of 220 /220
Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018. KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01 0 Izvedbeni plan dvopredmetnog preddiplomskog studija FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI za akad. god. 2017./2018. Zadar, 1. lipnja 2017.

Izvedbeni plan dvopredmetnog preddiplomskog studija ... PLAN... · Odsjeku za francuski jezik i književnost utvrđuju se kako slijedi: 3.1. Ispitni rokovi (ispiti, završni ispiti

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni plan dvopredmetnog preddiplomskog studija ... PLAN... · Odsjeku za francuski jezik i...

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  0

  Izvedbeni plan

  dvopredmetnog preddiplomskog studija

  FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

  za akad. god. 2017./2018.

  Zadar, 1. lipnja 2017.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  1

  Na temelju čl. 11. Pravilnika o Studiranju Sveučilišta u Zadru Odsjek za francuski jezik i književnost Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru utvrdio je izvedbeni plan dvopredmetnog preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti za zimski i ljetni semestar akad. god. 2017./2018.

  1. Opći uvjeti pohađanja nastave i pristupa ispitima

  Student je dužan ispunjavati svoje akademske obveze određene nastavnim planom i programom studija koji je upisao. Uredno izvršenje studentskih obveza određenih nastavnim planom i programom nastavnik potvrđuje svojim potpisom ili faksimilom nositelja kolegija u indeksu (čl. 96., čl. 105. Statuta Sveučilišta, čl. 23., st. 1. i 3. Pravilnika o studiranju).

  Prema čl. 23. st. 2. i 3. Pravilnika o studiranju, nastavnik može uskratiti potpis studentu koji je izostao s više od 30% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te on ne može pristupiti ispitu. Redoviti student koji nije izvršio obveze preuzete studijskim programom iz pojedinog predmeta ne može pristupiti ispitu. Osim pohađanja nastave studenti su dužni i ispuniti obveze predviđene izvedbenim planom svakog pojedinog kolegija u zadanom roku.

  Predavanja gostujućih profesora, o kojima će studenti biti na vrijeme obaviješteni tijekom akademske godine, odvijaju se unutar satnice pojedinog predavanja ili izvan nje. Svi su studenti pozvani da prisustvuju tim predavanjima, s tim da će se posebno oglasiti kojoj je godini studija namijenjeno predavanje (za njih je to predavanje obvezno i ubraja se u dolaske na predavanja).

  Obveze studenta, popis literature za studij i polaganje ispita, uvjeti pristupanja ispitu, način polaganja ispita, način praćenja i kontrole usvojenog znanja i provjere znanja, te udio svih elemenata nastavnog procesa u konačnoj ocjeni utvrđuju se izvedbenim planom svakog pojedinog kolegija.

  Nastavnik na ovom studiju uskratit će potpis i onemogućiti pristup na ispit na svim ispitnim rokovima tekuće akademske godine onom studentu koji ne izvrši sve obveze utvrđene izvedbenim planom za određeni kolegij (čl. 23., st. 3. i čl. 27., st. 6. Pravilnika o studiranju).

  Student koji na ispitu ometa ostale studente, nedolično se ponaša ili koristi nedopuštena pomagala, bit će udaljen s ispita, a njegov ispit nastavnik će ocijeniti ocjenom nedovoljan (1). (čl. 31., st. 3. Pravilnika o studiranju). Korištenjem nedopuštenih pomagala na pismenom ispitu smatramo:

  - držanje bilo kakvog materijala na klupi, osim ispita i sredstva za pisanje;

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  2

  - sâm pokušaj konzultiranja bilo pismenog izvora, na papiru ili na zaslonu mobilnog telefona i ostalih elektroničkih uređaja;

  - sâm pokušaj prepisivanja iz gore navedenih izvora;

  - sâm pokušaj bilo kakvog razgovora s drugim studentima

  Početak nastave prediplomskih i diplomskih studija definiran je Kalendarom nastavnih aktivnosti dostupnim na web stranicama Sveučilišta

  : http://www.unizd.hr/Portals/0/doc/2017_18_kalendar_nastavnih_aktivnosti.pdf

  2. Građansko ponašanje u nastavnom procesu

  Od studenta se očekuje da pošteno i etično ispunjava svoje obveze, da mu je temeljni cilj akademska izvrsnost, da se ponaša civilizirano, s poštovanjem i bez predrasuda (čl. 6. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju).

  Neetičnim ponašanjem smatramo:

  - kašnjenje na nastavu koje prekoračuje akademsku četvrt;

  - neprimjereni razgovor među studentima koji nije izravno vezan uz temu koja se na nastavi obrađuje;

  - korištenje mobilnih telefona tijekom nastave;

  - obavljanje bilo kakvih poslova koji nisu u izravnoj vezi s nastavom iz kolegija koju student u tom trenutku pohađa;

  - pospremanje nastavnih materijala prije nego što nastavnik objavi kraj nastave;

  - plagiranje.

  Studenta koji, kršeći navedena pravila, ometa izvođenje nastave nastavnik će zamoliti da napusti mjesto izvođenja nastave. Ako student odbije napustiti mjesto izvođenja nastave, nastavnik će prekinuti nastavu. Protiv studenta se zbog neetičnog ponašanja može pokrenuti stegovni postupak i izreći mjera, od kojih je najblaža opomena, a najstroža isključenje sa Sveučilišta (čl. 105. Statuta Sveučilišta).

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  3

  Upisavši sveučilišni studij, pojedinac postaje članom šire akademske zajednice u kojoj se izvrsnost postiže upornim radom, poštenjem i građanskim ponašanjem. Postupci svakog pojedinca utječu na sve članove zajednice.

  3. Ispitni rokovi

  • Ispitni rokovi održavaju se u skladu s Pravilnikom o studiranju (čl. 27.) i u terminima koji se propisuju Kalendarom nastavnih aktivnosti. Sukladno odredbi Pravilnika prema kojoj izvanredne rokove izvedbenim planom nastave utvrđuje Vijeće Odsjeka, i Odluci Rektora o ispitnim terminima za vezane predmete od 22. veljače 2010. (KLASA: 602-04/09-08/373, URBROJ: 2198-1-79-12/09-04), prema kojoj se sva četiri ispitna termina iz vezanih predmeta iz zimskog semestra moraju održati do početka ljetnog ispitnog roka. Ispitni rokovi na Odsjeku za francuski jezik i književnost utvrđuju se kako slijedi:

  3.1. Ispitni rokovi (ispiti, završni ispiti i obrana diplomskih radova)

  1. Izvanredni ispitni rok u studenom. Odjel ne raspisuje rokove za ispite, za završne ispite i obrane diplomskih radova.

  2. Apsolventski ispitni rok u prosincu, samo za apsolvente. (Apsolventi izlaze na sve ispite sa studija, a nastavnici će dati termine za sve godine osim prvu godinu preddiplomskog studija).

  Odjel raspisuje jedan rok za završni ispit i to samo za apsolvente i jedan rok za obranu diplomskih radova.

  3. Zimski ispitni rok (veljača), za ispite iz zimskog semestra; za sve redovne studente, studente sa statusom „S“ i izvanredne studente. Apsolventi mogu pristupiti svim ispitima sa studija.

  Odjel raspisuje jedan rok za završni ispit i to samo za apsolvente. Odjel raspisuje rok za obranu diplomskog rada.

  4. Apsolventski spitni rok u ožujku samo za vezane kolegije. Odjel ne raspisuje rokove za završne i diplomske ispite.

  5. Izvanredni ispitni rok u travnju za vezane kolegije i za apsolvente. (Apsolventi mogu pristupiti svim ispitima sa studija, a nastavnici će dati termine za sve godine osim prvu godinu preddiplomskog studija) Odjel ne raspisuje rok za završni ispit. Odjel raspisuje

  jedan ispitni rok za obranu diplomskih radova.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  4

  6. Ljetni ispitni rok (lipanj), za ispite iz ljetnog semestra; za sve redovne studente, studente sa statusom „S“ i izvanredne studente. Apsolventi mogu pristupiti svim ispitima sa studija.

  Odjel raspisuje dva ispitna roka za završne ispite i jedan rok za obranu diplomskih radova.

  7. Jesenski ispitni rok (rujan) za sve ispite sa studija; za sve redovne studente, studente sa statusom „S“, izvanredne studente i apsolvente.

  Odjel raspisuje dva ispitna roka za završne ispite i jedan rok za obranu diplomskih radova.

  Ispitni rokovi za Završni ispit u ak. god. 2017./2018.

  Studenti mogu pristupiti završnom ispitu na: - dva termina u ljetnom ispitnom roku - dva termina u jesenskom ispitnom roku

  Studenti u statusu apsolventa mogu pristupiti završnom ispitu i na dodatna dva termina: - jedan ispitni rok u prosincu (apsolventski) - jedan ispitni rok u veljači (zimski ispitni rok)

  Student ima pravo polagati četiri puta Završni ispit u jednoj akademskoj godini. Termini ispitnih rokova objavljeni su na web stranici Odjela i na oglasnim pločama. 4. Uvjeti upisa u višu godinu studija oglašeni su na web stranici Odjela i na oglasnim pločama.

