of 40 /40
Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave Ministry of Local Government Administration ODELJENJE ZA PERFORMANSU I TRANSPARETNOST OPŠTINA- ODSEK ZA PERFORMANSU OPŠTINA IZVEŠTAJ PERFORMANSE OPŠTINA 2014 Priština, januar 2015 2015

IZVEŠTAJ PERFORMANSE OPŠTINA 2014 - mapl.rks-gov.net · Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 6 POGLAVLJE I IZVRŠNI REZIME 1. Izvršni rezime Merenje performanse opština

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEŠTAJ PERFORMANSE OPŠTINA 2014 - mapl.rks-gov.net · Ministarstvo administarcije lokalne...

 • Republika e Kosovës

  Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria - Vlada - Government

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

  Ministry of Local Government Administration

  ODELJENJE ZA PERFORMANSU I TRANSPARETNOST OPŠTINA- ODSEK ZA PERFORMANSU

  OPŠTINA

  IZVEŠTAJ PERFORMANSE OPŠTINA

  2014

  Priština, januar 2015

  2015

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 2

  ODELJENJE ZA PERFORMANSU I TRANSPERTNOST OPŠTINA

  ODSEK ZA PERFORMANSU OPŠTINA

  POD NADZOROM:

  AVNI SAHITI, RUKOVODIOC ODELJENJA ZA PERFORMANSU OPŠTINA

  IZRADJEN OD STRANE :

  Isuf ZENELI, rukovodioc odseka za performansu opština

  Haxhi KRASNIQI, visoki zvaničnik za razvoj performanse opština

  Lazar Mitiq, zvaničnik za performansu u opštinama

  Ziadin BIQKAJ, zvaničnik za performansu u opštinama

  Copyright. 2013 – Ministarstvo administracije lokalne samouprave

  Republika Kosova, 10 000 Priština

  Tel. +381 (0) 38 213 077 / ëëë.rks-gov.net

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 3

  Sadržaj

  SKRADENICE

  SKRADENICE ...................................................................................................................................... 5

  POGLAVLJE I ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.

  POGLAVLJE II ..................................................................................................................................... 8

  UVODNE NAPOMENE ....................................................................................................................... 8

  1. UVOD .................................................................................................................................... 8

  2. CILJ ........................................................................................................................................ 8

  3. NAKNADNI DOBITNICI .......................................................................................................... 8

  4. METODOLOGIJA RADA ......................................................................................................... 9

  5. STRUKTURA IZVEŠTAJA ......................................................................................................... 9

  POGLAVLJE III ................................................................................................................................. 11

  OPŠTINSKE PERFORMANSE ............................................................................................................ 11

  1. Generalna performansa u ponudi usluga ........................................................................... 11

  2. Merenje performase opština je veoma složen proces.Ovo čini još složenijim činjenica da

  nam nedostaju standardi za pružanje usluga ili odredjena stručna sredstva za objektivno

  merenje. Merenje se zasniva samo na pokazatelje koje nisu eskalirane za merenje kvaliteta

  ponudjenih usluga. Donošenje zaključaka za poboljšanje ili pogoršanje performanse opštine

  može se podrazumevati samo pomodu uporedjivanja podataka iz godine u godinu.S’ovim

  načinom merenja ne možemo da ocenimo da li je opština ponudila ili ne potrebne odredjene

  usluge u količini i kvalitetu.Medjutim pomodu ovog sistema i izveštaja možemo izmeriti i

  shvati trend pružanja usluga, koje su u odgovornosti opština. .................................................. 11

  3. Opštinska performansa prema dotičnim oblastima ........................................................... 11

  3.1. Prikaz izveštenih podataka ............................................................................................. 12

  3.1.1. Administrativne usluge ........................................................................................... 12

  3.1.2. Blagostanje ............................................................................................................. 13

  3.1.3. Kultura, omladina i sport ........................................................................................ 15

  3.1.4. Menadžiranje s’ vanrednim lokalnim situacijama .................................................. 17

  3.1.5. Urbano planiranje ................................................................................................... 19

  3.1.6. Parkovi i trgovi ........................................................................................................ 20

  Prostori kolektivnog stanovanja u gradskim naseljima treba da budu s’potrebnom

  površinom i koja je pristupačna za pitku vodh. Poboljšanje prostorija gradskog stanovanja

  ujedno jeste i preokupacija opština. Poboljšanje performanse opština u ovoj dimensiji je

  jako značajna za poboljšanje života gradjana. MALS izveštava za performansu opština u ovoj

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 4

  oblasti preko dva pokazatelja: 1) Površina parka/trga po glavi stanovnika,u kvadratnim

  metrima (m2); 2) % površina parkova i trgova sa pristupom na pitku vodu. ........................ 20

  3.1.7. Putevi ...................................................................................................................... 21

  3.1.8. Opštinski javni prevoz ............................................................................................. 24

  3.1.9. Javni parkinzi .......................................................................................................... 26

  3.1.10. Javna rasveta .......................................................................................................... 27

  3.1.11. Snabdevanje sa vodom ........................................................................................... 29

  3.1.12. Kanalizacija i javna higijena ................................................................................... 30

  3.1.13. Prikupljanje odpadaka ............................................................................................ 32

  3.1.14. Deponiranje čvrstih odpadaka ................................................................................ 33

  4. Efektivnost i efikasnost performansi opština ..................................................................... 35

  POGLAVLJE IV ................................................................................................................................. 36

  AŽURNITET ...................................................................................................................................... 36

  4.1. Generalni pregled ažurniteta opština ............................................................................. 36

  4.2. Efikasnost i efektivnost ažurniteta opština .................................................................... 36

  POGLAVLJE V .................................................................................................................................. 38

  UTICAJI PERFORMASE I AŽURNITETA ............................................................................................. 38

  5.1. UTICAJI U FUNKCIONISANJU SISTEMA LSU .................................................................... 38

  5.2. UTICAJI NA RAD OPŠTINA ............................................................................................... 38

  5.3. UTICAJI U PRUŽANJU KVALITETNIH USLUGA .................................................................. 38

  PRILOG1: IINDIVIDUALNI PREGLED PODATAKA ZA AŽURNITET OPŠTINA .................................. 39

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 5

  SKRAĆENICE

  MALS Ministarstvo administracije lokalne samouprave

  SMPOU Sistem menadžiranja performanseusluga opština

  ZLS Zakon za lokalnu samoupravu

  LS Lokalna samouprava

  USAID Agency for International Development

  DEMI Demokratic effect ive Municipalities inictiative

  LOGOS Lokal Governace and Decentralization Support

  CSC Citizens Service Center

  CMS Content Management System

  SOP Srednjoročni okvir za potrošnju

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 6

  POGLAVLJE I

  IZVRŠNI REZIME

  1. Izvršni rezime

  Merenje performanse opština je jadan od složenih procesa i veoma srtučna koja se primenjuje

  radi shvatanja stapena izvršenja zahteva gradjana od strane lokalne samouprave (LS). Opštine i

  sistem lokalne samouprave postoje ili su osnovane s’ciljem pružanja potrebnih usluga

  gradjanima.Opštine su u stanju da pružaju razne usluge u saglasnosti sa namerama i potrebama

  svojih gradjana. Postoji niz osnovnih potreba odredjene zakonom za lokalnu samoupravu (ZLS) i

  spisak spečifičnih usluga zanovane na potrebe i zahteve dotične opštine. Vrsta zahteva uglavnom

  se odnose na razne potrerbe gradjana za usluge opština koji imaju u vidu nivo merenja i pružanja

  ovih usluga. Očekivanja gradjana su osnova za ovlašdenja i funkcionisanje opština za poudu

  svojih. Na osnovu ovoga opštine pružaju tri vrste usluga i to iz: 1) Sopstvenih ovlašdenja; 2)

  Dobivenih ovlašdenja i 3) Širih ovlašdenja.

  Aktuelno sistem za manadžiranje performanse opštinskih usluga (SMOU) vrši merenje o okviru

  15 osnovnih raznih oblasti iz sopstvenih oblašdenja opština. SMOU funkcioniše i obezbedjuje

  merenje performanse za svaku oblast na osnovu rezultata i dotičnog pokazatelja. Osnovne

  oblasti za koje se vrši merenje opština su: Administrativne usluge; usluge blagostanja;

  kulture, omladine i sprta; menadžiranje lokalnih vanrednih stanja; urbanističko

  planiranje; parkovi i trgovi; putevi; trotoari; opštinski javni prevoz; javni parkinzi; javna

  rasveta; snabdevanje vodom; kanalizacija i javna higijena; sakupljanje i deponiranje

  odpadaka i deponiranje čvrstih odpadaka. Godine 2014 razvijene su još dve oblasti, koje su

  u procesu primene, dok u razvojnom planu su još dve oblasti iz sopstvenih ovlašdenja za godinu

  2015.

  Merenje performanse opština je razvijena preko mnogih poteškoča i odredjenih stručnih

  iskustvenih i budžetskih nedostataka. Trebamo naglasiti da u ovom složenom procesu, MALS je

  potpomognut od strane mnogih medjunarodnih organizacija, kao što su: USAID, DEMI, Suiss

  Intercooperation, LOGOS i dr. i u uskoj saradnji sa opštinama Republike Kosova. Vremenski

  peroid od januara do decembra 2014 za opštine Republike Kosova u nastavku predstavlja

  zalaganje, postignute uspehe u ponudi kvalitativnih usluga za gradjane, i poteškoče sa kojima se

  suprostavju opštine u nastavku svojih aktivnosti.

  Sastavni deo godišnjeg izveštaja performanse za godinu 2014 bide i izveštaj ažurniteta i

  efikasnosti opštinskih organa. I u ovom delu izveštaja primeti de se rezulati kolji pokazuju nivo

  performanse opština u pružanju administrativnih usluga za gradjane. Ovi podaci su obezbedjeni

  iz zajedničke elektronske platforme CSC/CMS. Podaci za deo ažurniteta i efikasnosti opštinskih

  organa, koji su obezbedjeni iz ove platforme, za opštine predstavide jedan izazov koji obavezuje

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 7

  opštine za upotrebu ove zajedničke eletronske platforme. Celokupnost ovoga predstavlja veliku

  prednost za opštine i MALS, u smislu pružanja usluga za gradjane, sprečavnje svih sprovodjenih

  transakcija od strane opština i jednovremeno lakši izveštaj ovih podataka. Proces menadžiranje

  performansi opština u nastavku obuhvata razvoj kapaciteta i sertifikovanje opštinskih zvaničnika

  za upotrebu sistema menadžiranja performansi opšptinskih usluga (SMOU). Ceokupan ovaj

  sistem je podeljen i dva posebna dela, medjutim ipak su povezani jedan sa drugim: (1)

  prikupljanje podataka o pokazateljima merenja performanse i (2) obrada (analiza) ovih

  podataka, na osnovu koje se donose zakljuci za performansu opštine u pružanju usluga koje se

  aktualno mere.

  SMOU neprekidno se razvija i proširuje. Dakle, u izveštaju za godinu 2014 performanse i

  ažurniteta opština obuhvačeni su i podaci iz organa opštine severna Mitrovica. Zvaničnici opštine

  učestvovali su u obukama koje su održane s’ciljem njihovog sertifikovanja za SMOU. U decembru

  2014 organizovana je radionica sa opštinskim koordinatorima za performansu za njihovo

  informisanje o fukcionalnosti SMOU. Poput izgradnje zvaničnih i administrativnih kapaciteta

  opštine: Leposavid, Zubin-Potok i Zvečan, SMOU obuhvatide i sledede opštine u zajedničkoj

  elektronskoj platformi CSC/CMS. MALS, osim stručne i pravne konsolidacije sistema, sada planira

  i razvoj stručnih i administrativnih mehanizama za porast kvaliteta merenja i ocenjivanja

  performansi opština.

  Učinjena analiza podataka iz godine 2010 do 2013 godine, pokazuju prosečan porast

  performanse opština, sa odredjenim padovima i usponima u odredjenim opštinama. U interesu

  je naglasiti, da prosečna vrednost zadovoljavanja gradjana sa nivoom opštinskih usluga iz godine

  2010 – 2012 jeste veda za (46%) nego institicijonalno merenje od strane MALS-a, koja je 41%. Iz

  ovoga shvatamo za zadnje tri godine, ukupan prosek performanse bila je 44%, ili 6% ispod

  mogudeg proseka od 50%. Opštine Republike Kosova u 2014 godini postigli su prosednu vrenost

  performanse u stepenu od 54.77%. Porast performanse za 10%, uporedo sa godinom 2012,

  pokazuje trend porasta performiranja opština za 5% za godinu dana.

