of 53 /53
1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly V Saziv IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE ZA PERIOD 8. DECEMBAR 2014 3. AVGUST 2015. GODINE AVGUST, 2015. GODINE

IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

1

Republika e Kosovës

Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly

V Saziv

IZVEŠTAJ

O

RADU SKUPŠTINE

ZA PERIOD 8. DECEMBAR 2014 – 3. AVGUST 2015. GODINE

AVGUST, 2015. GODINE

Page 2: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

2

Izveštaj o radu Skupštine, za period 8. decembar 2014 – 3. avgust 2015. godine, obuhvata

aktivnosti Skupštine Republike Kosova (Predsedništvo Skupštine, plenarna sednica,

skupštinske komisije) u obavljanju zakonodavne funkcije, nadzorne funkcije i zastupniĉke

funkcije.

1. Predsedništvo Skupštine

Predsedništvo Skuptine, u okviru nadleţnosti, na osnovu ĉlana 67. Ustava Republike Kosova i

ĉlana 15. Poslovnika Skupštine, je odrţalo 32 sednice, uz uĉešće i predsendika parlamentarnih

grupa, na kojima je pripremalo agende za dnevni red za 41 plenarnu sednicu, usvojilo 134

odluka, donelo 35 zakljuĉaka a bavilo se i organizovanjem i funkcionisanjem Skupštine, njenih

tela i Administracije Skupštine.

2. Plenarna sednica

U obavljanju svoje zakonodavne, nadzorne funkcije i sprovoĊenja zakona i zastupniĉke

funkcije, Skupština Republike Kosova je odrţala 41 plenarnu sednicu (od toga 1 sveĉanu

sednicu, 3 posebne i 4 vanredne).

I. Zakonodavna aktivnost 1. Zakoni

1. Nacrti zakona procesuirani od Vlade .................................................................50

2. Nacrti zakona procesuirani od parlamentarnih komisija ..........................................2

3. Nacrti zakona procesuisani od poslanika...................................................................1

4. Nacrti zakona procesuirani od graĊana ...................................................................1

5. Usvojeni zakoni .....................................................................................................29

(od toga 3 meĊunarodna sporazuma, ratifikovana zakonom)

6. Gotovi nacrti zakona za drugo razmatranje ..............................................................1

7. Nacrti zakona u postupku razmatranja u parlamentarnim komisijama .................12

8. Nacrti zakona koji ĉekaju za prvo razmatranje ........................................................6

9. Ne usvojeni –vraćeni nacrti zakona za ponovnu izradu Vladi..................................6

2. Usvajanje Amandmana br. 24 na Ustav Republike Kosova

3. Usvojene rezolucije .......................................................................................................4

4. Usvojene odluke ........................................................................................................145

5. Usvojene preporuke .......................................................................................................3

Page 3: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

3

II. NADZORNA AKTIVNOST SKUPŠTINE

/ Nadzor rada Vlade i sprovoĎenja zakona /

1. Parlamentarna pitanja .......................................................................................260

( 82 pitanja nisu dobila odgovor)

2. Odrţane interpelacije ...........................................................................................3

3. Odvijene parlamentarne debate ..........................................................................7

4. Nadzor sprovoĎenja zakona ...............................................................................4

5. Izveštaji nezavisnih organa (tela), usvojeni .......................................................16

6. Izveštaji nezavisnih organa (tela), ne usvojeni ....................................................2

Usvojeni zakoni:

1. Zakon o budţetu Republike Kosova za 2015 godinu

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-035 o reorganizaciji pojedinih preduzeća i njihove imovine

3. Zakon o zabrani udruţivanja u stranim oruţanim sukobima van teritorije zemlje

4. Zakon za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju izmeĊu Republike Kosova i MeĊunarodnog udruţenja za razvoj u vezi sa Projektom za energetsku efikasnosti i obnovljive energije.

5. Zakon za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju izmeĊu Republike Kosovo i MeĊunarodnog Udruţenja za Razvoj Projekta za reformu zdravstva

6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-087 o javnim preduzeĉima

7. Zakon o elektronskom nadzoru lica kojima se odlukom suda ogranĉiava kretanje

8. Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmeĊu Vlade Republike Kosova i Vlade Sjedinjenih Amerikih Drţava u cilju unapreĊenja ispunjavanja MeĊunarodnih poreskih obaveza i sprovoĊenju FATCA regulative

9. Zakon o Narodnom Advokatu

10. Zakon o ravnopravnosti polova

11. Zakon o zaštiti od diskriminacije 12. Zakon o presretanju telekomunikacija

13. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-199 o sudovima

14. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-223 o Sudskom Savetu Kosova

15. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225 o Drţavnom tuţiocu

16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-224 za Tuţilaĉki Savet Kosova

17. Zakon o naknadu ţrtava zloĉina

18. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-001 o Budţetu Republike Kosova za 2015

godinu

19. Zakon o oproštaju javnih dugova

20. Zakon o porezu na lićne dohotke

21. Zakon o porezu na prihode korporacija

Page 4: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

4

22. Zakon o porezu na dodatu vrednost

23. Zakon o oruţje

24. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-246 o oruţju, municiji i odgovarajućoj

bezbednosnoj opremi za Drţavne institucije ovlašćene za bezbednost

25. Zakon o digitalizaciji zemaljskog radio prenosa

26. Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-029 o patentima

27. Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-026 o trgovaĉkim markama

28. Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tuţilaštvu 29. Zakon o pravnoj zaštiti i finansijsku podršku potencijalnim optuţenim licama u sudskim

procesima pri specijalizovanim komorama.

Odvijene parlamentarne debate:

1. Ilegalna migracija graĊana Kosova,

2. Rad i funkcionisanje radio-televizije Kosova,

3. 100 dana Vlade Mustafa,

4. Stanje u obrazovanju u Pereševskoj Dolini,

5. Peticija protiv poskupljenja elektriĉne energije,

6. Peticija za rasvetljavanje sudbine Mr.Ukshin Hoti i drugih nestalih lica,

7. Delatnost Misije EU-a na Kosovu i publikovani skandali u domaćim javnim medijima.

Odrţane interpelacije:

1. Interpelacija sa Premijerom Isa Mustafa o ustavnoj odgovornosti Vlade za osnivanje

Specijalnog suda,

2. Interpelacija sa Premijerom Isa Mustafa o odgovornosti u obavljanju ustavnih nadleţnosti, ĉlan

94, stav 1 taĉka 3 Ustava Kosova,

3. Interpelacija sa ministrom spoljnih poslova Hashim Thaçi – u vezi sa procesom demarkacije

granice Kosovo – Crna Gora.

Usvojene rezolucije:

1. Rezolucija o spreĉavanju ilegalne migracije graĊana Kosova,

2. Rezolucija o zadrţavanju poslanika Kosova, bivšeg premijera Kosova i predsednika AAK, g.

Ramush Haradinaj od organa vlasti Slovenije, u Ljubljani.

3. Rezolucija u vezi sa procesom demarkacije granice izmeĊu Republike Kosova i Republike Crne

Gore,

4. Rezolucija o delatnosti Misije EU-a u Republici Kosova.

Page 5: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

5

III. IZBOR ČLANOVA NEZAVISNIH ORGANA (TELA)

1. Predlaganje jednog (1) sudije u Ustavnom sudu,

2. Izbor dvoje (2) ĉlanova Nezavisne komisije za medije,

3. Izbor jednog (1) ĉlana Sudskog instituta Kosova,

4. Izbor troje (3)) ĉlanova Sudskog saveta Kosova,

5. Izbor petoro (5) ĉlanova Sudskog instituta kosova,

6. Izbor jednog (1) ĉlana Nezavisnog nadzornog saveta za Civilnu sluţbu Kosova,

7. Izbor jednog (1)ne – izvršnog ĉlana Borda Centralne banke Kosova,

8. Izbor ĉetiri (4) ĉlanova Borda Nezavisne komisije za rudnike i minerale,

9. Izbor predsedavajućeg Komisije za razmatranje Kancelarije regulatora za vodovod i kanalizaciju,

10. Izbor dvoje (2) ĉlanova Nezavisnog nadzornog saveta za civilnu sluţbu Kosova,

11. Formiranje Komisjie za polaganje pravosudnog ispita,

12. Izbor jednog (1) ĉlana Sudskog instituta Kosova,

13. Izbor Narodnog advokata,

14. Izbor ĉetiri (4) ĉlanova borda RTK-a,

15. Izbor sedam (7) ĉlanova Kosovskog saveta za kulturno nasleĊe, i

16. Izbor predsednika i dvoje (2) ĉlanova Regulatorne komisije za javnu nabavku.

Page 6: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

6

IV. Zbirna aktivnost parlamentarnih komisija

Br. Indikatori Rezultat

1. Susreti predsednika Skupštine sa predsednicima parlamentarnih komisija 2

2. Odrţane sednice parlamentarnih komisija 285

3. IzraĊeni zapisnici 279

4. Predloţeni amandmani na nacrte zakona 530

5. Razamtrani amandmani od stalnih komisija 1943

6. Razmatrani i amandirani nacrti zakona 31

7. Nacrti zakona u proceduri razmatranja u komisijama 18

8. IzraĊeni izveštaji sa preporukama o nacrtima zakona (u svojstvu

funkcionalne komisije) 31

9. IzraĊeni izveštaji sa preporukama o nacrtima zakona (u svojstvu stalne

komisije) 85

10. Broj formiranih radnih grupa 66

11. Broj susreta radnih grupa 115

12. Nadgledanje sprovoĊenja zakona 4

13. Nadgledanje sprovoĊenja zakona u proceduri 12

14. Razmatranje godišnjih izveštaja nezavisnih agencija 23

15. Razamtranje godišnjih izveštaja revizije 27

16. Posete u inostranstvu 22

17. Posete untuar zemlje 65

18. Javne debate 28

19. Razamtrane peticije 8

20. Odrţani okrugli stolovi 10

21. Izveštavanja ministara 33

Page 7: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

7

V. Aktivnosti po parlamentarnih komisija

1. KOMISIJA ZA BUDŢET I FINANSIJE

a. Sednice Komisije

Komisija, odrţala 24 sednice. Tokom svog rada Komisija je sprovodila procedure predviĊene

Poslovnikom Skupštine, tokom razmatranja i amandmandovanja nacrta zakona, razmatranja

postavljenih pitanja Komisiji, takoĊe i tokom izrade izveštaja i preporuka za Skupštinu. U ovom

pravcu, Komisija je realizovala sledeće aktivnosti:

- Formiranje radnih grupa za razmatranje i amandmandmentovanje Nacrta zakona i drugih

pitanja od interesa;

- Aktiviranje radnih grupa za razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br.

05/L-001 o budţetu Republike Kosova za 2015. godinu;

- Razmatranje Nacrta zakona i izveštaja, sa amandmanima funkcionalnih komisija, u aspektu

njihovih budţetskih implikacija;

- Davanje preporuka i mišljenja drugim komisija;

- Davanje preporuka, zakljuĉka i obaveštenja za institucije i odreĊene budţetske organizacije;

- Izrada izveštaja sa preporukama, obaveštenjima za Predsedništvo i Skupštine.

U Komisiji je vladao kolegijalan duh, radilo se ozbiljno i profesionalno o znaĉajnim i sadrţajnim

pitanjima i postojao je konsenzus prilikom donošenja odluka .

Na poziv Komisije, sastancima su prisustvovali predstavnici ministarstva (ministri, zamenici ministra,

ovlašćeni predstavnici institucija), nezavisnih agencija i institucija i predstavnici drugih budţetskih

organizacija. U cilju što efikasnijeg rada, Komisija tokom 2015. godine je formirala 8 radnih grupa, o

pitanjima za razmatranje. Odrţano je 15 sastanaka radnih grupa.

Sednice Komisije su bile javne i monitorisane od stranih predstavnika vladinih i nevladinih, domaćih i

meĊunarodnih organizacija. Rad Komisije su pratili predstavnici USAID-a Kancelarije Evropske

Komisije na Kosovu, OEBS-a, NDI, KDI, organizacije civilnog društva, domaće i meĊunarodne

asocijacije i organizacije. TakoĊe, radu Komisije su prisustvovali i pisani i elektronski mediji.

b. Razmatranje nacrta zakona

1. Razmatranje Nacrta zakona u svojstvu funkcionalne komisije

U svojstvu funkcionalne Komisije, Komisija je razmatrala 5 nacrta zakona, za koje je izradila izveštaje

sa preporukama i predloţila 187 amandmana. TakoĊe, Komisija je razmatrala u naĉelu dva nacrta

zakona i 3 druga nacrta zakona o ratifikaciji meĊunarodnih sporazuma, za koje je izradila izveštaje sa

preporukama Skupštini. Nacrti zakona koje je razmatrala u svojstvu funkcionalne Komisije su:

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Republike Kosova i Međunarodne

asocijacije za razvoj u vezi projekta za zdravstvenu reformu.

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Republike Kosova i Međunarodne

asocijacije za razvoj za projekat o efikasnosti energije i obnovljive energije..

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosova i Vlade sjedinjenih

Američkih država o poboljšanju usaglašenosti pravilnika o porezu na međunarodnom nivou i

sprovođenju pravila FATCA.

Nacrt zakona o porezu na lične dohotke.

Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija.

Nacrt zakona o porezu na dodatnu vrednost.

Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-001 o budžetu Republike Kosova za 2015. Godine.

Nacrt zakona o otpisu javnih dugova.

Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-048 o menadžiranju javnih financija i

odgovornosti (Komisija je održala prvo razmatranje Nacrta zakona).

Nacrt zakona br.05/L-045 o osiguranjima (Komisija je održala prvo razmatranje Nacrta zakona)

Page 8: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

8

2. Razmatranje Nacrta zakona u svojstvu stalne komisije

U svojstvu stalne Komisije razmatrano je 22 nacrta zakona, za koje je izradila izveštaje sa

preporukama za funkcionalnu komisiju i Skupštinu

2.1. Razmatranje Nacrta zakona o izmenaa i dopunama Zakona o budţetu Republike Kosova

za 2015

Komisija, prilikom razmatranja ubrzanom procedurom nacrta zakona o izmeni i dopuni budţeta

Republike Kosova za 2015. godinu formirala je radnu grupu. Radna grupa je odrţala jedan sastanak na

kojem su prisustvovali; Ministar za financije, zamenik ministra za financije i predstavnici departmana

za budţet pri MF, koji su se odazvali i pruţili neophodna objašnjenja na pitanja ĉlanova Komisije.

Radna grupa je razmatrala ovaj Nacrt zakona i zahteve budţetskih organizacija i izradila izveštaj sa

preporukama za Komisiju.

Komisija je na sednici od 14.07.2015, razmatrala izveštaj sa preporukama radne grupe i usvojila

amandmane radne grupe sa nekoliko izmena, meĊutim, Komisija nije podrţala predloţene amandmane

poslanika i PG 6+. Dalje, Komisija je prosledila izveštaj sa amandmanima za ocenu drugih stalnih

komisija. Na sednici Komisije od 15. 07. 2015 razmatrani su amandmani Komisije za prava, interese

zajednica i povratak, i iste nije usvojila. Komisija je usvojila završni izveštaj, sa amandmanima na

Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona o budţetu Republike Kosova za 2015. Godinu i iste prosledila

za razmatranje i usvajanje za plenarnu sednicu.

c. Razmatranje godišnjih i finansijskih izveštaja izvestilačkih institucija i agencija

U cilju realizacije zadataka utvrĊenih Poslovnikom Skupštine, Komisija je tokom svog rada razmatrala

godišnje izveštaje o radu i finansijske izveštaje izvestilaĉkih institucija i agencija za 2014. Godinu.

Razmatrano je 4 godišnje izveštaja i 14 godišnjih finansijskih izveštaja, jedan godišnji finansijski

izveštaj o budţetu Republike Kosova, dva finansijska izveštaja o rashodima Skupštine Kosova kao u

narednom tekstu.

Razmatranje Izveštaja Rregulativne komisije za javne nabavke o aktivnostima javnih nabavki na

Kosovu za 2014. godinu.

Razmatranje godišnjeg izveštaja Organa za razmatranje javne nabavke za 2014.

Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne Banke Kosova za 2014. Godinu.

Razmatranje Godišnjeg izveštaja Fonda za penzijsku štednju za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Kosovske Agencije za imovinu za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Republike

Kosova za 2014. Godinu.

- Razmatranje Financijskog izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova

za 2014. Godine.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Agencije za zaštitu ličnih podataka za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Kancelarije regulatora energije za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Agencije za besplatnu pravnu pomoć za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Civilnog autoritet za avijaciju za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Agencije protiv korupcije za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Nezavisne komisije za medije za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Sudskog instituta Kosova za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Centralne izborne komisije za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Institucije Narodnog advokata za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Radio-televizije Kosova za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2014.

- Razmatranje Finansijskog izveštaja o budžetu Republike Kosova za 2014.

- Razmatranje Izveštaja o rashodima Skupštine Kosova za 2014.

- Razmatranje Izveštaja o rashodima Skupštine republike Kosova za prvo tromesečje 2015.

Komisija je u vezi ovih izveštaja izradila preporuke, o kojim se razmatralo i glasalo u Skupštine,

Page 9: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

9

odnosno Predsedništvu Skupštine.

d. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Tokom izveštajnog perioda Komisija je razmatrala zahteve, predloge – odluke za koje je donela

preporuke za Skupštinu, odnosno Predsedništvo. Tokom ovog perioda Komisija je uputila Skupštini ili

Predsedništvo sledeće preporuke:

- Preporuka u vezi predloga panela za ocenu Centralne Banke Kosova za popunjavanje 2

položaja za ne izvršnog člana Odbora CBK;.

- Preporuka u vezi srednjoročnog okvira rashoda Skupštine Republike Kosova za 2016-2018.

- Preporuka a u vezi budžetskih zahteva Skupštine Kosova, na osnovu prve budžetske okružnice

MF za 2016/01.

- Preporuka u vezi zahteva Skupštine Kosova za rebalans budžeta za 2015.

- Preporuka u vezi zahteva Fonda za penzijsku štednju Kosova za usvajanje godišnjih tarifa za

2015.

- Preporuka u vezi zahteva za transfer sredstava iz budžeta Agencije za menadžiranje

memorijalnih kompleksa Kosova u budžet Opštine Đakovica za 2015.

