IZVE¢©TAJ O prof. dr Nikola RAJAKOVI¢†â€ , ELEKTROPRIVREDA Srbije, Beograd Branimir GVOZDENOVI¢†â€ , ELEKTROPRIVREDA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVE¢©TAJ O prof. dr Nikola RAJAKOVI¢†â€ , ELEKTROPRIVREDA...

 • Jugoslovenski komitet Meunarodnog saveta za velike elektriËne mreæe

  26. SAVETOVANJE

  IZVE©TAJ O RADU

  Banja VruÊica - TesliÊ 25 - 30. maj 2003.

 • 26. SAVETOVANJE

  Veliki sponzori Sponzori

  Sponzori Studijskih komiteta

  ELEKTROTEHNI»KI INSTITUT NIKOLA TESLA

  KON»AR

 • DOMA∆IN SAVETOVANJA

  JUGOSLOVENSKI KOMITET CIGRE

  11000 Beograd, Vojvode Stepe 412,

  tel/fax: 38111 3971 056 i tel: 38111 3972 920/ 209

  e-mail: yucigre@Eunet.yu

  web site: www.jukocigre.org.yu

  ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske

  89000 Trebinje, Obala Luke VukaloviÊa 3

  IzdavaË: Jugoslovenski komitet CIGRE

  Priprema: Sekretarijat JUKO CIGRE

  Dizajn: Sneæana Trstenjak

  ©tampa: MST GajiÊ

  Tiraæ: 800 primeraka

  Beograd 2003. godine

  SADRÆAJ

  I IZVE©TAJ O RADU 26. SAVETOVANJA JUKO CIGRE ............... 6

  II IZVE©TAJ STUDIJSKIH KOMITETA O RADU GRUPA ............... 12

  SEKCIJA I: ELEMENTI I POSTROJENJA ................................... 12

  SEKCIJA II: VODOVI I POSTROJENJA ....................................... 22

  SEKCIJA III: MREÆE ....................................................................... 27

  III PRATE∆I PROGRAM 26. SAVETOVANJA .................................... 40

  IV PUBLIKACIJE 26. SAVETOVANJA ................................................ 42

  V »LANSTVO U JUKO CIGRE ............................................................ 43

  4 5

  26. SAVETOVANJE

 • PROGRAMSKI ODBOR

  prof. dr Dragan PETROVI∆

  prof. dr Radovan RADOSAVLJEVI∆

  prof. dr Milan S. SAVI∆

  prof. dr Vladan VU»KOVI∆

  prof. dr Predrag OSMOKROVI∆

  prof. dr Stojan NIKOLAJEVI∆

  Zoran VU»KOVI∆

  prof. dr Dragutin SALAMON

  dr Petar VUKELJA

  mr –ore GOLUBOVI∆

  Miroslav BELESLIN

  Radomir NAUMOV

  Vladimir VUJOVI∆

  mr Emilija TURKOVI∆

  prof. dr Neπo MIJU©KOVI∆

  PO»ASNI ODBOR 26. SAVETOVANJA JUKO CIGRE

  Radomir NAUMOV, JUKO CIGRE, Beograd

  dr Pantelija DAKI∆, ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske, Trebinje

  prof. dr Ljubomir GERI∆, ELEKTROPRIVREDA Srbije, Beograd

  dr Radomir MILOVI∆, ELEKTROPRIVREDA Crne Gore A.D. NikπiÊ

  prof. dr Nikola RAJAKOVI∆, ELEKTROPRIVREDA Srbije, Beograd

  Branimir GVOZDENOVI∆, ELEKTROPRIVREDA Crne Gore A.D. NikπiÊ

  Drago SKULI∆, EKC, Beograd

  mr Rade DR»A, EI NIKOLA TESLA, Beograd

  mr Vladan BATANOVI∆, Institut MIHAJLO PUPIN, Beograd

  Gordana SpaiÊ Generalni sekretar JUKO CIGRE

  I IZVE©TAJ O RADU 26. SAVETOVANJA JUKO CIGRE

  Dvadesetπesto savetovanje Jugoslovenskog komiteta CIGRE, odræano je u Banji VruÊici - TesliÊ od 25 - 30. maja 2003. godine.