  Analize pokazuju da su opštine pokazivale prosečan stepen ponude opštinskih usluga za gradjane

  i stranke od posebnog interesa. Efikasnost i efektivnost opštinskih performansi jeste relativno

  težak i potvrdjeno je sa činjenicom zato jer pokazatelji performanse mere samo količininu

  dovršenih poslova, bez uporedjivanja s’nekim standardom ili s’onim što je planirano da se

  ostvaruje.

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 8

  POGLAVLJE II

  UVODNE NAPOMENE

  1. UVOD

  Merenje opštinske performanse u pružanju usluga za gradjane jeste deo ciklusa obezbedjenja

  kvalitetnog pružanja usluga prema gradjanima od strane opština. Merenje performanse

  obuhvate dve važne dimezije. 1). Unutrašnje merenje od samedirakcije i opštine, i 2). Spoljašnjo

  merenje koje se vrši od strane MALS-a na osnovu priloženih i izveštenih podataka od strane

  dotične opštine. Unutrašnje merenje najviše se vrši preko mnogobrojnih instrumenata, preko

  održavanja sednica, takodje i pomodu izrade podataka iz raznih sektora opštine. Opština može

  da izradi izveštaj za merenjei ocenjivanje unutrašnje performanse, meditim ona može izmeriti

  vlastitu performansu i preko spljašnjeg izveštavanja. Medjuvremenu MALS meri opštu i

  individualnu performansu svake opštine, prema dotičnim oblastima, pomodu uporedjivanja

  podataka sa pokazateljima i rezultatima dotične oblasti. MALS vrši objektivnu izradu podataka

  dobijenih iz opštinskih izveštaja i donosi nalaze unapredjenja ili pogoršavanja opštinskih

  performansi.Radi obezbedjenja vrednosti podataka, MALS vrši potvrdjivanje podataka u

  dotičnim opštinama.

  Sistem za menadžiranje performanse opštinskih usluga (SMPOU) izgradjen je iz dve kategorije

  pokazatelja: 1). Institucijonalni pokazatelj–pokazatelji izmereni od strane opštinskih

  zvaničnika i 2). Pokazatelji koji preslikavaju nivo zadovoljstva gradjana sa uslugama

  opštine.Proces je u početnoj fazi razvitka. Još nisu razvijeni kriterijumi (standardi) ocenjivanja

  performanse. Proces je u fazi merenja i prioriteti bududeg sistema, razivija de se u pravcu

  odredjivanja kriterijuma ocenjivanja i proširivanja oblasti gde se pružaju usluge gradjanima.

  Mrenje performanse bez razvoja standarda je jako teška, ali poboljšanje ili pogoršanje opštinskih

  performansi se vrše uporedjujuči podatke iz godine u godinu.Ovo je tkz. otvoreni sistem

  merenja performanse, koja je u skladu sa opštim administrativnim sistemom u Republici Kosova.

  2. CILJ

  Pomodu merenja performanse i ažuriranja opština Republike Kosova namerava se odredjivanje

  potojedeg stepena i trenda poboljšanja ili pogoršanja opštinske performase u pružanju usluga

  na efikasan način za gradjane dotične opštine, ili opština u uopšte.Obeležene prednosti i slabosti

  predstavljeni tokom rada izmedju trenutačnog stepena performanse i ažurnosti u uporedjivanju

  sa prethodnim godinama, radi tačnijeg merenja stepena performanse i otkrivanja potreba za

  njen razvoj i poboljšanje.

  3. NAKNADNI DOBITNICI

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 9

  Jedan od glavnih ciljeva izveštaja jeste mogudnost dobijanja glavnih odgovornosti za

  performancu i ažuriranje ponuda usluga u opštini. U ovu grupu spadaju opštine, javna

  preduzeda za pružanje usluga za gradjane i MALS. Rezultati performance se koriste od strane

  opština za poboljšanjeplaniranja, u posebnosti budžetskog planiranja u saglasnosti sa

  kratkoročnim okvirom za potrošnju (KOP), dok MALS radi na poboljšanju razvoja politika u

  funkcionisanju lokalne samouprave.Osim toga iz ovog izveštaja dobijaju i ostale centralne i

  lokalne institucije obuhvateči i civilno društvo u posebnonosti gradjani dotičnih opština.

  4. METODOLOGIJA RADA

  Celokupan ovaj rad je zasnovan na uredbi sistema za menadžiranjeperformanse opštinskih

  usluga (u daljem takstu uredba). U ovom važnom i osetljivom procesu, upotrebljene su

  praktične metode za merenje performanse i ažurnosti opština.Glavna metoda bila je direktna

  koordinacija preko elektronskog sistemaCSC/CMS, MALS-a sa svim opštinama.Na početku su bili

  informisani opštinski koordinatori za performansu za način funkcoinisanja sistema i

  ubacivanjepodataka u sitem menadžiranja performansi opština. U saglasnosti sa uputstvima

  uredbe, opštine su ubacivale podatke počev od 1 januara do 15 januara 2015. Do 15 januara

  2015 podatke su poslale 35 opština, dok 2 opštine: Zubin Potok i Zvečan, podatke su poslale

  preko zvaničnika UNDP-a. Jedina opština koja do sada nije ispunila obavezu jeste opština

  Leposavid, dok za deo ažurniteta opština podatke nisu poslale sledede opštine: Leposavid, Zubin

  Potok i Zvečan. Tokom rada u MALS-u, upotrebljene su i druge stručne metode kao što su:

  empirijsko sakupljenje podataka, uporedjivanje (analize), sistematizovanje (kategorizacija),

  potvrdjivanje i ispravljanje, donošenje zaključaka i izveštavanje.

  U procesu prikupljna i obrade podataka i izrada izveštaja u globalu problema nije bilo.Manji

  problemi su se pojavili u funsionisanju sistema u opštinama Podujevo, Obilid i Vitine, dok niži

  nivo kapaciteta u velikim opštinama, onemogučili su izvor podataka za ažuriranje gde su

  upotrebljene nestandardne metode tehnologije za izvor i njihovo izveštavanje. Nadamo se u

  bududnosti da ovakvi problemi bide upudeni i spedavani na vreme.Neke su opštine ubacivali

  pogrešne podatke u sistem i bili smo nužni da iz opština tražimo njihovo ponovno

  potrvdjivanje.U velikoj su meri izveštavane potrebne ispravke, medjutim ponovo smo naišli na

  usluge gde su učinjene logističke i brojčane greške.Prosek obradjenih podataka je upotreblejn

  kao standard za performansu opština. Rezultati izrade podataka su pretvoreni u procente za one

  usluge za koje se nije tražilo procentovanje.Izvedeni su prosečni postoci performanse za svaku

  uslugu i postototak generalne performanse za sve usluge. Posle završetka dokumenta, izveštaj je

  podnošen na unutrašnju raspravu i nakon taoga je razvijena konančna verzija izveštaja.

  5. STRUKTURA IZVEŠTAJA

  S’ciljem ogledavanja sadržaja izveštaja, tretirani predmet je podeljen u šest (6)

  poglavlja.U prvom poglavlju govori se o izvršnom povezivanju i korišdenoj metodologji u

  prikupljanju i izradi izveštaja.U drugom poglavlju date su početne primedbe, culj

  izveštaja i naknadni dobitnici izveštaja. U trdem poglavlju je obuhvačen glavni sadržaj

  izveštaja za merenje performanse u opštinama za 15 oblasti ponude osnovnih usluga.U

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 10

  četvrtom poglavlju su prikupljeni statistički podaci za ažurnost i efikasnost opštinske

  administracije.U petom poglavlju su prikupljeni podaci koji govore za uticaj performanse

  i ažurnosti u radu opština u pružanju kvalitetne usluge gradjanima.

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 11

  POGLAVLJE III

  OPŠTINSKE PERFORMANSE

  1. Generalna performansa u ponudi usluga

  Merenje performase opština je veoma složen proces.Ovo čini još složenijim činjenica da nam

  nedostaju standardi za pružanje usluga ili odredjena stručna sredstva za objektivno merenje.

  Merenje se zasniva samo na pokazatelje koje nisu eskalirane za merenje kvaliteta ponudjenih

  usluga. Donošenje zaključaka za poboljšanje ili pogoršanje performanse opštine može se

  podrazumevati samo pomodu uporedjivanja podataka iz godine u godinu.S’ovim načinom

  merenja ne možemo da ocenimo da li je opština ponudila ili ne potrebne odredjene usluge u

  količini i kvalitetu.Medjutim pomodu ovog sistema i izveštaja možemo izmeriti i shvati trend

  pružanja usluga, koje su u odgovornosti opština.

  S’administrativnim i teritorijalnim organizovanjem Republike Kosova, aktuelno postoje 38

  opština, 10 od koje su se srpskom vedinom, 1 sa turskom vedinom 27sa albanskom vedinom. Na

  osnovu zvaničnih podataka, od 38 opština, izveštavali su ukupno 37 opština osim opštine

  Leposavid koja nije izvestila. Podaci su izvešteni u 15 posebnih oblasti koje pripadaju u grupu

  sopstevih ovlašdenja.(osnovne usluge).

  Izrada podataka je pokazala da su opštine predstavili prosečni stepen performanse u pružanju

  usluga. Generalni prosek performanse opština jeste 55%. Za prosečni stepen performanse

  pokazuju i rezultati sedam (7) dotičnih oblasti: Sedam (7)oblasti su pokazivale rezultate preko

  proseka , sedam (7)oblasti su ispod proseka zemlje i jedna (1) oblast je jednak sa prosekom

  zemlje.Dok su opštine bolju performasu pokazivale u ovim oblastima: sadministrativne usluge

  (86%), lokalne emrgence (85%), gradsko planiranje (66%) i javni prevoz (61%). Niže performanse

  su u oblasti: kulture,omladine i sporta (33%), u parkovima i trgovima (34%), javnoj rasveti (34%)

  i prikupljanje otpadaka (46%). U izveštaju nije predstavljen stepen performanse prema

  opštinama. Glavni cilj izveštaja performanse jeste merenje stepena performanse opština u

  pružanju usluga gradjanima ali ne i poredak opština uovom značajnom procesu.

  2. Opštinska performansa prema dotičnim oblastima

  Aktualno SMPOU vrši merenje 15 raznih osnovnih oblasti iz sopstvenih ovlašdenja opština.

  SMPOU funkcijoniše i obezbedjuje merenje performanse u svakoj oblasti na osnovu razultata i

  dotičnih pokazatelja. Osnovne oblasti za koje se vrši merenje performanse opštine su:

  Administrativne usluge; usluge blagostanja; kulture, omladine i sporta; menadžiranje lokalnih

  vanrednih stanja; gradsko planiranje; parkovi i trgovi; trotoari; opštinski javni prevoz; javni

  parkinzi; javna rasveta; snabdevanje sa vodom; kanalizacija i javna higijena; prikuplanje otpadaka

  i deponiranje čvrstih otpadaka.

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 12

  Svaka oblast usluga se nudi u okviru jedne organizovane službe ili uprave.U saglasnosti sa

  ovlašćenjem koja ima opština, opštinska administracija nudi 29 raznih vrsta usluga. Opštine

  nisu osnovale 29 uprava, medjutim usluge koje su iste prirode organizovane su u okviru jedne

  dotične uprave.Najvedi broj uprava u opštini je 20 i najmanje je 8 uprava. Ne postoji nikakv

  poseban standard gde de se one organizovati.Ni ljudski izvori (LJI) nisu jednako podeljenji u

  druge uprave. Vedi broj LJI, 23% njih rade u upravi administracije, 16% zaposlenih rade u upravi

  za javne usluge i 60% zaposlenih su rapodeljeni prosečno po 8.6% u 7 ostalih uprava.Uprava

  ravizora je najmanja sa samo 61 zaposlenih ili 0.9%.

