovine predstavlja procijenjeni iznos koji bi Društvo trenutno dobilo od prodaje imovine umanjen za procijenjeni trošak prodaje u slučaju da je imovina dosegla starost i stanje koje se očekuje na kraju vijeka trajanja imovine. Preostala vrijednost imovine je nula ako Društvo očekuje da će ju koristiti do kraja njenog vijeka trajanja. Preostala vrijednost imovine i korisni vijek uporabe pregledavaju se na svaki datum bilance i po potrebi usklađuju.

U slučaju da je knjigovodstveni iznos imovine veći od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa.

Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstva i uključuju se u stavku ostali dobici-neto u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

2.5 Koncesija na pomorskom dobru

Društvo u svom poslovanju koristi površine zemljišta (303.649 m2) i mora (209.165 m2) za koje je dobivena koncesija od Republike Hrvatske u trajanju od 32 godine počevši od 16. rujna 1999. godine. Pitanja koncesije na pomorskom dobru regulirana su: Pomorskim zakonikom, Zakonom o morskim lukama, Odlukama Vlade Republike Hrvatske o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene i Ugovorom između davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije o koncesiji pomorskog dobra. Nakon isteka koncesije, u skladu s pomorskim zakonikom, ovlaštenik koncesije nema pravo na odštetu. Ako je ovlaštenik koncesije izgradio štogod na pomorskom dobru na osnovu koncesije, ima pravo uzeti prinove i građevine koje je izgradio ako je to moguće po prirodi stvari i bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, prinove i građevine smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, ali davatelj koncesije može tražiti od ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku ukloni u cijelosti ili djelomično vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje. Zgrade na pomorskom dobru amortiziraju se sukladno vijeku trajanja koncesije (32 godine). Društvo ima obvezu plaćanja godišnje naknade davatelju koncesije, odnosno Vladi Republike Hrvatske, a naknada tereti račun dobiti i gubitka u računovodstvenom razdoblju na koje se odnosi. Godišnja naknada koju ovlaštenik koncesije plaća za koncesiju sastoji se od dva dijela:

• stalnog dijela u iznosu 3,00 kune po m2 • promjenjivog dijela u iznosu od 1% ukupnog prihoda.

2.6 Nematerijalna imovina

Licence za softver kapitaliziraju su na temelju troškova stjecanja i troškova koji nastaju dovođenjem softvera u radno stanje. Ovi troškovi amortiziraju se tijekom njihovog korisnog vijeka uporabe do 5 godina. Nematerijalnu imovinu čine i ulaganja u tuđu imovinu, a iskazuje se po trošku nabave. Ovi troškovi amortiziraju se tijekom njihovog korisnog vijeka uporabe u razdoblju od 5 do 20 godina.

2.7 Ulaganja u nekretnine

U ulaganja u nekretnine se klasificiraju nekretnine koje se drže ili zbog stjecanja prihoda od najma ili kapitalne dobiti ili oboje. Ulaganje u nekretnine se početno vrednuju po trošku nabave. Trošak ulaganja u nekretninu uključuje nabavnu cijenu i sve izravne troškove. Ulaganje u nekretnine u pripremi se klasificiraju kao nekretnine, postrojenja i oprema dok se izgradnja završi, osim zemljišta koje se odmah priznaje kao ulaganja u nekretnine. Nakon početnog priznavanja, ulaganja u nekretnine se vode po fer vrijednosti/trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumuliranom umanjenju vrijednosti.

17

Page 20: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.8 Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine

Na svaki dan bilance, Društvo provjerava knjigovodstvene iznose svoje nefinancijske imovine kako bi utvrdilo da li postoje naznake da je došlo do gubitaka zbog umanjenja vrijednosti. Ako takve naznake postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogli odrediti eventualni gubici nastali zbog umanjenja. Ako nadoknadivi iznos nekog sredstva nije moguće procijeniti, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Ako je moguće odrediti realnu i dosljednu osnovu za raspoređivanje, imovina društava se također raspoređuje na pojedine jedinice koje stvaraju novac ili, ako to nije moguće, na najmanju skupinu jedinica koje stvaraju novac za koju je moguće odrediti realnu i konzistentnu osnovu raspoređivanja. Nadoknadivi iznos je veći iznos uspoređujući fer vrijednost umanjenu za troškove prodaje i vrijednost imovine u uporabi. Za potrebe procjene vrijednosti u uporabi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo za koje procjene budućih novčanih tokova nisu bile usklađene. Ako je nadoknadivi iznos nekog sredstva (ili jedinice koja stvara novac) procijenjen na iznos niži od knjigovodstvenog, knjigovodstveni iznos toga sredstva (jedinice koja stvara novac) umanjuje se do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. Kod naknadnog ukidanja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva na način da uvećana knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka od umanjenja na tom sredstvu (jedinici koja generira novac). Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

2.9 Financijska imovina

Financijska imovina se priznaje i prestaje priznavati na datum trgovanja, a to je datum na koji se ulaganje kupuje ili prodaje temeljem ugovora čiji uvjeti nalažu isporuku financijske imovine u roku utvrđenom na predmetnom tržištu i početno se mjere po fer vrijednosti uvećanoj za troškove transakcije, osim one financijske imovine koja je svrstana u kategoriju po fer vrijednosti kroz izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, koja se početno mjeri po fer vrijednosti. Financijska imovina je razvrstana u sljedeće kategorije: financijska imovina “po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ”, “financijska imovina raspoloživa za prodaju” te “dani krediti i potraživanja”. Klasifikacija ovisi o vrsti i namjeni financijskog sredstva i određuje se kod prvog priznavanja.

Metoda efektivne kamate

Metoda efektivne kamate je metoda kojom se izračunava amortizirani trošak financijskog sredstva i prihod od kamata raspoređuje tijekom relevantnog razdoblja. Efektivna kamatna stopa jest stopa kojom se procijenjeni budući novčani priljevi, uključujući sve naknade po plaćenim ili primljenim bodovima koje su sastavni dio efektivne kamatne stope, zatim troškove transakcije i druge premije i diskonte, diskontiraju tijekom očekivanog vijeka financijskog sredstva ili kraćeg razdoblja ako je primjenjivo.

18

Page 21: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.9 Financijska imovina (nastavak)

Prihodi od dužničkih instrumenata, osim financijske imovine određene za iskazivanje po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, se priznaju po osnovi efektivne kamate.

a) Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Financijska imovina se svrstava u kategoriju imovine kod koje se promjene fer vrijednosti iskazuju u računu dobiti i gubitka (tj. po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak) ako se drži radi trgovanja ili ako je određena za iskazivanje na taj način.

Financijsko sredstvo se svrstava u kategoriju imovine namijenjene trgovanju ako je:

• stečeno prvenstveno radi prodaje u bliskoj budućnosti ili • je sastavni dio identificiranog portfelja financijskih instrumenata kojima Društvo upravlja zajedno i

ako je u novije vrijeme odražavala obrazac ostvarivanja dobiti u kratkom roku, ili • je derivativ koji nije određen niti učinkovit kao instrument zaštite.

a) Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (nastavak)

Financijska imovina po fer vrijednosti kod koje se promjene fer vrijednosti iskazuju u računu dobiti i gubitka se iskazuje po fer vrijednosti, pri čemu se svaka dobit ili svaki gubitak priznaje u računu dobiti i gubitka. Neto dobit ili gubitak priznat u računu dobiti i gubitka obuhvaća i dividende i kamate zarađene na financijskom sredstvu. Fer vrijednost se određuje na način opisan u bilješci 3.3..

b) Krediti i potraživanja

Krediti i potraživanja predstavljaju nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaćanjem koja ne kotira na aktivnom tržištu. Iskazana je u okviru kratkotrajne imovine, osim imovine s dospijećem dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilance. Takva se imovina klasificira kao dugotrajna imovina. Krediti i potraživanja Društva uključuju „potraživanja od kupaca i ostala potraživanja“, „depozite“, „novac i novčane ekvivalente“ u bilanci.

Krediti i potraživanja iskazani su po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.

Umanjenje financijske imovine

Fer vrijednosti ulaganja koja kotiraju na burzi temelje se na tekućim cijenama ponude. Ako tržište za neko financijsko sredstvo nije aktivno, Društvo utvrđuje fer vrijednost pomoću tehnika procjene vrijednosti koje uzimaju u obzir nedavne transakcije pod uobičajenim trgovačkim uvjetima te usporedbu s drugim sličnim instrumentima, analizu diskontiranog novčanog toka i modela određivanja cijena opcija, maksimalno koristeći tržišne informacije te se minimalno oslanjajući na informacije specifične za poslovni subjekt.

Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti financijske imovine ili grupe financijskih sredstava. Značajno ili produljeno smanjenje fer vrijednosti glavničkih vrijednosnica ispod nabavne vrijednosti, smatra se pokazateljem umanjenja vrijednosti.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, a predstavlja sadašnju vrijednost očekivanih novčanih priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja te naknadni primici prethodno otpisanih iznosa priznaju se u računu dobiti i gubitka u okviru ostalih troškova poslovanja.

19

Page 22: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.9 Financijska imovina (nastavak)

Prestanak priznavanja financijske imovine

Društvo prestaje priznavati financijsko sredstvo samo ako je isteklo ugovorno pravo na novčane tokove po osnovi sredstva, ako financijsko sredstvo prenese i ako svi rizici i sve nagrade povezane s vlasništvom nad tim sredstvom većim dijelom prelaze na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenosi niti zadržava gotovo sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom i ako i dalje ima kontrolu nad prenesenim sredstvom, priznaje svoj zadržani udjel u sredstvu te povezanu obvezu u iznosima koje eventualno mora platiti. Ako Društvo zadrži većim dijelom sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom nad prenesenim financijskim sredstvom, to sredstvo nastavlja priznavat, zajedno s priznavanjem posudbe za koju je dan kolateral, a koja je dobivena za prihode koje je primila.