- Preporuka u vezi budžeta opštine Priština za 2015 godinu,

- Preporuka u vezi budžeta opštine Severna Mitrovica za 2015 godinu,

- Preporuka u vezi budžeta opštine Leposavić za 2015 godinu,

- Preporuka u vezi budžeta opštine Zubin Potok za 2015 godinu,

- Preporuka u vezi budžeta opštine Zvečane za 2015 godinu .

- Izveštaj sa preporukama u vezi preporuke Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova,

nestala lica i peticije u vezi peticije protiv poskupljenja električne energije .

- Zaključak u vezi predloga Vlade Republike Kosova za izmenu normi poreza akcize od

22.07.2015.

e. Odrţavanje javne debate

Komisija nije organizovala javnu debatu u vezi n/zakona.

f. Nadzor sprovoĎenja zakona

1. Monitorisanje sprovoĎenja Preporuke Komisije prilikom nadgledanja sprovoĎenja

Zakona br. 04/L-042 o javnom tuţilaštvu u Republici Kosova

Komisija na sednici odrţanoj 27.2.2015, u skladu sa Planom rada Komisije za 2015 godinu je odredila

radnu grupu za monitorsanje sprovoĊenja preporuka Komisije, u toku sprovoĊenja Zakona br. 04/L-042

o Javnom tuţilaštvu Republike Kosova .

Radna grupa u skladu sa planom delovanja, je komunicirala sa odgovornim institucijama kojima je

adresirala preporuke, kao što su: ured premijera, regulativna komisija za javnu nabavku i Kosovski

institut za javnu administraciju i postigla je da sakupi informacije i podatke o nivou sprovoĊenja

preporuka Komisije o N/zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama u Republici Kosova. Na osnovu

informacija i sakupljenih podataka, imajući u obzir ĉinjenicu da većina preporuka, se odnosi na potrebu

regulisanja odreĊenih pitanja na osnovu izmene i dopune Zakona, radna grupa je ocenila i preporuĉila

Komisiji da saĉeka procesiranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama kako

bi uvrstili obuhvaćanje preporuka od strane Vlade, u novom nacrt zakona, koji će se procesirati za

razmatranje i usvajanje Skupštini. Komisija je usvojila preporuke radne grupe.

2. Nadzor sprovoĎenja Zakona br. 04/L-021 o akcizi proizvoda duvana

Komisija za budţet i finansije u okviru odgovornosti i nadgledanja sprovoĊenja zakona utvrĊenih

ĉlanom 73 Poslovnika Skupštine i u skladu sa planom rada, je odluĉilo da nadgleda sprovoĊenje

Zakona br. 04/L-021 o akcizi na proizvode duvana. U tom cilju Komisija je formirala radnu grupu, koja

je direktno bila angaţovana u nadgledanju zakona. Radna grupa je izradila i usvojila plan delovanja o

Page 10: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

10

nadgledanju ovog Zakona u kome su utvrĊene aktivnosti, institucije koje se trebaju posetiti i vremenski

rokovi za realizovanje ovih poseta. Radna grupa, je odluĉila da aktivnosti u okviru procesa nadgledanja

se nastave i u septembru.

g. Posete u zemlji i u inostranstvu

Komisija nije realizovala posete u zemlji i u inostranstvu.

h. Izveštavanje ministara i rukovodioca budţetskih organizacija

Opšti broj ministara i rukovodioca budţetskih organizacija koje su izveštavale pred komisijom je bio

19. U okviru toga, na sednici Komisije za davanje obrazloţenja u vezi pitanja koja se odnose na

razmatranje od strane Komisije , je izveštavao ministar za finansije, zamenik ministra za finansije i

predstavnici budţetskih organizacija, odnosno institucija i nezavisnih organa. Ministar za finansije je

izveštavao 10 puta pred Komisijom, dok zamenik ministra 4 puta. Rukovodioci nezavisnih institucija

i agencija, su izveštavali 21 puta prilikom obrazloţenja godišnjih izveštaja i finansijske

institucija/agencija koji rukovode za prethodnu godinu i ostale zahteve koji su razmatrani na Komisiji.

TakoĊe, pred Komisijom je izveštavao Direktor Carina Kosova i jednom Direktor Poreske

administracije Kosova. Zahtevom Komisije , Guverner Centralne banke Kosova je informisao

Komisiju u vezi graniĉne takse vozila strane registracije koje ulaze na Kosovu.

1. Izveštavaj Direktora carina Kosova i Direktora poreske administracije Kosova, u

okviru procesa monitorisanja realizovanja plana prihoda za prvo tromesečje za 2015

godinu

Na odrţanoj sednici Komisije od 13.5.2015, izveštavali su Direktor Carine Kosova i Direktor Poreske

administracije Kosova, izveštavali su u vezi realizovanja plana prihoda ovih institucija za prvo

tromeseĉje 2015 godine. Predstavnici carina i ATK-a informisali su o trendu realizovanja prihoda, mere

koje su preduzete i izazovi ubuduće.

2. Informacija Guvernera Centralne banke Kosova u vezi granične takse vozila strane

registracije koje ulaze na Kosovu

Na odrţanoj sednici Komisije 20.5.2015, Guverner centralne banke Kosova je informisao Komisiju u

vezi graniĉne takse u vezi graniĉne takse vozila strane registracije koje ulaze na Kosovu. Guverner je

informisao o aktuelnom stanju na Kosovu, poteškoćama i institucionalnim naporima , u relaciji sa

uĉlanjivanjem u Birou za zeleni karton u Briselu. Guverner je takoĊe informisao Komisiju o

angaţovanju Kosovskog biroa za smanjenje graniĉne takse vozila u vezi graniĉne takse vozila strane

registracije koje ulaze na Kosovu i obavezivanju CBK-a na usvajanju eventualnih predloga Kosovskog

biroa za osiguranje za smanjenje graniĉne takse .

3. Izveštavanje Ministra za finansije u vezi Srednjeročnog okvira troškova 2016-2018

godine

Na sednici Komisije odrţanoj 17.6.2015, Ministar za finansije je izveštavao i pruţio objašnjenja za

ĉlanove Komisije, u vezi Srednjeroĉnog okvira troškova za 2016-2018. Nakon diskusija i iniciranih

pitanja Komisija je odluĉila da Ministarstvu za finansije dostavi konkretne pisane preporuke MF koje

treba uzeti u obzir prilikom pripreme srednjeroĉnog okvira troškova 2017-2019.

4. Informacija u vezi sporazuma izmeĎu Vlade Kosova i MeĎunarodnog monetarnog

fonda o novom programu

Na odrţanoj sednici Komisije 8.7.2015, Ministarstvo za finansije i stalni predstavnik MMF-a na

Kosovu, informisali su Komisiju u vezi usklaĊenosti o sporazumu izmeĊu Vlade Kosova i

MeĊunarodnog fonda o 22 meseĉnom programu. Ĉlanovi Komisije su se informisali o uslovima i

Page 11: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

11

zahtevima, obavezama i odgovornostima institucionalno-drţavnim i beneficijama, koji proizilaze iz

programa.

i. Sastanci predsednika Komisije

Konsultativne sednice i ostale aktivnosti predsednika Komisije , povezane sa njegovim nadleţnostima i

Komisije:

Sastanak izmeĊu prve zamenice predsednice Komisije i šefa MMF-a za Kosovo Mr. Jacques

Miniane i pratećeg osoblja misije MMF-a : Tema diskusije: Realizovan budţet prihoda za 2015

godinu .

Uĉešće i doprinos ĉlanova Komisije, Besa Gaxherri, na Konferenciji visokog nivoa u

budţetskoj transparentnosti organizovanoj od GIZ-a .

Sastanak sa ambasadorkom Švajcarske u Prištini Krystyna Marty Lang i Zamenicom direktora

Swisscontact. Tema diskusije: Saradnja izmeĊu ambasade i Komisije.

Zajedniĉki sastanak izmeĊu eksperata misije SIGMA/Departman za proširenje Evropske

komisije i Predsednika i Zamenika predsednika Komisije za budţet i finansije i Komisije

zanadzor javnih finansija. Tema diskusije : Monitorisanje i funkcionisanje sistema javnih

finansija na Kosovu i uloga i odgovornosti Skupštine, odnosno Komisije za budţet i finansije u

ovom aspektu .

Sastanak Predsednika Komisije sa predstavnicima Kancelarije NDI-a na Kosovu. Tema

diskusije: Obuhvaćanje funkcionalnih komisija u razmatranju budţetu i izveštaju troškova u

oblastima koje pokrivaju i informacija u vezi inicijative o osnivanju Jedinice za analizu budţeta

Sastanak Predsednika Komisije i šefa Misije MMF-a za Kosovo Mr. Jacques Miniane i pratećeg

osoblja misije MMF-a odrţan 25.2.2015. Tema diskusije: Diskusija fiskalnih politika: budţet i

prihodi za 2015 godinu i mogući sporazum izmeĊu Kosova i MMF-a .

Uĉešće prvog Zamenika predsednika na zajedniĉkom sastanku sa predsednikom Skupštine ,

šefom Kancelarije EZ-e na Kosovu Samuel Zbogar i ĉlanova Predsedništva Skupštine ,

predsednicima parlamentarnih komisija i šefovima parlamentarnih grupa. Tema diskusije:

Razmatranje projekata Skupštine u vezi sporazuma stabilizacije – asocijacije .

Sastanak izmeĊu predsednika Komisije sa predstavnicima Ekipe PEFA-a. Tema diskusije:

Spoljna procena javnih finansija za period 2012-2014 za Vladu Kosova inicirana i finansirana

od EZ-e i pruţanje informacija i inputa od Komisije za budţet i finansije u vezi ovog procesa.

Sastanak Predsednika Komisije i osoblja misije MMF-a za Kosovo Mr. Jacques Miniane i

pratećeg osoblja misije MMF-a odrţanom 3.6.2015. Tema diskusije: Diskusija fiskalnih

politika : budţet i prihodi za 2015 godinu i mogući sporazum izmeĊu Kosova i MMF-a .

Sastanak Predsednika Komisije , prve zamenice predsednice Johan Ketelers i Alket Gradeci,

Generalni direktor Mikrofinansijske institucije KEP Trust. Tema diskusije: Nacrt zakona o

mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, iniciran za izradu

od Komisije za budţet i finansije .

Sastanak izmeĊu predsednika Komisije i predstavnika programa za izvršavanje i komercijalno

zakonodavstvo na Kosovu USAID-a, kao i Sudskog saveta Kosova. Tema diskusije: Budţet za

osnivanje centara za posredništva u osnovnim sudovima Kosova .

Page 12: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

12

II. Rezime rada Komisije

Tabela A – Prikaz u tabelarnoj formi indikatora merenja rada Komisije

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj odrţanih sednica 25

2 Broj taĉaka dnevnog reda 130

3 IzraĊeni zapisnici 25

4 Razmatrani n/zakona (u svojstvu funkcionalne komisije ) 5

5 N/zakoni o ratifikaciji meĊunarodnih sporazuma 3

6 Razmatrani N/zakoni (u svojstvu stalne komisije ) 22

5 Broj formiranih radnih grupa 8

6 Broj sednica radnih grupa 15

7 Broj predloţenih amandmana 187

8 Broj razmatranih amandmana 367

9 Broj izraĊenih izveštaja u vezi n/zakona (u svojstvu funkcionalne

komisije )

20

10 Broj izraĊenih izveštaja na n/zakone (u svojstvu funkcionalne

komisije )

23

11 Davanje mišljenja ostalih komisija 1

12 Razmatranje godišnjih izveštaja institucija i nezavisnih agencija 4

13 Razmatranje godišnjih finansijskih izveštaja institucija i

nezavisnih agencija

14

14 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 34

15 Broj odluka koje donosi komisija 8

16 Realizovane posete u inostranstvu -

17 Realizovane posete u zemlji -

18 Javne debate -

19 Monitorisanje zakona (monitorisanje sprovoĊenja preporuka

Komisije na N/zakona o javnim nabavkama u Republici Kosova)

1

20 Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja budţeta Republike

Kosova 1

21 Razmatranje finansijskih izveštaja, budţetskih zahteva

Administracije Skupštine Kosova i izveštavanje za Predsedništvo

Skupštine

5

22 Izveštavanje ministara i rukovodioca budţetskih organizacija 19

Izveštaji sa preporukama za izbor ĉlanova borda institucija i

nezavisnih agencija 1

23 Preporuke, informacije i zakljuĉci za Predsedništvo Skupštine

prema zakljuĉku Predsedništva 1

24 Zajedniĉke sednice sa ostalim parlamentarnim komisijama -

25 Sastanak sa meĊunarodnim institucijama 2

Page 13: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

13

2.KOMISIJA ZA PRAVA, INTERESE ZAJEDNICA I POVRATAK

a. Sednice Komisije

Tokom svog rada, Komisija sprovodi i pridrţava procedura utvrĊene Poslovnikom Skupštine, tokom

izmene i dopune Nacrta zakona, kao i tokom izrade izveštaja sa preporukama Skupštine.Komisija je

tokom perioda januar – juli 2015 organizovala svega 18 sednica.Komisija je organizovala radne

sastanke na sledeće teme:

1. Sastanak sa zamenikom ministra Ministarstva pravde Lirak Qelaj na temu:

Izveštavanje ministra o strukturi sudija i tužioca u sistemu pravosuđa, na osnovu dijaloga

Priština – Beograd.

2. Izveštavanje ministra g-dina Dalibora Jevtića u vezi razvojne politike MZP za integraciju

manjinske zajednice na Kosovu, proporcionalne raspodele fondova za zajednice i struktura

zapošljavanja MZP.

1. Sastanak sa ambasadorom misije OEBS-a na Kosovu Jean – Claude Schhumberger.

b. Razmatranje Nacrta zakona

Komisija razmatra i prosleĊuje sve nacrte zakona u svojstvu funkcionalne komisije u aspektu zaštite i

realizacije prava i interesa zajednica.

Komisija, u periodu januar – juli 2015, razmatrala je izveštaje sa amandmanima funkcionalnih komisija

i iste prosledila za usvajanje Skupštini Republike Kosova.

Razmatranje nacrta zakona u svojstvu glavne komisije

Komisija je u periodu januar – juli 2015 razmatrala izveštaje sa amandmanima funkcionalnih komisijia:

1. Razmatranje Nacrta zakona o budžetu Republike Kosova za 2015. godinu, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za budžet i financije;

2. Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-035 o reorganizaciji

pojedinih preduzeća i njihove imovine, sa predloženim amandmanima od funkcionalne komisije

za ekonomiju, industriju i trgovinu;

3.Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona br..03/L-087 o javnim

preduzećima, sa amandmanima funkcionalne komisije za ekonomiju, industriju i trgovinu;

4.Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-03 o elektronskom nadgledanju lica kojim je ograničena

sloboda odlukom suda ili panela za uslovno oslobađanje, sa amandmanima funkcionalne

Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik Skupštine inadzor APK;

5.Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. . 04/L-51 o sprečavanju konflikta

interesa u obavljanju javne funkcije, predloženog od funkcionalne Komisije za zakonodavstvo,

mandate, imunitete, Poslovnik inadzor APK;

6.Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-30 o prisluškivanju telekomunikacija, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za evropske integracije;

7.Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-19, o narodnom advokatu sa amandmanima funkcionalne

Komisije za ljudsku pravu, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije;

8.Razmatranje Nacrta zakona br. .05/L-20 o polnoj ravnopravnosti, sa amandmanima funkcionalne

Komisije za ljudsku pravu, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije;

9.Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-21 o zaštiti od diskriminacije , sa amandmanima funkcionalne

Komisije za ljudsku pravu, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije:

10. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-32 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-199 sa amandmanima

funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik Skupštine inadzor APK;

Page 14: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

14

11. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-33 o izmenama i dopunama Zakona br.. 03/L-223 o

sudskom savetu Kosova, sa amandmanima funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate,

imunitete, poslovnik Skupštine inadzor APK;

12. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-35 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-224 o

tužilačkom savetu Kosova, sa amandmanima funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate,

imunitete, poslovnik Skupštine i nadzor APK;

13. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-34 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o

državnom tužiocu, sa amandmanima funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate,

imunitete, poslovnik Skupštine i nadzor APK;

14. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-36 o kompenzaciji žrtavama zločina , sa amandmanima

funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik i nadzor APK;

15. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-28 o porezu na lične dohotke, sa amandmanima funkcionalne

Komisije za budžet i financije;

16. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-29 o porezu na prihode korporacija, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za budžet i financije;

17. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-37 o porezu na dodatnu vrednost, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za budžet i financije;

18. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-27 o digitalizaciji zemaljskih radio-difuznih prenosa, sa

amandmanima funkcionalne Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju;

19. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-15 o ličnoj karti, sa amandmanima funkcionalne Komisije za

unutrašnje poslove, sigurnost i nadzor KBS;

20. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-22 o oružju, sa amandmanima funkcionalne Komisije za

unutrašnje poslove, sigurnost i nadzor KBS;

21. Razmatranje Nacrta zakona br 03/L-246 o opremanju oružjem, municijom i odgovarajućom

opremom za bezbednost za ovlašćene državne institucije za bezbednost, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za unutrašnje poslove, sigurnost i nadzor KBS;

22. Razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-001 o budžetu Republike Kosova

za 2015. Godinu, sa amandmanima funkcionalne Komisije za budžet i financije;

23. Razmatranje Nacrta zakona br 05/L-043 o otpisu javnih dugova publike, sa amandmanima

funkcionalne Komisije za budžet i financije;

c. Odrţavanje javnih rasprava

Parlamentarna Komisija za prava, interese zajednica i povratak, dana 8. 07. 2015 organizovala je javnu

raspravu u okviru procesa nadgledanja sprovoĊenja Zakona br. 04/L-062 o selu velika Hoĉa i Zakona

br. 04/L-066 o istorijskom centru Prizrena, sa zamenikom ministra za finansije, predstavnicima

Ministarstva za ţivotnu sredinu i prostorno planiranje, Predsednikom SO Prizren, Predsednikom SO

Orahovac, Direktorom Direkcije za urbanizam SO Prizren i SO Orahovac, Predsednikom komisije za

kulturno nasleĊe Prizren, Predsednikom Saveta sela Velika Hoĉa, predstavnikom OEBS-a i

predstavnikom Švajcarske ambasade.

d. Nadgledanje primene zakona

U delokrugu nadleţnosti i odgovornosti, Komisija je ovlašćena da vrši nadzor sprovoĊenje Zakona od

strane Vlade, odnosno Ministarstva, kako bi se obezbedila transparentnost, ravnopravnost, jednake

mogućnosti i raspodela budţeta za sve zajednice (ĉlan 73 Poslovnika Skupštine Republike Kosova). U

ovom kontekstu, Komisija odrţava tesnu saradnju sa Ministarstvom za zajednice i povratak i

Ministarstvom za lokalnu samoupravu i nadleţnim predstavnicima, pozivajući za uĉešće na sednicama i

posete na terenu, pruţanje neophodnih informacija, mišljenja sugestija o pitanjima dnevnog reda, u

Page 15: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

15

funkciji zaštite i realizacije prave i interesa zajednica.Nadgledanje primene zakona će biti jedan od glavnih

zadataka komisije tokom 2015.godine. Komisija je formirala radne grupe za nadzor ovih zakona:

1. Zakon o selu Velika Hoĉa.

2. Zakon o istorijskom centru Prizren

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona br, 03/L-047 o zaštiti i promovisanju prava

zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo

4. Zakona o civilnoj sluţbi Republike Kosova (naroĉito ĉlan 11)

5. Zakon o lokalnoj samoupravi,

6. Zakon o finansijama lokalne vlasti (nadgledanje sprovoĊenja zakona i nadzor budţeta).

Radne grupe

Radna grupa u vezi monitorisanja primene Zakona o civilnoj službi Republike Kosova

(naročito član 11), održala je 3 (tri) sastanka

e. Posete komisije u zemlji

U saglasnosti sa Planom rada 2015. Radna grupa u vezi procesa monitorisanja sprovođenja Zakona

br.. 04/L-062 o selu Velika Hoča i Zakon br. 04/L-066 o istorijskom centru Prizren , realizovala je 2

(dve posete na terenu, SO Prizren i SO Orahovac.