  5. Nastavnici:

  Vrijeme primanja (konzultacije), brojevi telefona i e-mail adrese nastavnika navedenih u Izvedbenom planu studija objavljenje su na stranicama Odsjeka za francuski jezik i književnost.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  5

  6. Izvedbeni plan pojedinih kolegija

  6.1. Prva godina preddiplomskog studija

  Zimski semestar:

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Uvod u francusku lingvistiku Status kolegija Obvezni Godina I godina Semestar zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr.sc. Larisa Grčić Simeunović

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave

  Dvorana 143

  Oblici izvođenja nastave

  Nastavno opterećenje P+S+V

  15 P + 15 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Kolokvij, pismeni, usmeni ispit

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  6

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  Studenti stječu sljedeće kompetencije: 1. sposobnost definiranja bitnih pojmova opće lingvistike i njezine terminologije, 2. uočavanje i razlikovanje osnovnih načela i temelja suvremene lingvističke teorije, 3. opis i medjusobnu usporedbu različitih teorija najvaznijih lingvističkih škola. 4. primjena odgovarajućeg lingvističkog metajezika u ostalim lingvističkim kolegijima tijekom studija i u istraživačkome radu.

  Preduvjeti za upis

  Sadržaj kolegija

  Osnovni pojmovi opće lingvistike i studija francuskog jezika

  Obvezna literatura

  Odabir članaka prema izboru ĆOSIĆ, V. 1991. Uvod u studij francuskog jezika, Zadarska tiskara, Zadar. GLOVACKI-BERNARDI, Z. et al. 2001. Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb.(str. 9-155) ŠKILJAN, D. 1976. Dinamika jezičnih struktura. Zagreb : Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu. ŠKILJAN, D. 1994. Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka. (119-153) DE SAUSSURE, F. 2000. Tečaj opće lingvistike, ArTresor naklada i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (str. 45-86, 121-166) MARTINET, A. 1980. Osnove opće lingvistike, GZH, Zagreb. (1.1 - 2.11., 4.1. - 4.47.)

  Dopunska literatura SIMEON, R. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, I-II, Matica hrvatska, Zagreb. TEKAVČIĆ, P. 1979. Uvod u lingvistiku. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. (37-77)

  Internetski izvori http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/linguist.htm

  Način praćenja kvalitete

  Studentska evaluacija nastavnika

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  7

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  70% prisustva na predavanjima 70 % domaćih zadaća

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  60 % točnih odgovora za pozitivnu ocjenu

  Način formiranja konačne ocjene

  10% Prisustvo na predavanjima 20% Domaće zadaće / Seminarski rad 40% Pismeni ispit 30% Usmeni ispit

  Napomena

  Aktivnost na nastavi i kontinuirana provjera znanja ostvaruju se praćenjem nastave, aktivnim sudjelovanjem u nastavi i ispunjavanjem zadataka koji su predviđeni tjednim planom nastave. Tjedni se zadaci sastoje od čitanja predviđene literature; od samostalnog bibliografskog istraživanja za pojedinu nastavnu cjelinu; od kritičke analize zadanog teksta. Ocjenjuje se poznavanje i razumijevanje sadržaja i problematike pojedine nastavne cjeline.

  Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Uvod. Lingvistika kao znanost. Predmet lingvistike. Metodologija lingvističkih istraživanja.

  2. Temeljne jezične jedinice. Raznolikost idioma i jezičnih upotreba. Sociolingvistika.

  3. Jezična srodnost. Genetska i tipološka klasifikacija jezika.

  4. Razine jezične analize.

  5. Povijesni pregled bavljenja jezikom - od antike do Port Royala.

  6. F. de Saussure utemeljitelj suvremene lingvistike.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  8

  7. Recepcija strukturalizma.

  8. A. Martinet. Funkcionalna gramatika. Dvostruka artikulacija.

  9. Kolokvij. 10. Fonetika - fonologija - morfologija 11. Sintaksa. 12. Semantika.

  13. Pregled lingvističkih disciplina: psiholingvistika, kognitivna lingvistika

  Seminari Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Frankofonija, korpusna lingvistika 2. Semiotika i lingvistika 3. Sociologija i lingvistika 4. Jezik kao predmet lingvistike. 5. Sokrat, mladogramatičari

  6. Jezik i govor. Ustroj i značajke jezičnog znaka. Dihotomije.

  7. Primjeri utjecaja strukturalizma 8. Funkcionalna gramatika A. Martinet-a. 9. Kolokvij. 10. Leksička morfologija, 11. Osnove sintaktičke analize L. Tesnière-a 12. Leksička semantika

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  9

  13. Primjenjena lingvistika : nastava stranog jezika, prevođenje

  Nastavnik: doc. dr. sc. Larisa Grčić Simeunović

  Naziv studija PDS francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Francuska civilizacija Status kolegija Obavezni Godina 1. godina Semestar zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik doc.dr.sc. Patrick Levačić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Predavanje i korištenje nastavnih materijala sa zadacima. Nastavno opterećenje P+S+V

  15 P + 15 S

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Pismeni i usmeni ispit.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  10

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  - pokazati povezanost između francuskih povijesnih događaja i književnosti - prepoznati razvoj francuskih političkih i humanističkih ideja s obzirom na razvoj francuske književnosti - usporediti razvoj hrvatske i francuske kulture -razumjeti značaj francuske povijesti i njen utjecaj na modernu civilizaciju - izložiti francuska građanska i pluralistička načela, vrijednosti Republike i njene simbole - poredati i analizirati glavne povijesne događaje u Francuskoj - pokazati povezanost između civilizacije i književnosti

  Preduvjeti za upis Upisan I. semestar PDS francuskog jezika o književnosti

  Sadržaj kolegija

  Upoznavanje studenata s osnovnim političkim, povijesnim i kulturološkim pojmovima i događajima koje su odredile francusku kulturu i civilizaciju. Zadobivanje uvida u razvojnu problematiku i kronologiju francuskog društva od pojave Merovinga do najnovijeg doba. Potaknuti interes kod studenata za komparativnom analizom francuske i hrvatske kulture čime između ostalog, stječu osnovne kompetencije u razumijevanju odnosa obiju kultura i posebnosti svake od njih. Osobita pozornost svratit će se na kronologiju ideoloških, političkih, kulturoloških, staleških i religijskih sukoba koji su obilježili francusku povijest i koji su i danas prisutni i aktualni u Francuskoj. Istaknut ćemo važnost francuskih humanističkih ideja koje su pridonijele stvaranju moderne europske, a tako i hrvatske uljudbe. Kroz predavanja i seminare ćemo nastojati potaknuti kritičku raspravu o tome što je civilizacijski napredak. Jedan od glavnih ciljeva je povezati francusku civilizaciju s razvojem francuske književnosti.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  11

  Obvezna literatura

  Carpentier, Jean : Povijest Francuske, Barbat, Zagreb, 1999. Le Goff, Jacques: Civilizacija srednjovjekovnog zapada, Golden marketing , Zagreb 1999. Steele, Ross: Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE, 2002.

  Dopunska literatura

  Elias, Norbert: La civilisation des mœurs, Paris, 1976. Jacques Attali: Kratka povijest budućnosti, Meandar media, Zagreb, 2008. Edgar Morin: Pour une politique de civilisation,Seuil, Paris, 2008. Duby, Georges: Histoire de la civilisation française, t. 2, XVIIe-XXe siècle, Armand Colin, Paris, 1968. Mirko Deanović: Anciens contacts entre la France et Raguse, Zg. 1950. Petar Skok: Tri starofrancuske kronike hronike o Zadru 1202., Zg.1951.

  Internetski izvori www.gallica.bnf.fr Način praćenja kvalitete Aktivnost na seminarima, kolokvij i domaće zadaće Uvjeti za dobivanje potpisa

  70% pohađanje nastave i predane domaće zadaće

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  pismeni ispit 1 bod, usmeni ispit 1 bod i kolokvij 1 bod

  Način formiranja konačne ocjene

  Pismeni i usmeni ispit 80 % seminari i domaće zadaće 20%

  Napomena Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1.

  Udvornost, učtivost i uljudba (courtoisie/civilité/civilisation)

  André Reboullet: L'enseignement de la civilisation française

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  12

  2. Susret galo-romanske, keltske i rimske kulture J. Carpentier: Povijest Francuske str.38.-60.

  3. Karolinška renesansa J.Carpentier: Povijest Francuske str. 64.-74.

  4. Karakteristike srednjovjekovne francuske kulture J. Le Goff: Civilizacija srednjovjekovnog zapada str. 143.-145., 160.-168., 407.-470.

  5. Francusko društvo u doba renesanse (I) J.Carpentier: Povijest Francuske str. 64.-74.

  6. Francusko društvo u doba renesanse (II)

  J.Carpentier: Povijest Francuske str. 124.-139.

  7. Klasicizam i Versailles

  Steele, Ross: Civilisation progressive du français avec 300 activités

  8. Stoljeće prosvjetiteljstva J. Carpentier: Povijest Francuske str. 163.-174.

  9. Francuska revolucija i laicizam

  J. Carpentier: Povijest Francuske str. 185.-200

  10. Francuska ekspanzija u svijetu u 19.stoljeću

  Carpentier: Povijest Francuske str. 244.-255.