2.10 Najmovi

Najam na temelju kojeg Društvo većim dijelom ne prenosi sve rizike i koristi povezane s vlasništvom na najmoprimca klasificira se kao poslovni najam. Imovina dana u poslovni najam uključena je u bilanci u stavku “ulaganja u nekretnine”. Prihodi od najmova priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti na ravnomjernoj osnovi tijekom razdoblja trajanja najma.

2.11 Potraživanja

Potraživanja se početno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere po amortiziranom trošku uporabom metode efektivne kamatne stope, umanjena za ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, a predstavlja sadašnju vrijednost očekivanih novčanih priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca umanjeni za naknadno naplaćena ispravljena potraživanja iskazuju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u okviru 'ostalih troškova poslovanja'.

2.12 Novac i novčani ekvivalenti

Novac se sastoji od novca u bankama i gotovine. Novčani ekvivalenti obuhvaćaju depozite po viđenju i oročene depozite s originalnim rokom dospijeća do tri mjeseca.

2.13 Zalihe

Zalihe materijala i rezervnih dijelova iskazane su po troškovima ulaganja ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto prodajna vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove prodaje. Trošak se izračunava na osnovi metode ponderiranog prosječnog troška. Sitan inventar i alat iskazan je prema trošku nabave umanjen za ispravak vrijednosti. Zalihe nekurentnog materijala otpisuju se temeljem procjene Uprave.

Trošak gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvaća materijal izrade, plaće izrade, usluge kooperacije, materijalne i nematerijalne troškove izrade, troškove posudbi te pripadajući dio općih troškova proizvodnje. Troškovi posudbe nastali temeljem izgradnje ili proizvodnje imovine uključeni su u nabavnu vrijednost te imovine. Troškovi posudbe kapitaliziraju se kao dio nabavne vrijednosti imovine kada je izvjesno da će od njih nastati buduće ekonomske koristi za poslovni subjekt i kada se troškovi mogu pouzdano mjeriti.

20

Page 23: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.14 Dionički kapital

Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Primici koji se iskazuju u glavnici pri izdavanju novih dionica, iskazuju se umanjeni za pripadajuće transakcijske troškove.

2.15 Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima su obveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge tijekom redovnog poslovanja. Obveze prema dobavljačima se klasificiraju kao tekuće ukoliko dospijevaju na plaćanje u roku do jedne godine, odnosno u okviru redovnog ciklusa poslovanja ukoliko je duži. U suprotnom, obveze se klasificiraju kao dugoročne. Obveze prema dobavljačima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere prema amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

2.16 Posudbe

Posudbe se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U budućim razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike između primitaka (umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Troškovi posudbi koji se mogu direktno dovesti u vezu sa stjecajem imovine ili imovinom u izgradnji kapitaliziraju se tijekom vremenskog razdoblja koje je potrebno da se sredstvo dovrši i pripremi za namjeravanu uporabu. Ostali troškovi posudbi terete izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti. Društvo kapitalizira troškove kamata u zalihama.

Naknade koje se plaćaju pri ugovaranju kredita priznaju se kao troškovi transakcije zajma do mjere u kojoj je vjerojatno da će dio zajma ili cjelokupan zajam biti povučen. U tom slučaju, naknada se odgađa do povlačenja. Ukoliko ne postoje dokazi da je vjerojatno da će dio zajma ili cjelokupan zajam niti povučen, naknada se kapitalizira kao plaćanje unaprijed za usluge likvidnosti te se amortizira tijekom razdoblja trajanja zajma na koji se odnosi.

Posudbe se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima bezuvjetno pravo odgoditi podmirenje obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance.

2.17 Tekući i odgođeni porez na dobit

Tekući porez

Tekuća porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u računu dobiti i gubitka jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi na datum bilance.

Odgođeni porez

Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obveza ili povrat temeljem razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza u financijskim izvještajima i pripadajuće porezne osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti a obračunava se metodom bilančne obveze.

21

Page 24: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.17 Tekući i odgođeni porez na dobit (nastavak)

Odgođene porezne obveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju. Odgođene porezne obveze i porezna imovina ne priznaju se po privremenim razlikama koje proizlaze iz goodwilla ili početnim priznavanjem druge imovine i obveza, osim kod poslovnog spajanja, u transakcijama koje ne utječu ni na poreznu niti računovodstvenu dobit.

Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine preispituje se na svaki datum bilance i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela porezne imovine.

Odgođeni porez obračunava se po poreznim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u razdoblju u kojem će doći do podmirenja obveze ili realizacije sredstva, temeljenim na i poreznim zakonima koji su na snazi ili u postupku donošenja do datuma bilance. Izračun odgođenih poreznih obaveza i imovine odražava iznos za koji se očekuje da će nastati obaveza ili povrat, na datum izvještavanja.

Odgođena porezna imovina i obaveze se netiraju ako postoji zakonsko pravo da se tekućom poreznom imovinom pokriju tekuće porezne obaveze te kada se odnose na porezne prihode koje utvrđuje ista porezna uprava, a Društvo namjerava izjednačiti svoju tekuću poreznu imovinu s poreznim obavezama.

Tekući i odgođeni porez za razdoblje

Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist računa dobiti i gubitka, osim ako se ne odnosi na stavke koje se knjiže izravno u korist ostale sveobuhvatne dobiti, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje u okviru ostale sveobuhvatne dobiti ili kada porez proizlazi iz početnog vođenja računa kod poslovnog spajanja.

U slučaju poslovnog spajanja, porezi se uzimaju u obzir kod izračuna goodwilla ili utvrđivanju viška udjela kupca u neto fer vrijednosti prepoznatljive imovine, obaveza i mogućih obavezama kupca u odnosu na trošak.

2.18 Primanja zaposlenih

(a) Obveze za mirovine i ostale obveze nakon umirovljenja

U toku redovnog poslovanja prilikom isplata plaća Društvo u ime svojih zaposlenika koji su članovi obveznih mirovinskih fondova obavlja redovita plaćanja doprinosa sukladno zakonu. Obvezni mirovinski doprinosi fondovima iskazuju se kao dio troška plaća kada se obračunaju. Društvo nema dodatni mirovinski plan te stoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s mirovinama zaposlenika.

(b) Dugoročna primanja zaposlenih

Društvo ima obveze prema zaposlenima prilikom prestanka zaposlenja u Društvu (prilikom odlaska u mirovinu, otkaza ili dobrovoljnog odlaska). Društvo priznaje obvezu za ova dugoročna primanja radnika ravnomjerno u razdoblju u kojem je primanje ostvareno, na temelju stvarnog broja godina radnog staža. Obveza za dugoročna primanja radnika mjeri se korištenjem pretpostavki o broju radnika kojima navedena primanja treba isplatiti, procijenjenom trošku navedenih primanja te diskontnoj stopi.

(c) Kratkoročna primanja zaposlenih

Društvo priznaje obvezu za bonuse kada postoji ugovorna obveza ili praksa iz prošlosti na temelju koje je nastala izvedena obveza. Nadalje, Društvo priznaje obvezu za akumulirane naknade za odsustvo s posla na temelju neiskorištenih dana godišnjeg odmora na dan bilance.

22

Page 25: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.19 Rezerviranja

Rezerviranja se priznaju ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Gdje postoje određene slične obveze, vjerojatnost da će za njihovo podmirenje biti potreban izljev sredstava određuje se razmatranjem kategorije obveza u cjelini. Rezerviranje se priznaje čak iako je vjerojatnost odljeva sredstava u odnosu na bilo koju stavku koja se nalazi u istoj kategoriji obveza mala.

Rezerviranja se mjere po sadašnjoj vrijednosti troškova za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje obveze, korištenjem diskontne stope prije poreza, koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca kao i rizike koji su specifični za navedenu obvezu. Iznos rezerviranja povećava se u svakom razdoblju da se odrazi proteklo vrijeme. Ovo se povećanje prikazuje u okviru „ostalih troškova poslovanja“.

2.20 Priznavanje prihoda

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, procijenjene povrate, rabate i diskonte. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada će Društvo imati buduće ekonomske koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji za sve djelatnosti Društva koje su opisane u nastavku. (a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod od prodaje robe/proizvoda

Prihodi od prodaje robe/proizvoda priznaju se kada Društvo isporučilo proizvode krajnjem kupcu i kada ne postoji nijedna nepodmirena obveza koja bi mogla utjecati na prihvaćanje proizvoda od strane kupca.

Prihod od usluga

Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti. Stupanj dovršenosti mjeri se na temelju realiziranih troškova do završetka izvještajnog razdoblja kao postotak ukupno procijenjenih troškova za svaki ugovor, odnosno projekt, zasebno. Razdoblje pružanja usluga u pravilu traje do mjesec dana. Ako nastanu okolnosti na temelju kojih može doći do promjene prvotne procjene prihoda, troškova ili vremena potrebnog do konačnog obavljanja usluge, procjene se ponovno razmatraju. Razmatranja prvotnih procjena, mogu rezultirati povećanjem ili smanjenjem procijenjenih prihoda ili troškova te se iskazuju u prihodima razdoblja u kojem je Uprava informirana o okolnostima na temelju kojih je došlo do ponovnog razmatranja.

Priznavanje prihoda za dugoročne ugovore o izgradnji brodova i motora prikazano je u računovodstvenoj politici 2.21 – Ugovori o izgradnji brodova. (b) Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne kamatne stope.

23

Page 26: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.21 Ugovori o izgradnji brodova

Troškovi iz ugovora o izgradnji brodova priznaju se u trenutku kada nastanu.

Kada ishod ugovora o izgradnji nije moguće pouzdano procijeniti, prihodi iz ugovora priznaju se samo u iznosu nastalih troškova iz ugovora za koje se očekuje da će se moći realizirati.

Kad je ishod ugovora o izgradnji moguće pouzdano procijeniti i kada je vjerojatno da će se ugovorom ostvariti prihodi, prihodi iz ugovora o izgradnji priznaju se kao prihodi tijekom trajanja ugovora. Kada postoji vjerojatnost da će ukupni troškovi ugovora premašiti ukupne prihode ugovora, očekivani gubitak se odmah priznaje kao trošak. Društvo očekivane troškove iskazuje u okviru rezerviranja.