  Graf. 2.Podela ljudskih

  kapaciteta prema

  opštinskim upravama

  za ponudu dotičnih

  usluga1

  2.1. Prikaz izveštenih

  podataka

  Od 38 opština, 35 njih

  je izvestilo prema

  planiranom vremenu sa

  SMPOUK, dve (2)opštine

  su izveštile sa

  zakašnjenjem i jedna ( 1) je nije izvestila uopšte.U tri (3) opštine sa vedinom srba još nisu

  stvoreni potrebni administrativni uslovi za potpuno funkcionisanje SMPSOU i u druge četri

  (4)opštine još postoji problemi funkscionisanja sistema. Pregledu podataka je prethodila jedna

  faza obrade i potvrdjivanja podataka od strane MALS-a i opština.Iz dobijenih izveštaja stvorena

  je jedna osnova elektronskih podataka, od koje se kasnije izvršila obrada istih prema oblastima i

  dotičnim pokazateljima. Od 29 oblasti opštinskih usluga, MALS aktualno meri performasu

  opština za svega 15 oblasti i 95 dotična pokazatelja.U natsvku predstavlajmo obradjene

  podatkeprema dotičnim oblastima.

  2.1.1. Administrativne usluge

  Predstavlaju glavnistub ponude usluga za gradjane, ujedno i predstavlja nejveču upravu u okviru

  opštine, sa 23% ljudskih izvora generalno angažovanih kod nas.Izveštaj predstavlja performansu

  opština za jedan procenat: % razmatranih predmeta u toku 2014 godine. Za merenje ovog

  pokazatelja , prikupljene su dve vrste podataka: Ukupan broj predmeta i broj razmatranih

  predmeta tokom 2014godine .

  1MALS, Dokument Analiza: Kriterijumi obima lokalne administracije, 2014, Priština

  0

  500

  1000

  1500

  Dr.

  për

  Ad

  min

  istr

  at …

  Dr.

  për

  Pla

  nif

  ikim

  Dr.

  për

  Gje

  od

  ezi d

  he

  Dr.

  per

  Sh

  end

  etës

  i …

  Dr.

  per

  Ars

  im

  Dr.

  per

  Rin

  i Ku

  ltu

  rë …

  Dr.

  për

  Insp

  ekci

  on

  Dr.

  për

  bu

  xhet

  dh

  e …

  Dr.

  e S

  hër

  bim

  eve

  Pro

  kuri

  mi

  Dr.

  per

  zh

  villi

  m …

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 13

  Merenje ovih podtaka je izvršen iz obrade podataka koje su dobijene izveštajem od strane

  opštine.Prosečan prosek performanse opština u ovoj oblasti je 86.11% (sa 6470 ne

  razmatranihpredmeta). Opštine koje su obeležile največu performansu su: Glogocac (103%),

  Podujevo, Skenderaj, Štimlje,Štrpce, Vitina, Elez Han, Gračanica, Ranilug i Zvečan (99%), dok

  opštine sa naj nižom performansom su: Novo Brdo (8%), Kamenica (11%) i Dečane (17%). Veča

  grupa opština je postigla performansu preko 90% ili iznad proseka zemlje od 86.11%. Specifični

  podaci za svaku opštinu mogu se

  nadi u prilogu ovog izveštaja.

  Graf. 3.Podela opština prema

  pokazateljima performanse

  2.1.2. Blagostanje

  Predstavlja oblast koja je vezana za ponudu usluga za gradjane koji imaju potrebu za pomod

  javnih institucija. Broj poraodica koje naknodno dobjaju iz socijalne skeme jeste 27380,od kojih

  500 porodica su novi dobitnici socijalne skeme,u zadja tri mesec2. MALS izveštava za

  performansu opština u ovoj oblasti pomodu pet (5) pokazatelja: 1) Broj slučaja oosoba sa

  ograničenim sposobnostima koji suzaposleni u opštinskim institucijama;2) Broj zahteva za

  stanovanje/smeštaj socijalnih slučajeva i osoba sa potrebama; 3) broj smeštenih poraodica u

  kolektivnim skloništima; 4) Broj sučajeva pod socijalnim zbrinjavanjem; 5)Mere socijalnih

  usluga.

  Merenje ovih pokazatelja izradjeno je od izrade podataka izveštenih od strane opštine. Generalni

  broj zapošljenih sa ograničenim sposobnostima u opštinama je 122 osoba. Opštine koje su

  2Muhamet Gjoci, Ministarstvo rada i blagostanja, februar 2015, Priština

  46665.38

  40185.78

  43425.58

  36000

  38000

  40000

  42000

  44000

  46000

  48000

  Mesatarja e lëndëve të pranuara

  Mesatarja e lëndëve të shqyrtuara

  Mesatarja e pergjithshme

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 14

  najviše zaposlili osobe sa ograničenim sposobnostima su: Podujevo (28 osoba), Istok (14 osoba), i

  Uroševac sa (13 osoba). Opštine koje nisu zaposlile osobe sa ograničenim sposobnostima su:

  Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Novo Brdo, Obilid, Orahovac, Štimlje, Pedi, Elez Han, Mamuša, Junik,

  Klokot, Gračanica, Raniluk, Parteš i Zvečan.

  Tokom 2014 opštine su primile ukupno 2496 zahteva za stanovanje /smeštenje. Opštine koje su

  imali največi broj zahteva su: Gnjilane i Uroševac (396 - 360 zahteva), dok opštine koje imaju

  nanji broj zahteva su: Novo Brdo i Vitina (6 – 8 zahteva) i opštine koje nisu imale zahteve su:

  Obild, Štrpce, Severna Mitrovica, Elez Han, Mamuša, Junik, Klokot, Raniluk, Parteš i Zvečan (10

  opština). Na osnovu zahteva i kapaciteta opštine su smeštele ukupno 997 porodica. Opštine

  koje su smestile največi broj porodica, su: Gračanica (107 porodica), Dečani (86 poreodica),

  Podujevo (74 porodica) i Klina (71 porodica), dok opštine koje nisu smestile nijednu porodicu su:

  Dragaš, Novo Brdo, Obilid, Orahovac, Skenderaj, Štimlje, Suva Reka, Mamuša, Junik, Klokot,

  Ranilug, Parteš i Zvečan (13 opština). Ukupan prosek broja smeštenih porodica jeste 40

  porodica. Veči broj opština je smestila manje porodica od proseka zemlje.

  Na osnovu socijalne skeme opština, generalni broj socijalnih slučajeva jeste 3685. Največi broj

  naknadnih dobitnika za socijalno zbrinjavanje jesu opštine : Priština (7202), Mitrovica (2135) i

  Gnjilane - 2082 gradjana), dok manji broj gradjana koji su imali socijalno zbrinjavanje su opštine:

  Mamuša, Parteš, Dragaš (32 – 35 gradjana). Ukupani prosek sa socijalnim zbrinjavanjem jeste

  910 gradjana. Vedina opština je pod prosekom zamlje od 910 gradjana.

  Opštine sa največim brojem žalbe za socijalne usluge su: Elez Han (2), Ped (4), Junik, Severna

  Mitrovica i Lipljan (5), dok opštine koje nisu imali žalbe su: Dragaš, Mamuša, Parteš, Kačanik i

  Obilid, Zubin Potok, Mamuša, Ranilug, i dhe Zvečan (11 opština). Generalni prosek performase

  opština u ovoj oblasti su: 47.07 slučajeva. Spečifične podtke za svaku opštinu možete nadi u

  prilogu ovog izveštaja.

  Tab.1.Učinak opština prema socijlanim pokazateljima.

  Opština

  Broj slučajeva

  osoba sa

  invaliditetom koji

  su zaposleni u

  opštinskim

  institucijama

  Broj zahteva za

  stanovanje/stamb

  eno zbrinjavanje

  socijalnih

  slučajeva i

  osobama kojima

  je potrebna

  pomoć

  Broj porodica

  smeštena u

  kolektivnim

  centrima

  Broj

  slučajeva

  uključeni

  u šemi

  socijalne

  pomoći

  Broj žalbi za

  socijalnu

  pomoć

  Ukupno 58 2374 806 30453 1523

  Dečan 10 21 86 628 22

  Gjakovica 4 193 49 1135 28

  Glogovac 0 91 1 1522 76

  Gnjilane 0 396 54 2082 16

  Dragaš 0 35 0 32 0

  Istok 0 30 18 673 7

  Kačanik 1 25 9 85 0

  Klina 2 34 71 970 28

  Kosovo Polje 8 80 58 748 28

  Kamenica 2 60 30 609 28

  Mitrovica 5 79 23 2135 211

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 15

  Leposavić 0 0 0 0 0

  Lipljan 1 85 25 1582 5

  Novo Brdo 0 6 0 403 21

  Obilić 0 0 0 750 0

  Orahovac 0 126 0 1049 10

  Peć 0 85 3 247 4

  Podujevo 1 82 74 817 122

  Priština 1 105 44 4100 35

  Prizren 1 147 23 1398 176

  Srbica 8 135 0 1163 277

  Štimlje 0 13 0 832 15

  Štrpce 1 0 25 256 18

  Suva Reka 3 27 0 650 35

  Uroševac 0 360 13 930 180

  Vitina 1 8 25 1280 26

  Vučitrn 1 146 65 1520 93

  Zubin-Potok 3 39 28 442 0

  Severna Mitrovica 9 0 19 1252 5

  Mališevo 0 11 3 2 9

  Hani i Elezit 0 0 2 275 2

  Mamuša 0 0 0 32 0

  Junik 0 0 0 125 5

  Klokot 0 0 0 101 14

  Gračanica 0 68 107 310 21

  Ranilug 0 0 0 241 6

  Parteš 0 0 0 35 0

  Zvečan 0 0 0 42 0

  2.1.3. Kultura, omladina i sport

  Je veoma značajan oblast koja opština nudi svojim gradjanima, imajuči u obzir jer vedi deo

  državljana Kosova su mladi i imaju potrebu za ponudu ovakvih usluga. MALS izveštava za

  performasu opština pomodu četri (4) pokazatelja:1) Ukupan broj aktivnosti opština u tri sektora

  kao što su: Kultura, omladina i sport 2) Ukupan broj sportskih objekata u opštini: 3) Ukupan broj

  objekata za omladinske aktivnosti u opštini; 4) Ukupan broj objakata za kulturne aktivnosti u

  opštini .

  Merenje ovih pokazatelja izradjen je od izveštenih podataka od strane opština. Ukupan broj

  aktivnosti za kulturu, omladinu i sport jeste 4223. Komunat që kanë më së shumti aktivitete janë:

  Ferizaj (642 aktivitete), Vitia (430 aktivitete) dhe Fushë Kosova (428 aktivitete), ndërsa komunat

  që kanë numrin më të vogël të aktiviteteve në këtë fushë janë: Zveçani (0 aktivitete), Zubin

  Potok, Novobërdë, Obiliq, Hani i Elezit dhe Parteshi(6 – 13). Mesatarja e përgjithshme e numrit

  të aktiviteteve për rini, sport dhe kulturë në komuna është 117. Shumica e komunave ka treguar

  performancë nën mesataren e vendit.

  Tokom 2014 godine opštine su izgradile ukupno 426 sportiskih objekata. Največi broj sportskih

  objekata su izgradile opštine Priština i Djaokovica sa 46 objekata, potom Kosovo Polja (25

  objekata), Štimlje i Gračanica sa 23 objekata, dok opštine koje su najmanje izgradile spostke

  objekta su: Novo Brdo i Klokot sa 1 objekat, Suva Reka i Kamenica sa 3 objekta i Dečani,

  Glogovac, Obilid i Mamuša sa 4 objekta. Generalni prosek broja sportskih objekata jeste 11.83.

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 16

  Vedina opština pokazale su slabu performansu koja je ispod proseka zemlje. Ukupan broj

  omladinskih objekata za aktivnosti u opštinama jeste 279.

  Opštine koje poseduju največi broj objekata za omladinske aktivnosti su: Kosovo Polje (25

  objekata) i Priština sa (23 objekata), dok opštine sa najmanjim brojem objekata za omladinske

  aktivnosti su: Skenderaj, Zubin Potok (1 objekat), Dečan, Elez Han i Mamuša - sa 2 objekta i

  Štimlje i Klokot sa nga 3 objekta. Obilid i Zvečan nemaju objekte za omladinske aktivnosti.

  Ukupan prosek broja objekata za aktivnosti omladine u opštinama jeste 7.97. Vedina opština

  imaju manji broj objekata za omladinske aktivnosti.

