of 50 /50

Izveštaj za 2009. godinu

 • Author
  lyquynh

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Izveštaj za 2009. godinu

 • IZVETAJORADUUOBLASTINIRAIMEDJUNARODNESARADNJENATFBOR

  tokom2009.godine

  OSNOVNIPODACI

  IzvetajoraduuoblastiNIRaimedjunarodnesaradnjenaTehnikomfakultetuuBoru

  za2009.godinuobuhvatanekolikosegmenata:- SpisakprojekatanakojimasuukljueninastavniciisaradniciFakulteta(PrilogI)- SpisakreferenciicitatanastavnikaisaradnikaFakulteta(PrilogII)- SpisaknaunihskupovauorganizacijiFakulteta(PrilogIII)- SpisakaktivnostiuokvirumedjunarodnesaradnjeFakulteta(PrilogIV)- SpisakaktivnostiuizdavakojdelatnostiFakulteta(PrilogV)

  Imajuiuviduelementezaocenjivanjekvalitetanaunograda,naosnovul.7Pravilnika

  ovrednovanjurezultatanaunogradanastavnikaisaradnikaTehnikogfakultetauBoru,premakomesuelementizaocenjivanjekvalitetanaunograda:

  1. Publikovanirezultati1.1. PublikovaniradoviuasopisimasaSCIliste1.2. Publikovanirezultatiukategorisanimnacionalnimasopisima1.3. Publikovanirezultatiunekategorisanimasopisima1.4. Publikovanemonografijeiudbenici1.5. CitiranostuasopisimasaSCIliste

  2. Ueenaprojektima

  2.1. Ueenamedjunarodnimprojektima2.2. UeenaprojektimakojefinansiraMinistarstvozanaukuitehnolokirazvoj2.3. Ueenaprojektimakojefinansiraprivreda2.4. PredavanjapopozivunaFakultetimaikonferencijama

  naosnovuuvidaurezultateNIRanaTFBortokom2009.godine,predstavljeneuprilozimaIV,moguseizvuiosnovnipodaci:

  1. PublikovaniradoviumedjunarodnimasopisimakategorisanimpremaSCIJCR(asopisisaimpaktfaktorom):20radova

  2. Publikovani radovi umedjunarodnim asopisima kategorisanim prema SCIExpanded(asopisibezimpaktfaktora):22rada

  3. Publikovaniradoviunacionalnimasopisima(kategorijeM51,M52iM53):35radova

 • 4. Publikovaniradoviunekategorisanamnacionalnimasopisima:4rada5. Citiranostu2009.godini:54radacitiranoukupno107puta6. Publikovanemonografije, udbenici, zbornici radova: 2monografije, 2 udbenika i 3

  zbornikaradova7. Angaovanjenaprojektima:

  7.1. Meunarodniprojekti:3(2izprogramaCOSTi1izprogramaPHARE)7.2. ProjektikodMinistarstvazanaukuitehnolokirazvojosnovnaistraivanja:97.3. ProjektitehnolokograzvojakodMinistarstvazanaukuitehnolokirazvoj:207.4. Nacionalniprojektijavniradovi:17.5. Projektizaprivredu:17

  OvakavprikazukazujenabrojnerezultatekojesunastavniciisaradniciTehnikogfakultetauBoruostvarilitokom2009.godine.Posebnotrebaistaibrojcitatakojijepreao100,toje izuzetan rezultat, kao i znatan broj publikovanih radova, kako umedjunarodnim i unacionalnimasopisima,tebrojprojekatanacionalnogimedjunarodnogznaaja.

  Dakle,moesesmatratidasurezultatiuoblastiNIRa imedjunarodnesaradnjetokom2009.godinebiliznaajni,alidasesvakakotrebaraditinatomedasestvoreuslovikakobiseunarednomperioduistidaljeunaprediliipoboljali.

  Podnosilacizvetaja:

  Prof.drDraganaivkovi

  ProdekanzaNIR&MSTFBor

  UBoru,15.mart2009.godine

 • 1

  IZVETAJORADUUOBLASTINIRAIMEDJUNARODNESARADNJENATFBOR

  tokom2009.godine

  PrilogI:SPISAKPROJEKATANASTAVNIKAISARADNIKATFBOR

  1. Meunarodniprojekti:

  1.COST535Thermodynamicsofalluminides,istraivaisaFakulteta:prof.drDraganaivkovi,prof.drivanivkovi2.COSTMP0602AdvancedSolderMaterials forHighTemperatureAplication theirnature,design,processandcontrolinamultiscaledomain,istraivaisaFakulteta:prof.drDraganaivkovi,doc.drDraganManasijevi

  3.PHARECBCNoRO2006/018448.01.02.15Thevirtualspaceofknowledgethewayofintegration,uesnicisaFakulteta:prof.drDraganaivkovi,nastavnikengleskogjezikaMiroslavPiljui,10asistenata/saradnikaunsataviistudenata

  ...............................................................................................................................................3

  2.Nacionalniprojektiosnovnihnauka

  1. Predprobojni i posleprobojni procesi u gasovima na niskim pritiscima i defekti upoluprovodnikim materijalima izazvani jonizujuim zraenjem (projekat 141008),projekat osnovnih nauka (ON), rukovodilac prof. dr Momilo Pejovi (Elektronskifakultet,Ni),istraivasaFakultetadoc.dredomirMaluckov

  2. Termodinamika i fazna ravnotea lemnih materijala bez olova (Projekat ON br.142043),rukovodilacprof.drDraganaivkovi,istraivaisaFakulteta: doc.drDraganManasijevi,doc.drIvanMihajlovi,prof.drivanivkovi,prof.drZvonimirStankovi,Prof.drNadatrbac,mrSaaMarjanovi

  3. Neki aspekti rastvaranjametala i sulfidnihminerala (Projekat br. 142012), osnovnaistraivanja, rukovodilac prof. drMilan Antonijevi, istraivai sa Fakulteta: prof. drSneanarbula,doc.drGrozdankaBogdanovi,doc.drSmeanaMili,MarijaPetrovi,MilanRadovanovi

  4. Istraivanje fenomena prenosa znaajnih za razvoj viefaznih procesa i opreme(Projekat ON br. 142014), projekat ON, rukovodilac prof. dr eljko Grbavi, TMFBeograd,istraivasaFakulteta:prof.drVelizarStankovi

  5. Kompozitnimaterijali na bazi ugljenika,metala i oksidametala u elektrokatalizi iprocesimaskladitenjaenergije (projekatONbroj142048), rukovodilacdrAleksandarDekanski, IHTMBeograd, istraivaisaFakulztetaprof.drMirjana VujasinoviRaji,prof.drZoranStevi

 • 2

  6. Teorija operatora, stohastika analiza primene (projekat ON broj 144003G),rukovodilac prof. drVladimirRakoevi, PMFNi, istraiva sa fakulteta doc dr Ivanaolovi

  7. Algebarskestrukture imetodezaprocesiranje informacija(projekatONbroj144011),rukovodilacprof.drMiroslaviri,PMFNi,istraivasaFakultetamrDarkoKocev

  8. MineralnevrsteSrbije:sastav,struktura,geneza,primena iuticajnaivotnusredinu(projekatONbroj146020), rukovodilacprojektaprof.drMihovil Logar,RGFBeograd,istraivasaFakultetamrMiraCoci

  9. Magmatski, metamorfni i sedimentni procesi alpskog orogena u centralnom deluBalkanskogpoluostrva(projekatONbroj146013),rukovodilacprojektaprof.drVladicaCvetkovi,RGFBeograd,istraivasafakultetaDoc.DrMiodragBanjeevi

  ...............................................................................................................................................9

  3.Nacionalniprojektitehnolokograzvoja

  10. Nova,visokoprofitabilna iekolokiodrivatehnologija,zajednikepreraderudnikogtehnogenog otpada (projekat TR broj 17016), rukovodilac projekta prof. dr RodoljubStanojlovi, istraivaisaFakulteta:prof.drRadmiloNikoli,prof.drMilanTrumi,mrJovicaSokolovi,mrGoranTrumi,Zorantirbanovi,DejanAnti

  11. Uvoenje nadzornog sistema u cilju poveanja energetske efikasnosti kotlovskihpostrojenja (projekat TR broj 18016), rukovodilac projekta prof. dr Radisav Stoli,istraivaisaFakulteta:mrDejanTaniki,VladimirDespotovi,Daliborenadi

  12. Razvoj tehnologije i proizvoda tehnolokih lemova (projekat TR broj 19011),rukovodilacprojektadrAnaKostov,InstitutzarudarstvoimetalurgijuBor,istraivasaFakultetaprof.drDraganaivkovi

  13. Primenaojaavajuegmehanizmaarenjauosvajanjuproizvodnjesinterovanihbakarsrebro elektrinih kontakata i ojaanih materijala na bazi bakra (projekat TR broj19018),rukovodilacprojektaprof.drSvetlanaNestorovi, istraivaisaFakulteta:prof.dr Desimir Markovi, prof. dr Dragoslav Guskovi, prof. dr Ljubica Ivani, prof. drSvetlanaIvanov,mrIvanaRangelov(Markovi)

  14. Razvoj tehnologije za preradu niskokvalitetnih koncentrata bakra sa povienimsadrajemtoksinihelemenatauciljuzatiteivotnesredine(projekatTRbroj19030),rukovodilac projekta prof. dr Nada trbac, istraivai sa Fakulteta: doc. dr IvanMihajlovi,doc.drSlavicaPrvulovi,doc.drMilovanVukovi

  15. Definisanje optimalnih tehnolokotehnikih parametara proizvodnje prahovaultrafinommikronizacijom (projekat TR broj 19033), rukovodilac projekta dr LjubiaAndri,ITNMSBeograd,istraivasaFakultetaprof.drMilanTrumi;

  16. Aktivnisemantikimodelpodatakaoproizvodu(projekatTRbroj12010),rukovodilacprojektaprof.drMiodragMani,MainskifakultetNi,istraivasaFakultetamrDejanTaniki

  17. Istraivanje 16mikro hidroelektrana sagraenih u slivnom podruju Timoka u ciljupoveanja njihove energetske efikasnosti (projekat TR broj 18001), rukovodilac

 • 3

  projekta prof. dr Miroljub Jefti, FTN K. Mitrovica, istraivai sa Fakulteta: prof. drRadisavStoli,mrMiroslavPiljui

  18. Razvoj novih tehnolokih postupaka oplemenjivanja osnovnih koncentrata elita isulfidauciljudobijanjajedinjenjavolframa,bizmutaisrebra(projekatTRbroj19002),rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Radosavljevi, ITNMS Beograd, istraiva saFakultetaprof.drZoranMarkovi

  19. IntegralnitretmanrudnikihvodaivanbilansnihdelovaleitarudabakrauRudnicimabakra Bor (projekat TR broj 21008), rukovodilac projekta drMile Bugarin, IRM Bor,istraivaisaFakultetaprof.drVelizarStankoviidoc.drGrozdankaBogdanovi

  20. Razvoj i primena savrmenih arheometrijskih nedestruktivnih metoda u analiziartefakatakulturnognasledja (projekatTRbr.19046), rukovodilacDrGoran Stanii,Institut za fiziku,Beograd, istraivai sa Fakulteta prof. drDragana ivkovi i prof. drNadatrbac

  .............................................................................................................................................20

  4.Nacionalniprojektijavniradovi

  21. RekultivacijarudnikihjalovitaiformiranjetravnogpokrivaanazelenimpovrinamauBoru (projekatbroj249,Ministarstvoekonomije i regionalnog razvoja), rukovodilacprojektadoc.drGrozdankaBogdanovi

  ...............................................................................................................................................1

  5. Elaboratiistudije

  1. Elaborat o ispitivanju vrstoe na pritisak betonskih kocki za hotel Albo u Boru,rukovodilacprof.drRadojePantovi

  2. Studija stabilnosti severne zavrne kosine P.K. Velika Poljana II i odreivanjazatitnog pojasa od gornje ivice P.K. do graevinskih objekata, rukovodilac prof. drRadojePantovi

  3. Elaborat o geomehanikim ispitivanjima uzoraka tla na lokaciji za izgradnju novefabrikeuHolcim(Srbija)A.D.,rukovodilacprof.drRadojePantovi

  4. Studija ocene stanja ugroenosti objekata u zoni klizita u obodnim delovimapovrinskogkopauBoruudelumesnezajedniceSever,rukovodilacprof.drNenadVuovi

  5. Studija analize stabilnosti kosina povrinskog otkopa krenjaka Plana, rukovodilacprof.drRadojePantovi

  6. Studija stabilnosti kosinapovrinskog kopa Skruti kodUica, rukovodilacprof.drRadojePantovi

 • 4

  7. Studija o geomehanikim ispitivanjima tla za izradu glinenog ekrana na brani br. 9flotacijskog jalovita rudnika RudnikRudnik (faza2), rukovodilacprof.drRadojePantovi

  8. Geomehaniki elaborat na jezgrima istranih buotina po projektu geolokihistraivanja Projekatgeolokih istraivanjamineralizacijebakranaprostoru rudnogtelaD,rukovodilacprof.drRadojePantovi

  9. DugoroniprogrameksploatacijeleitakrenjakaPlana,rukovodilacprof.drMiodragiki

  10. Studijapraenja ianalizedeformacijakolektoraKriveljske rekeodstacionae0+903dostacionae1+470,rukovodilacprof.drRadojePantovi

  11. Kontrolakvalitetaelinihipkiikugli(zaJugoinspektA.D.Beograd),rukovodilacprof.drDesimirMarkovi

  12. Studija o izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz leita Lisina kod Bosilegradapovrinskomeksploatacijom,PDRdSBor,rukovodilacprof.drMiodragiki

  13. DugoroniprogrameksploatacijeleitakrenjakaPlana,SFSParain,rukovodilacprof.drMiodragiki

  14. GRPotkopavanjaljake iz tehnogenog leitaDepoljake1,verifikacija tehnolokogprocesadobijanjakoncentratainadvienjaflotacijskogjalovitaRTHuBorudoK+378zagodinjuproizvodnjuod1200000tonaljake,RBBBor