Društvo primjenjuje metodu stupnja dovršenosti kako bi utvrdilo odgovarajući iznos prihoda i rashoda za određeno razdoblje. Stupanj dovršenosti mjeri se na temelju troškova iz ugovora do datuma bilance kao postotak ukupno procijenjenih troškova za svaki ugovor. Troškovi nastali u godini koja se odnosi na buduću aktivnost po određenom ugovoru isključeni su iz troškova po ugovorima prilikom određivanja stupnja dovršenosti. Iskazani su kao zalihe (kao ugovor u tijeku), predujmovi ili ostala imovina, ovisno o njihovoj prirodi. Ugovori u tijeku iskazani su po stvarnom trošku. Stvarni trošak uključuje direktne i indirektne troškove proizvodnje. Indirektni troškovi proizvodnje, kao npr. amortizacija, troškovi održavanja, energenta, te administrativni troškovi proizvodnje, terete vrijednost radova na izgradnji u tijeku u proporciji s ostvarenim efektivnim satima rada.

Za sve ugovore u tijeku kod kojih nastali troškovi i priznati dobici (umanjeni za priznate gubitke, isključujući rezerviranja za očekivane gubitke koji su iskazani u okviru rezerviranja) premašuju postupno zaračunate iznose, Društvo bruto iznos potraživanja od naručitelja iskazuje u sklopu imovine (potraživanja od naručitelja po ugovoru o izgradnji).

Za sve ugovore u tijeku kod kojih postupno zaračunati iznosi premašuju nastale troškove i priznate dobitke (umanjene za priznate gubitke, isključujući rezerviranja za očekivane gubitke koji su iskazani u okviru rezerviranja), Društvo bruto iznos obveze prema naručiteljima iskazuje u sklopu obveza (obveze prema naručiteljima po ugovoru o izgradnji).

2.22 Državne potpore

Državne potpore se ne priznaju sve dok ne postoji razumno uvjerenje da će Društvo zadovoljiti sve uvjete koji su definirani ugovorom o potpori i da će potpora biti primljena.

Državne potpore se priznaju kao prihodi tijekom razdoblja sukladno sučeljavanju sa odnosnim troškovima (za koje su namijenjeni da ih nadoknade) na sustavnoj osnovi. Državnu potporu koja se prima kao nadoknada za rashode ili gubitke koji su već nastali, ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške Društvu bez daljnjih povezanih troškova, priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su primljeni.

Društvo priznaje prihode od državnih potpora za restrukturiranje u razdoblju u kojem je potpora primljena te za koje može demonstrirati da je odgovarajuće implementiralo mjere restrukturiranja za koje su potpore odobrene.

24

Page 27: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

2.23 Podmirenja kompenzacijama i ostalim nenovčanim instrumentima

Dio potraživanja i obveza podmiruju se kompenzacijama i ostalim nenovčanim instrumentima koji uključuju dužničke instrumente kao što su zadužnice i mjenice. Kupovine i prodaje koje se podmiruju na taj način, obavljaju se po fer vrijednosti.

2.24 Porez na dodanu vrijednost

Porezna uprava zahtijeva podmirenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi. Kod vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca, gubitak od umanjenja vrijednosti iskazuje se u bruto iznosu, uključujući PDV.

2.25 Zarada/(gubitak) po dionici

Društvo prikazuje podatke o osnovnoj i razrijeđenoj zaradi po dionici za redovne dionice. Osnovna zarada po dionici se računa dijeleći dobit ili gubitak za godinu primjenjivu za redovne dionice, s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica tijekom razdoblja umanjenim za vlastite dionice. Razrijeđena zarada po dionici se računa dijeleći dobit ili gubitak za godinu pripadajuću držateljima redovnih dionica, s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica tijekom razdoblja umanjenim za vlastite dionice i potencijalne dionice realizirane po opcijama. 2.26 Usporedni podaci

Tamo gdje je bilo potrebno, usporedni podaci su reklasificirani kako bi se postigla dosljednost u prikazivanju podataka s podacima tekućeg razdoblja i ostalim podacima.

25

Page 28: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM

3.1 Čimbenici financijskog rizika

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlaže ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključujući valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i fer vrijednosti i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava/Služba financija Društva.

(a) Tržišni rizik

(i) Valutni rizik

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta vezanih uglavnom uz US dolar (USD) i euro (EUR), te s obzirom na neuravnoteženost svoje devizne pod-bilance. Oko 14% aktive i oko 20% pasive denominirano je u stranoj valuti. Prema tome, kretanja u valutnim tečajevima između američkog dolara, eura i hrvatske kune imaju utjecaj na rezultat poslovanja. Društvo ne provodi aktivnu zaštitu izloženosti riziku poslovanja u stranim valutama. Na dan 31. prosinca 2014. godine, kada bi euro oslabio/ojačao za 1% u odnosu na kunu (2013: 1%), a pod pretpostavkom nepromijenjenosti ostalih varijabli, gubitak za razdoblje izvještavanja bio bi 497 tisuća kuna (2013.: 258 tisuća kuna), manji/(veći), uglavnom kao rezultat pozitivnih/(negativnih) tečajnih razlika nastalih preračunom zajmova, potraživanja od kupaca, nadoknadivog iznosa po ugovorima o izgradnji, obveza po dobavljačima i ostalih obveza i novčanih deviznih sredstava izraženih u eurima. Na dan 31. prosinca 2014. godine, kada bi dolar oslabio/ojačao za 5% u odnosu na kunu, a pod pretpostavkom nepromijenjenosti ostalih varijabli, gubitak za razdoblje izvještavanja bio bi 9.031 tisuću kuna (2013.: 15.494 tisuće kuna),veći/(manji), uglavnom kao rezultat (negativnih)/pozitivnih tečajnih razlika nastalih preračunom zajmova, potraživanja od kupaca, nadoknadivog iznosa po ugovorima o izgradnji, obveza po dobavljačima i ostalih obveza i novčanih deviznih sredstava izraženih u dolarima.

(ii) Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope

Kamatni rizik Društva proizlazi iz kratkoročnih kredita (bilješka 26). Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka.

Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Na dan 31. prosinca 2014. godine, kada bi kamatne stope na posudbe izražene u valuti bile 1% više/niže, a pod pretpostavkom nepromijenjenosti ostalih varijabli, rezultat za godinu bio bi 14 tisuća kuna manji/veći, uglavnom kao rezultat višeg/nižeg troška kamata na posudbe s promjenjivim stopama.

(iii) Cjenovni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene cijena crne metalurgije (najviše čelika), budući da je to značajna sirovina koju Društvo upotrebljava u svojoj gradnji brodova. Kada bi cijena crne metalurgije (ponajviše čelika) porasla/pala za 5%, gubitak razdoblja bio bi veći/manji za 4.044 tisuća kuna (2013.:2.540).

26

Page 29: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)

3.1 Čimbenici financijskog rizika (nastavak)

(b) Kreditni rizik

Imovina Društva koja nosi kreditni rizik sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca i ostalim potraživanjima. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, i to u okvirima unaprijed određenih kreditnih ograničenja. Kreditni rizik koji se odnosi na potraživanja po kreditima je ograničen, budući da je većina kredita dana zaposlenicima. Rezerviranja za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja učinjen je po osnovi procjene kreditnog rizika. Uprava prati naplativost potraživanja putem mjesečnih izvještaja o pojedinačnim stanjima potraživanja. Vrijednost svih potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja smanjena je do vrijednosti iznosa koji se može povratiti. Kreditni rizik koji se odnosi na potraživanja po kreditima sveden je na minimum. Društvo primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi. Detaljna analiza i maksimalna izloženost kreditnom riziku iskazana je u bilješci 18a i 18b. Dalje, procjene i prosudbe vezane uz kreditni rizik i umanjenje vrijednosti zajmova i potraživanja detaljnije su objašnjene u bilješci 4.

(c) Rizik likvidnosti

Planom restrukturiranja predviđeno je postupno ostvarivanje sposobnosti podmirenja svih obveza, cilj Društva je samostalno funkcioniranje i održavanje fleksibilnosti financiranja putem avansa kupaca.

Tablica u nastavku prikazuje financijske obveze Društva na datum izvještavanja prema ugovorenim dospijećima. Iznosi iskazani u tablici predstavljaju ugovorne nediskontirane novčane tokove.

Do 1 godine 1-2

godine 2-5

godina Preko 5

godina Knjigovodstvena

vrijednost Na dan 31. prosinca 2014. Dobavljači i ostale obveze 200.498 - - - 200.498 Posudbe 17.170 - - - 17.170 Na dan 31. prosinca 2013. Dobavljači i ostale obveze 167.122 - - - 167.122 Posudbe - - - - -

3.2 Upravljanje kapitalnim rizikom

Ciljevi Društva prilikom upravljanja kapitalom su očuvanje sposobnosti Društva da nastavi poslovanje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti kako bi omogućilo povrat ulaganja dioničarima i koristi ostalim zainteresiranim stranama te da održi optimalnu strukturu kapitala kao bi umanjilo trošak kapitala. Kako bi održalo ili uskladilo strukturu kapitala, Društvo može mijenjati iznos dividendi koje se isplaćuju dioničarima, izvršiti povrat kapitala dioničarima, izdati nove dionice ili prodati imovinu kako bi smanjilo zaduženost. Budući da trenutno nema posudbi, Društvo ne izražava pokazatelj zaduženosti na datum izvještavanja.

27

Page 30: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)

3.3 Procjena fer vrijednosti

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti i obveza prema dobavljačima uglavnom odgovara njihovoj fer vrijednosti.Za dugoročni dug koriste se tržišne cijene za slične instrumente na aktivnom tržištu. Za potrebe objavljivanja, fer vrijednost financijskih obveza procjenjuje se diskontiranjem budućih ugovornih novčanih tokova po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je dostupna Društvu za slične financijske instrumente.

