of 71 /71
Škola: _____________________________________ Ime i prezime učiteljice/učitelja: Školska godina: 2016./2017. ______________________________________ Razredni odjel: peti (5.____) IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA ZA HRVATSKI JEZIK Autori i naslovi udžbenika:

Izvedbeni plan i program za 5. razred

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni plan i program za 5. razred

Page 1: Izvedbeni plan i program za 5. razred

Škola: _____________________________________ Ime i prezime učiteljice/učitelja:

Školska godina: 2016./2017. ______________________________________

Razredni odjel: peti (5.____)

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA ZA HRVATSKI JEZIK

Autori i naslovi udžbenika: Slavica Kovač, Ante Bežen, Mirjana Jukić, Hrvatska krijesnica, udžbenik hrvatskoga jezika za V. razred osnovne škole Ante Bežen, Olga Jambrec, Hrvatska čitanka za V. razred osnovne škole

Page 2: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: RUJAN

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE

CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

1. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Dobro došli u 5. razredponavljanje

spontani razgovor

Predstaviti se i pripovijedati o osobnim interesima, vještinama, osobinama, aktivno slušati (su)govornika, iznijeti svoja očekivanja od nastave Hrvatskoga jezika u 5. razredu.

Upoznati se međusobno. Stvoriti ugodnu i poticajnu atmosferu. Iznijeti i komentirati očekivanja od petoga razreda.

2. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Upoznavanje s Hrvatskom čitankom 5 i s Hrvatskom krijesnicom 6ponavljanje

način rada, nastavni pribor, nastavna područja, izvori znanja, nastavna sredstva i pomagala, praćenje i vrednovanje postignuća

Imenovati nastavna područja, nabrojiti potreban nastavni pribor, opisati okvirni plan rada po područjima, objasniti i demonstrirati uporabu udžbenika/čitanke u obradi nastavne jedinice određenoga nastavnog područja, nabrojati i objasniti načine praćenja i vrednovanja postignuća, iščitavati i komentirati planirani vremenik pisanih provjera znanja.

Upoznati se s ciljem učenja nastavnih sadržaja u predmetu Hrvatski jezik. Upoznati se s planom i programom rada, nastavnim sredstvima, načinom rada te načinom vrednovanja i ocjenjivanja.

3. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Lektira – uvodni sat obrada

lektira, čitateljsko iskustvo, popis lektire, obvezna lektirna djela, slobodni izbor

Nabrojati i komentirati knjige pročitane u prethodnim razredima, opisati svoj čitateljski ukus i iskustvo, objasniti čemu služi lektira, odabrati i argumentirati odabir lektirnih naslova, razlikovati usmjereni i slobodni izbor lektirnih djela, opisati način pripremanja za sat lektire, obrazložiti važnost dobre pripreme za sat lektire.

Utvrditi čitateljsko iskustvo i afinitete učenika. Dogovoriti lektirne naslove i načine interpretacije lektira. Osvijestiti važnost čitanja, potaknuti učenike na čitanje lektirnih djela.

Page 3: Izvedbeni plan i program za 5. razred

4. 5.

KNJIŽEVNOST

Gianni Rodari, Cesta koja nije nikamo vodila interpretacija

Književnost

Obilježja pripovjednoga teksta

književnost, književni rod (epika), književna vrsta (bajka, priča); pripovijedanje, događaj ili radnja, dijalog, osnovna misao

Ponoviti pojam bajka i priča, prepoznati književni rod, odrediti mjesto i vrijeme radnje, navesti likove i njihove odnose, uočiti karakterizaciju likova govorom i postupcima, razumjeti mudre izreke u književnome djelu, odrediti osnovnu misao u priči, razumjeti preneseno značenje priče.

Prepoznati pripovijedanje u 3. osobi. Odrediti doslovno značenje i uočiti preneseno značenje priče. Prepoznati osnovnu misao u tekstu.

6. HRVATSKI JEZIK

Ponavljanje gradiva prethodnih razreda (glasovi, imenice, pridjevi) (Zlata Kolarić-Kišur, Riječi)ponavljanje, vježbanje

Jezične teme prethodnih razreda

samoglasnici/otvornici, suglasnici/zatvornici, slog, vlastite imenice, opće imenice, jednina/množina, umanjenice, uvećanice, opisni pridjevi, posvojni pridjevi

Razlikovati otvornike i zatvornike, rastavljati riječi na slogove, definirati i prepoznati imenice i pridjeve, prepoznati i razlikovati opće i vlastite imenice, odrediti glagolski broj imenicama, tvoriti umanjenice i uvećanice, prepoznati i razlikovati opisne i posvojne pridjeve.

Ponoviti i usustaviti znanje o glasovima, imenicama i pridjevima.

7. HRVATSKI JEZIK

Ponavljanje gradiva prethodnih razreda (glagoli, rečenica) ponavljanje, vježbanje

Jezične teme prethodnih razreda

glagoli, prošlo, sadašnje i buduće glagolsko vrijeme, upitna, izjavna i usklična rečenica, jesna i niječna rečenica

Definirati i prepoznati glagole, prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju, prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu, prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu, pravilno izgovarati i pisati niječnice (riječce ne i ni) u niječnim izjavnim rečenicama, pravilno izgovarati i pisati riječcu li u upitnim rečenicama.

Ponoviti i usustaviti znanje o glagolima i rečenici.

8. HRVATSKI JEZIK

Ponavljanje gradiva prethodnih razreda (pravopisna pravila) ponavljanje, vježbanje

Jezične teme prethodnih razreda

veliko početno slovo, pridjevi izvedeni od vlastitih imena, spojnica, riječi s č/ć, dž/đ, ije/je, kratice

Prisjetiti se pravila pisanja velikoga početnog slova u višečlanim nazivima, primijeniti pravopisna pravila u pisanju pridjeva nastalih od vlastitih imena, pravilno rastavljati riječi na kraju retka, pravilno izgovarati i pisati č/ć, dž/đ, ije/je u češće rabljenim riječima, pisati kratice i pokrate poznatijih naziva.

Ponoviti i usustaviti pravopisno gradivo prethodnih razreda.

Page 4: Izvedbeni plan i program za 5. razred

9. HRVATSKI JEZIK

Početni ispit znanja provjera

Nastavne teme prethodnih razreda

samoglasnici/otvornici, suglasnici/zatvornici, slog, vlastite imenice, opće imenice, jednina/množina, umanjenice, uvećanice, opisni pridjevi, posvojni pridjevi, glagoli, prošlo, sadašnje i buduće glagolsko vrijeme, upitna, izjavna i usklična rečenica, jesna i niječna rečenica, veliko početno slovo, pridjevi izvedeni od vlastitih imena, spojnica, riječi s č/ć, dž/đ, ije/je, kratice

Razlikovati otvornike i zatvornike, prepoznati imenice, glagole i pridjeve, razlikovati opće i vlastite imenice, odrediti rod i broj imenicama, tvoriti umanjenice i uvećanice, razlikovati opisne i posvojne pridjeve, prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju, prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu, prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu, pravilno pisati niječnice i riječcu li, primijeniti pravila pisanja velikoga početnog slova i pridjeva nastalih od vlastitih imena, pravilno rastavljati riječi na kraju retka, pravilno izgovarati i pisati č/ć, dž/đ, ije/je u češće rabljenim riječima, pisati kratice i pokrate poznatijih naziva.

Primijeniti jezično znanje prethodnih razreda u pismenoj provjeri znanja.

10. 11.

HRVATSKI JEZIK

Jednoznačnost i višeznačnost riječi(Zvonimir Balog, Škare)obrada

Jednoznačnost ivišeznačnost riječi

GOO – društvena kompetencija

osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi, jednoznačnost i višeznačnost riječi

Uočiti i razlikovati osnovno i preneseno značenje riječi, oprimjeriti višeznačne riječi, pravilno ih rabiti u različitim jezičnim situacijama, služiti se rječnikom.

Usvojiti pojam jednoznačnosti i višeznačnosti. Uočiti i usvojiti pojam prenesenoga značenja riječi. Razvijati društvene kompetencije i timski rad.

12. KNJIŽEVNOST

Gustav Krklec, Valinterpretacija

Lirsko pjesništvo

Stilska izražajna sredstva

književni rod (lirika), književna vrsta (lirska pjesma), epitet

Prepoznati i navesti osnovna obilježja lirske pjesme, uočiti slikovitost i osjećajnost lirske pjesme, odrediti temu pjesme, prepoznati i imenovati epitet kao stilsko izražajno sredstvo, pronaći i objasniti usporedbu i personifikaciju, uočiti stih i strofu u pjesmi.

Prepoznati i navesti osnovna obilježja lirske pjesme. Odrediti temu pjesme. Prepoznati i imenovati stilska izražajna sredstva.

Page 5: Izvedbeni plan i program za 5. razred

13. HRVATSKI JEZIK

Raščlamba početnoga ispita znanja vježbanje

Nastavne teme prethodnih razreda

otvornici, zatvornici, slog, vlastite imenice, opće imenice, jednina/množina, umanjenice, uvećanice, opisni pridjevi, posvojni pridjevi, glagoli, prošlo, sadašnje i buduće glagolsko vrijeme, upitna, izjavna i usklična rečenica, jesna i niječna rečenica, veliko početno slovo, pridjevi izvedeni od vlastitih imena, spojnica, riječi s č/ć, dž/đ, ije/je, kratice

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja početnoga ispita znanja. Raščlaniti zadatke i zamijetiti najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

14. 15.

MEDIJSKA KULTURA

Medijiobrada

Mediji medij – prijenosnik poruke, vrste medija

Prepoznati i imenovati različite vrste medija kao sredstva priopćavanja, nabrojiti i razlikovati različite vrste medija, navesti primjer za priopćajni proces (pošiljatelj – poruka – medij – primatelj – sporazumijevanje) u jednome od medija, kritički promišljati o utjecanju medija na ljude.

Objasniti ulogu priopćajnoga procesa. Ukazati na postojanje različitih vrsta medija. Osvijestiti utjecaj medija na ljude.

16. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Ja u petome razreduusmena i pismena vježba

Nastavna tema 3. razreda: Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćeg sastavka

sastavak, uvod, glavni dio, zaključak u sastavku

Načiniti plan pisanja pismenoga sastavka, samostalno oblikovati tekst.

Aktivirati znanja o oblikovanju sastavka.

17. KNJIŽEVNOST

Zvonimir Balog, Ja magaracinterpretacija

Dramski tekstovi književni rod (drama), književna vrsta (igrokaz), tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Uočiti dramska lica i njihove odnose, prepoznati dramski tekst, uočiti obilježja teksta namijenjenoga izvođenju na pozornici, razlikovati dijalog od monologa, razumjeti što se kazuje didaskalijama, uočiti humor u dramskome djelu.

Prepoznati dramski tekst. Uočiti obilježja dramskoga teksta.

18. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Scenske improvizacijevježbanje

Slušanje i čitanje dramskoga teksta

književni tekstovi

Slušati i čitati dramski tekst. Uočiti važnost pozornoga i usmjerenoga slušanja govornika/sugovornika.

Razlikovati dramski od proznoga teksta na temelju slušnoga primanja i na temelju vlastite interpretacije lika. Osposobljavati se za scenske improvizacije.