II. Rezime – opšti pregled rada komisije.

Tabela:

Br.

Indikatori

Rezultati

1 Broj odrţanih sednica 18

2 Broj taĉaka dnevnog reda 65

3 IzraĊeni zapisnici 18

4 Nacrti zakona razmatrani na glavnim komisijama 23

5 Broj formiranih radnih grupa 5

6 Broj sednica radnih grupa 3

7 Broj predloţenih amandmana, kao funkcionalna komisija 2

8 Broj razmatranih amandmana 536

9 Broj izraĊenih izveštaja na nacrte zakona 23

10 Pruţanje mišljenja drugim komisijama 1

11 Razmatranje godišnjih izveštaja izvestilaških institucija /

12 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija /

13 Broj odluka koje je donela komisija 5

14 Posete realizovane u inostranstvu /

15 Posete realizovane u zemlji 2

16 Javne rasprave 1

17 Monitorisanje zakona 3

18 Izveštavanje ministra u komisiji 2

3. KOMISIJA ZA ZAKONODAVSTVO, MANDATE, IMUNITET, POSLOVNIK I NADZOR

Page 16: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

16

AGENCIJE PROTIV KORUPCIJE

a. Sednice Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandat, imunitet, Poslovnik i nadzor Agencije protiv korupcije za

vršenje utvrĊene funkcije sa pravilima Poslovnika u periodu izveštavanja je razmatrala 7 n/zakona u

svojstvu funkcionalne komisije, 20 n/zakona po pravnoj osnovi na Ustavu Republike Kosova i

predloţila je Skupštini za usvajanje 94 amandmana. Odrţala je 3 javne debate i osnovala je 9 radnih

grupa. Ove grupe, u periodu izveštavanja, odrţale su 16 sastanaka. Komisija je monitorisala Zakon o

izvršenju kriviĉnih sankcija.

b. Razmatranje n/zakona

Razmatranje n/zakona u svojstvu glavne komisije

U svojstvu glavne komisije je razmatrala i Skupštini preporuĉila usvajanje sledećih n/zakona:

1. N/zakona o budţetu Republike Kosova za 2015,

2. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/-035 o reorganizaciji odreĊenih preduzeća i

njihove imovine ,

3. N/zakona br. 05/L-02 o spreĉavanju prikljuĉivanja oruţanim konfliktima van teritorije Kosova ,

4. N/zakona br. 05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima,

5. N/zakona br. 05/L-19 o narodnom advokatu ,

6. N/zakona br. 05/L-20 o ravnopravnosti polova,

7. N/zakona br. 05/L-21 o zaštiti od diskriminacije ,

8. N/zakona br. 05/L-30 o prisluškivanju telekomunikacija ,

9. N/zakona br. 05/L-22 o oruţju,

10. N/zakona br. 03/L-246 o opremljivanju oruţjem, municijom i odreĊenoj opremi za bezbednost

ovlašćenih drţavnih institucija za bezbednost ,

11. N/zakona br. 05/L-043 o otpisivanju javnih dugova ,

12. N/zakona br. 05/L-28 o porezu na liĉne prihode ,

13. N/zakona br. 05/L-29 o porezu na prihode korporacija ,

14. N/zakona br. 05/L-37 o porezu na dodatnu vrednost ,

15. N/zakona br. 05/L-27 o digitalizaciji zemljanih radio difuzivnih prenosnika ,

16. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-001 o budţetu Republike Kosova za 2015 ,

17. N/zakona br. 05/L-15 o liĉnoj karti ,

18. N/zakona br. 05/L-025 o mentalnom zdravlju ,

19. N/zakona br. 05/L-23 o zaštiti dojenja ,

20. N/zakona br. 05/L-039 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-029 o patentu,

Razmatranje n/zakona u svojstvu funkcionalne komisije

U svojstvu Funkcionalne komisije je razmatrala i Skupštini preporuĉila usvajanje sledećih zakona :

1. N/zakona o elektronskom nadgledanju lica kojima se ograničava sloboda kretanja odlukom suda ,

2. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-199 o sudovima;

3. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-224 o tužilačkom savetu Kosova ;

4. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o sudskom savetu Kosova ,

5. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužilaštvu,

Page 17: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

17

6. N/zakona o nadoknadi žrtava zločina ,

7. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-51 o sprečavanju konflikta interesa u toku

vršenje javnih funkcija (povučen od predlagača . 6.5.2015 )

b. Razmatranje godišnjih izveštaja o radu institucija izveštavanja

Komisija u periodu izveštavanja je razmatrala godišnje izveštaje institucija i nezavisnih agencija kao

što sledi :

1. Godišnji izveštaj Centralne izborne komisije za 2014 godinu ,

2. Godišnji izveštaj Agencije protiv korupcije za 2014 godinu ,

3. Godišnji izveštaj Sudskog instituta Kosova za 2014 godinu ,

4. Godišnji izveštaj Agencije za besplatnu pravnu pomoć za 2014 godinu,

5. Godišnji izveštaj Agencije za imovinu za 2014 godinu

c. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Komisija u periodu izveštavanja je razmatrala zahteve i subjekte kao što sledi :

1. Zahtev Grupe za politiĉke i pravne studije, za formiranje radne grupe za monitorisanje sprovoĊenja

Zakona o finansiranju politiĉkih subjekata ,

2. Zahtev Agencije za menadţiranje memorijalnih kompleksa Kosova za izmenu i dopunu Zakona br.

2004/39, o proglašenju Memorijalnog kompleksa “Adem Jashari“ u Prekazu, od posebnog

nacionalnog interesa.

3. Zahtev organizacije “Çohu” u vezi objašnjenja samog izjašnjavanja i same kontrole imovine od

strane zvaniĉnika Agencije protiv korupcije ,

4. Zahtev poslanice Puhie Demaku,

5. Zahtev Osnovnog suda u Prištini, za ukidanje imuniteta g-dinu Enver Hasani i g-Ċi Arta Rama

Hajrizi.

d. Odrţavanje javnih debata

Komisija je u toku perioda izveštavanja odrţala javne debate u vezi :

1. Osnivanja Specijalnog suda, proces pripreme zakonodavstva i ustavnosti iste,

2. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/l-224 o Tuţilaĉkom savetu Kosova i N/zakona o

izmenama i dopunama Zakona br. 03/l-225 o drţavnom tuţilaštvu,

3. N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/l-051 o spreĉavanju konflikta interesa u

obavljanju javne funkcije ,

e. Nadgledanje sprovoĎenja zakona

Komisija je u periodu izveštavanja nadgledala sprovoĊenje Zakona br. 04/L-149 o izvršenju kriviĉnih

sankcija .

f. Posete Komisije unutra zemlje i u inostranstvu

Komisija je u periodu izveštavanja posetila Korektivne centre u Lipjanu i Dubravi. Dok, posete u

inostranstvu su bile u Albaniju i Crnu Goru .

g. Doček stranih parlamentarnih delegacija (homolognih)

Page 18: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

18

Komisija u periodu izveštavanja nije doĉekala nijednu parlamentarnu –homolognu delegaciju .

h. Individualni sastanci predsednika i ostalih članova Komisije

Komisija u periodu izveštavanja je odrţala sledeće sastanke :

1. Sastanak radne grupe o nadgledanju Agencije protiv korupcije sa Direktorom Agencije protiv

korupcije Hasan Preteni,

2. Zajedniĉki sastanak Komisije sa grupom uĉenika u srednjim školama Prištine,

3. Sastanak Radne grupe o nadgledanju Agencije protiv korupcije sa predstavnikom Tuţilaĉkog

saveta Shqipdon Fazliu- tuţilac ,

4. Sastanak radne grupe o nadgledanju Agencije protiv korupcije sa predsednicom zemlje Atifete

Jahjaga,

5. Sastanak sa predstavnicima Kancelarije disciplinskog tuţioca ,

II. Rezime rada Komisije

Tabela A – Prikaz u tabelarnoj formi indikatora merenja rada Komisije .

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj održanih sednica 33

2 Broj tačaka dnevnog reda 132

3 Izrađeni zapisnici 32

4 Razmatrani n/zakoni u svojstvu funkcionalne komisije 7

5 Razmatrani n/zakoni u svojstvu glavne komisije 20

6 Broj formiranih radnih grupa 9

7 Broj sednica radnih grupa 16

8 Broj predloženih amandmana 94

9 Broj razmatranih amandmana u svojstvu glavne komisije 448

10 Broj izrađenih izveštaja u vezi n/zakona 7

11 Davanje mišljenja ostalim komisijama -

12 Razmatranje godišnjih izveštaja institucija izveštavanja 5

13 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 5

Page 19: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

19

14 Broj odluka koje je donela komisija 11

15 Realizovane posete u inostranstvu 2

16 Realizovane posete u zemlji 2

17 Javne debate 3

18 Monitorisanje zakona 1

Tabela B – Prikaz u tabelarnoj formi indikatora merenja rada pod komisije za mandate, imunitet i

Poslovnik

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj održanih sednica 9

2 Broj tačaka dnevnog reda 10

3 Održane radionice 1

Sva pitanja o kojima je diskutovano na sastancima pod komisije su podvrgavana na razmatranje

Komisiji pre procesiranja i usvajanja .

3. KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

a) Sednice komisije

Komisiija za evropske integracije, u periodu prolećnog zasedanja odrţala 25 sednica. Prvu sednicu je

odrţala 24. decembra, 2014. godine. Poslednju sednicu 14. jula 2015.godine.

Pred komisijom su izveštavali:

a) Ministar evropskih integracija;

b) Ministar unutrašnjih poslova;

c) Ministar pravde;

d) Ministar jave uprave;

e) Zamenik ministra trgovine i industrije.

Komisija se takoĊe sastala sa šefom kancelarije EU-a na Kosovu, gospodinom Samuelom Ţbogarom, i

ekspertom GIZ-a za usaglašavanje evropskog pravosuĊa, gospodinom Primozom Veharom.

b) Razmatranje nacrta zakona

Razmatranje nacrta zakona u svojstvu glavne komisije

Komisija je razmatrala 22 nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija, i to:

1. Razmatranje Nacrta zakona o budţetu Republike Kosova za 2015. godinu, uz izveštaj i

Page 20: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

20

amandmane funkcionalne komisije za budţet i finansije.

2. Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-035 o reorganizaciji

odreĊenih preduzeća i njihove imovine, sa amandmanima funkcionalne komisije za privredni

razvoj infrastrukturu, trgovinu i industriju.

3. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim

preduzećima uz amandmane funkcionalne komisije za privredni razvoj infrastrukturu, trgovinu i

industriju;

4. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-03 o elektronskom nadgledanju lica kojima je ograniĉena

sloboda kretanja pravosnaţnom sudskom odlukom ili odlukom Komisije za uslovno

oslobaĊanje, uz amandmane funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate,imunitete,

poslovnik i nadzor AKP-a;

5. Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-51 o spreĉavanju sukoba

interesa u vršenju jave funkcije , uz amandmane funkcionalne komisije za Zakonodavstvo,

mandate,imunitete, poslovnik i nadzor AKP-a;

6. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-19, o narodnom advokatu, uz amandmane funkcionalne

komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije;

7. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-20 o rodnoj ravnopravnosti, uz amandmane funkcionalne

komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije;

8. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-21 ozaštiti od diskriminacije, uz amandmane funkcionalne

komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

9. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-32 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-199 për

Gjykatat, uz amandmane funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate,imunitete,

poslovnik i nadzor AKP-a;

10. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-33 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o

Kosovskom sudskom savetu, uz amandmane funkcionalne Komisije za zakonodavstvo,

mandate,imunitete, poslovnik i nadzor AKP-a;

11. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-35 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-224 për

Këshillin Prokurorial të Kosovës, uz amandmane funkcionalne Komisije za zakonodavstvo,

mandate,imunitete, poslovnik i nadzor AKP-a;

12. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-34 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 për

Prokurorin e Shtetit, uz amandmane funkcionalne Komisije za zakonodavstvo,

mandate,imunitete, poslovnik i nadzor AKP-a;

13. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-36 o kompenzaciji ţrtvama zloĉina, uz amandmane

funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate,imunitete, poslovnik i nadzor AKP-a;

14. Razmatranje nacrta zakona 05/L-28 o porezu na liĉni dohodak, uz amandmane funkcionalne

Komisije za budţet i finansije;

15. Razmatranje Nacrta zakona 05/L-29 o porezu na korporacijske prihode, uz amandmane

funkcionalne Komisije za budţet i finansije;

Page 21: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

21

16. Razmatranje nacrta zakona 05/L-37 o PDV-u, uz amandmane funkcionalne Komisije za budţet i

finansije;

17. Razmatranje Nacrta zakona br.05/L-27 o digitalizaciji zemaljskog radio-difuznog prenosa, uz

amandmane funkcionalne komisije za Privredni razvoj infrastrukturu, trgovinu i industriju;

18. Razmatranje Nacrta zakona 05/L-15 o liĉnoj karti, uz amandmane funkcionalne komisije za

unutrašnje postove, bezbednost i nadzor KBS-a;

19. Razmatranje nacrta zakona 05/L-22 o oruţju, sa amandmanima funkcionalne komisije za

unutrašnje poslove, bezbednost i nadzor KBS-a;

20. Razmatranje nacrta Zakona 03/L-246 opremanju oruţjem, municijm i dotiĉnim sredstvima za

ovlašćene drţavne bezbednosne institucije, uz amandmane funkcionalne komisije za unutrašnje

postove, bezbednost i nadzor KBS-a;

21. Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-001 o budţetu Republike

Kosova za 2015. godinu, uz amandmane funkcionalne komisije za budţet i finansije;

22. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-043 o otpisu javnog duga, uz amandmane funkcionalne

komisije za budţet i finansije;

Razmatranje nacrta zakona u svojstvu funksionalne komisije;

Komisija je razmatrala samo jedan nacrt zakona u svojstvu funkcionalne komisije;

N/zakona o telekomunikacijama, koji je imao 22 amandmana, uz dva amandmana od dvoje poslanika,

koje komisija nije podrţala.

c. Odrţavanje javnih rasprava Komisija je organizovala jednu javnu raspravu u povodu N/zakona

o telekomunikacijskim prisluškivanjima.

d. Kontrola sprovoĎenja zakona

Odlukom komisije, osnivane su dve radhe grupe za kontrolu sprovoĊenja ova dva zakona:

a) Zakona br. 04/L-140 o proširenim nadleţnostima za konfiskovanje imovine steĉene kriviĉnim delonm, i

b) Zakona br. 04/L-218 o spreĉavanju i suzbijanju trgovine ljudskim bićima i zaštiti ţrtava trgovine.

e. Posete komisije u zemlji

Komisija je u prolećnom zasedanju ostvarila sedam poseta u zemlji, povodom nadzora sprovoĊenja

zakona.

U okviru nadzora sprovoĊenja Zakona, br. 04/L-140 o proširenim nadleţnostima za konfiskovanje

imovine steĉene kriviĉnim delom, posetila sledeće institucije:

a) Kosovsku policiju;

b) Kosovsku agenciju za upravljanje sekvestriranom i konfiskovanom imovinom;

c) Nacionalnog koordinatora za suzbijanje privrednog kriminala;

U okviru nadzora sprovoĊenja Zakona, br. 04/L-218 o spreĉavanju trgovine ljudskim bićima i zaštiti

ţrtava trgovine, posetila sledeće institucije:

a) MUP i KP;

b) MRSS;

c) Centar za zaštitu ţrtava i prevenciju trgovine ljudskim bićima (CZPTLB);

d) Kosovski tuţilaĉki savet;

U inostranstvu, Predsednica i pojedini ĉlanovi Komisije ostvarili ĉetiri posete, i to:

a) Poseta Snatu i Predstavniĉkom domu Italije;

b) Prisustvovanje plenarnim sednicama COSAC-a u svojstvu specijalnog gosta: Potpredsednica i ĉlan

komisije;

Page 22: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

22

c) Prisustvovanje COSAP-u;

d) Poseta Evropskom savetu.

f. Prijem stranih srodnih delegacija

Komisija je primila Francusku prijateljsku grupu.

g. Individualni sastanci predsednice i članova komisije

Obzirom na prirodu posla komisije, Predsednica je u predmetnom periodu ostavrila niz sastanaka sa

akreditovanim ambasadorima na Kosovu i drugim meĊunakrodnim predstavnicima;

a) Susret sa Ambasadorkom Francuske;

b) Susret sa Ambasadorom Turske;

c) Susret sa Ambasadorom Holandije;

d) Susret sa Ambasadorom V. Britanije;

e) Susret sa Ambasadorom Nemaĉke;

f) Susret sa predstavnikom Misije OEBS-a;

g) Susret sa predstavnikom UNDP-a;

h) Susret sa predstavnikom Evropskog saveta;

i) Susret sa predstavnikom GIZ-a;

j) Susret sa predstavnikom NPC/WFD;

k) Susret sa gdinom Cindy Van den Boogert iz Jedinice za Kosovo Briselske direkcije za proširenje.

h) Organizacija konferencije

16. juna 2015. godine, Komisija je organizovala sveobuhvatnu konferenciju na temu: “Uloga

Skupštine u procesu evropskih integracija”, koja je soj rad odvila u dve sesije. Prva je bila namenjena

opštem pogledu na put Kosova ka evropskim integracijama, dok je druga sesija bila diskusija o sferama

od posebne vaţnosti za evropske integracije, koja je za osnovu diskusije imala tri tematske oblasti:

pravnu drţavu, privredni razvoj i regionalnu saradnju.

h. Rezime rada Komisije

Tabela A – tabelarni pregled pokazatelja ocene rada komisije.

br.

