of 46 /46
Filozofski fakultet u Sarajevu 1 UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za historiju Katedra za arheologiju IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR ZA 2015/2016 Sarajevo, januar 2016.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR ZA …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR ZA …

UNIVERZITET U SARAJEVU
Filozofski fakultet u Sarajevu 2
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra UVOD U ARHEOLOGIJU II ; FIL ARH 133_________________
Predmetni nastavnik doc. dr. Adnan Kaljanac______ ____________________________________
Saradnik Jesenko Hadihasanovi, MA________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
arheologije.
2. Najranija svjedoanstva putopisaca o arheološkom djelovanju u Bosni i Hercegovini. .
3. Antikvarizam na prostoru Bosne i Hercegovine tokom XIX stoljea.
4. Poeci znanstvene arheologije na prostoru Bosne i Hercegovine.
5. Arheologija Bosne i Hercegovine u okvirima Osmanskog carstva.
6. Osnivanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i zaeci organiziranih arheoloških
istraivanja na prostoru Bosne i Hercegoine.
7. Arheolozi XIX stoljea u Bosni i Hercegovini i Kongres evropskih antropologa i arheologa u
Sarajevu 1894. godine.
10. Bosanskohercegovanka arheologija u okvirima nekadašnje Jugoslavije.
11. Odnos bosanskohercegovake arheologije prema ilirskom pitanju u okvirima Jugoslavije.
12. Osnivanje Centra za balkanološka ispitivanja i znanstveni skupovi tokom druge polovine XX
stoljea.
15. Pregled arheoloških kultura na prostoru današnje Bosne i Hercegovine.
.
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 4
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra NEOLIT I ENEOLIT; FIL ARH 104 _______________________
Predmetni nastavnik doc. dr. Adnan Kaljanac ______________________________________
Saradnik Jesenko Hadihasanovi, MA________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
Modeli neolitizacije.
Protoneolit u Evropi. Kultura Lepenskog Vira.
4. Balkansko – anadolski kompleks rane slikane keramike. Rani neolit egejskog prostora -
Sesklo kultura. Starevaki kulturni kompleks; Anzabegovo - Vršnik i Koros kultura.
5. Rani neolit srednje Evrope – Linearnotrakasti kulturni kompleks. Srednji neolit egejskog
bazena. Dimini kultura. Srednji neolit panonsko – podunavskog prostora.
6. Kasni neolit – ope znaajke. Balkansko – anadolski kulturni kompleks crnopolirane
keramike - vinanska kultura, Larissa kultura, sopotska kultura.
7. Kasni neolit srednjeevropskog i panonsko – podunavskog prostora. Lenelski kulturni
kompleks.
9. Ope znaajke eneolita. Teorije o prostoru nastanka eneolita. Hronologija. Problem
periodizacije eneolita. Problem eneolita egejskog prostora.
10. Metalurgija ranog eneolita. Rani eneolit Karpatskog bazena. Tiszapolgar i Bodrogkeresztur
kompleks. Boleraz i ernavoda kulturni kompleks.
11. Rani eneolit Bugarske; Marica, Gradešnica, Poljanica i Sava kulture. Rani eneolit panonsko –
podunavskog prostora. Lasinjska kultura.
Kulture Karanovo VI-Kodadermen-Gumelnia; Krivodol-Salcua-Bubanj; Varna.
13. Metalurgija kasnog eneolitika. Pojava ostava kasnog eneolitika.
14. Kasni eneolitik panonsko – podunavskog prostora i Srednje Evrope. Badenski kulturni
kompleks. Kostolaka kultura. Koofeni kultura.
15. Vuedolski kulturni kompleks, nastanak, geneza, razvoj, keramika prozvodnja, metalurška
djelatnost. Kulturni tipovi vuedolskog kulturnog kompleksa.
16.
Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 5
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 6
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra METALNO DOBA; FIL ARH 107 ______________________
Predmetni nastavnik doc. dr. Adnan Kaljanac______ ____________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_______________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje sa prahistorijskom geografijom Evrope i eneolitskim kulturama pred poetak
bronanog doba.
.
3. Sirovine i rudni resursi bronanog doba na prostoru Evrope .
4. Upoznavanje sa bronanodobnim metalima i njihovim osnovnim karakteristikama.
5. Metalurški procesi bronanog doba.
6. Obrada bakra, kositra i bronce.
7. Bronano doba na prostoru Egeje.
8. Provjera znanja studenata
9. Otkrie eljeza; prva pojava metalugrije eljeza u Evropi i njihove posljedice.
10. Mlae eljezno doba – La Tene. Ope znaajke La Tene – a i periodizacija. Najznaajniji
arheološki materijal La Tene – a.
11. Hochdorf, Grauballe, Manching, Vix, Heuneburg, Kleinklein.
12. Danebury, Maiden Castle.
14. Kelti i Rim.
15. Ratnici, pogrebni ritual i religija eljeznog doba Evrope.
.
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 8
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ARHEOLOŠKI PRAKTIKUM II; FIL ARH 134_______________
Predmetni nastavnik prof. dr. Adnan Busuladi________________________________________
Saradnik ___Edin Bujak, MA_______________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
2. Zaviajni i gradski muzeji i samostanske zbirke u Bosni i Hercegovini. .
3. Arheološki muzeji u regiji (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija).
4. Historijat istraivanja praistorijske arheologije – paleolitika, mezolitika, neolitika u BiH.
5. Historijat istraivanja prahistorijske arheologije – eneolitika, bronanog doba i eljeznog
doba u BiH.
8. Provjera znanja studenata
10. Historijat antike arheologije u regiji.
11. Historijat istraivanja srednjovjekovne arheologije u regiji.
12. Teorijski osvrt na prirodu materijala prikupljenog terenskim istraivanjima u BiH.
.
14. Keramika proizvodnja – nain proizvodnje i pojava lonarskog kola.
15. Praktini dio – rad s materijalom neolitika.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 9
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 10
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___KAMENO DOBA BOSNE I HERCEGOVINE _FIL ARH 211
Predmetni nastavnik ___ doc. dr. Adnan Kaljanac______ ____________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_________________________________
prostoru BiH u ranom neolitu.
2. Starevaka kultura: prostor rasprostiranja, keramika i litika proizvodnja, ekonomske i
religijske prilike. Impresso kultura: prostor rasprostiranja, geneza, odnos sa jadranskim
primorjem.
4. Srednji neolit Bosne: kakanjska kultura - prostor rasprostiranja, geneza, odnos sa
supstratnim kulturama.
proizvodnja, ekonomske i religijske prilike.
6.
Srednji i kasni neolit Hercegovine
7. Prodor danilske kulture u Hercegovinu i njen odnos sa kulturama u Bosni.
8. Provjera znanja studenata
10.
Sopotska kultura u Bosni s posebnim osvrtom na lokalitete Donja Mahala i Donji Klakar
11. Butmirska kultura - prostor rasprostiranja, geneza, odnos sa supstratnim kulturama
12. Keramika i litika proizvodnja butmirske kulture. Ekonomske i religijske prilike butmirske
kulture.
13. Umjetnost istonobosanske varijante vinanske kulture i butmirske kulture s posebnim
osvrtom na idoloplastiku.
14. Hvarsko – lisiika kultura u Hercegovini - prostor rasprostiranja, geneza, odnos sa
supstratnim kulturama, jadranskim primorjem i kulturama sa prostora centralne Bosne
15. Ope klimatološke, geološke i kulturne prilike na prostoru BiH na prijelazu iz neolitika u
eneolitik
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 11
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 12
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___METALNO DOBA BOSNE I HERCEGOVINE;__FIL ARH 212
Predmetni nastavnik ___ doc. dr. Adnan Kaljanac______ ____________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
Najvanije bronoanodobne kulture jugoistone Evrope i zapadnog Balkana.