Page 6: Izvedbeni plan i program za 5. razred

19.20.

LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Lektirno djelo po izboru učiteljainterpretacija, provjera

Književnost

Obilježja pripovjednoga teksta

Lik u književnome djelu

književni rod, književna vrsta; pripovijedanje, događaj ili radnja, poglavlje; karakterizacija lika

Prepoznati književni rod i književnu vrstu, iskazati doživljaj pročitanoga djela, odrediti temu, izdvojiti glavne događaje, izdvajati obilježja likova služeći se navodima iz teksta, prepoznati poglavlje u dječjem romanu, iznositi i argumentirati vlastito mišljenje.

Osposobljavati se za primanje, interpretaciju i vrednovanje književnoga djela. Razvijati čitateljske kompetencije.

5. 9. početak nastavne godine, 7. 9. Dan hrvatskih voda, 8. 9. Međunarodni dan pismenosti, 15. 9. Međunarodni dan demokracije, 22. 9. Međunarodni dan mira, 26. 9. Europski dan jezika

Page 7: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: LISTOPAD

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE

CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

21. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Grigor Vitez, Ptičja pjevanka(motivacija za čitanje lektire) interpretacija

Lirsko pjesništvo

Stilska izražajna sredstva

tema, motiv, vezani stih; epitet, onomatopeja

Uočiti i prepoznati onomatopeju, uočiti i izdvojiti motive s obzirom na tematski kontekst, prepoznati stilska izražajna sredstva, pjesničke slike, uočiti ritam u pjesmi, odrediti vrstu stiha s obzirom na rimu. Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Prepoznati i imenovati onomatopeju u lirskoj pjesmi. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme. Motivirati učenike za čitanje lektire. Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

22. HRVATSKI JEZIK

Hrvatski jezik(učenički rad iz Kutjeva, Didova škola)obrada

Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost

GOO – kulturološka kompetencija

hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti, zavičajni govori hrvatska narječja, razgovorni jezik

Uočiti razliku između zavičajnoga i književnoga jezika, razlikovati pojmove zavičajni jezik i narječje, prepoznati i razlikovati riječi napisane hrvatskim književnim jezikom i narječjem, imenovati tri narječja hrvatskoga jezika, pravilno rabiti riječi književnoga jezika.

Prepoznati riječi književnoga jezika, narječja, zavičajnih govora i razgovornoga jezika. Razlikovati osobni, zavičajni i nacionalni identitet, navesti jezik kao temelj hrvatske nacionalne kulture i identiteta.

23. HRVATSKI JEZIK

Veliko početno slovo obrada

Veliko početno slovo u imenima država, zemalja, naroda, pokrajina i krajeva

GOO – kulturološka kompetencija

veliko početno slovo u imenima država, zemalja, naroda, naseljenih mjesta, pokrajina i krajeva, oceana, planeta

Ponoviti pravila o pisanju velikoga početnog slova obrađena u prethodnim razredima, uočiti i primijeniti pravila o pisanju velikoga početnog slova u imenima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom, pravilno sklanjati imena država, kontinenata i naseljenih mjesta.

Usvojiti i primjenjivati pravila o pisanju velikoga početnog slova u imenima kontinenata, država, zemalja, naroda, pokrajina, krajeva i naseljenih mjesta. Osvijestiti da su jezik i pravopis temelj nacionalnoga jezika i kulture.

Page 8: Izvedbeni plan i program za 5. razred

24. HRVATSKI JEZIK

Veliko početno slovo vježbanje

Pisanje velikoga početnog slova

veliko početno slovo u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta (zavičaj)

Navesti i primijeniti pravila u pisanju velikoga početnog slova u jednorječnim i višerječnim nazivima najčešćih primjera s obzirom na zavičajnu pripadnost, služiti se pravopisom – tiskanim i mrežnim.

Uvježbati pisanje velikoga početnog slova. Osposobiti se za korištenje pravopisa.

25. KNJIŽEVNOST

Antun Mihanović, Hrvatska domovinainterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

GOO – kulturološka kompetencija

lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova; domoljubna pjesma, himna

Učenik će prepoznati himnu kao vrstu lirske pjesme, uočiti obilježja himne, uočiti motive i pjesničke slike, prepoznati stilska izražajna sredstva, uočiti glasovno podudaranje (rimu/srok) na kraju stihova, odrediti vrstu stiha s obzirom na rimu i broj slogova.

Razvijati sposobnost komunikacije s pjesničkim djelom. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme. Prepoznati hrvatsku himnu.Razvijati osjećaj domovinske pripadnosti, razvijati poštovanje prema nacionalnim simbolima.

26. HRVATSKI JEZIK

Zavičajni govori (narječja hrvatskoga jezika)(učenički radovi, Pripovidala mi moja baka, Moči selo, Moje doma)obrada

Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost

GOO – kulturološka kompetencija

hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti Imenovati hrvatska narječja prema upitnim riječima, uočiti leksičku različitost književnoga jezika i hrvatskih narječja, razlikovati izgovore u hrvatskim narječjima, prevesti riječi zavičajnoga govora na književni jezik i obratno, razvrstati hrvatska narječja prema teritorijalnoj pripadnosti.

Razlikovati hrvatska narječja po temeljnim obilježjima pojedinoga narječja. Razvijati osobni i zavičajni identitet kao dio hrvatskoga domovinskog identiteta.

27. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje velikoga početnog slovaprovjera

Pisanje velikoga početnog slova

veliko početno slovo u imenima država, zemalja, naroda, naseljenih mjesta, pokrajina i krajeva, oceana, planeta

Primijeniti pravila u pisanju velikoga početnoga slova u jednorječnim i višerječnim nazivima najčešćih primjera s obzirom na zavičajnu pripadnost.

Primijeniti pravila o pisanju velikoga početnog slova.

28. HRVATSKI JEZIK

Materinski, službeni, manjinski i drugi jezikobrada

Hrvatski jezik i dvojezičnost

GOO – kulturološka kompetencija

materinski jezik, drugi jezik, dvojezičnost, službeni jezik, manjinski jezik

Usvojiti pojmove materinski, službeni, manjinski i drugi jezik, prepoznati i razlikovati riječi napisane službenim jezikom i manjinskim jezikom, razumjeti značenje pojmova dvojezičnost i drugi jezik, razlikovati pojam naroda i nacionalne manjine, objasniti nužnost postojanja službenoga jezika radi uspješne komunikacije govornika različitih materinskih jezika.

Usvojiti pojmove materinskoga, službenoga, manjinskoga i drugoga jezika i pravilno primjenjivati stečeno znanje u svakodnevnim situacijama. Imenovati nacionalne manjine u Hrvatskoj i navesti neka od njihovih ustavnih prava, kao i načine zaštite tih prava.

Page 9: Izvedbeni plan i program za 5. razred

29. HRVATSKI JEZIK

Hrvatski jezik, zavičajni govori, manjinski i drugi jezikponavljanje

Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost

Hrvatski jezik i dvojezičnost

hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti, zavičajni govori, hrvatska narječja, razgovorni jezik; materinski jezik, drugi jezik, dvojezičnost, službeni jezik, manjinski jezik

Utvrditi pojmove književni jezik, zavičajni jezik, hrvatska narječja i razgovorni jezik, objasniti ulogu književnoga jezika i navesti priručnike koji ga opisuju, razlikovati na odabranim primjerima zavičajne idiome i književni jezik, uočavati u tekstu zamjenice kaj/što/ča kao bitno obilježje hrvatskih narječja, navesti krajeve u kojima se govori pojedinim narječjima, preoblikovati riječi u jekavski, ikavski i ekavski izgovor, objasniti ulogu i razliku između pojmova materinski jezik, drugi jezik, službeni jezik i manjinski jezik, protumačiti razliku između jednojezičnoga i dvojezičnoga ovladavanja hrvatskim jezikom.

Ponoviti i uvježbati usvojena znanja o hrvatskim idiomima.

30. KNJIŽEVNOST

Antun Branko Šimić, Himnosinterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

vezani stih; lirska pejzažna pjesma

Prepoznati lirsku pejzažnu pjesmu, usvojiti pojam himne, odrediti temu, uočiti motive i pjesničke slike, uočiti slikovitost pjesničkih slika, prepoznati i imenovati stilska izražajna sredstva u pjesmi, uočiti ritam, rimu te vezani stih u lirskoj pjesmi.

Razvijati sposobnost komunikacije s pjesničkim djelom. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme. Prepoznati lirsku pejzažnu pjesmu.

31. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pripovijedanje obrada

Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi

Subjektivno i objektivno iznošenje događaja

pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi; subjektivno i objektivno iznošenje događaja

Usvojiti pojmove pripovijedanje i pripovjedač, razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi, uočiti razliku između subjektivnoga i objektivnoga pripovijedanja, prepoznati i oblikovati dijelove pripovjednoga teksta: uvod, zaplet, vrhunac, rasplet.

Razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi. Razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje.

32. 33.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Prva školska zadaćaprovjera

Subjektivno i objektivno iznošenje događaja

subjektivno i objektivno iznošenje događaja

Subjektivno/objektivno iznositi događaje (pismeno), izraditi plan pripovijedanja, služiti se pravopisom.

Primijeniti spoznaje o pripovijedanju. Samostalno pripovijedati pazeći na kompoziciju, stil te gramatičku i pravopisnu normu.

Page 10: Izvedbeni plan i program za 5. razred

34. KNJIŽEVNOST

Dobriša Cesarić, Jeseninterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

vezani stih; lirska pejzažna pjesma

Prepoznati lirsku pejzažnu pjesmu, uočiti pejzažne motive, odrediti temu, prepoznati pjesničke slike u pjesmi, uočiti slikovitost pjesničkih slika, prepoznati onomatopeju kao stilsko sredstvo, uočiti ritam u pjesmi, prepoznati vezani stih.

Interpretirati lirsku pejsažnu pjesmu. Prepoznati vezani stih prema broju slogova. Uočiti ritam u vezanome stihu.

35. MEDIJSKA KULTURA

Filmski rodoviobrada

Filmski rodovi dokumentarni film, animirani film, igrani film

Uočiti osnovna obilježja filma, upoznati se s povijesnim razvojem filma, razlikovati filmske rodove, uočiti osnovna obilježja animiranoga, dokumentarnoga i igranoga filma.

Prepoznati i razlikovati filmske rodove. Uočiti međusobne sličnosti i različitosti između rodova. Razlikovati vrste filmova.

36. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Ispravak prve školske zadaćevježbanje

Subjektivno i objektivno iznošenje događaja

subjektivno i objektivno iznošenje događaja

Otkloniti i ispraviti stilske, kompozicijske, gramatičke, pravopisne i ostale pogreške, izražajno čitati svoj sastavak, aktivno slušati čitanje učeničkih ostvaraja, raščlanjivati i argumentirano vrednovati i samovrednovati.

Prepoznavati i samostalno ispravljati vlastite pogreške. Komentirati vlastite i tuđe radove. Služiti se pravopisom.

37. KNJIŽEVNOST

Dragutin Tadijanović, Nosim sve torbe a nisam magaracinterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

lirska ljubavna pjesma, slobodni stih

Odrediti vrstu lirske pjesme, prepoznati autobiografske elemente u pjesmi, prepoznati elemente humora u pjesmi, odrediti stih i kiticu, prepoznati i odrediti obilježja slobodnoga stiha, odrediti osnovnu misao pjesme.