  15. DRP otkopavanja i pripreme krenog kamena u leitu ''Zagrae5'', RBB Bor,rukovodilacprof.drMiodragiki

  16. DRPotkopavanjakvarcnihpearaleita''DeoDonjaBelaReka'',RBBBor,rukovodilacprof.drMiodragiki

  17. GRPeksploatacije ipreradepeska iljunka iz leita ''Smolnica''MalaKrsna,PDRdSBor,rukovodilacprof.drMiodragiki

  .............................................................................................................................................17

  6. Sudskavetaenja:18. VetaenjazapotrebeOptinskogsudauParainu, rukovodilac timavetakaprof.dr

  Miodragiki

  19. Vetaenja za potrebe Trgovinskog suda u Kragujevcu, 1P790/05, rukovodilac timavetakaprof.drMiodragiki

  20. Vetaenja za potrebeOptinskog suda u upriji, rukovodilac tima vetaka prof. drMiodragiki

  21. Vetaenja za potrebe Optinskog suda u Sokobanji, K109/07, rukovodilac timavetakaprof.drMiodragiki

  ...............................................................................................................................................4

 • 5

 • 1

  1

  IZVETAJORADUUOBLASTINIRAIMEDJUNARODNESARADNJENATFBOR

  tokom2009.godine

  PrilogII:SPISAKPUBLIKOVANIHISAOPTENIHREFERENCINASTAVNIKAISARADNIKATFBOR

  1. Monografije,poglavljaumonografijama,udbeniciitematskizbornici

  Medjunarodnogznaaja:1.1. Monografije

  1.2. Poglavljaumonografijama1. M.HebbacheandD.ivkovi,Firstprinciples investigationofnewmaterialsforhard

  coatings, in "Nanostructures and their magnetic properties", Editor: JeanClaudeSergeLvy,ResearchSignpost37/661(2),FortP.O.Trivandrum695023Kerala,India,(2009),Chapter2.pp.115.(ISBN:9788130803715)

  2. N.trbac, I.Mihajlovi,D.ivkoviand.ivkovi, Jobvaluesamongentrepreneursand potential entrepreneurs in transition: the impact of gender and socialbackground, in Female Entrepreneurship and Local Economic Growth: A Case ofCountries in Transition, Edited by: Imani Silver Kyaruzi and Mirjana RadovicMarkovic, Outskirts Press, Inc. Denver, Colorado, US, (2009), Section I:Entrepreneurship,GenderandtheEconomy,Chapter4.pp.6796.(ISBN:9781432747558)

  .2

  1.3. Udbenici1.4. Tematskizbornici

  Nacionalnogznaaja:1.5. Monografije

  1.M.Miljkovi,M. Ignjatovi, D. Bogdanovi, T. Vukobratovi, Sigurnost i ventilacijarudnika,InstitutzarudarstvoimetalurgijuBor,2009.(ISBN9788678270291)

 • 2

  2

  2. M. Vukovi, Management of International Fresh Water Resources, University ofBelgrade,TechnicalFacultyinBor,2009.(ISBN9788680987668) 3.NenadVuovi,Bazepodataka,monografija,Tehniki fakultetuBoru (2009),615 str.(ISBN9788680987425),..............................................................................................................................................3

  1.6. Poglavljaumonografijama

  1.7. Udbenici1. M.Vukovi,A.Vukovi,Odnosisjavnou,Tehnikifakultet,Bor,2009.(ISBN9788680987651)2. M.Vukovi,A.Vukovi,Sociologija,Tehnikifakultet,Bor,2009.(ISBN9788680987729)3. SneanaM. erbula, Zagaivanje i zatita vazduha, Zavod za udbenike, Beograd,

  2009.(ISBN9788617163004)

  ....................................................................................................................................................3

  1.8. Tematskizbornici

  1.9.Uredjivanjemedjunarodnognaunogasopisa(M28)

  1.JournalofMiningandMetallurgy,SectionB:Metallurgy,45(2)B143222,SpecialIssueArchaeometallurgy,GuestEditor:D.ivkovi(ISSN14505339)..1

  2. Radoviuasopisima

  Medjunarodnogznaaja:2.1. KategorisanipremaJCRJournalScienceReport(medjunarodniasopisisaimpaktfaktorom)

  1.I.olovi,E.Malkowsky,ANoteonFredholmOperatorson ,AppliedMathematics

  Letters,22(11)(2009)17341739.Tc )( 0

  2.V.B.Cvetkovski,V.T.Coni,M.Vukovi,M.Cvetkovska,Mesophilic leachingofcoppersulphide,JournalofSerbianChemicalSociety72(2)(2009)213221.3. M. Vukovi, V. Cvetkovski, V. Coni, Mechanisms of Microbiologically inducedCorrosionofMetalsintheEnvironmentcontainingSulphatereducingBacteria,CorrosionReviews,27(12)(2009)213221.4. Dj. Nikolic, I. Jovanovic, I.Mihajlovic, Z. Zivkovic,Multi criteria ranking of copperconcentrateby itsqualityanelementofenvironmentalmanagement in thevicinityof

 • 3

  3

  coppersmelting complex in Bor, Serbia; Journal of Environmental Management,91(2009)509515.5.M.Soki,D.ivkovi,B.Markovi,Kineticsofchalcopyrite leachingbysodiumnitrate insulphuricacid,Hydrometallurgy,95(34)(2009)273279.

  6.D.Manasijevi,D.Mini,D.ivkovi, J.Vel,A.Aljilji,N.Talijan, J.Stoi, S.Marjanovi,R.Todorovi,Experimental investigationand thermodynamic calculationof theCuInSbphasediagram,CALPHAD,33(1)(2009)221226.7. D.Manasijevi, D.Mini, D.ivkovi, I.Katayama, J.Vretal, D.Petkovi, ExperimentalinvestigationandthermodynamiccalculationoftheBiGaSnphaseequilibria,JournalofPhysicsandChemistryofSolids,70(9)(2009)12671273.8. S.Marjanovi, D.Manasijevi, D.Mini, D.ivkovi, R.Todorovi, Thermal analysis ofsome alloys in theAgCuSn ternary system, Journal ofOptoelectronics andAdvancedMaterials,11(2)(2009)175179.9.D.ivkovi, I.Mihajlovi,.ivkovi,Acontributiontothethermodynamicstudyofthe(Cu,Co)NiZnsystems,ArchivesofMetallurgyandMaterials,54(1)(2009)189196.10.L.Gomidelovi,D.ivkovi,ThermodynamicanalysisofAuInSbsystemusingOelsencalorimetry and predictingmethods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 98(2009)743748.11.Z. Stevi,M.RajiVujasinovi,A.Dekanski,EstimationofParametersObtainedbyElectrochemical Impedance Spectroscopy on Systems Containing High Capacities,Sensors,9(2009)73657373.12.M.Gorgievski,D.Boi,V.Stankovi,G.Bogdanovi,Copperelectrowinning fromacidmine drainage, A case study from the closed mine Cerovo, Journal of HazardousMaterials,170(2009)716721.13.D.Boi,V.Stankovi,M.Gorgievski,G.Bogdanovi,R.Kovaevi,Adsorptionofheavymetal ionsby sawdustofdeciduous trees, JournalofHazardousMaterials, 171 (2009)684692.14. S. Milic and M.Antonijevic, Some aspects of copper corrosion in presence ofbenzotriazoleandchlorideions,CorrosionScience,51(2009)2815.M.Antonijevi,S.Mili,M.Petrovi,Filmsformedoncoppersurfaceinchloridemediainthepresenceofazoles.CorrosionScience,51(2009)12281237.16. M. Antonijevic, Z. Simic, Z. Petrovic, Natural sulphide minerals as sensors fordeterminationofhumicandfulvicacids,SensorLetters,7(2009)523529.17. M. Antonijevic, S. Milic, Electrochemical behavior of Cu24Zn5Al aloy in alkalinemediuminpresenceofchlorideionsandbenzotriazole,MaterialsChemistryandPhysics118(23)(2009)385391.18.M.Dimitrijevic,A.Kostov,V.Tasic,N.Milosevic,Influenceofpyrometallurgicalcopperproductiononenvironment,JournalofHazardousMaterials,164(2009)892.19.M.Dimitrijevi,A.Kostov,V.Tasi,N.Milosevi, Influenceofpyrometallurgicalcopperproductionontheenvironment,JournalofHazardousMaterials,164(2009)892899.

 • 4

  4

  20.D. Taniki,M.Mani,G.Radenkovi,D.Mani,MetalCuttingProcessParametersModeling:AnArtificialIntelligenceApproach,JournalofScientificandIndustrialResearch,68(2009)530539.............................................................................................................................................20

  2.2. KategorisanipremaSCIExpanded(ostalimedjunarodniasopisibezimpaktfaktora)

  1. V.Coni, V. Cvetkovski, E.Poega, M.Vukovi, M.Cvetkovska Razvoj mezofilnihbakterijaizpodzemneeksploatacijeRudnikabakraBor,Hemijskaindustrija,63(1)(2009)4750.2.V.Coni,V.Cvetkovski,M.Vukovi,M.CvetkovskaOpitnolaboratorijskopostrojenjezabiohidrometalurkuproizvodnjubakra,Hemijskaindustrija63(1)(2009)5156.3. V. Cvetkovski, B. Coni,M. Vukovi, G. Stojanovski,M. Cvetkovska Konstrukcijaizotermiusolventnojekstrakcijibakra,Hemijskaindustrija63(4)(2009)309312.4.M.VukoviSociologijareligijeiokretanjepremaempirizmu,Sociologija,61(1)(2009)105107.5. D.ivkovi, N.trbac, J.Lamut, B.Andjeli M. Coci M. teharnik, A. Mitovski,Investigation of archaeometallurgical findings from Felix Romuliana locality, Journal ofMiningandMetallurgy,SectionB:Metallurgy,45(2)B(2009)207212.6.S.Kati,I.Ili,D.ivkovi,CopperproductioninMajdanpekinsixtiesandseventiesofthe16thcentury,JournalofMiningandMetallurgy,SectionB:Metallurgy,45(2)B(2009)213220.7. N.trbac, I.Mihajlovi, D.Mini, D.ivkovi, .ivkovi, Kinetics and mechanism ofarsenic sulfidesoxidation, JournalofMining andMetallurgy, SectionB:Metallurgy, 45(1)B(2009)5967.8. S. Marjanovi, D. Manasijevi, D. ivkovi, D. Guskovi, D. Mini, Calculation ofthermodynamic properties for ternary AgCuSn system, RMZ Materials andGeoenvironment,56(1)(2009)3037.9.EPoega,SIvanov,V.Coni,B.aenovi,ThePossibilityOfTheBoronizingProcessOnThePressedSamplesOfIronPowder,Hemijskaindustrija,63(3)(2009)253258.10. .ivkovi, N.Mitevska, I.Mihajlovi, .Nikolic, The influence of the silicate slagcomposition on copper losses during smelting of the sulfide concentrates, Journal ofMiningandMetallurgy,45B(2009)2335,ISSN14505339.11. L.Gomidelovi, Z.Stankovi, Z.Stevi, D.ivkovi, Elektrohemijska karakterizacijalegurausistemuAuInSb,Hemijskaindustrija,63(4)(2009)289292.8. A.Mitovski, D.ivkovi, Lj.Balanovi, N.trbac, .ivkovi, Analiza ivotnog ciklusabezolovnih lemnih legura saaspekta zatite ivotne sredine,Hemijska industrija,63 (3)(2009)163169.12.M.Coci,M.Logar,S.Cocic,D.ivkovi,B.Matovi,Meresaglasnostistehiometrijskogsastavamineralaodreenih rendgenskodifrakcionom ihemijskom analizom,Hemijskaindustrija,63(4)(2009)319324.

 • 5

  5

  13. V.Grekulovi, M.RajiVujasinovi, Z.Stevi, Elektrohemisko ispitivanjeosamnaestokaratnogzlataukiselojsredini,Hemijskaindustrija,63(3)(2009)189194.14. M.Coci, M.Logar, S.Coci, D. ivkovi, B.Matovi, S.Devi, Odreivanje sastavasulfidnih koncetrata rude bakra rendgenskom difrakcijom i hemijskom analizom,Hemijskaindustrija,63(4)(2009)319324.15. S. Bugarinovi, V. Grekulovi, M. RajiVujasinovi, Z. Stevi, Z. Stankovi,Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija bakar (I) oksida, Hemijska industrija,Vol. 63(2009)No.3,20120816.M.Antonijevic,S.Alagic,M.Petrovic,M.Radovanovic,A.Stamenkovic,TheInfluenceofpHonElectrochemicalBehaviorofCopper inPresenceofChloride Ions, InternationalJournalofElectrochemicalScience,4(2009)516.17.M.Antonijevic,G.Bogdanovic,M.Radovanovic,M.Petrovic,A.Stamenkovic, Influenceof pH and Chloride Ions on Electrochemical Behavior of Brass in Alkaline Solution,InternationalJournalofElectrochemicalScience,4(2009)654.18. M.Antonijevic, S.Milic, M.Dimitrijevic, M.Petrovic, M.Radovanovic, A.Stamenkovic,TheInfluenceofpHandChloridesonElectrochemicalBehaviorofCopperinthePresenceofBenzotriazole,InternationalJournalofElectrochemicalScience,4(2009)962.19.M.Antonijevic, S.Milic,M.Radovanovic,M.Petrovic, A.Stamenkovic, Influence of pHand chlorides on electrochemical behavior of brass in presence of benzotriazole,InternationalJournalofElectrochemicalScience,4(12)(2009)1719173420.D.Milivojevi,V.Tasi,V.Despotovi,M.Pavlov,OneSolutionOfTaskPriorityOrderingInMicroprocessorMeasuringStation,InformationTechnologyandControl,38(1)(2009)6771.21.DarkoKocev,AlmostMengerandrelatedspaces,MatematikiVesnik61(2009),173180.22.V.Stankovi,D.Boi,M.Gorgievski,G.Bogdanovi,Heavymetaladsorptionfrommine

  watersbysawdust,CI&CEQ,19(2009)237249.............................................................................................................................................22

  Nacionalnogznaaja:2.3. Kategorisaniasopisinacionalnogznaaja(kategorijeM51,M52iM53)

  1. B. Vojnovi, D. Rizni, S.Bori, Znaaj definisanja strategije regionalnog razvoja uizgradnjikonkurentnostiprivrede,Industrija,(4)(2009)2963.2.D.Rizni,Globalizacijaipromeneuekonomijiinjihovuticajnaivotnusredinu,Ecologica,16(55)(2009)484490.3.D.Rizni,Marketingkonceptisistemkvalitetauuslovimakrize,Kvalitet,19(56)(2009)5760.4.D.Rizni,S.Uroevi,Ulogamarketingautekstilnojproizvodnji,Tekstilnaindustrija,79(2009) 2939.5. D.Rizni, S.Uroevi, Dizajnom savremenog pakovanja mineralnih voda dokonkurentskeprednosti,Poslovnapolitika,XXXVIII(34)(2009)7074.6. I.uri, I.Jovanovi, . ivkovi, Strategija razvoja istraivakorayvojne funkcije (RDmanagement)uuslovimaglobalizacije,Poslovnapolitika,78(2009)1822.