Objavljivanje mjerenja fer vrijednosti po razinama napravljeno je u skladu s sljedećom hijerarhijom:

• kotirane cijene (nekorigirane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obveze (razina 1)

• inputi koji ne predstavljaju kotirane cijene uključene u razinu 1, a radi se o vidljivim inputima za imovinu ili obvezu, bilo izravno (tj. kao cijene) ili neizravno (tj. izvedeni iz cijena) (razina 2)

• inputi za imovinu ili obvezu koji se ne temelje na vidljivim tržišnim podacima (tj. nevidljivi inputi) (razina 3)

Tablica u nastavku prikazuje imovinu Društva po fer vrijednosti na dan 31. prosinca 2014. i 2013. godine:

Razina 1 Na dan 31. prosinca 2014. Kotirana društva 1.488 Ukupno 1.488 Na dan 31. prosinca 2013. Kotirana društva 1.854 Ukupno 1.854

Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnim tržištima temelji se na kotiranim tržišnim cijenama na datum izvještavanja. Tržište se smatra aktivnim ako su kotirane cijene poznate temeljem burze, aktivnosti brokera, industrijske skupine ili regulatorne agencije, a te cijene predstavljaju stvarne i redovite tržišne transakcije prema uobičajenim trgovačkim uvjetima.

Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se korištenjem tehnika procjene. Te tehnike procjene zahtijevaju maksimalno korištenje vidljivih tržišnih podataka gdje je to moguće, a oslanjaju se što je manje moguće na procjene specifične za pojedini subjekt. Ukoliko su svi značajni inputi potrebni za fer vrednovanje instrumenta vidljivi, instrument se uključuje u razinu 2.

Ako se jedan ili više značajnih inputa ne temelji na vidljivim tržišnim podacima, instrument se uključuje u razinu 3.

28

Page 31: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 4 – KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Procjene se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima. Društvo izrađuje procjene i stvara pretpostavke vezane za budućnost. Proizašle računovodstvene procjene su, po definiciji, u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatima. U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati značajan rizik usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini.

a) Vremenska neograničenost poslovanja i restrukturiranje

S obzirom na novougovorene poslove i punjenje knjige narudžbi ostvaren je osnovni cilj restrukturiranja Društva, a to je ponovno pokretanje proizvodnog procesa. Prvi ugovoreni brodovi nose gubitak, što je rezultat tržišnih uvjeta i vrste brodova koja se mogla ugovoriti (brodovi nižeg stupnja složenosti), ali će se kroz ostvarivanje programa restrukturiranja i sredstvima državnog proračuna koja su tome namijenjena, gubici biti pokriveni. Prema poslovnom planu 2016. i 2017. godina će generirati pozitivan poslovni rezultat.

b) Priznavanje prihoda od izgradnje

Društvo primjenjuje metodu stupnja dovršenosti kako bi utvrdilo odgovarajući iznos prihoda iz ugovora o izgradnji za određeno razdoblje. Stupanj dovršenosti mjeri se na temelju troškova iz ugovora do datuma bilance kao postotak ukupno procijenjenih troškova za svaki ugovor. Ukoliko bi se stupanj dovršenosti povećao za 10% prihodi Društva za 2014. godinu povećali bi se za 7.916 tisuća kuna, dok bi efekt radi smanjenja stupnja dovršenosti za 10% bio manji prihod 7.916 tisuća kuna.

c) Očekivani gubici po novogradnjama

Kada postoji vjerojatnost da će ukupni troškovi po ugovorima premašivati ukupne prihode po ugovorima, očekivani gubitak se odmah priznaje kao trošak.

Očekivani gubici se izračunavaju kao razlika između procijenjene očekivane cijene koštanja pojedinog ugovora i prodajne cijene. U 2014. godini Uprava je procijenila očekivane gubitke za sve ugovore po kojima su radovi započeli, kao i za ugovore po kojima radovi još nisu započeli. Ukoliko bi se razina planiranih troškova ovih ugovora povećala za 10% očekivani gubici Društva za 2014. godinu povećali bi se za 156.558 tisuća kuna, dok bi efekt radi smanjenja planiranih troškova za 10% bio manji očekivani gubici za 156.558 tisuća kuna.

d) Umanjenje vrijednosti potraživanja i zajmova

Društvo na godišnjoj osnovi pregledava portfelj zajmova i potraživanja radi procjene umanjenja vrijednosti. Tijekom procjene priznavanja umanjenja vrijednosti u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, Društvo procjenjuje postoje li vidljivi podaci koji ukazuju na postojanje mjerljivog umanjenja budućih novčanih tokova portfelja zajmova i potraživanja prije ustanovljavanja umanjenja vrijednosti pojedinog zajma ili potraživanja u navedenom portfelju.

e) Procjena naknada po garancijama

Društvo za svoje proizvode daje garancije sukladno odredbama ugovora o izgradnji. Uprava procjenjuje rezerviranje za buduće naknade po garancijama na temelju povijesnih informacija. Čimbenici koji mogu utjecati na informacije o procijenjenim tražbinama uključuju uspješnost inicijativa Društva za poboljšanje kvalitete proizvoda i troškovi rezervnih dijelova i rada.

f) Sudske tužbe i postupci

Rezerviranja za sudske tužbe i postupke iskazuju se na temelju najbolje procjene Uprave vezane za potencijalne gubitke nakon savjetovanja s odvjetnikom.

29

Page 32: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 5 – PRIHODI OD PRODAJE Prihodi od prodaje Društva razlikuju se prema geografskoj pripadnosti kupaca.

2014. 2013. Prihodi od prodaje povezanim društvima 88.345 388 Prihodi od prodaje u zemlji 20.305 8.975 Prihodi od prodaje u inozemstvu 325.661 422.956

434.311 432.319

Prihodi od prodaje u inozemstvu, prema sjedištu kupaca mogu se razvrstati na sljedeća učešća:

Prihodi od prodaje u inozemstvu 2014. % 2013. % Švedska 324.712 99,71 422.136 99,81 Nizozemska 196 0,06 - - Ostalo 753 0,23 820 0,19

325.661 100,00 422.956 100,00

Cjelokupna imovina i investicijska ulaganja nalaze se u Republici Hrvatskoj. BILJEŠKA 6 – OSTALI PRIHODI

2014. 2013. Prihodi od otpisa obveza - 559 Naplata štete s temelja osiguranja i penala 104 8 Ostalo 388 9.150

492 9.717

BILJEŠKA 7 – TROŠKOVI MATERIJALA I USLUGA 2014. 2013. Sirovine i materijal Utrošene sirovine i materijal 243.041 241.756 Utrošena energija i voda 11.057 22.314 254.098 264.070

30

Page 33: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 7 – TROŠKOVI MATERIJALA I USLUGA (NASTAVAK)

2014. 2013. Vanjske usluge Usluge kooperanata 87.459 60.218 Intelektualne usluge 7.698 367 Najamnine 837 1.708 Komunalne usluge 4.598 265 Prijevozne usluge 835 1.227 Usluge održavanja 1.788 2.615 Ostalo 14.613 1.782 117.828 68.182

371.926 332.252 BILJEŠKA 8 – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

2014. 2013. Neto plaće 81.414 107.187 Porezi i doprinosi iz i na plaće 50.481 66.551 Ostali troškovi zaposlenika 19.508 40.453 Neto rashodi/ (prihodi) rezervacija za otpremnine i godišnjih odmora (Bilješka 29) (829) 1.296

150.574 215.487 Broj zaposlenih 1.242 1.307

Doprinosi za mirovinsko osiguranje u 2014. godini iznosili su 22.114 tisuća kuna (2013: 29.655 tisuća kuna). BILJEŠKA 9 – OSTALI POSLOVNI RASHODI

2014. 2013. Neproizvodne usluge od povezanih društava 57.434 13.599 Bankovne usluge (provizije i naknade) 5.639 4.659 Trošak osiguranja 2.628 1.362 Promjena rezervacije za pravne sporove (Bilješka 29) (3.131) (1.581) Vrijednosno usklađenje zaliha - 4.445 Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca (Bilješka 22) 2.625 3.794 Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja 30 86 Trošak putovanja i reprezentacije 201 297 Naknade članovima nadzornog odbora 88 171 Trošak koncesije 6.310 6.065

Ostalo 10.172 52.842 81.996 85.739

31

Page 34: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 10 – DRŽAVNE POTPORE

2014. 2013. Priznate subvencije Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske za restrukturiranje 253.647 139.923

253.647 139.923

Priznate subvencije u iznosu od 253.647 tisuća kuna (2013: 139.923.tisuća kuna) odnose se na evidentiranje alikvotnog dijela nadoknade troškova restrukturiranja temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., Rijeka (dalje: „Ugovor“), te Programa restrukturiranja Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., Rijeka (dalje: „Program restrukturiranja“). Na osnovi ispunjenja uvjeta iz Ugovora za primitak potpore, te u skladu s predviđenim korištenjem potpora prema Programu restrukturiranja i dinamici ulaganja, slijedom utvrđene obveze Republike Hrvatske iskazane kroz Ugovor i Program restrukturiranja, Društvo evidentira navedeni iznos prihoda koji se odnosi na doprinos Republike Hrvatske u restrukturiranju Društva. U 2014. godini Društvo je evidentiralo korekciju zadržane dobiti u iznosu od 176.372 tisuće kuna temeljem državnih poticaja namijenjenih pokriću gubitaka iz 2010. I 2011. godine.