2. Najvanije bronanodobne kulture Bosne i Hercegovine koje su s prethodnima inile
jedinstveno kulturno podruje. .
3. Teorije o porijeklu bronanodobnih populacija zapadnog Balkana.
4. Bosna i Hercegovina kao tranzitno podruje ovog dijela Evrope i njena uloga u oblikovanju
bronanog doba Balkanskog prostora.
6. Cetinska kulturna grupa.
7. Posuška kulturna grupa.
8. Provjera znanja studenata .
10. Glasinaka kulturna grupa kasnog bronanog doba.
11. Fenomen ostava kasnog bronanog doba Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.
12. Glasinaka kulturna grupa eljeznog doba.
13. Srednjobosanska kulturna grupa.
14. Kneevski grobovi eljeznog doba Bosne i Hercegovine
15. Razliiti oblici materijalne i duhovne kulture u eljeznom dobu Bosne i Hercegovine.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 13
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 14
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ARHEOLOGIJA GRKE I RIMA II; _____FIL ARH 203_____
Predmetni nastavnik ___prof. dr. Adnan Busuladi________________________________
Saradnik _____Edin Bujak, MA___________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
2.
3. Rimljani i rat (mornarstvo, oruje, vojska)
4. Rimske privatne starine (kua, odijelo, brak, odgoj djece, svakidašnji ivot, pokop)
5. Rimske vjerske starine (Bogovi, Bogosluenje)
6. Igre i pozorište u starom Rimu
7. Rimska arhitektura
13. Uvod u prouavanje i tehnologiju rimske keramike
14. Tipologija antike (rimske) keramike
15.
Sitni nalazi rimske provencijencije
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 15
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 16
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra Kolonizacija i romanizacija antikog Ilirika;_ FIL ARH 223
Predmetni nastavnik dr. Salmedin Mesihovi, vanredni profesor________________
Saradnik ____Amra Šai, MA____________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Upoznavanje s literaturom. Historijska
topografija Zapadnog Balkana. Historijat naunog istraivanja grke kolonizacije. Iliri u
grkim pisanim izvorima ( Pseudos Skilaks, Pseudo Skimnos, Polibije, Apijan ...)
2. Formiranje grkih kolonija i trgovišta na prostoru današnje Albanije i Crne Gore (Apollonia,
Epidamnos, Olcinium, Buthoe ...) .
3. - Materijalna i pisana vrela o vezama Grka sa istonom obalom Jadrana prije III st. stare ere
- Ilirska talasokratija
4. Dionizije Stariji i poetak jadranske kolonizacije (Issa i Isejska drava).
5. Formiranje grkih kolonija i trgovišta na prostoru Dalmacije (Dim(os), Isejska kolonija u
Lumbardi, Pharos, Herakleja, Korkyra Melaina, Tragurion,Epidaurum, Salona, Narona ).
6. Grki emporiji u dolinama rijeka na Zapadnom Balkanu i obalama Jadranskog mora (Helenizam na tlu Bosne i Hercegovine).
7. Posljednice grke kolonizacije na kulturni, politiki i ekonomski razvoj ilirskih naroda .
8. Provjera znanja studenata
10. Epigrafska graa kao osnovni izvor za process romanizacije (ilirska onomastika na
spomenicima,carski genitilni nomeni, faze romanizacije kroz onomastiku)
11. Administrativni oblici romanizacije (Definiranje pojma pregrinska civiates,proces
provncijalizacije, muncipalizacije, nastanak colonija i res publica).
12. Politika romanizacija (Dodjeljivanje rimskog graanskog prava, Karakalin edikt - Constitutio
Antoniana, naseljavanje vojnih veterana, osnivanje rimskih kolonija). .