 • 6

  6

  7. S.Uroevi, Kvalitetpreduslov ostvarivanja prosperiteta i konkurentnosti tekstilneindustrije,Menadmenttotalnimkvalitetom&izvrsnost,37(12)(2009)121126.8.S.Uroevi,Faktorikonkurentske sposobnostidomaihpreduzea tekstilne industrije,Kvalitet,XIX(56)(2009)7175.9. S.Uroevi, Recikliranje tekstilanove tendencije i obaveze prema glavnom ciljuglobalnogouvanjaivotnesredine,Ecologica,16(54)(2009)173180.10. D.orevi, S.Uroevi, Zatita ivotne sredine kao aspekt koncepta korporativnedrutveneodgovornosti,Ecologica,16(56)(2009)631638.11. S.Uroevi, D.orevi, J.Cvijanovi, Znaaj doradnih poslova za razvoj tekstilne iodevneindustrijeSrbijeuperiodutranzicije,Industrija,2(apriljun)(2009)97125.12. S.Uroevi, D.orevi,Mesto i uloga upravljakih znanja i vetina u obrazovanjutekstilnihinenjera,Tekstilnaindustrija,13(januarmart)(2009)79.13. S.Uroevi. D.orevi, Znaaj tekstilne i odevne industrije za privrede zemalja utranziciji,Tekstilnaindustrija,LVII(1012)(2009)1930.14. S.Uroevi, D.orevi, Dizajn klju razvoja i prosperiteta tekstilne industrije,Tekstilnaindustrija,46(apriljuni)(2009)919.15. S.Uroevi, M.Arsi, Usklaivanje funkcije i uloge menadera radi efikasnijegupravljanjaorganizacijom,Poslovnapolitika,XXXXVIII(910)(2009)4751.16. D.Tolma, S.Prvulovi, N.trbac, Lj.Radovanovi, Materijalni i energetski bilansproizvodnjebiodizela,Savremenapoljoprivrednatehnika,35(2009)(3)185190.17. S.Prvulovi, I.ekularac, N.trbac, Planiranje i viekriterijumska optimizacijadizajniranjaposlovnihprocesa,Ekonomika,LV(12)(2009)216223.18. S.Prvulovi,N.trbac,M.Vukovi,Uticajposlovneetikenadrutvenuodgovornost imarketingpreduzea,Poslovnapolitika,XXXVIII(34)6469.19. S.Prvulovi, D.Tolma, N.trbac, Razvoj etike kulture kao prevencija nastanka iposledicamobinga,,Poslovnapolitika,XXXVIII(78)(2009)2531.20.I.uri,.ivkovi,I.Mihajlovi,I.Jovanovi,Zavisnostizmeuliderstvaiperformansikompanije:empirisjkaistraivanjaTQMprakseuSrbiji,Menadmenttotalnimkvalitetomiizvrsnost,37(12)(2009)511516.21..ivkovi, I.Mihajlovi,.Nikoli,Artificialneuralnetworkmethodappliedonthenonlinearmultivariateproblems,SerbianJournalofManagement4(2)(2009)137148.22. S.Marjanovi, D.Manasijevi, D.ivkovi, D.Guskovi, Calculation of thermodynamicproperties for ternaryAgCuSn system, RMZ Materials andGeoenvironment, 56 (1)(2009)3037.23.V.osovi,N.Talijan,A.Gruji,J.StajiTroi,D.ivkovi,Z.Lee,V.Radmilovi,StudyofmicrostructureandmagneticpropertiesofoptimallyannealedR/QNd4.5Fe77B18.5alloy,MetalurgijaJournalofMetallurgy,15(1)(2009)3944.24. I.Mihajlovi, N.trbac, .ivkovi, D.ivkovi, Viekriterijumsko odluivanje kaokoristanalatekolokogmenadmenta,TehnikaRGM,60(4)(2009)812.25.M.Vukovi,N.trbac,D.ivkovi,Globalizacijairazvojmedjunarodnihreimauoblastizatiteivotnesredine,Ecologica,55(16)(2009)510515.26. N.trbac, M.Vukovi, D.ivkovi, Primena HACCP sistema na primeru mlekarskeindustrije,Ecologica,55(16)(2009)364369.27.D.ivkovi,N.trbac,A.Kostov,N.Talijan,J.StajiTroi,Qualityrequirements in leadfreesoldersimplementationinelectronics,Ecologica,56(16)(2009)600604.

 • 7

  7

  28.D.ivkovi, Lj.Balanovi,A.Mitovski,D.Manasijevi,A.Kostov,D.Mini,E.Poega,

  Termodinamiko ispitivanje i karakterizacija nekih legura u GaSbBi sistemu, TehnikaRGM,60(6)(2009)1720.29. .ivkovi, D.ivkovi, Determinants of entrepreneurial activities in Serbia,EntrepreneurshipandInnovations,1(2009)17.30.M.Mitovski, A.Mitovski, Oteenje cevi utilizacionog parnog kotla plamene pei,TehnikaRGM,58(4)(2009)915.31.E.D.Poega,S.Lj.Ivanov,A.T.Ivanovi,Influencedifferentchemicalcompositionandpersentage rateofaddedactivatorsondepthofboride layer,Zatitamaterijala,50 (2)(2009)99104.32. Svetlana D. Nestorovi, Ivana I. Rangelov, Desimir D. Markovi, ProuavanjeintenzitetaojaavanjaarenjemkodliveneleguresistemaCuAg,TehnikaNovimaterijali,18(2)(2009)715.33. V. Gardi, B. Petrovi, S. Alagi, T. Apostolovski Truji, A. Ivanovi, Neki aspektiprocesa nagrizanja elika u rastvoru hlorovodonine kiseline, Zatitamaterijala, 50 (1)(2009)5962.34.M.Antonijevi,V.Gardi,S.Mili,S.Alagi,A.Stamenkovi,M.Joji,ElektrohemijskoponaanjeCu24Zn5Allegureurastvoruboraksauprisustvu1fenil5merkaptotetrazola,Zatitamaterijala,50(1)(2009)192735. D. Taniki, M. Mani, G. Devedi, Modeliranje sile rezanja korienjem tehnikavetakeinteligencije,TehnikaMainstvo,58(1)(2009)16.............................................................................................................................................35

  2.4. Ostalinekategorisaniasopisinacionalnogznaaja1.S.Uroevi,Ulogamenaderauposlovanjuukriznimvremenima,LiderDirektor,III(11),(2009)5156.2. S.Uroevi,Mogunostoporavka tekstilne industrije Srbije razvojemmalih i srednjihpreduzea,NoviEkonomist,III(56)(januardecembar),godinaIII,str.8793.

  3. N.trbac,D.ivkovi,I.Mihajlovi, Projektovanje tehnologije za preradu sekundarnihsirovinanabazibakraicinka,Menadment,inovacije,razvoj,10(2009)35.

  4.S.Uroevi,TheProductDesignastheFashion IndustryConcurrencyFunction,Annalsof theOradeaUniversity FascicleofManagementandTechnologicalEngineering,CDROMedition,Romania,Vol.VIII(XVIII)(2009)...............................................................................................................................................4

  3. Saoptenjanaskupovima

  3.1. Predavanjepopozivusamedjunarodnogskupatampanouizvodu(M32)

  1. M.Hebbache, D.ivkovi, R.Kaner, Theoretical and experimental investigations ofultrahardultralight boronrichsolids, NATO Advanced ResearchWorkshop "Boron richsolids: Sensors for Biological and Chemical Detection, UltraHigh TemperatureComposites,Thermoelectrics,Armor",December1418,2009,OrlandoFlorida(USA)2. L.Stuparevi,D.ivkovi,M.Hebbache,Metallographic investigations of some boronbased systems BMe and BCMe (Me=Ir,Os), NATO Advanced ResearchWorkshop

  http://www.shd.org.yu/46SHD/index2.htm

 • 8

  8

  "Boronrichsolids:SensorsforBiologicalandChemicalDetection,UltraHighTemperatureComposites,Thermoelectrics,Armor",December1418,2009,OrlandoFlorida(USA)3.V.Stankovi,Whatelectrochemicalengineeringisandwhereareitslimits?,5th European Summer School on Electrochemical Engineering (ESSEE5);Almagro Spain,September611,2009;BookofLecturesoftheESSEE5518..............................................................................................................................................3

  Medjunarodnogznaaja:3.2. tampaniucelini

  1.S.Uroevi,D.Rizni,Interakcijamarketinga istrategijskogmenadmentakoddomaihmodnih kompanija, Meunarodni naunostruni skup: Energetske tehnologije satematskomkonferencijomZnanje,organizacija,finansije,VrnjakaBanja(Srbija),2223maj,2009.,Zbornikradova,r.br.40.2.S.Uroevi,D.Rizni,A.Duki,ReengineeringofMarketingBusinessProcesses inCrisisConditions, 1st International Conference Law, Economy and Management in ModernAmbience,LEMiMA2009,2527September2009,Sokobanja(Serbia),Proceedings,Vol.2,pp.841848.3.S.Uroevi,D.Rizni, ImprovingofBusinessandAcquiringtheConcurrenceAdvantageby using the Reengineering of Business Processes in Domestic Companies, 9th

  International RaDMI 2009, Research and Development in MechanicalIndustryConference,1619September2009,VrnjakaBanja(Serbia),Proceedings,Vol.2,pp.950956.4.V.Tasi,V.Despotovi,D.R.Milivojevi,M.Pavlov,MonitoringofTechnologicalProcessinElectrolyticRefiningPlantasaPartofDistributedControlSystem,XLIV InternationalScientific Conference on Information, Communication and Energy Systems andTechnologiesICEST2009,V.Tarnovo(Bulgaria),(2009),Zbornikradova,Vol.1,5875915.D.Rizni,M.Mani,S.Ostoji,InnovativeMarketingandSalesStrategiesinconditionsof the Global crisis, 7th International Scientific Conference Dealing with the GlobalEconomicCrisis byCompanies and Economies, 27November 2009,Belgrade (Serbia),Proceedings,pp.205215.6. D. Rizni, M. Mani, A. Duki, Marketing quality system in times of crysis, 12thInternationalConferenceICDQM2009DependabilityandQualitymanagement,2526June2009,Belgrade(Serbia),Proceedings,pp.526533.7.D.Rizni,V. Jovanovi: Ulogamarketinga u savremenoj proizvodnji,MeunarodninaunostruniskupEnergetsketehnologije2009Znanje,organizacija,finansije,2223maj2009.,Vrnjakabanja(Srbija),Zbornikradova,r.br.39.8. D. Rizni, B. Stefanovi, Kvalitet kao faktor konkurentne prednosti na tritusaobraajnihusluga,Meunarodninaunostruni skup Energetske tehnologije2009Znanje,organizacija,finansije,2223maj2009.,Vrnjakabanja(Srbija),Zbornikradovar.br.45.

 • 9

  9

  9.S.Uroevi,DevelopmentandApplicationoftheDomesticDesigntheImperativeofthe Future Development of the Textile and Clothing Industry, Application of New

  Technologies in Management 1st International Conference ANTiM 2009, 08 11February2009,VrnjakaBanja(Serbia),Proceedings,pp.799805.10.S.Uroevi,TheProductDesignastheFashionIndustryConcurrencyFunction,Annalsof the Oradea University Fascicle of Management and Technological Engineering ANNUAL SESSION OF SCIENTIFIC PAPER IMT ORADEA2009 UNIVERSITATEA DINORADEA,OradeaFelixSpa(Romania),May2829th,2009.11.T.Skovranek,V.Despotovi, Identificationofsystemsofarbitraryrealorder:anewmethod based on systems of fractional order differential equations and orthogonaldistancefitting,InternationalDesignEngineeringTechnicalConferences&ComputersandInformation inEngineeringConferenceASME2009,SanDiego,USA,(2009),MSNDC33:Identificationandmodelingoffractionalordersystems12. I.Mihajlovi, N. trbac, . ivkovi, Ekoloki projekti obaveza ili potreba,YUPMA 2009 XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadmenta,Projektni menadmentvizija i strateki ciljevi, Zlatibor (Srbija), 68 jun 2009,Zbornikradova,str.294298.13. N.trbac, D.ivkovi, I.Mihajlovi, S.Budjelan, S.Nikoli, Upravljanje kvalitetom uproizvodnim organizacijama, 6th Research/Expert Conference with InternationalParticipation,Quality2009,Proceedings,Neum(BiH),2009,pp.l27132.14. ivan ivkovi, Ivan Mihajlovi, isidora uri, The influence of TQM practice toemplozees satisfaction and loyalty, Fifth international conference Total QualitymanagementAdvancedandIntelligentApproaches,31stMay4thJune2009,Belgrade(Serbia),Bookofproceedings,pp.173177.15.A.Jovanovi,I.Mihajlovi,ivotniciklusprojektapraktiniprimer,YUPMA2009XIIIInternacionalni simpozijum iz projektnogmenadmenta, Projektnimenadment vizijaistratekiciljevi,Zlatibor(Srbija),68Jun2009,Zbornikradova,pp.433437.16..ivkovi,I.Mihajlovi,Dj.Nikoli,Theapplicationofartificialneuralnetworksinthemetallurgical industry, 4th International symposium of industrial engineering, Belgrade(Serbia),1011December,2009.17.D.ivkovi,D.Mini,D.Manasijevi,A.Kostov,N.Talijan,Thermodynamicanalysisand

  characterization of alloys in BiCuSb system, 13th

  International Research/ExpertConferenceTrends intheDevelopmentofMachineryandAssociatedTechnologyTMT2009,Hammamet(Tunisia),1621October2009,Proceedings,pp.101104.18.A.Kostov,D.ivkovi,CalculationofthermodynamicpropertiesofAlFe,AlNiandNi