BILJEŠKA 11 – OSTALI DOBICI/GUBICI – NETO

2014. 2013. Dobitak od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 2 - Pozitivne tečajne razlike iz poslovnih odnosa 6.354 8.122 Negativne tečajne razlike iz poslovnih odnosa (25.408) (14.252) (19.052) (6.130)

BILJEŠKA 12 – FINANCIJSKI RASHODI I PRIHODI

2014. 2013. Financijski rashodi Kamate (6.353) (2.254) Ostalo - (1.744) (6.353) (3.998) Financijski prihodi Pozitivne tečajne razlike 22.408 - Prihodi od kamata 4.016 4.874 Prihod od svođenja potraživanja na fer vrijednost 9.595 - 36.019 4.874

Financijski prihodi – neto 29.666 876

32

Page 35: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 13 – POREZ NA DOBIT

U donjoj tabeli prikazano je usklađenje troška poreza na dobit iz izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti i iznosa poreza na dobit izračunatog temeljem zakonske stope poreza na dobit: 2014. 2013. Gubitak prije oporezivanja (215.097) (18.907)

Porez po poreznoj stopi od 20% (43.019) (3.781)

Porezni efekti od:

Neoporezivi prihodi (7.346) (21.923)

Porezno nepriznati rashodi 104.723 13.062

Preneseni porezni gubitak (12.642) -

Porez na dobit sukladno poreznoj prijavi 41.716 (12.642) Otpis obveze sukladno Zakonu o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (41.716) -

Nepriznata odgođena porezna imovina temeljem poreznog gubitka - 12.642 Porez na dobit iskazan u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti - -

Ukupni porezni gubitak Društva raspoloživ za prijenos, ističe kako slijedi:

Godina 2014. 2013. 2018. - 63.212 - 63.212

Društvo ne iskazuje obvezu poreza na dobit temeljem Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (NN 66/2011) i sukladno članku 11. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka. Utvrđeni porezni dug nastao zbog provedbe postupka restrukturiranja brodogradilišta prebija se s poreznim gubitkom, a preostali dug se otpisuje.

Do sada Porezna uprava nije izvršila porezni nadzor prijave poreza na dobit Društva. U skladu s propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije Društva u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana te može uvesti dodatne porezne obveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata s okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalno značajnih obveza u tom pogledu.

33

Page 36: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 14 – NEMATERIJALNA IMOVINA

Koncesije, patenti,

licencije, softver i

ostala prava

Ukupno Izdaci za

razvoj

Imovina u

pripremi

Ostalo

Nabavna vrijednost

1. siječnja 2013. godine - 10.386 874 99.426 110.686 Povećanja - - 5.923 - 5.923 Prijenos - 91 (91) - - 31. prosinca 2013. godine - 10.477 6.706 99.426 116.609 Reklasifikacija - 99.426 - (99.426) - Donos iz materijalne - 993 - - 993 Povećanja - - 14.592 - 14.592 Prijenos 18.237 2.056 (20.293) - - 31. prosinca 2014. godine 18.237 112.952 1.005 - 132.194

Akumulirana amortizacija

1. siječnja 2013. godine - 9.905 - 34.668 44.573 Amortizacija za godinu - 207 - 3.776 3.983 31. prosinca 2013. godine - 10.112 - 38.444 48.556 Reklasifikacija - 38.444 - (38.444) - Donos iz materijalne - 990 - - 990 Amortizacija za godinu - 3.974 - - 3.974 31. prosinca 2014. godine - 53.520 - - 53.520 Neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2013. godine - 365 6.706 60.982 68.053

31. prosinca 2014. godine 18.237 59.432 1.005 - 78.674

34

Page 37: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 15 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Građevinski

objekti

Alati, pogonski inventar i

transportna sredstva

Ostalo Ukupno Postrojenja i oprema

Nabavna vrijednost

1. siječnja 2013. godine 5.692 421.435 36.389 847 464.363 Povećanja - 1.100 - 2.454 3.554 Prijenos - 714 113 (2.519) (1.692) Otuđenja i otpisi (115) (4.677) (337) - (5.129)

31. prosinca 2013. godine 5.577 418.572 36.165 782 461.096 Reklasifikacija - (24.271) 24.271 - - Prijenos u nematerijalnu - (993) - - (993) Povećanja - - - 4.573 4.573 Otuđenja i otpisi - (11) (672) (683) Prijenos - 576 4.067 (4.643) -

31. prosinca 2014. godine 5.577 393.873 63.831 712 463.993 Akumulirana amortizacija 1. siječnja 2013. godine 5.643 364.291 32.200 - 402.134 Amortizacija za godinu 17 12.130 1.174 - 13.321 Otuđenja i otpisi (115) (4.614) (291) - (5.020)

31. prosinca 2013. godine 5.545 371.807 33.083 - 410.435 Reklasifikacija - (22.639) 22.639 - - Amortizacija za godinu 17 10.761 2.394 - 13.172 Otuđenja i otpisi - (11) (666) - (677)

Prijenos u nematerijalnu - (990) - - (990)

31. prosinca 2014. godine 5.562 358.928 57.450 - 421.940 Neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2013. godine 32 46.765 3.082 782 50.661

31. prosinca 2014. godine 15 34.945 6.381 712 42.053

Društvo u svom poslovanju koristi površine zemljišta (303.649 m2) i mora (209.165 m2) za koje je dobivena koncesija od Republike Hrvatske u trajanju od 32 godine počevši od 16. rujna 1999. godine. Na dan 31. prosinca 2014. godine Društvo nema građevinskih objekata koji se nalaze na području pomorskog dobra.

35

Page 38: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 16 – ULAGANJA U NEKRETNINE

Zemljišta Građevinski

objekti Ukupno

Trošak/fer vrijednost Stanje 1. siječnja 2013. 3.467 37.815 41.282 Povećanja / (smanjenja) - - - Stanje 31. prosinca 2013. 3.467 37.815 41.282 Povećanja / (smanjenja) - - - Stanje 31. prosinca 2014. 3.467 37.815 41.282 Ispravak vrijednosti Stanje 1. siječnja 2013. - 20.822 20.822 Amortizacija za godinu - 945 945 Stanje 31. prosinca 2013. - 21.767 21.767 Amortizacija za godinu - 945 945 Stanje 31. prosinca 2014. - 22.712 22.712 Neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2013. 3.467 16.048 19.515 31. prosinca 2014. 3.467 15.103 18.570

Fer vrijednost zemljišta i zgrada Sljedeća tabela analizira ne-financijsku imovinu koja se vodi po fer vrijednosti, sukladno metodi vrednovanja. Različite razine su definirane na sljedeći način:

• kotirane cijene (nekorigirane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obveze (razina 1)

• inputi koji ne predstavljaju kotirane cijene uključene u razinu 1, a radi se o vidljivim inputima za imovinu ili obvezu, bilo izravno (tj. kao cijene) ili neizravno (tj. izvedeni iz cijena) (razina 2)

• inputi za imovinu ili obvezu koji se ne temelje na vidljivim tržišnim podacima (tj. nevidljivi inputi) (razina 3)

Mjerenje fer vrijednosti na 31. prosinca 2014. i 2013. Razina 2 Razina 3 Ukupno Zemljište - 3.467 3.467 Građevinski objekt - - 15.103 15.103 Ukupno - 18.570 18.570

Fer vrijednosti zemljišta i zgrada na razini 3 utvrđena je internom procjenom Uprave koja odgovara njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

36

Page 39: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 17 – DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

2014. 2013. Potraživanja od Republike Hrvatske /i/ - 313.728 Ispravak vrijednosti Potraživanja od Republike Hrvatske - (17.508) Potraživanja od države za prodane stanove /ii/ 16.806 16.974 Ispravak vrijednosti potraživanja od države za prodane stanove (2.160) (2.160) Ostalo 3.981 5.731 Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja (190) (230)

18.437 316.535

/i/ Dana 26. lipnja 2013. godine Društvo je s Republikom Hrvatskom sklopilo Sporazum o uređenju međusobnih odnosa kojim se Ministarstvo gospodarstva obvezalo isplatiti iznos od 313.727.571 kn u 2015. godini. Navedeno potraživanje se odnosi na potraživanje za razliku ugovorene i tržišne cijene brodova koji su izgrađeni temeljem Programa gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine i temeljem Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda sklopljenog 21. siječnja 2009. godine i Dodatka 1 od 11. veljače 2009. godine. Potraživanje je u 2014. godini reklasificirano na kratkotrajna potraživanja (vidi Bilješku 22).

/ii/ Krediti za otkup stanova su dani bivšim zaposlenicima na rok do 32 godine, uz kamatnu stopu 1% godišnje. Prodaja ovih stanova izvršena je prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Knjigovodstveni iznosi dugoročnih potraživanja približno je jednak njihovim fer vrijednostima.

37

Page 40: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA 18a – FINANCIJSKA IMOVINA PO KATEGORIJAMA

Računovodstvene politike za financijske instrumente se primjenjuju kako slijedi: 2014. 2013. Imovina na datum izvještavanja Kupci i ostala potraživanja (Bilješka 22) 335.395 13.704 Krediti i depoziti (Bilješka 19) 164.828 170.292 Nadoknadivi iznosi po ugovorima o izgradnji (Bilješka 21) 44.377 42.113 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (Bilješka 23)

1.488 1.854

Novac i novčani ekvivalenti (Bilješka 24) 46.043 152.699 592.131 380.662

Gornji iznosi kredita i potraživanja predstavljaju maksimalnu izloženost kreditnom riziku na datum izvještavanja. Knjigovodstvena vrijednost kredita i potraživanja približna je njenoj fer vrijednosti. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja ne uključuju potraživanja od zaposlenih i potraživanja po osnovi poreznih davanja. 2014. 2013. Obveze na datum bilance-po amortizacijskom trošku Dobavljači i ostale obveze 181.106 128.606 Posudbe 16.122 - 197.228 128.606

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze ne uključuju obveze za poreze, obveze prema zaposlenicima, poreze i doprinose. BILJEŠKA 18b –KREDITNA KVALITETA FINANCIJSKE IMOVINE Kreditna kvaliteta financijske imovine koja je nedospjela i neispravljena:

2014. 2013. Potraživanja od kupaca - nedospjela i neispravljena

Kupci – povezane stranke 209.729 4.035 Ostala potraživanja od kupaca 2.871 1.829

212.600 5.864

Društvo uglavnom deponira novac kod banke koja prema ocjeni S&P agencije ima kreditnu ocjenu BBB.