  Ukupan broj objekata za kulture aktivnosti opština jeste 294. Opštine koje imaju najvedi broj

  objekata za kulture aktivnosti su : Kosovo Polje (25 objekata) i Priština sa 23 objekata, dok

  opštine koje imaju najmanji broj kulturnih objekata su: Skenderaj (1 objekat), Dečan, Elez Han i

  Mamuša sa 2 objekta, Štimlje i Klokot sa nga 3 objekta. Obilid i Novo Brdo nemaju objekte za

  kulture aktivnosti. Ukupni prosek broja objakata za kulturne aktivnosti u opštinama jeste 8.4.

  Vedina opština su pokazivale performasu ispod proseka zemlje. Generalni prosek performanse

  opština jeste 9.40%. Specifične podatke za svaku opštinu možete nadi u prilogu ovog izveštaja.

  Tab.2.Učinak opština prema pokazateljima za kulturu, omladinu i sport.

  Opština

  Ukupan broj opštinskih

  aktivnosti u tri sektora:

  a. omladina b. sport

  c. kultura

  Ukupan broj sportskih objekata u

  području opštine: a. ruralom

  b. urbanom

  Ukupan broj objekata za

  aktivnost mladih na području

  opštine : a. rurale

  b. urbane

  Ukupan broj objekata za kulturne aktivnosti na

  području opštine : a. rurale

  b. urbane

  Ukupno 4223 426 279 294

  Dečan 118 4 2 2

  Gjakovica 401 46 14 14

  Glogovac 30 4 7 7

  Gnjilane 48 6 13 13

  Dragaš 47 5 6 6

  Istok 123 7 10 10

  Kačanik 32 16 6 6

  Klina 78 7 9 9

  Kosovo Polje 428 25 25 25

  Kamenica 84 3 4 4

  Mitrovica 271 10 10 10

  Leposavić 0 0 0 0

  Lipljan 55 15 7 7

  Novo Brdo 7 1 4 0

  Obilić 9 4 0 0

  Orahovac 38 8 4 6

  Peć 117 21 14 14

  Podujevo 46 20 14 23

  Priština 268 46 23 23

  Prizren 217 14 15 15

  Srbica 29 5 1 1

  Štimlje 43 23 3 3

  Štrpce 17 15 8 8

  Suva Reka 18 3 5 5

  Uroševac 642 7 14 14

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 17

  2.1.4. Menadžiranje s’ vanrednim lokalnim situacijama

  Prednosti u pružanju usluga od strane javnih institucija jeste pružanje pomodi radi zaštite života i

  imovine gradjana u vanrednim situacijama. Javne institucije su osniivale posebne strukture i

  mekanizme za brza reagovanja. Izveštaj presikava performansu opština sa pet(5) pokazatelja: 1)

  broj vanrednih situacija - nezgode (požari, poplave,zemljotresi); 2) Vrednost izgubljene imovine

  tokom vanrednih slučajeva u evrima tokom godine; 3) Broj vanrednih slučajeva, za koje su bile

  potrebne ekipe za hitna reagovanja na licu mesta; 4) Ukupna godišnja vrednost za stizanje na

  mesto dogadjaja u minutama; 5) Prosedno potrebno vreme za dolazak na mesto dogadjaja u

  minutama.

  Merenje ovih pokazatelja izvršen je od izrade podataka koje su izveštene od strane opština. Na

  osnovu učinjenih analiza potvrdjen je ukupan broj vanrednih situacija u opštinama koji je 8395.

  Opštine koje su imale največi broj vanrednih situacija su: Priština (1404 slučaja), Uroševac (960

  slučaja) i Mitrovica (573 slučaja), dok opštine koje imaju manji broj vantrdnih situacija su: Klokot

  (1 slučaj), Štrpce (4 slučaja), Ranilug (8), Elez Han i Parteš sa 16 slučajeva. Prosečni prosek broja

  hitnih slučajeva u opštinama jeste 233.19. Večina opština imali su manji broj slučajeva u odnosu

  na prosek zemlje.

  Tokom godine 2014 opštine iz nezgoda izgubili su imanje (bogatstvo) u iznosu od

  3.485.014.8evra. Najviše gubitka je imala opština Pedi (522,800,00 evra), e Vučitrn (401,770,00

  evra) i Istog (384,000,00 evra), dok opštine sa najmanje gubitka su: Elez Han (500 evra) i Parteš

  (6225 evra). Generalni prosek prouzrokovanih gubitaka jeste 156,423,27 evra. Ukupan broj

  delovanja hitnih službi u opštinama bilo je 7107 slučajeva. Največi broj slučaja intervenije jeste

  opština Prištine (1404 slučaja) dok opština koja je imala najmanji broj intrvencija jeste Klokot (1

  slučaj).

  Generalni prosek intervencija hitnih službi u opštinama jeste 197.42 slučaja. Generalni prosek

  potrebnog vremena za brzu intervenciju bila je 122.181.1 minuta. Opština koja je najbrže

  intervenisala jeste opština Junika sa (7.1 minuta), dok naj sporija opština je bila Dečani (21.39

  minuta). Potrebno prosečno vreme za stizanje na mesto zbivanja jeste 17.19 minuta. Vedina

  opština je intervenisala veoma brzo u odnosu na prosek u zelmlji. Specifične podatke za svaku

  opštinu možete nadi u Tab.3.

  Vitina 430 8 5 5

  Vučitrn 146 8 13 13

  Zubin-Potok 6 5 1 2

  Severna Mitrovica 41 1 5 5

  Mališevo 31 21 6 2

  Hani i Elezit 10 6 2 2

  Mamuša 23 4 2 2

  Junik 71 5 9 9

  Klokot 70 1 3 3

  Gračanica 104 23 8 8

  Ranilug 112 15 3 11

  Parteš 13 11 4 4

  Zvečan 0 3 0 3

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 18

  Tab.3.Učinak opština u upravljanju lokalnim hitnim slučajevima.

  Opština

  Broj vanrednih stanja, nepogoda (požara, poplava, zemljotresa itd)

  Vrednost imovine

  izgubljene u vanrednim situacijama u evrima na godišnjem

  nivou

  Broj vanrednih situacija za

  koje su timovi trebali odmah

  da izađu na licu mesta

  Ukupno vreme

  dolaska vatrogasne

  službe na licu mesta za sve

  vanredne situacije –

  predstavljena u minutima

  Prosek

  vremena dolaska na licu mesta -

  predstavljena u minutima

  Ukupno 8362 3454014.8 7136 122616.1 538.80

  Dečan 77 262200 72 1540 21.39

  Gjakovica 535 - 483 6762 14

  Glogovac 248 58630 248 2430 9.8

  Gnjilane 428 318 1513 20.17

  Dragaš 96 41000 75 1513 20.17

  Istok 192 384000 192 2870 14.95

  Kačanik 134 43300 120 11621 10.08

  Klina 143 200000 143 1287 9

  Kosovo Polje 250 45000 152 1800 11.84

  Kamenica 264 196619 204 1530 7.5

  Mitrovica 573 45000 500 119 11

  Leposavić 0 0 0 0 0

  Lipljan 229 0 220 3080 14

  Novo Brdo 65 18500 65 877.5 13.5

  Obilić 76 220000 76 114 15

  Orahovac 123 37000 123 1845 15

  Peć 370 522800 360 2497 6.94

  Podujevo 364 34056 310 4650 15

  Priština 1404 77000 1404 11232 8

  Prizren 307 / 307 42134 137.24

  Srbica 189 227560 182 2275 12

  Štimlje 30 30000 39 7 7

  Štrpce 4 9000 4 40 10

  Suva Reka 188 / 188 244 12.98

  Uroševac 960 365.00.00 425 9100 21.41

  Vitina 234 190639.8 97 1701 17.01

  Vučitrn 392 401770 375 5096 13.59

  Zubin-Potok 35 35000 27 10 0.37

  Severna Mitrovica 28 0 28 10 8.21

  Mališevo 123 37000 123 1845 15

  Hani i Elezit 16 500000 16 192 12

  Mamuša 38 9750 34 310 9.12

  Junik 18 8500 10 71 7.1

  Klokot 1 12965 1 13.6 13.6

  Gračanica 204 0 197 4080 20.71

  Ranilug 8 300000 2 20 10

  Parteš 16 6225 16 20 1.25

  Zvečan 0 0 0 0 0

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 19

  2.1.5. Urbano planiranje

  Opštine su se sukobile sa označenim problemima što se tiče planiranja i urbanog urdjivanja.

  Poboljšanje performanse opština u ovoj dimensiji je od posebnog značaja s’ciljem poboljšanja

  života gradjana. Vedina opština je usvojila planove urbanog sredjivanja, medjutim postoje

  problemi njihove primene. MALS izveštava za opštinsku performansu u ovoj oblasti preko tri

  pokazatelja: 1) procenat zemljišne površine/urbanoj zoni za koje postoje planovi uredjivanja u

  ha; 2) % izvršenih odluka od strane inspekcije za izgradnju; 3) % razmotrenih žalbi za dozvolu

  izgradnje.

  Merenje ovih pokazatelja izvršeno je s’obradom izveštenih podataka od strane opštine. Na

  osnovu učinjenih analiza konstatovano je da generalni prosek uredjivanja površine urbane zone

  u ( ha) je 49.98% ispod proseka zemnlje ujedno pokazuje da su opštine uredjivale svoje površine

  ispod tog procenta. Opštine koje imaju vedi postotak uredjene povrčine su : Klina i Štimlje (100

  %), Prizren 91% i Ped 89.5%. Opštine koje imaju nizak nivo uredjivanja urbane zone u (ha) su:

  Kamenica, Novo Brdo, Obilid, Orahovac, Šrtpce, Severna Mitrovica i Klokot (0 %).

  Prosečni prosek izvršavanja odluka inspekcije za izgradnju jeste 49.98%.Vedina opština su

  pokazali performansu ispod proseka zemlje. Opštine koje su izvršile sa vedim procentom su:

  Dečani, Kosovo Polje, Obilid, Orahovac, Štrpce, Junik, Ranilug i Gračanica (100%), dok opštine

  koje su pokazale manji procenat izvršenja odluka su: Glogovac, Gnjilane, Kamenica, Novo Brdo,

  Suva Reka, Severna Mitrovica , Mališevo, Elez Han, Mamuša, Klokot i Parteš (0%).

  Ukupni postotak proseka razmatranih zahteva za dozvolu izgradnje jeste 58.79%. Največi broj

  odluka je razmatrala opština Dečani, Glogovca, Dragaša, Kosovo Polja, Novo Brda, Pedi, Prizrena,

  Štimlja, Junika, Klokota i Gračanice (100%), dok manje razmatranih odluka izvršile su opštine;

  Suva Reke, Severne Mitrovice, Mališeva i Mamuše (0%). Specifični podaci za svaku opštinu

  mogu se nadi u Tab.4.

  Tab. 4.Učinak opština u urbanističkom planiranju.

  Opština

  Procenat površine/urbanog

  područja pokrivenog regulatornim planovima u

  ha

  % odluka izvršenih od građevinske

  inspekcije

  % zahteva razmotrenih za građevinske dozvole

  Prosek 49.98 58.79 90.42

  Dečan 99 100 100

  Gjakovica 55.5 50 87.72

  Glogovac 25.1 0 100

  Gnjilane 73.28 0 86.9

  Dragaš 60 85.71 100

  Istok 53.33 10 94.44

  Kačanik 21.22 35.14 94.38

  Klina 100 50 83.33

  Kosovo Polje 40.12 100 100

  Kamenica 27.89 0 77.22

  Mitrovica 34.89 58.14 76.6

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 20

  2.1.6. Parkovi i trgovi

  Prostori kolektivnog stanovanja u gradskim naseljima treba da budu s’potrebnom površinom i

  koja je pristupačna za pitku vodh. Poboljšanje prostorija gradskog stanovanja ujedno jeste i

  preokupacija opština. Poboljšanje performanse opština u ovoj dimensiji je jako značajna za

  poboljšanje života gradjana. MALS izveštava za performansu opština u ovoj oblasti preko dva

  pokazatelja: 1) Površina parka/trga po glavi stanovnika,u kvadratnim metrima (m2); 2) %

  površina parkova i trgova sa pristupom na pitku vodu.

