of 50 /50
Društvo za reviziju “Full revizija” d.o.o., Vojvođanska 370 v, Surčin PIB 108161047, Matični broj 20943025, Šifra delatnosti 6920 Mobilni telefon: 064/2449-124, E-mail: [email protected] Tekući račun broj: 160-392711-08 Banka Intesa a.d. Beograd BUDŽET GRADA SMEDEREVA IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA SA STANJEM NA DAN 31. decembar 2016. godine Surčin, 15. septembar 2017. godine

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI ... · Amortizacija i upotreba osnovnih sredstava 35 0 Otplata kamata i prateći troškkovi zaduzivanja 58.529 51.225 Subvencije

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI ... · Amortizacija i upotreba osnovnih...

 • Društvo za reviziju “Full revizija” d.o.o., Vojvođanska 370 v, Surčin PIB 108161047, Matični broj 20943025, Šifra delatnosti 6920 Mobilni telefon: 064/2449-124, E-mail: [email protected]

  Tekući račun broj: 160-392711-08 Banka Intesa a.d. Beograd

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG

  ZAVRŠNOG RAČUNA SA STANJEM NA DAN 31. decembar 2016. godine

  Surčin, 15. septembar 2017. godine

 • Društvo za reviziju “Full revizija” d.o.o. Beograd-Surčin, Vojvođanska 370 v Matični broj 20943025, PIB 108161047, Šifra delatnosti 6920, Mobilni: 064/2449-124, E-mail: [email protected],

  Tekući račun br. 160-392711-08 Banka Intesa ad Beograd

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  SADRŽAJ

  Strana

  Izveštaj revizora Skupštini Grada Smedereva 1 – 2

  Opšti podaci

  Konsolidovani Bilans stanja 3

  Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda 4

  Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima 5

  Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima 6 – 7

  Konsolidovani Izveštaj o izvršenju budžeta 8

  Napomene uz finansijske izveštaje 9 – 43

  Dopunski podaci 44 - 48

  1. Obrazloženje odstupanja izmedju odobrenih sredstava i izvršenja budžeta

  2. Izveštaj o primljenim donacijama donacijama 1. Objašnjenje velikih AP Vojvodine za 2009. godinu 53

  3. Izveštaj o kreditima od domaćih i stranih kreditora i izvršenim otplatama duga

  4.Izveštaj o korišćenju sredstva iz tekuće i stalne budžetske rezerve

  5. Izveštaj o garancijama

  6. Popis imovine i obaveza sa 31.12.2016. godine

  Konsolidovani finansijski izveštaji

  mailto:[email protected]

 • Društvo za reviziju “Full revizija” d.o.o. Beograd-Surčin, Vojvođanska 370 v Matični broj 20943025, PIB 108161047, Šifra delatnosti 6920, Mobilni: 064/2449-124, E-mail: [email protected],

  Tekući račun br. 160-392711-08 Banka Intesa ad Beograd

  IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SMEDEREVA O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SMEDEREVA, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2016.

  GODINE

  Obavili smo reviziju Odluke konsolidovanog završnog računa Grada Smedereva (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda, Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

  Odgovornost Službe za finansije za finansijske izveštaje Služba za finansije je odgovorna za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS, broj 125/2003 i 12/2006), Odlukom o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

  Odgovornost revizora

  Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu, Zakonom reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi propisi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

  Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.

  Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za

  sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

  Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

  mailto:[email protected]

 • 3

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  KONSOLIDOVANI

  BILANS STANJA

  Na dan 31.12.2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  Napomena 2016. 2015.

  AKTIVA

  Nefinansijska imovina 16.583.553 7.073.846

  Nekretnine i oprema 19, 3.4.1 6.963.965 6.405.389

  Kultivisana imovina

  Dragocenosti 19, 3.4.1

  Prirodna imovina 19, 3.4.1 9.340.869 77.156

  Nefinansijska imovina u pripremi i avansi 19, 3.4.1 201.069 517.895

  Nematerijalna imovina 69.277 63.764

  Nefinansijska imovina u zalihama 20 8.373 9.642

  Ukupna nefinansijska imovina 16.583.553 7.073.846

  Finansijska imovina

  Dugoročna finansijska imovina 21, 3.5.1 1.362.257 25.043 Novčana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti

  22, 3.5.3 1.581.417 1.495.407

  Kratkoročna potraživanja 23, 3.5.4 1.525.488 1.383.170 Kratkoročni plasmani 24, 3.5.5 22.377 31.572 Aktivna vremenska razgraničenja 25, 3.5.6 468.085 480.544 Ukupna finansijska imovina 3.411.759 2.000.994

  UKUPNA AKTIVA 19.995.312 9.074.840

  VANBILANSNA AKTIVA 32, 3.8 1.282.651 1.846.122

  PASIVA

  Obaveze 26.3.6 2.937.597 2.913.602

  Dugoročne obaveze 26.3.6. 925.310 1.021.981 Kratkoročne obaveze Obaveze za rashode zaposlenih 27 46.700 40.262

  Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za

  zaposlene 28 58.180 13.383

  Obaveze iz poslovanja 29 370.662 437.518

  Pasivna vremenska razgraničenja 30, 3.6.1 1.536.745 1.400.458 Ukupne obaveze 2.937.597 2.913.602

  Izvori kapitala i utvrđivanje rezultata poslovanja Kapital 31 17.024.280 6.117.999

  Višak prihoda - suficit 18 33.435 43.239 Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina Ukupni sopstveni izvori 17.057.715 6.161.238

  UKUPNA PASIVA 19.995.312 9.074.840

  VANBILANSNA PASIVA 32, 3.8 1.282.651 1.846.122

  Napomene na stranama 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

 • 4

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  KONSOLIDOVANI

  BILANS PRIHODA I RASHODA

  U periodu 1.1.2016. do 31.12.2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  Napomena 2016. 2015.

  PRIHODI

  Tekući prihodi 2.711.545 2.465.904 Porezi 4, 3.1.1 1.873.434 1.654.747

  Donacije i transferi 5, 3.1.3 427.864 439.522

  Drugi prihodi 6, 3.1.4 374.111 332.307

  Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 7, 3.1.6 9.064 12.042

  Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 240 380 Prihodi iz budžeta 8 26.832 26.906 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 9, 3.1.7 40.343 231.180

  Tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

  2.751.888 2.697.084

  RASHODI

  Rashodi za zaposlene 10, 3.2.1 659.508 661.803

  Korišćenje usluga i roba 11, 3.2.1 857.963 807.335 Amortizacija i upotreba sredstava za rad 12, 3.2.1 35 0

  Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 13, 3.2.1 58.529 51.223 Subvencije 14, 3.2.1 67.164 135.273

  Donacije, dotacije i transferi 15, 3.2.1 424.832 500.550

  Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.2.1 98.403 63.699

  Ostali rashodi 16, 3.2.1 118.678 104.680

  Izdaci za nefinansijsku imovinu 17, 3.2.2 416.760 492.229

  Tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu 2.701.872 2.816.792

  Višak (manjak) prihoda i primanja – budžetski suficit (deficit)

  18, 3.3 33.435 43.239

  Napomena: Za konačno utvrđivanje rezultata poslovanja videti napomenu 18.

  Napomene na stranama 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

 • 5

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  KONSOLIDOVANI

  IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA U periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  2016. 2015.

  Izvori finansiranja

  Primanja od prodaje nefinansijske imovine 40.343 231.180

  Primanja od prodaje osnovnih sredstava 512

  Primanja od prodaje zaliha 1.630 1.415

  Primanja od prodaje robnih rezervi

  Primanja od prodaje prirodne imovine

  Primanja od prodaje zemljišta 38.713 229.253

  Primanja od domaćih zaduživanja 97.961 283.692 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 97.961 283.692 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji

  Primanja od inostranog zaduživanja Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija

  Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 2.618 14.551 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

  2.618 14.551

  Primanja od prodaje finansijske imovine

  fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala Ukupno primanja 140.922 529.423

  Izdaci

  Izdaci za nefinansijsku imovinu

  Zgrade i građevinski objekti (370.151) (463.059) Mašine i oprema (40.551) (13.646) Kultivisana i nematerijalna imovina (2.759) (1.513)

  Prirodna imovina (1.991) (12.919)

  Realizacija NIP-a -

  Ukupno izdaci za nefinansijsku imovinu (416.760) (492.229)

  Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

  Otplata glavnice domaćim kreditorima (194.178) (135.296)

  Otplata glavnice stranim kreditorima

  Otplata glavnice za finansijski lizing

  Nabavka domaće finansijske imovine (4.000) (31) Krediti fizičkim licima, domaćinstvima u zemlji, nabavka akcija (4.000) (31) Ukupno izdaci za nabavku finansijske imovine (4.000) (31)

  Ukupno izdaci (610.938) (627.525)

  Manjak primanja (470.016) (98.102)

 • 6

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  KONSOLIDOVANI

  IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA U periodu od 1.1.2016 do 31.12.2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  2016 2015

  NOVČANI PRILIVI TEKUĆI PRIHODI Porezi 1.873.434 1.654.747

  Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.347.271

  1.183.189

  Porez na fond zarada 2 206

  Porez na imovinu 360.594 298.903

  Porez na dobra i usluge 104.743 104.701

  Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije Drugi porezi 60.824 67.748

  Ukupno porezi 1.654.747

  Donacije i transferi

  Donacije od inostranih država Donacije i transferi od međunarodnih organizacija 6.363 351 Transferi od drugih nivoa vlasti 421.501 439.171