2014. 2013. Novac u banci BBB 170.116 282.346 170.116 282.346

38

Page 41: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 19 – KREDITI I DEPOZITI

2014. 2013. Kratkoročni Ostali krediti 51.480 51.480 Rezerviranja za umanjenje vrijednosti kredita (10.836) (10.836) Krediti – neto 40.644 40.644 Depoziti 56.379 55.545 Minus: kratkoročni dio (4.644) (4.644) Ukupno kratkoročni 92.379 91.545

Dugoročni

Ostali krediti 4.755 4.645 Depoziti 67.694 74.102 Ukupno dugoročni 72.449 78.747

/i/ Krediti za otkup stanova su dani bivšim zaposlenicima na rok do 32 godine, uz kamatnu stopu 1% godišnje. Prodaja ovih stanova izvršena je prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Knjigovodstveni iznosi dugoročnih potraživanja približno je jednak njihovim fer vrijednostima. Knjigovodstvena vrijednost danih kredita i depozita Društva po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. US dolar 124.072 129.647 Kuna 40.756 40.645 164.828 170.292

BILJEŠKA 20 – ZALIHE

2014. 2013. Sirovine i materijal 100.404 85.411 Proizvodnja u tijeku 17.963 3.368 Dani predujmovi 28.516 3.762 Imovina namijenjena prodaji 643 643 Ispravak vrijednosti nekurentnih zaliha (13.679) (13.679) 133.847 79.505

39

Page 42: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 21 – NADOKNADIVI IZNOSI PO UGOVORIMA O IZGRADNJI

2014. 2013. Stanje na početku godine 42.113 126.391 Ugovorni troškovi nastali tijekom godine 405.151 493.816 Plus priznati dobici, minus priznati gubici za godinu (49.281) (75.493) Fakturirani iznosi (348.499) (504.305) Neto tečajne razlike (5.107) 1.704 Nadoknadivi iznos po ugovorima o izgradnji 44.377 42.113

Knjigovodstvena vrijednost nadoknadivog iznosa po ugovorima u izgradnji Društva po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. US dolar 44.377 42.113

44.377 42.113

BILJEŠKA 22 – KUPCI I OSTALA POTRAŽIVANJA

2014. 2013. Kupci u zemlji 22.359 20.550 Kupci u inozemstvu 4.139 3.932 Potraživanja od povezanih strana (bilješka 30) 327.145 5.400

353.643 29.882 Korekcija za dugoročno dospijeće (3.489) (3.489) Rezerviranja za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (15.983) (13.406) Potraživanja od kupaca – neto 334.171 12.987 Potraživanja za kamate 1.224 717 335.395 13.704 Potraživanja za PDV 22.939 15.303 Potraživanja za državne potpore 232.342 55.971 Potraživanja od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 21.961 23.961 Potraživanja od Ministarstva gospodarstva 305.774 - Potraživanja od Ministarstva temeljem arbitražnog postupka 23.850 - Predujmovi 2.442 468 Ostala potraživanja 2.258 4.119 946.961 113.526

40

Page 43: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 22 – KUPCI I OSTALA POTRAŽIVANJA (nastavak)

Promjene na rezerviranjima za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca:

2014. 2013. Stanje 1. siječnja 13.406 12.589 Povećanje (Bilješka 9) 2.625 3.794 Naplata (48) (2.977) Stanje 31. prosinca 15.983 13.406

2014. 2013. Potraživanja od kupaca - bruto: Nedospjeli i neispravljeni 212.600 9.299 Potraživanja koja su dospjela, a neispravljena 121.571 3.688 Potraživanja koja su dospjela i ispravljena 19.472 16.895

353.643 29.882

Na dan 31. prosinca 2014. godine, potraživanja od kupaca iznose 15.139 tisuća kuna (2013.: 7.687 tisuća kuna) od čega je 12.268 tisuća kuna dospjelo a nije ispravljeno (2013.:2.424 tisuće kuna). Dospijeća potraživanja su kako slijedi:

Nedospjelo

Dospjelo Ukupno

<od 30 dana

30-60 dana

60-90 dana

90-120 dana

>od 120 dana

31. prosinca 2014. 2.871 797 2.282 257 252 8.680 15.139

31. prosinca 2013. 5.263 801 467 19 520 617 7.687

Na dan 31. prosinca 2014. godine, potraživanja od povezanih strana iznose 319.032 tisuća kuna (2013.: 5.300 tisuća kuna) od čega je 109.303 tisuće kuna dospjelo a nije ispravljeno (2013.:1.264 tisuće kuna). Dospijeća potraživanja od povezanih strana su kako slijedi:

Nedospjelo

Dospjelo Ukupno

<od 30 dana

30-60 dana

60-90 dana

90-120 dana

>od 120 dana

31. prosinca 2014. 209.729 28.581 7 28.867 71 51.777 319.032

31. prosinca 2013. 4.036 976 121 114 53 - 5.300

41

Page 44: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 22 – KUPCI I OSTALA POTRAŽIVANJA (nastavak)

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja Društva po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. US dolar 21.962 25.119 Euro 298 92 Kuna 924.701 88.315

946.961 113.526

BILJEŠKA 23 – OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI U RAČUNU DOBITI I GUBITKA 2014. 2013. Dionice koje kotiraju na burzi 1.488 1.854

1.488 1.854

BILJEŠKA 24 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

2014. 2013. Žiro račun i blagajna 24.159 11.811 Devizni račun 1.779 3.557 Depoziti do 90 dana - 120.980 Devizni akreditivi 20.105 16.351 46.043 152.699

Društvo ima otvorene žiro račune kod Privredne banke d.d., Zagreb, Zagrebačke banke d.d., Zagreb , Erste &Steiermärkische Bank d.d., Rijeka , Veneto banke d.d., Zagreb. Knjigovodstvena vrijednost novca i novčanih ekvivalenta Društva po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. Kune 24.159 21.811 Euro 12.536 13.896 US dolar 9.163 115.855 Norveška Kruna 185 565 Ostalo - 572

46.043 152.699

42

Page 45: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 25 – DIONIČKI KAPITAL I REZERVE

Odobreni i upisani dionički kapital sastoji se od 1.362.140 dionica (2013.: 1.261.401 dionica). Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 100,00 kuna (2013.: 100,00 kuna po dionici). Vlasnici dionica imaju pravo na dividendu i imaju pravo na jedan glas po dionici na godišnjim i izvanrednim skupštinama. Posljednja promjena temeljnog kapitala Društva je registrirana kod Trgovačkog suda u Rijeci dana 30. 12. 2014. godine. Vlasnička struktura na dan 31. prosinca je sljedeća:

2014. 2013. % % ULJANIK D.D. (1/1) 83,1479 83,3480 LJEKARNE PRIMA PHARME (1/1) 1,0289 1,0289 GRAD RIJEKA (1/1) 0,4202 0,4202 DIV D.O.O. (1/1) 0,3674 0,3674 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU (1/1) 0,2163 0,2163 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (1/1) 0,1902 0,1902 HOSPITALIJA D.D. (1/1) 0,0935 0,0935 UNIQA D.D. (1/1) 0,0606 0,0606 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 0,0397 0,0346 HRVATSKI DOMOVINSKI FOND D.D. - U STEČAJU (1/1) 0,0100 0,01000 DOMAĆA FIZIČKA OSOBA 14,4253 14,2304

100,0000 100,0000

Rezerve U okviru iznosa rezervi nalaze se ostale rezerve u iznosu od 264.804 tisuća kuna (2013.: 516.210 tisuća kuna).

Kapitalne rezerve Društva na dan 31. prosinca 2014. godine iznosile su 341.868 tisuća kuna nastale

prilikom smanjenja dioničkog kapitala u 2003. godini.

BILJEŠKA 26 – POSUDBE

Glavnica u stranoj valuti na dan 31. prosinca 2014.

('000) 2014.

Kratkoročne Veneto banka d.d., Zagreb /i/ 2.104 EUR 16.122

Ukupno kratkoročne posudbe 16.122

UKUPNO POSUDBE 16.122

/i/ Obveza prema Veneto banci na dan 31. prosinca 2014. godine odnosi se na kredit odobren u visini

od 2.104 tisuće EUR uz kamatnu stopu od 6,5% (datumi redefiniranja kamate nisu definirani). Namjena kredita je financiranje izgradnje broda. Osnovno osiguranje kredita predstavlja hipoteka na brod u izgradnji, a dospijeće kredita je 31.12.2015.

43

Page 46: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 27 – DOBAVLJAČI I OSTALE OBVEZE

2014. 2013. Obveze prema dobavljačima u zemlji 53.940 48.812 Obveze prema inozemnim dobavljačima 31.359 13.008 Obveze prema povezanim stranama (bilješka 30) 23.036 14.299 Obveze prema SCAC Delmas (SDV) /i/ 56.156 52.481 Obveze za kamate i naknade 69 6 Obveze za više uplaćene subvencije 16.546 - 181.106 128.606 Obveze prema zaposlenicima i članovima NO 8.644 29.987 Obveze za poreze i doprinose 7.058 7.721 Ostale obveze 3.690 808 200.498 167.122

/i/ Tijekom gradnje brodova 664 i 665 naručitelj SCAC Delmas (SDV) iz Francuske odustao je od kupovine

te je čitav predmet već godinama na sudu. Rješenjem suda od 23. srpnja 2008. godine Društvo je trebalo uskladiti svoje obveze prema Bollore-SDV te se one na dan 31. prosinca 2014. godine sastoje od glavnice u iznosu 13.470 tisuća kuna (2013.: 13.428 tisuća kuna), kamate koje se obračunavaju po stopi od 8% i iznose 32.300 tisuća kuna (2013.: 29.347 tisuća kuna) te troškova arbitraže u iznosu 10.386 tisuća kuna (2013.: 9.706 tisuća kuna). Za razdoblje od 2004. do 2008. godine kamata se obračunavala uz primjenu stope od 2%.