  Merenje ovih pokazatelja je izvršeno s’obradom podataka izveštenih od strane opštine. Na

  osnovu učinjenih analiza konstatovano je da ukupan prosek površine parkova /trgova po glasi

  stanovnika jeste 1.16 m2. Vedina opština imaju manje m2 parkova /trgova od proseka zemlje.

  Opštine koje imaju veču površinu parkova i trgova po glavi stanovnika su: Prisština (5.31 m2) i

  Gračanica (5.02 m2), dok opštine sa manjim brojem površine parkova i trgova su: Dečani (0.02

  m2), Klokot (0.04 m2). Novo Brdo nema parkova i trgova. Vedina opština (21) imaju manje od 1

  m2 po glavi stanovnika, dok prosek zemlje je (1.16). Specifični podaci za svaku opštinu možete

  nadi u prilogu ovog izveštaja.

  Ukupni postotak proseka površine parkova ili trgova sa pristupom na pitku vodu jeste 58.85%.

  Opštine sa največim postotkom pristupa pitke vode u parkovima ili trgovimasu: Glogovac,

  Kačanik, Kosovo Polje, Lipljan, Obilid, Štrpce, Elez Han, Mamuša, Junik (100%), dok opštine sa

  Leposavić 0 0 0

  Lipljan 23.64 43.64 93.44

  Novo Brdo 0 0 100

  Obilić 0 100 85.71

  Orahovac 0 100 96.67

  Peć 89.55 46.56 100

  Podujevo 26.21 94.12 98.53

  Priština 34.8 27.36 91.63

  Prizren 91.67 18.28 100

  Srbica 51.06 33.33 95.83

  Štimlje 100 4.76 100

  Štrpce 0 100 82.98

  Suva Reka 34.95 0 100

  Uroševac 42 82.67 97.65

  Vitina 49.75 44.44 70.59

  Vučitrn 13.99 61.64 94.55

  Zubin-Potok 73.66 41.67 87.5

  Severna Mitrovica 0 0 0

  Mališevo 33.33 0 88.89

  Hani i Elezit 28.4 0 100

  Mamuša 76.6 0 0

  Junik 15.2 100 100

  Klokot 0 0 100

  Gračanica 72.09 100 100

  Ranilug 0 100 100

  Parteš 0 0 80

  Zvečan 52.29 0 0

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 21

  manjim postotkom pristupa pitke vode u parkove ili trgove su: Kamenica, Novo Brdo, Severna

  Mitrovica i Klokot (0%).

  Tab. 5.Učinak opština za parkove i trgove.

  2.1.7. Putevi

  Opština Površina parkova/trgova po glavi stanovnika, po kvadratnom metru

  % opštinskih parkova-trgova sa pristupom vode za piće

  Prosek 1.16 58.85

  Dečan 0.02 80.00

  Gjakovica 0.58 60.00

  Glogovac 0.90 100.00

  Gnjilane 0.72 19.35

  Dragaš 0.05 60.00

  Istok 0.76 60.00

  Kačanik 0.44 100.00

  Klina 1.19 50.00

  Kosovo Polje 3.88 100.00

  Kamenica 0.82 0.00

  Mitrovica 1.1 90.91

  Leposavić 0.00 0.00

  Lipljan 0.46 100.00

  Novo Brdo 0.00 0.00

  Obilić 0.49 100.00

  Orahovac 0.28 18.42

  Peć 3.30 53.57

  Podujevo 1.72 37.50

  Priština 5.31 81.82

  Prizren 0.12 97.87

  Srbica 0.19 33.33

  Štimlje 0.72 77.78

  Štrpce 0.32 100.00

  Suva Reka 1.18 42.86

  Uroševac 0.22 72.97

  Vitina 1.07 22.22

  Vučitrn 0.86 45.45

  Zubin-Potok 0.59 66.67

  Severna Mitrovica 1.34 0.00

  Mališevo 1.32 66.67

  Hani i Elezit 0.25 100.00

  Mamuša 2.00 100.00

  Junik 1.02 100.00

  Klokot 0.04 0.00

  Gračanica 5.02 78.79

  Ranilug 0.22 50.00

  Parteš 4.2 20.00

  Zvečan 0.09 50.00

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 22

  Predstavljaju jedan od glavnih stubova za ponudu usluga gradjanima. Putevi su glavna arteria za

  gradine za razne delatnosti društvene i ekonomske u dotičnoj opštini. Ponuda ove usluge

  povezano jei sa centralnim nivom pošto su lokalni puteve vezani za za regionalne puteve

  stvarajuči putni sistem za razne delatnosti za gradjane. Izveštaj preslikava performansu opštine

  preko tri pokazatelja: 1) % preva u km, obuhvačeni plan opštine za čišdenje /brisanje /pranje; 2)

  % lokalnih puteve u opštini, koje su asfaltirane 3) % puteve u km, obuhvačeni u opštinski plan za

  zimsko održavanje puteve.

  Merenje ovih pokazatelja izvršeno je od obrade izveštenih podataka od strane opštine. Na

  osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je generalni prosek u puteve u km planiranih za čišdenje

  jeste 33.85%. Opštine koje imaju naveči postotak puteva u km za čišdenje jesu; Klokot,

  Gračanica, Partešhi (100%) i Elez Han (81.97%), dok opštine sa manjim brojem postatka za

  čišdenje jesu, Novo Brdo 1.9% i Lipljane 1.3%.Štrpce nije planirala nijedan km za čišdenje.

  Prosek postotka asfaltiranih puteva za čišdenje u km u opštinama jeste 59.91%. Opštine koje

  imaju najbedi postotak asfaltiranih puteve u km jesu: Štrpce 100%, Gračanica 96.14%, Parteš

  84.27% i Elez Hana (81.97% km), dok opštine kojem imaju najmanji postotak asfaltiranih puteva

  u k jesu: Severna Mitrovica (0.0% km) i Suva Reka (3.60% km). Vedina opština su pokazivale

  performansu u asfaltiranju puteva iznad proseka zamlje.

  Opštine takodje vrše održavanje puteva, u posebnosti u zimskom periodu. Prosek postatka

  puteve u km koje su obuhvadene u održavnanju u zimskom periodu jeste 74.20%. Opštine koje

  imaju največi postotak puteva za održavanje u zimskim uslovima su: Podujevo, Skenderaj,

  Uroševac, Severna Mitrovica, Klokot, Ranilug i Parteši (100% km), dok opštine koje imaju

  najmanji postotak održavanja puteve su: Lipljan (25%) i Zvečan (23%). Vedina opština su

  pokazale postotak iznad proseka zemlje. Specifične podatke za svaku opštinu možete nadi u

  Tab.6.

  Tab.6. Učinak opština prema pokazateljima za puteve.

  Opština

  % km puteva uključenih u

  opštinski plan za čišćenje/pranje

  % asfaltiranih lokalnih puteva u opštini

  % km puteva uključene u opštinski plan za zimsko

  održavanje

  Prosek 33.85 59.91 74.20 Dečan 9.39 66.20 70.42 Gjakovica 28.42 73.42 28.77 Glogovac 26.67 81.73 100.00 Gnjilane 4.50 67.43 98.74 Dragaš 4.47 43.16 94.74 Istok 11.49 73.56 80.46 Kačanik 6.01 36.13 85.13 Klina 25.00 85.82 83.96 Kosovo Polje 57.89 78.95 52.63 Kamenica 1.31 78.60 96.07 Mitrovica 57.55 82.1 97.12 Leposavić 0.00 0.00 0.00 Lipljan 2.25 27.62 25.56

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 23

  Trotoari

  Sa brojem povečanja vozila u saobradaju i sa potrebom za proširenje puteva u ruralnim zonama,

  prostor rezervisan za pešake sve se više sužava. Prostor za pešadenje direktno utiče na kvalitet

  života ljudi u svojim mestima za stanovanje. Opština je obavezna da obezbedjuje potreban

  prostor za njihove delatnosti u svojim mestima za stanovanje, i prostor za slobodno kretanje i

  trčanje. MALS izveštava za performansu opština u ovoj oblasti preko dva pokazatelja 1) %

  uredjenih trotoara u km 2) % obuhvačenih trotoara u planu opštine za održavanje (čišdenje i

  brisanje) za letnji i zimski period.

  Merenje ovih pokazatelja izvršen je s’obradom podataka izveštenih od strane opština. Na

  osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je da generalni procenat uredjenih trotoara u km jeste

  29.34%. Opštine koje imaju največi procenat uredjenih trotoara su: Glogovac (96.33%), Mitrovica

  72% i Dečani (70% km), dok opštine koje imaju niži procent uredjenih trotoara su : Severna

  Mitrovica (0.0%) i Zubin Potok (1.14%). Vedina opština je pokazala procenat ispod proseka

  zemlje.

  Prosek procenta trotoara u km koji su obuhvadeni u održavanju jeste 67.83%. Opštine koje imaju

  največi postotak planiranih trotoara za održavanje su: Glogovac, Kačanik, Nov Brdo, Ped,

  Skenderaj, Štimlje, Štrpce, Vučitrn, Elez Han, Junik, Klokot, Parteš, Gračanica, Ranilug i Zvečan

  (100%), dok ošpštine sa najmanji procentom su: Severna Mitrovica (0%), Uroševac (0%) i

  Kamenica (9%). Vedina opština su pokazivale performansu iznad nivoa proseka zamlje. Specifični

  podaci za svaku opštinu mogu se nadi u Tab.7.

  Novo Brdo 1.90 37.19 77,12 Obilić 4.56 5.72 40.00 Orahovac 7.54 50.29 79.63 Peć 46.80 84.01 84.01 Podujevo 10.81 81.35 100.00 Priština 70.34 88.40 85.55 Prizren 14.44 75.11 57.50 Srbica 10.33 82,35 100.00 Štimlje 6.90 39.61 46.51 Štrpce 0.00 100.00 56.35 Suva Reka 19.64 3.60 52.25 Uroševac 29.90 80.40 100.00 Vitina 33.23 81.79 81.79 Vučitrn 14.99 94.28 74.39 Zubin-Potok 77.17 19.87 46.80

  Severna Mitrovica 72.28 0.00 100.00 Mališevo 3.14 85.03 85.03 Hani i Elezit 81.97 81.97 81.97 Mamuša 65.38 11.50 61.54 Junik 56.64 56.64 75.78 Klokot 100.00 62.9 100.00 Gračanica 100.00 96.14 96.14 Ranilug 100.00 61.43 100.00 Parteš 100.00 84.27 100.00 Zvečan 23.57 40.40 23.57

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 24

  Tab. 7. Učinak opština prema pokazateljima za trotoare.

  2.1.8. Opštinski javni prevoz

  Pokret stanovništva iz sela u grad, izikuje potrebu za proširenje kapaciteta i kvaliteta ponude

  usluga za javni prevoz gradjana u gradskim naseljima, dakle grad-selo. Javni prevoz, sve više

  postaje problem i izazov za menadžiranje ove oblasti. Povečanje broja vozila u saobradaju,

  otežalo je javni prevoz gradjana u pružanju ovih usluga. Izveštaj preslikava performansu opština

  u javnom prevozu preko dva pokazatelja: 1) % obuhvadenih sela u javnom prevozu; 2) % mesta

  zaustavljanja aotobusa koji su opremljeni sa signalizacijom.

  Opština % km regulisanih trotoara % km trotoara uključenih u opštinski

  godišnji plan za održavanje (čišćenje/pranje) letnje-zimsko

  Prosek 29.34 67.83 Dečan 70 50 Gjakovica 19.31 18.81 Glogovac 96.33 100 Gnjilane 15.72 43.41 Dragaš 57.14 56.25 Istok 21.84 39.47 Kačanik 18 100 Klina 26.52 42.62 Kosovo Polje 65 87.82 Kamenica 18.9 9 Mitrovica 72 87 Leposavić 0 0 Lipljan 14.46 86.33 Novo Brdo 10 100 Obilić 69.93 66.67 Orahovac 41.67 36 Peć 18.54 100 Podujevo 13.62 97.56 Priština 21.08 85.71 Prizren 47.5 23.51 Srbica 16.11 100 Štimlje 23.58 100 Štrpce 5.95 100 Suva Reka 17.7 23 Uroševac 24.25 0 Vitina 19.54 22.35 Vučitrn 9.31 100 Zubin-Potok 1.14 48.4

  Severna Mitrovica 0 0 Mališevo 5.43 68 Hani i Elezit 22.5 100 Mamuša 53.85 85.71 Junik 42.76 100 Klokot 32.94 100 Gračanica 37.49 100 Ranilug 11.64 100 Parteš 10.39 100 Zvečan 4.17 100

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 25

  Merenje ovih performansi izvršen je je izradom prikupljenih podataka koje su izveštene od

  strane opština. Na osnovu učinjenih analiza potrvrdjeno je generalni prosek obuhvatanja sela u

  javnom prevozu jeste 70.79%. Opštine koje imaju največi procent obuhvadanja sela u javni

  prevoz su: Kosovo Polje, Obilid, Ped, Mamuša i Junik (100%), dok opštine sa najmanji procentin

  obuhvadenja su : SevernaMitrovica, Klokot, Gračanica i Parteš (0.0% ). Ovaj pokazatej doviori o

  vedem broju opština koje su pokazivale performansu iznad proseka zemlje.

