Click here to load reader

IZVEDBENI PROJEKT Br.projekta: ŽC 5048, DIONICA ZC5048 Veprinac-Balaci .JN.pdf · PDF fileDomagoj Herman mag.ing.aedif. Tehnička zaštita Svi viškovi materijala deponiraju se na

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PROJEKT Br.projekta: ŽC 5048, DIONICA ZC5048 Veprinac-Balaci .JN.pdf · PDF...

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5048, DIONICA VEPRINAC-BALAI TROKOVNIK

  k.. 1923/1, k.o. Veprinac

  : UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

  PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJENikole Tesle 9/X

  Rijeka

  : SANACIJA DIJELA C 5048

  DIONICA VEPRINAC - BALAI

  : k.. 1923/1, k.o. Veprinac

  : GRAEVINSKO-PROMETNI PROJEKT

  : IZVEDBENI PROJEKT

  : ZO/453-38-20178

  : 453-38-2017

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  Ovlateni inenjer graevinarstva 4721

  SURADNICI :

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  Rijeka, studeni 2017.

  FAZA PROJEKTA

  VRSTA PROJEKTA

  LOKACIJA

  Maja Erakovi mag.ing.aedif.

  Br.projekta:

  453-38-2017

  PROJEKTANT

  BROJ PROJEKTA

  OZNAKA PR.

  INVESTITOR

  GRAEVINA

  DIREKTOR

  ZAJEDNIKA

  Helena Duevi Grini mag.ing.aedif.

  Marija Bilobrk mag.ing.aedif.

  Str 69

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5048, DIONICA VEPRINAC-BALAI TROKOVNIK

  k.. 1923/1, k.o. Veprinac

  Br.projekta:

  453-38-2017

  1. PRIPREMNI I ZAVRNI RADOVI

  2. ZEMLJANI RADOVI

  3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  4. KOLNIKA KONSTRUKCIJA

  5. OPREMA CESTE

  6. MONTERSKI RADOVI(OBORINSKA ODVODNJA)

  UKUPNO CESTA SA INSTALACIJAMA:

  REKAPITULACIJA RADOVA

  GRAEVINSKI RADOVI

  SVEUKUPNO:

  UKUPNO IZGRADNJA:

  PDV 25%:

  Str 70

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5048, DIONICA VEPRINAC-BALAI TROKOVNIK

  k.. 1923/1, k.o. Veprinac

  Br.projekta:

  453-38-2017

  - sve sigurnosne i higijensko - tehnicke mjere prema propisima,

  Opi uvjeti kao i priloeni nacrti i stavke su sastavni dio trokovnika i u svemu ih se treba pridravati.

  - pridravanje konstrukcije prilikom izvedbe,

  u jedininu cijenu svakog rada izvoa mora ukljuiti sva drutvena davanja, poreze kao i osiguranja

  gradilista kod osiguravajueg drustva za tete koje mogu nastupiti tijekom izvoenja, te svu pripomo kod

  izvedbe obrtnikih radova, podizanje i uklanjanje potrebnih skela, zatitu vec izvedenih radove kao i

  osiguranje proizvoda vec dopremljenih na gradilite radi dalje ugradbe kao i zatitu pojedinih dijelova

  zgrade koji bi se tijekom izvodenja radova ili transporta mogli otetiti.

  - cijena svog rada /i izvoaa i kooperanta/, ukljuivo sve reijske sate,

  Izvoa se obvezuje da ce pravovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvedbu radova opisanih u

  trokovnickim stavkama. U sluaju da na tristu nema nekog materijala izoa je obvezan konzultirati

  projektanta za nabavu po cijeni i kvaliteti odgovarajuce zamjene.

  - sva ciscenja gradilista kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilistu /ciscenja gradilista ukljucivo i

  transportne puteve za vrijeme, tijekom, kao i po zavrsetku radova/,

  - ureenje gradilita po zavretku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ute, ostatka gradevinskog

  materijala, inventara, te odvoza na planirku.

  - sav troak izvoaa za nabavu i dopremu materijala,

  - nakanada za uporabu alata i strojeva /ukljucivo svu reziju gradilista kao i dizalice, mostove, mehanizaciju

  i sl; te najamne troskove za posudenu mehanizaciju koju izvoa sam ne posjeduje a potrebna mu je pri

  izvodenju radova/,

  - cijena svih transporta /horizontalnih i vertikalnih sa svim utovarima pretovarima i istovarima, kao i

  strojeva i alata koji se pri tome koriste/,

  Eventualni rad na visini kao i rad u skuenom prostoru kao i slini radovi u oteanim okolnostima treba

  uzeti u obzir pri davanju ponude jer se dodatni zahtjevi pri obraunu za takav rad nee prihvatiti

  - cijena goriva, maziva, energije i vode kao i cijena svih pripremnih radova i svih sporednih i pratecih

  radova, geodetsko praenje graenja i osiguranje vertikalnog i horizontalnog pravilnog graenja

  - sve postave i skidanje svih vrsta podupora,

  u cijeni stavke treba ukalkulirati i sve trokove osiguranja uskladitenog materijala, sve do ugradbe ili

  primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.