Knjigovodstvena vrijednost obveza prema dobavljačima i ostale obveze po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. HRK 109.625 99.908 Euro 46.431 39.771 USD 18.958 2.859 GBP 25.484 24.384 Ostalo - 200

200.498 167.122

BILJEŠKA 28 – OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE

2014. 2013. Stanje na dan 1. siječnja 45.035 26.706 Primljeni predujmovi za novogradnje tijekom godine 461.195 197.529 Umanjenje predujmova za izvršene ugovore o novogradnjama do kraja godine

(304.378) (179.200)

201.852 45.035

44

Page 47: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 28 – OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE (nastavak) Knjigovodstvena vrijednost obveza za primljene predujmove po valutama je kako slijedi: 2014. 2013. USD 201.852 45.035

201.852 45.035

BILJEŠKA 29 – REZERVIRANJA

Rezerviranja za očekivane

gubitke po ugovorima

/i/

Neiskorišteni godišnji

odmori /ii/

Garantni radovi

/iii/

Sudski sporovi

/iv/

Otpremnine i jubilarne

/v/ Ukupno

Stanje 1. siječnja 2014. 36.732 3.268 2.863 22.256 2.811 67.930 Neto promjena rezerviranja (Bilješka 8 i 9) 305.653 (342) 516 (3.131) (487) 302.209 Efekt tečajnih razlika - - - 1.018 - 1.018 Stanje 31. prosinca 2014. 342.385 2.926 3.379 20.143 2.324 371.157

Do 12 mjeseci 206.466 2.926 3.379 - 260 213.031

Nakon 12 mjeseci 135.919 - - 20.143 2.064 158.126

/i/ Rezerviranja za očekivane gubitke čine ukalkulirani gubici po MRS-u 11 koji će teretiti novogradnje do njihove konačne isporuke.

Očekivani gubici su dobiveni kao razlika između procijenjene očekivane cijene pojedinog ugovora i prodajne cijene. Očekivani gubici su procijenjeni za ugovore po kojima su radovi započeli, kao i za ugovore po kojima radovi još nisu započeli.

/ii/ Rezerviranja za radove u garantnom roku napravljena su za dodatne troškove koji se očekuju na isporučenim brodovima.

/iii/ Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore napravljena su u iznosu od 2.926 tisuća kuna temeljem broja neiskorištenih dana godišnjeg odmora za 2014 godinu, dok se istovremeno ukinuta rezerviranja učinjena u prethodnom razdoblju.

/iv/ Na dan 31. prosinca 2014. godine neriješene tužbe za koje su izvršena rezerviranja podnesene protiv Društva od strane pravnih osoba te sadašnjih i bivših zaposlenika i identificirani su od pravnog odjela. Pravni odjel je predvidio da je vjerojatno da će Društvo biti obvezno isplatiti odštetu za ove tužbe (bilješka 31).

/v/ Dugoročni dio rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 2.064 tisuće kuna odnosi se na procijenjeni iznos otpremnina i jubilarnih nagrada koje imaju pravo ostvariti zaposleni u Društvu do prestanka zaposlenja.

45

Page 48: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) BILJEŠKA 30 – TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA Strane se smatraju povezanima ako jedna strana ima sposobnost kontrole nad drugom stranom, ako je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na poslovanje druge strane. Većinski vlasnik Društva od 2013. godine je društvo Uljanik d.d.te je Društvo od te godine član Uljanik grupe. U okviru osnovne djelatnosti, Društvo obavlja poslove s povezanim stranama, koji uključuju kupnju i prodaju roba i usluga te kreditne odnose. Priroda usluga s povezanim stranama temelji se na uobičajenim komercijalnim uvjetima. Osim društava iz Uljanik grupe, povezane strane Društva su Uprava i Nadzorni odbor Društva. Tijekom godine, transakcije Društva uključene u izvještaju o financijskom položaju i izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti s povezanim društvima su kako slijedi: a) Odnosi sa matičnim Društvom 2014. 2013. Poslovni prihodi Prihodi od prodaje 9 - 9 - Poslovni rashodi Troškovi vanjskih usluga 33.399 3.000 33.399 3.000 Financijski rashodi Rashodi od kamata 7 - 7 - Zajmovi, kupci i ostala potraživanja Potraživanja od kupaca (Bilješka 22) 12 - 12 - Obveze Obveze prema dobavljačima (Bilješka 27) 20.039 6.364 20.039 6.364

46

Page 49: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) b) Odnosi sa sestrinskim društvima Grupe 2014. 2013. Poslovni prihodi Prihodi od prodaje 88.336 1.040 88.336 1.040 Poslovni rashodi Troškovi sirovina i materijala 609 - Troškovi vanjskih usluga 56.779 10.599 57.388 10.599 Zajmovi, kupci i ostala potraživanja Potraživanja od kupaca (Bilješka 22) 109.451 1.300 Ostala potraživanja (Bilješka 22) 209.569 4.000 319.020 5.300 Obveze Obveze prema dobavljačima (Bilješka 27) 2.997 7.935

2.997 7.935

Odnosi sa pridruženim društvima Grupe Poslovni prihodi Prihodi od prodaje 8.760 297 8.760 297

Zajmovi, kupci i ostala potraživanja Potraživanja od kupaca (Bilješka 22) 8.113 100 8.113 100

Poslovni rashodi Troškovi vanjskih usluga 1.329 1.132 1.329 1.132

Naknade menadžmenta Tijekom 2014. godine ukupno isplaćene bruto plaće Upravi i naknade Nadzornom odboru u Društvu iznosile su 1.654 tisuće kuna (2013.: 1.373 tisuće kuna).

BILJEŠKA 31 – POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE

Sudski sporovi. U okviru redovnog poslovanja, Društvo je tužitelj i tuženik u nekoliko sudskih sporova. U financijskim izvještajima za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. izvršena su rezerviranja za određene sudske sporove po kojima Društvo očekuje obvezu plaćanja odštete u iznosu od 20.143 tisuće kuna (2013.: 22.256 tisuća kuna), kao što je prikazano u bilješci 29.

47

Page 50: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
Page 51: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

Brodogradilište d.d.

HR 51000 RIJEKA, Liburnijska 3 – HRVATSKA, p.p. 197 e-mail: [email protected], web: www.3maj.hr

Tel.: +385 (0) 51 611-111 +385 (0) 51 611-000 Fax.: +385 (0) 51 611-870

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU

3.MAJ Brodogradilište d.d.

ZA 2014. GODINU

Rijeka, travanj 2015. godine

Čla n ULJ ANIK Grupe

49

Page 52: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

SADRŽAJ:

1. Izvješće Uprave 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2014. godinu 1.1. Opći podaci 1.2. Vlasnička struktura

1.3. Osnovni ciljevi i aktivnosti Uprave

1.4. Primjena kodeksa korporativnog upravljanja

1.5. Upravljanje kvalitetom

1.6. Poslovanje Društva

1.7. Događaji nakon datuma Bilance

1.8. Ostale informacije

2. Ciljevi upravljanja financijskom rizikom 2.1. Tržišni rizik

2.2. Kamatni rizik

2.3. Kreditni rizik

2.4. Valutni rizik

2.5. Rizik likvidnosti

3. Izjava Uprave 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

Čla n ULJ ANIK Grupe

50

Page 53: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

1. Izvještaj Uprave 3.MAJ Brodogradilište d.d. 2014. godinu 1.1. Opći podaci Društvo je osnovano je 7.6.1993. godine pod nazivom BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo, s matičnim brojem poslovnog subjekta (MBS) 040000833, OIB 86167814130, temeljem Odluke o pretvorbi poduzeća od 26.6.1992. godine. Sjedište Društva nalazi se u Liburnijska 3, Rijeka. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. je ovisno društvo u ULJANIK Grupi. Osnovna djelatnost Društva je gradnja brodova i plutajućih objekata. Uprava i nadzorni odbor Članovi Nadzornog odbora su:

od – do

Veljko Grbac, predsjednik 28.08.2013. do 28.08.2017. Marinko Brgić, zamjenik 28.08.2013. do 28.08.2017. Elvis Pahljina, član 28.08.2013. do 28.08.2017. Juraj Šoljić, član 16.10.2013. do 16.10.2017. Goran Kutnjak, član 13.02.2014. do 31.12.2017. Članovi Uprave Društva su:

. od – do

Zdravko Pliško, predsjednik 29.08.2013. do 31.12.2014. Domagoj Klarić, predsjednik 01.01.2015. do 01.01.2020. Predrag Božanić, član 12.04.2010. do 31.12.2014. Ivica Trinajstić, član 31.01.2014. do 31.12.2014. • Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12 2014. godine iznosio je 1.242 djelatnika,

STUKTURA ZAPOSLENIH

administracija18%

režija 26%

proizvodnja56%

Čla n ULJ ANIK Grupe

51

Page 54: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

1.2. Vlasnička struktura Na Glavnoj skupštini 3.MAJ Brodogradilište d.d. koja je održana 02. prosinca 2014. godine donesena je odluka o dokapitalizaciji od strane ULJANIK d.d. u iznosu od 10.073.900 kn, te je temeljni kapital povećan s 126.140.100 kn na 136.214.000 kn. S te osnove izdano je 100.739 dionica redovnih dionica oznake 3MAJ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100 kn. Dionice su uvrštene na Zagrebačku burzu 26.01.2015. godine. • Vlasnička struktura Društva:

Broj dioničara Društva na dan 31.12.2014. godine iznosi 3.324. Na dan 31.12.2014. godine ULJANIK d.d. je imatelj 1.149.568 dionica, odnosno 84,40% udjela u temeljnom kapitalu Društva. 1.3. Osnovni ciljevi i aktivnosti Uprave Osnovni ciljevi i aktivnosti Uprave u idućem razdoblju su:

- Ugovaranje poslova s ciljem osiguranja zaposlenosti u idućem razdoblju. - Ulaganje u tehnološku modernizaciju i povećanje produktivnosti. - Poslovanje s pozitivnim financijskim rezultatom neovisno o svim oblicima državnih potpora.