  DomaÊin 26. savetovanja

  Jugoslovenski komitet CIGRE i

  ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske

  POKROVITELJI

  ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske, generalni pokrovitelj

  ELEKTROPRIVREDA Srbije, veliki pokrovitelj

  ELEKTROPRIVREDA Crne Gore, veliki pokrovitelj

  MINISTARSTVO ZA NAUKU, TEHNOLOGIJU I RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, uËesnik u finansiranju skupa

  6 7

  26. SAVETOVANJE

 • mr »edomir PONO∆KO, ELEKTROISTOK, Beograd

  Duπan MIJATOVI∆, ELEKTROPRENOS, Banja Luka

  Radoslav BULATOVI∆, ELEKTROPRENOS, Podgorica

  Milorad MARKOVI∆, MINEL HOLDING, Beograd

  Branislav BO©KOVI∆, JUGEL, Beograd

  Mladen SIMOVI∆, ENERGOPROJEKT ENTEL, Beograd

  prof. dr Zdravko USKOKOVI∆, ETF, Podgorica

  prof. dr Jovan NAHMAN, Beograd

  doc. dr Zoran LJUBOJE, ETF Srpsko Sarajevo

  prof. dr Miloπ MILANKOVI∆, ETF Banja Luka

  Radomir KRSMANOVI∆, ENERGOINVEST, Srpsko Sarajevo

  ORGANIZACIONI ODBOR 26. SAVETOVANJA JUKO CIGRE

  mr Emilija TURKOVI∆, EI NIKOLA TESLA, Beograd, predsednik

  Gordana SPAI∆, JUKO CIGRE, Beograd

  Milivoj KRI»KA, ELEKTROISTOK, Beograd

  SreÊko MILI∆, ELEKTROISTOK, Beograd

  Dragan AN–ELI∆, ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske, Trebinje

  Vladimir VUJOVI∆, ELEKTROPRIVREDA Crne Gore A.D. NikπiÊ

  OTVARANJE SAVETOVANJA

  U nedelju 25. maja 2003. u Velikoj dvorani hotela Kardial u Banji VruÊici - Tes- liÊ, u prisustvu oko 700 uËesnika, delegata iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i inostranih gostiju i zvaniËnika, skupu su se obratili i prigodnim izlaganjima pozdravili Predsednik JUKO CIGRE g. Radomir M. Naumov, v.d. generalnog di- rektora Elektroprivrede Republike Srpske dr Pantelija DakiÊ, Generalni direktor

  Elektroprivrede Srbije prof. dr Ljubomir GeriÊ i Izvrπni direktor Elektroprivrede Crne Gore A.D. NikπiÊ, dr Radomir MiloviÊ. Skup je otvorio predsednik vlade Re- publike Srpske g. Dragan MikereviÊ naglaπavajuÊi u svom obraÊanju znaËaj elek- troenergetskog sektora u daljem razvoju u ovom delu Evrope.

  SveËano otvaranje 26. savetovanja JUKO CIGRE

  8 9

  26. SAVETOVANJE

 • Otvaranje su pratili elektronski i πtampani mediji. Dodeljene su zahvalnice Gen- eralnom i Velikim pokroviteljima i izveden je prikladan umetniËki program. Tele- gram sa æeljom za uspeπan rad poslao je dr Jovo MandiÊ, predsednik JUKO CI- GRE od 1989. do 1992., koji je bio spreËen da kao poËasni gost uËestvuje u radu savetovanja. PoËasni Ëlan i predsednik JUKO CIGRE u periodu od 1993. do 2001. g.Vojislav MiliÊ, uËestvovao je u radu skupa.

  Koktel posle SveËanog otvaranja 26. savetovanja JUKO CIGRE

  RAD SAVETOVANJA

  Dobri uslovi u Banji VruÊici i tehniËka podrπka Elektroprivrede Republike Srpske, doprineli su da 184 referata, koji su odgovorili na prethodno postavljene prefer- encijalne teme, bude uspeπno izloæeno u tri sale u toku Ëetiri dana rada pre i posle podne. StruËni rad svih petnaest grupa, ocenjen je visoko i doneti su zakljuËci studi- jskih komiteta o radu grupa i preferencijalne teme za naredno 27. savetovanje JUKO CIGRE prema novoj strukturi studijskih komiteta.

  Zahvalnost i priznanje za izvanredno organizovano 26. savetovanje i za odliËan izbor lokacije, uputili su brojni individualni uËesnici i firme.