  Fe alloys using FactSage, 13thInternational Research/Expert Conference Trends in the

  DevelopmentofMachineryandAssociatedTechnologyTMT2009,Hammamet(Tunisia),1621October2009,Proceedings,pp.769772.19.M.Soki, B.Markovi, V.Matkovi, N.trbac, D.ivkovi, Investigation of leaching ofpolymetallic PbZnCu sulphide concentrate with sulphuric acid and sodium nitrate

 • 10

  10

  solution, I International CongressEngineering, Materials and Management in theProcessing Industry , Jahorina (BiH),1315October2009,Proceedings, IT19,pp.132136.20. D.ivkovi, N.trbac, J.Lamut, Archaeometallurgical investigations of the castingfurnaces slag findings from Felix Romuliana locality (Eastern Serbia), 9th InternationalFoundrymenConferenceInnovativeMaterialsandAdvancedConceptsofMetalCastingProduction,Opatija(Croatia),1819June2009,ProceedingsBook,pp.45.21.D.ivkovi,N.trbac,A.Kostov,N.Talijan, J.Troi, Quality requirements in leadfreesolders implementation in lectronics,6thResearch/ExpertConferencewith InternationalParticipation,Quality2009,Proceedings,Neum(BiH),2009,pp.401406.22.D.ivkovi,.ivkovi,D.Manasijevi,M.Kostadinovi,Investigationoftheknowledgecombination interrelations between SMEs and consumer/supplier network, BusinessDevelopment Conference, Zenica (BiH) 1315 November 2009, Proceedings of theBusinessDevelopmentConference2009Zenica,Year2,Vol.1,pp.4250.23.I.Mihajlovi,N.trbac,D.ivkovi,.ivkovi,Applyingclusteranalysisonstudentsjobvaluesratingincomparationtoentrepreneurs,BusinessDevelopmentConference,Zenica(BiH)1315November2009,ProceedingsoftheBusinessDevelopmentConference2009Zenica,Year2,Vol.1,pp.304320.24. M.Vukovi, N.trbac, D.ivkovi, Globalization and development of internationalregimes inenvironmentalprotection, InternationalScientificConference GlobalizationandEnvironment,Belgrade(Serbia),2224April2009.,BookofAbstracts,pp.222.25.N.trbac,M.Vukovi,D.ivkovi,TheapplicationofHACCPsystem intehexampleofmilk industry, International Scientific Conference Globalization and Environment,Belgrade(Serbia),2224April2009.,BookofAbstracts,pp.130.26. D.ivkovi, D.Manasijevi, D.Mini, L.Gomidelovi, Thermodynamics and phasediagram investigation of some goldbased ternary systems,MOLTEN09, January 2009,Santiago(Chile),Porceedings,pp.76.27. M.Soki, B.Markovi, V.Matkovi, D.ivkovi, N.trbac, Leaching of chalcopyriteconcentrate by sodium nitrate in sulphuric acid, HydroCopper 2009 V InternationalCopperHydrometallurgyWorkshop,May1315,2009,Antofagasta (Chile),Proceedings,pp.218.28. N.Talijan, J.StajiTroi, V.osovi A.Gruji, D. ivkovi, The relation ofmicrostructureandmicrostructureandmagneticpropertiesofoptimallyannealedrapidquenched NdFeB alloys, 41st International October Conference on Mining andMetallurgy,46October2009,Kladovo(Serbia),Proceedings,pp.733738.

  29. N.trbac, I.Mihajlovi, D.ivkovi, .ivkovi, D.Mini, M.Vukovi, S.Prvulovi,Kinetic investigation of the natural plumositemineral, 41st International OctoberConferenceonMiningandMetallurgy,46October2009,Kladovo(Serbia),pp.775780.

 • 11

  11

  30. D.ivkovi, D.Manasijevi, D.Mini, L.Gomidelovi, A.Kostov, Phase equilibriainvestigationofAuMeSb(Me=In,Bi)systems,41st InternationalOctoberConferenceonMiningandMetallurgy,46October2009,Kladovo(Serbia),Proceedingspp.715720.31. A.Kostov, D.ivkovi, Thermodynamic properties of AlFeNi, 41st InternationalOctoberConferenceonMiningandMetallurgy,46October2009,Kladovo (Serbia),pp.395402.32.A.Milosavljevi,D.ivkovi,R.Todorovi,Theroleof indium in leadfreesolderalloys,41st International October Conference on Mining and Metallurgy, 46 October 2009,Kladovo(Serbia),Proceedingspp.435438.33. D.ivkovi, A.Mitovski, Lj.Balanovi, D.Manasijevi, .ivkovi, Thermodynamicanalysis of liquid InSn alloys using Oelsen calorimetry, 41st International OctoberConferenceonMiningandMetallurgy,46October2009,Kladovo (Serbia),Proceedingspp.707714.34.A.Aljilji,D.Mini,D.Petkovi,D.Manasijevi,D.ivkovi,Experimentalinvestigationandthermodynamic calculation of the BiCuIn phase diagram, 41st International OctoberConferenceonMiningandMetallurgy,46October2009,Kladovo (Serbia),Proceedingspp.763768.35.M.Mitovski,A.Mitovski,M.irkovi,"Mainfactorsofcopperproductionefficiency",1st International Congress Engineering,Materials andManagement in the ProcessingIndustry,Jahorina(RepublicofSrpska),October1416th2009,Proceedings,pp.41441836.M.RajiVujasinovi, S.Nestorovi, I.Rangelov,V.Grekulovi, S. Simov,Corrosion

  behavior of sintered CuAg4at.% alloy, 7th

  International Scientific Conference onProduction Engineering, Cairo (Egypt), RIM 2009 Development andModernization of

  Production,September26thOctober3

  th2009,Proceedings,pp.3942.

  37. S. Dimitrijevi, V.r Truji, M. RajiVujasinovi, Preparation of NonCyanide

  ElectrolyteforGoldPlating,13thInternationalResearch/ExpertConferenceTrendsinthe

  DevelopmentofMachineryandAssociatedTechnologyTMT2009,Hammamet(Tunisia),1621October,2009,Proceedings,pp.893896.38.M. RajiVujasinovi, S.Nestorovi, V. Grekulovi, I. Rangelov, Z. Stevi, S. Simov,Corrosion Behavior of cast CuAg4at.% alloy, 41th InternationalOctober Conference onMiningandMetallurgy,Kladovo,Serbia(2009),Proceedings,667674.39. S. Bugarinovi, V. Grekulovi, M. RajiVujasinovi, Z. Stevi, Electrochemicaldepositionofcopper(I)oxidethinfilmontitaniumelectrode,41th InternationalOctoberconferenceonMiningandMetallurgy,Kladovo,Serbia(2009),Proceedings,pp.721726.40.S.Ivanov,D.Markovi,Effectofdegreeofcoldworkontheintensityanddistributionofcrystaltextureindrawncopperwires,41stInternationalOctoberConferenceonMiningandMetallurgy,Kladovo,Serbia,(2009),Proceedings,pp.769774.41. S. Nestorovic and D.Markovic, Influence of alloying with Ag and Pd on AnnealHardening Effect in sintered copper alloys, 7th International Scientific Conference onProductionEngineering,RIM2009,Cairo,Egypt,(2009,)Proceedings,pp.4245.42.S.Nestorovi,I.Markovi,D.Markovi,InfluenceofThermomechanicalTreatmentonthe Hardening Mechanisms and Structural Changes of a Cast Cu4Ag Alloy, 41thInternational October Conference onMining andMetallurgy, Kladovo, Serbia, (2009)Proceedings,pp.499506.

 • 12

  12

  43. S.Nestorovi,D.Markovi, I.Rangelov, Lj.Ivani, Improvements in Properties of CastCopperSilver Alloy by Anneal Hardening Effect, 9th International FoundrymenConference,Opatija,Croatia,(2009),Proceedings,pp.2024.44.S.Nestorovi,D.Markovi,I.Markovic,Lj.Ivani,InfluenceofThermociclingTreatmenton the Anneal Hardening Effect of a cast CuAl10 alloy, 49th International FoundryConference,Portoroz(Slovenia),(2009)Proceedings,pp.1721.45.N.trbac,I.Mihajlovi,M.Vukovi,S.Prvulovi,The importanceof introductingcleanproductin inthecoppermetallurgy,12 internationalConference,DEPENDABILITYANDQUALITYMANAGEMENTICDQM2009,2526june2009,Belgrade(Serbia),Proceedings,pp.305309.

  th

  46. S.Devi,M.Coci, Optikamikroskopija osnovnametoda karakterizacijemineralnihmaterijala u metalurgiji gvoe i elika i metalurgiji bakra, I Meunarodni kongresInenjerstvo, materijali i menadment u procesnoj industriji, Jahorina (RepublikaSrpska),1416.Oktobar2009,IT098589.47. N. Vuovi, I. Ili, UML2 dijagrami aktivnosti i objekti poslovne inteligencije,MeunarodninaunostruniskupINFOTEH09,JahorinaIstonoSarajevo(BIH),(2009),CDZbornikradova48.D.Taniki,M.Mani,G.Devedi,ModelingoftheCuttingForces inMachiningAISI4140SteelUsingIntelligentTechniques,ACEX2009,RomeItaly2009,AbstractBook,pp.161.49. R. Pantovi, .Milievi, S. Stojadinovi,Methodology for the selection of optimalblasthole lenght inundergroundmining,DeepMiningChallenges InternationalMiningForum2009,Krakow(Poland),(2009),Proceedings,pp.115124.50.R.Stanojlovi,Z.tirbanovi,J.Sokolovi,D.Anti,Heterogeneityofsmelterslagandold flotation tailing aggravating factors of technological efficiency, 41st InternationalOctober Conference on Mining and Metallurgy, 46 October 2009, Kladovo (Serbia),(2009),Proceedings,pp.361368.51. Z. tirbanovi, R. Stanojlovi, J. Sokolovi, D. Anti, Possibilities for processingtechnological wastes from copper production in RTB Bor, 41st International OctoberConference on Mining and Metallurgy,46 October 2009, Kladovo (Serbia), (2009),Proceedings,pp.231236.52. D.Uroevi, R.Stanojlovi, S. Magdalinovi, V. Spasojevi, Z. tirban, Possibility ofapplication reagentmercaptobenzothiazol (R 407) in smelter slag flotation in aim toincrease copper recovery, 41st International October Conference on Mining andMetallurgy,46October2009,Kladovo(Serbia),(2009),Proceedings,pp.305308.

  53.D.Brodi,Z.Milivojevi,UniformModifiedMethod forHandwrittenTextReferenceLineDetection,32ndInternationalConventionMIPRO2009,Opatija(Croatia),2529May2009,CIS&CTSSectionProceedings,pp.328330.

  54. D. Brodi, Z.Milivojevi, Reference Text Line Identification Based onWater FlowAlgorithm, XLIV International Scientific Conference, Information, Communication andEnergySystemsandTechnologies ICEST 2009,SP2Section,VelikoTarnovo (Bulgaria),2009,ProceedingsofPapers,Vol.I,pp.213216.

 • 13

  13

  55.D.Brodi,Z.Milivojevi,UsingGaussianWindow forPrintedandHandwrittenTextParameters Extraction, 9th Balkan Conference onOperational Research Balcor 2009,Constanca(Romania),26September2009,Proceedings,No.10,pp.17.

  56. D. Brodi, Z.Milivojevi, Reference Text Line and Skew Rate Identification UsingGaussianWindow, 36th SymposiumonOperationalResearch SYMOPIS 2009, Ivanjica(Serbia),2225September2009,SYMOPISProceedings,pp.353356.

  57. D. Brodi, Z.Milivojevi, Comparison of the GaussianWindow and Water FlowAlgorithms for Printed and Handwritten Text Parameters Extraction, 4th InternationalConference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications CEMA2009,Sofia(Bulgaria),810October2009,Proceedings,pp.2429.

  58. D. Brodi, Z.Milivojevi,Modified Water FlowMethod for Reference Text LineDetection, 5th International Conference Computer Science '2009, Sofia (Bulgaria), 56November2009,Proceedings,CISection4.

  59. D. Brodi, Z.Milivojevi,Modified Water FlowMethod for Reference Text LineDetection, 5th International Conference Computer Science '2009, Sofia (Bulgaria), 56November2009,UNITECH09Proceedings,pp.I453460.