Uočiti obilježja lirske pjesme. Razlikovati vezani od slobodnoga stiha.

38. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Krasnoslovvježbanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

interpretativno čitanje

Zamjećivati razlike u doživljaju književnoumjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije, izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika), kritički komentirati i (samo)vrednovati.

Izraziti vlastiti doživljaj uporabom govornih vrednota. Razvijati sposobnost kritičkoga procjenjivanja i (samo)vrednovanja.

39. 40.

LEKTIRA

Grigor Vitez, Pjesme (ili drugo djelo po izboru učitelja)interpretacija, provjera

Lirsko pjesništvo

Stilska izražajna sredstva

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova; onomatopeja, kontrast, epitet; domoljubna, pejzažna i ljubavna pjesma

Izložiti dojam o pročitanoj zbirci, oprimjeriti obilježja lirske pjesme: temu, motiv, tematsku podjelu lirskih pjesama, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, stilska izražajna sredstva; argumentirati vlastito mišljenje.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

Page 11: Izvedbeni plan i program za 5. razred

41. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive i nepromjenjive riječi(Dubravko Horvatić, Repovi)obrada

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

GOO – ljudskopravna kompetencija

promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak

Uočiti, imenovati i razlikovati promjenjive i nepromjenjive riječi, rastavljati riječi na osnovu i nastavak, razvijati sposobnost uočavanja promjene oblika riječi.

Uočiti, imenovati i razlikovati promjenjive i nepromjenjive riječi. Odvojiti osnovu od nastavka.Osvijestiti načela dostojanstva svake osobe, jednakosti i pravde.

2. 10. Međunarodni dan nenasilja, 5. 10. Svjetski dan učitelja, 7. 10. Međunarodni dan djeteta, 8. 10. Dan neovisnosti RH, 15. 10. Svjetski dan slijepih, 17. 10. Svjetski dan iskorjenjivanja siromaštva, 18. 10. Dan kravate u RH, 20. 10. Svjetski dan jabuke, 28. 10. Međunarodni dan školskih knjižnica

Page 12: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: STUDENI

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE

CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

42. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive i nepromjenjive riječivježbanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak

Uočiti, imenovati i razlikovati promjenjive i nepromjenjive riječi, rastavljati riječi na osnovu i nastavak, razvijati sposobnost uočavanja promjene oblika riječi.

Utvrditi znanje o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi i uvježbati ga na novim primjerima.

43. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Motivacija za čitanje lektireinterpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

44. HRVATSKI JEZIK

Prilozi(Josip Balaško, Prave riječi)obrada

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

prilozi, mjesni, vremenski i načinski prilozi

Usvojiti pojam priloga, prepoznavati i razlikovati načinske, vremenske i mjesne priloge, razlikovati značenja mjesnih priloga gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti priloge u govorenju i pisanju, pravilno rabiti priloge s obzirom na govornu, sugovornu i negovornu osobu, uočiti razliku pridjeva i priloga.

Prepoznavati i razlikovati mjesne, vremenske i načinske priloge. Pokazati interes, osjetljivost, otvorenost i poštovanje prema drugačijima u zajednici.

45. HRVATSKI JEZIK

Prilozivježbanje

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi

prilozi, mjesni, vremenski i načinski prilozi

Usvojiti pojam priloga, prepoznavati i razlikovati načinske, vremenske i mjesne priloge, razlikovati značenja mjesnih priloga gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti priloge u govorenju i pisanju, pravilno rabiti priloge s obzirom na govornu, sugovornu i negovornu osobu, uočiti razliku pridjeva i priloga.

Utvrditi znanje o prilozima i uvježbati ga na novim primjerima.

46. MEDIJSKA KULTURA

Animirani filmobrada

Animirani film animirani film, obilježja animiranog filma

Nabrojiti filmske rodove i vrste, definirati animirani film, navesti njegova obilježja, objasniti kako nastaje crtani film i koje su etape nastajanja crtanoga filma, izraditi taumatrop ili neku drugu optičku igračku.

Upoznati osobitosti animiranoga filma.

Page 13: Izvedbeni plan i program za 5. razred

47. HRVATSKI JEZIK

Prijedlozi(Mladen Kušec, Dječak na trešnji)obrada

Nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi

GOO – ekološka kompetencija

prijedlozi

Uočiti odnose među riječima, prepoznati prijedloge i njihovu povezanost s imenicama, uočiti razliku priloga i prijedloga, uočiti službu naveska u pisanju prijedloga, pravilno rabiti prijedloge u govorenju i pisanju.

Uočiti odnose među riječima. Prepoznati prijedloge kao nepromjenjivu vrstu riječi, spoznati da utječu na odnose između bića, stvari i pojava. Pokazati privrženost očuvanju prirodnoga okoliša škole i lokalne zajednice.

48. HRVATSKI JEZIK

Prijedlozivježbanje

Nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi

prijedlozi

Uočiti odnose među riječima, prepoznati prijedloge i njihovu povezanost s imenicama, uočiti razliku priloga i prijedloga, uočiti službu naveska u pisanju prijedloga, pravilno rabiti prijedloge u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o prijedlozima i uvježbati ga na novim primjerima.

49. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje i izgovor priloga i prijedlogavježbanje

Pisanje i izgovor priloga i prijedloga

prijedlozi k(a), s(a); prilozi gdje, kamo, kuda

Pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred riječi koje počinju sa k i g ili suglasničkim skupom koji završava sa k i g (ka školi, ka zgradi), s(a) (sa mnom) u govoru i pismu; pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje, kamo, kuda u govoru i pismu.

Uvježbati pisanje i izgovor priloga i prijedloga.

50. KNJIŽEVNOST

Vladimir Devide, Godišnja dobainterpretacija

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

haiku

Prepoznati haiku pjesmu, uočiti osnovna obilježja haiku pjesama, uočiti i naučiti obilježja haiku pjesme, odrediti temu, uočiti motive i pjesničke slike, objasniti preneseno značenje.

Uočiti obilježja haiku pjesme. Interpretirati haiku pjesmu.

51. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Slušanje i krasnoslov haiku poezijevježbanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

haiku

Prepoznati haiku pjesmu na temelju slušanja, navesti nekoliko imena najpoznatijih svjetskih i hrvatskih haiku pjesnika.

Upoznati svjetsko i hrvatsko haiku pjesništvo.

52. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje haiku poezijevježbanje

Pisanje književnih tekstova

haiku

Stvaralački se izražavati, upotrijebiti znanje o haiku pjesništvu, vrednovati i samovrednovati nastale haiku pjesme.

Stvarati vlastite haiku pjesme. Razvijati sposobnost kritičkoga procjenjivanja i (samo)vrednovanja.

Page 14: Izvedbeni plan i program za 5. razred

53. HRVATSKI JEZIK

Veznici(Nenad Brixy, Loptica)obrada

Nepromjenjive vrste riječi: veznici

veznici

Razumjeti značenje i ulogu veznika, razlikovati veznike i vezničke riječi, pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom, prepoznati veznike u rečenici, pravilno rabiti veznike u govorenju i pisanju.

Uočiti veznik kao nepromjenjivu vrstu riječi. Prepoznati riječ koja povezuje dvije riječi, dva skupa riječi ili dvije rečenice.

54. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje i izgovor veznika vježbanje

Pisanje i izgovor veznika

veznici a, ali, nego, no već

Pravilno pisati zarez ispred veznika a, ali, nego, no, već. Uočiti da se ispred veznika i, pa, te, ni, niti zarez ne piše.

Uvježbati pisanje zareza uz veznike.

55. KNJIŽEVNOST

Zvonimir Balog, Boginterpretacija

Lirsko pjesništvo

Preneseno značenje u književnome djelu

lirska pjesma, motiv, preneseno značenje, pjesnička slika

Prepoznati lirsku pjesmu, prepoznati pjesničke slike, razumjeti pjesničke slike prenesenoga značenja, uočiti ritam u pjesmi, uočiti osnovnu misao pjesme.

Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji pjesme. Odrediti osnovnu misao djela.

56. HRVATSKI JEZIK

Usklici i čestice(Sanja Pilić, Odmaranje)obrada

Nepromjenjive vrste riječi: usklici i čestice

GOO – društvena kompetencija

usklici, čestice

Uočiti službu usklika i čestica u rečenici, pravilno rabiti zarez uz usklike i čestice, pravilno rabiti evo, eto, eno, oblikovati upitne rečenice česticom li, pravilno pisati česticu ne, izbjegavati poštapalice, razlikovati prijedloge i usklike.

Usvojiti pojam usklika i čestica. Prepoznati usklike i čestice. Izbjegavati uporabu poštapalica. Razvijati društvene kompetencije i timski rad.

57. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje i izgovor usklika i česticavježbanje

Pisanje i izgovor usklika i čestica

prijedlozi k(a), s(a); prijedlozi na, o, pri, u uz lokativ i akuzativ; prilozi gdje, kamo, kuda; čestica put

Pravilno pisati usklike. Uočiti kad se pišu s uskličnikom, a kada sa zarezom; pravilno rabiti čestice evo, eto, eno, oblikovati upitne rečenice glagolom i česticom li umjesto skupa da li, pravilno pisati česticu ne s glagolima, pridjevima i imenicama.

Uvježbati pisanje i izgovor usklika i čestica.

58. KNJIŽEVNOST

Ivan Goran Kovačić, Pada snijeg, pada snijeginterpretacija

Lirsko pjesništvo

Preneseno značenje u književnome djelu

lirska pjesma, naziv stiha prema broju slogova, preneseno značenje, pjesnička slika

Uočiti obilježja lirske pjesme, odrediti temu, prepoznati vrstu lirske pjesme s obzirom na temu, izdvojiti motive, uočiti i objasniti preneseno značenje pjesničkoga izraza, uočiti onomatopeju, uočiti ritam u pjesmi, odrediti strukturu pjesme.

Uočiti preneseno značenje. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pejzažne pjesme.

Page 15: Izvedbeni plan i program za 5. razred

59. KNJIŽEVNOST

Osnovna obilježja lirske pjesmeponavljanje

Lirsko pjesništvo lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, onomatopeja, kontrast, epitet, domoljubna, pejzažna i ljubavna pjesma, himna, haiku

Izdvojiti obilježja lirske pjesme, prepoznati i imenovati motive i temu, prepoznati i razlikovati vezani od slobodnoga stiha, imenovati vezani stih prema broju slogova, uočiti ritam u vezanome i slobodnome stihu, prepoznati i imenovati stilska sredstva u poetskome tekstu, razlikovati epitet od pridjeva, razlikovati domoljubnu, pejzažnu i ljubavnu pjesmu s obzirom na temu i glavnu misao pjesme, navesti naziv i autora hrvatske himne, navesti obilježja himne, navesti obilježja haiku pjesme.

Usustaviti i utvrditi znanje o lirskom pjesništvu.

60. KNJIŽEVNOST

Ispit znanja: Lirska pjesmaprovjera

Lirsko pjesništvo lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, onomatopeja, kontrast, epitet, domoljubna, pejzažna i ljubavna pjesma, haiku

Prepoznati osjećaje u pjesmi, prepoznati osobitosti lirske pjesme, ispisati motive, prepoznati vrstu pjesme po tematici, imenovati stilska izražajna sredstva, prepoznati književni rod, prepoznati vrstu stiha prema broju slogova i rimi, prepoznati haiku pjesme.