  Ukupno donacije i transferi 427.864 439.522

  Drugi prihodi

  Prihodi od imovine 49.618 50.814

  Prihodi od prodaje dobara i usluga 278.304 229.074

  Novčane kazne i oduzeta imovinska korist 27.700 16.532 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 6.153 12.908 Mešoviti i neodređeni prihodi 12.336 22.979 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 240 380 Memorandumska stavka za refundaciju rashoda 9.064 12.042

  Ukupno drugi prihodi 374.111 332.307

  Prihodi iz budžeta 26.832 26.906 UKUPNO TEKUĆI PRIHODI 2.711.545 2.465.904

  PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE

  IMOVINE 40.343 231.180

  Primanja od prodaje osnovnih sredstava 512

  Primanja od prodaje nepokretnosti 512

  Primanja od prodaje pokretne imovine

  Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

  Ukupno primanja od zaliha 1.630 1.415

  Primanja od prodaje prirodne imovine 38.713 229.253

  Primanja od prodaje zemljišta 38.713 229.253 Ukupno primanja od prodaje prirodne imovine 38.713 229.253

  Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 100.579 298.243 Primanja od domaćih zaduživanja 97.961 283.692 Primanja od inostarnog zaduživanja Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 2.618 14.551 Ukupno primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 40.343 231.180 UKUPNO NOVČANI PRILIVI 2.852.467 2.995.327

 • 7

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA KONSOLIDOVANI

  IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (Nastavak) U periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  2016 2015

  NOVČANI ODLIVI 2.896.050 2.952.088 TEKUĆI RASHODI 2.285.112 2.324.563

  Rashodi za zaposlene 659.508 661.803

  Korišćenje usluga i roba 857.963 807.335 Amortizacija i upotreba osnovnih sredstava 35 0

  Otplata kamata i prateći troškkovi zaduzivanja 58.529 51.225 Subvencije 67.164 135.272

  Donacije i transferi 424.832 500.550

  Socijalno osiguranje i socijalna davanja 63.699 98.403

  Ostali rashodi 118.678 104.679

  Ukupno tekući rashodi 2.285.112 2.324.563 Izdaci za nefinansijsku imovinu 416.760 492.229

  Osnovna sredstva 413.461 478.218

  Zalihe 1.308 1.092

  Prirodna imovina 1.991 12.919

  Realizacija NIP-a 0 0

  Ukupno izdaci za nefinansijsku imovinu 416.760 492.229

  Otplata glavnice

  Otplata glavnice domaćim kreditorima 190.178 135.265

  Otplata glavnice stranim kreditorima

  Otplata glavnice za finansijski lizing -

  Nabavka finansijske imovine 4.000 31

  Nabavka domaće finansijske imovine 4.000 31 Ukupno izdaci za otplatu glavnice i nabavku nefinansijske imovine 194.178 135.296

  UKUPNO NOVČANI ODLIVI 2.896.050 2.952.088 VIŠAK NOVČANIH PRILIVA 43.239 MANJAK NOVČANIH PRILIVA (43.583)

  Saldo gotovine na početku godine 80.656 52.098 Korigovani prilivi za primljena sredstva u obračunu 2.852.467 2.995.327

  Korigovani odlivi za isplaćena sredstva u obračunu Korekcija novčanih odliva za iznos isplaćenih rashoda

  (2.899.571)

  3.521

  (2.966.769)

  14.681

  Saldo gotovine na kraju godine 33.552 80.656

 • 8

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA Za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine

  (U hiljadama dinara)

  Iznos ostvarenih prihoda i primanja – Prihodi iz budžeta

  Autonomne Opštine Iz Iz ostalih Ukupno Republike pokrajine Grada OOSO Donacija izvora izvršeno PRIHODI I PRIMANJA

  Tekući prihodi Porezi - - 1.873.391 43 1.873.434

  Donacije i transferi 7.414 - 419.849 601 427.864

  Drugi prihodi 750 - 255.913 6 117.442 374.111

  Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - 2.502 445 6.117 9.064

  Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

  - - - 240 240

  Prihodi iz budžeta 26.832 - - 26.832 34.996 - 2.551.655 445 607 123.842 2.711.545

  Ostvarena primanja

  Primanja od prodaje nefinansijske imovine - - 38.713 - - 1.630 40.343

  Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

  - - 202 - - 100.377 100.579

  34.996 - 2.590.368 445 607 125.472 2.751.888

  UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 34.996 - 2.590.368 445 607 125.472 2.751.888

  RASHODI I IZDACI

  Tekući rashodi Rashodi za zaposlene (19.149) - (608.500) (445) - (31.413) (659.507)

  Korišćenje usluga i roba (9.459) - (765.582) - (261) (82.661) (857.963) Amortizacija i upotreba sredstava za rad - - - - - (35) (35)

  Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja - - (58.529) - (58.529) Subvencije - - (62.736) - (4.428) (67.164)

  Donacije, dotacije i transferi (944) - (421.886) - - (2.002) (424.832)

  Socijalno osiguranje i socijalna zaštita (962) - (97.435) - - (6) (98.403) Ostali rashodi - - (115.090) - (3.589) (118.679)

  30.514 2.129.758 445 261 124.134 2.285.112

  Izdaci za nefinansijsku imovinu (809) - (410.785) - (466) (4.700) (416.760)

  Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske

  imovine - - (194.178) - - (194.178)

  UKUPNI RASHODI I IZDACI (31.323) - (2.540.543) (445) (727) (128.834) (2.701.872)

  UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 34.996 - 2.590.368 445 607 125.472 2.751.888

  UKUPNI RASHODI I IZDACI (31.323) - (2.540.543) (445) (727) (128.834) (2.701.872)

  VIŠAK / (MANJAK) NOVČANIH PRILIVA 3.673 - (144.151) (120) 97.015 (43.583)

 • 9

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

  1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU NORMATIVNA REGULATIVA I

  PROCEDURA DONOŠENJA BUDŽETA

  a) Podaci za identifikaciju Pun naziv: GRAD SMEDEREVO

  Ovlašćeno lice za zastupanje: Dr. Jasna Avramović

  Adresa: Smederevo, ulica Omladinska broj 1

  Delatnost: Delatnost državnih organa

  Šifra delatnosti: 8411

  Podaci o računu u banci: Narodna banka – Uprava za trezor, Filijala Smederevo

  Broj tekućeg računa: 840–20640–94

  Poreski identifikacioni

  Broj (PIB): 102186104

  Matični broj pravnog lica: 07222262

  b) Normativna regulativa i procedura donošenja budžeta

  Pravni osnov za donošenje Odluke o završnom računu Grada Smedereva sadržan je u članu 14. Statuta Grada Smedereva Zakonu o budžetskom sistemu, Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, Zakonu o lokalnoj samoupravi i Odluci o Gradskoj upravi Grada Smedereva

  Postupak pripreme, sastavljanje i podnošenje Nacrta Završnog računa budžeta Grada Smedereva za 2016. godinu izvršeno je u skladu sa sledećim normativnim aktima:

  - Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr.

  zakon) uređuje se jedinica lokalne samouprave, njeno osnivanje i teritorija; pravni status – grad; izvorni delokrug; povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike; organi jedinica lokalne samouprave; organizovanje Gradske uprave; neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave; mesna samouprava; finansiranje poslova jedinice lokalne samouprave – izvorni prihodi i ustupljeni javni prihodi; raspolaganje i korišćenje javnih prihoda jedinica lokalne samouprave; odnosi organa Republike, teritorijalne autonomije i organa jedinica samouprave; saradnja i udruživanje jedinica lokalne samouprave; simboli i nazivi delova naseljenih mesta u jedinici lokalne samouprave i zaštita lokalne samouprave.

  - Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) kojim se uređuje planiranje, priprema i donošenje budžeta Republike Srbije kao i budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava, osnivanje trezora Republike, odnosno lokalnih vlasti, uređuje izvršenje budžeta, zaduživanje, izdavanje garancija, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo i izveštavanje, kontrola i revizija budžeta, kao i priprema i donošenje finansijskih planova. Pored toga uređuje i sistem javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda utvrđenih Ustavom i zakonom za koje se sredstva obezbeđuju iz javnih prihoda, kao i postupak donošenja budžeta, izvršavanja budžeta, izmene budžeta i završni račun budžeta;

 • 10

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

  1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU I NORMATIVNA REGULATIVA I

  PROCEDURA DONOŠENJA BUDŽETA (nastavak)

  - Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 103/2015) utvrđena su transferna sredstva za korisnike Republičkog budžeta, utvrđena je raspodela transfernih sredstava koja se prenose budžetima opština, gradova i grada Beograda u 2016. godini.

  - Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 -

  usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn.) utvrđene su vrste prihoda i primanja lokalne samouprave (izvorni prihodi, ustupljeni prihodi i transferi) i kriterijumi za raspodelu nenamenskog transfera lokalnim samoupravama iz budžeta Republike. Transferna sredstva se prenose od strane Ministarstva finansija Republike Srbije od 23. do 28. u mesecu za

  tekući mesec gradskim budžetima. U članu 35. istog Zakona utvrđeno je učešće gradova u porezu na zarade ostvarenog na teritoriji opštine, grada i grada Beograda u visini od 80% koja se prazne od strane Uprave za Trezor Filijale Smederevo svakodnevno.

  - Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, broj 61/05,107/09, 78/11 i 68/2015) kojim se uređuju uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

  - Uredbom o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006), kojim se regulišu uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja, kao i sistem glavne knjige trezora;

  - Odlukom o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu kojom su utvrđena ukupna primanja i ukupni izdaci budžeta Grada za 2016. godinu, kao i način izvršenja budžeta;

  - Odlukama o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu (3 izmene) kojima je utvrđena promena obima budžeta za preneta sredstva, statusne promene indirektnih korisnika i povećanje prihoda Grada za 2016. godinu;

  - Pravilnikom o organizaciji budžetskog računovodstva donetom na 99. sednici Gradskog veća grada Smedereva 1. novembra 2013 godine, kojim su uređeni osnovi i uslovi vođenja poslovnih knjiga i drugih evidencija te dokumentacije na osnovu kojih se evidentiraju sve transakcije i drugi događaji koji iskazuju promenu i stanje na imovini, potraživanjima, obavezama, izvorima finansiranja, rashodima, izdacima, prihodima i primanjima i utvrđivanje rezultata poslovanja.

  - Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12 i 99/12 i 120/2013, 20/2014, 64/201, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015) kojim se uređuje sadržaj konta u kontnom planu, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnom GFS metodologijom (Statistika državnih finansija);

  - Pravilnikom o načinu pripreme sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 18/2015) kojim se uređuje način pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budžetskih sredstava i sadržina obrazaca za završni račun;

  - Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava RS i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, broj 33/2015) koji propisuje način i rokove vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom.

  - Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

  („Službeni list SRJ“, br. 17/97 i 24/2000) kojim se propisuje nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije;

  - Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike ("Sl. glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009) kojim se bliže uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike;

 • 11

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU TE NORMATIVNA REGULATIVA I

  PROCEDURA DONOŠENJA BUDŽETA (nastavak)

  - Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora lokalne samouprave Smederevo kojim se bliže uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika budžeta Grada Smedereva; Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava objavljen je u „Službeni glasnik RS“, broj 107/16.

  - Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Smedereva na račun grada Smedereva dato od strane Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave

  kojim se bliže uređuje način i postupak za prenos neutrošenih sredstava na račun Grada Smedereva; (Obrazac SVS) od 26.12.2016 godine;

  - Instrukcije za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije, objavljenu na sajtu Ministarstva finansija RS

  - Instrukcije za popis imovine i obaveza i obračun amortizacije i revalorizacije za obveznike koji svoje poslovne knjige vode prema Uredbi o budžetskom računovodstvu za 2014. godinu, objavljenu na sajtu Ministarstva finansija RS;

  - Instrukcije za izradu i dostavljanje izveštaja o izvršenju finansijskog plana indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava za period januar – decembar 2016. godine, objavljene na sajtu Ministarstva finansija RS;

  Izvršenje budžeta Grada Smedereva obavlja se preko računa Grada Smedereva i podračuna indirektnih korisnika na principima trezorskog poslovanja, a sve u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Broj korisnika budžeta Grada Smedereva se od tada menjao u zavisnosti od raznih okolnosti kao što su svrsishodnost uključivanja u Konsolidovani račun trezora i statusne promene korisnika i slično.

  Na sajtu Uprave za trezor mesečno se objavljuje ažurirani Spisak direknih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalnih vlasti, korisnika sredstava organizacije za obavezno socijalno osiguranje, drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa tezora, kao i ostalih korisnika javnih sredstava, koji nisu uključani u sistem konsolidovanog računa trezora.

  Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se finansiraju iz budžeta Grada Smedereva su:

  1.1. Direktni korisnici:

  1. Skupština grada Smedereva

  2. Gradonačelnik

  3. Gradsko veće

  4. Gradska uprava

  5. Gradsko Pravobranilaštvo

 • 12

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU TE NORMATIVNA REGULATIVA I

  PROCEDURA DONOŠENJA BUDŽETA (nastavak)

  1. 2. Indirektni korisnici:

  - MZ «Plavinac»

  - MZ «Ladna voda»

  - MZ «25 maj»

  - MZ «Donji grad»

  - MZ «Zlatno Brdo»

  - MZ «Karadjordjev dud»

  - MZ «Sveti Sava»

  - MZ «Slavija»

  - MZ «Carina»

  - MZ «Papazovac»

  - MZ «Leštar» - MZ «Lugavčina» - MZ «Badljevica»

  - MZ «Vodanj»

  - MZ «Vranovo»

  - MZ»Vrbovac»

  - MZ «Drugovac»

  - MZ «Dobri do»

  - MZ «Lipe»

  - MZ «Kulič» - MZ «Kolari»

  - MZ «Vučak» - MZ «Mihajlovac»

  - MZ «Šalinac» - MZ «Udovice»

  - MZ «Landol»

  - MZ «Suvodol»

  - MZ «Skobalj»

  - MZ «Osipaonica»

  - MZ «Saraorci»

  - MZ «Malo Orašje» - MZ «Ralja»

  - MZ «Binovac»

  - MZ «Radinac»

  - MZ «Petrijevo»

  - MZ «Mala Krsna»

  - MZ «Seone»

  - MZ «Lunjevac»

  - Muzej u Smederevu

  - Istorijski arhiv u Smederevu

  - Narodna biblioteka Smederevo

  - Centar za kulturu Smederevo

  - Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo - Predškolska ustanova «Naša radost» Smederevo - Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo

  - Turistička organizacija grada Smedereva - Ustanova za dnevni boravak dece i mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“

 • 13

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

  Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu sadržan je u Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/07 i 83/2014 – dr. zakon), Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016 i 91/2016 – usklađeni din.izn.), kao i svim ostalim relevantnim zakonima, podzakonskim aktima i odlukama koje imaju uticaj na budžet.

  Odluka o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu doneta je na 32. sednici Skupštine Grada Smedereva održanoj 24. decembra 2015. godine, a objavljena je u «Službenom listu grada Smedereva», broj 9/2015. Odlukom je predviđen ukupan obim budžeta u iznosu od 3.618.131 hiljada dinara, i to sredstva iz budžeta u iznosu od 3.438.994 hiljada dinara i sredstva iz sopstvenih i drugih prihoda u iznosu od 179.137 hiljada dinara.

  Skupština Grada Smedereva je na sednici održanoj dana 11. februara 2016. godine, donela Skupštinsku odluku o prvom rebalansu budžeta za 2016. godinu kojim je ukupan obim budžeta povećan na 3.625.657 hiljada dinara i to sredstva budžeta grada Smedereva u iznosu od 3.446.400 hiljada dinara i sredstva iz sopstvenih i drugih prihoda u iznosu od 179.257 hiljada dinara ( «Službenom listu grada Smedereva» broj 1/2016 od 11. februara 2016. godine).

  Skupština Grada Smedereva je na trećoj sednici održanoj dana 22. septembra 2016. godine, donela Skupštinsku odluku o drugom rebalansu budžeta za 2016. godinu kojim je ukupan obim budžeta povećan na 3.657.560 hiljada dinara i to sredstva budžeta grada Smedereva u iznosu od 3.478.800 hiljada dinara i sredstva iz sopstvenih i druhih prihoda u iznosu od 178.760 hiljada dinara ( «Službeni list grada Smedereva», broj 9/2016 od 22. septembra 2016. godine).

  Skupština Grada Smedereva je na petoj sednici održanoj dana 30. novembra 2016. godine, donela Skupštinsku odluku o trećem rebalansu budžeta za 2016. godinu kojim je ukupan obim budžeta smanjen na 3.602.538 hiljada dinara i to sredstva budžeta grada Smedereva u iznosu od 3.425.000 hiljada dinara i sredstva iz sopstvenih i drugih prihoda u iznosu od 177.538 hiljada dinara ( «Službeni list grada Smedereva», broj 11/2016 od 30. novembra 2016. godine).

  Povećanje i smanjenje obima budžeta u toku budžetske godine, povećanjem aproprijacija ili pak uvođenjem novih, omogućeno je članom 5 Zakona o budžetskom sistemu, odnosno u slučajevima kada viši nivo vlasti svojim aktom opredeli drugom nivou vlasti namenska transferna sredstva, kao i u slučaju ugovaranja donacija čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta, kao i u slučaju da budžetski korisnik ostvari namenski i sopstveni prihod u većem iznosu od planiranog.

  U skladu sa navedenim, Gradska uprava Grada Smedereva je menjala, odnosno uvećavala i smanjivala aproprijacije na osnovu pismenog zahteva direktnog budžetskog korisnika i verodostojne dokumentacije (akta višeg nivoa vlasti, ugovora o donaciji, dokaza o sticanju sopstvenih i namenskih prihoda i slično).

  Nakon izvršenog rebalansa budžeta i povećanjem i smanjenjem aproprijacija izvršenom u skladu Zakonom o budžetskom sistemu ukupno projektovan obim budžeta za 2016. godinu na dan 31.12.2016. godine je iznosio 3.602.538 hiljada dinara, a ostvaren 2.852.467 hiljada dinara.

  Odluku o budžetu Grada Smedereva za 2016. godinu, u skladu sa članom 14. Statuta, donosi Skupština grada, a naredbodavac shodno članu 11. Odluke je gradonačelnica grada Smedereva, koja je odgovorna za izvršenje budzeta.

  Direktni korisnik budžeta sredstva opredeljena budžetom, raspoređuje po bližim namenama finansijskim planom za 2016. godinu i iskazuju ih na šestocifrenom nivou ekonomske klasifikacije i sastavni je deo finansijskog plana sa pisanim obrazloženjem o namenama, aktivnostima i programima čija je realizacija planirana. Finansijske planove za 2016. godinu doneli su rukovodioci direktnog i indirektnih budžetskih korisnika. Shodno članu 50. Zakona o budžetskom sistemu, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akta o budžetu direktni korisnik budžetskih sredstava, koji u nadležnosti ima indirektne korisnike budžetskih sredstava, vršio je raspodelu sredstava idirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome po dobijenoj saglasnosti Odseka za trezor, obavestili

  indirektne korisnike.

 • 14

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE 1 PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak)

  Primanja budžeta Grada Smedereva prikupljana su i naplaćivana u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i drugim propisima.