  60.S.Prvulovi,D.Tolma,.Nikoli,RankingofsmallenterprisesbasedonPROMETHEEGAIA Multicriteria analysis, SIE2009 4th International Symposium Of IndustrialEngineering,Belgrade(Serbia),(2009),Proceedings,pp.161165.61..ivkovi,I.Mihajlovi,.Nikoli,TheApplicationofArtificialNeuralNetworkintheMetallurgical Industry,SIE2009 4th InternationalSymposiumOf IndustrialEngineering,Belgrade(Serbia),(2009),Proceedings,pp.166168.62..Nikoli,N.Miloevi,.ivkovi,ApplicationofPROMETHEEmethod for rankinglocations exposed to heavy metal soil contamination: Case study Bor, Serbia, 1stInternational Conference Application of New Technologies in Management, ANTiM2009,VrnjakaBanja(Serbia),(2009),Proceedings,Vol.2,pp.533541.63.N.trbac,D.ivkovi,I.Jankovi,ZnaajupravljanjamedicinskimotpadomnapodrujuTimoke krajine (Srbija), IIIMeunarodni kongres Ekologija, Zdravlje, Rad i Sport, satematskomkonferencijom:Globalnepromene izazovizaekolgiju,zdravlje,rad isport,BanjaLuka(BiH),1013.IX2009.,Zbornikradova,str.5459..63

  3.3. tampaniuizvodu1. D. Rizni, Globalizacija i promene u ekonomiji i njihov uticaj na ivotnu sredinu,Meunarodna nauna konferencija Globalizacija i ivotna sredina, 2224 april 2009.,Beograd(Srbija),Zbornikapstrakataradova,str.206207.2. I. olovi, Compact operators on some sequence spaces related to strong Cesarosummability and boundedness, Functional Analysis and Applications, Ni, June 1618,2009.3. S. Uroevi, Recikliranje tekstilanove tendencije i obaveze prema glavnom ciljuglobalnogouvanja ivotne sredine,Meunarodnanaunakonferencija Globalizacija i

 • 14

  14

  ivotna sredina,2224april2009.,Beograd (Srbija),Zbornikapstrakata radova, str111112.4.M.Vemi, S.Uroevi, Studija sluaja o kapacitetima za lokalni ekonomski razvoj uoptinama istone icentralneSrbije,7.MeunarodnanaunostrunakonferencijaNaputukadobuznanja,2326.septembar,2009,Split(Hrvatska),Zbornikrezima,str.115.5. I.Katayama, S.Tanigawa,Y.Hattori,D.ivkovi,H.Yamashita,Newlydevelopedoxygensensoremployingzirconiasolidelectrolyteforvery lowoxygenpotentialdetermination,JapanesePhaseDiagramMeeting,Tokyo(Japan),2009,BookofAbstracts,pp.52.6. D. ivkovi, N. Talijan, D.Manasijevi, B. Markovi, J. Staji Troi, D. Mini,ExperimentalinvestigationofphaseequilibriainBiCuNisystem,COSTMP0602Meeting,Genoa,2123November2009,Proceedings,pp.27.7..ivkovi,D.ivkovi,Determinantsofentrepreneurialactivities in Serbia, Summer AcademyResitaNetwork,36June2009,Rousse(Bulgaria),Abstracts,pp.24.8. D.ivkovi, D.Manasijevi, D.Mini, L.Gomidelovi, A.Kostov, Thermodynamics andphase equilibria investigaton of some goldbased ternary systems, APDTC Meeting,Ljubljana(Slovenia),1819September2009,Abstractbook,pp.16.9. Z. Stevi, M. RajiVujasinovi, S. Bugarinovi, A.Dekanski, Construction andcharacterisationofdoublelayercapacitors,InternationalScientificWorkshop:OxideMaterialsforElectronicEngineeringfabrication,propertiesandapplication.2226 june2009,Lviv(Ukraine),BookofAbstracts,pp.184(L72)10. Z. Milivojevi, D. Brodi, Procena fundamentalne frekvencije govornog signalakomprimovanog G.723.1 algoritmom, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009,Beograd,Srbija,Zbornikradova,MM7,No.9.48.10

  Nacionalnogznaaja:3.4. Predavanjepopozivusaskupanacionalnogznaajatampanoucelini,M61

  1. V.Stankovi;Adsorpcijajonametalanatrinikaoadsorbensu;VIIISimpozijumSavremene tehnologije I privredni razvoj, Leskovac, oktobar 2009, Zbornik Izvodaradova,str.173.(Sekcijskopredavanje)2. R.Stanojlovi, J. Sokolovi, Z. tirbanovi, D. Anti, Mogunost primene nauke uprofitabilnom reavanju ekolokih problem, II Savetovanje sameunarodnim ueem"Deponijepepela,ljakeijalovineutermoelektranamairudnicima",2021.X2009.,BanjaVrujci,Srbija,(2009),Zbornikradova,pp.1322.(Plenarnopredavanje)3.S.erbula,KvalitetvazduhauBoru iokolini,XVIINaucnostrucniskupEkoloka istina2009,31.502.VI2009,Kladovo,Zbornikradova,str.916.(plenarnopredavanje)..............................................................................................................................................3

 • 15

  15

  3.5.tampaniucelini1. S.Uroevi, D.Rizni, Strategijski menadment i marketing u poslovanju domaihmodnihkompanija,VMajskakonferencijaostrategijskommenadmentu,Zajear,2931.maj2009.,Zbornikradova,str.402409.2. B.Stefanovi. D.Rizni. V.orevi, Primena savremenogmarketing koncepta u ciljustratekog pozicioniranja na tritu saobraajnih usluga, V Majska konferencija ostrategijskommenadmentu,Zajear,2931.maj2009.,Zbornikradova,str.8690.3. D.Rizni, S.Uroevi, A.Duki, Liderstvo kao determinanta uspenih organizacija,NaunosktruniskupEnergetskaefikasnost2009satematskomkonferencijomRazvojiupravljanje,2728.novembar2009.,VrnjakaBanja,Zbornikradova,r.br.35.4. D.Rizni,M. Vukovi, D. Daki, Posmatranje i ispitivanje u istraivanjimamarketingpojavaiprocesa,VMajskakonferencijaostrategijskommenadmentu,2931.maj2009.,Zbornikradova,str.477485.5.D.Rizni,Drutvenimarketingkaopodrkaekolokojetici,XVIINaunostruniskupsameunarodnimueemEkolokaistina,Kladovo,31.05.02.06.2009.,Zbornikradova,str.171174.6. D. Rizni, Ekologija imarketing koncept jedinstvo suprotnosti, XVII NaunostruniskupaMenadment,inovacijeirazvoj2009ekologija,informatiketehnologijeitehnikisistemiuzdravstvu,Zbornikradova,r.br.56.7.A.Fedajev,R.Nikoli,Ekopakovanjeusavremenimuslovimaposlovanja,XVIINaunostruniskupsameunarodnimueemEkolokaistina,Kladovo,31.05.02.06.2009.,Zbornikradova,str.205209.8. R. Nikoli, V.Mili, A. Fedajev, Ekonomija I ekologija, XVII Naunostruni skup sameunarodnimueemEkolokaistina,Kladovo,31.05.02.06.2009.,Zbornikradova,str. 214217.9.R.Nikoli,A.Fedajev,V.Stefanovi,D.Veljkovi,Upravljanje logistikim trokovima,Majskakonferencijaostrategijskommenadmentu,Zajear(2009),Zbornikradova,637645.10. A. Fedajev, R.Nikoli, Reciklaa ambalanog otpada I odrivi razvoj, V SimpozijumReciklanetehnologijeIodrivirazvoj,Kladovo(2009),Zbornikradova,275280.11.R.Nikoli,D.Rizni,A.Fedajev,Z.Stojkovi, Ekonomijaobrtnih sredstava Iodrivirazvoj, V Simpozijum Reciklane tehnologije I odrivi razvoj, Kladovo (2009), Zbornikradova,569575.12.D.Daki,Neetiko ponaanje u organizaciji i zaposleni koji pokreu etika pitanja,Majskakonferencijao strategijskommenadmentu,Zajear (2009),Zbornik radova, str.99107.13.D.Daki,Z.Stankovi,MogunostizarazvojekoturizmauIstonojSrbiji,XVIINaunostruniskupEkolokaistina,Kladovo,2009,Zbornikradova,str.149152.14.Z. Stankovi,M.Karovi,D.Daki,Tretmanotpadnih voda iz industrije tekstila,XVIINaunostruniskupEkolokaistina,Kladovo(2009),Zbornikradova,str.442445.

 • 16

  16

  15.T.Raji,I.uri,.Nikoli,Evaluacijakvalitetavisokokolskogobrazovanjazasnovanana performansama Eksploratorna studija, Majska konferencija o strategijskommenadmentu,Zajear,(2009),Zbornikradova,str.430439.16. I. uri,MOTIVACIJA ZAPOSLENIHUOSNOVNIM KOLAMA,Majska Konferencija oStrategijskomMenadmentu,Zajear,(2009),Zbornikradova,str.486495.17.M.Vukovi,M.Petrovi,KorienjealternativnihizvoraenergijezadaljinskogrejanjegradovauSrbiji,IVSimpozijum,,Reciklanetehnologijeiodrivirazvoj,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.535540.18.N.Miliji,G.Stefanovi,Ekolokiiekonomskiaspektireciklaeotpada,Ekolokaistina,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.210213.19.N.Miliji,D.Katani,Bezbednaizdravaradnasredinakaopreduslovouvanjaivotnesredine,Ekolokaistina,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.396399.20.I.Jovanovi,I.uri,N.Miliji,.Nikoli,PrimenaParetoanalizeuposlovnojpraksi,VMajskakonferencijaostrategijskommenadmentu,Zajear, (2009),Zbornikradova,str.653662.21.S.Uroevi,M.Arsi,Ulogaifunkcijemenaderausavremenimuslovimaposlovanja,VMajskakonferencijaostrategijskommenadmentu,Zajear, (2009),Zbornikradova,str.394410.22. Arsi M., Uroevi S. Reinenjering i unapreenje kvaliteta poslovanja domaihpreduzea, V Majska konferencija o strategijskom menadmentu, Univerzitet uBeogradu,TehnikifakultetuBoru,Zajear,2931.05.2009,Zbornikradovastr.240249,23. S.Uroevi, Reciklaa tekstila kao doprinos zatiti ivotne sredine, Ekoloka istina Ekoist09,Kladovo(2009),Zbornikradova,str.121126.24. S.Uroevi, M.Zorboski, Recikliranje mobilnih telefona put ka ouvanju ivotnesredine,IVSimpozijumReciklanetehnologije iodrivirazvoj,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.300309.25.S.Uroevi,D.orevi,Konceptkorporativnedrutveneodgovornostiizatitaivotnesredine, IVSimpozijumReciklanetehnologije iodrivirazvoj,Kladovo (2009),Zbornikradova,str.576582.26.S.Prvulovi,N.trbac,M.Jovanovi,Primenaposlovneetikeunovinarstvu, Majskakonferencija o strategijskommenadmentu, Zajear, 29.31.maj 2009., Zbornikradova,str.359368.27.I.Djuri,N.trbac,M.Stojanovi,Upravljanjemedicinskimotpadomkaodeoekolokogmenadmenta,Majskakonferencijaostrategijskommenadmentu,Zajear,29.31maj2009.,Zbornikradova,str.505513.28.V.Jovanovi,N.trbac,istijaproizvodnjaputkaodrivomrazvoju,etvrtisimpozijumReciklane tehnologije iodrivi razvoj,3.6novembar2009.,Kladovo, Zbornik radova,str.546552.29. D. Nikoli, I. Jovanovi, I.Mihajlovi, . ivkovi, Primena PROMETHEEmetoda zarangiranjakoncentratabakraponjihovomkvalitetu,kaoelemenatpoboljsanjaformiranja

 • 17

  17

  ulazne topionicke sarze Studija slucaja RTBBor Srbija, Majska konferencija ostrategijskommenadmentu,29.31.maj2009.,Zajear,Zbornikradova,str.496505.30.N.Miliji,I.Mihajlovi,I.Jovanovic,PregledstanjabezbednostinaraduuproizvodnikkompanijamaPomoravskogokruga,Majskakonferencijaostrategijskommenadmentu,29.31.maj2009.,Zajear,Zbornikradova,str.513524.31.N.Miliji, I.Mihajlovi, I. Jovanovic, Statisticka analiza rezultata ankete sa temombezbednostinaraduproizvodnihkompanijauSrbiji,Majskakonferencijaostrategijskommenadmentu,29.31.maj2009.,Zajear,str.524542.32..ivkovi,I.Mihajlovi,I.Djuri,DaliprimenaTQMauticenazadovoljstvoilojalnostzaposlenih?,Majska konferencija o strategijskommenadmentu, 29. 31.maj 2009.,Zajear,str.542548.33..ivkovi, I.Mihajlovi,.Nikoli,Primenavetakihneuronskihmreau industriji,VII skupnaunika iprivrednika, SPIN09,Operacionimenadment i globalna kriza,56.novembar2009.,Zbornikradova,str.581588.34. I.Ili, D.ivkovi, N. Vuovi, D. Bogdanovi, Ispitivanje mogunosti upravljanjaaerozagadjenjem na podruju grada Bora korienjem statistike analize korelacionezavisnosti zagadjenosti SO2 i meteorolokih parametara, V Majska konferencija ostrategijskommenadmentu MKSM09,2931.maj2009.,Zajear,Zbornik radova, str.165178.35.M.Niculovi,D.ivkovi,D.Manasijevi,N.trbac, Ispitivanje uticaja proizvoda novihtehnologijanaponaanjepotroaa,VMajskakonferencijaostrategijskommenadmentuMKSM09,2931.maj2009.,Zajear,Zbornikradova,str.646653.36..ivkovi,D.ivkovi,Dj.Nikoli,M.Savi,N.Risti,Analizapreduzetnikihaktivnostinapodruju borskog i zajearskog okruga u uslovima tranzicione ekonomije, V MajskakonferencijaostrategijskommenadmentuMKSM09,2931.maj2009.,Zajear,Zbornikradova,str.571580.37. D.ivkovi, N.trbac, D.Manasijevi, A.Mitovski, Lj.Balanovi, Uticaj savremenihinfromacionih tehnologija na formiranje novih komunikacionih oblika, Naunostruniskup Menadment, inovacije, razvoj 2009, sa tematskom konferencijom: Ekologija,informatike tehnologije, tehniki sistemi u zdravstvu,Vrnjaka banja, 12. april 2009.,Izvodi,str.01.38.N.trbac,D.ivkovi, I.Mihajlovi,Znaajekolokogobeleavanjaproizvoda,Naunostruni skup Menadment, inovacije, razvoj 2009, sa tematskom konferencijom:Ekologija,informatiketehnologije,tehnikisistemiuzdravstvu,Vrnjakabanja,12.april2009.,Izvodi,str.08.39. N.trbac, D.ivkovi, Mogunosti razvoja preduzetnitva na teritoriji optine Bor,Nauni skup: Odrivi razvoj nerazvijenih podruja, Novi Pazar,12. juna 2009., Zbornikradova,str.P1P9.40. I.Mihajlovi, N.trbac, .ivkovi, D.ivkovi, Predvidjanje emisije SO2 primenomvetakih neuronskih mrea (ANN), SPIN09 VII Skup privrednika i naunika

 • 18

  18

  Organizacioni menadment i globalna kriza, 56. novembar 2009., Beograd, Zbronikradova,str.567574.41. S. Uroevi, S. Alagi, Ekoloka prihvatljivost tekstilnih materijala i proizvoda saaspektaljudskogorganizma,XVIInaunostruniskupEkolokaistina09,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.371375.42. A.Mitovski, Lj. Balanovi, D. ivkovi, N. trbac, Analiza ivotnog ciklusa (LCA)proizvodnje bakra sa aspekta ekolokog menadmenta, V Majska konferencija ostrategijskommenadmentu MKSM09,2931.maj2009.,Zajear,Zbornik radova, str.549555.43.Lj.Balanovi,A.Mitovski,D.ivkovi,N.trbac,Analizaivotnogciklusa(LCA)reciklaebakra sa aspekta ekolokog menadmenta, V Majska konferencija o strategijskommenadmentuMKSM09,2931.maj2009.,Zajear,Zbornikradova,str.555563.44.D.Rizni,Drutvenimarketingkaopodrkaekolokojetici,XVIINaunostruniskupsameunarodnim ueem Ekoloka istina Kladovo, (2009), Zbornik radova, str.171174.45.D.ivkovi,N.trbac,A.Mitovski,Z.Damnjanovi, J.Sokolovi,Savremeni trendoviureciklai elektronskog otpada, IV Simpozijum Reciklane tehnologije i odrivi razvoj RTOR09,Kladovo,36.XI2009.,Zbornikradova,str.291299.46. N.trbac, D.ivkovi, .ivkovi, Lj.Balanovi, A.Mitovski, Revalorizacija korisnihkomponenti preradom medjuprodukata metalurgije cinka, IV Simpozijum ReciklanetehnologijeiodrivirazvojRTOR09,Kladovo,36.XI2009.,Zbornikradova,str.8993.