  Sednica Izvrπnog odbora JUKO CIGRE

  SKUP©TINA

  Redovna Skupπtina odræana je 28. maja 2003. i ostaÊe zapamÊena po usvajanju nove organizacije i sadræaja rada studijskih komiteta JUKO CIGRE. Nova struk- tura sadræi 16 STK sa novim oznakama od A1 do D2; 11 STK pretrpelo je manje izmene, tri veÊe a dva su nova (C3 - Performanse sistema zaπtite æivotne sredine i C6 - Distributivni sistemi i distribuirana proizvodnja). U roku od 6 meseci, a naj- kasnije do kraja 2003. godine Izvrπni odbor u postojeÊem sastavu Êe oformiti i omoguÊiti rad novoformiranih STK JUKO CIGRE.

  Dodeljene su plakete u znak priznanja i zahvalnosti za dugogodiπnju saradnju i do- prinos razvoju JUKO CIGRE sledeÊim Ëlanovima: prof. dr Draganu PetroviÊu, prof. dr Vladanu VuËkoviÊu, gi. Jovanki Gajici, dr Petru Vukelji, g. Miomiru Du- tini i posthumno g. Vlastimiru JovanoviÊu, koja Êe biti uruËena njegovoj porodi- ci.

  10 11

  26. SAVETOVANJE

 • 2. Mesta ugradnje davaËa (mernih sondi) i broj davaËa ne mogu se generalno preporuËiti, veÊ odluke treba donositi od sluËaja do sluËaja;

  3. PreporuËuje se izrada elaborata koji Êe posluæiti kao podloga za realizaciju programa uvoenja PDA metode u EPS. Izrada elaborata ne treba da zadræa- va kontakte sa isporuËiocem opreme;

  4. StruËnjaci EPS-a treba da saËine plan nabavke i redosled ugradnje merne opreme za 2003. i 2004. godinu.

  PREFERENCIJALNE TEME STK A1 - OBRTNE ELEKTRI»NE MA©INE

  1. Razvoj konstrukcije elektriËnih maπina i iskustva u eksploataciji

  • Uticaj zahteva potroπaËa i operatora mreæe na konstrukciju i cenu obrtnih maπina,

  • Trendovi u tehnologiji hlaenja, poboljπanje stepena iskoriπÊenja i nove maπine,

  • Trendovi i razvoj novih konstrukcija u cilju reπavanja opπte poznatih proble- ma (na primer oksidacija i zaËepljivanje parcijalnih πupljih provodnika u namo- taju, kvarovi na kapama rotora, vibracije glave namotaja, curenje vodenih komora na krajevima πtapova) kod novih generatora, kao i kod rekonstrukcije i modernizacije postojeÊih.

  2. Æivotni vek, procena rizika i metode upravljanja

  • Odræavanje bazirano na oceni stanja / rizika

  • Analiza kvarova i njihovo predvianje

  • Prevencija kvarova

  • Ispitivanja, monitoring i dijagnostika

  3. Uticaj zahteva elektroenergetskog sistema i uslova koji se odnose na elektriËne maπine

  • Rad u uslovima znaËajniih varijacija konzuma (svakodnevno pokretanje/cikliËki rad)

  • Kvarovi u mreæi

  • Nenormalni uslovi u mreæi, harmonici i stabilnost

  12 13

  26. SAVETOVANJE

  II IZVE©TAJI STUDIJSKIH KOMITETA O RADU GRUPA

  26. savetovanje JUKO CIGRE je odræano prema postojeÊoj organizaciji, koja sadræi tri sekcije i petnaest studijskih komiteta. Preferencijalne teme za 26. save- tovanje, usvojene od strane studijskih komiteta i Izvrπnog odbora na 25. saveto- vanju bile su osnov za struËni rad na 26. savetovanju. Na Skupπtini JUKO CIGRE odræanoj za vreme 26. savetovanja usvojena je nova organizaciona πema studijskih komiteta sa πesnaest studijskih komiteta koji imaju nove oznake i izmenjen pred- met rada. Tako ZakljuËci sa 26. savetovanja odgovaraju starim studijskim komite- tima a preferencijalne teme za 27. savetovanje odgovaraju novim studijskim komitetima JUKO CI