  Prosek procenta mesta stanja autobusa koji su opremljeni sa signalizacojom jeste 51.89%.

  Opštine koje imaju vedi procent mesta za stajanje autobusa sa opremon za signalizaciju su:

  Kosovo Polje, Lipljane, Severna Mitrovica, Elez Han, Mamuša, Gračanica (100%), dok opštine koje

  imaju namanji procent su: Zubin Potok i Parteši (0.0%). Vedi broj opština je pokazivala

  performansu ispod proseka zemlje. Specifični podaci za svaku opštinu mogu se nad u Tab.8.

  Tab.8. Učinak opština prema pokazateljima za lokalni javni prevoz.

  Opština % sela uključenih u opštinski

  javni prevoz % autobuskih stajališta opremljenih za

  saobraćajnim znacima

  Prosek 70.79 51.89 Dečan 9189 15.79 Gjakovica 82.42 30.00 Glogovac 100.00 16.59 Gnjilane 80.95 38.24 Dragaš 66.67 13.33 Istok 94.00 83.33 Kačanik 87.10 63.33 Klina 94.44 66.67 Kosovo Polje 100.00 100.00 Kamenica 82.76 16.96 Mitrovica 91.30 89.17 Leposavić 0.00 0.00 Lipljan 90.32 100.00 Novo Brdo 62.50 89.74 Obilić 100.00 29.17 Orahovac 88.24 53.57 Peć 100.00 71.88 Podujevo 94.87 31.79 Priština 95.45 96.71 Prizren 91.89 70.22 Srbica 96.30 65.63 Štimlje 91.30 83.33 Štrpce 58.82 61.54 Suva Reka 80.95 7.06 Uroševac 95.56 22.09 Vitina 61.54 32.00 Vučitrn 88.06 56.10 Zubin-Potok 48.44 0.00

  Severna Mitrovica 0.00 100.00

  Mališevo 95.45 14.29 Hani i Elezit 27.27 100.00 Mamuša 100.00 100.00 Junik 100.00 62.50

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 26

  2.1.9. Javni parkinzi

  Poput povedanja broja vozila gradjana, raste i zahtev za ponudu usluga za njihovo parkiranje.

  Nedovolno prostorije i brzi rast broja vozila gradjana u gradskim naseljima doveli su opštinu

  pred obeleženim poteškodama u pružanju ovih usluga. Opštine su preduzele odredjene mere,

  medjutim nedovoljne za ponudu uslova za parkiranje u javnim parkiralištima. MALS izveštava za

  performansu opštine preko pet (5) pokazatelja 1) Ukupan broj javnih parkirališta (na putu i van

  puteva); 2) Ukupan broj obeleženih parkinga (na putu i van puteva); 3) Ukupan broj javnih mesta

  za parkiranje (na putu i van puteva); 4) % Javnih parkirališta sa vertikalno i horizontalnom

  signalizacojom; 5) % javnih mesta za parkiranje koje su rezervisane za osobe sa ograničenim

  sposobnostima.

  Merenje ovih pokazatelja je izvršen s’obradom podataka izveštenih od strane opština. Na osnovu

  učinjenih analiza potvrdjeno je da ukupan broj javnih parkirališta u opštinama jeste 76.24%.

  Opštine koje imaju največi broj javnih parkirališta su: Mitrovica (1530 parkinga), Prizren (630) i

  Priština (227), dok opštine koje imaju najmanji broj parkinga su: Parteš, Klokot, Severna

  Mitrovica (0 parkinga), Dečani (2), Junik, Mamuša (3), Elez Han, Mališevo, Orahovac, Klina i

  Štrpce (4).

  Ukupan broj javnih parkirališta (na putu i van puteva) jeste 25496, sa jepnim prosekom od

  670.95. Ukupan broj obeleženih javnih parkirališta u opštinama jeste 2018. Prosek broja javnih

  parkirališta koje su obeležene u opštinama jeste 53.11. Ukupan prosek procenta javnih

  parkirališta sa vertikalnim i horizontalnim obeležavanjem jeste 64.44%. Opštine koje imaju

  največi postotak javnih parkirališta sa horizontalnim i vertikalnim obeležavanjem su: Glogovac,

  Istog, Kosovo Polje, Ped, Podujevo, Prizren,Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Mamuša, Junik i

  Zvečan (100%), dok opštine koje imaju najmanji postotak obeleženih parkirališta su: Severna

  Mitrovica, Parteš, llokot, Ranilug (0%), Zubin Potok (5.56%). Ukupan prosek broja javnih mesta

  za parkiranje u opštinma jeste 55.34.

  Postotak javnih parkirališta sa rezervisanim mestima za parkiranje za osobe sa ograničenim

  sposobnostima jeste 27.57%. Vedina opština je pokazivala performanse ispod nivoa proseka

  zemlje od 55.34.Specifični podaci za svaku opštinu mogu se nadi u Tab.9.

  Tab. 9. Učinak opština prema pokazateljima za javni parking.

  Opština

  Ukupan broj parkinga ( na

  putu i van puteva)

  Ukupan broj parkinga sa

  signalizacijom (na putu i van

  puteva)

  Ukupan broj javnih

  parkinga (na putu i van

  puteva)

  % javnih parkinga sa horizontalni

  m i vertikalnim saobraćajni

  % lokacija javnih parkinga koja

  imaju rezervisana mestima za

  parkiranje za osobe sa

  Klokot 0.00 37.50 Gračanica 0.00 100.00 Ranilug 23.08 33.33 Parteš 0.00 0.00 Zvečan 28.57 20.00

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 27

  m znacima invaliditetom

  Prosek 76.24 53.11 670.95 64.44 27.57

  Dečan 2 2 2 50.00 50,00 Gjakovica 11 4 557 36,36 27,27 Glogovac 10 8 609 100,00 1,31 Gnjilane 16 4 1091 56,25 62,50 Dragaš 17 4 17 23,53 13.33 Istok 16 16 340 100,00 12,50 Kačanik 7 7 4 85,71 71,43 Klina 4 3 94 75,00 50,00 Kosovo Polje 28 28 1350 100,00 64,29 Kamenica 6 2 60 33,33 50,00 Mitrovica 1530 1030 1550 67.32 6.21 Leposavić 0 0 0 0 0 Lipljan 15 15 260 100,00 13,33 Novo Brdo 6 6 201 100,00 33,33 Obilić 8 5 180 62,50 18,00 Orahovac 4 4 20 100,00 100,00 Peć 8 8 220 100,00 112,50 Podujevo 29 15 2650 100,00 8,00 Priština 227 100 10870 44,05 25,99

  Prizren 630 630 370 100,00 7,62 Srbica 6 2 350 33,33 16,67 Štimlje 9 9 260 100,00 11,11 Štrpce 4 1 4 25,00 25,00

  Suva Reka 42 10 1550 59,52 35,71 Uroševac 109 29 410 51,38 8,26 Vitina 7 7 238 100,00 57,14 Vučitrn 31 31 477 100,00 70,97

  Zubin-Potok 18 2 190 5.56 1

  Severna Mitrovica 0 0 0 / / Mališevo 4 4 0 100.00 0.00

  Hani i Elezit 4 1 2 50,00 0,00 Mamuša 3 3 9 100,00 0,00 Junik 3 3 16 100,00 66,67 Klokot 0 0 0 0,00 0,00 Gračanica 47 12 1300 25,53 0,00 Ranilug 23 0 0 0 0

  Parteš 0 0 0 0 0

  Zvečan 13 13 245 100 0

  2.1.10. Javna rasveta

  Stvaranje životnih uslova i bezbedne delatnosti tokom celog vremena (i tokom nodi) u javnim

  mestima, je jedan od glavnih odgovornosti opštine. Radi ispunjavanja ove usluge, opštine

  suizvršile ogromna investiranja tadi obezbedjenja javne rasvete u gradskim i prigradskim

  naseljima. Izveštaj preslikava performansu oviih opština za ovu oblast preko tri pokazatelja: 1) %

  poteva u km sa javnon rasvetom – iz ukupnog broja a . Urbane zone ; 2) % puteve u km sa

  javnom rasvetom iz – ukupnog broja b. U ruralnim zonama / sela 3) % puteve u km sa javnom

  rasvetomk – iz ukupnog broja, u gradu i ruralnij zoni / sela.

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 28

  Merenje ovih pokazatelja je izvršeno iz obrade podataka izveštenih od strane opština. Na

  osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je da ukupan prosek puteva u km sa javnom rasvetom u

  opštnama jeste 48.79%. Opštine koje imaju najvedi postotak puteve u km sa javnom rasvetom

  su: Klokot, Severna Mitrovica i Štrpce (100 %), Priština i Zvečan (97%), Mamuša (88.46%) i

  Kamenica (86.96%), dok opštine koje imaju najmanji postotak puteve u km sa javnom rasvetom

  su: Gračanica, Ranilug i Parteš (0%). Ove tri opštine još nisu doneli odluku za urbanistiku zonu

  opštine, i cela seteritorija računa kao ruralna zona.

  Prosečan prosek puteve u km sa javnom rasvetom u ruralnim zonama / u selima jeste 20.50%.

  Opštine koje imaju visoki procent puteve u km sa javnom rasvetom su: Klokot (100%), Štrpce

  (92%), Junik (79.27%) i Djakovica (69.38%), dok opštine sa manjim postotkom puteve u km sa

  javnom rasvetom su: Glogovac, Kačanik, Severna Mitrovica , Mamuša i Parteš (0%).

  Ukupan prosečni prosek puteve u km sa javnom rasvetom jeste 32.57%, koji je ujednom i

  prosečni prosek performanse opština o oblasti usluga. Vedina opština je pokazala performansu

  ispod ukupnog nivoa zemlje. Specifični podaci za svaku opštinu mogu se nadi u Tab.10.

  Tab. 10. Učinak opština prema pokazateljima za javnu rasvetu.

  Opština

  % km puteva sa javnom rasvetom u:

  a. urbanoj zoni opštine

  % km puteva sa javnom rasvetom u: b. ruralnoj zoni opštine

  % km puteva sa javnom rasvetom, u gradu i ruralnim područjima

  Prosek 48.79 20.50 32.57 Dečan 24.09 6.39 8.22 Gjakovica 48.00 69.38 55.88 Glogovac 42.22 0.00 7.31 Gnjilane 49.15 46.68 47.78 Dragaš 50.00 0.89 3.47 Istok 52.27 3.29 9.48 Kačanik 26.75 0.00 3.68 Klina 9.00 2.69 6.22 Kosovo Polje 50.00 33.33 42.11 Kamenica 86.96 16.50 23.55 Mitrovica 80.00 59.00 62.59 Leposavić 0.00 0.00 0.00 Lipljan 11.75 1.89 2.76 Novo Brdo 3.23 1.31 1.90 Obilić 24.00 8.00 10.67 Orahovac 78.43 4.81 14.25 Peć 43.14 7.67 22.90 Podujevo 58.82 0.78 8.78 Priština 97.70 23.77 60.46 Prizren 85.14 39.63 68.18 Srbica 15.82 3.70 1.96 Štimlje 22.59 1.27 3.87 Štrpce 100.00 92.83 93.49 Suva Reka 4.96 4.15 4.57 Uroševac 84.44 17.54 37.54 Vitina 17.19 17.84 17.63 Vučitrn 77.86 6.43 17.72

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 29

  Zubin-Potok 77.50 10.94 13.19

  Severna Mitrovica 100.00 0.00 12.41 Mališevo 54.84 0.39 55.23 Hani i Elezit 25.22 3.65 13.73 Mamuša 88.46 0.00 88.46 Junik 67.01 79.27 70.65 Klokot 100.00 100.00 100.00 Gračanica 0.00 65.58 65.58 Ranilug 0.00 35.71 35.71 Parteš 0.00 0.00 95.51 Zvečan 97.55 13.71 50.03

  2.1.11. Snabdevanje sa vodom

  Snabdevanje sa pitkom i sanitarnom vodom je osnovna usluga koju treba ispuniti. Teritorija

  Republike Kosova, prema hidrogravskim podacima , nije snabdeven u dovoljnoj meri sa vodom

  dok ja na tu suituaciju uticala nekontrolisano sedenje šuma. Takodhe vedina opština vodu za

  gradjane obezbedjuju preko regijonalnih ili privatnih javnih kompanija. Prema poprečnim

  merenjima mnogo vodovodnih cevi u km nisu funkcionalizovane (pradeo gradjanima). MALS

  izveštava za performansu opština u ovoj oblasti preko četri pokazatelja: 1) % porodičnih

  ekonomija obuhvadeni u vodovodni sistem; 2) % snabdevenih naseljenih mesta/obuhvadeni u

  vodovodni sistem ; 3) % uplata računa za vodu; 4) % fakturisanja pitke vode.