 • 19

  19

  47. N.trbac, M.irkovi, I.Mihajlovi, D.ivkovi, Kinetika analiza procesa pranjakoncentratabakra,XLVIISavetovanjeSrpskoghemijskogdrutva,Beograd,21.mart2009.,Programikratkiizvodiradova,str.59.iKnjigaradova,str.120122.48.D.ivkovi,N.trbac,D.Manasijevi, I.Mihajlovi, Lj.Balanovi,A.Mitovski, .ivkovi,Trendovi u razvoju bezolovnih lemnih legura, XLVII Savetovanje Srpskog hemijskogdrutva,Beograd,21.mart2009.,Program ikratki izvodiradova,str.60. iKnjigaradova,str.123126.49. I.Rangelov,N. Talijan,Hrom kaobioelemenat i zagaiva, 7.Nauno struni skupEkolokaistina,Kladovo,31.0502.06.2009,Zbornikradova,str.175178.50. M. RajiVujasinovi, D. Vujasinovi, Z. Stevi, S. Bugarinovi, V. Grekulovi,Elektrohemijska sintezaCu2O zaprimenuu solarnim elijama,Ekoloka istina,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.1720.51.Z.Stevi,M.RajiVujasinovi,D.Nikolovski,B.Popovi, Prevencijasamozapaljenjauglja na otvorenim skladitima primenom termovizije, Ekoloka Istina, Kladovo, (2009),Zbornikradova,str.163166.52.V.Grekulovi,R.Grekulovi,M.RajiVujasinovi,Z.Stankovi,Z.Stevi,Adsorpcijaamonijumjonaijonamagnezijumanaprirodnomzeolitu,Ekolokaistina,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.9396.53. I. Ivanov, S. Ivanov, Uticaj klimatskih faktora na hidrohemijske karakteristiketermomineralnihvodaBrestovakebanje,NaunostruniskupEkoloka istina,Kladovo,Srbija,(2009),Zbornikradova,str.285289.54. I.Rangelov,S.Nestorovi,D.Markovi,Prouavanje intenzitetaojaavanjaarenjemkod livene legure sistemaCuAg, 47. Savetovanje SHD,Beograd, 21.mart 2009, Knjigaradova,str.116119. 55. S. Nestorovi, I. Rangelov, D. Markovi, Metalurgija praha kao zagaiva ivotnesredine,17.NaunostruniskupEkoloka istina,Kladovo,Srbija,(2009),Zbornikradova,str.97100.56D.Boi,V.Stankovi,M.Gorgievski,G.Bogdanovi;Adsorpcijajonabakraukolonisatrinom kao adsorbensom, Zbornik radova, Ekoloka istina, Kladovo, (2009), Zbornikradova,str.133136.57.D.Boi,M.Gorgievski,V. Stankovi,G.Bogdanovi,Adsorpcija jona tekihmetalakorienjemtrinekaoadsorbensa,Reciklanetehnologijeiodrivirazvoj,Kladovo(2009),Zbornikradova,str.352355.58. M. Gorgievski, D. Boi, V. Stankovi, G. Bogdanovi, Adsorpcija jona bakra sapeninom slamom kao adsorbensom, Reciklane tehnologije i odrivi razvoj, Kladovo(2009),Zbornikradova,str.356359.59.M. Trumi,N. Pavlovi,M. Trumi, Lj.Andri,Uticajmeljivosti topionike ljake namaksimalni prenik kugle u ari po Bondu, Naunostruni skup sa meunarodnimueem,Ekolokaistina2009,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.137140.

  60.M. Trumi,M. Trumi, G. Bogdanovi, Karakteristike imogunosti tretmanamuljafabrike papira, Naunostruni skup sameunarodnim ueem, Ekoloka istina 2009,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.141145.

  61.M.Trumi,Lj.Andri,M.Trumi,Uticajmeljivostisirovinenaefikasnostmlevenja,IVSimpozijum Reciklane Tehnologije iOdrivi Razvoj, Kladovo, (2009), Zbornik radova,

  http://www.shd.org.yu/46SHD/index2.htm

 • 20

  20

  str.118122.

  62.R.Stanojlovi,J.Sokolovi,Z.tirbanovi,T.Marjanovi,Ekonomskiisplativ,tehnolokimogu i ekoloki opravdan proces zajednike prerade rudarskih tehnogenih otpadatopionike ljake i stare flotacijske jalovine RTBa Bor, IV Simpozijum "Reciklanetehnologijeiodrivirazvoj,03.06.11.2009.,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.140149.

  63.R.Stanojlovi,J.Sokolovi,Z.tirbanovi,D.Anti,Mogunostprimenelaboratorijskogelektrostatikog separatora u reciklai bakra iz otpadnih kablova, 1. Nacionalnakonferencijaoreciklaimotornihvozila,Zrenjanin,(2009),Zbornikradova,str.2529.

  64.Z. tirbanovi,R. Stanojlovi, J. Sokolovi, S.Profirovi,N.ivadinovi,Uticaj finoegotovog proizvoda mlevenja, rudarskih tehnogenih otpada, topionike ljake i stareflotacijske jalovine na iskorienje bakra u procesu osnovne flotacije, IV Simpozijum"Reciklane tehnologije i odrivi razvoj", 03.1106.11.2009., Kladovo, Zbornik radova,str.128133.

  65.G.Bogdanovi,R.Stanojlovi,S.Doi,M.uki,D.Anti,J.Sokolovi,D.Ranelovi,

  OglednopoljerekultivacijestarogflotacijskogjalovistauBoru,IVSimpozijumReciklanetehnologijeiodrivirazvoj,03.06.11.2009.Kladovo,Zbornikradova,str.391398.

  66.A.Ili,S.erbula,N.Petrovi,Atmosferskiarsenuborskojregiji,Ekolokaistina2009,31.502.06.2009,Kladovo,Zbornikradova,str.232235.

  67. T. Kalinovi, S. erbula, N. Miloevi, Uticaj meteorolokih faktora na zagaenjesumpordioksidom u Boru, Ekoloka istina 2009, 31.5 02.06. 2009, Kladovo, Zbornikradova,str.243246.

  68. J. Stroji, S.. erbula, N. Petrovi, Suspendovane estice i olovo u atmosferiBora,Ekolokaistina2009,31.502.06.2009,Kladovo,Zbornikradova,str.267270.

  69. D. Miljkovi, S. erbula, R. Kovaevi, Bioakumulacija tekih metala u BobiniaPseudoacaciaL.(belibagrem)uBoru,Ekolokaistina2009,31.502.06.2009,Kladovo,Zbornikradova,str.306309.

  70. N. Vuovi, I. Ili, D. ivkovi, Analiza koncentracije praine u Boru koju emitujumotorna vozila, XVII Naunostruni skup Ekoloka istina sameunarodnim ueem,Ekoist09,Kladovo,(2009),Zbornikradova,str.259264.

  71.R.Pantovi,S.Stojadinovi,M.ivkovi,EfikasnostodprimenanaDKBbradaviestitekrunivo jamataBor, IIIStruno sovetuvanje:Tehnologijanapodzemnaeksploatacijanamineralnisurovini,M.Kamenica(Makedonija),(2009),Podeks09Zborniknatrudovi,str.3039.

  72.R.Nikoli,V.Mili,A.Fedajev,Ulogaambalaeumarketingu,Majskakonferencijao

 • 21

  21

  strategijskommenadmentu,Zajear,(2009),Zbornikradova,str.633637.

  .............................................................................................................................................72

 • 22

  22

  3.6.tampaniuizvodu

  1.A.Mitovski,D.ivkovi,D.Manasijevi,D.Mini,N.trbac,Lj.Balanovi,S.Nestorovi,Termodinamika analiza i ispitivanje faznih ravnotea u PbZnAg sistemu, OsmaKonferencijaMladih Istraivaa Nauka i inenjerstvonovihmaterijala,Beograd,2123.Decembar2009.,Zbornikapstrakata,VII/1,str.30.2.Lj.Balanovi,N.trbac,A.Mitovski,M.Soki,Kinetika ispitivanjaprocesaoksidacijehalkopiritnopiritnogkoncentratabakra,OsmaKonferencijaMladihIstraivaaNaukaiinenjerstvonovihmaterijala,Beograd,2123.Decembar2009.,Zbornikapstrakata,VII/5,str.32.3. Z. Stevi, D. Anti, M. RajiVujasinovi, Z. Anelkovi, Termovizijski monitoringelektroenergetskihpostrojenjanabazipersonalnograunara,ETRAN2009,RT3.7.4.V.Grekulovi,M.RajiVujasinovi,Z.Stevi,ElektrohemijskoponaanjelegureAgCuu alkalnoj sredini, Osma konferencijamladih istraivaa Nauka i inenjerstvo novihmaterijala,2123.Decembar2009,SANU,Beograd,Zbornikapstrakata,VII/6,str.33.5. S. Dimitrijevi, V. Truji, M. RajiVujasinovi, Ekoloki znaaj primene aurimerkaptotriazola u kupatilima za pozlaivanje,Osma konferencijamladih istraivaa Nauka i inenjerstvonovihmaterijala, 2123.Decembar 2009, SANU,Beograd, Zbornikapstrakata,VI/11,str.30.6. E. Poega, S. Ivanov, N. Talijan, . Abazi, Simulacija procesa boriranja eleznihotpresaka kompjuterskim programom, Osma konferencijamladih istraivaa Nauka iinenjerstvonovihmaterijala,Beograd,Srbija, (2009),Program iknjigaapstrakata, str.10.7. S.Nestorovi, I. Rangelov,D.Markovi, Poboljanje svojstava sinterovanih bakarnihlegura termomehanikom obradom, etvrti simpozijum o termodinamici i faznimdijagramima sameunarodnimueem,Zajecar,Srbija, (2009),Zbornik izvoda radova,st.6.8.N.trbac, I.Mihajlovi,M.Soki,M.irkovi,A.Ivanovi,M.Vukovi,S.Prvulovi,Termijska analiza nekih polimetalinih koncentrata obojenih metala, IVsimpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Zajear, 3. jul 2009., Zbornikizvodaradova,str.139. D.Boi, N.trbac, I.Mihajlovi. .ivkovi, M.Gorgievski,. Termijska analiza ikinetika procesa oksidacije prirodnog minerala enargita, IV simpozijum otermodinamici i faznim dijagramima, Zajear, 3.jul 2009., Zbornik izvoda radova,str.16.10.D.ivkovi,.ivkovi,OaktivnostimaKomiteta za termodinamiku i faznedijagrameSrbije i Crne Gore, etvrti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima samedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.1.11. I.Katayama, D.ivkovi, R.Novakovi, H.Yamashita, Thermodynamic investigation ofliquid GaBiSn alloys using emfmeasurements with zirconia solid electrolyte, etvrti

 • 23

  23

  simpozijumo termodinamici i faznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.3.12. D.ivkovi, D.Mini, D.Manasijevi, A.Kostov, N.Talijan, Termodinamika analiza ikarakterizacijaBiCuSblegura,etvrtisimpozijumotermodinamiciifaznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.4.13.A.Kostov,D.ivkovi,TermodinamikaanalizaAlNi sistemakojipamtioblik, etvrtisimpozijumo termodinamici i faznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.6.14. D.Manasijevi, D.Mini, D.ivkovi, N.Talijan, Eksperimentalno ispitivanje itermodinamikopredvidjanje faznogdijagramaGaSbSn sistema, etvrti simpozijumotermodinamici i faznim dijagramima samedjunarodnim ueem, Zajear, 3. jul 2009.,Zbornikizvodaradova,str.7.15.A.Aljilji,D.Petkovi,D.Mini,D.Manasijevi,D.ivkovi,Eksperimentalna istraivanja itermodinamikiproraunBiInCufaznogdijagrama,etvrtisimpozijumotermodinamiciifaznim dijagramima samedjunarodnim ueem, Zajear, 3. jul 2009., Zbornik izvodaradova,str.8.16. A.Milosavljevi, D.ivkovi, D.Mini, D.Manasijevi, Proraun faznih dijagramabezolovnih lemnihSnInMe(MeAg,Cu)sistema,etvrtisimpozijumotermodinamici ifaznim dijagramima samedjunarodnim ueem, Zajear, 3. jul 2009., Zbornik izvodaradova,str.9.17.L.Gomidelovi,D.ivkovi,I.Mihajlovi,.ivkovi,CalorimetricinvestigationofGaInSb alloys, etvrti simpozijumo termodinamici i faznimdijagramima samedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.10.18. A.Mitovski, Lj.Balanovi, D.ivkovi, N.trbac, Ispitivanje mehanikih osobina istrukture nekih legura na bazi CuSnAl sistema, etvrti simpozijum o termodinamici ifaznim dijagramima samedjunarodnim ueem, Zajear, 3. jul 2009., Zbornik izvodaradova,str.11.19. Lj.Balanovi, N.Talijan, D.ivkovi, Istraivanje kinetike oksidacije AgCd legura sarazliitimsadrajemkadmijuma,etvrtisimpozijumotermodinamiciifaznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.12.20. B.Markovi,M.Soki, D.ivkovi, D.Manasijevi, Termijska analiza bakar(I)sulfida ivrstihprodukataluenjanatrijumhloridomuoksidacionimuslovima,etvrtisimpozijumotermodinamici ifaznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zajear,3. jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.14.21.M.Soki,B.Markovi,N.trbac,D.ivkovi,Termijskaanalizaoksidacijehalkopiritnogkoncentrata Rudnik, etvrti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima samedjunarodnimueem,Zajear,3.jul2009.,Zbornikizvodaradova,str.13.22.D.ivkovi,OakreditacijistudijskogprogramaMetalurko inenjerstvonaTehnikomfakultetuuBoru,OkruglistoTransformacijavisokogobrazovanjauzemljamaregionau

 • 24

  24

  skladusaBolonjskomdeklaracijomdosadanjeaktivnosti,osvrtnadobijenerezultate,pozitivnainegativnaiskustva,Zenica(BiH),2.novembar2009.,Izvodi,str.7.