  11. Francusko-hrvatske kulturno povijesne veze u XIX.stoljeću

  F.Baras: Francuzi u Dalmaciji

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  13

  12. Pregled humanističkih ideja: Voltaire, Rousseau, Diderot i Buffon

  DVD „ De la Renaissance aux Lumières“

  13. Pregled humanističkih ideja: Montaigne, Pascal, Descartes i C.L.Strauss

  Montaigne:Ogledi, Descartes: Rasprava o Metodi, C.L.Strauss: Divlja misao

  14. Humanističke ideje i kinematografija

  DVD „ De la Renaissance aux Lumières“ DVD „C.L.Strauss“

  15. Budućnost Francuske

  Jacques Attali: Kratka povijest budućnosti

  Seminari Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Udvornost u francuskoj književnosti Vidi literaturu

  2. Kulturna raznolikost francuskog heksagona Steele, Ross: Civilisation progressive du français avec 300 activités

  3. Francusko-hrvatske kulturne veze u srednjem vijeku Vidi literaturu 4. Srednjovjekovni imaginarij Jacques Le Goff: Srednjovjekovni imaginarij 5. Franjo I. DVD „ De la Renaissance aux Lumières“ 6. Montaigne DVD „ De la Renaissance aux Lumières“ 7. KOLOKVIJ 8. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina Vidi literaturu 9. Montesquieu: O duhu zakona Montesquieu:De l'esprit des lois

  10. Romantizam, identitet i nacija Steele, Ross:Civilisation progressive du français avec 300 activités Daniel Banda& José

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  14

  11. Napoleon i Ilirske pokrajine Frano Baras: Francuzi u Dalmaciji 12. Francuska u Drugom svjetskom ratu Vidi obaveznu literaturu

  13. J.J.Rousseau: „Civilizacija je pokvarila čovjeka.“ DVD „ De la Renaissance aux Lumières“ DVD „C.L.Strauss“

  14. Le cinéma: l'art d'une civilisation

  Steele, Ross:Civilisation progressive du français avec 300 activités Daniel Banda& José Moure: Le cinéma: l'art d'une civilisation 1920-1960

  15. Une brève histoire de l'avenir (analiza i tumačenje francuskog izvornika)

  Jacques Attali: Une brève histoire de l'avenir

  Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Naziv studija PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Naziv kolegija VJEŽBE PISANOG I GOVORNOG IZRAŽAVANJA I Status kolegija OBVEZNI VEZANI Godina 1 Semestar 1 ECTS bodovi 3 Nastavnik mr. sc. Sofija Jakšić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Srijeda 10:00-12:00

  Suradnik / asistent Morgane Mazan – strana lektorica e-mail [email protected] vrijeme konzultacija naknadno

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  15

  Mjesto izvođenja nastave

  Oblici izvođenja nastave

  exercices

  Nastavno opterećenje P+S+V

  0 0 30

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  2 contrôles continus examen écrit examen oral

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  7. semaine 13. semaine

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja Maîtrise de la langue française aux niveaux A1- A2 du CECR

  Preduvjeti za upis Upisan studij Francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  Aider les étudiants débutants à l'aide de documents authentiques divers et d'activités variées à s'exprimer à l'écrit et à l'oral sur les aspects quotidiens de leur environnement proche et à présenter de façon simple des informations personnelles. Chaque séance permettra d'aborder ou de réviser un point de grammaire particulier

  Obvezna literatura − Miquel, C., Vocabulaire progressif du français, CLE International − Miquel, C.,Communication progressive du français, CLE International

  Dopunska literatura Documents distribués en classe

  Internetski izvori -

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  16

  Način praćenja kvalitete Devoirs à la maison, contrôles continus, examin écrit et oral

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Pour pouvoir obtenir la signature dans l'index, il faut être présent à 70% au minimum et il faut rendre tous les devoirs à la maison demandés.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  L'examen est constitué de 3 épreuves: dictée, expression écrite et expression orale. Chaque épreuve non réussie est éliminatoire.

  Način formiranja konačne ocjene

  Chaque épreuve aura la même importance dans la note finale et la note finale correspondera à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à chaque épreuve. Pour réussir l'examen il faut réussir chaque épreuve à 60% minimum

  Napomena Le français est la seule langue acceptée en classe Vježbe Red. br. Datum Naslov Literatura

  1. 1. Présentation du semestre + les sons du français – Se présenter

  Vidi obveznu literaturu

  2. 2. Les goûts et la routine + enchainement vocalique avec le « e » muet

  3. 3. Repères spatio-temporels: date, heures, météo + Exprimer une sensation

  4. 4. Description : La maison, l’université, la famille

  5. 5. Les services – magasins – prendre rendez-vous ou demander une information

  6. 6. Acheter dans un magasin – au marché – L’argent - vêtements

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  17

  7. 7. Racontez son week-end – Loisirs et temps libre Contrôle continu I

  8. 8. Questions sur les habitudes – vacances et voyages

  9. 9. Faires les courses et règles de sécurité – Alimentation et les transports

  10. 10. Faire des projets et des listes de choses à faire – La technologie et son évolution

  11. 11. Les directions – Itinéraire + règles de la colocation.

  12. 12. Les souvenirs – L’école et la ville

  13. 13. Les actions quotidiennes – objets et produits du quotidien Contrôle continu II

  14. 14. Culture française – musique et cinéma 15. 15. Révisions et bilan.

  Nastavnik: mr.sc. Sofija Jakšić

  Naziv studija PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Naziv kolegija FRANCUSKI JEZIK 1 Status kolegija OBVEZNI VEZANI Godina 1. godina Semestar zimski ECTS bodovi 5

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  18

  Nastavnik mr. sc. SOFIJA JAKŠIĆ e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi raspored

  Suradnik / asistent - e-mail - vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  60 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  3 kolokvija pismeni ispit usmeni ispit

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  5. tjedan 10. tjedan 14. tjedan

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja Ovladavanje francuskim jezikom na razini A1/A2 ZEROJ-a Preduvjeti za upis Upisan studij Francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  - Les mots (catégories). - Le nom (nom commun, nom propre; simple, composé) - Les adjectifs qualificatifs - Les démonstratifs, pronoms et adjectifs - Les possessifs, pronoms et adjectifs

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  19

  - Les indéfinis, pronoms et adjectifs - Le verbe (espèces, modes, temps) - Indicatif (présent, passé composé, passé recent, imparfait, futur simple, futur proche) - Impératif - Intérrogation et exclamation - Négation - L’analyse grammaticale

  Obvezna literatura

  - Delatour, Y., et al., Nouvelle grammaire du français, Cours de Civilisation française de la Sorbonne, Hachette - Miquel, C., Grammaire en dialogues, niveau débutant, Cle international 1999. - Bady, J., et al., Grammaire, 350 exercices Niveau débutant, nouvelle édition, Hachette,1996 -Putanec, V., Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

  Dopunska literatura - Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A1, H achette livre - Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A2, Hachette livre

  Internetski izvori - Način praćenja kvalitete

  Domaći radovi, kontinuirana provjera znanja

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovno pohađanje nastave. Napisana tri kolokvija.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Za pozitivnu ocjenu iz kolokvija i pismenog ispita potrebno je da student riješi 60% zadataka. Studenti koji pozitivno napišu sva tri kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu.

  Način formiranja konačne ocjene

  50% pismeni ispit 50% usmeni ispit

  Napomena

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  20

  Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. 1.tjedan Les mots (catégories). La structure de la phrase. Verbes être et avoir. Le nom (genre).Exercices.

  Vidi obveznu literaturu

  2. 2.tjedan Nombre du nom. Pluriel des noms simples. Présent. Verbes du 1er groupe. Exercices.

  3. 3.tjedan Pluriel des noms composés. Présent. Verbes du 2e groupe. Exercices.

  4. 4.tjedan L'article (emploi, suppression). Présent. Verbes du 3e groupe. Exercices.

  5. 5.tjedan L' article partitif. Exercices. Contrôle continu I

  6. 6.tjedan L' adjectif qualificatif (féminin, pluriel, place). Exercices.

  7. 7.tjedan Accord de l'adjectif qualificatif (simple, composé). Exercices.

  8. 8.tjedan Le particip passé. Le passé composé. Verbes conjugués avec avoir. Verbes conjugués avec être. Emploi. Exercices.

  9. 9.tjedan Passé recent Les démonstratifs (adjectifs et pronoms). Les possessifs (adjectifs et pronoms).

  10. 10.tjedan

  L’interrogation: intonation, inversion, est-ce que. Adjectifs et pronoms interrogatifs. L’exclamation. Exercices. Contrôle continu II

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  21

  11. 11.tjedan

  La négation, les indéfinis (adjectifs et pronoms) Exercices.

  12. 12.tjedan

  Le futur simple. Le futur proche.Texte. Exercices. L’imparfait. Texte. Exercices.

  13. 13.tjedan

  Impératif. Exercices

  14. 14.tjedan

  Les verbes pronominaux. Exercices. Contrôle continu III

  15. 15.tjedan L’analyse grammaticale. Exercices.

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Korektivna fonetika I Status kolegija Izborni Godina 1. godina Semestar zimski ECTS bodovi 2 Nastavnik Marija Spajić, prof.

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi raspored

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave

  Oblici izvođenja nastave

  Frontalni i individualni rad

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  22

  Nastavno opterećenje P+S+V

  30 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Trajno praćenje koje se sastoji od dva kolokvija. Prolazna ocjena od 2-5. Za prolaznu ocjenu na pismenim provjerama znanja studenti su dužni ispravno riješiti 60% zadataka, a kod fonetske transkripcije je dopušteno 16 pogrešaka. 1. Pismeni ispit : Studenti koji s uspjehom polože oba kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu. Prosjek ocjena iz kolokvija računa im se kao ocjena iz pismenog ispita.