Primijeniti znanje o lirskom pjesništvu u pismenoj provjeri znanja.

61. 62.

LEKTIRA

Djelo po izboru učiteljainterpretacija, provjera

Načini pripovijedanja

Fabula i dijelovi fabule

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog; fabula, dijelovi fabule, poglavlje; karakterizacija lika

Prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje), uočiti poglavlje u dječjem romanu, razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi, uočiti odnos pripovjedača u 1. i 3. osobi prema pripovijedanome – oprimjeriti ga navodima iz teksta, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

1. 11. Svi sveti, 13. 11. Svjetski dan ljubaznosti, 16. 11. Međunarodni dan snošljivosti, 18. 11. Dan sjećanja na Vukovar, 19. 11. Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, 24. 11. Dan hrvatskoga kazališta, 25. 11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 30. 11. Međunarodni dan bez kupnje

Page 16: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: PROSINAC

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

63. HRVATSKI JEZIK

Nepromjenjive riječiusustavljivanje

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika

Prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici, pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti priloge gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.

Uvježbati prepoznavanje i uporabu nepromjenjivih vrsta riječi.

64. 65.

HRVATSKI JEZIK

Nepromjenjive riječivježbanje

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika

Prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici, pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti priloge gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.

Uvježbati prepoznavanje i uporabu nepromjenjivih vrsta riječi.

66. KNJIŽEVNOST

Sanja Tomić, Dobri biskup Mireinterpretacija

Obilježja pripovjednoga teksta

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza

Prepoznati vrstu teksta, odrediti pripovjedača, navesti likove i odrediti njihove značajke, prepoznati tijek radnje, usvojiti pojam kompozicije proznoga djela, odrediti osnovnu misao djela.

Istaknuti i prepoznati obilježja pripovjednoga teksta. Njegovati i poštivati kulturnu baštinu i narodne običaje.

67. HRVATSKI JEZIK

Pismeni ispit znanja: Nepromjenjive riječiprovjera

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika

Prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici, pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti priloge gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.

Primijeniti znanje o nepromjenjivim vrstama riječi u pismenoj provjeri znanja.

Page 17: Izvedbeni plan i program za 5. razred

68. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Selma Lagerlof, Dječarac iz Betlehema (motivacija za čitanje lektire)interpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

69. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje čestitkevježbanje

Pisanje velikoga početnog slova

Rečenični znakovi

veliko početno slovo, pravopisni (rečenični) znakovi

Pravilno rabiti pravopisnu normu (pisanje velikoga početnog slova i pravopisnih znakova), upoznati osobitosti čestitke, kreativno se izražavati.

Osposobiti se za pismenu komunikaciju. Osvješćivati važnost kulture pisanja.

70. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Stvaralačko prepričavanjeobrada

Stvaralačko prepričavanje

prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj, lik)

Usvojiti i razumjeti pojam prepričavanja, sažeto i opširno prepričavati, usvojiti pojam stvaralačkoga prepričavanja, prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove.

Razlikovati sažeto, opširno i stvaralačko prepričavanje. Prepričavati priče uvodeći novi događaj i likove.

71. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Stvaralačko prepričavanjevježbanje

Stvaralačko prepričavanje

prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj, lik)

Usvojiti i razumjeti pojam prepričavanja, sažeto i opširno prepričavati, usvojiti pojam stvaralačkoga prepričavanja, prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove.

Prepričavati priče uvodeći novi događaj i likove.

72. HRVATSKI JEZIK

Raščlamba pismenoga ispita znanja: Nepromjenjive riječiponavljanje

Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja ispita znanja. Raščlaniti zadatke i zamijetiti najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

73. MEDIJSKA KULTURA

Dušan Vukotić, 1001 crtežobrada

Filmski rodovi dokumentarni film, animirani film

Prepoznati animirani film, razumjeti kako nastaje animirani film, uočiti tko su dionici u nastajanju animiranoga filma.

Prepoznati animirani film. Razumjeti kako nastaje animirani film.

Page 18: Izvedbeni plan i program za 5. razred

74. MEDIJSKA KULTURA

Dušan Vukotić, 1001 crtežponavljanje

Filmski rodovi dokumentarni film, animirani film

Prepoznati animirani film, razumjeti kako nastaje animirani film, prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma, razlikovati vrste animiranoga filma.

Razvijati sposobnost komunikacije s filmskim rodovima. Primijeniti znanja o dokumentarnome i animiranom filmu.

75. KNJIŽEVNOST

Stjepan Lice, S ljubavlju iščekivanom djetetuinterpretacija

Stilska izražajna sredstva

kontrast

Uočiti pjesmu kao pismo, raščlaniti slikovitost, uočiti ritam u pjesmi, odrediti osnovnu misao.

Razvijati sposobnost komunikacije s pjesničkim djelom. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme.

76. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pismena vježba: Ti si darovan ovom svijetu i ovaj je svijet darovan tebivježbanje

Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi

pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi

Razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju, pripovijedati o nekome događaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treća osoba).

Razvijati sposobnost pismenoga izražavanja.

77. 78.

LEKTIRA

Selma Lagerlof, Legende o Kristuinterpretacija, provjera

Načini pripovijedanja

Fabula i dijelovi fabule

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, osnovna misao; fabula, dijelovi fabule; karakterizacija lika

Prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje), razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi, uočiti odnos pripovjedača u 1. i 3. osobi prema pripovijedanome, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, izdvojiti osnovnu misao teksta.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

79. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Govorna vježba: Na kraju prvoga polugodištavježbanje

Iznositi vlastito mišljenje, prijedloge i ideje, aktivno slušati sugovornike.

Analizirati rad u prvome polugodištu.

3. 12. Međunarodni dan ljudi s invaliditetom, 6. 12. Sveti Nikola, 8. − 15. 12. Tjedan solidarnosti, 10. 12. Dan ljudskih prava, 11. 12. Dan UNICEF-a, 23. 12. kraj I. obrazovnoga razdoblja, 24. 12. Badnjak, 25. 12. Božić, 27. 12. početak zimskoga odmora učenika,31. 12. Stara godina

Page 19: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: SIJEČANJ

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

80. HRVATSKI JEZIK

Imenice(Aleksandra Kulari, Moj razred)obrada

Promjenjive vrste riječi

GOO – društvena kompetencija

promjenjive riječi, osnova riječi, nastavak

Razlikovati opće i vlastite imenice te imenice s obzirom na rod i broj, usvojiti pisanje kratica za rod i broj imenica, prepoznati imenice kao promjenjive riječi, odvojiti osnovu od nastavka, razlikovati ije/je u pisanju i govorenju različitih oblika iste imenice.

Prepoznati vrste imenica i pravilno ih rabiti u govoru i pismu. Odrediti imenicama rod i broj. Objasniti promjenjivost imenica. Jasno iznositi i obrazlagati svoje ideje i stavove poštujući druge.

81. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Motivacija za čitanje lektireinterpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

82. MEDIJSKA KULTURA

Kazališteobrada

Kazalište kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, scenografija, kostimografija

Usustaviti znanje o kazalištu, upoznati se s vrstama kazališta, prepoznati kazališna izražajna sredstva, razlikovati dijelove dramskoga teksta.

Prepoznati kazališna izražajna sredstva. Usustaviti znanje o kazalištu.

83. HRVATSKI JEZIK

Sklonidba imenica(prema Modroj lasti, Dupin)obrada

Sklonidba imenica

GOO – ekološka kompetencija

padeži, padežna pitanja, značenja padeža

Ponoviti naučene pojmove: imenica, rod i broj, osnova i nastavak, prijedlozi; usvojiti pojam padeža, sklonidbe ili deklinacije, nazive padeža, padežna pitanja, usvojiti pisanje kratica padeža, uočiti glasovne promjene, pravilno rabiti padežne oblike u govorenju i pisanju.

Prepoznati promjenjivost oblika imenice, imenovati padeže i oblikovati padežna pitanja. Otkriti ulogu padeža u tekstu.Pokazati privrženost očuvanju životinjskih vrsta te prirodnoga bogatstva Republike Hrvatske.

Page 20: Izvedbeni plan i program za 5. razred

84. KNJIŽEVNOST

Ines Škuflić Horvat i grupa, U razreduinterpretacija

Dramski tekstovi tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Uočiti obilježja teksta namijenjena izvođenju na pozornici, karakterizirati likove govorom, prepoznati igrokaz, uočiti didaskalije.

Uočiti obilježja dramskoga teksta. Karakterizirati likove govorom.

85. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Scenske improvizacije (Nada Zidar-Bogadi, Kokoš kod frizera)vježbanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

Dramski tekstovi

interpretativno čitanje dramskih tekstova; tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Uočiti obilježja teksta namijenjena izvođenju na pozornici, prepoznati igrokaz, uočiti didaskalije, izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika).

Uočiti obilježja dramskoga teksta. Scenski prikazati igrokaz.

86. HRVATSKI JEZIK

Nominativ(Drago Ivanišević, Zagreb)obrada

Sklonidba imenica nominativ, padežna pitanja

Usvojiti pojam nominativa, padežna pitanja za živo i neživo, razumjeti značenje nominativa u rečenici, prepoznati imenice u nominativu na novim primjerima, pravilno rabiti imenice u nominativu u govorenju i pisanju, uočiti kratku i dugu množinu imenica muškoga roda.

Imenovati padež i padežno pitanje. Prepoznati osnovu i nastavke za sva tri roda i oba broja. Razumjeti najčešće značenje nominativa.

87. KNJIŽEVNOST

Pismeni ispit znanja: Dramaprovjera

Dramski tekstovi tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Uočiti obilježja teksta namijenjena izvođenju na pozornici, karakterizirati likove govorom, prepoznati igrokaz, uočiti didaskalije, prepoznati stilska izražajna sredstva, izdvajati i razumjeti pojedinosti iz sadržaja teksta te ih dokazivati navodima, izdvojiti kazališna izražajna sredstva.

Primijeniti znanje o dramskoj književnosti. Razumjeti pročitani tekst.

88. HRVATSKI JEZIK

Akuzativ i genitiv(Miroslav Slavko Mađer, Bio sam bogat)obrada

Sklonidba imenica

GOO – kulturološka kompetencija

akuzativ, genitiv, padežna pitanja

Imenovati akuzativ i genitiv, razlikovati pitanja za živo i neživo, razumjeti značenja akuzativa i genitiva, razlikovati imenice u akuzativu od imenica u genitivu, pravilno rabiti prijedloge uz imenice u akuzativu i genitivu, pravilno rabiti imenice u akuzativu i genitivu u govorenju i pisanju.

Prepoznati i razlikovati imenice u akuzativu i genitivu. Razumjeti značenja akuzativa i genitiva. Razvijati zavičajni identitet.

Page 21: Izvedbeni plan i program za 5. razred

89. HRVATSKI JEZIK

Nominativ, genitiv i akuzativvježbanje

Sklonidba imenica nominativ, akuzativ, genitiv, padežna pitanja

Imenovati nominativ, akuzativ i genitiv, razlikovati padežna pitanja za živo i neživo, razumjeti značenje navedenih padeža u rečenici, prepoznati imenice u tim padežima na novim primjerima, pravilno rabiti imenice u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o nominativu, akuzativu i genitivu i uvježbati ga na novim primjerima.

90. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje riječi s glasovnim promjenamavježbanje

Sklonidba imenica glasovne promjene, pravopis

Slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u kojima su provedene glasovne promjene, služiti se pravopisom.

Uvježbati pisanje riječi u kojima su provedene glasovne promjene.

91. KNJIŽEVNOST

Zagonetke i posloviceinterpretacija

Književnost

Preneseno značenje u književnome djelu

književnost, književni rod, književna vrsta; poslovice, zagonetke

Navesti obilježja zagonetki i poslovica, razlikovati zagonetke i poslovice, protumačiti njihovo preneseno značenje, osmišljavati zagonetke, prikupljati i tumačiti poslovice.

Uočiti obilježja zagonetke. Prepoznati preneseno značenje kao glavno obilježje rješenja zagonetke i poslovice.

92. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pričanje kratkih proznih vrstavježbanje

Preneseno značenje u književnome djelu

poslovice, zagonetke

Pričati basne, zagonetke i poslovice, tumačiti njihovo preneseno značenje.

Osposobljavati se za pričanje kratkih proznih vrsta.

93. LEKTIRA

Djelo po izboru učitelja/učenikainterpretacija, provjera

Načini pripovijedanja

Fabula i dijelovi fabule

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog; fabula, dijelovi fabule; karakterizacija lika govorom i postupcima

Prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje), razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi, uočiti odnos pripovjedača prema pripovijedanome, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

1. 1. Nova godina, Opći obiteljski dan, 6. 1. Sveta tri kralja, 10. 1. Svjetski dan smijeha, 12. 1. početak II. polugodišta, 15. 1. Dan međunarodnoga priznanja RH, 21. 01. - Međunarodni dan zagrljaja, 27. 1. Dan sjećanja na Holokaust i sprečavanje zločina protiv čovječnosti

Page 22: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: VELJAČA

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

94. HRVATSKI JEZIK

Dativ i lokativ(Vlatko Majić, Cijeli svijet) obrada

Sklonidba imenica

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

dativ, lokativ, padežna pitanja

Imenovati dativ i lokativ, razumjeti značenja dativa i lokativa, razlikovati imenice u dativu i lokativu, pravilno rabiti prijedloge uz imenice u dativu i lokativu, prepoznati značenja dativa i lokativa u rečenici, pravilno rabiti imenice u dativu i lokativu u govorenju i pisanju.

Prepoznati i razlikovati imenice u dativu i lokativu. Razumjeti značenja dativa i lokativa. Osvijestiti važnost demokracije, ljudskih prava i slobode.

95. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Motivacija za čitanje lektireinterpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

96. HRVATSKI JEZIK

Instrumental(Sunčana Škrinjarić, Njegovo veličanstvo) obrada

Sklonidba imenica

GOO – društvena kompetencija

instrumental, padežna pitanja

Imenovati instrumental i padežna pitanja za instrumental, razumjeti značenje instrumentala u rečenici, pravilno rabiti instrumental bez i s prijedlozima.

Prepoznati imenice u instrumentalu. Razumjeti značenja instrumentala. Poznavati zanimanja svojih najbližih i razumjeti da je svako zanimanje jednako vrijedno.

97. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje riječi s prijedlozima k/ka i s/saponavljanje i vježbanje

Sklonidba imenica dativ i instrumental

Pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred riječi koje počinju sa k i g ili suglasničkim skupom koji završava sa k i g (ka školi, ka zgradi), s(a) (sa mnom) ugovoru i pismu.

Uvježbati pisanje riječi s prijedlozima k/ka i s/sa.

Page 23: Izvedbeni plan i program za 5. razred

98. HRVATSKI JEZIK

Vokativ(Tomislav Marijan Bilosnić, Što je pjesma) obrada

Sklonidba imenica

GOO – društvena kompetencija

vokativ, padežna pitanja

Imenovati i prepoznati vokativ i značenja vokativa, pravilno rabiti imenice u vokativu u govorenju i pisanju uvažavajući pravopisnu normu.

Prepoznati i razlikovati imenice u vokativu. Razumjeti značenja vokativa i njegov odnos s drugim riječima u rečenici. Iznositi i obrazlagati svoje ideje i stavove uvažavajući mišljenja drugih. Koristiti osnovne tehnike timskoga rada.

99. HRVATSKI JEZIK

Sklonidba imenica – D, L, I, V vježbanje

Sklonidba imenica dativ, lokativ, instrumental, vokativ, padežna pitanja

Imenovati dativ, lokativ, instrumental i vokativ i njihova padežna pitanja, razumjeti njihova značenja, razlikovati imenice u dativu i lokativu, pravilno rabiti prijedloge uz imenice u dativu i lokativu, pravilno rabiti imenice u dativu, lokativu i vokativu u govorenju i pisanju, pravilno rabiti instrumental bez i s prijedlozima.

Utvrditi znanje o dativu, lokativu, instrumentalu i vokativu i uvježbati ga na novim primjerima.

100. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pravopisni znakovi (rečenični znakovi)obrada

Pravopisni znakovi (rečenični znakovi)

zarez ispred veznika a i ali, zarez iza usklika i riječi u vokativu

Pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom, pisati zarez iza usklika na početku rečenice, služiti se pravopisom – tiskanim i mrežnim.

Uvježbati primjenu pravopisnih pravila te služenje pravopisom.

101. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pravopisni znakovi (rečenični znakovi)vježbanje

Pravopisni znakovi (rečenični znakovi)

zarez ispred veznika a i ali, zarez iza usklika i riječi u vokativu

Pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom, pisati zarez iza usklika na početku rečenice, služiti se pravopisom – tiskanim i mrežnim.

Uvježbati primjenu pravopisnih pravila te služenje pravopisom.

102. KNJIŽEVNOST

Miro Gavran, Ljubav na prvi pogledinterpretacija

Načini pripovijedanja

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje; karakterizacija lika govorom i postupcima

Prepoznati pripovjedača u 1. osobi, navesti likove i njihove odnose, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, uočiti postupke u oblikovanju likova, prepoznati stilska sredstva kojima se pisac poslužio u izražavanju misli i osjećaja.

Prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu.

Page 24: Izvedbeni plan i program za 5. razred

103. HRVATSKI JEZIK

Sklonidba imenicausustavljivanje

Sklonidba imenica padeži, padežna pitanja

Razlikovati i prepoznavati imenice u svim padežima, razumjeti značenja padeža, pravilno rabiti imenice u svim padežima u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o sklonidbi imenica i uvježbati ga na novim primjerima.

104. HRVATSKI JEZIK

Sklonidba imenicavježbanje

Sklonidba imenica padeži, padežna pitanja

Razlikovati i prepoznavati imenice u svim padežima, razumjeti značenja padeža, pravilno rabiti imenice u svim padežima u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o sklonidbi imenica i uvježbati ga na novim primjerima.

105. HRVATSKI JEZIK

Pismeni ispit znanja: Sklonidba imenicaprovjera

Sklonidba imenica padeži, padežna pitanja

Razlikovati i prepoznavati imenice u svim padežima, razumjeti značenja padeža, pravilno rabiti imenice u svim padežima u govorenju i pisanju.

Primijeniti znanje o sklonidbi imenica u pismenoj provjeri znanja.

106. KNJIŽEVNOST

Vlatko Šarić, Čelična stupicainterpretacija

Lik u književnome djelu

Fabula i dijelovi fabule

GOO – ekološka kompetencija

karakterizacija lika govorom i postupcima; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Primijeniti znanja o epici pri interpretaciji ulomka, odrediti temu, mjesto i vrijeme radnje, uočiti likove i njihove odnose, prepoznati osobine književnoga lika, uočiti dijelove fabule.

Primijeniti znanja o epici pri interpretaciji ulomka. Uočiti motiviranost postupaka likova.

Razvijati svijest o zaštićenim životinjskim vrstama u Hrvatskoj i pravima životinja.

107. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstovavježbanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

interpretativno čitanje pripovjednih tekstova

Zamjećivati razlike u doživljaju književno-umjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije, izraziti doživljaj djela prikladniminterpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika).

Aktivno slušati tuđe interpretacije. Izraziti vlastiti doživljaj uporabom govornih vrednota.

108. HRVATSKI JEZIK

Raščlamba pismenoga ispita znanja: Sklonidba imenicaponavljanje

Sklonidba imenica padeži, padežna pitanja

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja ispita znanja. Raščlaniti zadatke i zamijetiti najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

Page 25: Izvedbeni plan i program za 5. razred

109. 110.

KNJIŽEVNOST

Isaac Bashevis Singer, Ole i Trufainterpretacija

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule

Uočiti da pripovjedni tekst pripovijeda o radnji, odrediti vrstu proznoga djela, odrediti temu pripovijetke, navesti likove, mjesto i vrijeme radnje, prepoznati i imenovati osobine lika (fizička i etička karakterizacija), uočiti pripovjedača u 3. osobi, uočiti i objasniti osnovnu misao, prepoznati i imenovati dijelove fabule.

Prepoznati i imenovati dijelove fabule. Uočiti osnovnu misao pripovjednoga teksta. Uočiti pripovjedača u 3. osobi.

111. MEDIJSKA KULTURA

Borivoj Dovniković, Znatiželjaobrada

Animirani film animirani film, obilježja animiranog filma

Navesti obilježja i vrste animiranoga filma, prepričati sažeto film, imenovati likove i komentirati postupke likova, komentirati pogledani film i iskazati dojmove.

Razumjeti sadržaj i ideju filma. Prepoznavati crtani film kao vrstu animiranoga filma.

112. 113.

LEKTIRA

Ivan Kušan (roman po izboru učenika)interpretacija, provjera

Pustolovni roman

Lik u književnome djelu

pustolovni roman; karakterizacija lika govorom i postupcima

Uočiti obilježja pustolovnoga romana, odrediti dijelove fabule, okarakterizirati lik (etički, govorno) i odnose među likovima.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

8. 2. Međunarodni dan sigurnijega interneta, 14. 2. Valentinovo, 20. 2. Svjetski dan društvene pravde, 21. 2. Međunarodni dan materinskoga jezika, 22. 2. Dan Sveučilišne i nacionalne knjižnice

Page 26: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: OŽUJAK

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

114. KNJIŽEVNOST

Pearl Buck, Sestreinterpretacija

Obilježja pripovjednoga teksta

Lik u književnome djelu

GOO – kulturološka kompetencija

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; karakterizacija lika govorom i postupcima

Odrediti mjesto i vrijeme radnje, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, uočiti karakterizaciju likova opisom vanjskoga izgleda, uočiti karakterizaciju likova govorom i postupcima, oprimjeriti karakterizaciju likova navodima iz teksta, prepoznati i imenovati pripovjedne tehnike, uočiti i objasniti osnovnu misao teksta, uočiti i razumjeti preneseno značenje u književnome djelu.

Prepoznati i imenovati osobine lika u proznom djelu. Uočiti osnovnu misao pripovjednoga teksta. Razvijati interkulturalnu osjetljivost i dijalog.