  ...........................................................................................................................................22

  3.7.Uredjivanjezbornikasaoptenjaskupanacionalnogznaaja(M66)1.etvrtisimpozijumotermodinamiciifaznimdijagramimasamedjunarodnimueem,Zbornik izvodaradova,Zajear,3. jul2009.,Urednik:D.ivkovi,TFBor,Grafomed,Bor,2009.(ISNB:9788680987712)2. IVSimpozijumReciklane tehnologije iodrivi razvoj,Zbornik radova,Kladovo,36.Novembar2009.,Urednik: JovicaSokolovi,TFBor,GrafomedBor,2009. (ISBN9788680987736)

  ..............................................................................................................................................2

  4. Odbranjeneteze

  4.1.Doktorskateza1. D. Taniki, Modeliranje korelacija izmeu parametara procesa obrade rezanjemprimenom adaptivnih neurofazi sistema, doktorska disertacija, Mainski fakultetUniverzitetauNiu,2009.

  ..14.2.Magistarskateza

  1. Dejan V. Anti Sistem za akviziciju podataka, merenje i upravljanje zasnovan napersonalnom raunaru razvoj i mogunosti primene, Tehniki fakultet u BoruUniverzitetauBeogradu,Bor2009.2.Zorantirbanovi:Modeliranjeprocesamlevenjaiflotiranjatopionikeljakeufunkcijistepenaosloboenosti,TehnikifakultetuBoruUniverzitetauBeogradu,2009...............................................................................................................................................2

  4.3.Masterrad1. Danijela Daki, Etiki aspekti u odnosima s javnou, Tehniki fakultet u BoruUniverzitetauBeogradu,2009.2.MilicaArsi,UticajTQMpraksenazadovoljstvoilojalnostzaposlenih,TehnikifakultetuBoruUniverzitetauBeogradu,2009.3. Nenad Miliji, Analiza stanja bezbednosti na radu u proizvodnim kompanijamaPomoravskogokruga,TehnikifakultetuBoruUniverzitetauBeogradu,2009...............................................................................................................................................3

  5. Citati

  1.ManasijevicD.,MinicD.,ZivkovicD.,Vrest'alJ.,AljiljiA.,TalijanN.,StajicTrosicJ.,Marjanovi,S.,TodorovicR.,ExperimentalinvestigationandthermodynamiccalculationoftheCuInSbphase

 • 25

  25

  diagram,Calphad:ComputerCouplingofPhaseDiagramsandThermochemistry,33 (1) (2009)221226.

  1.1.Gierlotka,W., JendrzejczykHandzlik, D., Thermodynamic description of the CuSbbinarysystem,JournalofAlloysandCompounds,484(12)(2009)172176.

  2. Kostov A., Zivkovic D., Thermodynamic analysis of alloys TiAl, TiV, AlV and TiAlVJournalofAlloysandCompounds,460(12)(2008)164171.

  2.1.Zhang,J.M.,Wang,F.,Xu,K.W.,Ji,V.,Atomisticsimulationofthepointdefects inB2typeMoTaalloy,PhysicaB:CondensedMatter,404(16)(2009)21782183.

  3.Manasijevic D.,Minic D., Zivkovic D., Rajnovic D., Experimental study and thermodynamiccalculationofBiCuSbsystemphaseequilibria,Intermetallics,16(1)(2008)107112.

  3.1. Yan, Y.F., Feng, L.F.,Guo, X.X., Tang, K., Zhao, P.F., Effect of content of Cu onwettability and mechanical property of Bi5Sb solder alloy, Zhongguo Youse JinshuXuebao/ChineseJournalofNonferrousMetals19(6)(2009)10551060.3.2.Yan,Y.,Feng,L.,Guo,X.,Tang,K.,Song,K.,EffectofthecontentofCuonsolderabilityandmechanicalpropertiesofBi5Sbsolderalloy,MaterialsScienceForum,610613(2009)537541.

  4. ZivkovicD.,MilosavljevicA.,MitovskiA.,MarjanovicB., Comparative thermodynamic studyandcharacterizationofternaryAgInSnalloys,JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,89(1)(2007)137142.

  4.1. Shaaban, E.R., Kansal, I., Shapaan, M., Ferreira, J.M.F., Thermal stability andcrystallization kinetics of ternary SeTeSb semiconducting glassy alloys, Journal ofThermalAnalysisandCalorimetry,98(2)(2009)347354.

  5.HebbacheM., Stuparevic L.,ZivkovicD.,Anew superhardmaterial:OsmiumdiborideOsB2,SolidStateCommunications,139(5)(2006)227231.

  5.1. Levine, J.B., Tolbert, S.H., Kaner, R.B., Advancements in the search for superhardultraincompressiblemetalborides,AdvancedFunctionalMaterials,19(22)(2009)35193533.5.2. Yang, J.W., Chen, X.R., Luo, F., Ji, G.F., Firstprinciples calculations for elasticpropertiesofOsB2underpressure,PhysicaB:CondensedMatter,404(20)(2009)36083613.5.3. Zhao,W.J.,Wang, Y.X., Structural,mechanical, and electronic properties of TaB2,TaB, IrB2,and IrB:Firstprinciplecalculations, JournalofSolidStateChemistry,182 (10)(2009)28802886.5.4. imnek, A., Anisotropy of hardness from first principles: The cases of ReB2 andOsB2,PhysicalReviewBCondensedMatterandMaterialsPhysics,80(6)(2009)art.no.060103.5.5. Ivanov, B.L.,Wellons,M.S., Lukehart, C.M., Confinedplume chemical deposition:RapidsynthesisofcrystallinecoatingsofknownhardorsuperhardmaterialsoninorganicororganicsupportsbyresonantIRdecompositionofmolecularprecursors,JournaloftheAmericanChemicalSociety,131(33)(2009)1174411750.5.6. Lazar, P., Chen, X.Q., Podloucky, R., Firstprinciples modeling of hardness intransitionmetaldiborides,PhysicalReviewBCondensedMatterandMaterialsPhysics,80(1)(2009)art.no.012103.5.7. Sawant, S.S., Sequential separation and spectrophotometric determination ofosmiumandplatinumwith5chloro2hydroxythiobenzhydrazide,AnalyticalSciences,25(6)(2009)813818.

 • 26

  26

  5.8.Weinberger,M.B.,Levine,J.B.,Chung,H.Y.,Cumberland,R.W.,Rasool,H.I.,Yang,J.M.,Kaner,R.B.,Tolbert,S.H., Incompressibilityandhardnessofsolidsolution transitionmetaldiborides:Os1xRuxB2,ChemistryofMaterials,21(9)(2009)19151921.5.9. Rau, J.V., Latini, A., New hard and superhard materials: RhB1.1 and IrB1.35,ChemistryofMaterials,21(8)(2009)14071409.5.10. Liang, Y., Li, C., Guo,W., Zhang,W., Firstprinciples investigation of technetiumcarbidesandnitrides,PhysicalReviewBCondensedMatterandMaterialsPhysics,79(2)(2009)art.no.024111.

  6.ZivkovicD.,EstimationoftheviscosityforAgInandInSbliquidalloysusingdifferentmodels,ZeitschriftfuerMetallkunde/MaterialsResearchandAdvancedTechniques,97(1)(2006)8993.

  6.1.Mudry,S.,Yakymovych,A.,Viscosityof In100 xSbxmoltenalloys inthevicinityofequiatomiccomposition,JournalofMolecularLiquids,149(3)(2009)105107.

  7.TrumicB.,ZivkovicD.,ZivkovicZ.,ManasijevicD.,ComparativethermodynamicanalysisofthePbAu0.7Sn0.3sectioninthePbAuSnternarysystem,ThermochimicaActa,435(1)(2005)113117.

  7.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.

  8.ZivkovicZ.,StrbacN.,ZivkovicD.,VelinovskiV.,Mihajlovic I.,Kineticstudyandmechanismofchalcociteand covelliteoxidationprocess, JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,79 (3)(2005)715720.

  8.1.Madarsz,J.,Evolvedgasanalysesonamixedvalencecopper(I,II)complexsaltwiththiosulfateandammoniabyinsituTGEGAFTIRandTG/DTAEGAMS,JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,97(1)(2009)111116.

  9. Stuparevic L., Zivkovic D., Phase diagram investigation and thermodynamic study of OsBsystem,JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,76(3)(2004)975983.

  9.1. Liang, Y., Li, C., Guo,W., Zhang,W., Firstprinciples investigation of technetiumcarbidesandnitrides,PhysicalReviewBCondensedMatterandMaterialsPhysics,79(2)(2009)art.no.024111.

  10.ZivkovicD.,ManasijevicD.,ZivkovicZ.,BalanovicLj.,Calorimetric investigationof liquidGaMe(Me=Sn,Zn)alloysusingoelsenmethod,Metalurgija,43(2)(2004)7175.

  10.1. Behera, C.K., Shamsuddin,M., Thermodynamic investigations of SnZnGa liquidsolutions,ThermochimicaActa,487(12)(2009)1825.

  11.ManasijevicD.,ZivkovicD.,ZivkovicZ.,Predictionof the thermodynamicproperties for theGaSbPbternarysystem,Calphad:ComputerCouplingofPhaseDiagramsandThermochemistry,27(4)(2003)361366.

  11.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.

  12. ZivkovicD.,ManasijevicD., Zivkovic Z.,Thermodynamic study ofGaSn andGaZn systemsusingquantitativedifferentialthermalanalysis,JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,74(1)(2003)8596.

  12.1.Mazeina, L.,Picard,Y.N.,Maximenko, S.I.,Perkins, F.K.,Glaser, E.R.,Twigg,M.E.,FreitasJr.,J.A.,Prokes,S.M.,GrowthofSndopedGa2O3nanowiresandGa2O3SnO2heterostructures forgas sensingapplications,CrystalGrowthandDesign,9 (10) (2009)44714479.12.2. Behera, C.K., Shamsuddin,M., Thermodynamic investigations of SnZnGa liquidsolutions,ThermochimicaActa487(12)(2009)1825.

 • 27

  27

  13.Minic D., Zivkovic D., Zivkovic Z., Thermodynamic and structural analysis of the PbInSbsystem,ThermochimicaActa,400(12)(2003)143152.

  13.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.

  14.ZivkovicD.,KatayamaI.,KostovA.,ZivkovicZ.,ComparativethermodynamicstudyofGaSbSnsystem,JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,71(2)(2003)567582.

  14.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.14.2.Compen,V.H.,DeAnda,F.,Mishurnyi,V.A.,Gorbatchev,A.Yu.,GaSbgrownfromSnsolventatlowtemperaturesbyLPE,JournalofPhysics:ConferenceSeries,167(2009)art.no.012024.

  15.ZivkovicD.,ZivkovicZ.,VucinicB.,ComparativethermodynamicanalysisoftheBiGa01Sb0.9section intheBiGaSbsystem, JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,61(1)(2000)263271.

  15.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.

  16.ZivkovicD.,ZivkovicZ.,TasicI.,ComparativethermodynamicstudyofthePbBi2Mg3system,ThermochimicaActa,362(12)(2000)113120.

  16.1. Zhang, G.H., Chou, K.C., Estimating the excess molar volume using the newgenerationgeometricmodel,FluidPhaseEquilibria,286(1)(2009)2832.

  17.KostovA.,ZivkovicD.,ZivkovicZ.,ThermodynamicanalysisofbinarysystemsGeGaandGeSb,ThermochimicaActa,338(12)(1999)3543.

  17.1.Wang, J., Leinenbach, C., Roth,M., Thermodynamic description of the AuGeSbternarysystem,JournalofAlloysandCompounds,485(12)(2009)577582.

  18.ZivkovicD.,ZivkovicZ.,SestakJ.,PredictingofthethermodynamicpropertiesfortheternarysystemGaSbBi,Calphad:ComputerCouplingofPhaseDiagramsandThermochemistry,23 (1)(1999)113131.

  18.1. Chou, K.C., Zhang,G.H., Calculation of physicochemical propertieswith limiteddiscrete data inmulticomponent systems,Metallurgical andMaterials Transactions B:ProcessMetallurgyandMaterialsProcessingScience,40(2)(2009)223232.

  19. Zivkovic Z.D., Zivkovic D.T., Grujicic D.B., Kinetics and mechanism of the thermaldecompositionofM(NO3)2nH2O(M=Cu,Co,Ni),JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,53(2)(1998)617623.

  19.1. Molero, H., Galarraga, C., Feng, F., Hernandez, E., Birss, V., Pereira, P., Highperformance Ni based catalyst for toluene hydrocracking, Catalysis Letters, 132 (34)(2009)402409.