Pokazatelji

Rezultat

1 Pokazatelji 25

2 Broj odrţanih sednica 98

3 Broj taĉaka dnevnog reda 25

4 Broj zapisnici 23

5 Razmatrani nacrti zakona 3

6 Broj formiranih radnih grupa 5

7 Broj odrţanih sastanaka radnih grupa 22

8 Broj predloţenih amandmana 514

9 Broj razmatranih amandmana 1

10 Broj izraĊenih izveštaja o nacrtima zakona 4

11 Izdavanje mišljenja drugim komisijama /

12 Razmatranje godišnjih izveštaja izvestilaĉkih institucija /

13 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 4

14 Broj odluka koje donela komisija 4

15 Ostvarene posete u inostranstvu 7

Page 23: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

23

16 Ostvarene posete u zemlji 1

17 Javne rasprave 2

18 Konferencije 1

19 Izveštavanje ministara 5

5. KOMISIJA ZA SPOLJNE POSLOVE

a. Sednice Komisije

Komisija za spoljne poslove, tokom prvog šestomeseĉja 2015. god., svoje aktivnosti je bazirala u Planu

i Programu rada, sprovodeći predviĊene procedure Poslovnika Skupštine. Komisija, tokom ovog

perioda, je odrţala 14 sastanaka. Tokom rada, u Komisiji je preovladavao konsensualni naĉin

donošenja odluka i razmatranje pitanja u profesionalnom aspektu. Sednice Komisije su bile otvorene i

praćene od predstavnika vladinih i nevladinih organizacija. Komisija je u posebnim sluĉajevima,

odreĊeno zakonom, svoje sastanke odrţala zatvorene za javnost i druge uĉesnike i nije objavila

zapisnike sa zatvorenih sastanaka, što moţe da utiĉe na netaĉan pregled rada Komisije od nevladinih

organizacija. Za svaki sastanak voĊen je spisak uĉesnika - posmatraĉa i rad Komisije je praćen od

pisanih i elektronskih medija. Komisija za spoljne poslove, tokom ovog perioda, nije imala podršku od

nevladinih organizacija, struĉnjaka ili pripravnika. Tokom ovog perioda, Komisija je angaţovana na

nadgledanju sprovoĊenja zakona, na izveštajima ministra, na sastancima Komisije, na avansiranje

parlamentarne diplomacije, na sastanke Komisije sa stranim parlamentarnim delegacijama, na

saslušanju predloţenih kandidata i na uspostavljanju meĊuparlamentarne saradnje.

Glavne teme tretirane u Komisiji:

- Konstituisanje Komisije za spoljne poslove;

- Razmatranje Nacrta-plana i programa rada Komisije za 2015. god.;

- Formiranje grupe prijateljstva;

- Izveštavanje ministra KSB-ti, g-din Haki Demolli;

- Usvajanje Plana i programa rada Komisije za 2015. god.;

- Izveštavanje ministra MD-e, g-din Valon Murati;

- Razmatranje zahteva za formiranje grupe prijateljstva;

- Sastanak Komisije sa delegacijom iz Kipra;

- Izveštavanje Ministarke za pregovore, g-Ċe Edita Tahiri;

- Nadgledanje sprovoĊenja Zakona o konzularnoj sluţbi diplomatskih i konzularnih predstavništava

Republike Kosova;

- Informisanje o parlamentarnoj saradnji;

- Sastanak Komisije sa Grupom prijateljstva Nacionalne Skupštine Francuske;

- Uĉlanjenje Skupštine u parlamentarnim organizacijama;

- Grupe prijateljstva izmeĊu Skupštine Kosova i drugih parlamenata;

- Poseta Komisije u inostarnstvu;

- MeĊunarodne parlamentarne organizacije;

- Razmatranje dopisa Ministarstva za spoljne poslove;

- Saslušanje predloţenih kandidata za ambasadore;

- Izveštavanje Drţavne komisije za obeleţavanje granice sa Crnom Gorom.

a. Razmatranje nacrta zakona u svojstvu funkcionalne komisije

U Zakonodavnom programu Vlade za 2015. god., u nadleţnost Komisije za spoljne poslove, bilo je

predviĊeno da se 30. jula 2015. god. procesira za razmatranje Nacrta zakona o Ministarstvu za spoljne

Page 24: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

24

poslove Republike Kosova. Nacrt zakona i dan danas nije procesiran za razmatranje u Skupštini.

c. Nadzor sprovođenja zakona

Komisija za spoljne poslove je formirala Radnu grupu za nadzor sprovoĊenja Zakona o konzularnoj

sluţbi diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Kosova: Puhie Demaku – predsedavajuća

Radne grupe, Teuta Rugova, Blerta Deliu-Kodra , Zafir Berisha i Ćerim Bajrami ĉlanovi. Radna

grupa, u cilju prikupljanja informacija i podataka o nivou sprovoĊenja Zakona, je obavila dve zvaniĉne

posete u inostranstvu i odrţala sastanke sa odgovornim licima za sprovoĊenje zakona u MSP-a. MUP-a

i MD-e. Radna grupa je finalizirala aktivnosti za nadzor sprovoĊenja ovog Zakona i oĉekuje se

usvajanje Izveštaja o nadgledanju, od strane Komisije.

d. Posete Komisije u zemlji i u inostranstvu

Komisija za spoljne poslove, odnosno delegacije Komisije, tokom ovog perioda, su imale tri zvaniĉne

posete u inostranstvu, jedna u Ĉeskoj i dve u Nemaĉkoj i Švajcarskoj – u funkciji sprovoĊenja Zakona

o konzularnoj sluţbi diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Kosova.

TakoĊe, Radna grupa Komisije je imala tri radne posete van Skupštine, u funkciji nadgledanja

sprovoĊenja zakona, i to u MSP-e, MUP-e i MD-e.

e. Doček stranih parlamentarnih delegacija

Tokom ovogodišnjeg prolećnog zasedanja, Komisija za spoljne poslove je imala sastanke, sa

delegacijom iz Kipra i sa Grupom prijateljstva Nacionalne Skupštine Francuske. Ĉlanovi Komisije, u

ovom sastancima, su se zahvalili delegacijama za posete i zahtevali podršku od njihovih zemalja, za

razvoj i integrisanje Kosova.

f. Saslušanje predloženih kandidata za ambasadore

Na osnovu Zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ministarstvu za spoljne poslove Republike Kosova,

Komisija za spoljne poslove je obavezna, da na zatvorenim sastancima obavi saslušanje predloţenih

kandidata od strane MSP-e, za poloţaj ambasadora.

Komisija je tokom ovog zasedanja, u zatvorenim sastancima, obavila saslušanje tri predloţena

kandidata za ambasadore i Izveštaje, od ovih saslušanja, u poverenju, je poslala Predsednici, Premijeru

i Ministarstvu za spoljne poslove.

g. Individualni Sastanci predsednika i ostalih članova Komisije

Predsednik Komisije g-din Enver Hoxhaj i prva zamenica predsednika g-Ċa Teuta Rugova, su

uĉestvovali na sastancima sa predsednicima parlamentarnih komisija. Predsednik Komisije je imao i

veći broj individualnih sastanaka. Prva zamenica predsednika g-Ċa Teuta Rugova i drugi zamenik

predsednika g-din Ćerim Bajrami , i prva zamenica predsednice Komisije za evropske integracije g-Ċa

Valdete Bajrami, 23. februara 2015. god., odrţale su sastanak sa delegacijom Švedskog parlamenta.

IV. Izveštaj rada Komisije za spoljne poslove

Tabela A – Pregled u tabelarnoj formi i indikatori merenja rada Komisije

Br.

Indikatori

Rezultat

1. Broj odrţanih sastanaka 14

2. Broj taĉaka dnevnog reda 43

3. Pripremljeni zapisnici 14

4. Razmatrani nacrti zakona /

5. Broj formiranih radnih grupa 1

6. Broj sastanaka radnih grupa 6

7. Broj izveštavanja ministara i Drţavne komisije 4

8. Broj pripremljenih izveštaja o radu radne grupe 6

9. Zahtevi i informacije Predsedništva Skupštine 8

10. Realizovane posete u inostarnsvu 3

11. Realizovane posete u zemlji 3

Page 25: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

25

12. Razmatranje zahteva MSP-a 3

13. Saslušanje predloţenih kandidata za ambasadore 3

14. Nadgledanje zakona (u išĉekivanju usvajanje Izveštaja o

nadgledanju)

1?

15. Broj donetih odluka od Komisije -----------------

16. Izveštaji za Predsednicu, o saslušanju predloţenih kandidata za

ambasadore

3

17. Izveštaji za Premijera, o saslušanju predloţenih kandidata za

ambasadore

3

18. Izveštaji za MSP-e, o saslušanju predloţenih kandidata za

ambasadore

3

19. Dopis poslanicima Albancima u Preševskoj dolini, Crnoj Gori i

Makedoniji

3

20. Dopis predsednicima homolognim komisijama za parlamentarnu

saradnju

35

21. Pozivi za izveštavanje ministara 9

6.KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOGIJU, KULTURU, OMLADINU I

SPORT

a. Sastanci Komisije

Komisija je, tokom svog rada, sprovela predviĊene procedure Poslovnikom, za razmatranje, izmene i

dopune nacrta zakona, kao i tokom pripreme izveštaja i preporuka za Skupštinu. Komisija je realizovala

i sledeće aktivnosti:

- Formiranje radnih grupa za nadzor zakona;

- Izrada izveštaja i preporuka za Skupštinu.

Uĉešće poslanika na radu Komisije je bio na zadovoljavajućem nivou i dominirao je kolegijalni rad,

gde je bilo konsenzusa u donošenju odluka, za vaţna i sadrţajna pitanja. Na sastancima, prema pozivu

Komisije, su prisustvali ministri, predstavnici ministarstava i predstavnici domaćih i meĊunarodnih

organizacija. Sastanci Komisije su bile javne i monitorisane od predstavnika vladinih i nevladinih

organizacija, domaćih i meĊunarodnih. Rad Komisije je monitorisan od predstavnika OEBS, NDI,

KDI, GIZ, D4D, BIRN i drugih asocijacija i organizacija.

b. Razmatranje nacrta zakona

Razmatranje nacrta zakona u svojstvu funkcionalne komisije:

1. Nacrta zakona br. 05/L-018 o ispitu državne mature, (održane ukupno: osam javnih

debata i dvodnevna radionica – Nacrta zakona je u proceduri finalizacije izmena i

dopuna);

2. Nacrta zakona br. 05/L-026 o kulturnoj baštini je razmatran u načelo od Komisije –

povučen od Vlade, posle prvog razmatranja;

3. Nacrta zakona br. 05/L-038 o akademiji nauka i umetnosti Kosova (u proceduri

razmatranja – određena javna debata);

4. Nacrta zakona br. 05/L-047 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-065 o autorskim i

srodnim pravima.

5. Nacrta zakona br. 05/L-050 o Kinematografiji

Page 26: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

26

c. Razmatranje Godišnjih izveštaja o radu izveštajnih institucija

Komisija je u nekoliko sastanaka razmatrala Izveštaj o radu Saveta Kosova za kulturno nasleĊe za

2014. god, ali nije donela nijednu preporuku o izveštaju, zbog toga, jer je Savet nefunkcionalan i nema

zakonskog mandata.

d. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Komisija je razmatrala zahtev MKOS-a o imenovanju 7 (sedam) ĉlanova Saveta Kosova za kulturno

nasleĊe i posle odrţanog sastanaka 8. aprila 2015. i izbora sedam ĉlanova, Komisija je preporuĉila

Skupštini imenovanje pomenutih ĉlanova.

e. Odrţavanje javnih debata

Komisija je ukupno odrţava osam javnih debata o Nacrtu zakona br. 05/L-018 o ispitu drţavne mature.

Javne debate su odrţane: u Skupštini - jedna, dve javne debate u hotelu Sirius podrţane od D4D i KDI,

i u skupštinama opština Gnjilane, Mitrovica, Prizren, Uroševac, Đakovica i Peć.

f. Nadgledanje sprovoĊenja zakona

U okviru Plana rada, Komisija je predvidela nadzor pet zakona iz svog delokruga. Na odrţanom

sastanku 15.4.2015. je donela odluku o formiranju Radnih grupa za nadzor ovih zakona:

- Zakona o preduniverzitetskom obrazovanju – pripremljen Plan rada i upitnik. Radna grupa je

poĉela nadzor , realizovani su sastanci sa predstavnicima MONT-e, na išĉekivanju, odgovora na

upitnik.

- Zakona o obrazovanju i struĉnom osposobljavanju, Radna grupa nije poĉela monitorisanje;

- Zakona o sportu i Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o sportu, Radna grupa nije poĉela

monitorisanje;

- Zakona o dijaspori i migraciji, Radna grupa nije poĉela monitorisanje.

g. Posete Komisije unutar i u inostranstvu

Komisija u okviru svojih aktivnosti je realizovala 14 (ĉetrnaest) poseta u zemlji i 3 (tri) posete u

inostranstvu .

Komisija, prema pozivu od strane MONT-u, je odrţala dve radionice u Draĉu, u vezi razmatranja

Nacrta zakona o ispitu drţavne mature.

h. Doĉek stranih parlamentarnih delegacija (homolognih)

Komisija, u cilju upoznavanja sa zakonodavstvom iz oblasti obrazovanja i kulture, je pozvala

homolognu Komisiju Skupštine Republike Albanije, na radnu posetu, koja je realizovana 16-17. marta

2015.

i. Izveštavanja pred Komisijom rukovodioca institucija

Tokom ovog perioda, pred Komisijom su izveštavali: Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije – ĉetiri

izveštavanja (4), Ministar Dijaspore - jedno (1), Ministar kulture, omladine i sporta - jedno (1),

Ministar javne administracije - jedno (1) i Predsednica Drţavnog saveta za kvalitet ’ jedno izveštavanje.

Navedena izveštavanja su realizovane:

- 26.12.2014. – Izveštavanja g-dina Arsim Bajrami, ministar MONT-a i g-dina Valon Murati,

ministar MD-e, o prioritetima i izazovima tokom mandata;

- 21.01.2015. – Izveštavanje g-dina Kujtim Shala, ministar MKOS-a, o prioritetima i izazovima

iz oblasti kulture, omladine i sporta;

- 27.01.2015 – Izveštavanje g-Ċe Ferdije Zhushi – Etemi, predsednica AKA-u, o procesu

akreditacije javnih i privatnih nosilaca visokog obrazovanja Republike Kosovo;

- 18.03.2015. – Izveštavanje g-dina Arsim Bajrami, ministar MONT-a, o stanju u visokom

obrazovanju Republike Kosovo;

- 15.04.2015. – Izveštavanje g-dina Arsim Bajrami, ministar MONT-a, o pitanju falsifikovanih

diploma u Peĉi;

- 03.06.2015. – Izveštavanje g-dina Arsim Bajrami, ministar MONT-a i g-dina Mahir Yagcilar,

ministar MJA-e, o koliziji zakona u regulisanju radnog odnosa iz oblasti obrazovanja.

j. Individualni sastanci predsednika i ostalih ĉlanova Komisije

Page 27: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

27

Odrţani su sastanci predsednika i ĉlanova Komisije sa predstavnicima Svetske banke o sektoru

obrazovanja i sa predstavnicima GIZ, KDI, NDI. TakoĊe, odrţan je sastanak sa nosiocima privatnog

obrazovanja – koledţima

III. Izveštaj rada Komisije

Tabela A – Pregled u tabelarnoj formi i indikatori merenja rada Komisije

Br. Indikatori Rezultat

1 Broj odrţanih sastanaka 23

2 Broj taĉaka dnevnog reda 85

3 Pripremljeni zapisnici 23

4 Razmatrani nacrti zakona u proceduri 4

5 Broj formiranih radnih grupa 4

6 Broj sastanaka radnih grupa 1

7 Broj predloţenih amandmana /

8 Broj razmatranih amandmana /

9 Broj pripremljenih izveštaja o nacrtima zakona u nacelu 5

10 Davanje mišljenja ostalim komisijama /

11 Razmatranje godišnjih izveštaja podnetih od izveštavajućih institucija 1

12 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 2

13 Broj odluka donetih od Komisije 4

14 Realizovane posete u inostranstvu 3

15 Realizovane posete u zemlji 14

16 Javne debate 8

17 Nadgledanje zakona 1

18 Odrţane radionice u inostranstvu 1

19 Izveštavanja ministara i rukovodioca nezavisnih institucija 8

7. KOMISIJA ZA JAVNU ADMINISTRACIJU, LOKALNU UPRAVU I MEDIJE

a.Sednice Komisije

Konstitutivna sednica Komisije je odrţana 26 decembra 2014 godine. Komisija je usvojila Plan rada,

na osnovu kojeg je razvijala svoje aktivnosti i to se moţe videti i na osnovu broja odrţanih sednica i

rezultata rada. U toku perioda januar-jul 2015 godine, Komisija je odrţala ukupno 22 sednice. Na poziv

Komisije , na 6 sastanaka izveštavali su ministri i zamenici ministra. Kako bi bili što efektivniji u svom

radu, Komisija je u toku svog mandata , formirala radne grupe, po jednu grupu za svako pitanje

.Sednice Komisije su bile javne i monitorisane su od predstavnika vladinih organizacija i nevladinih,

domaćih i meĊunarodnih. Rad Komisije su pratili predstavnici OSCE-a , NDI-a, GIZ, GAP, BIRN, i

ostale asocijacije i organizacije. TakoĊe, rad Komisije je imao dovoljno prostora i u pisanim i

elektronskim medijima .

a. Razmatranje N/zakona

Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije, razmatrala je N/zakona o sluţbenim

praznicima .

Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije, je donela odluku o izmeni i dopuni Zakona o

RTK-u.

Page 28: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

28

Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije, u svojstvu funkcionalne komisije u svojoj

proceduri izmene i dopune ima N/zakona o opštoj administrativnoj proceduri.

b. Razmatranje godišnjih izveštaja o radu odgovarajućih institucija .

Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije je razmatrala godišnje izveštaje

nezavisnih organa, kao što sledi :

1. Godišnji izveštaj rada RTK-a –nije usvojen od strane Skupštine .

2. Godišnji izveštaj rada Nezavisne komisije za medije – usvojen od strane Skupštine.

3. Godišnji izveštaj rada Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe –usvojen od strane

Skupštine .

4. Razmatranje godišnjeg izveštaja Vlade o stanju civilne službe Republike Kosova-usvojen od

strane Skupštine .

c. Odrţavanje javnih debata

Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije je odrţala 5 javnih debata i 3 okrugla

stola .

d. Nadgledanje sprovoĊenja zakona

Komisija je formirala radne grupe za monitorisanje zakona :

Radna grupa o monitorisanju Zakona o administrativnim granicama opština ;

Radna grupa o monotirsanju Zakona o NVO-a ;

Radna grupa o monitorisanju Zakona o drţavnoj administraciji ;

e. Posete Komisije unutar i u inostranstvu

Komisija je realizovala posete u zemlji u Kosovskom institutu za javnu administraciju i jednu posetu u

inostranstvu , u Albaniji .

IV. Rezime rada Komisije

Tabela A – Prikaz u tabelarnoj formi i indikatora merenja rada Komisije .

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj odrţanih sednica 22

2 Broj taĉaka dnevnog reda 84

3 IzraĊeni zapisnici 19

4 Razmatrani n/zakoni 3

5 Broj formiranih radnih grupa 3

6 Broj sednica radnih grupa 5

7 Broj predloţenih amandmana /

8 Broj razmatranih amandmana /

9 Broj izraĊenih izveštaja na n/zakone 1

10 Davanje mišljenja ostalim komisijama /

11 Razmatranje godišnjih izveštaja institucija izveštavanja 4

12 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija /

13 Broj odluka koje je donela Komisija 1

14 Realizovane posete u inostranstvu 1

15 Realizovane posete u zemlji 1

16 Javne debate 5

17 Monitorisanje zakona 3

Page 29: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

29

8.KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU, TRGOVINU I INDUSTRIJU

a) Sednice komisije

Komisija je u prolećnom zasedanju V saziva odrţala 28 redovnih sednica. Prvu sednicu je imala

23.12.2014.godine, kao poĉetak aktivnosti kao funkcionalna komisija Skupštine Kosova V saziva, dok

je poslednju sednicu ovog sezona imala je 30.07.2015.godine, kao poslednju aktivnost za ovu radnu

sezonu.

U svom radu Komisija je sprovela Poslovnikom predviĊene procedure, u okviru kojih je odrţala

redovne sednice i sastanke na kojima je razmatrano 114 taĉaka dnevnog reda. Sednicama komisije na

poziv, prisustvovali su zvaniĉnici ministarstava, (ministri i njihovi zamenici, i dr.) i predstavnici drugih

organizacija.

Sednice Komisije bile su javne i pratile ih predstavnici domaćih i stranih nevladinih i vladinih

organizacija. Rad Komisije su pratili i predstavnici OEBS-a, NDI-a, INDEP-a, GLPS-a, KDI-a i drugih

udruţenja i organizacija. Rad Komisije je imao znaĉajni prostor i u elektronskim medijima i dnevnoj

štampi.

Realizaciji rada Komisiju pomogli su razni partneri i eksperti, kojima se Komisija istinito zahvaljuje na

doprinosu, naroĉito Institutu INDEP koji je pomagao komisiju u nezavisnoj istraţivaĉkoj analizi i na

organizaciji i podršci oko okruglih stolova i radionica, i dr. Obzirom na ostvarene aktivnosti u ovoj

radnoj sezoni Komisija smatra da je u najvećoj meri ispunila plan rada prolećnog zasedanja.

b) Razmatranje nacrta zakona

Komisija je zahvaljujući velikom angaţovanju, uspela omogućiti razmatranje sedam N/zakon od kojih

je pet njih usvojila Skupština, jedan je zakon Vlada povukla na doradu i njih su u skupštinskoj

proceduri za razmatranje na komisijama.

Usvojini su sledeći nacrti zakona:

7. N/zakona br. 05/L-08 o izmenama i dopunama Zakona o riorganizaciji odreĊenih preduzeća i

njihove imovine br.04/L-035, - 19.01.2015.god.;

8. N/zakona br.05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br. 03/L-087 –

07.04.2015. godine.

9. N/zakona o digitalizaciji zemaljskog radio-difuznog prenosa, br.05/L-27 – 30.07.2015;

10. N/zakona, br.05/L-040 o izmenama i dopunama Zakona o trgovaĉkim markama, br. 04/L- 026 –

30.07.2015;

11. N/zakona, br. 05/L-039 o izmenama i dopunama Zakona o patentima, br. 04/L- 029 –

31.07.2015;

Vlada je povukla sa skupštinske procedure:

1. N/zakona br.05/L-06 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br.03/L-087 –

19.01.2015.

U komisijskoj proceduri nalaze se još sledeći N/zakona:

1. N/zakona o geografskim pokazateljima i izvornim nazivima, br. 05/L-051 (Komisija ga je

razmatrala u naĉelu, 28.07.2015.god.).

Vezano za gore navedena razmatranja nacrta zakona, komisija je formirala 5 radnih grupa bilo za

pojedinaĉne bilo za paket nacrta zakona. RG razmatrale su ih sa struĉno-tehniĉkog aspekta gde je

rukovodilac RG pozvao ministre i struĉnjake na konsultacije oko njihove izrade da bi dobio njihova

mišljenja. U toku izrade komisija je imala 65 amandmana na nacrte zakona.

c) Zakonodavne inicijative

Komisija je ujedno poduzela i inicijativu za izradu zakona i u predmetnom periodu izradila N/zakona o

zaštiti na radu u rudnicima”. RG je tesno saraĊivala i koordinirala rad sa MPR i dotiĉnim resorima

Kosovske vlade, kao i sa ekspertima oblasti, te NKRM-om i Inspektoratom rada.

d) Razmatranje godišnjih izveštaja rada izvestilačkih institucija

Page 30: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

30

Komisija je takoĊe razmatrala i godišnje izveštaje nezavisnih agencija, osnivanih od Skupštine, i s tim

u vezi u nekoliko sluĉajeva zatraţila dodatna objašnjenja, o ĉemu je sastavila izvštaje sa preporukama

za Skupštinu.

U ovom zasedanju skupštinskog rada razmatrani su sledeći izveštaji:

1. Godišnji izveštaj rada ACV-a;

2. Godišnji izveštaj rada KRE-a;

3. Godišnji izveštaj rada NKRM-a;

4. Godišnji izveštaj rada RAEPK-a.

O ovim razmatranim izveštajima Komisija je usojila (15) preporuka koje su una Skupštinu

jednoglasno usvojene.

I ako su nezavisne institucije blagovremeno dostavile svoje itveštaje, isti nisu razmatrani zbog

nepostojanja bordova ovih institucija:

1. Godišnji izveštaj rada Kosovske agencije za privatizaciju;

2. Godišnji izveštaj rada Regulativnog autoriteta ţeljeznica;

3. Godišnji izveštaj rada Autoriteta konkurencije na Kosovu;

e) Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Komisija je u ovom periodu razmatrala zahteve javnih i privatnih institucija i adresirala ih u skladu sa

Poslovnikom Skupštine, i to:

Razmatranje liste kandidata za ĉlanove NKRM – predlog Vlade;

Pismo AKP (informacija o Rešenju PVSS o Trepĉi);

Zakljuĉak Komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, barazi o

peticiji radnika “Grand” hotela ;

Zakljuĉak Predsedništva, br.05-P-025 date 12.05.2015, Informacija o procesu privatizacije DP

Amortizeri;

f) Odrţavanje javnih rasprava

Komisija je u ovom zasedanju ostvarila tri javne rasprave/saslušanja o posebnim nacrtima zakona i

njihovoj konkretnoj primeni.

Jave rasprave/sasluĉanja o:

1. N/zakona, br.05/L-09 o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima, br. 03/L-087, (27.

2. 2015. god.);

2. Kontroli sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima, (23. 3. 2015. god.);

3. N/zakona o digitalizaciji zemaljskog radi-difuznog prenosa, br.05/L-27, (13.5.2015.god.).

g) Kontrola sprovoĎenja zakona

Komisija je imala u vidu da je jedan od ustavnih zadataka i kontrola sprovoĊenja zakona a ne njegovo

donošenje, jer se zakoni ĉesto ne primene u praksi prema oĉekivanjima, i to bilo zbog poteškoća u

njihovoj primeni ili usled društveno’ekonomskih razvoja. S toga je kontrola njihove primene imperativ

efektivnog zakonodavstva.

Komisija je u ovom prolećnom zasedanju obavila kontrolu sprovoĊenja jednog zakona i u proceduri je

nadzora sprovoĊenja i drugog zakona.

Page 31: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

31

Zakona o stranim ulaganjima, br. 04/L-220 (preporuke komisije je usvojila Skupština);

Zakon o standardizaciji, br.03/L-144 (Komisija je formirala RG koja je u procesu. Nadzora

provedbe zakona, obustavila je privremeno rad da bi nastavila u septembar);

h) Parlamentarna kontrola

U funkciji kontrole vladinog rada komisija je pozvala na izveštavanje pred Komisijom razne

predstavnike resora u zavisnosti od pitanja koja su bila na dnevnom redu komisije.

U nastavku je lista izveštaja ministara pred Komisijom, u predmetnom periodu:

1. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci, dana 16.01.2015 vezano za prvo

razmatranje N/zakona, br. 05/L-06 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br.

03/L-087;

2. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana 19.01.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o reorganizaciji odreĊenih preduzeća i njihove imovine, br. 05/L-08;

3. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana 27.01.2015 o stanju u

javnim preduzećima i telekomunikacijama;

4. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana, 03.02.2015 o prvom

razmatranju N/zakona, br.05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima,

br.03/L-087;

5. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami, dana 10.02.2015 o prostoru

poslovanja biznisa i ulaganjima;

6. Izveštavanje ministra infrastrukture Lutfi Zharku, dana, 24.02.2015 o Razvojnoj strategiji

nacionalnih i regionalnih puteva;

7. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami, dana 01.04.2015 o izveštaju

sa preporukama u vezi nadzora sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima;

8. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci dana, 28.04.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o digitalizaciji zemaljskog rdio-difuznog prenosa, br. 05/L-27;

9. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami dana, 26.05.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o patentima, br.05/L-039;

10. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami dana, 02.06.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o trgovaĉkim markama, br. 05/L-040;

11. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavilecij ; gospodina Hanefi Muharremi

z.ministra infrastrukture; gospodin Avni Kastrati z.ministar trgovine i industrije, dana,

07.07.2015 o realizaciji preporuka iz Izveštaja o kosovskom napretku;

12. Izveštavanje g.dina Avni Kastrati Z/ministra trgovine i industrije, 28.07.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o geografskim pokazateljima i izvornim nazivima, br. 05/L-051;

i) Posete komisije u zemlji i u inostranstvu

Posete u zemlji

Komisija je, u periodu ovog prolećnog zasedanja 2015. godine, u cilju bliţeg sagledavanja stanja

institucija i drugih subjekata, ĉija se delatnost tiĉe delokruga Komisije, ostvarila pet poseta u zemlji, i

to:

Page 32: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

32

Dana, 9., 17., i 19. marta 2015.godine, poseta KAB-u, KPK-u, i MTI-u, u okviru nadzora

sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima;

Dana, 14. 4. 2015. godine, poseta KEK-u;

Dana, 23. 6. 2015. godine, poseta udruţenjima mlekarske industrije u Prištini.

Posete u inostranstvu

Komisija je, u okviru njenih radnih akrtivnosti, ostvarila i meĊunarodnu saradnju, kroz prisustvovanja

regionalnim konferencijama i seminarima Evropskog parlamenta, te raznim drugim okruglim

stolovima, i dr. tako da je u ovom prolećnom zasedanju ostvarila i ĉetiri posete u inostarnstvu :

Dana, 5. – 6. u Ankari, Evropski parlament – Velika turska skupština;

Dana, 19. -21. u Tirani, seminar WFD/NPC;

Dana, 20. -21. mart 2015.god., u Sofiju/Bugaskoj SECCP;

Dana, 06. 5. 2015.god., u Briselu – Sekretarijat energetske zajednice;

j) Individualni sastanci predsednika komisije

Komisija je radi efikasnijeg obavljanja njenih zadataka i odgovornosti, organizovala sastanke i proširila

saradnju sa svim subjektima, i to: predsednikom i predsedništvom skupštine, parlamentarnim grupama,

parlamentarnim komisijama, uredom premijera, odgovarajućim ministarstvima, ustanovama lokalne

vlasti, predstavnicima nezavisnih agencija i privrednih komora, te OEBS-om, UNDP-om i radniĉkim

sindikatima, i dr.

U toku prolećnog zasedanja, Predsednik komisije je ostvario 13 sastanaka, i to:

Dana, 13. 1. 2015. godine sastanak sa GSJP;

Dana, 16. 1. 2015. godine sastanak sa GAP;

Dana, 23. 1. 2015. godine sastanak sa WFD/NPC;

Dana, 02. 2. 2015. god., sastanak sa ekspertima u vezi N/zakona o javnim preduzećima, br.

05/L- 09 NP;

Dana, 03. 02. 2015. godine, sastanak sa Švajcarskom Ambasadorkom;

Dana, 03. 02. 2015. godine, sastanak sa Engleskim ambasadorom;

Dana, 10.02.2015. godine, sastanak sa predstavnicima sekretarijata energetike;

Dana, 24.02.2015. godine, sastanak sa MIM Goleš;

Dana, 12.03.2015. godine sastanak sa NVO PIPS

Dana, 18.03.2015. godine sastanak sa investitorom energetike, preduzećem “BILFINGER” iz

nemaĉke;

Dana, 28.04.2015. godine, sastanak sa NKRM;

Dana, 29.04.2015. godine, sastanak sa Turskom Ambasadorkom;

Dana, 30.04.2015. godine, sastanak sa novoimenovanim Engleskim ambasadorom;

Dana, 07.07.2015. godine, sastanak sa EIC;

Dana 29.07.2015.god. susret sa institucijama istrankama o Nacrtu zakona o digitalizaciju

k) Ostale aktivnosti

Page 33: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

33

Komisija je prema predviĊenom godišnjem planu rada za ovu godinu predvidela da se sa prioritetom

tretira stvaranje povoljnijeg prostora za poslovanje biznisa domaćih i stranih investitora, te stimulisanje

domaće proizvodnje, stvaranje zakonske podloge i nadzora sprovoĊenja zakona.

Komisija je o tome preduzela konkretne znaĉajne korake za rešavanje tih pitanja, organizujući jave

rasprave, nakon koji je saĉinila analize i donela konkretne, i to:

ii. Kontrola sprovoĊenja preporuka skupštinske komisije za istraţivanje fakturisanja potrošene

elektriĉne energjie od potrošaĉa, u periodu februar – mart 2015. godine.;

iii. Izveštavanje MTI-a o stvaranju prostora za poslovanje biznisa i podsticaju ulaganja za period

mart – april 2015. godine.;

iv. Preporuke o poslovnim sporovima i njihovom sudskom rešavanju (donete od Skupštine, dana,

25.6.2015.god.)

IV. Rezime o radu komisije

Tabela A – tabelarno prikazivanje indikatora za merenje rada komisije

Br. Indikatori Rezultati

1 Broj odrţanih sednica 29

2 Broj taĉaka dnevnog reda 114

3 Broj izraĊenih zapisnika 29

4 Broj nacrti zakona koji su razmatrani i amandamentovani 5

5 Broj nacrti zakona u proceduri razmatranja u Komisiji 1

6 Broj nacrti zakona koje je Vlada povukla i nisu usvojeni u

Skupštinu

1

7 Broj zakonodavnih inicijativa 1

8 Broj formiranih radnih grupa 10

9 Broj sastanaka radnih grupa 13

10 Broj predloţenih amandmana 65

11 Broj razmatranih amandmana 2

12 Broj izraĊenih izveštaja o N/zakona 5

13 Davanje mišljenja drugim skupštinskim komisijama 1

14 Broj preporuka 37

15 Razmatranje godišnjih izveštaja izvestilaĉkih institucija 4

16 Razmatranje zajteva javnih i privatnih institucija 10

17 Broj donešenih odluka komisije 10

18 Posete ostavrene u inostranstvu 4

19 Posete ostavrene u zemlji 5

20 Javne rasprave/saslušanja 3

21 Kontrola sprovoĊenja zakona 1

22 Radionice/Workshopovi 2

Page 34: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

34

9. KOMISIJA ZA ZDRAVSTVO, RAD I SOCIJALNO STARANJE

a) Sednice komisije

Komisija je u prolećnom zasedanju V saziva odrţala 28 redovnih sednica. Prvu sednicu je imala

23.12.2014.godine, kao poĉetak aktivnosti kao funkcionalna komisija Skupštine Kosova V saziva, dok

je poslednju sednicu ovog sezona imala je 30.07.2015.godine, kao poslednju aktivnost za ovu radnu

sezonu.U svom radu Komisija je sprovela Poslovnikom predviĊene procedure, u okviru kojih je odrţala

redovne sednice i sastanke na kojima je razmatrano 114 taĉaka dnevnog reda.

Sdnicama komisije na poziv, prisustvovali su zvaniĉnici ministarstava,(ministri i njihovi zamenici, i

dr.) i predstavnici drugih organizacija.

Sednice komisije bile su javne i pratile ih predstavnici domaćih i stranih nevladinih i vladinih

organizacija. Rad komisije su pratili i predstavnici OEBS-a, NDI-a, INDEP-a, GLPS-a, KDI-a i drugih

udruţenja i organizacija. Rd komisije je imao znaĉajni prostor i u elektronskim medijima i dnevnoj

štampi.