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja Postići da izgovor izvornog frankofonskog govornika bude studentima početnicima barem približno razumljiv kao kad je napisan, a da u izgovoru budu sposobni, makar uz pojačan nadzor vlastite artikulacije, pravilno izvesti sve francuske glasove u povezanom tekstu.

  Preduvjeti za upis

  Sadržaj kolegija

  Težište je na praktičnom usvajanju francuskog fonetizma razvijanjem sposobnosti auditivne identifikacije glasova i njihove fonetske transkripcije, te diskriminacije većih izgovornih cjelina.

  Pojačan praktični rad na auditivnoj percepciji i vježbanju izgovora, u načelu zamišljen za

  početnike, kako bi dostigli razinu onih koji već posjeduju neki stupanj znanja jezika. Strukturalne vježbe slušnog razlikovanja i artikulacije međusobno sličnih glasova. Praktično ovladavanje svim elementima fonetskog sustava usvajanjem razlikovnih obilježja, ali i nerazlikovnih (takozvanih paralingvističkih) obilježja, bez kojih je nemoguće izvorno realizirati glasove određenog jezika.

  Obvezna literatura 1.N. Desnica-Žerjavić: Phonétique française, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  23

  2. Dominique Aubry, Marie-Laure Chalaron, Les 500 exercices de phonétique. Niveau A1-A2, Paris, Hachette Livre, 2010.

  Dopunska literatura 1. P. Léon: Prononçiation du français standard (Aide-mémoire d’orthoépie), Didier, Paris, 1961.

  Internetski izvori Način praćenja kvalitete

  Dva kolokvija.

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovitost na nastavi (dopuštena najviše tri izostanka). Student je ujedno dužan pristupiti svim kolokvijima.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Prolazna ocjena od 2-5. Za prolaznu ocjenu na pismenim provjerama znanja studenti su dužni ispravno riješiti 60% zadataka, a za fonetsku transkripciju za ocjenu dovoljan student je dužan imati manje od 16 pogrešaka. Dva kolokvija s ukupno tri ocjene, zato što će u drugom kolokviju studenti dobiti i ocjenu iz fonetske transkripcije. Pismeni ispit : Studenti koji s uspjehom polože oba kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu. Prosjek ocjena iz kolokvija računa im se kao ocjena iz pismenog ispita.

  Način formiranja konačne ocjene

  Prosjek ocjena iz oba kolokvija računa se kao ocjena iz pismenog ispita i ujedno kao konačna ocjena.

  Napomena

  Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Grafička i fonetska abeceda. Podjela na slogove. Za bloksatove od 1.-15. prema gornjem popisu literature.

  2. Prozodijska sredstva (nastavak) : pauza, ritam i intonacija. Podjela na fonetske riječi (ritmičke grupe).

  3. Zatvoreni vokali : [i], [y],[u]

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  24

  4. Distribucija otvorenog i zatvorenog e u naglašenom slogu. Analiza otvorenih i zatvorenih e u tekstu, vježbanje izgovora.

  5. Distribucija otvorenog i zatvorenog e u nenaglašenom slogu. Fonetska korekcija s osobitim obzirom na stupnjeve zatvorenosti prednjih retraktiranih vokala.

  6. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u naglašenom slogu. Fonetska korekcija s težištem na stupnjevima zatvorenosti vokala.

  7. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u nenaglašenom slogu. 8. Distribucija Œ i Ø u naglašenom i u nenaglašenom slogu. 9. Prvi kolokvij.

  10.

  Analiza prvog kolokvija. Pregled nazalnih vokala i njihovog prepoznavanja.Uobičajene grafije pojedinih nazalnih vokala.

  11. Iznimke u grafijama nazalnih vokala.Vježbanje njihovog izgovora i fonetske transkripcije.

  12. E caduc. Razlikovanje između e caduc, zatvorenog [e] i otvorenog [ε].

  13. Zadržavanje i izbacivanje e caduc.

  14.

  Liaison : uvjeti u kojima se zadržava i njegova funkcija. Analiza podjele na ritmičke i intonacijske grupe, te liaisona Drugi kolokvij.

  15. Analiza drugog kolokvija.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  25

  Naziv studija PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Naziv kolegija JEZIČNE VJEŽBE I Status kolegija IZBORNI Godina 1 1 1 ECTS bodovi 2 Nastavnik mr. sc. SOFIJA JAKŠIĆ

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi raspored

  Suradnik / asistent - e-mail - vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  30 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  2 kolokvija pismeni ispit usmeni ispit

  Početak nastave

  Kolokviji 1. termin 1. termin 1. termin 1. termin

  7. tjedan 14. tjedan

  Ispitni rokovi 1. termin 1. termin 1. termin 1. termin

  Ishodi učenja Ovladavanje francuskim jezikom na razini A1/A2 ZEROJ-a

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  26

  Preduvjeti za upis Upisan studij Francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  - Le nom (nom commun, nom propre; simple, composé) - Les adjectifs qualificatifs - Les démonstratifs, pronoms et adjectifs - Les possessifs, pronoms et adjectifs - Les indéfinis, pronoms et adjectifs - Le verbe (espèces, modes, temps) - Indicatif (présent, passé composé, passé recent, imparfait, futur simple, futur proche) - Impératif - Intérrogation et exclamation - Négation

  Obvezna literatura

  - Delatour, Y., et al., Nouvelle grammaire du français, Cours de Civilisation française de la Sorbonne, Hachette - Miquel, C., Grammaire en dialogues, niveau débutant, CLE international 1999. - Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A1, Hachette livre,2006. - Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A2, Hachette livre,2006. -Putanec, V., Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

  Dopunska literatura -Bady, J., et al., Grammaire, 350 exercices Niveau débutant, nouvelle édition, Hachette,1996 -Abry, D.,Chalaron,L.M., La grammaire des premiers temps, vol 1, PUG 1977.

  Internetski izvori - Način praćenja kvalitete

  Domaći radovi, kontinuirana provjera znanja

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovno pohađanje nastave. Napisana dva kolokvija.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Za pozitivnu ocjenu iz kolokvija i pismenog ispita potrebno je da student riješi 60% zadataka. Studenti koji pozitivno napišu oba kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu.

  Način formiranja konačne ocjene

  50% pismeni ispit 50% usmeni ispit

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  27

  Napomena

  Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. 1.tjedan Verbes être et avoir. Le nom (genre). Vidi obveznu literaturu

  2. 2.tjedan Nombre du nom. Pluriel des noms simples. Présent. Verbes du 1er groupe.

  3. 3.tjedan Pluriel des noms composés. Présent. Verbes du 2e groupe.

  4. 4.tjedan L'article (emploi, suppression). Présent. Verbes du 3e groupe.

  5. 5.tjedan L' article partitif.

  6. 6.tjedan L' adjectif qualificatif (féminin, pluriel, place).

  7. 7.tjedan Accord de l'adjectif qualificatif (simple, composé). Contrôle continu I

  8. 8.tjedan Le particip passé. Le passé composé. Verbes conjugués avec avoir. Verbes conjugués avec être. Emploi.

  9. 9.tjedan Passé recent Les démonstratifs (adjectifs et pronoms). Les possessifs (adjectifs et pronoms).

  10. 10.tjedan L’interrogation: intonation, inversion, est-ce que. Adjectifs et pronoms interrogatifs. L’exclamation.

  11. 11.tjedan La négation, les indéfinis (adjectifs et pronoms)

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  28

  12. 12.tjedan Le futur simple. Le futur proche. L’imparfait.

  13. 13.tjedan Impératif.

  14. 14.tjedan Les verbes pronominaux. Contrôle continu II

  15. 15. tjedan L’analyse grammaticale.

  Naziv studija PDS francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Lingvistički seminar Status kolegija izborni Godina 1. godina Semestar zimski ECTS bodovi 2 Nastavnik doc. dr. sc .Barbara Vodanović

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi raspored

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored

  Oblici izvođenja nastave

  seminari

  Nastavno opterećenje P+S+V

  30 S

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  seminarski rad, usmeni ispit

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  29

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  prepoznavanje jezikoslovne problematike, razlikovanje znanstvenog od neznanstvenog teksta, problematiziranje jezičnih pitanja, identificiranje specifičnih tema i termina, definiranje istih, prevođenje termina na hrvatski jezik, uspoređivanje sličnosti i razlika kod definiranja termina, kreiranje znanstvenog diskursa.

  Preduvjeti za upis

  Sadržaj kolegija

  Deskriptivno-lingvistički i socio-lingvistički pogled na jezikoslovnu problematiku, osobito na problematiku stereotipova i klišea o jeziku. Kolegij se temelji na popularno-znanstvenim djelima Martine Yaguello Catalogue des idées reçues sur la langue i Alice au pays du langage i drugima., te na znanstvenim pristupima jeziku i jezičnoj problematici.

  Obvezna literatura

  Yaguello, Marina, Catalogue des idées reçues sur la langue, Éditions du Seuil, 1998. Yaguello, Marina, Alice au pays du langage, Éditions du Seuil, 1981. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique, Larousse, 2001. R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva,I-II, Zagreb, Matica hrvatska, 1969.

  Dopunska literatura Glovacki-Bernardi et alii, Uvod u lingvistiku, Školska knjiga Zagreb, 2001 (2005) F. de Saussure, Tečaj opće lingvistike, IHJJ, Zagreb, 2000. A. Martinet, Osnove opće lingvistike, GHZ, 1982.