  20.ZivkovicD.,ZivkovicZ.,LiuY.H.,Comparative studyof thermodynamicpredictingmethodsappliedtothePbZnAgsystem,JournalofAlloysandCompounds,265(12)(1998)176184.

  20.1. Chou, K.C., Zhang,G.H., Calculation of physicochemical propertieswith limiteddiscrete data inmulticomponent systems,Metallurgical andMaterials Transactions B:ProcessMetallurgyandMaterialsProcessingScience40(2)(2009)223232.

  21.NestorovicS,MarkovicD,IvanicL.Influenceofdegreeofdeformationinrollingonannealhardeningeffectofacastcopperalloy,Bull.Mater.Sci.,26(6)(2003)601604.

  21.1.Cem S. Setinarslan,Effectof coldplasticdeformationonelectrical conductivityofvariousmaterials,MetarialsandDesign,(30)(2009)671673

  22.NestorovicS,IvanicL,MarkovicD,.Influenceoftimeofannealingonanneal

 • 28

  28

  hardeningeffectofacastCuZnalloy,JMinMet,39(34)B(2003)489497.22.1.Cem S. Setinarslan,Effectof coldplasticdeformationonelectrical conductivityofvariousmaterials,MetarialsandDesign,(30)(2009)671673

  23.ivkovi,.,trbac,N.,VelinovskiV.,Mihajlovi,I.,Kineticsstudyandmechanismofchalcociteand covelliteoxidationprocess, JournalofThermalAnalysisandCalorimetry,79(3)(2005)715720.

  23.1.Madarasz.,J.,Evolvedgasanalysisonamixedvalencecopper(I,II)complexsaltwiththiosulfateandamoniaby insityTGEGAFTIRandTG/DTAEGAMS, JournalofThermalanalysisandCalorimetry,97(1)(2009)111116.

  24.Mihajlovi, I., trbac, N., ivkovi, ., Kovaevi, R.,Stehernik,M., A potentialmethod forarsenicremovalfromcopperconcentrate,MineralsEngineering,20(1)(2007)2633.

  24.1.Tongap,W.,Takasaki,Y.,Shibauma,A.,SelectiveleachingofarsenicfromenargiteinNaHSNaOHmedia,Hydrometallurgy,101(12)(2010)6468.24.2.Tongap, W., Takasaki, Y.,Shibauma, A, Arsenic removal from copper ores andconcentrates through alcaline leaching in NaHS media, Hydrometallurgy, 98(34)(2009)213218.24.3.Dimitrijevi,M., Kostov,A., Tasi,V.,Miloevi,N., Influence of pyrometallurgicalcopper production on the environment, Journal of Hazardous Materials, 164(23)(2009)892899.24.4.Zheng,Y.J.,Wang,Y.,Xiao,F.X.,Luo,Y.,RecoveryofcoppersulfateaftertreatingAscontainingwastewaterbyprecipitationmethod, Journal ofCentral SputhUniversityofTechnology(Englishedition),16(2)(2009)242246.

  25.Mini, D., ivkovi, D.ivkovi, ., Calorimetric investigation of the PbIn binary system,ThermochimicaActa,372(12)(2001)8591.

  25.1.Ausinowu, B.C., Adebayo,G.A.,Mixing properties in the InPb and InMg alloys,PhysicaB:CondensedMatter,405(3)(2010)880887.

  26.ivkovi,.,Strbac,N.,estak, J., Influenceof fluoridesonpolzmorphous transformationsofalfaAl2O3formations,ThermochimicaActa,266(C)(1995)293300.

  26.1.Stosisek, C., Brehme, S., et.al., Influence of milling and fluoride doping ofpseudoboehmite on thier phase transformation behaviour to corundum, Journal ofEuropenCeramicSociety,29(13)(2009)27132720.

  27.ivkovi, ., The kinetics and mechanism of the thermal decomposition oftetramminecopper(II)sulphatemonihydrate,ThermochimicaActa,203(C)(1992)251257.

  27.1.Gluntoli, J., de JongW, et.al.,Quantitative and kinietic TGFTIR study of biomassresidue pyrolysis: Dry distillers with soluble (DDGS) and chicken manure, Journal ofAnalyticalandAppliedPyrolysis,85(12)(2009)301312.

  28.ivkovi,.,Bogosavljevi,D.Zlatkovi,V.,Kineticsofthermaldecompositionofcopperbasiccarbonate,PartI,Theanalysisofthermogravimetricdata,ThermochimicaActa,18(2)(1977)235240.

 • 29

  29

  28.1.KogaN.,Totsuoka,T.TanakaY.,Efrfectofathmosphericwaporon the kineticsofthermaldecompositionofcoipper(II)carbonatehydrate,JournalofThermalAnalysandCalorimetry,95(2)(2009)483487.

  29.ivkovi,.,trbac,N.,ivkovi,D.,Grujii,D.,Boyanov,B.,KineticsandmechanismofSb2S3oxidationprocess,ThermochimicaActa,383(12)(2002)137143.

  29.1.Lahlil,S.,et.al.,Synthesisofcalkciumantimonatenanocrystalsny te18thdynastyEgyptianglassmakers,AppliedPhysicsA:MaterialsScienceandProcessing98(1)(2010)18.

  30.Prodanovi,D.,ivkovi,.,Radosavljevi,S.,Kineticsofthedehydroxylationandmulitiyationprocesses of the hallooysite from the Farbani Potok locality, Serbia, Applied Clay Science,12(3)(1997)267274.

  30.1.Ostrooumov,M.,A raman, IR amd XRD analysis of the deteroration on hzstoricalmonuments: Case study from Mexico, Spectrochimica Acta Par A: Molecular andBimolecularSpectroscopy,73(3)(2009)498504.30.2.Gornostayev, S.,Kerkkonen, O., Harkki, J., Behaviour of coal associated mineralsduring cocing and blast furnace processes A revew, Steel Research International,80(6)(2009)390395.30.3.Mellouk, S., et.al., Interaction of halloysite from Djebel Debagh (Algeria) andadsorptionofcopperions,AppliedClayScience,44(34)(2009)230236.

  31.M. Antonijevi, S.Mili, S. erbula and G.Bogdanovi, The influence of chloride ions andbenzotriazoleonthecorrosionbehaviorofCu37Znbrassinalkalinemedium,ElectrochimicaActa,50(2005)36933701

  31.1.Ozyilmaz,A.T.,Ozyilmaz,G.,Colak,N.,Electrochemicalsynthesisofpoly(anilinecooanisidine) coatings on brass: corrosion protection properties, CORROSIONENGINEERINGSCIENCEANDTECHNOLOGY,44(2009)121931.2. Xinghua Guo, Maozhong An, Peixia Yang, Haixian Li, Caina Su, Effects ofbenzotriazole on anodized film formed on AZ31Bmagnesium alloy in environmentalfriendlyelectrolyte,JournalofAlloysandCompounds,482(2009)48749731.3.AllamNK,NazeerAA,AshourEA,A reviewof theeffectsofbenzotriazoleon thecorrosionofcopperandcopperalloys incleanandpollutedenvironments,JOURNALOFAPPLIEDELECTROCHEMISTRY,39(2009)961969

  32.M.Antonijevi, Z.Jankovi,M. imitrijevi, Kinetics of chalcopyrite dissolution by hydrogenperoxideinsulphuricacid,Hydrometallurgy,71(2004)329334

  32.1.MiroslavD.Soki, BranislavMarkovi andDraganaivkovi KineticsofchalcopyriteleachingbysodiumnitrateinsulphuricacidHYDROMETALLURGY95(2009)27327932.2.DavalosA,PecinaET,SoriaM,etal.,KINETICSOFCOALDESULFURIZATION INANOXIDATIVE ACID MEDIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION ANDUTILIZATION,29(2009)15217232.3.Acero,P.,Cama,J.,Ayora,C.,Asta,M.P.ChalcopyritedissolutionratelawfrompH1to3,GEOLOGICAACTA,7(2009)38939732.4.CarrilloPedroza,F.R.,Sanchez,A.Davalos,SoriaAguilar,M.,Trevino,E.T.Pecina,Desulfurization inOxidativeAcidMediaUsingHydrogenPeroxideandOzone:AKineticandStatisticalApproach,ENERGY&FUELS,23(2009)37033710

  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=9&page=1&product=WOS&[email protected]&doc=2&cacheurlFromRightClick=nohttp://apps.isiknowledge.com/full_record.do?&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=9&page=1&product=WOS&[email protected]&doc=2&cacheurlFromRightClick=no

 • 30

  30

  32.5. P.A.Olubambi, J.H. Potgieter, Investigation on themechanisms of sulphuric acidleachingof chalcopyrite in thepresenceofhydrogenperoxide,MineralProcessingandExtractiveMetallurgyReview,30(4)(2009)32732.6.ChiritaP,HydrogenPeroxideDecompositionbyPyrite in thePresenceof Fe(III)ligandsCHEMICALANDBIOCHEMICALENGINEERINGQUARTERLY,23(2009)259265

  33.M. Antonijevi, G. Bogdanovi, Investigation of the leaching of chalcopyritic ore in acidicsolutions,Hydrometallurgy,73(2004)245256.

  33.1.E.M.Crdoba, J.A.Muoz,M.L.Blzquez,F.Gonzlez,A.Ballester,Passivationofchalcopyriteduringitschemicalleachingwithferricionat68C,MineralsEngineering22(3)(2009)22923533.2. Stephen Kariuki, Cory Moore, Andrew M. McDonald, Chloratebased oxidativehydrometallurgicalextractionof copper and zinc from copper concentrate sulfideoresusingmildacidicconditions,Hydrometallurgy,96(2009)72763.3.CourtinNomadeA,GrosboisC,MarcusMA,etal.,THEWEATHERINGOFASULFIDEOREBODY: SPECIATION AND FATE OF SOME POTENTIAL CONTAMINANTS, CANADIANMINERALOGIST,47(2009)49350833.4.Acero,P.,Cama,J.,Ayora,C.,Asta,M.P.ChalcopyritedissolutionratelawfrompH1to3,GEOLOGICAACTA,7(2009)38939733.5. P.A.Olubambi, J.H. Potgieter, Investigation on themechanisms of sulphuric acidleachingof chalcopyrite in thepresenceofhydrogenperoxide,MineralProcessingandExtractiveMetallurgyReview,30(4)(2009)327

  34. Z.Avramovi,M. Antonijevi, Corrosion of colddeformed brass in acid sulphate solution,CorrosionScience,46(2004)27932802.

  34.1.Awadh,S.M.,AlKharafi,F.M.,Ateya,B.G.,Selectivedissolutionofalphabrassinacidnoncomplexingmedia,JournaloftheElectrochemicalSociety,156(3)(2009)C114C12134.2.Z.Stevic,M.RajcicVujasinovic,M.Radunovic,EstimationofParametersObtainedbyElectrochemical Impedance Spectroscopy on Systems Containing High Capacities,SENSORS9(2009)73657373

  35.GuptaVK,ChauhanDK, SainiVK,Agarwal S,AntonijevicM, LangH,AporphyrinbasedpotentiometricsensorforZn2+determination,Sensors3(2003)223235.

  35.1.MalekiR,HosseinzadehR,MehrabiH,etal.,6KetomethylPhenanthridineasaNewCarrierintheConstructionofaHighlySelectiveFe(III)IonSelectiveMembraneElectrode,TURKISHJOURNALOFCHEMISTRY,33(2009)11035.2. Patel B, Kumar A,Menon SK,Mercury selectivemembrane electrode based ondithioderivatizedmacrotricycliccompound, JOURNALOF INCLUSIONPHENOMENAANDMACROCYCLICCHEMISTRY,64(2009)101108

  36. V.K.Gupta, M. Antonijevi, S. Chandra, Sh. Agarwal, Polystyrene based silver selectiveelectrodes,Sensors,2(2002)233.

  36.1.S.Erol,A.D.Ozel,M.Yilmaz,E.Kilic,NEWSILVER IONSELECTIVEPVCMEMBRANEAND COATEDGRAPHITE ELECTRODES BASEDONANOVEL CALIX[4]ARENEDERIVATIVE,REVIEWSINANALYTICALCHEMISTRY,28(2009)274936.2.RK.Mahajan,RKPuri,GBhargava,MPMahajan,1,3,4Trisubstituted2Azetidononederivates as novel receptors for bismuth(III) ionselective electrodes: Applicationa inpharmaceuticalandglasssamples,AnalyticalLetters,42(2009)24442459

  http://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Awadh%2c+S.M.&origin=resultslist&authorId=26025846400&src=shttp://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Al+Kharafi%2c+F.M.&origin=resultslist&authorId=7003918961&src=shttp://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Ateya%2c+B.G.&origin=resultslist&authorId=7006089072&src=shttp://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitedRefIndex&qid=2&SID=N2laMjGmJAJ4hi1GC8g&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=nohttp://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitedRefIndex&qid=2&SID=N2laMjGmJAJ4hi1GC8g&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no

 • 31

  31

  37.S.Mili,N.Colovi,M.Antonijevi,F.Gaal,Athermoanalyticalstudyofthesolidstatereactionsin the KCO MO systems.Evidenceforakineticcompensationeffect,J.Thermal AnalysisandCalorimetry,61(2000)229.

  37.1. Mianowski A, Baraniec I, Threeparametric equation in evaluation of thermaldissociation of reference compound, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS ANDCALORIMETRY,96(2009)17918737.2. Lippold I., Vlay, K., Gorls, H., Plass W., Cyclodextrin inclusion compounds ofvanadium complexes: Structural characterization and catalytic sulfoxidation, Journal ofInorganicBiochemistry,103(4)(2009)480

  38.M.Dimitrijevi,M.Antonijevi,V.Dimitrijevi, Investigation ofthekineticsofpyriteoxidationbyhydrogenperoxideinhydrochloricacidsolutions,MineralsEngineering,12(1999)165.

  38.1..U.Lavergren,MEAstrom,B.Bergback,H.Holmstrom,Mobilityoftraceelementsinblach shale assessed leaching test and sequential chemical extraction, Geochemistry:Exploration,Environment,Analysis9(1)(2009)717938.2.ChiritaP,HydrogenPeroxideDecompositionbyPyrite in thePresenceof Fe(III)ligandsCHEMICALAN