Realiaziju rada Komisiju pomogli su razni partneri i eksperti, kojima se Komisija istinito zahvaljuje na

doprinosu, naroĉito Institutu INDEP koji je pomagao komisiju u nezavisnoj istraţivaĉkoj analizi i na

organizaciji i podršci oko okruglih stolova i radionica, i dr. Obzirom na ostvarene aktivnosti u ovoj

radnoj sezoni Komisija smatra da je u najvećoj meri ispunila plan rada prolećnog zasedanja.

b) Razmatranje nacrta zakona

Komisija je zahvaljujući velikom angaţovanju, uspela omogućiti razmatranje sedam N/zakona od koji

je pet njih uvojila Skupština, jedan je Vlada povukla na doradi i njih su u skupštinskoj proceduri za

razmatranje na komisijama.

Usvojini su sledeći nacrti zakona:

12. N/zakona br. 05/L-08 o izmenama i dopunama Zakona o riorganizaciji odreĊenih preduzeća i

njihove imovine br.04/L-035, - 19.01.2015.god.;

13. N/zakona br.05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br. 03/L-087 –

07.04.2015. godine.

14. N/zakona o digitalizaciji zemaljskog radio-difuznog prenosa, br.05/L-27 – 30.07.2015;

15. N/zakona, br.05/L-040 o izmenama i dopunama Zakona o trgovaĉkim markama, br. 04/L- 026 –

30.07.2015;

16. N/zakona, br. 05/L-039 o izmenama i dopunama Zakona o patentima, br. 04/L- 029 –

31.07.2015;

Vlada je povukla sa skupštinske procedure:

2. N/zakona br.05/L-06 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br.03/L-087 –

19.01.2015.

U komisijskoj proceduri nalaze se još sledeći N/zakona:

2. N/zakona o geografskim pokazateljima i izvornim nazivima, br. 05/L-051 (Komisija je

razmatrala ga u naĉelu, 28.07.2015.god.).

Vezano za gore navedena razmatranja nacrta zakona komisija je formirala 5 radnih grupa bilo za

pojedinaĉne nacrte bilo za paket nacrta zakona. RG razmatrale su ih sa struĉno-tehniĉkog aspekta gde

je rukovodilac RG pozvao ministre i struĉnjake na konsultaciji oko njihove izrade da bi dobio njihova

mišljenja. U toku izrade komisija je imala 65 amandmana na nacrte zakona.

c) Zakonodavne inicijative

Komisija je ujedno poduzela i inicijativu za izradu zakona i u predmetnom periodu izradila N/zakona o

zaštiti na radu u rudnicima”. RG je tesno saraĊivala i koordinirala rad sa MPR i dotiĉnim resorima

Kosovske vlade, kao i sa ekspertima oblasti, te NKRM-om i Radnim inspektoratom.

d) Razmatranje godišnjih radnih izveštaja izvestilačkih institucija

Page 35: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

35

Komisija je takoĊe razmatrala i godišnje izveštaje nezavisnih agencija, osnivanih od Skupštine, i s tim

u vezi u nekoliko sluĉajeva zatraţila dodatna objašnjenja, o gemu je sastavila izvštaje sa preporukama

za Skupštinu Kosova.

U ovom zasedanju skupštinskog rada razmatrani su sledeći izveštaji:

5. Godišnji izveštaj rada ACV-a;

6. Godišnji izveštaj rada KRE-a;

7. Godišnji izveštaj rada NKRM-a;

8. Godišnji izveštaj rada RAEPK-a.

O ovim razmatranim izveštajima Komisija je usojila (15) preporuka koje su na Skupštinu jednoglasno

usvojene.

I ako su nezavisne institucije blagovremeno dostavile svoje izveštaje, isti nisu razmatrani zbog

nepostojanja bordova ovih institucija:

1. Godišnji izveštaj rada Kosovske agencije za privatizaciju;

2. Godišnji izveštaj rada Regulativnog autoriteta ţeljeznica;

3. Godišnji izveštaj rada Autoriteta konkurencije na Kosovu;

e) Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Komisija je u ovom periodu razmatrala zahteve javnih i privatnih institucija i adresirala ih u skladu sa

Poslovnikom Skupštine, i to:

Razmatranje liste kandidata za ĉlanove NKRM – predlog Vlade;

Pismo AKP (informacija o Rešenju PVSS o Trepĉi);

Zakljuĉak Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije, i peticiji

radnika “Grand” hotela ;

Zakljuĉak Predsedništva, br.05-P-025 date 12.05.2015, Informacija o procesu privatizacije DP

Amortizeri;

f) Odrţavanje javnih rasprava

Komisija je u ovom zasedanju ostvarila tri javne rasprave/saslušanja o posebnim nacrtima zakona i

njihovoj konkretnoj primeni.

Jave rasprave/sasluĉanja o:

1. N/zakona, br.05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br. 03/L-087,

(27. 2. 2015. god.);

2. Nadzoru sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima, (23. 3. 2015. god.);

3. N/zakona o digitalizaciji zemaljskog radi-difuznog prenosa, br.05/L-27, (13.5.2015.god.).

g) Nadzor sprovoĎenja zakona

Komisija je imala u vidu da je jedan od ustavnih zadataka i nadzor sprovoĊenja zakona a ne njegovo

donošenje, jer se zakoni ĉesto ne primene u praksi prema oĉekivanjima, i to bilo zbog teškoća u

njihovoj primeni ili usled društveno’ekonomskih rzvoja. S toga je nadzor njihove primene imperativ

efektivnog zakonodavstva.

Komisija je u ovom prolećnom zasedanju obavila nadzor sprovoĊenja jednog zakona i u proceduri je

nadzora sprovoĊenja i drugog zakona.

Page 36: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

36

Zakona o stranim ulaganjima, br. 04/L-220 (preporuke komisije je usvojila Skupština);

Zakon o standardizaciji, br.03/L-144 (Komisija je formirala RG koja je u procesu. Nadzor

provedbe zakona, obustavila je privremeno rad da bi nastavila u septembar);

h) Parlamentarni nadzor

U funkciji nadzora vladinog rada komisija je pozvala na izveštavanje pred Komisijom razne

predstavnike resora u zavisnosti od pitanja koja su bila na dnevnom redu komisije.

U nastavku vidite listu izveštavanje ministara pred Komisijom, u predmetnom periodu:

1. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana 16.01.2015 vezano za prvo

razmatranje N/zakona, br. 05/L-06 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, br

03/L-087;

2. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana 19.01.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o reorganizaciji odreĊenih preduzeća i njihove imovine, br. 05/L-08;

3. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana 27.01.2015 o stanju u

javnim preduzećima i telekomunikaciji;

4. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci , dana, 03.02.2015 o prvom

razmatranju N/zakona, br.05/L-09 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima,

br.03/L-087;

5. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami, dana 10.02.2015 o prostoru

poslovanja biznisa i ulaganjima;

6. Izveštavanje ministra infrastrukture Lutfi Ţarku, dana, 24.02.2015 o Razvojnoj strategiji

nacionalnih i regionalnih puteva;

7. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami, dana 01.04.2015 o izveštaju

sa preporukama u vezi nadzora sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima;

8. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci dana, 28.04.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o digitalizaciji zemaljskog rdio-difuznog prenosa, br. 05/L-27;

9. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami dana, 26.05.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o patentima, br.05/L-039;

10. Izveštavanje ministarke trgovine i industrije Hykmete Bajrami dana, 02.06.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o trgovaĉkim markama, br. 05/L-040;

11. Izveštavanje ministra privrednog razvoja Blerand Stavileci ; gospodina Hanefi Muharremi

z.ministra infrastrukture; gospodina Avni Kastrati z.ministra trgovine i industrije, dana,

07.07.2015 o realizaciji preporuka iz Izveštaja o kosovskom napretku;\

12. Izveštavanje g.dina Avni Kastrati Z/ministra trgovine i industrije, 28.07.2015 o prvom

razmatranju N/zakona o geografskim pokazateljima i izvornim nazivima, br. 05/L-051;

i) Posete komisije u zemlji i u inostranstvu

Posete u zemlji

Komisija je, u periodu ovog prolećnog zasedanja 2015. godine, u cilju bliţeg sagledavanja stanja

institucija i drugih subjekata, ĉija se delatnost tiĉe delokruga Komisije, ostvarila pet poseta u zemlji , i

to:

Page 37: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

37

Dana, 9., 17., i 19. marta 2015.godine, poseta KAB-u, KPK-u, i MTI-u, u okviru nadzora

sprovoĊenja Zakona o stranim ulaganjima;

Dana, 14. 4. 2015. godine, poseta KEK-u;

Dana, 23. 6. 2015. godine, poseta udruţenjima mlekarske industrije u Prištini.

Posete u inostranstvu

Komisija je, u okviru njenih radnih akrtivnosti, ostvarila i meĊunarodnu saradnju, kroz prisustvovanje

regionalnim konferencijama i seminarima Evropskog parlamenta, te raznim drugim okruglim

stolovima, i dr. tako da je u ovom prolećnom zasedanju ostvarila i ĉetiri posete u inostranstvu :

Dana, 5. – 6. u Ankari, Evropski parlament – Velika turska skupština;

Dana, 19. -21. u Tirani, seminar WFD/NPC;

Dana, 20. -21. mart 2015.god., u Sofiju/Bugaskoj SECCP;

Dana, 06. 5. 2015.god., u Briselu – Sekretarijat energetske zajednice;

j) Individualni sastanci predsednika komisije

Komisija je radi efikasnijeg obavljanja njenih zadataka i odgovornosti, organizovala sastanke i proširila

saradnju sa svim subjektima, i to: predsednikom i predsedništvom skupštine, parlamentarnim grupama,

parlamentarnim komisijama, uredom premijera, odgovarajućim ministarstvima, ustanovama lokalne

vlasti, predstavnicima nezavisnih agencija i privrednih komora, te OEBS-om, UNDP-om i radniĉkim

sindikatima, i dr.

U toku prolećnog zasedanja, predsednik komisije je ostvario 13 sastanaka, i to:

Dana, 13. 1. 2015. godine sastanak sa GSJP;

Dana, 16. 1. 2015. godine sastanak sa GAP;

Dana, 23. 1. 2015. godine sastanak sa WFD/NPC;

Dana, 02. 2. 2015. god., sastanak sa ekspertima u vezi N/zakona o javnim preduzećima, br.

05/L- 09 NP;

Dana, 03. 02. 2015. godine, sastanak sa Švajcarskom ambasadorkom;

Dana, 03. 02. 2015. godine, sastanak sa Engleskim ambasadorom;

Dana, 10.02.2015. godine, sastanak sa predstavnicima sekretarijata energetike;

Dana, 24.02.2015. godine, sastanak sa MIM Goleš;

Dana, 12.03.2015. godine sastanak sa NVO PIPS

Dana, 18.03.2015. godine sastanak sa investitorom energetike, preduzećem “BILFINGER” iz

nemaĉke;

Dana, 28.04.2015. godine, sastanak sa NKRM;

Dana, 29.04.2015. godine, sastanak sa Turskom ambasadorkom;

Dana, 30.04.2015. godine, sastanak sa novoimenovanim Engleskim ambasadorom;

Dana, 07.07.2015. godine, sastanak sa EIC;

Dana 29.07.2015.god. susret sa institucijama istrankama o Nacrtu zakona o digitalizaciju

k) Ostale aktivnosti

Page 38: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

38

Komisija je prema predviĊenom godišnjem planu rada za ovu godinu predvidela da se sa prioritetom

tretura stvaranje povoljnijeg prostora za posovanje biznisa domaćih i stranih investitora, te stimulisanje

domate proizvodnje, stvaranje zakonske podloge i nadzora sprovoĊenja zakona.

Komisija je u tom pravcu preduzela konkretne znaĉajne korake za rešavanje tih pitanja, organizujući

jave asprave, nakon koji je saĉinila analize i donela konkretne, i to:

ii. Kontrola sprovoĊenja preporuka skupštinske komisije za istraţivanje fakturisanja potrošene

elektriĉne energjie od potrošaĉa, u periodu februar – mart 2015. godine.;

iii. Izveštavanje MTI-a o stvaranju prostora za poslovanje biznisa i podsticaju ulaganja za period

mart – april 2015. godine.;

iv. Preporuke o poslovnim sporovima i njihovom sudskom rešavanju (donete od Skupštine, dana,

25.6.2015.god.);

V. Rezime o radu komisije

Tabela A – tabelarno prikazivanje indikatora za merenje rada komisije

Br. Indikatori Rezultati

1 Broj odrţanih sednica 29

2 Broj taĉaka dnevnog reda 114

3 Broj izraĊenih zapisnika 29

4 Broj nacrti zakona koji su razmatrani i amandamentovani 5

5 Broj nacrti zakona u proceduri razmatranja u Komisiji 1

6 Broj nacrti zakona koje je Vlada povukla i nisu usvojeni u

Skupštinu

1

7 Broj zakonodavnih inicijativa 1

8 Broj formiranih radnih grupa 10

9 Broj sastanaka radnih grupa 13

10 Broj predloţenih amandmana 65

11 Broj razmatranih amandmana 2

12 Broj izraĊenih izveštaja o N/zakona 5

13 Davanje mišljenja drugim skupštinskim komisijama 1

14 Broj preporuka 37

15 Razmatranje godišnjih izveštaja izvestilaĉkih institucija 4

16 Razmatranje zajteva javnih i privatnih institucija 10

17 Broj donešenih odluka komisije 10

18 Posete ostavrene u inostranstvu 4

19 Posete ostavrene u zemlji 5

20 Javne rasprave/saslušanja 3

21 Kontrola sprovoĊenja zakona 1

22 Radionice/Workshopovi 2

Page 39: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

39

10. KOMISIJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SREDINU I PROSTORNO

PLANIRANJE

a. Sastanci Komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ţivotnu sredinu i prostorno planiranje, tokom prolećne sesije, je

odrţala 20 redovna sastanka. Na sastancima Komisije su pozvani Ministri relevantnih sektora u

oblasti poljoprivrede i ţivotne sredine i rukovodioci relevantnih agencija i odeljenja, kao i rukovodioci

nezavisnih agencija.

Ministar poljoprivrede g Memli Krasnići,je prezentirao na dva sastanka Komisije 2. februara 2015, u

kojem je govorio o planovima i prioritetima Ministarstva za 2015. i 14. jula 2015. godine, za grantove i

subvencije u poljoprivredi.

Ministar MSPP g. Ferid Agani, takoĊe prezentirao na dva sastanka Komisije. 2. februara 2015.

godine, gde se diskutovalo o planovima i prioritetima Ministarstva za 2015. i 29. aprila 2015. godine,

za probleme stanja i zagaĊenja ţivotne sredine u zonama u kojima posluju najveći zagaĊivaĉi.

Direktor kancelarije regulatora za vodosnabdevanje i kanalizaciju, g-din Raif Preteni o vaţnosti izrade

Zakona o regulisanju vodnih usluga (na sastanku odrţanom 26. januara, 2015).

Naĉelnik Agencije šumarstva Kosova, g. Ahmet Zejnullahu, izvestio je o stanju šuma (na sastanku

odrţanom 27. maja, 2015).

Direktor Agencije za upravljanje memorijalnim kompleksima Kosova, g. Idriz Blakaj, je predstavio

godišnji izveštaj Agencije i stanje na memorijalnih kompleksa na Kosovu (na sastanku odrţanom 13.

maja, 2015).

Rukovodioci agencije za hranu i veterinu Kosova ,. Naser Krasnići, zamenik naĉelnika, u pogledu

kvaliteta uvezene pšenice (na sastanku odrţanom 25. februara 2015).

Udruţenje Mleĉnih procesora, gospodin Ramadan Memaj, predsednik, o problemima

poljoprivrednika proizvoĊaĉa i preraĊivaĉa mleka (na sastanku odrţanom 27. maja, 2015).

Radne grupe Komisije

Tokom ove sesije Komisija je formirala šest radnih grupa, koje su odrţale 13 sastanaka i poseta na

terenu.

Radna grupa za izradu Zakona o regulisanju usluga voda;

Radna grupa za praćenje kvaliteta uvezene pšenice;

Radna grupa za izmenu Zakona o proglašenju Memorijalnog kompleksa "Adem Jashari" u Prekazu,

od posebnog nacionalnog interesa;

Radna grupa za praćenje zagaĊenja ţivotne sredine od velikih operatera: Feronikel, KEK, i Trepĉa

Sharrcem;

Radna grupa za praćenje sprovoĊenja Zakona br 03 / L-029 za poljoprivrednu inspekciju;

Radna grupa za razmatranje Nacrt zakona o regulisanju usluga vodama.

b. Pregled Nacrta

Zakonodavna inicijativa Komisije za izradu Zakona o regulisanju usluga vode, je podrţan na sjednici

odrţanoj 26. februara 2015. godine, uz odobrenje plana komisije za 2015, koji je prvobitno bio odreĊen

za aktivnosti Nacrtu pruţalaca usluga Voda, otpadne vode . Komisija je nacrt završila 27. marta 2015.

godine, dok je Predsedništvo Skupštine 14. aprila 2015. poslao nacrt za mišljenje Vlade. Pošto Vlada

nije dao svoje mišljenje o tome, nacrt je podeljen poslanicima 8. juna 2015. godine, dok je 2. jula 2015.

godine usvojen na prvom ĉitanju na sjednici Skupštine.

Nacrt je sada u radnoj grupi Komisije, koja razmatra.

C. Pregled godišnjih izvještaja o radu institucija izvještavanja

godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje memorijalnog kompleksa Kosova za 2014. Komisija

je u svom sastanku odrţanom 13. maja 2015. godine, predloţila usvajanje ovog izveštaja sednice.

Page 40: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

40

Izveštaj je raspravljen i odobren 21. maja 2015 godine, na sednici Skupštine.

Godišnji izvještaj Regulatora za vodu i kanalizaciju, do 2014. Komisija u svom sastanku odrţanom

13. maja 2015. godine, bio je na dnevnom redu ovaj izveštaj, meĊutim, nije se ratifikovala zbog

odsustva direktora, ĉiji mandat je istekao 16. aprila 2015. godine.