REDNI BROJ PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA

OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

STANJE% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU

1 ULJANIK D.D. (1/1) 3MAJ-R-A 1.149.568 84,39432 LJEKARNE PRIMA PHARME (1/1) 3MAJ-R-A 12.979 0,95283 GRAD RIJEKA (1/1) 3MAJ-R-A 5.301 0,38924 DIV D.O.O. (1/1) 3MAJ-R-A 4.634 0,34025 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU (1/1) 3MAJ-R-A 2.728 0,20036 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (1/1) 3MAJ-R-A 2.399 0,17617 HOSPITALIJA D.D. (1/1) 3MAJ-R-A 1.179 0,08668 UNIQA D.D. (1/1) 3MAJ-R-A 764 0,05619 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 3MAJ-R-A 501 0,036810 HRVATSKI DOMOVINSKI FOND D.D. - U STEČAJU (1/1) 3MAJ-R-A 126 0,009311 DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (3.314) 3MAJ-R-A 181.961 13,3585

1.362.140 100,0000S V E U K U P N O

Čla n ULJ ANIK Grupe

52

Page 55: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

1.4. Primjena kodeksa korporativnog upravljanja Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d.d., a temeljna načela ovog Kodeksa su: transparentnost poslovanja, jasno razrađene procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa i struktura koje donose važne odluke, te izbjegavanje sukoba interesa. Društvo je objavilo Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju koji na jednom mjestu obuhvaća sve podatke i informacije koji prikazuju razinu korporativne kulture. Nadzor nad vođenjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Društvo ima nezavisnog vanjskog revizora kojemu je osnovna funkcija osigurati da financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju imovinsko i poslovno stanje Društva. 1.5. Upravljanje kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom Brodogradilište posjeduje od 1997. godine sukladno standardu ISO 9001. ISO 9001 (norma koja obuhvaća upravljanje kontrolom kvalitete) vrijedi do 30.11.2017. godine, dok ISO 14001 (norma koja obuhvaća upravljanje okolišem) vrijedi do 28.12.2017. godine. Društvo se uredno ratificira od strane strane Lloyd's Register Quality Assurance. 1.6. Poslovanje Društva

• Financijsko poslovanje Društva Društvo je 2014. godinu završilo s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 215,09 mil. kn. Ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 434 mil. kn, što je za 2 mil. kn više u odnosu na proteklo razdoblje. Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu u 2014. godini čine 75% ukupnih prihoda od prodaje, dok je 20% prihoda ostvareno od povezanih poduzetnika, a 5% prihoda na domaćem tržištu od nepovezanih poduzetnika. U 2014. godini u prihodima su iskazane potpore za restrukturiranje u iznosu od 253,6 mil. kn. Na ostvareni gubitak u poslovanju najvećim dijelom su utjecale troškovi za rezervacije za buduće gubitke u iznosu od 342,38 mil. kn. Na drugim stavkama poslovnih rashoda ostvareni materijalni troškovi veći za 12% u odnosu na 2013. godinu zbog veće zaposlenosti Društva, dok su troškovi plaća zaposlenih manji zbog izdvajanja 211 zaposlenika u druga Društva unutar ULJANIK Grupe, te zbrinjavanja 262 zaposlenika kroz poslovno-uvjetovane otkaze u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Financijski prihodi/rashodi razdoblja, ostvareni su s osnova kamata i obračunatih tečajnih razlika.

Čla n ULJ ANIK Grupe

53

Page 56: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

• Stanje imovine i obveza

Na dan 31.12.2014. godine ukupna imovina Društva iznosila je 1.493,79 mil. kn, a prema strukturi sadrži:

dugotrajnu imovinu – 15,41%, kratkotrajnu imovinu – 81,57%, te obračunate prihode i troškove budućeg razdoblja – 3,02%.

Strukturu pasive čine:

kapital i rezerve – 47,14%, rezerviranja – 10,59%, kratkoročne obveze – 26,89%, te obračunati troškovi i rezerviranja – 15,38%.

Stanje pozicija aktive i pasive u iskazanim razdobljima je slijedeće:

• Proizvodni program

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo:

• početak obrade crne metalurgije: 16 barži + gr. 730 • polaganje kobilice: 23 barže + gr. 730 • porinuće: 26 barži • primopredaja: 31 barži + dovršetak jednog bulk – carriera i dovršetak dva Ro-Ro broda

(dovršetak gradnji odrađen je u 3.MAJ Brodogradilištu d.d., a započete su u ULJANIK Brodogradilištu d.d.). Također su kupcu predane četiri barže koje je za 3.MAJ Brodogradilište d.d. izradilo ULJANIK Brodogradilište d.d. u čemu se najbolje vidi sinergijski efekt spajanja ova dva brodogradilišta.

• Ostvareno je 39.567 CGT

.000 kn31.12.2013. 31.12.2014.

AKTIVADugotrajna imovina 533.511 230.183Kratotrajna imovina 436.435 1.218.457Obračunati prihodi i troškovi budućeg razdoblja 42.954 45.149UKUPNO AKTIVA 1.012.899 1.493.790

PASIVAKapital i rezerve 732.812 704.161Rezerviranja za rizike i troškove 22.256 158.126Kratkoročne obveze 212.011 401.734Odg.plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 45.820 229.769UKUPNO PASIVA 1.012.899 1.493.790

Čla n ULJ ANIK Grupe

54

Page 57: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

• Stupanje Ugovora na snagu

U promatranom razdoblju stupile su na snagu 3 komada LPG barži i 20 komada naftnih barži za kupca WISBY TANKERS AB (ukupne vrijednosti 52,30 mil. USD), od navedenih barži tri kom LPG barži i šest kom naftnih barži grade se u društvu ULJANIK Brodogradilište d.d., dok su se preostale ugovorene barže gradile u društvu 3.MAJ Brodogradilište d.d.

U ožujku 2014. godine na snagu su stupila dva chemical tankera za prijevoz nafte i prerađevina nosivosti 50.010 tona za HIGLINK SHIPPING COMPANY LIMITED (ukupne vrijednosti 74,26 mil. USD).

U istom mjesecu stupili su na snagu ugovori za gradnju četiri broda za prijevoz rasutih tereta nosivosti 37.000 tona za kompanije VIS MARITIME INC, IST MARITIME INC, OMIS MARITIME INC i SVETI ANDRIJA MARITIME INC (ukupne vrijednosti 110,40 mil. USD) od kojih je jedan ugovor raskinut u prosincu 2014. godine, te je na dan 31.12.2014. godine u knjizi narudžbi bilo tri takva broda ukupne vrijednosti 82,80 mil. USD. Dana 17.03.2014. godine potpisan je ugovor sa Društvom ULJANIK Brodogradilište d.d. za dovršetak dva trajekta za Jadroliniju d.d. iz Rijeke (ukupne vrijednosti 6,1 mil. EUR). U kolovozu je osnažen ugovor za granju asfalt tankera za kupca WISBY TANKERS AB vrijednosti 32,30 mil. USD, dok je drugi asfalt tanker za istog kupca osnažen u listopadu iste pojedinačne cijene od 32,30 mil. USD. Na dan 31.12.2014. godine Društvo je imalo u knjizi narudžbi poslova u vrijednosti 257,78 mil. USD čime se osigurava puna zaposlenost u slijedeće dvije godine. 1.7. Događaji nakon datuma Bilance

Dana 26.siječnja 2015. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. provelo je upis povećanja temeljnog kapitala Društva.

Društvo je u veljači potpisalo ugovor za dva self-unloading bulk carriera za brodovlasnika iz Kanade, te se u svibnju očekuje stupanje na snagu. U veljači je raskinut ugovor za gradnju drugog bulk carriera (gr. 725) IST MARITIME INC. Marshall Islands vrijednog 27,60 mil. USD. Također je u veljači Društvo isporučilo šest teglenica švedskom naručitelju WISBY TANKERS AB. 1.8. Ostale informacije

• Postojanje podružnica Društvo nema podružnice.

Čla n ULJ ANIK Grupe

55

Page 58: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

• Informacije o otkupu dionica U vremenu od 2. do 6. lipnja radnici društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., kao i radnici društava ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. i ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. zaposleni na lokaciji Rijeka, imali su mogućnost otkupiti 105.067 dionica Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka. Sveukupno je potpisano 34 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica čime je prodano 2.523 dionica 3MAJ-R-A. S danom 10.07.2014. izvršena je od strane SKDD preknjižba dionica društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. (oznaka dionica 3MAJ-R-A) na teret ULJANIK d.d., a u korist radnika.

• Informacije o trgovanju dionicama Na Glavnoj skupštini 3.MAJ Brodogradilište d.d. donesena je odluka o dokapitalizaciji Društva, te je s te osnove izdano 100.739 dionica redovnih dionica oznake 3MAJ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100 kn. Dionice su uvrštene na Zagrebačku burzu 26.01.2015. godine što je ujedno bio i prvi dan trgovanja ovim financijskim instrumentom. 2. Ciljevi upravljanja financijskim rizikom Društvo kontrolira i upravlja financijskim rizikom koji bi mogao utjecati na poslovanje Društva putem internih izvještaja o rizicima u kojima su izloženosti rizicima analizirane na temelju stupnja i značajnosti tržišnog rizika, kamatnog rizika, kreditnog rizika, valutnog rizika i rizika likvidnosti.

2.1. Tržišni rizik Društvo posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda i usluga.

Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na poslovanje Društva.

2.2. Kamatni rizik Kamatni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskog instrumenta uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope koje se primjenjuju na financijski instrument. Rizik novčanog toka je rizik od moguće promjene kamatnog troška određenog financijskog instrumenta tijekom vremena.

Nije bilo značajnijih promjena utjecaja kamatnog rizika na poslovanje Društva.

2.3. Kreditni rizik Kreditni rizik je rizik da druga ugovorna stranka neće izvršiti svoje financijske obveze, te će time uzrokovati financijske gubitke Društvu.

Imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku sastoji se uglavnom od raspoloživog novca i novčanih ekvivalenata i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca su usklađena za iznos ispravka sumnjivih i spornih potraživanja.

Nije bilo značajnijih promjena utjecaja kreditnog rizika na poslovanje Društva.

Čla n ULJ ANIK Grupe

56

Page 59: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)

2.4. Valutni rizik Službena valuta Društva je hrvatska kuna (''kn''). Međutim, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum bilance / izvještaja o financijskom položaju, te je, slijedom toga, Društvo potencijalno izloženo rizicima promjena valutnih tečajeva.

2.5. Rizik likvidnosti Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze drugoj ugovornoj strani.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti na način da kontinuirano prati i analizira predviđeni i stvarni novčani tijek na osnovu dospjelosti financijske imovine i obveza.

Čla n ULJ ANIK Grupe

57

Page 60: IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I ... · Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)