  U skladu sa odobrenim aproprijacijama korisnici budžeta su vršili preuzimanje obaveza na osnovu ugovora u pismenoj formi, sem u slučajevima kada je to zakonom drugačije regulisano. Obaveze koje su direktni i indirektni korisnici preuzimali morale su odgovarati aproprijaciji odobrenoj za tu namenu tom korisniku za budžetsku godinu. Funkcioner budžetskog korisnika je odgovoran za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje zahteva za plaćanje i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. Funkcioner budžetskog korisnika je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija. Ugovore o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava su dodeljivali u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke.

  Dodelu budžetskih sredstava direktni korisnik je bio u obavezi da vrši po procedurama i postupcima definisanim aktom o budžetu grada Smedereva.

  Izdaci iz budžeta se zasnivaju na knjigovodstvenoj dokumentaciji, a pravni osnov i iznos preuzetih obaveza koji proističu iz izvorne knjigovodstvene dokumentacije su pre plaćanja obaveza potvrđeni rešenjem uprave i donosi se u skladu sa Statutom. U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, direktni korisnik budžetskih sredstava je bio dužan da traži od primaoca povraćaj sredstava u budžet. Za sredstva koja su vraćena u istoj fiskalnoj godini u kojoj su preneta, srazmerno je umanjena rashodna strana u korist predmetnog direktnog korisnika budžetskih sredstava. Ukoliko je osnov za naplatu bio pogrešan na osnovu pismenog zahteva uplatioca i direktnog korisnika sredstava, vršen je povraćaj sredstava isplatiocu.

  Zakonom o budžetskom sistemu regulisan je način planiranja i korišćenja sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve. Na osnovu ovog zakona u okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve i koristi se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili iste nisu bile dovoljne. Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se najviše do iznosa od 2% planiranih ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i raspoređuju na direktne budžetske korisnike za određenu namenu u toku fiskalne godine.

  U u skladu sa članom 12. Odluke o budžetu grada Smedereva za 2016. godinu odobrena su i raspoređena sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve na direktnog budžetskog korisnika , koje je na predlog organa nadležnog za poslove finansija doneo gradonačelnik u iznosu od 66.555 hiljada dinara, a utrošena sredstva iznose 48.496 hiljada dinara.

  Stalna budžetska rezerva se koristi za finansiranje rashoda na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

  Vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja vršeno je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, Pravilnikom o budžetskom računovodstvu i usvojenim Računovodstvenim politikama i Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  Završni račun budžeta za 2016. godinu je pripremljen na principima gotovinske osnove, a prema Pravilniku o budžetskom računovodstvu, Pravilniku o računovodstvu glavne knjige trezora i saglasno usvojenim Računovodstvenim politikama.

  Imajući u vidu činjenicu da propisi kojima se bliže uređuje način sastavljanja završnog računa nisu doneti, kao i činjenicu odložene primene izmenjenog člana 79. Zakona o budžetskom sistemu, sadržaj završnog računa je ostao isti kao i prethodne budžetske godine i čine ga sledeći obrasci i izveštaji:

  1. Bilans stanja (Obrazac 1);

  2. Bilans prihoda i rashoda (Obrazac 2);

  3. Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima (Obrazac 3); 4. Izveštaj o novčanim tokovima (Obrazac 4); 5. Izveštaj o izvršenju budžeta (Obrazac 5); 6. Izveštaj o izvršenju budžeta grada Smedereva za 2016. godinu;

 • 15

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE 1 PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak) 7.

  8. Objašnjenje odstupanja između odobrenih sredstava Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2016. godinu i izvršenja;

  9. Izveštaj o primljenim donacijama i kreditima, domaćim i inostranim i izvršenim otplatama dugova u 2016. godini;

  10. Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve za 2016. godinu; 11. Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne 2016. godine; 12. Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima iz tač. 1-9.

  Podaci u obrascima od 1 – 5 iz prethodnog stava iskazuju se u hiljadama dinara, a podaci u izveštajima od 6 – 9 u dinarima.

  Završni račun budžeta pored propisanih obrazaca (1-5) čine i izveštaji iz tačaka 6-9.

  U postupku pripreme završnog računa na gotovinskoj osnovi izvršena su sledeća kniženja:

  1) za neutrošena budžetska sredstva zatečena kod budžetskih korisnika na kraju godine, za koja je tražen povraćaj, izvršeno je storno knjiženja u klasi 7 – tekući prihodi uz odobrenje konta 254111-obaveze prema budžetu, uz istovremeno knjiženje u glavnoj knjizi trezora storna odgovarajućeg konta u klasi 4 i zaduženjem konta 122155-ostala potraživanja od državnih organa i organizacija;

  2) za iznos prihoda naplaćenih u tekućoj godini koji se odnose na narednu godinu, a knjiženi su na kontu 291100-razgraničeni prihodi, izvršen je prenos na odgovarajući konto u klasi 7;

  3) za plaćene avanse za nabavku materijala i kupovinu usluga koji su knjiženi na kontu 123200-dati avansi i kaucije, izvršeno je knjiženje zaduženjem odgovarajućeg konta u klasi 4 i odobrenjem konta 291211-plaćeni avansi za nabavku materijala, odnosno konta 291213-plaćeni avansi za kupovinu usluga;

  4) za iznos isplaćenih akontacija za službena putovanja dodatno je izvršeno knjiženje u klasi 4 uz odobrenje konta 291221-akontacije za poslovna putovanja;

  5) za unapred plaćene rashode za narednu godinu dodatno je izvršeno knjiženje u klasi 4-tekući rashodi uz odobrenje konta kategorije 13-aktivna vremenska razgraničenja;

  6) za iznos isplate avansa za nabavku nefinansijske imovine izvršena su dodatna knjiženja zaduženjem konta iz klase 5 uz odobrenje konta 291212-plaćeni avansi za nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva i zaduženje konta 131119-ostali unapred plaćeni rashodi uz odobrenje konta 311181- nefinansijska imovina u pripremi.

  Izradi završnog računa prethodile su sledeće aktivnosti:

  1) usklađivanje pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija sa glavnom knjigom trezora, odnosno glavnom knjigom korisnika budžeta koji ima podračun u okviru konsolidovanog računa trezora;

  2) usklađivanje stanja u glavnim knjigama indirektnih korisnika sa stanjem u pomoćnim knjigama direktnih korisnika;

  3) usklađivanje finansijskih plasmana potraživanja i obaveza i pribavljanje overenih izvoda otvorenih stavki; 4) usklađivanje primljenih transfernih sredstava sa podacima trezora Republike Srbije; 5) sprovođenje popisa imovine i obaveza; 6) knjiženje rezultata popisa; 7) obračun ispravke vrednosti, odnosno amortizacije osnovnih sredstava.

  Finansijski rezultat je utvrđen kao razlika tekućih prihoda (klasa 7) i primanja od prodaje nefinansijske imovine (klasa 8) i izvršenih tekućih rashoda (klasa 4) i izdataka za nabavku nefinansijske imovine (klasa 5).

  Tako utvrđen finansijski rezultat korigovan je po sledećim osnovama:

  1) delom neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka iz tekuće godine;

  2) delom novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine; 3) delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćenih za pokriće rashoda i izdataka iz tekuće

  godine;

 • 16

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE 1 PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak)

  4) delom privatizacionih primanja tekuće godine korišćenih za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine; 5) delom sredstava tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine utrošenih za otplatu obaveza

  po kreditima;

  6) delom tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine utrošenih za nabavku finansijske imovine.

  Utvrđeni konačan finansijski rezultat prenosi se na raspodelu i korišćenje u narednoj budžetskoj godini kao:

  primanja namenski opredeljena koja se kao takva prenose u narednu budžetsku godinu, neraspoređeni deo viška prihoda i primanja čije se raspoređivanje vrši donošenjem akta o budžetu.

  Nacrt Odluke o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2016. godinu, uz propisane obrasce, za period od 0l. januara do 31. decembra 2016. godine Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave

  grada Smedereva dostavilo je Gradskom veću u maju 2017. godine. Nakon razmatranja Gradsko veće grada Smedereva donelo je Odluku o prihvatanju datog Nacrta, utvrđivanju Predloga i istu je dostavilo na usvajanje Skupštini grada Smedereva. Skupština grada Smedereva na 8. sednici održanoj 08. juna 2017. godine donela je Odluku o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2016. godinu.

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

  Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije. Budžetska klasifikacija obuhvata:

  a) ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, rashoda i izdataka i čine je klase iz kontnog plana; b) organizacionu klasifikaciju, koja iskazuje rashode i izdatke po budžetskim korisnicima; c) funkcionalnu klasifikaciju, koja iskazuje rashode i izdatke po funkcionalnoj nameni;

  d) klasifikaciju rashoda i izdataka prema računovodstvenim fondovima, koja povezuje izvore finansiranja sa konkretnim rashodima.Poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode se po propisanim šestocifrenim subanalitičkim kontima. Glavnu knjigu trezora vodi Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju-Odsek za trezor i ona je osnova za pripremanje finansijskih izveštaja. Indirektni korisnici budžeta Grada Smedereva koji imaju otvorene podračune u okviru konsolidovanog računa Trezora Grada Smedereva, vode svoje glavne knjige. Podaci iz glavnih knjiga indirektnih korisnika sintetizuju se i knjiže u glavnoj knjizi Trezora na osnovu periodičnih izveštaja i završnih računa. Direktni korisnici budžeta Grada Smedereva nemaju otvorene podračune u okviru konsolidovanog računa trezora Grada Smedereva, pa vode pomoćne knjige i evidencije.