  Internetski izvori Način praćenja kvalitete

  V. Pravilnik o osiguravanju kvalitete Odjela za francuske i iberoromanske studije.

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Student je obavezan prisustvovati na 70% seminara i pripremiti 14 najavljenih tekstova te aktivno sudjelovati u nastavi. Dužan je napisati osvrt na jednu od tema koje se obrađuju na nastavi. Osvrt mora biti predan u pisanom obliku najkasnije u 14. tjednu nastave te prihvaćen od nastavnika.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  30

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Za prolazak na ispitu pismeni osvrt uzima 50 %, a preostalih 50% odnosi se na provjeri poznavanje sadržaja obrađenih na nastavi

  Način formiranja konačne ocjene

  Konačna ocjena formira se na temelju studentovog sudjelovanje u nastavi i na temelju uspjeha na usmenom dijelu ispita .

  Napomena jezik nastave: francuski, hrvatski

  Red. br. Datum Seminar

  1. Anketa o položaju i svrsi lingvistike; uvodne napomene 2. Što znači biti lingvist 3. Jezik između prirode i kulture 4. Koliko jezika postoji na svijetu 5. Veliki i mali jezici 6. Tko ima « dar za jezike» 7. Jezik/dijalekt/standard 8. Norma i varijante 9. Jezik i identitet 10. Jezična srodnost 11. Što je to « duh jezika » 12. Problem vrsta riječi 13. Gramatika i jezična intuicija 14. Materinji jezik 15. Komentari

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  31

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Francuska književna kritika Status kolegija izborni Godina 1. godina semestar zimski ECTS bodovi 2 Nastavnik doc. dr. sc. Daniela Ćurko

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidjeti raspored

  Mjesto izvođenja nastave

  v. Raspored sati ak. god. 2016./2017. www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  Predavanja i seminari

  Nastavno opterećenje P+S+V

  15 P + 15 S

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  - tumačenje odabranih tekstova na seminarima i na ispitu - usmeni ispit iz izloženih nastavnih tema na predavanjima

  Ishodi učenja

  - navesti glavne značajke francuske književne kritike XIX. i XX. stoljeća - objasniti značaj pjedinog kritičkog djela u evoluciji francuske književne kritike - analizirati jezična i stilska obilježja odabranih tekstova iz korpusa francuske književne kritike XIX. i XX. st. - navesti najznačajnije francuske književne kritičare i izložiti specifičnosti njihovog kritičkog pristupa književnom djelu - primijeniti suvremene teorije u kritičkom pristupu književnog teksta.

  Preduvjeti za upis Upisana 1.godina pds francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  Kratki pregled književne kritike kao posebne književne vrste koja podliježe određenim metodama. Kritičko izdanje književnog teksta (fr. édition critique). Evolucija francuske književne kritike koja postaje samostalna početkom XIX. st. Do tada koristimo pojmove: tumačenje, estetske teorije, polemike, itd. Sainte-Beuve, utemeljitelj književne kritike: novinarska koncepcija kritike, „književni portreti“, subjektivnost. Pozitivizam i kritika: Taine i Brunetière. Objektivna kritika putem sociološke analize Eruditska kritika: G. Lanson. 8. Književna kritika XX. st.: književni kritičari časopisa NRF; kriza

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  32

  književnosti ili kriza književne kritike? Nestanak sadržaja i nastajanje diskursa; formalna i strukturalna analiza (R. Jakobson, C. Lévi-Strauss, R. Barthes);kritika imaginarnosti (G. Bachelard, J.-P. Richard); psihoanalitička kritika (književna psihoanaliza, psihokritika). Intertekstualnost. Semiotika naracije. Stilistika. Naratologija. Genetska kritika. Teorija recepcije. Od hermeneutike do dekonstrukcije.

  Obvezna literatura

  1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb (1986). 2. Peleš, Gajo: Moderna kritika, u: Povijest svjetske književnosti t.3. str.716.-730. Mladost, Zagreb, (1982.) 3. Jonathan Culler, Književna teorija. Vrlo kratak uvod, Zagreb, AGM, 2001. 4. Moderna teorija romana (ur. J. Hristić, izbor, uvod i komentar Milivoj Solar), Nolit, 1979, odabrana poglavlja (str. 60-93, 134-151, 181-191, 203-223, 275-322, 343-381, 404-444).

  Dopunska literatura

  Vladimir Propp, Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1965 et 1970, coll. « Poétique/Seuil », 1965 et 1970. (Napomena : Prijevoda na hrvatski jezik još nažalost nema, no može se pročitati prijevod na engleski jezik, ili : Vladimir Propp, Morfologija bajke, Beograd, Prosveta, 1982.) Marcel Proust, Protiv Sainte-Beuvea (ulomci), in : Europski glasnik, 5 (2000), str. 265-277. Daniel Bergez, Pierre Barbéris et al., Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire, Paris, Dunod, 2005. Tadié, Jean-Yves: La critique littéraire au XXe siècle, Pierre Belfond (2002). Peleš, Gajo, Tumačenje romana, Artresor naklada, Zagreb 1999. Delcroix, Maurice, Hallyn, Fernand, Introduction aux études littéraires. Méthodes du texte, Paris, Duculot, 1990. Vassevière, J., Toursel.,N., Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Paris, Armand Colin, 2015. Vassevière, J. et al., Manuel d’analyse des textes. Histoire littéraire et poétique, Paris, Armand Colin, 2014. Bercot, M., Guyaux, A.: Dictionnaire des Lettres françaises. Le XXe siècle, Le livre de poche (1998). Dictionnaire d´esthétique, sous la direction de E. Souriau, PUF (1990). Barthes, R. : Le Degré zéro de l´écriture, Seuil (1953). Richard, J.-P.: Pages Paysages, Microlectures II, Ed. du Seuil (1984). Jakobson, R.: Théorie de la littérature, Seuil (1965). Albouy, P.: Mythes et mythologies dans la littérature française, Colin (1969). Bakhtine, M.: Esthétique et Théorie du roman, Gallimard (1978). Gardes-Tamine, J., Hubert, M.-C.: Dictionnaire de critique littéraire, Armand Colin (1993).

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  33

  Lecherbonnier, B., Brunel, P., Rincé D., Moatti Ch.: Littérature du XXe siècle. Textes et documents. Nathan (2001).

  Internetski izvori www.gallica.bnf.fr; www.persee.fr, www.cairn.info Način praćenja kvalitete

  Redovita priprema zadanih tekstova, seminar i usmeni ispit.

  Obveze studenata/Uvjeti za dobivanje potpisa

  Studenti su dužni redovito i aktivno sudjelovati u nastavi.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  - seminar: tumačenje odabranog teksta iz francuske književne kritike XIX. i XX. st. (1 bod) - usmeni dio ispita iz nastavnih tema obrađenih na predavanjima (1bod)

  Način formiranja konačne ocjene

  seminarski dio ispita: 30 % + usmeni ispit iz teorije i povijesti francuske književne kritike: 70%

  Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Uvod u književnu kritiku. Kritičko izdanje književnog teksta (fr. édition critique). Sainte-Beuve (1804-1869), utemeljitelj književne kritike u Francuskoj. Proust, Contre Sainte-Beuve. A. Thibaudet i Gustave Lanson.

  v. “Obvezna literatura”

  2. Poetika I (fr. poétique I). Utjecaj ruskih formalista i čeških strukturalista na europsku književnu kritiku : Propp, Bakhtine, Lotman, Troubetzkoy …). A.-J. Greimas, C. Bremond, R. Jakobson.

  3. Poetika II : Poetika tragedije : Aristotel, Poetika. Racine, predgovori (préfaces) tragedijama Phèdre, Bérénice, Andromaque Retorika (fr. rhétorique) : Jean Cohen, Pierre Fontanier, R. Barthes

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  34

  4. Važnost psihoanalize S. Freuda i C.G. Junga za europsku i uže francusku književnu kritiku XX. st.

  5. Tematska (fenomenološka) kritika I (fr. thématique ou la critique phénoménologique ou la critique de l’imaginaire). Utjecaj G. Bachelarda i njegove fenomenologije elemenata. Georges Poulet

  6. Tematska kritika II (Thématique II) : Jean Rousset, Starobinski, Todorov 7. Tematska kritika III (Thématique III). Jean-Yves Tadié, J. Kristeva 8. Sociološka kritika (fr. sociocritique) : Lucien Goldmann, Georg Lukács

  9. Poetika II (Poétique II). Generacija strukturalista : Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes.

  10. Psihološka kritika (fr.critique psychanalytique, psychanalyse littéraire, psychocritique, textanalyse). Charles Mauron (1899-1966). Kritika pod utjecajem Jacquesa Lacana.

  11. Intertekstualnost (fr.l’intertextualité) : J. Kristeva 12. Narativna semiotika (fr. sémiotique narrative) : Denis Bertrand. 13. Stilistika (fr. stylistique). 14. Naratologija (narratologie) - Gérard Genette

  15. Genetska kritika (fr. critique génétique: Gustave Rudler), teorija recepcije (fr. théorie de la réception). Od hermeneutike (Paul Ricoeur) do dekonstrukcije (fr. de l’herméneutique à la déconstruction).