Nadzor sprovoĎenja zakona

Praćenje kvaliteta uvezene pšenice. Komisija je u svom sastanku odrţanom 10. februara 2015. godine,

pokrenula nadzor ovog pitanja i formirao radnu grupu koja se sastoji od: Salih Salihu, predsedavajuci i

ĉlanovi: Adem Salihu, Lahi Brahimaj, Šaip Muja i Haxhi Shala. Radna grupa, nakon odrţavanja

nekoliko sastanaka i poseta terenu zakljuĉila je svoj izveštaj sa preporukama, koji je raspravljen i

odobren na sastanku Komisije odrţanoj 19. maja 2015. godine, a izveštaj sa preporukama je usvojen na

sednici skupštine 4. juna, 2015 g.

monitorisanje zagaĊenja ţivotne sredine od velikih operatera kao što su : Feronikel, KEK-a, Trepĉa i

Sharrcem. Komisija je u svom sastanku odrţanom 19. maja, 2015 formirala Radnu grupu : Šaip Muja,

predsedavajući i ĉlanovi: Lahi Brahimaj, Emilija Redţepi i Salih Salihu. Radna grupa je odrţala dva

sastanka, pripremila upitnike za MSPP i za spomenute operatore. Nakon prijema odgovora na ove

upitnike, radna grupa je zakazala posete.

nadzor sprovoĊenja Zakona br 03 / L-029 za Inspektorat za poljoprivredu. Komisija je u svom

sastanku odrţanom 29. juna, 2015 formirala Radnu grupu u sledećem sastavu: Salih Salihu,

predsedavajući, Lahi Brahimaj, Adem Salihu i Haxhi Shala, ĉlanovi. Radna grupa je odrţala sastanak i

pripremila akcioni plan za nadzor i izradio upitnik za nadzor sprovoĊenja ovog zakona u MPRS.

E. Posete Komisije unutar Kosova

U okviru inicijative o izmenama i dopunama Zakona o proglašenju Memorijalnog kompleksa "Adem

Jashari" u Prekaze posebnog nacionalnog interesa, radna grupa je sprovela radnu posetu Prekazu, gde

su se sastali sa predstavnicima porodice Jašari, g. Murat Jašari.

Komisija u vezi nadzora u vezi pitanja uvozene pšenice, vršila je neke posete i to :

2. marta 2015, poseta Carine Kosova u Prištini. gde Komisija je odrţala sastanak sa Direktorom

carina i osobljem ;

9. marta 2015. godine, poseta Agencije za hranu i veterinu, gde je radna grupa doĉekan i upoznat od

strane izvršnog direktora Agencije, g.Valdet Gjinovci i osoblja sektora Agencije;

11. marta 2015. godine, poseta Instituta Poljoprivrede Kosova u Peći, gde se sastao sa direktorom

Instituta g. Fehmi Geci sa saradnicima;

18. marta 2015. godine, posećena M silos u selu Zrze Orahovcu, gde je odrţan sastanak sa

menadţmentom kompanije.

f. Pojedinačni sastanci Predsednika i drugih članova komisije

Predsjednik Komisije, u okviru saradnje sa saradnicima, sastao se sa Ambasadorkom Švajcarske na

Kosovu, g-Ċa Kristina Marti, koja se ispitala o mogućnostima saradnje sa Komisijom i podrškom za

sektoru voda. TakoĊe se sastao i upoznao neke lokalne i meĊunarodne nevladine organizacije:

Regionalni centar za ţivotnu sredinu na Kosovu (REC) za moguću podršku u sprovoĊenju plana rada

Komisije za ţivotnu sredinu, i DFD elektronski, za mogućnost podrške i nadzor zakona , sa Cnvp

(Upravljanje prirodnim resursima), meĊunarodne organizacije. Ĉlanovi komisije su se sastali sa dva

profesora iz Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava (Minesote), gde su razgovarali o savetodavnim uslugama u

poljoprivredi.

Page 41: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

41

I. Rezime

Tabela A – Tabelarni pregled rada komisije

Br. Indikatori Rezultati

1 Broj sastanaka 20

2 Broj taĉaka dnevnih redova 76

3 Zapisnici 19

4 Raspravljeni n/z 1

5 Broj radnih grupa 6

6 Broj sastanaka radnih grupa 13

7 Broj predloţenih amandmana -

8 Broj raspravljenih amandmana -

9 Broj izveštaja za n/z -

10 Davanje mišljenja drugim komisijama -

11 Rasprava izveštaja od izveštajnih institucija 1

12 Rasprava zahteva javnih i privatnih institucija -

13 Broj odluka komisije 5

14 Posete van Kosova -

15 Posete komisije na Kosovu 5

16 Javne debate -

17 Monitorisanje zakona 1

18 Izveštavanje ministara u komisiji (ministar sredine... i ministar

poljoprivrede..., 2 puta)

4

19 Direktor Agencije o memorijalnim kompleksima Kosova 1

20 Direktor Regulativne kancelarije za vodu i kanalizaciju 1

21 Naĉelnik Agencije Kosova o šumama 1

22 Direktor agencije hrane i za veterinu 1

23 Konkurs za izbor predsedavajuĉeg rasprave komisije sa Kancel.

regulatora za vodu i kanalizaciju

1

Page 42: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

42

11. KOMISIJA ZA Nadzor KOSOVSKE AGENCIJE ZA INTELIGENCIJU

b. Sednice komisije

Prva konstitutivna sednica komisije je odrţana 26. decembra 2014. godine. Komisija je nastavila sa

realizacijom i odrţavanjem redovnih sednica u skladu sa planom rada za 2015. godinu i na osnovu

pitanja koja se povezuju direktno sa delokrugom komisije sprovodeći uvek predviĊene procedure

Zakonom o KAI i Poslovnikom . Od poĉetka prolećne sesije do danas komisija je odrţala 12 redovnih

sednica.

c. Razmatranje nacrta zakona

U toku ove sesije, komisija u svojstvo glavne komisije nije imala u proceduri razmatranja i

amandmandovanja nekog nacrta zakona.

U svojstvu funkcionalne komisije, komisija, na osnovu odredbe ĉlana 62.2 Poslovnika Skupštine

izvršila je izmenu i dopunu jednog podzakonskog akta Pravilnika o svom radu.

d. Razmatranje godišnjih izveštaja o radu institucija

Tokom ove prolećne sesije, komisija nije razmatrala nijedan godišnji izveštaj o radu institucije koju

nadzira, izuzev usmenih izveštavanja upravnog osoblja Agencije, na osnovu specifiĉnog zahteva koji se

utvrĊuje ĉlanom 5.7 (XIV), ĉlan 8.6 i ĉlan 37.5 koji se nadovezuje sa nekim aktivnosti KAI:

Uopšte, izveštavanja ove prirode/ usmeno izveštavanje upravnog osoblja KAI tokom ove sesije su bili

3. Izveštavanje zam. direktora KAI (06.02.2015) i dva izveštavanja direktora KAI (03.03.2015 i

08.06.2015).

TakoĊe treba napomenuti da izveštavanje generalnog inspektora KAI o inspekciji i reviziji ove

institucije koja je zakazana za 30. jun , 2015 , odloţen je na neodreĊeno danas zbog nedostatka

kvoruma na sednici komisije .

e. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Tokom ovog perioda komisija nije imala na razmatranje zahteve bilo koje javne ili privatne ustanove.

f. Odrţavanje jave rasprave

Komisija tokom ovog perioda nije organizovala ili realizovanu neku javnu raspravu

g. Nadgledanje sprovoĎenja zakona

Komisija tokom ove sesije u svom planu rada je imala odreĊeno nadzor nad sprovoĊenjem Zakona br

03 / L - 178 o klasifikaciji informacija i verifikaciji bezbednosti , ali na sednici komisije od 12 maja

2015 , proces praćenja realizacije odloţen je za jesenje zasedanje .

h. Posete komisije unutar i u inostranstvu

U zemlji komisija realizovala sledeće posete:

Zvaniĉna poseta u centralno sedište KAI, 23. mart 2015. godine;

Zvaniĉna poseta Regionalnoj direkciji KAI u Gnjilane, 15 april 2015. godine;

Zvaniĉna poseta Regionalnoj direkciji KAI u Peĉi , 27 maj 2015. godine;

Page 43: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

43

U inostranstvu , Komisija, odnosno broj ĉlanova komisije su sproveli studijsko putovanje sa temom : "

upravljanja i odgovornosti u sektoru bezbednosti ".

Studijska poseta je realizovana u Zagrebu, Hrvatska, od 5-8 jula 2015.

i. Doček stranih parlamentarnih delegacija (homolognih)

Tokom ovog perioda Komisija nije bila domaćin nijedne strane parlamentarne delegacije u svojstvu

homologne .

Pojedinačni sastanci predsednika i drugih članova komisije

Pojedinaĉni sastanci predsednika i drugih ĉlanova komisije tokom prolećnog zasedanja nije bio , osim

zajedniĉke senice Komisije sa predstavnicima Ţenevskog centra za demokratsku kontrolu oruţanih

snaga - DCAF , realizovan 3. februara 2015. godine .

V. Rezime rada komisije

Tabela A –tabelarno sagledavanje merljivih indikatora o radu komisije

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj odrţanih sednica 12

2 Broj dnevnih taĉki 44

3 Saĉinjeni zapisnici 10

4 Razmatrani nacrti zakona /

5 Broj formiranih radnih grupa 1

6 Broj sednica radnih grupa 3

7 Broj predloţenih amandmana /

8 Broj razmatranih amandmana /

9 Broj saĉinjenih izveštaja za nacrt zakone /

10 Davanje mišljenja drugim komisijama /

11 Razmatranje godišnjih izveštaja izveštajnih institucija /

12 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija /

13 Broj odluka donošene od strane komisije 4

14 Realizovane posete u inostranstvu 1

15 Realizovane posete u zemlji 3

16 Javne rasprave /

17 Monitorisanje zakona /

18 Izveštavanje Direktora i Zamenikdirektora KOA 3

Page 44: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

44

12. KOMISIJA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, BEZBEDNOST I NADZOR

KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI

a. Sednice Komisije

Komisija realizovala je ukupno dvadeset (20) redovnih sednica. Svoju prvu sednicu je održala

23.12.2014. godine, što je prva aktivnost i poĉetak funkcionisanja kao Funkcionalna komisija Skupštine

Kosova za ovaj saziv. Tokom svog rada, Komisija je sprovela predviĊene procedure Poslovnikom

Skupštine. Na sednicama Komisije, na zahtev iste, uĉestvovali su predstavnici ministarstava, (ministri,

zamenici ministara), kao i predstavnici drugih organizacija.

Sednice Komisije su bile javne, osim kada je Komisija odluĉila drugaĉije i nadgledale su se od strane

predstavnika vladinih i nevladinih domaćih i meĊunarodnih organizacija. Rad Komisije su pratili

predstavnici OEBS-a, NDI-a, KDI –a, DCAF-a, EULEX- a i KCSS-a. TakoĊe, rad Komisije je

zauzelo dovoljno prostora i u štampanim i elektronskim medijama.

U obavljanju rada Komisija je podrţana od strane partnera, koji su organizovali okrugle stolove koji

su podrţali rad Komisije. Komisija u ovom periodu podrţana je okruglim stolom od strane OEBS-a i

DCAF-a:

1. Okrugli sto sa OEBS-om o razmatranju godišnjeg plana rada i planiranja aktivnosti, 27.

januara 2015. godine, Peć.

2. Okrugli sto sa DCAF o pitanjima i izazovima u polaganju računa obaveštajnih sluţbi u

demokratskim društvima—Klasifikacija informacija i verifikacija bezbednosti.”, 01. april

2015. godine, Priština

Uzimajući u obzir aktivnosti razvijene tokom ovog perioda, Komisija je uspela u najvećoj meri da

ispuni Plan rada za prvih šest meseci 2015. godine.

b. Razmatranje nacrta zakona

1. Razmatranje nacrta zakona u svojstvu Funkcionalne komisije

Komisija tokom prolećnog zasedanja razmotrila je ĉetiri (4) nacrta zakona. Do sada Skupština je

usvojila samo tri (3);

1. Nacrt zakona br. 05/L-02 o zabrani udruţivanja u oruţanim sukobima van teritorije zemlje i tri (3)

nacrta zakona su u proceduri, završni izveštaj je izraĊen za sledeća tri nacrta zakona:

2. Nacrt zakona br. 05/L-22 o oruţju;

3. Nacrt zakona br. 05/L-17 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-246 o opremanju oruţjem, municijom i

odgovarajućom opremom bezbednosti za Ovlašćene drţavne institucije za bezbednost;

4. Nacrt zakona br. 05/L-15 o liĉnoj karti

c. Razmatranje godišnjih izveštaja o radu izveštavajućih institucija.

Komisija na osnovu svog delokruga tokom ovog Saziva, razmotrila je i godišnje izveštaje

odgovarajućih ministarstava i nezavisnih agencija osnovane od strane Skupštine. Komisija u vezi ovih

izveštaja izradila je Izveštaj sa preporukama, koji su bili tema diskusije na plenarnoj sednici Skupštine

Kosova.

Tokom ovog perioda, Komisija je razmotrila sledeće izveštaje:

Godišnji izveštaj Ministarstva bezbednostnih snaga Kosova za 2014. godinu;

Page 45: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

45

Godišnji izveštaj Agencije za zaštitu liĉnih podataka za 2014. godinu;

Izveštaj Policijskog inspektorata Kosova za 2014. godinu;

U Komisiji za ovaj period su izveštavali:

Ministar za unutrašnje poslove na dve (2) sednice;

Generalni direktor Kosovske policije na tri (3) sednice;

Ministar bezbednosnih snaga Kosova na jednoj (1) sednici;

Komandant bezbednosnih snaga Kosova na tri (3) sednice;

Naĉelnik Policijskog inspektorata Kosova na jednoj (1) sednici.

Komandant Kosovske snage bezbednosti na tri (3) sastanka;

Naĉelnik Policijskog inspektorata Kosova na jednom (1) sastanku;

Glavni drţavni nadzornik iz Agencije za zaštitu liĉnih podataka na jednom (1) sastanku.

a. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija

Komisija, tokom ovog perioda, je razmatrala zahtev Jedinica vatrogasaca-spasilaca, iz svih opština

Kosova, u vezi uslova u radu i pozvala na izveštavanje odgovorne institucije.

b. Odrţavanje javnih debata

Komisija, tokom ovog perioda, je realizovala dve (2) javne debate: 21. aprila 2015., javna debata o

nadgledanju sprovoĊenja Zakona br. 04/L-076 o policiji Kosova, gde su bili pozvani ukljuĉeni akteri i

predstavnici civilnog društva i 2. februara 2015., javna debata sa Ministrom Ministarstva za unutrašnje

poslove.

c. Nadgledanje sprovoĊenja zakona

Komisija, tokom ovog perioda, je poĉela nadzor Zakona br. 04/L-076 o policiji Kosova, koji je u

proceduri.

d. Posete Komisije unutar i u inostranstvu

Radna poseta u Komandi brigade za brzo reagovanje KSB-i, 10. marta 2015., u Istogu.

Poseta Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost, 30. juna.

Poseta Komandi za obuku i doktrinu KSB, 29. juna.

Poseta predsednika Komisije Turskoj i uĉestvovanje na sastanku Opšteg odbora za pravdu, unutrašnje

poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistoĉnoj Evropi

(SEECP) , 08-10. februara 2015.

Uĉestvovanje predsednika Komisije u studijskoj poseti Sloveniji sa temom „Pristup informacijama od

javnog znaĉaja i zaštitu podataka o liĉnosti“, 12-15. aprila 2015.

Studijska poseta Hrvatskoj, 5-8. jula 2015., sa temom „Upravljanje i odgovornost sektora bezbednosti“.

e. Doĉek stranih parlamentarnih delegacija

Komisija se sastala 23. juna 2015. sa g-dinom dr. Hans-Peter Bartelsm, komisionerom Nemaĉkog

parlamenta oruţanih snaga.

Page 46: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

46

f. Individualni sastanci predsednika i ostalih ĉlanova Komisije

Sastanak predsednika Komisije sa predstavnikom ambasade SAD-a, 23. januara 2015.;

Sastanak predsednika me predstavnicima Vatrogasne brigade Priština i sa Sindikatom

vatrogasaca Kosova, 26. Januara 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima DCAF ( Democrat Control of Armed Forces – Geneva

), 26. januara 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima Koledţa ISPE, 20. januar 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima OEBS – Kosovo, 16. Januara 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima KDI (Kosova Democratic Institute), 24. decembra

2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima DCAF ( Democrat Control of Armed Forces – Geneva

), 3. februara 2015.;

Sastanak predsednika sa direktorom Savetodavne ekipe NATO u MKSB-i, 12 . februara 2015.;

Sastanak predsednika sa meĊunarodnim studentima, 16. februara 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima ambasade SAD-a, 22. februara 2105.;

Sastanak predsednika sa ambasadorkom Švajcarske, 27. ferbruara 2015.;

Sastanak predsednika sa ambasadorkom Turske, 11. marta 2015.;

Sastanak predsednika sa predstavnicima OEBS – Kosovo, 27. februara 2015.;

Sastanak predsednika sa ambasadorkom Švajcarske na Kosovu, 27. Februara 2015.

VI. Izveštaj rada Komisije

Tabela A – Pregled u tabelarnoj formi i indikatori merenja rada Komisije

Br.

Indikatori

Rezultat

1 Broj odrţanih sastanaka 20

2 Broj taĉaka dnevnog reda 84

3 Pripremljeni zapisnici 20

4 Razmatrani nacrti zakona 4

5 Broj formiranih radnih grupa 5

6 Broj sastanaka radnih grupa 15

7 Broj predloţenih amandmana 74

8 Broj razmatranih amandmana 85

9 Broj pripremljenih izveštaja o nacrtima zakona 4

10 Davanje mišljenja ostalim komisijama /

11 Razmatranje godišnjih izveštaja podnetih od izveštavajućih

institucija

3

12 Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 1

13 Broj odluka donetih od Komisije 7

14 Realizovane posete u inostranstvu 3

15 Realizovane posete u zemlji 6

16 Javne debate 2

17 Nadgledanje zakona 1

18 Radionice 2

Page 47: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

47

13. KOMISIJA ZA KONTROLU JAVNIH FINANSIJA

a) Sednice komisije

Komisija je u toku proleĉnog zasedanja V. Saziva odrţala ukupno 12 redovnih sednica. Prva sednica

Komisije u V.sazivu odrţanaje 24.12.2014.god. , a poslednja sednica ovog saziva odrţana je 21.jula

2015.god.

Veĉini sednica Komisije na poziv Komisije, prisustvovali su i predstavnici KGR-a, ministarstava

(ministri i njihovi zamenici) kao i predstavnici drugih organizacija.