  Organizacijom popisa imovine i obaveza budžeta Grada Smederevo rukovodi načelnica Gradske uprave grada Smedereva. Načelnica Gradske uprave posebnom Odlukom obrazuje potreban broj popisnih komisija i imenuje članove i zamenike članova komisija, utvrđuje rokove u kome su komisije dužne da izvrše popis kao i rokove za dostavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

  3.1. Tekući prihodi i primanja

  Tekući prihodi budžeta Grada Smedereva obezbeđuju se iz: - izvornih javnih prihoda,

  - ustupljenih javnih prihoda

  - transfernih sredstava

  - primanja od zaduživanja - primanja od prodaje nefinansijske imovine

  - drugih izvora.

  1. Izvorni javni prihodi

  Izvorni javni prihodi ostvareni na teritoriji Grada na osnovu propisa – odluka donetih od strane Skupštine Grada Smedereva čine:

  1) porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon; 2) lokalne administrativne takse;

 • 17

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA(nastavak)

  3) lokalne komunalne takse;

  4) boravišna taksa; 5) naknade za korišćenje javnih dobara, u skladu sa zakonom; 7) druge naknade u skladu sa zakonom;

  8) prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

  9)prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, koje koristi jedinica lokalne samouprave, odnosno organi i organizacije jedinice

  lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta; 10) prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice

  lokalne samouprave;

  11) prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima;

  13) prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samouprave;

  14) prihodi po osnovu samodoprinosa.

  3.1.1. Izvorni javni prihodi

  Izvorni javni prihodi ostvareni na teritoriji Grada Smedereva na osnovu propisa – odluka donetih od strane Skupštine Grada Smedereva čine:

  1) porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon; 2) lokalne administrativne takse;

  3) lokalne komunalne takse;

  4) boravišna taksa; 5) naknade za korišćenje javnih dobara, u skladu sa zakonom; 7) druge naknade u skladu sa zakonom;

  8) prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

  9) prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, koje koristi jedinica lokalne samouprave, odnosno organi i organizacije jedinice

  lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta; 10) prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice

  lokalne samouprave;

  11) prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima;

  13) prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samouprave;

  14) prihodi po osnovu samodoprinosa.

  3.1. Tekući prihodi i primanja (nastavak)

  3.1.2. Ustupljeni javni prihodi

  Ustupljeni javni prihodi ostvareni na teritoriji Grada na osnovu propisa – zakona donetih od strane Republike Srbije ustupaju se Gradu i to:

  1) Porez na dohodak građana, i to na: - prihode od poljoprivrede i šumarstva; - prihode od samostalne delatnosti;

  - prihode od nepokretnosti;

  - prihode od davanja u zakup pokretnih stvari;

 • 18

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA(nastavak)

  - prihode od osiguranja lica;

  - prihode od 80% od poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog i - ostali prihodi u skladu sa zakonom.

  2) Porez na nasleđe i poklon 3) Porez na prenos apsolutnih prava

  4) Naknade za korišćenje šuma; 5) Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta; 6) Druge naknade u skladu sa zakonom.

  3.1.3. Transferna sredstva

  Transferna sredstva čine ustupljena sredstva koja se utvrđuju na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o budžetu Republike Srbije i Odluke o budžetu Grada Smedereva.

  Transferna sredstva mogu da budu:

  - nenamenski transferi: transferi za ujednačavanje, opšti, kompenzacioni i transferi solidarnosti - namenski transferi: transferi koji se koriste za finansiranje određenih funkcija i izdataka,

  U zavisnosti na kom nivou su planirana transferna sredstva ona imaju karakter:

  - transfernih sredstava od drugih nivoa vlasti (i memorandumske stavke) i

  - transferna sredstva na istom nivou vlasti.

  Pored tekućih prihoda budžet Grada Smedereva ostvaruje i sledeća primanja:

  1) primanja od prodaje nefinansijske imovine (osnovnih sredstava);

  2) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (od naplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji).

  3.1.4. Drugi prihodi

  Ukupan obim raspoloživih sredstava budžeta Grada pored tekućih prihoda i primanja i transfernih sredstava prenetih iz budžeta drugih nivoa vlasti, čine i primanja od izvornih aktivnosti indirektnih korisnika budžetskih sredstava kao i preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine.

  Utvrđivanje tekućih prihoda zasniva se na principu naplaćene realizacije, odnosno prihod se utvrđuje po izvršenoj naplati sredstava na tekući račun.

  Obračunati nenaplaćeni prihodi evidentiraju se u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja.

  Promene vrednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja po osnovu obračunate revalorizacije se ne iskazuju u klasi tekućih prihoda.

  U tekuće prihode ne uključuju se sredstva ostvarena prodajom nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, robe i gotovih proizvoda jer se ovi prihodi smatraju primanjima od prodaje nefinansijske imovine.

  Primanja koja se ostvare po osnovu zaduživanja, povraćaja datih kredita i prodaje finansijske imovine uvrštavaju se u ukupan obim izvora prihoda budžeta.

  Povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava od strane budžetskih korisnika evidentira se u Glavnoj knjizi trezora kao storno rashoda, a u korist potraživanja od budžetskih korisnika, a kod budžetskog korisnika kao storno prihoda i u korist obaveze prema budžetu.

 • 19

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA(nastavak)

  3.1. Tekući prihodi i primanja (nastavak)

  3.1.5. Donacije

  Donacije obuhvataju bespovratno primljena sredstva od međunarodnih i domaćih organizacija za finansiranje pojedinih namena i za finansiranje redovne delatnosti. Donacije mogu biti kapitalne i tekuće.

  Donacije obuhvataju i poklone u naturi, a evidentiraju se u poslovnim knjigama kao povećanje nefinansijske imovine i izvora kapitala.

  Ostatak neutrošenih sredstava, na ime primljenih donacija prenosi se u narednu godinu za istu namenu.

  3.1.6. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

  Memorandumske stavke za refundaciju rashoda obuhvataju prihode po osnovu memorandumskih stavki za pokriće rashoda (tekuća godina) i memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz prethodne godine. U ove prihode spadaju prihodi koji se naplate od fondova za zdravstveno osiguranje na ime naknade po osnovu bolovanja preko 30 dana, po

  osnovu naknade za porodiljsko odsustvo, naknade invalidima rada druge kategorije i dr.

  Administrativne transfere – transfere između budžetskih korisnika na istom nivou imaju indirektni i direktni budžetski korisnici za sredstva koja im se kao transferna sredstva prenose iz budžeta Grada .

  U postupku konsolidacije ovi tekući prihodi – prihodi iz budžeta se upoređuju sa administrativnim transferima iz budžeta od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou (kategorija 490000), a zatim se međusobno zatvaraju.

  3.1.7. Primanja od prodaje nefinansijske imovine

  Primanja od prodaje nefinansijske imovine predstavljaju primanja od prodaje osnovnih sredstava (primanja od prodaje

  nepokretnosti, primanja od prodaje pokretne imovine, primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava); primanja od

  prodaje zaliha (primanja od prodaje robnih rezervi, primanja od prodaje robe) i primanja od prodaje dragocenosti

  (primanja od prodaje dragocenosti, primanja od prodaje zemljišta i sl.).

  Evidentiranje primanja vrši se u momentu naplate uz istovremeno odobravanje u korist izvora kapitala.

  3.1.8. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

  Primanja od zaduživanja predstavljaju prilive po osnovu primanja od zaduživanja i to: primanja od domaćih zaduživanja, primanja od inostranog zaduživanja i primanja po osnovu garancija.

  Primanja od prodaje finansijske imovine predstavljaju prilive po osnovu prodaje finansijske imovine i to: primanja od

  prodaje domaće finansijske imovine i primanja od prodaje strane finansijske imovine.

  Primanja od prodaje finansijske imovine čine primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala – sredstva od prodaje kapitala u postupku privatizacije.

  Sredstva od prodaje kapitala u postupku privatizacije uključuje se u izvore novčanih sredstava na odgovarajućem kontu subsubanalitike ostalih izvora novčanih sredstava, uz paralelno knjiženje u klasi 9.

  Iznos sredstava od prodaje kapitala u postupku privatizacije koji je korišćen za finansiranje rashoda, odnosno za pokriće ostvarenog deficita, ne uključuje se u Bilans prihoda i rashoda.

  Posle utvrđenog finansijskog rezultata budžetske godine, za iznos iskazanog deficita na kontu manjak prihoda – deficit, zadužuje se konto ostali izvori novčanih sredstava, na odgovarajućem kontu subsubanalitike, a odobrava konto manjak prihoda – deficit, čime se i knjigovodstveno pokriva deficit.

 • 20

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.2. Tekući rashodi i izdaci

  Rashodi i izdaci budžeta Grada predstavljaju konsolidovane rashode i izdatke direktnih i indirektnih korisnika budžeta Grada Smedereva.

  Raspored i korišćenje sredstava budžeta Grada Smedereva vrši se po finansijskim planovima i programima u okviru razdela, čiji su nosioci direktni korisnici budžetskih sredstava, i to: Skupština grada Smedereva, Gradonačelnik grada Smedereva, Gradsko veće, Gradska uprava grada Smedereva i Gradsko pravobranilaštvo.

  3.2.1. Tekući rashodi

  Tekući rashodi obuhvataju rashode koji se javljaju kod budžetskih korisnika u vršenju funkcija zbog koje su osnovani.

  Rashodi se evidentiraju u momentu kada je plaćanje izvršeno.