  Nastavne teme - seminar Datum Naslov

  1. 1. Proust, Contre Sainte-Beuve (1908-1909)– prekretnica u fr. književnoj kritici. 2. Paul Valéry, « Na temu Adonisa » u : Variété (1924). Valéry kao jedan od najeminentnijih estetičara fr. XX. st.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  35

  3. Primjena Proppove i zatim Greimasove analize strukture narativnog teksta na sažetku sadržaja srednjovjekovnog dvorskog romana bretonske tematike (Chrétien de Troyes, Chevalier à la charrette ili Perceval ou Le Conte du Graal) ili na dvorske novele Marie de France (Lais)

  2. Bakhtine, Djelo Françoisa Rabelaisa i popularna kultura Srednjeg vijeka i Renesanse (ulomak) Bakhtine, “Du discours romanesque » in Esthétique et théorie du roman (« Diskurs romana » in Estetika i teorija romana) (ulomak)

  3. Poetika : Jean Racine, predgovor tragedija (Phèdre, Bérénice, Andromaque) Retorika : Pierre Fontanier, Figures de discours (Retoričke figure), (ulomci)

  4. Jung, Métamorphoses de l’âme ou L’Homme et ses symboles. Tematska kritika ili kritika imaginarija I: Gilbert Durand, Structures anthropologiques de l’imaginaire (Antropološke strukture imaginarija) (dva ulomka)

  5. Tematska kritika II. Jean Rousset, Forme et signification (Oblik i značenje) (ulomak)

  6. Thematska kritika II.2. Starobinski, « Sur Corneille » et « Racine et la poétique du regard », « O Corneilleu » i « Racine i poetika pogleda » in L’œil vivant (Živi pogled), ulomci

  7. Tematska kritika III. Jean-Yves Tadié, Le récit poétique (Pjesnička proza) ili Proust et le roman (Proust i roman) (extrait) 8. Sociocritique : Lucien Goldmann, Le Dieu caché (Skriveni Bog), (ulomak); Pour une sociologie du roman (Sociologija romana) (ulomak)

  9. Poetika III. Generacija strukturalista. Barthes, « L’introduction à l’analyse structurale des récits » („Uvod u strukturalnu analizu narativnog teksta“), i Gérard Genette, « Structuralisme et critique littéraire » in Figures I („Strukturalizam i književna kritika“ u Figurama I (ulomak)

  10. Marcelle Marini, “L’inconscient et le langage” (“Nesvjesno i jezik“) in Lacan (ulomak)

  11. Intertekstualnost filozofske misli Blaisea Pascala o dosadi i razonodi (Pascal, Misli, misao br. 127-24, 130-415,131-622, 139-136, 142-137,143-139) u romanu Jeana Giono, Un roi sans divertissement (Nema razonode za kralja)

  12. Semiotika : Denis Bertrand, L’espace et le sens. Germinal d’Emile Zola (Prostor i smisao. Germinal Emila Zole), (ulomak)

  13. Stilistika : Leo Spitzer, « L’effet de sourdine dans le style classique » in Études de style (« Dojam prigušenosti u stilu fr. klasicizma » u Stilskim analizama)

  14. Naratologija : Gérard Genette, Figures III (ulomak)

  15. Teorija recepcije : H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception (ulomak) (Za estetiku recepcije). Hermeneutika : Paul Ricoeur, La métaphore vive (Snažna metafora) (ulomak)

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  36

  Ljetni semestar:

  Naziv studija Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

  Naziv kolegija Uvod u studij francuske književnosti Status kolegija Obavezan Godina 1. godina Semestar ljetni ECTS bodovi 3 Nastavnik doc.dr.sc. Patrick Levačić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Srijedom od 10-12h

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored za ak.god. 2016./2017. www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  Predavanja i seminar

  Nastavno opterećenje P+S+V

  15 P + 15 S

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  37

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Usmeni ispit, seminar i kolokvij

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  -prevođenje tekstova s francuskog na hrvatski -povezati razvoj francuskog društva i književnosti -prepoznati književne termine u okviru drugih disciplina ( npr. strukturalizma u okviru lingvistike) -znati napisati metodološki ispravan seminarski rad -povezati teoretsko znanje književnosti sa zadanom lektirom -poznavanje i primjena književno teoretskih pojmova u analizi književnih tekstova ( pozitivizam, strukturalizam, arhetipska kritika,formalizam... ) -na reprezentativnim tekstovima prepoznati književne epohe i pravce -uočiti kako se književnih žanrovi razvijaju u pojedinoj knjževnoj epohi

  Preduvjeti za upis Upisan II. semestar PDS francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  Cilj kolegija je upoznavanje studenata s književnim epohama, pravcima i žanrovima francuske književnosti. Kronološki će se pratiti razvoj francuske književnosti od srednjeg vijeka do postmoderne. Prikazat ćemo reprezentativne tekstove za svaku književnu epohu. Studenti će se upoznati s najvažnijim predstavnicima pojedinih razdoblja kao i metodologijom proučavanja književnosti.

  Obvezna literatura Povijest svjetske književnosti, tom 3, Mladost, Zagreb 1982. Collection Lagarde & Michard (tomovi od srednjeg vijeka do XX.stoljeća) Bordas, 2003.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  38

  Dopunska literatura Zdenko Škreb-Ante Stamać, Uvod u književnost, teorija i metodologija i naslovi djela pod Seminari Internetski izvori www.gallica.bnf.fr Način praćenja kvalitete

  Kolokvij i seminari

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  70 % pohađanje nastave i uspješan kolokvij

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  1 za usmeni i pismeni ispit, 1 za kolokvij i jedan za seminar

  Način formiranja konačne ocjene

  50% pismeni ispit, 25 % usmeni ispit, 15 % kolokvij i 10% seminarski rad

  Napomena

  Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Književne epohe i pravci u francuskoj književnosti Vidi navedenu literaturu

  2.

  Osnovne karakteristike srednjovjekovne književnosti: hagiografija, lirika, fabliau, apokrifi, liturgijska drama, mirakuli i misteriji

  3.

  Tumačenje francuskih književnih tekstova (pozitivizam, formalizam, strukturalizam, psihoanalitična teorija i arhetipska kritika

  4. Rabelais i viteški roman Bahtin:L'Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  39

  Gallimard, Paris, 1982. 5. Pjesništvo 16. stoljeća Vidi navedenu literaturu 6. Karakteristike francuskog klasicizma

  7. Kazalište klasicizma (Molière, Corneille, Racine)

  8. Književnost u razdoblju prosvjetiteljstva 9. KOLOKVIJ 10. Romantizam 11. Početak modernog pjesništva (Baudelaire, Rimbaud) 12. Roman 19. stoljeća:Balzac, Stendhal i Zola 13. Avangarda 14. Teatar apsurda 15. Sartre i Camus

  Seminari Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Metodologija proučavanja književnosti Vidi navedenu literaturu 2. Pravila pri pisanju seminarskog rada 3. Tri starofrancuske križarske kronike 4. Montaigne: Ogledi 5. Molière: Tartuffe 6. Racine: Fedra i jansenizam 7. La Fontaine: Basne 8. Voltaire: Candide 9. Mérimée: La Guzla 10. Rimbaud: Poslije potopa

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  40

  11. Baudelaire: Enivrez-vous 12. Zola i eksperimentalni roman 13. Ionesco: Nosorog 14. Sartre: Iza zatvorenih vrata 15. Cocteau: Orfej

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Fonetika i fonologija Status kolegija obvezni Godina 1. Semestar 2. ECTS bodovi 3 Nastavnik doc. dr. sc. Barbara Vodanović

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija utorak, 10:00 -12:00

  Suradnik / asistent Marija Spajić, prof. e-mail [email protected] vrijeme konzultacija srijeda, 14:00 – 16:00

  Mjesto izvođenja nastave

  Odsjek za francuski jezik i književnost

  Oblici izvođenja nastave

  predavanja, vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  15+0+15

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Studenti polažu 2 kolokvija i/ili pismeni dio ispita koji se sastoje od provjere znanja iz teorije (predavanja) i praktičnog dijela, primjene (vježbe). Uvjet za pristupanje drugom kolokviju je uspješno položen prvi kolokvij.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  41

  Student koji je uspješno položio oba kolokvija oslobođen je polaganja pismenog dijela ispita. Nakon položenih kolokvija/ pismenog ispita student pristupa usmenom dijelu ispita na kojem se provjerava čitanje na nepoznatom tekstu.

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  - definirati i tumačiti temeljne pojmove iz područja fonetike i fonologije, - opisivati glasove francuskog jezika s gledišta artikulacijskih i akustičkih svojstava, - analizirati sustav suglasničkih i samoglasničkih fonema, - opisati grafemski sustav francuskog jezika, - definirati i kritički tumačiti temeljne pojmove iz područja prozodije, - definirati slog, izraz i ritmičku grupu, - identificirati slabe točke francuskog fonološkog sustava - znati transkribirati francuski fonološki sustav prema IPA

  Preduvjeti za upis Upisan preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija Upoznavanje studenata s fonologijom francuskoga jezika upućivanjem na osnovne karakteristike artikulacije i slaba mjesta sustava.