Sednice komisije bile su javne, sem u sluĉaju kada je komisija odluĉila drugaćije, a pratili su ih

predstavnici Vladih i nevladinih,domaćih i meĊunarodnih organizacija. Rad komisije su pratili i

predstavnici OEBS-a, KDI, GLPS-a te druge organizacije i asociacije. Rad komisije je takoĊe bio

prikazan u dovoljnoj meri i u elektronskim i pisanim medijima.

b) Razmatranje izveštaja revizije budţetskih organizacija

U toku perioda januar – juli 2015. Godine, Kancelarija generalnog revizora je Skupštini

dostavila svekupno 97 izveštaja, od kojih 38 su revizije opštinama.

Na osnovu Poslovnika Skupštine Kosova, Komisija za nadzor javnih financija, razmatrala je izveštaj

revizije u budţetskim organizacijama kao u nastavku:

1. Godišnji izvještaj revizije za 2013. godinu,

2. Izvještaj revizije sistemima nabavke u sektoru zdravstva,

3. Izvještaj revizije performanse aktivnosti saobraćajne policije i bezbednosti u putnom

saobraćaju,

4. Izvještaj revizije KGR-a za 2014. godinu,

5. Izvještaj revizije Vlade Republike Kosova za funkcionisanje sistema unutrašnje nadzora javnih

financija u javnom sektoru Kosova za 2014. godinu,

6. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Nezavisne komisije za medije za 2014. Godine,

7. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva za evropske integracije za 2014.

godinu,

8. Izvještaj revizije performancije odrţavanja i opravke sluţbenih vozila,

9. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva javne administracije za 2014.

godinu,

10. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Kosovskih carina za 2014. Godinu,

11. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Poreske administracije Kosova za 2014.

Godine,

12. Izvještaj revizije godišnjih finansijskih pregleda Sudskog saveta Kosova za 2014. Godine.

c) Preporuke Komisije za budţetske organizacije

Komisija za nadzor javnih financija u toku prolećne sesije V saziva je donela sledeće preporuke za

budţetske organizacije:

Page 48: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

48

1. Preporuka za izbor kompanije za reviziju godišnjih finansijskih pregleda Kancealrije

geneeralnog revizora Kosova za 2014. Godine,

2. Preporuka u vezi razmatranja Zahteva Centralne banke Republike Kosvoa za odobravanje

spoljnog revizora za reviziju CBK-a za period 2014 – 2016.

3. Preporuka za izveštaj revizije sistema nabavki u zdravstvenom sektoru,

4. Preporuka za Kancelariju generalnog revizora,

5. Preporuka o godišnjim izveštaju revizije za 2013. Godine,

6. Preporuka o Odluci – predlogu g-Ċe Atifete Jahjaga, predsednice Republike Kosova o

Predsedavajućeg kancelarije Generalnog revizora,

7. Preporuka u vezi godišnjeg izveštaja Vlade Republike Kosova o funkcionisanju sistema

unutrašnje nadzora javnih financija Kosova za 2014. Godine.

d) Odrţavanje javnih rasprava

Komisija za nadzor javnih financija u toku prolećne sesije V saziva je odrţala dve javne rasprave:

1. Javna rasprava Komisije za nadzor javnih financija i Komisije za zdravstvo... sa Ministrom

zdravstva u vezi izveštaja revizije sistema nabavki u sektoru zdravstva.

2. Javna rasprava sa ministrom financija, g-dinom , Avdullah Hoti, i ministrom javne

administracije, g-dinom Mahir Yakcilar, u vezi godišnjeg izveštaja revizije za 2013. godinu.

e) Posete Komisije unutar i van zemlje

Tokom prolećnog zasedanja V Saziva, predsednuk Komisije je imao posetu u inostranstvu :

1. Konferencija zemalja Zapadnog Balkana, sa temom:" Parlamenti i budţetsko finansijsko

nadzor na Zapadnom Balkanu", odrţana u Tirani od 19. do 22. februara 2015. godine.

f) Prijem stranih parlamentarnih delegacija ( homolognih)

Tokom prolećnog zasedanja V Saziva, Komisija za nadzor javnih finansija, 23.01.2015.

godine, odrţala je sastanak sa delegacijom Bundestaga Nemaĉke, kojoj je predsedavala g-Ċa Bettina

Hagedorn, poslanica i predsednica Parlamentarne komisije za revoziju u Nemaĉkom parlamentu.

g) Individualni susreti predsednika i drugih članova Komisije

Komisija za nadzor javnih finansija tokom prolećog zasedanja V Saziva, odrţala je niz drugih susreta

u okviru rada Komisije:

21.01.2015. godine, Okrugli sto " Budţetska transparentnost na Kosovu ", organizovana od

strane GIZ-a.

23. 01.2015. godine, susret predsednika Komisije sa predstavnicima West Minister

Fundacion for Democracy.

03.02.2015. godine, susret predsednika Komisije sa predsednicima tri ostalih komisija

Skupštine, g-dinom Naser Osmani, g-Ċom Teuta Sahatciu i g-dinom Muhamet Mustafa.

12.02.2015. godine, susret sa predstavnicima OECD/SIGMA.

13.02.2015. godine, susret predsednika sa Ambasadorkom Švakcarske, g-Ċom Krystyna

Marty Lang.

25.02.2015. godine, organizovana radionica od strane KGR, za komisiju sa g-dinom Ian Rogers,

predstavnik Drţavne kancelarije za reviziju Velike Britanije.

Page 49: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

49

03. 03.2015. godine, organizovana radionica od strane OEBS-a, tema: " Prezentacija nalaza sa

monitorisanja rada KNJF od strane OEBS-a ".

26. 03.2015. godine, organizovana radionica od strane GIZ-a, tema: " Radionica u misiji

procene u okviru evaluacije projekta GIZ-a ".

19.05.2015. godine, okrugli sto organizovan od strane GIZ-a, tema: " Reforma javnih finansija,

stvaranje sistema izvestilaca o radu komisija ".

05.06.2015. godine, zamenik predsednika Komisije je uĉestvovao na Završnoj konferenciji

projekta bratimljenja u KGR.

09.06.2015. godine, zamenik predsednika se susreo sa ekipom PEFA.

09-10.07.2015. godine, zamenik predsednika je uĉestvovao na Sedmogodišnjoj konferenciji

KGR.

24.06.2015. godine, zamenik predsednika je uĉestvovao na Konferenciji Skupštine i Vlade

Kosova, tema: " popunjavanje slobodnih mesta u Bordovima Nezavisnih institucija i agencija ".

Komisija pred svih svojih redovnih sednica, odrţava pripremne susrete sa

predstavnicima KGR.

IV. Rezime rada Komisije

Tabela A – Pregled u tabelarnoj formi indikatora za merenje rada Komisije.

Br. Indikatori Rezultati

1. Broj odrţanih sednica 12

2. Broj taĉaka dnevnog reda 56

3. IzraĊeni nacrti zakona 11

4. Razmotreni nacrti zakona /

5. Broj formiranih radnih grupa /

6. Broj sednica radnih grupa /

7. Broj predloţenih amandmana /

8. Broj razmotrenih amandmana /

9. Broj pripremljenih izveštaja o nacrtima zakona /

10. Davanje mišljenja drugim komisijama /

11. Razmatranje godišnjih izveštaja izveštajnih

institucija

/

12. Razmatranje zahteva javnih i privatnih institucija 1

13. Broj odluka koje je donela Komisija /

14. Realizovane posete u inostranstvu 1

15. Realizovane posete u zemlji /

16. Javne rasprave 2

17. Izveštaji revizije 13

18. Preporuke Komisije 7

Page 50: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

50

14. KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA , RANOPRAVNOST POLOVA, NEPRONALAŢENA

LICA I PETICIJE

a) Sastanci Komisije

Komisija je, realizovala ukupno 21. redovno sastanaka. Sastanci su odrţani po planu rada,

dobro organizovani i imali demokratski tok rada.

Sastanci su procesirani u skladu sa Poslovnikom Skupštine, i sadrţali su 50. taĉaka dnevnog

reda.

Na sastancima Komisije pozvani su, i uĉestvovali, predstavnici Vlade, odnosno dotiĉnih

ministarstva i predstavnici drugih relevantnih institucija, radi realizacije sadrţaja plana rada i

agende sastanka Komisije.

Na sastanku Komisije, po pozivu, uĉestvovao je i Narodni advokat.

Sastanci komisije su bili otvoreni za javnost, i praćeni od strane predstavnika vladinih i

nevladinih organizacija, domaćih i meĊunarodnih organizacija.

Rad Komisije su pratile pisani i elektronski mediji.

b) Razmatranje nacrta zakona

Razmatranje nacrta zakona u svojstvu funkcionalne komisije

Komisija je u toku prolećne sesije 2015. god. Razmatrala sledeće N/Z :

1. Nacrt zakona br. 05/L-019 o Narodnom advokatu,

2. Nacrt zakona br. 05/L-020 ravnopravnosti polova.

3. Nacrt zakona br. . 05/L-021 o zaštiti od diskriminacije

c) Razmatranje izveštaja izvestilačkih institucija

Komisija, na osnovu svog delokruga rada, tokom godine je razmotrila izveštaje sledećih

institucija:

1. Godišnji izveštaj rada institucije Narodnog advokata za 2014. god.

Komisija ceni da izveštaj INA je sadrţajan i sve obuhvatan. Glavni izazov INA-e je stepen

nezadovoljstva u vezi sprovoĊenja preporuka.

O funkcionalizaciji preporuka IAP-a, Komisija će organizovati proširenu sednicu sa odgovornim

subjektima za sprovoĊenje preporuka.

Godišnji izveštaj rada institucije Narodnog advokata za 2014. god. je razmatran i usvojen u Skupštinu.

1. Izveštaj Agencije za ravnopravnost polova

Agencija nije institucija koja podnese izveštaj Skupštini, ali je Komisija razmatrala Izveštaj kao bi se

upoznala sa rezultatima i izazovima u toj oblasti da bi orijentisala svoje dalje aktivnosti . Na toj

Page 51: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

51

osnovi, Komisija je zakljuĉila da u septembru organizira okrugli stol za ravnopravnost polova sa svim

relevantnim subjektima .

a. Razmatranje peticija

U ovom periodu, komisija je razmatrala šest (6) peticija, od kojih su tri bile individualne i tri grupne.

Dve peticije su dostavljene Plenarnoj sednici za usvajanje preporuka.

Komisija je za svaku peticiju formirala radnu grupu i razmatrala peticiju sa aspekta nadleţnosti i i

aktivnosti koje se trebaju preduzeti od strane Komisije.

e) Javne rasprave

Komisija je, tokom prolećne sesije 2015. godine, nije realizovala nijednu javnu raspravu i ako je bilo

planom predviĊeno, zbog ĉinjenice da su N/Z usvojeni ubrzanom procedurom.

f) Nadzor sprovođenja zakona

Komisija je izvršila nadzor sprovoĊenja zakona shodno planu rada za 2015. God.

Zakon br. 04/L-092 o slepim licima.

Komisija je preduzela sve proceduralne postupke za nadzor sprovoĊenja zakona u skladu sa

Poslovnikom. Formirana je radna grupa, traţena su sva podzakonska akta od dotiĉnih ministarstava i

realizovane su posete monitorisanja na terenu. Izveštaj radne grupe je izraĊen kao nacrt i u toku je

njegova dorada. Još uvek nije usvojen u Komisiju .

b. Aktivnosti u vezi Institucije Narodnog advokata

1. Razmatranje tokova za zaštitu i promovisanje ljudskih prava

Komisija je na posebnoj sednici razmatrala aktuelne tokove za zaštitu i promovisanje ljudskih prava

na Kosovu.

2. Odvijanje procedura za regrutovanje kandidata za Narodnog advokata

Komisija je odvila procedure za regrutovanje kandidata za Narodnog advokata shodno Zakonu i

Poslovniku, dva puta za redom, odnosno do izbora Narodnog advokata.

Panel za regrutovanje kandidata za Narodnog advokata je odrţao ĉetiri susreta i dve seanse

intervjuisanja konkurenata za Narodnog advokata

c. Aktivnosti za donošenje Uputstva za peticije

Komisija je u pripremi Uputstva i dotiĉnih obrazaca za podnošenje peticije i naĉin njihovog

procesiranja u Komisiju i u Skupštinu.

Komisija je odrţala dve posebne radionice, u Rugovu i u Đakovici, za donošenje istih.

d. Posete Komisije u zemlji i inostranstvu

Posete u zemlji:

Page 52: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

52

i ) Posete Komisije, u zemlji i inostranstvu

Posete u zemlji

1. Ministarstvo za rad i socijalno staranje

2. Udruţenje slepih Kosova.

3. Ministarstvo zdravstva

4. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije.

5. Ministarstvo infrastrukture

6. Ministarstvo financija

7. Udruţenje slepih Gnjilane

8. Udruţenje slepih Peć

9. Specijalnu školu slepih, Peć

10. S.O. Peć

11. Jedinicu za ljudska prava i komitet za zajednice u Đakovicu.

Posete u inostranstvu

Komisija u ovom periodu nije realizovala nijednu posetu u inostranstvu.

a. Individualni susreti Predsednice i članova Komisije

1. Susret Predsednice Komisije sa predstavnicima Švajcarske ambasade u kancelariji Predsednice

Komisije, 03.03.2015.

2. Susret Predsednice Komisije sa šefom UNICEF-a na Kosovu, u kancelariji Predsednice

Komisije, 10.03. 2015.

3. Komisija je uĉestvovala u okruglom stolu organizovanog od UNICEF-a, u vezi

predstavljanja stanja stanovništva Kosova, hotel AFA, Priština, 31.03.2015.

4. Susret Predsednice Komisije sa predstavnicima MNCK, u kancelariji Predsednice Komisije,

07. 04. 2015.

5. Susret sa predstavnicima udruţenja porodica nepronalaţenih i institucija i organizacija

angaţovanih za rasvetljavanju sudbine nepronalaţenih, Mexhide Mjaku-Topalli, ĉlan Komisije,

hotel Sirius-Priština , 21.04. 2015.

6. Takim Komisije sa šefom Misije OEBS-a na Kosovu, zgrada Skupštine, 13.05.2015.

7. Uĉešće na sednici Vladine komisije za nepronalaţena lica, Mutaher Haskuka- ĉlan, 08.06.2015.

8. Uĉešće Komisije na konferenciju organizovanu od KOMF, Rings- Priština , 24.06.2015,

9. Susret radne grupe za razmatranje Peticije o Mr. Ukshin Hoti sa Vladinom komisijom za

nepronalaţena lica u vladinoj kancelariji 20.02.2015.

10. Susret sa Ministarstvom za Evropske integracije, (DPSA), Mexhide Mjaku-Topalli, ĉlan ,

06.07 2015.

11. Susret sa Ministarstvom za Evropske integracije, (DPSA), Salihe Mustafa, potpredsednica

Komisije, 08.07.2015.

12. Susret sa Ministarstvom za Evropske integracije, (DPSA), Lirije Kajtazi, predsednica

Komisije, 14.07.2015.

13. Uĉešće na sednici Vladine komisije za nepronalaţena lica, Mutaher Haskuka- ĉlan.

14. Susret sa zvaniĉnicima Agencije za ravnopravnost polova, Lirije Kajtazi-predsednica

Page 53: IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE

53

Komisije, 29.04.2015.

15. Uĉešće na okruglom stolu organizovanog od ABGJ-ZKM, u vezi Administrativnog

uputstva za registrovanje imovine. Lirije Kajtazi- predsednica Komisije, 09.03.2015.

16. Susret sa g-dinom Thomas Melia, zam. pomoĉnika drţavnog sekretara (USA), Lirije Kajtazi-

predsednica Komisije, 06.02.2015.

17. Susret predstavnicima USAID-a, u vezi programa o vlasniĉkim pravima. Lirije Kajtazi

predsednica Komisije, 02.02.2015.

18. Susret poslanika u Beogradu, Lirije Kajtazi- predsednica Komisije, 01.06.2015.

19. Uĉešće na dvodnevnoj radionici u Prištini , za identifikaciju i postizanja koncensusa po

znaĉajnim pitanjima koje treba da adresira meĊunarodna strategija- Program o vlasniĉkim

pravima, Lirije Kajtazi- predsednica Komisije, 22-23.06.2015.

20. Susret specijalnim izvestiocem OUN-a za adekvatan smeštaj , g-Ċom Leilan Farha, Lirije

Kajtazi- predsednica Komisije, 26.05.215.

21. Studijska poseta Hrvatskoj za upravljanje i polaganje raĉuna u sektoru sigurnosti, Lirije

Kajtazi- predsednica Komisije, 5-8.07.2015.

22. Susret, Nedelja ţena, u vezi vlasniĉkih prava ţena, organizovanog od USAID-a, Lirije

Kajtazi- predsednica Komisije, 24.03.2015.

23. Uĉešće u “Centru George Marshall” Nemaĉka, tema: “Politika i nacionalna sigurnost”, 18-19-

maj 2015.

24. Susret sa udruţenjem porodica nepronalaţenih lica u Gnjilanu, Lirije Kajtazi- predsednica

Komisije.

25. Susret sa licima sa sindromom Dawn na Kosovu, Lirije Kajtazi- predsednica Komisije, 21

maj 2015

Za podršku rada parlamentanrih komisija, u zakonodavnom procesu, pripremljeno su 32

parlamentarna istraživanja

Za podršku rada parlamentanrih komisija, u zakonodavnom procesu, izrađeni su preliminarni

izvetšaji o formalno – pravnoj standardizaciji, aspektu pravne tehnike, terminologije, jezičkoj

standardizaciji teksta na albanskom jeziku, na srpskom i na engleskom jeziku.

Učešće civilnog društva u aktivnostima parlamentarnih komisija

Parlamentarne komisije su, tokom svojih aktivnosti (sednice, javne debate, susreti radnih grupa,

nadzor sprovođenja zakona), pozvale predstavnike civilnog društva za učešće u aktivnostima

parlamentarnih komisija.

Valja naglasiti da je bilo slučajeva da, mada su bili pozvani, predstavnici civilnog društva nisu

učestvovali u aktivnostima parlametnarnih komisija.

22. Jula 2015. Godine, Komisija za javnu adminsitraciju, lokalnu samoupravu i medije je odredila

javnu debatu o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku, međutim ista je, zbog neučestvovanja

civilnog društva u javno jdebati, odložena za neki drugi dan.