  Merenje ovih pokazatelja je izvršeno s’obradom izveštenih podataka od strane opština. Na

  osnovuučinjenih analiza potvrdjeno je da ukupan procent porodičnih ekonomija koje su

  obuhvadene u vodovodni sistem u opštinama je 67.84%. Opštine koje imaju navedi procent jesu:

  Djakovica, Ped, Mamuša, Junik (100%), Kosovo Polje (99.19%) i štimlje (97.83%), dok opštine koje

  imaju namanji postotak su: Dragaš (10.2%) i Vitina (24.46%).

  Ukupni prosečni postotak obuhvadanja naseljenih mesta u vodovodni sistem jeste 56.64%.

  Proseči postotak uplata za vodu jesu 47.07%. Opštine koje imaju najvedi postotak uplate su:

  Kamenica (91.59 %), Štrpce (87.77%), dok opštine sa najmanjom uplatom su: Novo Brdo, Vitia,

  Zubin Potoku, Severna Mitrovica, Mamuša, Klokot, Ranilug i Zvečani (0%). Analiza podataka

  pokazuje da vedina opština su pokazivale performansu ispod proseka zemlje. Specifični podaci za

  svaku opštinu mogu se nadi u Tab.11.

  Tab. 11.Učinak opština prema pokazateljima za snabdevanje vodom.

  Opština

  % domaćinstava

  koji su uključena

  u sistem

  vodosnadbevanj

  a

  % naselja koja su

  uključena u sistem

  vodosnadbevanja

  % uplata za

  vodu

  % fakturisanja za

  proizvedenu pijaću

  vodu

  Prosek 67.84 56.64 47.07 47.71

  Dečan 66.1 64.86 52.47 43.87

  Gjakovica 100 58.24 83.33 51

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 30

  Glogovac 42.63 26.32 69.87 29.13

  Gnjilane 76.03 33.33 66.67 34.61

  Dragaš 10.12 8.33 49.81 86.34

  Istok 91.07 92.31 65.41 39.21

  Kačanik 47.25 22.58 74.19 53.55

  Klina 72.31 42.59 54.39 52.78

  Kosovo Polje 99.19 78.57 85 85.96

  Kamenica 34.29 3.45 91.59 40.31

  Mitrovica 91.96 86.96 43.31 41.11

  Leposavić 0 0 0 0

  Lipljan 56.21 54.84 77.69 95.72

  Novo Brdo 32.14 42.42 0 0

  Obilić 68.6 83.33 59.22 44.92

  Orahovac 93.33 85.29 75.06 47.72

  Peć 100 100 61.67 24.41

  Podujevo 82.82 67.95 68.38 100

  Priština 85.49 65.91 44.22 75.97

  Prizren 83.2 94.59 66.11 42.8

  Srbica 39.66 27.78 55.64 35.77

  Štimlje 97.83 82.61 66.97 100

  Štrpce 95.57 75 87.77 88.86

  Suva Reka 50 28.57 61.18 13.46

  Uroševac 92.52 88.89 62.07 84.52

  Vitina 24.46 10.26 0 81.95

  Vučitrn 67.76 43.28 49.22 22.69

  Zubin-Potok 43.21 23.44 0 100

  Severna Mitrovica 0 100 0 0

  Mališevo 62.87 40.91 66 45

  Hani i Elezit 58.26 50 11.83 0.03

  Mamuša 100 100 0 0

  Junik 100 100 70.17

  87.35

  Klokot 58.68 50 0

  0

  Gračanica 89.71 75 61.23

  63.84

  Ranilug 85.48 76.92 0

  0

  Parteš 82.29 33.33 8.25

  100

  Zvečan 96.72 34.29 0

  0

  2.1.12. Kanalizacija i javna higijena

  Jedan od oblasti koje traži vede angažovanje opština jeste odstarnjivanje crnih voda preko

  sistema kanalizacije s’ciljem održavanja porodične i javne higijene. Opštine su preduzele niz tih

  aktivnosti za izgradnju i saniranje stanja sistema kanalizacije, ali podaci ukazuju da nakolioko

  opština treba da rade više za ponudu ovih potrebnih usluga za poboljšanje higjiene u javnim

  naseljenim mestima. Izveštaj preslikava performasu opština za ovu oblast preko četri

  pokazatelja: 1) % porodičnih ekonomija uključeni u kanalizacojoni sistem:

  a. Urbanistička zona; 2) % porodičnih ekonomija uključenih u kanalizacijoni sistem :

  b. Ruralna zona; 3) % porodičnih ekoniomija uključenih u kanalizacijoni sistem :

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 31

  c. Ukupno; 4) % naseljenih mesta u opštini koje imaju sistem kanalizacije odstranjivanja crnih

  voda.

  Merenje ovih podataka je obavljen s’obradom izveštenih podataka od strane opština. Na osnovu

  učinjenih analiza potvrdjenomje prosek postatka porodičnih ekonomija koje su uključene u

  kanalizacojoni sistem– u urtbanističkim zonama koje je 67.63%. Ukupan prosek porodičnih

  ekononija uključeni u kanalizacijoni sistem jeste 49.15%.

  Ukupan prosečni postotak naseljenih mesta u opštinama koje imaju kanalizacojoni sistem jeste

  54.82%. Dečan i Severna Mitrovica nisu izvestile da imaju kanalizacojoni sistem – crnih voda.

  Ukopan prosečni postotak porodičnih ekonomija uključeni u sistem – sela i gradovi jeste

  63.56%. Opštine koje imaju največi postotak uključivanja porodičnih ekonomija u kanalizacijoni

  sistem su: Kosovo Polje, Mamuša i Parteš (100%), Gračanica (95.19%), Uroševac (93.86%) i

  Podujevo (92.3%), dok opštine koje imaju najmanji postotak uključivanja u kanalizacijoni sistem

  su: Dečani, Dragaš, Obilid i Severna Mitrovica (0%).

  Podaci ukazuju da vedina opština pokazale su performansu iznad prosekazemlje u ovoj oblasti.

  Specifidni podaci za svaku opštinu mogu se nadi u Tab.12.

  Tab.12. Učinak opština prema pokazateljima za kanalizaciju i javnu higijenu.

  Opština

  % domaćinstava priključenih na

  sistem kanalizacije: a. urbana zona

  % domaćinstava priključenih na

  sistem kanalizacije:

  b. ruralna zona

  % domaćinstava priključenih na

  sistem kanalizacije: c. ukupno

  % naselja u opštini koja poseduju

  sistem otpadnih voda -kanalizaciju

  Prosek 67.63 51.28 63.56 54.82

  Dečan 0 0 0 0

  Gjakovica 90.24 53.35 59.36 32

  Glogovac 100 61.4 72.57 89.47

  Gnjilane 100 38.11 78.1 23.81

  Dragaš 90 17 21.55 30.56

  Istok 30.2 31.7 30.92 36

  Kačanik 98.04 46.19 72.12 51.61

  Klina 80.96 52.27 85.27 61.11

  Kosovo Polje 100 100 100 100

  Kamenica 100 41.1 53.94 17.24

  Mitrovica 100 72.6 86.76 84.78

  Leposavić 0 0 0 0

  Lipljan 46.51 97.33 75.43 64.52

  Novo Brdo 0 75.89 75.89 27.27

  Obilić 88.23 80.85 84.11 88.23

  Orahovac 77.58 93.54 85.83 97.06

  Peć 64.56 23.71 53.23 15.38

  Podujevo 100 87.18 92.3 79.49

  Priština 92.97 41.36 85.48 65.91

  Prizren 100 41.58 57.72 83.78

  Srbica 48.56 32.71 60.31 27.78

  Štimlje 47.88 51.78 48.88 82.61

  Štrpce 91.82 40.98 54.36 81.25

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 32

  2.1.13. Prikupljanje odpadaka

  Tokom svojih delatnosti, gradjani bacaju razne odpatke, koje u vedini slučajeva se bacaju na

  nedozvoljena mesta teško oštetujudi životnu sredinu gradjana. Bacanje odpadaka u nadozvoljena

  mesta, šteti zdravlje gradana, sredunu u koju žive i otežava njihovo prikupljanje u dotičnim

  mestima. Svi podaci govore za nefunkcijonisanje sistema za prikupljanje odpataka, medjutim

  stanje na terenu se ne poboljšava. Opštine i javne kompanije za čišdenje, imaju obavezu da

  povečaju svoju performansu u ovoj oblasti preko tri pokazatelja. MALS izveštava za performansu

  opština preko tri pokazatelja: 1) % porodične ekonomije koje imaju pristup u usluzi prikupljanja

  odpadaka; 2) % naseljena mesta koje su obuhvadene u usluzi prikupljanja odpadaka 3). Preko

  vršenja uplata.

  Merenje ovih pokazatelja je izvršeno s’obradom izveštenih podataka od strane opština. Na

  osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je da prosečni prosek porodičnih ekonomija koje imaju

  pristup u usluzi prikupljanja odpadaka u opštinama jeste 54.06%. Ukupan prosek naseljenih

  mesta obuhvačenih u prikupljanju odpadaka jeste 61.88%. Opštine koje imaju največi postotak

  pristupa u uslugama jesu: Mamuša, Junik, Klokot, Gračanica, Ranilug i Parteš (100%), dok

  opštine koje imaju namanji postotak su: Severna Mitrovica (0%) i Kamenica (20.69%). Dok

  prosečni postotak učinjenih uplata za pružanje usluga jeste 53.78%.

  Ukupan prosečni postotak performanse opština za uvu vritu usluge jeste 56.57%. Podaci ukazuju

  da je veči broj opština pokazivala performansu ispod proseka zemlje za ovu oblast. Specifični

  podaci za svaku opštinu mogu se nadi u Tab.13.

  Tab. 13.Učinak opština prema pokazateljima za prikupljanje otpada.

  Suva Reka 0 32.62 65.25 71.43

  Uroševac 96.61 90.16 93.86 95.56

  Vitina 98.81 7.5 22.12 69.23

  Vučitrn 100 70.89 82.83 77.61

  Zubin-Potok 83.04 6.68 39.68 4.69

  Severna Mitrovica 0 0 0 0

  Mališevo 73.32 57.34 58.76 68.18

  Hani i Elezit 100 80.37 89.8 58.33

  Mamuša 100 0 100 100

  Junik 70.72 100 70.87 33.33

  Klokot 100 29.35 50.28 50

  Gračanica 0 95.19 95.19 100

  Ranilug 0 25.93 25.93 30.77

  Parteš 0 100 100 100

  Zvečan 100 71.93 86.39 5.71

  Opština % domaćinstava koja imaju pristup usluzi prikupljanja otpada

  % naselja uklučenih u uslugu prikupljanja

  otpada % izvršenih naplata

  Prosek 54.06 61.88 53.78

 • Ministarstvo administarcije lokalne samouprave 33

  2.1.14. Deponiranje čvrstih odpadaka

  Pored problema bacanja ospadaka i prikupljanje istih, bacanje i deponiranje čvrstih odpadaka je

  problem u sebi. Opštine u saradnji sa kompanijama za menadžiranje deponija u odredjenim

  mestima su odredili deponije koje popunjavaju uslove za njihovo deponiranje.Na osnovu

  podataka nijedna deponija ne ispunjava uslove prema dotičnim standardima za deponiranje

  istih.