13. Kulturna romanizacija ( širenje latinskog jezika i pisma, prihvatanje rimske duhovne kulture,
intrpretatio romana)
unapreenje naina proizvodnje, ville rustice)
15. Hronloški okviri osnovnih etri faza u procesu romanizacije.
16.
Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 17
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
(Navesti ueše u ocjeni (%) po elementima koji ulaze u ocjenu (npr. aktivnost, seminarski
radovi, eseji, prezentacije, kvizovi, polusemestralna provjera znanja i sl. i završni ispit)
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
Filozofski fakultet u Sarajevu 18
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ARHEOLOŠKI PRAKTIKUM IV_______FIL ARH 231________
Predmetni nastavnik _______prof. dr. Adnan Busuladi____________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA__________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
11. Materijalna kultura ranokršanoskog perioda u BiH I
12. Materijalna kultura ranokršanoskog perioda u BiH II
13. Materijalna kultura Osmanskog perioda u BiH I
14.
Materijalna kultura Osmanskog perioda u BiH II
15. Materijalna kultura novovijekovne arheologije u BiH
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 19
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 20
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___UMJETNOST ANTIKIH MOZAIKA NA TLU BIH FIL ARH
Predmetni nastavnik _______prof. dr. Adnan Busuladi____________________________
Saradnik ______ ___________________________________________________________
15. Mozaici u Bosni i Hercegovini
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 21
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 22
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ISLAMSKA ARHEOLOGIJA __FIL ARH 303_____________
Predmetni nastavnik ____prof. dr. azim Hadimejli_______________________________
Saradnik __________Edin Bujak, MA_______________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1.
Osnovni postulati islamskog uenja
2. Svijet prije islama .
4. Kratki pregleg historije islama
5. Arheologija i prouavanje rane historije islama
6. Meka i Medina – sveta muslimanska mjesta
7. Damija – njeni korijeni i kasnija institucionalna uloga
8. Provjera znanja studenata
11. Urbanizam ranog muslimanskog svijeta
12. Granice muslimanskog svijeta: muslimanska Španija
13. Novi pravci u islamskoj arheologiji
14. Islamska arheologija BiH
15. Najznaajniji spomenici islamske kulture na podruju današnje BiH
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 23
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 24
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___OSNOVE ETNOLOGIJE_____FIL ARH 333__________________
Predmetni nastavnik ________doc. dr. Aiša Softi_____________________________________
Saradnik ______ ___________________________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje studenata sa sadrajem predmeta, razvojem i zadacima etnologije, s posebnim
akcentom na odnosu etnografija – etnologija- antropologija. Etnološki rad u BiH – od prvih
pisanih tragova do institucionalnog bavljenja etnologijom.
2. Osnovni pravci u razvoju etnološke znanosti (evolucionizam; difuzionizam; funkcionalizam;
kulturno-historijski pravac; strukturalizam) i njihovi predstavnici.
3. Terenski rad kao osnova etnološkog istraivanja – karakteristike, izazovi i specifinosti.
Etnologija “dalekog i drugaijeg”, s jedne i “bliskog” s druge strane. Terenski rad na
podruju BiH u 20. stoljeu.
4. Ljudsko društvo – od hordi do nacije i drave; od promiskuiteta do monogamije.
Razliiti oblici dobrovoljnog tradicionalog udruivanja i njihove karakteristike (vještako
srodstvo, moba, baijanje itd.).
5. Razvoj ljudskog staništa kroz historija.
6. Govor kao najvaniji dio kulture i teorije o njegovom nastanku. Naini sporazumijevanja i
pisanja kroz vrijeme.
naslijea.
9. Obiaji kao prihvaeni oblici ponašanja. Podjela i karakteristike.
10. Najraniji oblici vjerovanja. Vrste i tehnike magije. Neki primjeri narodnih vjerovanja na
prostoru BiH.
11. Postanak i razvoj grada i sela, s posebnim akcentom na prostor BiH. Karakteristike gradske
i seoske arhitekture u BiH.