115. HRVATSKI JEZIK

Pridjevi – određeni i neodređeni oblik (Grigor Vitez, Kad padaju zvijezde) obrada

Određeni i neodređeni oblik pridjeva

određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu

Ponoviti naučene pojmove: opisne i posvojne pridjeve, uočiti i prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva, uočiti nastavke za određeni i neodređeni oblik pridjeva, pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva u govorenju i pisanju, utvrditi znanje o pridjevima izvedenim od vlastitih imena.

Prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu.Pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva.

116. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Motivacija za čitanje lektireinterpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

117. HRVATSKI JEZIK

Sklonidba pridjeva(Oscar Wilde, Sretni kraljević)obrada

Sklonidba pridjeva sklonidba pridjeva, padeži

Ponoviti pojam sklonidbe/deklinacije, razlikovati sklonidbu odr. i neodr. oblika pridjeva, prepoznati im. i prid. sklonidbu, uočiti slaganje pridjeva i imenice u padežu, uočiti razliku između priloga i pridjeva,

Uočiti promjenjivost pridjeva. Rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih oblika pridjeva.Razumjeti službu naveska u značenju riječi.

Page 27: Izvedbeni plan i program za 5. razred

118. KNJIŽEVNOST

Dubravko Horvatić, Domovinainterpretacija (panoramski sat domoljubne poezije)

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

lirska pjesma, motiv, slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, domoljubna pjesma

Usvojiti pojam domoljubne lirske pjesme, motive i pjesničke slike, prepoznati stilska izražajna sredstva, uočiti ritam, odrediti vrstu stiha s obzirom na rimu.

Razvijati sposobnost komunikacije s pjesničkim djelom. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme. Prepoznati lirsku domoljubnu pjesmu.

119. KNJIŽEVNOST

Petar Preradović, Rodu o jezikuinterpretacija (panoramski sat domoljubne poezije)

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

GOO – kulturološka kompetencija

lirska pjesma, motiv, slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, domoljubna pjesma

Prepoznati lirsku domoljubnu pjesmu s obzirom na temu i glavnu misao pjesme, uočiti motive u pjesmi, epitete, objasniti preneseno značenje, razlikovati vezani stih od slobodnoga, imenovati vezani stih prema broju slogova.

Prepoznati domoljubnu pjesmu s obzirom na temu i glavnu misao pjesme. Interpretirati lirsku domoljubnu pjesmu. Razvijati hrvatski domovinski identitet.

120. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Slušanje i čitanje poezije/proze o hrvatskome jezikuvježbanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

interpretativno čitanje lirskih i pripovjednih tekstova

Zamjećivati razlike u doživljaju književno-umjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije, izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika).

Aktivno slušati tuđe interpretacije. Izraziti vlastiti doživljaj uporabom govornih vrednota.

121. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Opis osobe(Dinko Šimunović, Duga)obrada

Subjektivno i objektivno opisivanje osobe

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

opis, subjektivni opis osobe

Prepoznati opis kao književnu tehniku, uočiti i razlikovati osnovna obilježja objektivnoga i subjektivnoga opisivanja, uočiti kompozicijske pojedinosti u opisivanju, primijeniti pravopisnu i slovničku normu hrvatskoga jezika pri opisu osobe.

Prepoznati opis kao vrstu pripovjedne tehnike. Razlikovati objektivni od subjektivnoga opisa osobe. Promicati ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj kao ključ obiteljskih i društvenih odnosa.

122. 123.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Druga školska zadaćaprovjera

Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi

pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi

Razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju, pripovijedati o nekome događaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treća osoba).

Primijeniti spoznaje o pripovijedanju. Samostalno pripovijedati pazeći na kompoziciju, stil te gramatičku i pravopisnu normu.

Page 28: Izvedbeni plan i program za 5. razred

124. HRVATSKI JEZIK

Stupnjevanje pridjeva(Sanja Pilić, Ja, ja, ja)obrada

Stupnjevanje pridjeva

GOO – društvena kompetencija

stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ)

Usvojiti pojam stupnjevanje pridjeva, imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ, tvoriti komparativ nastavcima -ji i -ši i superlativ predmetkom naj-, prepoznati komparative s promijenjenom osnovom.

Prepoznati i pravilno rabiti u govoru i pismu tri stupnja komparacije. Samostalno tvoriti komparativ i superlativ pridjeva. Poznavati i uvažavati različite identitete koji postoje u razredu, školi i lokalnoj zajednici.

125. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Izgovor i pisanje riječi s ije, je (komparativi i umanjenice)vježbanje

Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je

GOO – ekološka kompetencija

glasovi ije/je

Pravilno izgovarati riječi s glasovnim skupovima ije/je, usvojiti pravila o pisanju glasova ije/ je u pozitivu, komparativu i superlativu, u umanjenicama i uvećanicama, pravilno pisati i izgovarati načinske priloge kod kojih se u stupnjevanju ije pokraćuje u je, služiti se pravopisom.

Razlikovati izgovor glasovnih skupova ije i je. Pravilno pisati i izgovarati umanjenice, uvećanice i komparativ pridjeva s glasovnim skupovima ije i je. Koristiti odgovarajuće postupke zaštite okoliša.

126. HRVATSKI JEZIK

Pridjeviusustavljivanje

Neodređeni i određeni oblik pridjeva

Sklonidba pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi

Prepoznati i pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva, prepoznavati padeže pridjevnih oblika s pomoću proširenoga padežnoga pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže, imenovati i prepoznavati pozitiv, komparativ i superlativ pridjeva te objasniti njihove odnose u stupnjevanju, pravilno rabiti komparativ i superlativ u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o pridjevima i uvježbati ga na novim primjerima.

127. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Ispravak druge školske zadaćeponavljanje

Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi

pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi

Uočavati i ispravljati vlastite pogreške, služiti se pravopisom.

Prepoznavati i samostalno ispravljati vlastite pogreške. Komentirati vlastite i tuđe radove. Naučiti se služiti pravopisom.

Page 29: Izvedbeni plan i program za 5. razred

128. HRVATSKI JEZIK

Pridjevivježbanje

Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Sklonidba pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi

Prepoznati i pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva, prepoznavati padeže pridjevnih oblika s pomoću proširenoga padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže, imenovati i prepoznavati pozitiv, komparativ i superlativ pridjeva te objasniti njihove odnose u stupnjevanju, pravilno rabiti komparativ i superlativ u govorenju i pisanju.

Utvrditi znanje o pridjevima i uvježbati ga na novim primjerima.

129. KNJIŽEVNOST

Ivana Brlić-Mažuranić, Šuma Striborovainterpretacija

Lik u književnome djelu

Fabula i dijelovi fabule

karakterizacija lika govorom i postupcima; fabula, dijelovi fabule

Učenik će uočiti pripovjedača u 3. osobi, prepoznati i imenovati osobine lika, oprimjeriti karakterizaciju navodima iz teksta, uočiti pripovjedne tehnike: pripovijedanje, opisivanje i dijalog, prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac i rasplet), odrediti pouku bajke.

Okarakterizirati likove govorom i postupcima. Prepoznati i imenovati dijelove fabule. Uočiti pripovjedača u 3. osobi.

130. KNJIŽEVNOST

Pismeni ispit znanja: Epika (bajka)provjera

Obilježja pripovjednoga teksta

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza

Čitati tekst s razumijevanjem izdvajajući i povezujući određene podatke, prepoznati bajku, definirati i odrediti temu ulomka, razdvajati likove i događaje na stvarne i nestvarne, imenovati stilska izražajna sredstva.

Primijeniti znanje o epskoj književnosti. Razumjeti pročitani tekst.

131. HRVATSKI JEZIK

Brojevi(Pajo Kanižaj, Životinjski zemljopis)obrada

Brojevi glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva

Razlikovati glavne i redne brojeve, uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici, razlikovati brojeve i brojevne imenice, pisati glavne i redne brojeve u skladu s pravopisom normom, uočiti razliku između broja i brojke.

Imenovati brojeve kao vrstu riječi. Razlikovati glavne i redne brojeve. Uočiti promjenjive i nepromjenjive brojeve.

132. HRVATSKI JEZIK

Brojevivježbanje

Brojevi glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva

Razlikovati glavne i redne brojeve i brojevne imenice, uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici.

Utvrditi znanje o brojevima i uvježbati ga na novim primjerima. Pisati glavne i redne brojeve u skladu s pravopisom normom.

Page 30: Izvedbeni plan i program za 5. razred

133. MEDIJSKA KULTURA

Tisakobrada

Tisak vrste tiska

Prepoznati i razlikovati vrste tiska, navesti obilježja novina i časopisa, nabrojiti vrste tiska, uočiti razliku između letka i plakata, razumjeti pojam naklada, istražiti i protumačiti nastanak hrvatskih stripova.

Prepoznati i razlikovati vrste tiska.

134. HRVATSKI JEZIK

Zamjenice(Stijepo Miović Kočan, Ljubavni trokut)obrada

Zamjenice osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Prepoznati zamjenice kao promjenjivu vrstu riječi, uočiti značenje osobnih zamjenica u rečenici, razlikovati govornu, sugovornu i negovornu osobu, uočiti i razlikovati naglašeni i nenaglašeni oblik zamjenica, pravilno pisati i izgovarati osobne zamjenice.

Prepoznati osobne zamjenice. Razlikovati govornu, sugovornu i negovornu osobu u jednini i množini.

135. HRVATSKI JEZIK

Zamjenicevježbanje

Zamjenice osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Prepoznati zamjenice u rečenici, razlikovati govornu, sugovornu i negovornu osobu, uočiti i razlikovati naglašeni i nenaglašeni oblik zamjenica, pravilno pisati i izgovarati osobne zamjenice.

Utvrditi znanje o zamjenicama i uvježbati ga na novim primjerima.

136. LEKTIRA

Djelo po izboru učitelja/učenikainterpretacija, provjera

Načini pripovijedanja

Fabula i dijelovi fabule

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog; fabula, dijelovi fabule; karakterizacija lika govorom i postupcima

Prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje), razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

1. 3. Pepelnica, 8. 3. Međunarodni dan žena, 11. − 17. 3. Dani hrvatskoga jezika, 20. 3. Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan sreće, Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, 21. 3. Svjetski dan pjesništva, 21. 3. – 25. 3. proljetni odmor učenika, 22. 3. Svjetski dan voda, 27. 3. Uskrs, Svjetski dan kazališta, 29. 3. Sat za planet Zemlju

Page 31: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: TRAVANJ

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

137. HRVATSKI JEZIK

Glagolski broj(Ida Zidar-Bogadi, Telefonski razgovor…)obrada

Glagoli

GOO – ekološka kompetencija

glagolski broj, glagoli kretanja, govorenja

Razlikovati glagole po značenju, prepoznati glagolska vremena: prošlo, sadašnje i buduće vrijeme, prepoznati glagolski broj (jedninu i množinu) i glagolski rod prema imenici na koju se odnosi, pravilno rabiti glagole u govorenju i pisanju.

Prepoznati glagolski broj i glagolski rod. Uočiti glagolsko vrijeme i broj.Osvijestiti da je odgovorno ponašanje prema okolišu i životinjskim vrstama važno za osiguranje održivoga razvoja.

138. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Paun i sokol / Ero s onoga svijeta (motivacija za čitanje lektire)interpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga djela

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza

Upoznati se s tekstom narodne pripovijetke, karakterizirati likove postupcima, uočiti pripovijedanje u 3. osobi, navesti osnovna obilježja narodne pripovijetke, odrediti temu, mjesto i vrijeme radnje, obrazložiti značajke likova, uočiti humoristične elemente, prepoznati pripovjedne tehnike. Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Uočiti obilježja epike. Primijeniti znanja o epici pri interpretaciji narodne pripovijetke.Potaknuti učenike na čitanje ostalih priča. Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

139. HRVATSKI JEZIK

Glagolska osoba(Jadranka Čunčić-Bandov, Morska svadba)obrada

Glagoli glagolska osoba, glagoli kretanja, govorenja

Prepoznati glagolske osobe, razlikovati glagole kretanja i govorenja, prepoznati glagolsko vrijeme, glagolski broj, glagolski rod i glagolsku osobu na novim primjerima, pravilno pisati i izgovarati glagole s provedenim glasovnim promjenama.

Prepoznati glagolske osobe. Uočavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim djelatnostima.

Page 32: Izvedbeni plan i program za 5. razred

140. HRVATSKI JEZIK

Glagolivježbanje

Glagoli glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja

Prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u rečenici, uočavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim djelatnostima.

Utvrditi znanje o glagolima i uvježbati ga na novim primjerima.

141. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive riječiusustavljivanje

Glagoli

Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Sklonidba pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

Brojevi

Zamjenice

glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja; određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; sklonidba pridjeva, padeži; stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ); glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva; osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Prepoznati i pravilno rabiti određeni i neodređeni oblik pridjeva, prepoznavati padeže pridjevnih oblika, prepoznati i pravilno rabiti pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju, prepoznati glavne i redne brojeve u rečenici, uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici, pisati brojeve u skladu s pravopisom, razumjeti pojam zamjenice, prepoznati osobne zamjenice u tekstu, uočiti naglašene i nenaglašene oblike osobnih zamjenica.

Utvrditi znanje o glagolima, pridjevima, brojevima i zamjenicama i uvježbati ga na novim primjerima.

142. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive riječivježbanje

Glagoli

Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Sklonidba pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

Brojevi

Zamjenice

glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja; određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; sklonidba pridjeva, padeži; stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ); glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva; osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Prepoznati i pravilno rabiti određeni i neodređeni oblik pridjeva, prepoznavati padeže pridjevnih oblika, prepoznati i pravilno rabiti pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju, prepoznati glavne i redne brojeve u rečenici, uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici, pisati brojeve u skladu s pravopisom, razumjeti pojam zamjenice, prepoznati osobne zamjenice u tekstu, uočiti naglašene i nenaglašene oblike osobnih zamjenica.

Utvrditi znanje o glagolima, pridjevima, brojevima i zamjenicama i uvježbati ga na novim primjerima.

Page 33: Izvedbeni plan i program za 5. razred

143. KNJIŽEVNOST

Zvonimir Balog, Boginterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

lirska pjesma, motiv, vezani stih, naziv stiha prema broju slogova, duhovna (religiozna) pjesma

Uočiti duhovnu tematiku lirske pjesme, motive i pjesničke slike, prepoznati stilska izražajna sredstva, uočiti ritam, odrediti vrstu stiha s obzirom na rimu.

Razvijati sposobnost komunikacije s pjesničkim djelom. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme.

144. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Krasnoslov Balogove pjesme Bogponavljanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova

Izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika).

Aktivno slušati tuđe interpretacije. Izraziti vlastiti doživljaj uporabom govornih vrednota.

145. MEDIJSKA KULTURA

Mate Bogdanić, Gliša, Raka i Njakaobrada

Animirani film crtež ili predmet u pokretu

Odrediti filmski rod, prepoznati animirani lutkarski film, navesti likove i njihove odnose, uočiti i prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma, analizirati strukturalne elemente filma, spoznati vrijednost animiranoga lutkarskog filma.

Prepoznati animirani lutkarski film. Uočiti osnovnu misao animiranoga filma.

146. 147.

LEKTIRA

Šaljive narodne pričeinterpretacija, provjera

Lik u književnome djelu

Fabula i dijelovi fabule

Načini pripovijedanja

karakterizacija lika govorom i postupcima; fabula, dijelovi fabule; pripovijedanje, opisivanje, dijalog

Odrediti temu priče, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta, prepoznati i imenovati dijelove fabule, razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi, uočiti odnos pripovjedača u 1. i 3. osobi prema pripovijedanome i oprimjeriti ga navodima iz teksta, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Upoznati narodno stvaralaštvo i njegove osobitosti.

148. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pisanje i izgovor glagola u prošlom i budućem vremenu i s česticom ne.ponavljanje

Glagoli glagolska osoba, glagolsko vrijeme

Pravilno pisati i izgovarati glagolska vremena, znati primijeniti pravilno pisanje i izgovaranje budućega vremena u svakidašnjem pisanju i govoru, pravilno pisati i izgovarati glagole s česticom ne.

Pravilno pisati glagolska vremena i glagolske osobe. Obratiti pozornost na pisanje glagola s česticom ne.

Page 34: Izvedbeni plan i program za 5. razred

149. HRVATSKI JEZIK

Pismeni ispit znanja: Promjenjive riječiprovjera

Promjenjive vrste riječi glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja; određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; sklonidba pridjeva, padeži; stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ); glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva; osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Prepoznati i pravilno rabiti određeni i neodređeni oblik pridjeva, prepoznavati padeže pridjevnih oblika, prepoznati i pravilno rabiti pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju, prepoznati glavne i redne brojeve u rečenici, uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici, pisati brojeve u skladu s pravopisom, razumjeti pojam zamjenice, prepoznati osobne zamjenice u tekstu, uočiti naglašene i nenaglašene oblike osobnih zamjenica.

Primijeniti znanje o glagolima, pridjevima, brojevima i zamjenicama u pismenoj provjeri znanja.

1. 4. Svjetski dan šale, 2. 4. Međunarodni dan dječje knjige, 7. 4. Svjetski dan zdravlja, 16. 4. Uskrs, 13. – 21. 4. proljetni odmor učenika 22. 4. Dan hrvatske knjige, Dan planeta Zemlje, 26. 4. Dan poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, 29. 4. Svjetski dan plesa, Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Page 35: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: SVIBANJ

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

150. LEKTIRA, KNJIŽEVNOST

Motivacija za čitanje lektireinterpretacija, ponavljanje

Obilježja pripovjednoga teksta

Fabula i dijelovi fabule

pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza; fabula, dijelovi fabule, poglavlje

Dogovoriti način obrade lektirnoga djela, komentirati i objasniti zadatke za samostalan rad / rad u skupini, navesti svoja očekivanja i predviđanja.

Potaknuti učenike na čitanje lektirnoga djela (čitanjem ulomka, gledanjem filma, kvizom, igrom, posjetom knjižnici…). Dogovoriti zadatke za samostalan rad.

151. HRVATSKI JEZIK

Raščlamba ispita znanja: Promjenjive riječiponavljanje

Promjenjive vrste riječi glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ), glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja ispita znanja. Raščlaniti zadatke i zamijetiti najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

152. KNJIŽEVNOST

Mark Twain, Bijeg u sloboduinterpretacija

Pustolovni roman

Načini pripovijedanja

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

pustolovni roman; pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog

Prepoznati pustolovni roman, uočiti obilježja pustolovnoga romana, navesti likove i njihove međusobne odnose, prepoznati osobine književnih likova, uočiti pripovjedača u 1. osobi, uočiti i prepoznati pripovjedne tehnike (pripovijedanje, dijalog i monolog, opisivanje).

Uočiti obilježja pustolovnoga romana. Prepoznati i imenovati pripovjedne tehnike. Osvijestiti važnost tolerancije prema svim ljudima, bez obzira na vjersku, rasnu ili nacionalnu pripadnost.

Page 36: Izvedbeni plan i program za 5. razred

153. KNJIŽEVNOST

Pismeni ispit znanja: Epika (pustolovni roman)provjera

Pustolovni roman

Načini pripovijedanja

pustolovni roman, pripovijedanje, opisivanje, dijalog

Čitati tekst s razumijevanjem izdvajajući i povezujući određene podatke, navesti osobitosti romana kao književne vrste, prepoznati pustolovni roman, izdvojiti likove i njihove osobine, prepoznati pripovjedača i osobu u kojoj pripovijeda, prepoznati stilska izražajna sredstva, tumačiti preneseno značenje riječi i izraza, imenovati i prepoznati pripovjedne tehnike.

Primijeniti znanje o pustolovnome romanu. Razumjeti pročitani tekst.

154. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive i nepromjenjive riječiusustavljivanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika, glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi, glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik

Usustaviti gradivo o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi izradom različitih vrsta sažetaka (tablica, umnih mapa, natuknica), rješavati zadatke različitih tipova.

Utvrditi znanje o promjenjivim i nepromjenjivim riječima.

155. HRVATSKI JEZIK

Promjenjive i nepromjenjive riječiponavljanje i vježbanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Uvježbati znanje o nepromjenjivim i promjenjivim vrstama riječi na novim primjerima.

156. KNJIŽEVNOST

Ivan Cankar, Zastidio se majkeinterpretacija

Lik u književnome djelu karakterizacija lika govorom i postupcima

Prepoznati i imenovati osobine lika, uočiti pripovjedača u 3. osobi, uočiti osnovnu misao pripovjednoga teksta, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog.

Oprimjeriti karakterizaciju likova navodima iz teksta. Uočiti osnovnu misao pripovjednoga teksta.

Page 37: Izvedbeni plan i program za 5. razred

157. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pravopisna vježbavježbanje

Pisanje velikoga početnog slova

Pravopisni znakovi

Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je

veliko početno slovo u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta (zavičaj), zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu, glasovi ije/je

Primjenjivati pravopisnu normu u pisanju velikoga početnog slova, pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom, pisati zarez iza usklika na početku rečenice, pisati zarez iza riječi u vokativu, slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s obzirom na glasove ije/je, služiti se pravopisom.

Primijeniti pravopisna pravila u pismenoj provjeri znanja.

158. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Pravopisni diktatprovjera

159. KNJIŽEVNOST

Sanja Pilić, Mrvice iz dnevnog boravkainterpretacija

Načini pripovijedanja pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog

Prepoznati vrstu književnoga djela, uočiti pripovjedača u 1. osobi, prepoznati pripovjedne tehnike (pripovijedanje, dijalog), prepoznati humor u proznome djelu, uočiti i objasniti obilježja humoristične proze.

Uočiti obilježja proznoga djela. Prepoznati pripovjedne tehnike u proznome tekstu.

160. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Moja obitelj – pismena vježba vježbanje

Pripovijedanje u prvoj osobi

Subjektivno iznošenje događaja

pripovijedanje u prvoj osobi, subjektivno pripovijedanje

Pripovijedati o svojoj obitelji u prvoj osobi, subjektivno iznositi zanimljive događaje iz života vlastite obitelji.

Primijeniti spoznaje o pripovijedanju. Samostalno pripovijedati pazeći na kompoziciju, stil te gramatičku i pravopisnu normu.