  Rashodi koji su nastali, a nisu plaćeni evidentiraju se zaduženjem obračunatih neplaćenih rashoda, a odobrenjem obaveza odnosno pasivnih vremenskih razgraničenja.

  Rashodi koji su unapred plaćeni, shodno gotovinskoj osnovi, evidentiraju se u kategoriji rashoda prema određenoj nameni.

  Tekući rashodi obuhvataju rashode za zaposlene, rashode za korišćenje roba i usluga, upotrebu osnovnih sredstava, otplatu kamata, subvencije, donacije i transfere, budžetske transfere drugim nivoima vlasti, socijalne transfere, administrativne transfere, kursne razlike i druge rashode u momentu plaćanja (gotovinski princip).

  Rashodi za zaposlene

  Rashodi za zaposlene obuhvataju: rashode za plate, dodatke i naknade zaposlenih; socijalne doprinose na teret

  poslodavca; naknade u naturi; socijalna davanja zaposlenima; naknade za zaposlene; nagrade, bonusi i ostali posebni

  rashodi.

  Korišćenje roba i usluga

  Korišćenje roba i usluga obuhvata: stalne troškove; troškove putovanja; usluge po ugovoru; specijalizovane usluge; tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) i troškovi materijala.

  Upotreba osnovnih sredstava - amortizacija

  Na teret izvora kapitala u okviru odgovarajućeg subanalitičkog konta evidentira se iznos troškova upotrebe osnovnih sredstava (amortizacija). Istovremeno, za iznos obračunate amortizacije na teret upotrebe osnovnih sredstava zadužuje se odgovarajući subanalitički konto izvora nefinansijske imovine u stalnim sredstvima uz odobrenje ostalih izvora novčanih sredstava – sredstava od amortizacije.

  Otplata kamata

  Otplata kamata obuhvata kamate iz dužničko – poverilačkih odnosa (domaće i strane), otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija, kao i prateće troškove zaduživanja.

  Kamate se evidentiraju kao rashod u momentu plaćanja. Obračunate, a neplaćene kamate evidentiraju se kao obračunati neplaćeni rashodi.

  Subvencije

  Subvencije obuhvataju tekući i kapitalni prenos sredstava primaocima radi podsticanja proizvodnje i pružanja usluga, odnosno subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, privatnim finansijskim institucijama, javnim finansijskim institucijama i privatnim preduzećima.

 • 21

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.2. Tekući rashodi i izdaci (nastavak)

  Donacije i transferi

  Donacije obuhvataju tekuće i kapitalne donacije stranim vladama i međunarodnim organizacijama.

  Transferi ostalim nivoima vlasti obuhvataju tekuće i kapitalne transfere višim nivoima vlasti i nižim nivoima vlasti.

  Kursne razlike

  Finansijski plasmani, potraživanja i obaveza u stranoj valuti preračunavaju se u dinarsku protivvrednost prema srednjem kursu stranih valuta na dan isplate. Tako utvrđenim preračunatim dinarskim iznosima finansijskih plasmana potraživanja i obaveza utvrđuju se pozitivne, odnosno negativne kursne razlike.

  Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist tekućih prihoda.

  Negativne kursne razlike evidentiraju se na teret tekućih rashoda.

  Revalorizacija finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza u dinarskoj protivvrednosti vrši se samo ako je predviđena ugovorom. Revalorizacija ovih bilansnih pozicija vrši se rastom cena na malo ili primenom drugog ugovorenog metoda i evidentira se kao potraživanje i obračunati nenaplaćeni prihodi.

  Prava iz socijalnog osiguranja

  Prava iz socijalnog osiguranja obuhvataju prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog

  osiguranja) i naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

  Socijalna pomoć iz budžeta Grada Smedereva obuhvata naknade po raznim osnovama koje se, po zahtevima budžetskog korisnika, isplaćuje iz budžeta za: socijalnu zaštitu; za obrazovanje, kulturu, nauku i sport; nagrade učenicima i studentima; za decu i porodicu i ostale naknade.

  Administrativni transferi

  Prenos sredstava namenjen indirektnim korisnicima i direktnim korisnicima, a u skladu sa zakonom odnosno

  Odlukom o budžetu, evidentira se zaduženjem odgovarajuće vrste administrativnog transfera, a odobrenjem tekućeg računa.

  U postupku konsolidacije administrativni transferi se upoređuju sa transferima između budžetskih korisnika na istom nivou (kategorija 780000) i prihodima iz budžeta (kategorija 790000), a zatim se međusobno zatvaraju.

  Ostali rashodi

  Ostali rashodi obuhvataju: dotacije nevladinim organizacijama; poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog

  nivoa vlasti drugom; novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela; naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka i naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

  3.2.2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

  Izdaci za nefinansijsku imovinu obuhvataju izdatke za osnovna sredstva (zgrade i građevinski objekti; mašine i oprema i ostala osnovna sredstva); zalihe (robne rezerve; zalihe robe); dragocenosti i prirodna imovina (zemljište; šume i dr.).

  Ovi izdaci predstavljaju odliv sredstava, a ne tekuće rashode, a za čiju vrednost se povećava vrednost nefinansijske imovine i izvori kapitala.

  Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine obuhvataju izdatke za otplatu glavnice (domaćim kreditorima, stranim kreditorima i po garancijama) i nabavku finansijske imovine (domaće i strane).

  Ovi izdaci predstavljaju odliv sredstava, a ne tekuće rashode, a za čiju vrednost se povećavaju potraživanja i smanjuju novčana sredstva.

 • 22

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.2. Finansijski rezultat: ukupan višak prihoda – suficit; manjak prihoda – deficit

  Iz tekućih prihoda pokrivaju se tekući rashodi. Kada su tekući prihodi veći od tekućih rashoda nastaje budžetski suficit, i suprotno, kada su tekući rashodi veći od tekućih prihoda nastaje budžetski deficit.

  Godišnjim budžetom, odnosno dopunskim budžetom određuje se način korišćenja suficita, odnosno način finansiranja (pokrića) budžetskog deficita.

  Direktni korisnici budžeta opštine Smederevo utvrđuju višak prihoda – suficit stavljanjem u odnos tekuće prihode sa tekućim rashodima. Prilikom utvrđivanja finansijskog rezultata ovako utvrđeni višak prihoda – suficit koriguje se: uključivanjem primanja od prodaje nefinansijske imovine i dela neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine koji se koristio za pokriće deficita tekuće godine, kao i uključivanjem izdataka korišćenim za pokriće utrošenih sredstava tekućih prihoda za nabavku nefinansijske imovine. Nakon korigovanja viška prihoda – suficita, na napred navedeni način, utvrđuje se ukupan višak prihoda – suficit, a koji se prenosi u narednu godinu.

  Direktni korisnici budžeta Grada Smederevo utvrđuju manjak prihoda – deficit stavljanjem u odnos tekućih prihoda sa tekućim rashodima. Prilikom utvrđivanja finansijskog rezultata ovako utvrđen manjak prihoda – deficit koriguje se: uključivanjem primanja od prodaje nefinansijske imovine i dela neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine koji se koristio za pokriće deficita tekuće godine, kao i uključivanjem izdataka korišćenim za pokriće utrošenih sredstava tekućih prihoda za nabavku nefinansijske imovine. Nakon korigovanja manjka prihoda – deficita, na napred navedeni način, utvrđuje se ukupan višak prihoda – deficit.

  Završni račun budžeta Grada Smederevo dobijen je konsolidacijom prihoda, primanja, rashoda i izdataka direktnih korisnika, indirektnih korisnika i Glavne knjige trezora i isključivanjem administrativnih transfera.

  3.4. Nefinansijska imovina

  3.4.1. Osnovna sredstva, prirodna imovina i nefinansijska imovina u pripremi

  Osnovna sredstva, prirodna imovina i nefinansijska imovina u pripremi se evidentiraju po nabavnoj vrednosti

  Prirodna imovina se vodi po tržišnoj vrednosti utvrdenoj 1998. godine, a nakon toga se revalorizuje koeficijentom za revalorizaciju sve do 2005. godine kada se ukida obaveza revalorizacije.

  Nabavke osnovnih sredstava, prirodne imovine i nefinansijske imovine u pripremi u toku godine evidentiraju se po

  nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost uvećana za sve troškove nastale do stavljanja u upotrebu.

  Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe duži od jedne godine. U okviru osnovnih sredstava obuhvataju se zgrade i građevinski objekti, mašine i oprema i ostala osnovna sredstva.

  Nefinansijska imovina u pripremi obuhvata ulaganja u nabavku mašina i opreme, od dana ulaganja do dana stavljanja u upotrebu.

  Primanja nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava evidentiraju se u korist izvora kapitala - primanja od prodaje

  nefinansijske imovine u stalnim sredstvima.

  Gubitak nastao prilikom otuđivanja i rashodovanja osnovnih sredstava predstavlja smanjenje vrednosti nefinansijske imovine u stalnim sredstvima i izvora kapitala.

  Popis osnovnih sredstava kojim se utvrduje stvarno stanje, vrši se jedanput godišnje, po pravilu krajem godine sa stanjem na dan 31. decembar. Na osnovu popisanog stanja, usklađuje se knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem.

 • 23

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.4. Nefinansijska imovina(nastavak)

  Amortizacija nefinansijske imovine

  Pri sastavljanju završnog računa za 2016. godinu, obračun amortizacije vršen je u skladu sa:

  Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016),

  Uredbom o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/03 i 12/06), Pravilnikom o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije ("Sl.

  list SRJ" br. 17/97 i 24/00),

  Uredbe o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 27/96),

  Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 70/2014), Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog

  stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS”, broj 137/14) i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem (“Službeni

  glasnik RS”, broj 103/2011...131/2014).