12.
Porijeklo i historija odijevanja i ukrašavanja tijela. Tradicijska nošnja u BiH – osnovne
karakteristike i podjela.
14.
15. Tradicionalni oblici umjetnikog izraavanja ( igre, muziki instrumenti, usmena
knjievnost, najranije tehnike crtanja i ukrašavanja)
16.
Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 25
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 26
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ARHEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA _____FIL ARH 334_____
Predmetni nastavnik ___prof. dr. Nermin Sarajli ________________________________
Saradnik _________________________________________________________________
4. Kosti glave
5. Kosti udova i razlikovanje lijeve i desne strane skeleta
6. Kosti trupa
8. Provjera znanja studenata
10.
Brzina skeletonizacije i raspada kosti, promjena boje na kostima i spaljivanje kostiju
11. Odreivanje spola na osnovu skeletnih ostataka
12.
13. Razlikovanje arheoloških od forenzikih nalaza
14. Patološke promjene na kostima
15.
Struna ekskurzija
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 27
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 28
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___MUZEOLOGIJA;__FIL ARH 355______________________________
Predmetni nastavnik ___prof. dr. Asja Mandi_______________________________________
Saradnik __________________________________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Najraniji oblici protomuzejske djelatnosti u Egiptu, Mezopotamiji, Grkoj I Rimskom
carstvu
2. Muzejska djelatnost u razdoblju srednjeg vijeka od propasti Zapadnog Rimskog Carstva do
karolinške i otonske renesanse
4. Specifinosti manirskih zbirki
6. Izgradnja prvih velikih muzeja XIX. stoljea: Razvitak arheoloških, umjetnikih i muzeja za
umjetnost i obrt u XIX. stoljeu
7. Temeljna problematika muzeja XX. stoljea
8. Provjera znanja studenata
10. Definicija muzeja
12. Muzejski predmet kao izvor, nositelj i prijenosnik informacija
13. Kako se formira identitet muzejskog predmeta (i kolekcije) - bazne naune discipline i
muzeologija unutar muzejskog diskursa
15. Obilazak muzejske ustanove
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 29
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 30
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ARHEOLOŠKI PRAKTIKUM VI_____FIL ARH 336_________
Predmetni nastavnik _____prof. dr. Adnan Busuladi_____________________________
Saradnik ______ __________________________________________________________
2.
3.
4.
5. Praktina nastava- lucerne antikoga doba u BiH.
6.
8. Provjera znanja studenata
10.
11. Praktina nastava- oruje srednjovjekovnog doba u BiH II
12. Praktina nastava- nakit srednjovjekovnog doba u BiH I.
13. Praktina nastava- nakit srednjovjekovnog doba u BiH II.
14.
15.
Numizmatika.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 31
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 32
II CIKLUS
Filozofski fakultet u Sarajevu 33
S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra Osnove latinske epigrafije; FIL ARH 431_______________________
Predmetni nastavnik dr. Salmedin Mesihovi, vanredni profesor_________________
Saradnik Viši ass. Amra Šai, MA_______________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje studenata s nastavnim planom i programom. Definiranje pojma latinska
epigrafija. Upoznati studente sa historijom epigrafije kao pomone arheološke discipline.
2. Definiranje osnovnih metodoloških pojmova (poznavanje abrevacija, ligatura, sigli, ascije
itd.) Vrste latinskog pisma. Rimska numerologija. Rimska kapitala. Materijali za pisanje.