  Svi radovi moraju se izvoditi prema tehnikoj dokumentaciji - nacrtima i prema opisima pojedinih

  trokovnikih stavki te programu kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta uz obvezu prihvaanja opih

  uvjeta svake pojedine grupe radova.

  Izvoa je duan pregledati uvjete nadlenih slubi i javnih poduzea te izvoenje izvriti sukladno njima.

  Sve radove po opisima trokovnika i nacrtanoj tehnikoj dokumentaciji izvoa je duan izvoditi sa

  strunim radnicima koji su kvalificirani za pojedine vrste radova koje izvode.

  U sluaju da izvoditelj predlae iz svojih razloga ili iz razloga ekonominosti druga projektantska rjeenja

  duan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafiku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i

  investitoru.

  Izvoa je obvezan pregledati gradiliste te utvrditi mogunost pristupa, mogunost transporta, nain

  osiguranja gradilita od pristupa neovlastenih osoba, nain postave skela i sl.te dogovoriti nain

  snabdjevanja energijom i vodom tijekom gradenja.

  Izvoa je obvezan voditi gradevinski dnevnik, te prije poetka radova izvriti prijavu kod nadlene

  graevinske inspekcije, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

  Izvoa je duan otkloniti svu eventualnu tetu nastalu pri radovima te odravati istou na gradilitu a

  sav otpad blato i neistou dnevno odvoziti.

  - sav rad,

  Jedinicnom cijenom svake pojedinacne stavke mora biti obuhvacen

  Cijena

  - sav materijal,

  OPI UVJETI TROKOVNIKA

  - svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima i.t.d.

  - zatita gradilista od vremenskih nepogoda,

  - svi pomoni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao potpuno izvrsiti svaki rad,

  Str 71

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5048, DIONICA VEPRINAC-BALAI TROKOVNIK

  k.. 1923/1, k.o. Veprinac

  Br.projekta:

  453-38-2017

  Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoaca u sumnju o nainu izvedbe ili kalkulaciju cijena treba

  pravovremeno obavijestiti projektanta i nadzornog inenjera. Svi dodani radovi nastali uslijed promjene

  naina ili opsega izvedaba za koje nije pribavljena prethodna suglasnost nece se priznati u obraunu.

  Izvoa je takoer duan ukloniti sve zatitne i pomone konstrukcije u roku koji je predvien za

  izvoenje radova i na svoj troak.

  Sve eventualne nejasnoe izvoa treba rijeiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni

  zahtjevi nee uvaiti. Prije izvoenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrauje, od strane

  projektanta ili nadzornog inenjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz trokovnika.

  Ukoliko izvoa ipak izvede radove na neodgovarajui nain i od neodgovarajuih materijala, duan je na

  svoj troak izvesti iste od materijala traene kvalitete i na opisan nain, uz prethodno otklanjanje

  nakvalitetnih radova. Ukoliko prije poetka izvoenja radova izvoa ustanovi da je dolo do promjene

  uvjeta za izvoenje radova, duan je o tome upozoriti nadzornog inenjera i dogovorno rijeiti i zapisniki

  ustanoviti kvalitetu izvoenja radova.

  Eventualni rad na visini kao i rad u skuenom prostoru kao i slini radovi u oteanim okolnostima treba

  uzeti u obzir pri davanju ponude jer se dodatni zahtjevi pri obraunu za takav rad nee prihvatiti

  Atesti i garancije

  Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomonog, koji nije predvien opisom, nacrtima i

  detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvreno sa projektantom ili nadzornim inenjerom.

  Prilikom izvoenja radova, izvoa treba zatititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno

  izvedene radove na prikladan nain a u skladu sa pravilima zatite na radu, tako da ne doe do oteenja

  gore navedenoga. Trokove zatite treba izvoa uraunati u jedininu cijenu.

  Ukoliko ipak doe do oteenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoa ili njegov

  kooperant, duan je iste o svom troku dovesti u stanje prije oteenja ili naruiti iste radove kod drugog

  izvoaa na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odreenom roku ili dogovorno.

  Izvoa je uz ponudu duzan priloiti plan dinamike izvoenja radova, te u sluaju da investitor trazi

  skraenje predloenog roka dati strukturu pojaanog angairanja kapaciteta kojima e se realno moi

  zadovoljiti traeni rok. Angairanje planiranih kapaciteta podlijee stalnoj kontroli nadzorne slube. Kod

  planiranja dinamike izvoenja voditi rauna o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i

  niskim temperaturama, jer isti se nee priznavati kao razlog za produljenje roka, niti e se stvaranje uvjeta

  za rad u nepovoiljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno obraunavati.

  Po zavretku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuno zbog usklaivanja s drugim

  izvoaima, izvoa radova je duan poistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno

Search related