161. HRVATSKI JEZIK

Predikat(Sanja Pilić, Mobitel) obrada

Predikat

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

predikat

Prepoznati predikat kao službu u rečenici, uočiti i usvojiti pojam glagolskoga predikata, prepoznati glagolski predikat na novim primjerima, pravilno rabiti predikat u govorenju i pisanju.

Prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio rečenice. Uočiti glagolske kategorije predikata. Etički djelovati i razvijati osjećaj solidarnosti prema društveno isključenima.

Page 38: Izvedbeni plan i program za 5. razred

162. HRVATSKI JEZIK

Subjekt(Ezop, Lav, magarac i lisica)obrada

Subjekt

GOO – ljudskopravna i društvena kompetencija

subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt

Prepoznati subjekt, razumjeti značenje subjekta, uočiti izricanje subjekta imenicom ili zamjenicom u nominativu, razlikovati rečenicu s izrečenim subjektom, rečenicu s neizrečenim subjektom, rečenicu s više subjekata, razlikovati vrstu riječi od službe riječi, pravilno rabiti subjekt u govorenju i pisanju.

Prepoznati subjekt kao službu riječi u rečenici. Prepoznati rečenice s jednim ili više subjekata. Pokazati privrženost načelima jednakosti, pravde i uključenosti svih.

163. HRVATSKI JEZIK

Dijelovi rečeniceponavljanje i vježbanje

Predikat

Subjekt

predikat; subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt

Prepoznati predikat i subjekt kao službu u rečenici, razlikovati vrstu riječi od službe riječi, uočiti izricanje subjekta imenicom ili zamjenicom u nominativu, razlikovati rečenicu s izrečenim, neizrečenim ili više subjekata, prepoznati glagolski predikat, pravilno rabiti subjekt i predikat u govorenju i pisanju.

Ponoviti znanje o subjektu i predikatu i utvrditi ga na novim primjerima.

164. KNJIŽEVNOST

Nikola Šop, Smrt moje bakeinterpretacija

Lirsko pjesništvo

Stilska izražajna sredstva

lirska pjesma, motiv; preneseno značenje

Prepoznati lirsku pjesmu, uočiti obilježja lirske pjesme, razumjeti što je pjesnička slika, prepoznati stilska izražajna sredstva kojima je postignuta slikovitost pjesničkih slika, uočiti ritam u pjesmi.

Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji pjesme.Prepoznati stilska izražajna sredstva. Uočiti slikovitost pjesničkih slika.

165. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Interpretativno čitanje književnih tekstovaponavljanje

Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova

Izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrednotama govorenoga jezika).

Izraziti vlastiti doživljaj uporabom govornih vrednota.

Page 39: Izvedbeni plan i program za 5. razred

166. MEDIJSKA KULTURA

Ponavljanje cjelokupnoga gradivaponavljanje

MedijiTisakKazališteFilmski rodovi Animirani film

medij – prijenosnik poruke, vrste medija; dokumentarni film, animirani film, igrani film, crtež ili predmet u pokretu; vrste tiska; kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, scenografija, kostimografija

Navesti različite vrste medija, navesti primjer za priopćajni proces (pošiljatelj – poruka – medij – primatelj sporazumijevanje) u jednom od medija, prepoznati i razlikovati filmske rodove, prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma, razlikovati crtani film od lutkarskoga filma, prepoznati i razlikovati vrste tiska, prepoznati kazališna izražajna sredstva u predstavi: scenografiju, kostimografiju, rasvjetu.

Ponoviti i usustaviti znanje o medijima, tisku, kazalištu i filmskim rodovima.

167. MEDIJSKA KULTURA

Pismeni ispit znanja: Završni ispit znanja provjera

Primijeniti znanje o medijima, tisku, kazalištu i filmskim rodovima u pismenom provjeri znanja.

168. 169.

LEKTIRA

Ferenc Molnar, Junaci Pavlove uliceinterpretacija, provjera

Načini pripovijedanja

Fabula i dijelovi fabule

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog; fabula, dijelovi fabule; karakterizacija lika govorom i postupcima

Prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet radnje), razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. osobi, razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog, prepoznati i imenovati osobine lika u proznome djelu, oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta.

Cjelovito interpretirati književno djelo. Razvijati čitateljske kompetencije.

Page 40: Izvedbeni plan i program za 5. razred

170. HRVATSKI JEZIK

Vježbanje za završni ispitvježbanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Subjekt i predikat

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika, glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi, glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik; subjekt, predikat

Usustaviti gradivo o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi izradom različitih vrsta sažetaka (tablica, umnih mapa, natuknica), rješavati zadatke različitih tipova.

Utvrditi znanje o promjenjivim i nepromjenjivim riječima, subjektu i predikatu.

171. HRVATSKI JEZIK

Pismeni ispit znanja: Završni ispit znanjaprovjera

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Subjekt i predikat

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika, glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi, glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik; subjekt, predikat

Provjeriti razumijevanje i primjenu znanja o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi, subjektu i predikatu.

Primijeniti znanje o promjenjivim i nepromjenjivim riječima, subjektu i predikatu u pismenoj provjeri znanja.

1. 5. Praznik rada, 3. 5. Svjetski dan Sunca; Svjetski dan slobode medija, 5. 5. Dan hrvatske enciklopedije, 8. 5. Svjetski dan Crvenoga križa, 9. 5. Dan Europe, 14. 5. Majčin dan, 15. 5. Međunarodni dan obitelji, 18. 5. Međunarodni dan muzeja, 21. 5. Svjetski dan kulturnih različitosti, dijaloga i razvoja, 28. 5. Svjetski dan sporta

Page 41: Izvedbeni plan i program za 5. razred

mjesec: LIPANJ

REDNI BROJ SATA

NASTAVNO PODRUČJENASTAVNA JEDINICA

TIP NASTAVNOGA SATA

NASTAVNE TEME /NASTAVNE CJELINE

KLJUČNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUĆA CILJ(EVI) NASTAVNOGA SATA NAPOMENA

172. KNJIŽEVNOST

Đuro Sudeta, PodnePere Ljubić, Podneinterpretacija

Lirsko pjesništvo

Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

lirska pjesma, motiv, vezani stih; pejzažna pjesma

Prepoznati vrstu i temu pjesme, uočiti motive i pjesničke slike, uočiti i analizirati statične i dinamične motive, uočiti i prepoznati stilska izražajna sredstva u pjesmi (epitet, personifikaciju, usporedbu, suprotnost, preneseno značenje), uočiti ritam u pjesmi, odrediti strukturu pjesme, upoznati sa stvaralaštvom na čakavskome narječju, usporediti pjesmu Pere Ljubića s pjesmom Đure Sudete.

Interpretirati lirsku pejzažnu pjesmu. Primijeniti znanja o lirici pri interpretaciji lirske pjesme.

173. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Literarni rad inspiriran pjesmama Podne (primjena književnoteorijskih pojmova)vježbanje

Lirsko pjesništvo

Epika

Dramski tekstovi

književnost, književni rod (lirika, epika, drama), književna vrsta, pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza fabula, dijelovi fabule, poglavlje, pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, karakterizacija lika govorom i postupcima, pustolovni roman, preneseno značenje, pjesnička slika, poslovica, zagonetka, lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, onomatopeja, kontrast, epitet, domoljubna, pejzažna i ljubavna pjesma, himna, haiku, tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Usustaviti i uvježbati obrađene pojmove iz književnosti, primijeniti ih na vlastitom literarnom radu.

Utvrditi i primijeniti znanje iz književnosti pisanjem literarnoga rada.

Page 42: Izvedbeni plan i program za 5. razred

174. HRVATSKI JEZIK

Raščlamba pismenoga ispita znanja: Završni ispit znanjaponavljanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Subjekt i predikat

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika, glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi, glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik; subjekt, predikat

Uočiti i objasniti vlastite pogreške u zadatcima, samostalno ispravljati pogreške, kritički se osvrnuti na način i vrijeme pripreme za ispit znanja.

Dobiti povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja ispita znanja. Raščlaniti zadatke i zamijetiti najčešće pogreške. Potaknuti na samovrednovanje vlastitoga rada i odnosa prema učenju.

175. KNJIŽEVNOST

Zlatko Krilić, Početak plovidbeinterpretacija

Načini pripovijedanja

Lik u književnome djelu

pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog; karakterizacija lika govorom i postupcima

Odrediti temu ulomka, navesti likove i njihove odnose, odrediti mjesto i vrijeme radnje, karakterizirati likove postupcima i govorom, odrediti osnovnu misao teksta, uočiti pripovjedača u prvoj osobi, prepoznati i imenovati pripovjedne tehnike, objasniti preneseno značenje riječi.

Uočiti obilježja proznoga djela. Prepoznati i imenovati pripovjedne tehnike u proznome tekstu.

176. KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski pojmoviusustavljivanje

Lirsko pjesništvo

Epika

Dramski tekstovi

književnost, književni rod (lirika, epika, drama), književna vrsta, pripovijedanje, događaj ili radnja, osnovna misao, proza fabula, dijelovi fabule, poglavlje, pripovjedač, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, karakterizacija lika govorom i postupcima, pustolovni roman, preneseno značenje, pjesnička slika, poslovica, zagonetka, lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv stiha prema broju slogova, onomatopeja, kontrast, epitet, domoljubna, pejzažna i ljubavna pjesma, himna, haiku, tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, didaskalije

Usustaviti i uvježbati obrađene pojmove iz književnosti.

Utvrditi i usustaviti znanje iz književnosti.

Page 43: Izvedbeni plan i program za 5. razred

177.178.

HRVATSKI JEZIK

Jezične igreponavljanje i vježbanje

Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Subjekt i predikat

pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznika, čestica, usklika, glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja, određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi, glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva, osobne zamjenice, govornik, sugovornik, negovornik; subjekt, predikat

Usustaviti gradivo o promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi, subjektu i predikatu različitim jezičnim igrama, kvizovima i sličnim.

Primijeniti znanje o promjenjivim i nepromjenjivim riječima, subjektu i predikatu.

179.180.

MEDIJSKA KULTURA

Chris Wedge, Carlos Saldanha, Ledeno dobaponavljanje

Animirani film crtež ili predmet u pokretu

Odrediti filmski rod, prepoznati animirani crtani film, navesti likove i njihove odnose, uočiti i prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma, analizirati strukturalne elemente filma, spoznati vrijednost animiranoga crtanog filma.

Prepoznati animirani crtani film. Uočiti osnovnu misao crtanoga filma.

181. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Vrednovanje i samovrednovanjeponavljanje

Izraziti svoje mišljenje o naučenome, o metodama rada, o radnome ozračju, govoriti jasno, povezano, argumentirano, poštivati tuđe mišljenje, razvijati vještine (samo)vrednovanja i kritičkoga odnosa prema vlastitome (ne)uspjehu.

Procijeniti te vrednovati i samovrednovati rad tijekom školske godine.

4. 6. Međunarodni dan nedužne djece, žrtava nasilja, 5. 6. Svjetski dan zaštite čovjekove okoline, 15. 6. završetak nastavne godine, 15. 6. Tijelovo, 18. 6. Dan očeva, 22. 6. Dan antifašističke borbe, 25. 6. Dan državnosti Republike Hrvatske