3. Onomastika ( Praenomen, Nomen genitile, Cognomen, latinska, keltska, ilirska, grka,
istonjaka imena koja se pojavljuju na epigrafskim spomenicima)
4. Imenski obrazac ena
sigle,servi,liberti, datacija)
boanstva, istonjaka boanstva, Interpretatio romana )
7. Poasni natpisi ( carska titulacija, natpisi na graevinama, dominatio memoriae)
8. Provjera znanja studenata
9. Vojniki natpisi ( upoznavanje studenta sa osnovnim jednicama rimske vojske, oblici
vojnikih natpisa, vojne diplome)
10. Peati na opeci ( vrste teksta na rimskoj opeci, radionice za proizvodnju opeke, datacija
teksta na rimskoj opeci)
11. Miljokazi - miliaria ( Cursus publicus. Milia passum.Viae silici stratae. Viae terraenae. Viae
glarea stratae. Morfološke karakterostike moljokaza. Millia passuum. Vrste miljokaza.)
12. Javni natpisi ( natpisi na mostovima, slavolucima,hramovima,komunlnim objektima.)
13. Epigrafski spomenici pravne naravi ( Instrumentum, Tituli picti) Rimski grafiti
14. Rimska provncijalna epigrafija ( Analiza natpisa iz rimskih provncija Dalmacije, Mezije
Superior, Panonije Superior, Panonije Inferior, Britanije, Ahaje)
15. Analiza corpusa epigrafske grae na prostora današnje Bosne i Hercegovine.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 34
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
(Navesti ueše u ocjeni (%) po elementima koji ulaze u ocjenu (npr. aktivnost, seminarski
radovi, eseji, prezentacije, kvizovi, polusemestralna provjera znanja i sl. i završni ispit)
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a
Filozofski fakultet u Sarajevu 35
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra ___ANTIKA NUMIZMATIKA;_____FIL ARH 432_____________
Predmetni nastavnik _____prof. dr. Salmedin Mesihovi___________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA_________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Upoznavanje studenta sa osnovnom
literaturom. Definiranje osnovnih pojmova vezanih za numizmatiku
2. Historijat emisija novca ( Poetak kovanja novca, grki novac, rimski novac, grko - ilirski
novac, keltski novac )
4. Grki novac ( Prostorno odreenje predmeta. Datacija grkog novca. Emisije grkog novca
na prostoru zapadnog Balkana )
5. Grko - ilirski novac ( Novac sa grkih kolonija sa obala Jadranskog mora )
6.
7. Rimski novac nakon reforme cara Dioklecijana ( argenteus, follies )
8. Provjera znanja studenata
9. Novac na tlu Bosne i Hercegovine do uspostavljanja rimske vlasti ( Novac Daorsa. Novac iz
doline rijeke Japre. Kartaginski novac. Keltski novac )
10.
Novac na tlu Bosne i Hercegovine nakon uspostavljanja rimske vlasti
11. Cirkuliranje novca na zapadnom Balkanu u periodu kasne antike
12. Ostave novca na prostoru Zapadnog Balkana
13. Vizuelni identitet careva na novcu
14.
15.
Novac kao historijski izvor
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 36
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
S I L A B U S
Filozofski fakultet u Sarajevu 37
AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra OSNOVE NUMIZMATIKE I EPIGRAFIKE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE FIL ARH 413
Predmetni nastavnik _____prof. dr. Dubravko Lovrenovi_________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA_________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Upoznavanje studenta sa osnovnom
literaturom. Definiranje osnovnih pojmova vezanih za epigrafiku i numizmatiku
2.
4.
5. Problem bosanice
8. Provjera znanja studenata
10.
11. Novac srednjovjekovne Bosne i Hercegovine
12. Ostave srednjovjekovnog novca na podruju BiH
13. Arheološki kontekst srednjovjekovnog novca
14.
15.
Srednjovjekovni novci susjednih zemalja na podruju BiH
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 38
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 39
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra METODOLOGIJA ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANJA; ___FIL ARH 433
Predmetni nastavnik prof. dr. Predrag Novakovi______________________________________
Saradnik ___________________________________________________________________
3.