  Dečan 30.12 35.14 82.70 Gjakovica 71.77 34.07 78.07 Glogovac 28.20 42.11 63.02 Gnjilane 56.32 35.71 62.51 Dragaš 23.32 55.56 69.33 Istok 19.25 53.85 81.33 Kačanik 34.78 61.29 67.72 Klina 56.21 29.63 59.93 Kosovo Polje 100.00 100.00 54.88

  Kamenica 38.96 20.69 59.19 Mitrovica 99.19 89.13 60.4 Leposavić 0.00 0.00 0.00 Lipljan 19.31 66.13 43.45 Novo Brdo 0.00 95.83 37.04 Obilić 37.64 66.67 71.81 Orahovac 46.40 100.00 26.81 Peć 67.88 94.87 66.03 Podujevo 65.00 33.33 55.95 Priština 67.18 43.18 69.06 Prizren 79.48 90.54 66.26 Srbica 41.83 31.48 61.46 Štimlje 85.36 69.57 78.60 Štrpce 36.53 81.25 81.93 Suva Reka 93.16 78.57 0.00 Uroševac 75.45 75.56 70.99 Vitina 27.39 46.15 0.00 Vučitrn 43.91 41.79 64.16 Zubin-Potok 43.21 23.44 0.00

  Severna Mitrovica 0.00 0.00 0.00 Mališevo 66.33 54.55 60.62 Hani i Elezit 65.22 58.33 54.56 Mamuša 31.80 100.00 79.37 Junik 56.75 100.00 81.40 Klokot 100.00 100.00 12.86 Gračanica 100.00 100.00 65.54 Ranilug 100.00 100.00 61.40 Parteš 93.75 100.00 15.25 Zvečan 52.61 42.86 80.00

 • Izveštaj preslikava performansu opština za ovu oblast preko jednog pokazatelja: 1) količina odpadaka koje su deponirane po glavi stanovnika.

  Merenje ovih pokazatelja izvršeno je obradom podataka od strane opština. Na osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je da ukupan prosek deponiranja odpadakapo glavi

  stanovnika jeste 162 kg po glasi stanovnika. Opštine koje imaju največe deponiranje po glasi stanovnika su: Severna Mitrovica (526.36 kg / po glavi stanovnika) i Zubin

  Potok (468.13 kg / po glavi stanovnika), dok opštine koje imaju najmanje deponiranje po glavi stanovnika su: Orahovac (26.87 kg), Elez Hani Junik (52.6 kg). Podaci

  ukazuju da večina opština je deponirala manju količinu odpadaka nego prosek države u ovoj oblasti. Dake od svega 37 opština koje su izvestile, 17 opština ili 45.95%

  od njih su deponirali više nego državni prosek. Specifični podaci za svaku opštinu mogu se nadi u skici br. 17.

  Graf. 17. Performansa opština prema pokazateljima za deponiranje odpadaka

  162

  53

  171

  61

  195

  125

  188

  6090.

  293

  79

  335

  0

  83

  295

  190

  27

  297

  89

  330

  95.58 76

  100147

  75

  188

  468.

  526

  10252 35 52 36

  281

  183

  265

  65.

  0.00

  100.00

  200.00

  300.00

  400.00

  500.00

  600.00

  Mes

  atar

  ja

  Deç

  an

  Gja

  kovë

  Gllo

  goc

  Gjil

  an

  Dra

  gash

  Isto

  g

  Kaç

  anik

  Klin

  ë

  Fush

  ë K

  oso

  Kam

  enic

  ë

  Mit

  rovi

  Lep

  osa

  viq

  Lip

  jan

  No

  vob

  ërd

  ë

  Ob

  iliq

  Rah

  ove

  c

  Pej

  ë

  Po

  du

  jevë

  Pri

  shti

  Pri

  zren

  Sken

  der

  aj

  Shti

  me

  Shtë

  rpcë

  Suh

  arek

  ë

  Feri

  zaj

  Vit

  i

  Vu

  shtr

  ri

  Zub

  in p

  oto

  k

  ZAM

  V

  Mal

  ish

  evë

  Han

  i i E

  lezi

  t

  Mam

  ush

  ë

  Jun

  ik

  Kllo

  kot

  Gra

  çan

  icë

  Ran

  illu

  g

  Par

  tesh

  Zveç

  an

 • 35

  3. Efektivnost i efikasnost performansi opština

  Analize ukazuju da opštine imaju jedan prosečan stepen ponude usluga opština za gradjane i

  grupe od raznih interesa. Opštine Republike Kosova postigle su prosečnu performansu od

  54.77%. Efikasnost i efektivnost performansi opština relativno je teško ustanoviti iz činjenice da

  pokazatelji performanse mere samo količinu izvršenih radova, bez uporedjivanja sa standardima

  ili realizovanim planovima.Takodje otežava i nedostatak finansijskih pokazatelja, kada s ezna da

  je jedna institucija efikasja ili efektivna kada postiqe planirane rezultate, količine i kvaliteta, u

  odredjenom vremenu i sa mogudim nižim kostom.

  Medjutim ukupan prosek i individualna performansa opština pokazuje jedan pozitivan napredak

  i postizanje jednog proseka u ponudi usluga opština za 15 izmerenih oblasti do sada. Ako

  uporedjujemo ukupan prosek performanse za godine : 2010, 2011 i 2012 sa prošlogodišnjom

  (2014), primečuijemo da prosečan postotak izmeren sa idejom gradjana bilo je 44%, dok sada

  iznosi 54.77%, što pokazuje da imamo porast performanse za 10%. Porast performanse za 10%,

  pokazuje trend porasta performanse opština od 5% u godini.

  Problemi: Tokom analiza , u nekoliko opština, primedeni su i podaci koji ulaze u grupu logičnih

  grešaka, kao što je reagovanje u hitnim slučajevima za 0.1; 0.15; 0.13 minuta, zatim broj

  objekata za omladinske aktivnosti, kulturnei sportske koja je rezultirala kao manja u odnosu na

  2013, količina prikupljanja otpadaka u opštini Zubin Potok i Severna Mitrovica po glavi

  stanovnika veda nego prosek zemlje i iz principijalnih informacija koje imamo rezultuju kao

  netačne.U nekim slučajevima smo naišli na matematike greške ili u nekim slučajevima kada ne

  postoje podaci za jedan pokazatelj sa drugim pokazateljem iz iste oblasti, koji je po nekom toku

  trebalo biti. U opštinama: Dragaš, Kamenica, Novo Brdo, Suva Reka i Parteš potvrdjeno je da

  postoji velika razlika izmedju ažurnih podataka ( mali broj realizovanih %) sa onima iz

  performanse (gledaj prilog 1 i 2). S’potvrdjivanjem podataka potrvdjeno je da zvaničnici opština

  nisu uneli sve razmatrane predmete u sistemu ažuriranja.Mi smo se referisali podacima iz

  ažurniteta. Takodje nedostatak podataka za ažurnitet za dve opštine na severu zemlje Novo Brdo

  iZvečan,koristili smo podatke iz sistema za performansu. Gledaj prilog br. 2. Nedostatak

  podataka performanse za administrativne usluge u opštini Elez Han nadoknadili smo sa

  podacima ažurniteta.Odredjene opštine koje su povlačene sa crvenom bojom u prilogu br.

  2.Jedina opština koja mije izvestila za performansu i ažurnitet jeste opština Leposavid. Unatoč

  potvrdjivanju podataka jedan veliki broj grešaka je eliminisano, medjutim deo njih je ostalo,

  pošto su opštine izvestile za njihovu tačnost prije vremena.

  Možemo kazati da ove greške i ne utiču na konačne rezultate na nivou zemlje i ne ometaju u

  postizanju trenda performanse opština za godinu 2014.

 • 36

  POGLAVLJE IV

  AŽURNITET

  Zakonski mandat MALS-a u nadzoru i podrčci opština u pružanju usluga u saglasnosti sa zakonom

  i u saglasnosti sa zahtevima gradjana razvija se u pravcu konsolidacije sistema za kontrolisanje

  lokalne samouprave efikasnosti i efektiviteta lokalne samouprave u pružanju usluga prema

  gradjanima. Prikupljanje podataka za ažurnitet opština u saglasnosti sa zahtevima gradjana i

  njihovo preslikavanje poput izveštaja performanse, pokazuje jedan standirdizovani pristup i

  ujedinjeno izveštavanje podataka da rad opština bude što transperetnijomi polaganjem računa

  pred gradjanima, pred centralnim i lokalnim institucijama.

  4.1. Generalni pregled ažurniteta opština

  U okviru godišnjeg izveštaja performanse opštine za godinu 2014, obuhvaden je i deo izveštaja

  koje je povezano za ažurnitetom i efiokasnošdu opštinskih organa koji je zasnovan na elektronski

  registar podataka obezbedjenih iz elektronskog programa koji je instaliran u opštinama

  CMS/CSC. Podaci predstavljaju rad 35 opština, dok opština Leposavid, Zvečani Zubin Potoksu

  još u procesu obuhvadanja u elektronski sistem CMS/CSC. Iz objektivnih razloga nedostaka ovog

  programa u opštinama: Gračanica, Ranilug, Parteš i Klokot, podaci ažurniteta i efikasnosti organa

  opština obezbedjeni su na fizički način, od strane zvaničnika kjoi ove podatke obezbedjuju u

  centru za usluge gradjanima. U nastavku izveštaja predstavljeni su opšti podaci za ažurnitet i

  efikasnost organa opštine za Republiku Kosova.

  Merenje ovih pokazatelja je uradjeno iz obrade podataka izveštenih od staren opština. Na

  osnovu učinjenih analiza potrvdjeno je da ukupan prosek primljenih predmeta jeste 49276

  zahteva. Opštine koje su primile najvedi broj zahteva su: Priština (288485 zahteva), Prizren

  (185456 zahteva) i Gnjilane (143895 zahteva), dok opštine sa najmanjim brojem primljenih

  zahteva su: Parteš (1975 zahteva), Klokot (3070 zahteva) i Mamuša (4479 zahteva). Ukupan

  prosek razmatranih zahteva (usvojenih) jeste 42428 zahteva.Podaci ukazuju da je vedina opština

  pokazivala performansu ispod proseka zemlje u ovoj oblasti. Specifični podaci za svaku opštinu

  mogu se nadi u prilogu ovog izveštaja.

  Opštine su uglavnom pokazivale spremnost za pružanje usluga gradjanima.

  4.2. Efikasnost i efektivnost ažurniteta opština

  Na osnovu učinjenih analiza potvrdjeno je da vedina opština su pokazivale veliki stepen rasprave

  zahteva gradjana i centralnih institucija za godinu 2014. Od ukupno 1,724,667 primljenih

  zahteva , svojene su1,419,951 dok 16045 zahteva su u procesu rasprave.Od ukupno 35 opština,

  23 opština su pokazivale vedi ažurnitet (performansu) iznad proseka zemlje od 86.10%, i jedna

  opština – Glogovac je ostvarila rad u stepenu od 102% (prenela je i predmete iz prethodne

  godine), dok 11 opština su pokazivale menji ažurnitet od proseka zemljei dve opštine su bile u

 • 37

  proseku nivoa zemlje.Prosečan prosek performanse opština jeste 86.10%. Analiza takodjesu

  pokazale da opštine imaju različiti broj unutrašnje organizacije, bez obzira što vrše istu delatnost.

  Opština koja ima najviše uprava u odnosu na prosečni prosek zahteva u zemlji su: Vučitrn sa 20

  uparava (64,309 razmatranih zahteva), Prizren sa 18 uprava i 178,224 razmatranih zahteva ili

  36% više nego Vučitrn, dok opštine koje imju manji broj uprava u odnosu na prosek su: Kaçanik,

  Severna Mitrovica, Mamuša i Junik sa po 8 uprava ili 4 uprave manje od proseka zemlje koja je

  (12 upravai).U ovom izveštaju se ne mogu izvestiti realno merenje efikasite