  Obvezna literatura

  Desnica-Žerjavić, N. , Phonétique française, FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1987. M. Léon, P. Léon, La prononciation du français, Armadn Colin, 2015. Léon, P. , Prononciation du français standard, Didier, 1992. Malmberg, B. , Phonétique française, Liber Läromedel, Malmö, 1976 Ćosić, V., Uvod u studij francuskog jezika, Zadarska tiskara, Zadar, 1991, chapitre Fonetika i fonologija Tekavčić, P. , Uvod u lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1979, poglavlja / jedinice 39-72, 121-126 Abry D., Chalaron M.-L., Les 500 exercices de phonétique B1/B2, Hachette FLE, Paris, 2011 (za vježbe)

  Dopunska literatura Martinet, A. , Osnove opće lingvistike, GZH, Zagreb, 1982, ch. 2-1 à 3-41

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  42

  Muljačić, Ž. , Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1972, poglavlja: 1, 3, 10, 13, 14, 19, 21-23, 25-27 Simeon, R. , Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I – II, MH, Zagreb, 1969 Škiljan, D. , Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1980, poglavlje IV (str. 92-101) Martini B., Wachs S., Phonétique en dialogues, Niveau débutant, CLE International, Paris, 2007

  Internetski izvori Način praćenja kvalitete Upućuje se na Pravilnik o osiguranju kvalitete Odjela za francuske i iberoromanske studije

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovito pohađanje predavanja i vježbi (najviše 3 izostanka s predavanja i 3 izostanka s vježbi) te kontinuirano izvršavanje zadataka zadanih za samostalni, domaći rad. Student je dužan na svim satima vježbi imati potreban radni materijal.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Od ukupnog zbroja bodova za prolaznu ocjenu na pismenom dijelu ispita (i/ili kolokvijima) student je dužan ostvariti najmanje 60% iz teoretskog i najmanje 60% iz praktičnog dijela. Čitanje: na tekstu dužine pola kartice za prolaznu ocjenu potrebno je pročitati tekst s manje od 10 pogrešaka.

  Način formiranja konačne ocjene

  Ukupna ocjena formira se zbrajanjem bodova teoretskog dijela, praktičnog dijela (primjene) i čitanja. Teoretski dio donosi 40% ukupne ocjene, praktični 30% i čitanje 30%.

  Napomena

  Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Fonetika kao lingvistička disciplina i njezin odnos prema drugim disciplinama.

  Malmberg, B. , Phonétique française, Liber Läromedel, Malmö, 1976 Ćosić, V., Uvod u studij francuskog jezika, Zadarska tiskara, Zadar, 1991, chapitre Fonetika i fonologija Tekavčić, P. , Uvod u lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1979, poglavlja / jedinice 39-72, 121-126 Martinet, A. , Osnove opće lingvistike, GZH, Zagreb, 1982, ch. 2-1 à 3-41

  2. Fonetski terminološki i artikulacijski aparat 3. Konsonanti i njihova klasifikacija

  4. Kriteriji sistematizacije glasova; ortografija, izgovor i transkripcija glasova

  5. Fonetske jedinice : glasovi, slogovi, izraz, ritmička grupa

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  43

  6. Karakteristike francuskog vokalskog sustava; ‘e’ caduc 7. Fonološke promjene: nazalizacija,denazalizacija 8. Kolokvij I. 9. L’enchaînement consonantique et vocalique, la liaison 10. Francuska prozodija: naglasci, fonetska riječ, intonacija

  11. Fonologija – predmet i polje istraživanja Odnos između fonetike i fonologije

  12. Glas i fonem, međuovisnost, sličnosti i razlike; Opis fonema: Jezgra, alofon, varijacije

  13. Funkcionalna opterećenost i slabe točke francuskog fonološkog sustava; Fonološke promjene: neutralizacija, redundancija

  14. Binarizam, IDO, problematika suprasegmentalnih obilježja

  15. Kolokvij II Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. L'alphabet; La prononciation des chiffres; Phonie-graphie: les consonnes Abry D., Chalaron M.-L., Les 500 exercices de phonétique B1/B2,

  Hachette FLE, Paris, 2011 Desnica-Žerjavić, N. , Phonétique française, FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1987 Léon, P. , Prononciation du français standard, Didier, Paris

  2. La prononciation des consonnes finales; quelques difficultés de la prononciation des consonnes [ti-si-tj-sj]

  3. Le travail dirigé sur le contenu des deux cours précédents

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  44

  4. Révision- les consonnes, les consonnes liquides [R]- [l]; les consonnes constrictives [s]-[z]-[ʃ]-[ʒ] ; plus/ tous (discrimination, articulation et interprétation)

  Martini B., Wachs S., Phonétique en dialogues, Niveau débutant, CLE International, Paris, 2007 (1.-15.)

  5. Division en syllabes; la liaison (introduction)

  6. Phonie-graphie: les voyelles; API- transcription des phonèmes français; La prononciation des voyelles i/y/u, Exercices d'écoute et de lecture; le 'e' caduc

  7. Les voyelles à deux timbres [a/ ɑ, e/ ɛ ; o/ ɔ ; ø/ œ ]

  8. Les voyelles nasales- la dénasalisation: discrimination, articulation et interprétation

  9. La liaison, l'enchaînement consonantique et vocalique

  10. Discrimination, articulation et interprétation (les voyelles, la liaison, l’enchaînement)

  11. Discrimination, articulation et interprétation (les nasales)

  12. Division en syllabes II- les accents; Intonation, rythmes et accents

  13. La forme passive; la forme interrogative; les formes verbales (travail sur la prononciation)

  14. L'interprétation d'une BD et de textes différents (révision de tout le contenu)

  15. Les particularités de la langue parlée; les différents types de vaiation (géographique, phonostylistique)

  Nastavnik:

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  45

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Vježbe pisanog i govornog izražavanja II Status kolegija Obavezni Godina 1. godina Semestar ljetni ECTS bodovi 3 Nastavnik Mr. sc. Sofija Jakšić

  e-mail [email protected]

  vrijeme konzultacija Vidi raspored za ak.god. 2017./2018.

  Suradnik / asistent Morgane Mazan – strana lektorica e-mail [email protected] vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored za ak.god. 2017./2018. www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  Vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  30 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Examens oral et écrit.

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja Maîtrise de la langue française aux niveaux A1-A2 du CECR.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  46

  Compétences en français aux niveaux A1-A2 du CECR: Écouter: Comprendre des expressions et un vocabulaire relatifs à soi-même, à la famille, aux achats, à l'environnement proche et au travail. Lire: Comprendre des textes courts et très simples et y trouver une information prévisible. Comprendre une lettre personnelle courte et simple. Interaction orale: Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers. S'exprimer oralement: Utiliser des phrases et des expressions pour décrire de façon simple famille, amis, autres personnes, conditions de vie, formation et activité professionnelle. Écrire: Remplir un questionnaire sur des informations personnelles. Écrire des notes et des messages courts, une carte postale ou une lettre personnelle très simple.

  Preduvjeti za upis Upisan PDS francuskog jezika i književnosti.

  Sadržaj kolegija Aider les étudiants débutants, à l'aide de documents authentiques divers et d'activités variées, à s'exprimer à l'écrit et à l'oral sur les aspects quotidiens de leur environnement proche et à présenter de façon simple des informations personnelles. Chaque séance permettra d’aborder ou de réviser un point de grammaire particulier.

  Obvezna literatura - MIQUEL Claire, Vocabulaire progressif du français, Niveau débutant, 2ème édition, CLE Intermational, 2010. - MIQUEL Claire, Corrigés, Vocabulaire progressif du français, Niveau débutant, 2ème édition, CLE Intermational, 2010.

  Dopunska literatura Documents distribués en classe Internetski izvori - Način praćenja kvalitete

  Voir le document "Pravilnik o osiguranju kvalitete odjela".

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Pour pouvoir obtenir la signature dans l'Indeks, il faut être présent à 70% minimum (3 absences tolérées au maximum) et il faut rendre tous les devoirs à la maison demandés et à la date demandée. Tous les devoirs ne répondant pas au sujet demandé et rendus en retard ne seront pas pris en compte.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Pour réussir l'examen, il faut remplir les conditions pour obtenir la signature dans l'Indeks. Il faut également avoir au minimum 2 à chaque épreuve (exposé, dictée et expression écrite). Chaque épreuve non réussie (=1) est éliminatoire. Le passage de la dictée est conditionné à la réussite de l'exposé et le passage de l'expression écrite est conditionné à la réussite de la dictée.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  47

  Način formiranja konačne ocjene

  Chaque épreuve (exposé, dictée et expression écrite) aura la même importance dans la notation finale et la note finale correspondra à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à chaque épreuve. Pour obtenir au minimum 2, il faut réussir chaque épreuve à 60% minimum.