5. Karakter nalazišta i tehnika iskopavanja u zavisnosti od istoga.
6. Upoznavanje s naelima arheološke stratigrafije.
7. Terenska dokumentacija i njena komplementarnost.
8. Provjera znanja studenata
10. Karakter nalazišta prahistorijske arheologije.
11. Osnove terenskog istraivanja nalazišta prahistorijske arheologije.
12. Karakter nalazišta antike arheologije.
13. Osnove terenskog istraivanja nalazišta antike arheologije.
14. Karakter nalazišta srednjovjekovne arheologije.
15. Osnove terneskog istraivanja srednjovjekovne arheologije.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 40
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
Filozofski fakultet u Sarajevu 41
S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR
Naziv predmeta i šifra METODOLOGIJA NAUNIH ISTRAIVANJA; FIL ARH 434________
Predmetni nastavnik ___________________________________________________________________
Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod: osnovna svojstva naunoistraivakog rada i metoda; naješe korišene metode u
društvenim naukama i religijskim studijama.
2. Istraivanje i teorija: naune injenice i nauna teorija.
3. Faze istraivakog procesa: izbor teme, izrada plana, definiranje hipoteze, sakupljanje podataka,
analiza i raspored grae, pisanje istraivakog izvještaja.
4. Ustaljeni dijelovi naunog lanka (ili radnje): naslov, (predgovor), uvod, razrada, zakljuak,
(bibliografija), saetak, (indeks), (dodatak), (sadraj).
5. Kompozicija razliitih pisanih sastava: pisanje strunih, preglednih i naunih radova; esej,
seminarski i diplomski rad; pisanje teze (magistarske i doktorske).
6. Dokumentarna podloga rukopisa: citati i podnone napomene. Ilustracije.
7. Sastavljanje radne bibliografije: za pisanje lanka; za pisanje knjige. Priprema konane
bibliografije.
pododjeljci, paragrafi. Oznaavanje planom predvienih dijelova rada.
10. Redigiranje završne verzije rukopisa.
11. Lektura i korektura rukopisa. Pravopisna i gramatika korektnost rukopisa.
12. Odlike naunog stila. Poeljne stilske odlike naunog rada.
13. Forma rada: tehnika obrada i korigiranje rukopisa.
14. Usmeno prikazivanje rezultata naunog rada. Odbrana rada. Odbrana teze. Kritike primjedbe.
15. Procjena naunoistraivakog rada: ocjena eseja, ocjena seminarskog ili diplomskog rada, ocjena
teze.
16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu
Filozofski fakultet u Sarajevu 42
PROVJERE ZNANJA
Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku
semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim
elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:
SKALA PROVJERE ZNANJA
Prva provjera znanja 20
Druga provjera znanja 20
Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40
Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova.
Provjera znanja vršit e se u skladu sa vaeim zakonom i Odlukom NNV-a.
VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i
ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
UNIVERZITET U SARAJEVU
Naziv kolegija/
ECTS 3;
Preduvjet za upis
druga studijska grupa – predavanja 1; seminar 0; vjebe 1
Kratak opis kolegija/
Studentima arheologije potrebno je poznavanje osnova arheološke antropologije, kao
dijela antropološke nauke, s obzirom na to da se u arheološkim straivanjima esto
nailazi i na osteološke, odnosno ljudske ostatke. S tim u vezi potrebno je da studenti
upoznaju osnove antropologije kako bi znali razlikovati ljudske od ivotinjskih kostiju.
Studenti e takoer biti upoznati s metodama koje se koriste za razlikovanje
postmortalnih i antemortalnih povreda i za razlikovanje arheoloških i suvremenih
ljudskih ostataka.