  Amortizacija stalne nefinansijske imovine - osnovnih sredstava, obračunava se za svako sredstvo pojedinačno po stopama ne nižim od zakonom propisanih stopa koje su određene tako da se nabavna vrednost osnovnih sredstava amortizuje primenom proporcionalne metode u toku predviđenog veka upotrebe osnovnog sredstva.

  Amortizacija stalne nefinansijske imovine - osnovnih sredstava se iskazuje kao tekući rashod - upotreba osnovnih sredstava za deo amortizacije koji odgovara procentu ostvarenih sopstvenih prihoda, s tim da se preostali iznos

  obračunate amortizacije, koji odgovara procentu ostvarenih prihoda iz budžeta, knjiži na teret izvora kapitala.

  3.4.1. Osnovna sredstva, prirodna imovina i nefinansijska imovina u pripremi (nastavak)

  Jednom otpisano osnovno sredstvo, bez obzira na to što se i dalje koristi, ne može biti predmet ponovnog procenjivanja vrednosti i ne podleže otpisivanju dok se koristi.

  Za nefinansijsku imovinu koja se rashoduje ili otuđuje, pre isknjiženja iz knjigovodstvene evidencije vrši sc obračun amortizacije.

  3.5 Finansijska imovina

  3.5.1. Dugoročna finansijska imovina

  Dugoročna finansijska imovina sastoje se od: učešća kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama, učešća kapitala u ostalim domaćim finansijskim institucijama, učešća kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešća kapitala u domaćim poslovnim bankama.

  Učešće u kapitalu procenjuje se po nominalnoj vrednosti.

  Učešće u kapitalu otpisuje se srazmerno iznosu iskazanog gubitka na osnovu izveštaja pravnog lica u koje je uložen kapital.

  Izvori kapitala se povećavaju, odnosno smanjuju za povećanje, odnosno smanjenje vrednosti učešća u kapitalu.

  Zaključno sa 2004. godinom revalorizacija učešća u kapitalu vršena je primenom indeksa cena na malo. Shodno Instrukciji za utvrđivanje finansijskog rezultata, kod korisnika budžetskih sredstava u obrascu bilans prihoda i rashoda za 2010. godinu i načinu priznavanja, merenja i procenjivanja imovine u završnom računu za 2010. godinu revalorizacija nije vršena.

 • 24

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.5 Finansijska imovina(nastavak)

  3.5.2. Dugoročna finansijska imovina

  Shodno Instrukciji za utvrđivanje finansijskog rezultata, kod korisnika budžetskih sredstava u obrascu bilans prihoda i rashoda za 2010. godinu i načinu priznavanja, merenja i procenjivanja imovine u završnom računu za 2016. godinu revalorizacija nije vršena.

  3.5.3. Novčana sredstva

  Novčana sredstva se iskazuju po nominalnoj vrednosti, a sredstva obuhvataju: račune otvorene u okviru konsolidovanog računa trezora, izdvojena novčana sredstva, blagajnu i ostala novčana sredstva.

  Stanje računa - konsolidovanog računa trezora sastoji se od zbira stanja računa izvršenja budžeta, računa posebnih namena i svih podračuna korisnika budžetskih sredstava, umanjenog za iznos plasiranih sredstava kod banaka.

  3.5.4. Kratkoročna potraživanja

  Kratkoročna potraživanja se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za iznos verovatne nenaplativosti potraživanja a direktno ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana.

  Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja budžetskih korisnika po osnovu prodaje od kupaca u zemlji i druga potraživanja.

  3.5.5. Kratkoročni plasmani

  Kratkoročni plasmani se procenjuju po nominalnoj vrednosi umanjeni indirektno za iznos verovatne nenaplativosti, a direktno za nastalu i dokumentovanu nenaplativost.

  Kratkoročni plasmani obuhvataju kratkoročne kredite, date avanse, depozite i kaucije i ostale kratkoročne plasmane.

  Kratkoročni krediti obuhvataju kredite odobrene u zemlji, pravnim i fizičkim licima. Dati avansi obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i za obavljanje usluga. Za iznos neiskorišćenih, odnosno nepokrivenih datih avansa, na dan sastavljanja završnog računa iskazani su tekući rashodi i pasivna vremenska razgraničenja (razgraničeni plaćeni rashodi), a u skladu sa gotovinskom osnovom za vođenje budžetskog računovodstva.

  3.5.6. Aktivna vremenska razgraničenja

  Ova kategorija obuhvata razgraničene rashode do jedne godine (premije osiguranja, zakupnine, pretplata za stručne časopise i literaturu, rashodi grejanja i drugi rashodi), obračunate neplaćene rashode i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

  Aktivna vremenska razganičenja obuhvataju nastale obaveze budžetskih korisnika, koje terete rashode budućeg obračunskog perioda u kome će biti plaćene.

  3.6 Obaveze

  Procenjuju se u visini nominalnih iznosa koji proističu iz poslovnih i finansijskih transakcija. Smanjenje obaveza po osnovu Zakona, vanparničnog poravnanja, i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.

  Obaveze (dugoročne i kratkoročne) obuhvataju domaće dugoročne obaveze, obaveze na ime rashoda za zaposlene, za ostae rashode, subvencije, donacije i transfere.

 • 25

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3.PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  3.6.1. Pasivna vremenska razgraničenja

  Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju: razgraničene plaćene troškove, obračunate nenaplaćene prihode i primanja i ostala pasivna vremenska razgraničenja

  Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja obuhvataju fakturisane nenaplaćene tekuće prihode i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine.

  Ostala pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju obaveze fondova za refundaciju bolovanja zaposlenih u, trajanju preko trideset dana, kao i ostala pasivna vremenska razgraničenja.

  3.7 Budžetska rezerva

  Sredstva budžetske rezerve se ne raspoređuju unapred.

  Sredstva stalne budžetske rezerve koriste se za finansiranje rashoda u otklanjanju posledica vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili proizvedu štetu većih razmera. Sredstva stalne budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacija za određene namene u skladu sa Zakonom.

  Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacija za određene namene za koje se u toku godine utvrdi da planirana sredstva nisu dovoljna ili je potrebno otvoriti novu aproprijaciju.O korišćenju sredstava rezerve rešenje donosi Gradonačelnica.

  3.8 Vanbilansna aktiva i pasiva

  Vanbilansna aktiva obuhvata osnovna sredstva u zakupu, primljenu tuđu robu i materijal, hartije od vrednosti van prometa, avale i druge garancije, i ostalu vanbilansnu aktivu, potraživanja nastala sprovođenjem tudjih projekta, izdata ovlašćenja direktnog zaduženja kao i primljena ovlašćenja direktnog zaduženja. Vanbilansna pasiva obuhvata obaveze za: osnovna sredstva u zakupu, primljenu tuđu robu i materijal, za hartije od vrednosti van prometa, za avale i ostale garancije i ostalu vanbilansnu pasivu.

  Usklađivanje poslovnih knjiga

  Usklađivanje prometa i stanja Glavne knjige sa Dnevnikom te pomoćnih knjiga sa Glavnom knjigom vrši se na kraju svakoga meseca, a naročito pre popisa imovine, potraživanja i obaveza i pre sastavljanja periodičnih i godišnjeg finansijskog izveštaja - Završnog računa.

  Budžetsko računovodstvo vrši usklađivanje promena i stanja Glavne knjige sa Dnevnikom i pomoćnih knjiga sa Glavnom knjigom najmanje jednom godišnje pre popisa imovine, potraživanja i obaveza i pre sastavljanja finansijskog izveštaja - Završnog računa sa stvarnim stanjem, koje se utvrđuje popisom.

  Usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom, se vrši na kraju budžetske godine, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

  Popis imovine i obaveza

  Redovan popis imovine i obaveza vrši se na kraju poslovne godine za koju se sastavlja godišnji finansijski izveštaj - Završni račun. Izuzetno, u toku poslovne godine može se izvršiti i vanredni popis.

  Popisom se utvrđuje faktičko stanje imovine, potraživanja, obaveza i izvori kapitala.

  Godišnjim popisom se popisuju:celokupna sredstva, potraživanja i obaveze prema izvorima sredstava sa stanjem na dan 31. decembar poslovne godine;

 • 26

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) Popis imovine i obaveza (nastavak)

  - sredstva koja nisu zatečena na dan popisa (sredstva na putu, sredstva data na popravku, na čuvanje, na zajam, u zakup i tsl.) i

  - tuđa sredstva koja su zatečena na dan popisa.

  Tuđa imovina na korišćenju kod budžetskog korisnika popisuje se odvojeno i evidentira na posebnim popisnim listama.Grad obavezno vrši popis imovine, potraživanja i obaveza na kraju poslovne godine, sa stanjem na dan 31. decembar tekuće godine.

  Redovan popis može započeti 30 dana pre kraja poslovne godine, a po potrebi i ranije, s tim da popis bude završen do poslednjeg dana poslovne godine, a najkasnije do 31. januara naredne godine sa stanjem na dan 31. decembar tekuće godine. Sve promene u stanju imovine i obaveza nastale u toku popisa, unose se u popisne liste na osnovu

  verodostojnih računovodstvenih isprava.

  Podaci iz budžetskog računovodstva, odnosno odgovarajućih knjigovodstvenih evidencija o količinama, ne mogu se davati Komisiji za popis pre utvrđenja stvarnoga stanja u popisnim listama, koje moraju biti potpisane od svih članova popisne komisije.

  Lica materijalno zadužena za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti određeni u komisiju za popis sredstava koja su im poverena u svrhu rada.