  Napomena Le français est la seule langue acceptée en classe. Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. Présentation du semestre - Raconter des événements passés

  2. Lire un document courant - y trouver une information prévisible

  3. Exprimer ses goûts, ses impressions

  4. Proposer, accepter, refuser

  5. Demander et obtenir

  6. Les rituels de la lettre personnelle

  7. Contrôle continu I - écrire une lettre amicale

  8. La vie quotidienne en France

  9. Donner son avis

  10. Aliments, repas, cuisine

  11. Aspects culturels - sorties, spectacles, voyages

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  48

  12. Comprendre un règlement

  13. Contrôle continu II - effectuer des transactions (achats), mener à bien un échange (poste, banque…)

  14. J’aime / je n’aime pas

  15. Parler du futur - expliquer ses projets

  Naziv studija PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Naziv kolegija FRANCUSKI JEZIK II Status kolegija OBVEZNI VEZANI Godina 1. Semestar 2. ECTS bodovi 5 Nastavnik mr. sc. SOFIJA JAKŠIĆ

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi raspored

  Suradnik / asistent - e-mail - vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored www.unizd.hr

  Oblici izvođenja nastave

  vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  60 V

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  49

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  2 kolokvija pismeni ispit usmeni ispit

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  7. tjedan 14. tjedan

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja Ovladavanje francuskim jezikom na razini A2/B1 ZEROJ-a Preduvjeti za upis Položen FRANCUSKI JEZIK 1

  Sadržaj kolegija

  -Pronoms personnels -Pronoms relatifs -Participe présent -Les temps de l’indicatif : plus-que-parfait, passé simple, passé antérieur, futur antérieur -Conditionnel présent et passé, phrases conditionnelles -Subjonctif présent et passé -Passif -Concordance des temps -Discours rapporté -Adverbes -Comparaison -Prépositions -Conjonctions -Interjections -L’expression de la cause, du temps, du but, de la conséquence et de l’opposition -Analyse grammaticale et logique

  Obvezna literatura - Delatour, Y., et al., Nouvelle grammaire du français, Cours de Civilisation française de la Sorbonne, Hachette - Bady, J., et al., Grammaire, 350 exercices Niveau débutant, nouvelle édition, Hachette

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  50

  - Miquel, C., Grammaire en dialogus, niveau intermédiaire, CLE international - Putanec, V., Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb - Le nouveau Bescherelle, l'art de conjuger, Hatier

  Dopunska literatura -Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A2, Hachette livre -Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau B1, Hachette livre - Caquineau-Gündüz, M-P., Delatiur, Y. et al., Les exercices de grammaire, niveau B1, Hachette livre

  Internetski izvori - Način praćenja kvalitete

  domaći radovi, kontinuirana provjera znanja

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovno pohađanje nastave. Napisana dva kolokvija.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Za pozitivnu ocjenu iz kolokvija i pismenog ispita potrebno je da student riješi 60% zadataka. Studenti koji pozitivno napišu oba kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu.

  Način formiranja konačne ocjene

  50% pismeni ispit 50% usmeni ispit

  Napomena

  Vježbe Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. 1. tjedan Les pronoms personnels. Exercices. Vidi obveznu literaturu 2. 2. tjedan Les pronoms personnels (suite). Exercices.

  3. 3. tjedan Participe présent. Exercices. Plus-que-parfait. Texte. Exercices.

  4. 4. tjedan Les prépositions. Exercices. Les adverbes. Exercices.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  51

  Les comparaisons. Exercices. 5. 5 .tjedan Les pronoms relatifs. Exercices. 6. 6. tjedan Les propositions complétives. Exercices. 7. 7. tjedan Subjonctif présent et passé. Exercices.

  8. 8. tjedan L’expression de la cause, du temps du but, de la conséquence et de l’opposition.Contrôle continu I.

  9. 9. tjedan Conditionnel présent et passé. Phrases conditionnelles. Texte. Exercices.

  10. 10. tjedan Phrases conditionnelles, suite. Exercices. 11. 11.tjedan Passif. Exercices. 12. 12.tjedan Style indirect. Interrogation indirecte. Exercices. 13. 13. tjedan Concordance des temps. Exercices.

  14. 14. tjedan Passé simple. Passé intérieur. Texte. Exercices. Contrôle continu II

  15. 15. tjedan Analyse grammaticale et logique. Exercices. Naziv studija PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

  Naziv kolegija Jezične vježbe II

  Status kolegija IZBORNI

  Godina 1. Semestar 2.

  ECTS bodovi 2

  Nastavnik Marija Spajić, prof.

  e-mail [email protected]

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  52

  vrijeme konzultacija Vidi rspored

  Suradnik / asistent -

  e-mail -

  vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave

  Vidi raspored

  Oblici izvođenja nastave

  vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  30 V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  2 kolokvija

  pismeni ispit

  usmeni ispit

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  7. tjedan 14. tjedan

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  53

  Ishodi učenja Ovladavanje francuskim jezikom na razini A2/B1 ZEROJ-a

  Preduvjeti za upis Upisan PDS Francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija

  -Pronoms personnels

  -Pronoms relatifs

  -Participe présent

  -Les temps de l’indicatif : plus-que-parfait, passé simple, passé antérieur, futur antérieur

  -Conditionnel présent et passé, phrases conditionnelles

  -Subjonctif présent et passé

  -Passif

  -Concordance des temps

  -Discours rapporté

  -Adverbes

  -Comparaison

  -Prépositions

  -Conjonctions

  -Interjections

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  54

  -L’expression de la cause, du temps, du but, de la conséquence et de l’opposition

  -Analyse grammaticale et logique

  Obvezna literatura

  - Delatour, Y., et al., Nouvelle grammaire du français, Cours de Civilisation française de la Sorbonne, Hachette

  -Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau A2, Hachette livre

  -Akyüz, A., Bazelle-Shahmaei, B. et al., Les exercices de grammaire, niveau B1, Hachette livre

  - Miquel, C., Grammaire en dialogus, niveau intermédiaire, CLE international

  -Putanec, V., Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

  - Le nouveau Bescherelle, l'art de conjuger, Hatier

  Dopunska literatura - Caquineau-Gündüz, M-P., Delatiur, Y. et al., Les exercices de grammaire, niveau B1, Hachette livre

  Internetski izvori -

  Način praćenja kvalitete

  domaći radovi, kontinuirana provjera znanja

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Redovno pohađanje nastave. Napisana dva kolokvija.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Za pozitivnu ocjenu iz kolokvija i pismenog ispita potrebno je da student riješi 60% zadataka. Studenti koji pozitivno napišu oba kolokvija ne moraju pristupiti pismenom ispitu.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  55

  Način formiranja konačne ocjene

  50% pismeni ispit

  50% usmeni ispit

  Napomena

  Vježbe

  Red. br.

  Datum Naslov Literatura

  1. 1. tjedan Les pronoms personnels. Exercices. Vidi obveznu literaturu

  2. 2. tjedan Les pronoms personnels (suite). Exercices.

  3. 3. tjedan Participe présent. Exercices.

  Plus-que-parfait. Texte. Exercices.

  4. 4. tjedan

  Les prépositions. Exercices.

  Les adverbes. Exercices.

  Les comparaisons. Exercices.

  5. 5 .tjedan Les pronoms relatifs. Exercices.

  6. 6. tjedan Les propositions complétives. Exercices.

  7. 7. tjedan Subjonctif présent et passé. Exercices.

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  56

  8. 8. tjedan

  L’expression de la cause, du temps du but, de la conséquence et de l’opposition.

  Contrôle continu I.

  9. 9. tjedan Conditionnel présent et passé.

  Phrases conditionnelles. Texte. Exercices.

  10. 10. tjedan Phrases conditionnelles, suite. Exercices.

  11. 11.tjedan Passif. Exercices.

  12. 12.tjedan Style indirect. Interrogation indirecte. Exercices.

  13. 13. tjedan Concordance des temps. Exercices.

  14. 14. tjedan Passé simple. Passé intérieur. Texte. Exercices.

  Contrôle continu II

  15. 15. tjedan Analyse grammaticale et logique. Exercices.

  Naziv studija Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Naziv kolegija Korektivna fonetika II Status kolegija IZBORNI Godina 1. Semestar 2. ECTS bodovi 2

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  57

  Nastavnik Maja Lukežić Štrorga, prof. e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Vidi web stranice

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave

  Odsjek za francuski jezik i književnost

  Oblici izvođenja nastave

  vježbe

  Nastavno opterećenje P+S+V

  0+0+30

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Studenti tijekom semestra pišu fonetske diktate koje daju na uvid. Student je dužan imati na satu svu potrebitu literaturu i pripremeljene zadatke zadane za domaću zadaću. Dolazak na nastavu bez pripremljene zadaće bilježi se kao neprisustvovanje nastavi. Rad studenta evaluira se tijekom cijelog semestra. Student redovitim izvršavanjem obveza ostvaruje pravo na potpis i pristupa usmenom dijelu ispita na kojem se provjerava čitanje na jednom tekstu po izboru (pjesma, književni ulomak) i čitanje na nepoznatom tekstu.

  Početak nastave Završetak nastave

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  Pravilna artikulacija Pravilna intonacija Pravilno naglašavanje Pravilan ritam

 • Dvopredmetni preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti Izvedbeni plan za akad. god. 2017./2018.

  KLASA: 602-04/17-03/52 URBROJ: 2198-1-79-29/17-01

  58

  Pravilan izgovor izjavne, upitne, usklične rečenice Ispravno čitanje različitih vrsta rečenica i tekstova

  Preduvjeti za upis Upisan preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

  Sadržaj kolegija Kroz različite aktivnosti, studenti će ovladati pravilnm izgovorom francuskog jezika, moći bolje razumijeti izvorne govornike. Cilj je upoznati studente razlikama koje se manifestiraju u govornom jeziku kao i određenom govornom području. Izbor tekstova ujedno omogućuje upoznavanje s francuskom kulturom.

  Obvezna literatura

  Dominique ABRY, Marie-Laure CHALARON, Les 500 exercices de phonétique B1/B2, Hachette FLE, Paris, 2011 Dominique ABRY, Julie VELDEMAN-ABRY, La phonétique (audition, prononciation, correction), CLE International, Paris, 2007 Nataša DESNICA-ŽERJAVIC, Phonétique française, F.F. Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996., 3ème partie « Phonétique