Cilj kolegija/
nastavnog predmeta
Upoznati studente s najsuvremenijim metodama koje se koriste za rekonstrukciju
osobina i naina ivota arheoloških populacija. Odgovarajue analize studentima daju
predstavu o populacijskoj strukturi, o mortalitetu, demografskim razliitostima, o
zdravstvenoj slici odreene populacije itd. Ovako obuen student bit e osposobljen da
se zna odrediti prema iskopanom skeletu ili njegovim dijelovima (spol, bolesti, status,
uzrok smrti i sl.).
znati razlikovati ljudske od ivotinsjkih kosti
moi razlikovati ošteenja na kostima nastala prije od onih nastalih nakon smrti
moi razlikovati suvremene od arheoloških ljudskih ostataka
znati da odredi spol i relativnu starost individue na osnovu skeletnih ostataka
Sadraj kolegija/nastavnog predmeta
Sedmica Nastavna jedinica
4.
5. Kosti udova i razlikovanje lijeve i desne strane skeleta
6.
9. Razlikovanje perimortalnih od antemortalnih i postmortalnih ozljeda
10.
Brzina skeletonizacije i raspada kosti, promjena boje na kostima i spaljivanje kostiju
11. Odreivanje spola na osnovu skeletnih ostataka
12.
13. Razlikovanje arheoloških od forenzikih nalaza
14. Patološke promjene na kostima
15.
17.
Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu
18.
(oblici i metode)
• Odravanje predavanja gradiva u uionici u grupama koje broje do 25
studenata, a uz pomo prezentacija i video prezentacija prema potrebi.
• Odravanje vjebi koja prate nastavno gradivo obraeno na predavanjima,
a u grupama koje broje do 25 studenata, a uz pomo prezentacija i video
prezentacija prema potrebi.
Organizacija diskusija izmeu studenata na zadanu temu, gdje zavisno od
kompleksnosti teme o kojoj se diskutuje i broja prisutnih studenata nastavni kadar
obnaša ulogu moderatora diskusija ili sudjeluje u samoj diskusiji.
Obaveze studenata
bodovanje)
Praenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere
znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema
sljedeim elementima praenja:
Ueše u
2. Parcijalna provjera znanja 40 40
3. Završna provjera znanja 50 50
Ukupno: 100 bodo a 100%
Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei nain:
• Aktivnost tokom nastavnog procesa:
diskusijama koje nastavnik ili saradnik zaponu tokom nastavnog procesa
• Parcijalna provjera znanja:
Usmena provjera znanja koje je student imao priliku da usvoji do 8.
sedmice nastavnog procesa
• Završna provjera znanja:
Usmena provjera znanja koje je student imao priliku da usvoji u
nastavnom procesu tokom cijelog semestra
Napomena:
Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje
se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.
Literatura
Obavezna
Dodatna
1. Šlaus, M., Sudska antropologija, u: Zeevi i suradnici, Sudska medicina i
deontologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
Napomene
U toku izvoenja nastave, mogue su okolnosti izdavanja vrijednih publikacija,
koje se mogu unijeti u dodatnu ili obaveznu literaturu. Ovakve okolnosti se
moraju pravovremeno najaviti studentima, a najmanje 1 mjesec prije završnog
ispita. Svu literaturu dodanu na takav nain obezbjeuje predmetni nastavnik.
arheologija_ljeto
Saradnik Jesenko Hadihasanovi, MA________________________________
Saradnik Jesenko Hadihasanovi, MA________________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_______________________________
Saradnik ___Edin Bujak, MA_______________________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_________________________________
Saradnik ____Jesenko Hadihasanovi, MA_________________________________
Saradnik _____Edin Bujak, MA___________________________________________
Saradnik ____Amra Šai, MA____________________________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA__________________________________________
Saradnik ______ ___________________________________________________________
Saradnik __________Edin Bujak, MA_______________________________________
Saradnik ______ ___________________________________________________________
Saradnik _________________________________________________________________
Saradnik __________________________________________________________________
Saradnik ______ __________________________________________________________
Saradnik Viši ass. Amra Šai, MA_______________________________________
Predmetni nastavnik _____prof. dr. Salmedin Mesihovi___________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA_________________________________________
Saradnik ______ Edin Bujak, MA_________________________________________
Saradnik ___________________________________________________________________