  Članovi popisnih komisija snose odgovornost za tačnost utvrđenoga stanja popisa, pravilno sastavljanje popisnih lista, blagovremeno izvršenje popisa i za tačnost izveštaja o izvršenom popisu.

  Načelnica Gradske uprave grada Smedereva posebnim rešenjem obrazuje potreban broj popisnih komisija i imenuje članove i zamenike članova komisija, utvrđuje rokove u kojim su komisije dužne da izvrše popis, kao i rokove za dostavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

  Organizacijom popisa rukovodi Centralna popisna komisija.

  Načelnica Gradske uprave grada Smedereva posebnim rešenjem može da obrazuje komisiju za osnovna sredstva koja određene zadatke obavlja tokom čitave godine, ne samo u toku redovnog godišnjeg popisa osnovnih sredstava i to:

  - evidentiraju svako kretanje - premeštaj osnovnih sredstava - opreme u toku godine (na pr. iz jedne službe ili poslovne prostorije u drugu, iz jednog objekta u drugi i sl.) i o tome obaveštava knjigovodstvo osnovnih sredstava kako bi se izvršilo knjiženje premeštaja u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava;

  - da prilikom nabavke nove opreme u toku godine, u saradnji sa knjigovodstvom, fizički obeleži novu opremu inventarskim brojem i zaduže službu kojoj se nabavljena oprema predaje na korišćenje i

  - ostale poslove u vezi fizičke manipulacije osnovnim sredstvima po nalogu.

  Na način izložen u st. 1. obezbeđuje se viši stepen brige o imovini kojom raspolaže Grad, kao i racionalnije, efikasnije i ekonomičnije obavljanje redovnog godišnjeg popisa osnovnih sredstava.

  Svi računopolagači su obavezni da svu dokumentaciju u vezi kretanja robe blagovremeno dostavljaju na obračun i knjiženje, kao i da ažuriraju svoju evidenciju o kretanju robe, kao i da najdocnije do dana određenog za popis, označe i grupišu robu, a naročito su dužni da tuđu robu i imovinu posebno grupišu.

  Komisije za popis utvrđuju stvarno stanje popisom, sastavljaju popisne liste i izveštaj o izvršenom popisu.

  Popisne liste obrađuju se odvojeno prema analitičkim računima i moraju biti složene i rekapitulirane po poslovnim jedinicama i grupisane po poreskim stopama.

  U popisne liste upisuju se nomenklaturni brojevi, nazivi vrste, jedinice mere i cene sredstava za popis, kao i stvarno

  utvrđeno stanje.

  Rad komisije za popis naročito obuhvata:

 • 27

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  Popis imovine i obaveza (nastavak)

  - utvrđivanje, merenje, prebrojavanje i bliže opisivanje sredstava i unošenje tih podataka u naturalnom obliku u popisne liste;

  - potpisivanje popisnih listi;

  - upisivanje naturalnih promena nastalih između dana popisivanja i određenog dana u kojem se vrši popis; - unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja sredstava u popisne liste; - utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenoga popisom i knjigovodstvenoga stanja; - vrednosno obračunavanje i - utvrđivanje uzroka neslaganja između stanja po popisu i knjigovodstvenog stanja.

  Članovi popisne komisije su neograničeno solidarno odgovorni za tačnost utvrđenog stanja po popisu, za uredno sastavljanje popisnih lista i iskazivanje u naturalnom i vrednosnom obliku, kao i za blagovremeno vršenje popisa.

  Po završenom popisu predsednici komisija za popis dužni su da sastave Izveštaj o rezultatima izvršenog popisa, kome se prilažu popisne liste sa izvornim materijalom koji je služio za sastavljanje popisnih lista, kao i da isti dostave Gradonačelniku.

  Popisom osnovnih sredstava obuhvata se popis nematerijalnih ulaganja, sredstava za rad, ulaganja u pripremi i avansi

  za ulaganja.

  Sredstva se razvrstavaju po delovima grupe saglasno Uredbi o nomenklaturi sredstava za amortizaciju.

  Posle obavljenog naturalnog popisa koji sadrži inventarski broj i naziv sredstava, komisija upoređuje nađeno stanje sa izvodom osnovnih sredstava sa računara i utvrđuje razlike.

  Podaci o sredstvima predloženim za rashod, unose se u posebne liste kao i podaci o konstatovanim manjkovima.

  Za sredstva - opremu koja je nađena kao višak, komisija utvrđuje nabavnu vrednost procenom prema tržišnim nabavnim cenama istih odnosno sličnih stvari u vreme utvrđenja viška.

  U posebnim listama vrši se popisivanje trajno neupotrebljivih osnovnih sredstava i obustavljene investicije.

  Popis sitnog inventara, opreme za HTZ, auto -guma i ambalaže vrši se na zalihama i u upotrebi.

  Za sitan inventar koji je dat na upotrebu koji je u neupotrebljivom stanju predlaže se za rashod.

  Popis gotovog novca i drugih vrednosti u blagajni vrši se prebrojavanjem prema apoenima i upisivanjem utvrđenih iznosa u popisne liste.Novčana sredstva na računima kod Uprave za trezor popisuju se na osnovu izvoda o stanju tih sredstava.

  Popisom hartija od vrednosti obuhvataju se obveznice po datim zajmovima, primljene menice, čekovi i ostale hartije od vrednosti sa posebnom pažnjom na ispravnost i rokove dospeća istih.

  Popis potraživanja se vrši prema stanju u knjigovodstvu s tim da je komisija dužna da utvrdi realnost iskazanih iznosa i razloga neblagovremene naplate. U posebnoj popisnoj listi popisuju se sumnjiva i sporna potraživanja za koja ne postoji uredna dokumentacija.

  Potraživanja u popisnoj listi grupišu se prema analitičkim kontima na kojima su iskazani u glavnoj knjizi.

  U okviru pojedinih analitičkih konta, potraživanja se iskazuju po pojedinim dužnicima.

  U popisnoj listi se navodi osnov potraživanja (br. računa i dr.), datum od kada potiče potraživanje i valuta dospelosti potraživanja.

  Popisom obaveza prema stanju u knjigovodstvu obuhvataju se sve obaveze koje postoje na dan popisa na kontima

  klase 2.

  Popis obaveza vrši se u posebnim listama koje sadrže iste elemente kao i popisne liste za popis potraživanja.

 • 28

  BUDŽET GRADA SMEDEREVA

  3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

  Popis imovine i obaveza (nastavak)

  Popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u poslovnim knjigama pod uslovom da je njihovo usklađivanje sa dužnicima i poveriocima izvršeno najmanje jednom godišnje i da o tome postoji verodostojna isprava.

  Prilikom sastavljanja godišnjeg računa za potraživanja vrši se ispravka, odnosno otpis.

  Direktno umanjenje potraživanja, kao i otpis potraživanja vrši se po osnovu prinudnog poravnanja, vansudskog poravnanja, nastupanja zastarelosti, konačne sudske odluke kao i u drugim slučajevima za koje postoji verodostojna dokumentacija o nenaplativosti potraživanja, a u izuzetnim slučajevima, kada se realno može proceniti da se dospelo potraživanje neće naplatiti u roku od 60 dana od dana kada je trebalo da bude naplaćeno.

  Po osnovu obaveza se ne vrši ispravka vrednosti, nego samo otpis obaveza.Popis materijala vrši se merenjem ili prebrojavanjem i za svaku vrstu materijala sastavlja se posebna popisna lista sa posebnom pažnjom na očuvanost kvaliteta i na vreme trajanja skladištenja.

  Popis ostalih sredstava obuhvata iskazano stanje na računima vremenskih razgraničenja i vanbilansne evidencije.

  Komisije za popis određenih sredstava, obaveza i potraživanja dužne su da po izvršenom popisu sastave izveštaj o izvršenom popisu, njegovim rezultatima, te da isti kompletira sa svim prilozima i dostavi Centralnoj komisiji za popis. Centralna komisija za popis sastavlja iscrpan elaborat o izvršenom popisu i dostavlja ga načelnici Gradske uprave grada Smedereva.

  Elaborat sadrži:

  - predloge za knjiženje manjkova, odnosno viškova; - ispravku vrednosti sredstava, potraživanja i obaveza; - primedbe i objašnjenja radnika koji rukuju materijalnim i novčanim sredstvima o utvrđivanim razlikama i

  druge primedbe

  - objašnjenja nastalih razlika koje su posledica zamene pojedinih sličnih vrsta, odnosno dimenzija materijala, sitnog inventara i

  - druge predloge u vezi sa popisom.

  Gradsko veće grada Smedereva razmatra Elaborat o izvršenom popisu u prisustvu komisije za popis i rukovodioca računovodstva i odlučuje o:

  - načinu knjiženja i likvidacije utvrđenih manjkova, odnosno viškova materijalnih i drugih vrednosti; - direktnom otpisu i otpisu ispravkom vrednosti potraživanja i obaveza; - rashodovanju dotrajalih i neupotrebljivih sredstava;

  - kalu, rasturu, lomu i drugim pitanjima u vezi popisa.

  Elaborat o izvršenom godišnjem popisu zajedno sa odlukama, rešenjima i zaključcima Gradskog veća grada Smedereva, dostavlja se knjigovodstvenoj službi radi knjiženja i usklađivanja knjigovodstvenoga stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim u popisu.

  Smatraće se da je popis izvršen samo u slučaju ako je na osnovu popisa izvršeno usaglašavanje između knjigovodstvenog stanja i stvarnoga stanja, ako je o manjkovima i viškovima, o otpisima i rashodovanjima odlučilo Gradsko veće grada Smedereva, ako su razlike prema odluci Gradskog veća grada Smedereva proknjižene u knjigovodstvu i da je