of 191 /191
IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

2021./2022.
__________________________________________________________________________________________
Faks: 01/2457-636 E-pošta: [email protected]
URL: https://www.hrstud.unizg.hr/ IBAN: HR83 2340 0091 1110 5807 5
Za nakladnika: prof. dr. sc. Stjepan osi Urednik: doc. dr. sc. Dario Vuenovi
Izvršna urednica: Danijela Vnuec Grdovi, prof. Tisak: Sveuilišna tiskara d.o.o., Zagreb, rujan 2021.
Tiskana inaica: ISSN 2584-4822 Mrena inaica: ISSN 2671-0323
Izvedbeni nastavni plan integriranoga studija demografije i hrvatskoga iseljeništva, preddiplomskoga studija filozofije i kulture, preddiplom- skoga studija latinskoga jezika, diplomskoga studija filozofije, dip- lomskoga studija hrvatskoga latiniteta te preddiplomskih i diplomskih studija: komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociolo- gije u XXX. akademskoj godini (2021./2022.) donijelo je Fakultetsko vijee Fakulteta hrvatskih studija Sveuilišta u Zagrebu 23. lipnja 2021. i dopunilo 14. srpnja 2021. i 29. rujna 2021. TZP je kratica za temeljni zajedniki predmet. P/s/v je kratica za tjedni broj sati predavanja, seminara i vjeba. Z/LJ je kratica za ljetni, odnosno zimski semestar. ECTS je kratica za Europski sustav za prijenos i prikupljanje studijskih bodova.
SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA
STUDIA CROATICA
i diplomskih studija u XXX. akademskoj godini
2021./2022.
INTEGRIRANI SVEUILIŠNI STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA – DVOPREDMETNI STUDIJ .......................................................................................................................................... 8
STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE I STUDIJ FILOZOFIJE .............................................................................. 15
PREDDIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE – DVOPREDMETNI STUDIJ ......... 16 DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIKI SMJER ....... 24
STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE ............................................................................................................................. 27
STUDIJ KROATOLOGIJE .................................................................................................................................. 51
ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI ...................................................................................... 73
NASTAVNIKA NAOBRAZBA ....................................................................................................................... 74
STUDIJ POVIJESTI ............................................................................................................................................. 79
STUDIJ PSIHOLOGIJE ..................................................................................................................................... 103
STUDIJ SOCIOLOGIJE ..................................................................................................................................... 123
PREDDIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ ....................... 124 PREDDIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ .......................... 135 DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ, ZNANSTVENI SMJER 140 DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIKI SMJER . 144
DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ HRVATSKOGA LATINITETA – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIKI SMJER .......................................................................................................................................... 150 KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U XXX. AKADEMSKOJ GODINI (2021./2022.) ......... 153 TJELESNA KULTURA I ŠPORT 1, 2, 3 I 4 .................................................................................................... 155 PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA HRVATSKIH STUDIJA SVEUILIŠTA U ZAGREBU ......................................................................................................................... 156 ODLUKA O STUDENTSKIM ISPRAVAMA ................................................................................................ 180 KUNI RED ...................................................................................................................................................... 182 SLUBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA SVEUILIŠTA U ZAGREBU ................... 185
STUDIJ HRVATSKOGA LATINITETA ........................................................................................................... 149
STUDIJ
8
Akademski naziv: magistar/magistra demografije i hrvatskoga iseljeništva (mag. dem. et emigr. Croat.) magister/magistra demographiae et emigrationis Croatarum
Master in Demography and Croatian Diaspora
I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
194388 Anelko Akrap / Marin Strmota / Krešimir Ivanda
Demografija 1 2/1/0 45 1. 3
194389 Marina Peri Kaselj / Monika Balija
Metode istraivanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 1. 2
194390 Darko ubrini / Ivan Na
Osnove matematike u demografiji 1/0/1 30 1. 2
194391 Darko ubrini / Ivan Na
Osnove statistike u demografiji 1/0/1 30 1. 3
194392 Wollfy Kraši Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 1. 3
194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 1. 2
194395 Anelko Akrap / Marin Strmota / Krešimir Ivanda
Demografija 2 2/1/0 45 2. 3
194397 Marin Strmota / Krešimir Ivanda
Demografske mjere i modeli 1/0/1 30 2. 2
194398 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor
Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 2. 3
194399 Stjepan Šterc / Monika Komušanac Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 2. 2
194400 Wollfy Kraši Povijesna demografija 1/1/0 30 2. 3
194401 Tado Juri / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 2. 2
UKUPNO 30 Ostali obvezatni predmeti jesu: Svjetski jezik, Tjelesna kultura i šport 1–4, Osnove hrvatske jezine kulture i Akademska pismenost, ali se oni upisuju na drugoj dvodisciplinarnoj kombinaciji.
DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI
9
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
214007 Roko Mišeti / Tomislav Beli GIS-analiza stanovništva 1/0/1 30 3. 3
214008 Ivo Dini Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 3. 3
214009 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor
Hrvatska iseljenika umjetnost i kultura 2/1/0 45 3. 3
214010 Stjepan Šterc / Monika Balija
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 3. 3
214011 Wollfy Kraši / Marta Rai
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 3. 2
214012 Marin Strmota / Krešimir Ivanda
Raunalni programi u demografiji 1/0/1 30 3. 2
214013 Stjepan Šterc / Dino Bei
Demografske baze podataka 1/0/2 45 4. 3
214014 Wollfy Kraši / Tamara Bodor
Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 4. 3
214015 Ante ovi / Matija Mato Škerbi Integrativna bioetika 2/0/0 30 4. 2
214016 Stjepan Šterc Novi koncept drave 1/1/0 30 4. 3
214017 Marc Gjidara / Danijela Rupi
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 4. 2
17929 Izborni predmet 30 4. 2 UKUPNO 30
UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.
DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI
10
Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predvienih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.
III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 226637 Marinko Lozani Globalna strategija 1/1/0 30 5. 2
226638 Mirjana Milievi / Tamara Bodor
Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 5. 3
226639 Stjepan Šterc / Monika Balija
Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 5. 3
226640 Marin Strmota Populacijska politika 2/0/0 30 5. 3 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 5. 2 Izborni predmet 30 5. 2
226642 Stjepan Šterc / Monika Balija
Demografski teorijsko- metodološki koncept 2/0/0 30 6. 3
226643 Wollfy Kraši Hrvatsko politiko iseljeništvo 2/1/0 45 6. 3
226645 Sanja Vuli Vrankovi Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu 1/1/0 30 6. 3
226646 Monika Komušanac Terenska nastava 1 0/0/2 30 6. 2 Izborni predmet 60 6. 4 UKUPNO 30
IZBORNI PREDMETI (17929) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
214020 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor Hrvatski iseljeniki mediji 1/1/0 30 Z 2
226933 Wollfy Kraši / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2
226935 Marin Strmota Ekonomika rada 1/1/0 30 LJ 2 226936 Marinko Lozani Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2
213951 Zoran Curi / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3
226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedo
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2
DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI
11
226934 Jadranka Polovi Tranzicija, drava, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2
IZBORNI PREDMETI ZA STRANE STUDENTE Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 213950 Wollfy Kraši Croatian Diaspora 2/0/0 30 Z 4
U akademskoj godini 2021./2022. ne e se izvoditi IV. i V. godina ovoga studijskoga programa. UVJETI UPISA U IV. GODINU STUDIJA Za redoviti upis IV. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–III. godine ostvariti najmanje 180 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis IV. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predvienih izvedbenim nastavnim planom III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–III. godine studija ostvariti najmanje 170 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.
IV. GODINA Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Hrvati u Njemakoj 2/0/0 30 7. 3 Gospodarski potencijali iseljeništva 2/0/0 30 7. 3 Hrvatska ena u iseljeništvu 1/1/0 30 7. 2 Korporativna demografija 2/1/0 45 7. 3 Hrvatske katolike misije 1/1/0 30 7. 2 Izborni predmet 30 7. 2 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat 1/1/0 30 8. 3 Integracijski pristup 2/1/0 45 8. 3 Izborni sustavi 2/0/0 30 8. 2 Regionalna ekonomika 1/1/0 30 8. 3 Terenska nastava 2 0/0/2 30 8. 2 Izborni predmet 30 8. 2 UKUPNO 30
UVJETI UPISA U V. GODINU STUDIJA Za redoviti upis V. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom IV. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–IV. godine ostvariti
DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI
12
najmanje 240 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis V. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predvienih izvedbenim nastavnim planom IV. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–IV. godine studija ostvariti najmanje 230 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane predmete s III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.
V. GODINA Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Stanovništvo svijeta 1/1/0 30 9. 2 Regionalna demografija 1/1/0 45 9. 3 Stanovništvo i financijski sustav 1/1/0 30 9. 3 Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost 2/2/0 60 9. 4 Alternativni predmet 30 9. 3 Diplomatski i konzularni poslovi 2/0/0 30 10. 2 Demografski revitalizacijski obrasci 1/1/0 30 10. 3 Useljeniki modeli 1/1/0 30 10. 3 Izborni predmet 30 10. 2 Diplomski rad 10. 5 UKUPNO 30
ALTERNATIVNI PREDMET Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Diplomski seminar 0/0/2 30 9. 3 Demografska studija 1/1/0 30 9. 3
Student upisuje predmet Diplomski seminar (naela i upute izrade diplomskoga rada), ako e raditi diplomski rad na ovom studiju. Student upisuje predmet Demografska studija (konzultacijska nastava) ako bira diplomski rad na drugom dvopredmetnom studiju.
DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI
13
IZBORNI PREDMETI Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Demografske projekcije i simulacije 1/0/1 30 2
Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.– 1998. 1/1/0 30 2
226935 Ekonomika rada 1/1/0 30 2 226936 Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 2 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1/1/0 30 2 214018 Hrvati u Junoj Americi 1/1/0 30 2 214019 Hrvati u Sjevernoj Americi 1/1/0 30 2 214020 Hrvatski iseljeniki mediji 1/1/0 30 2 226937 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 2 214021 Identitet moliških Hrvata 2/0/0 30 2 Integracija hrvatskih useljenika 1/1/0 30 2 214022 Migracije mladih visokoobrazovanih 1/1/0 30 2 Prostor i stanovništvo 1/1/0 30 2 Stanovništvo Europe 2/0/0 30 2 226934 Tranzicija, drava, dijaspora 1/1/0 30 2 226933 Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 2 Knjino nasljee zapadnougarskih Hrvata 1/1/0 30 2
Student bira po jedan izborni predmet u 4., 5., 6., 7., 9. i 10. semestru studija. Pri odabiru izbornih predmeta iznimno je vano obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se izborni predmet izvodi. Student moe upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan. UVJETI ZAVRŠETKA INTEGRIRANOGA STUDIJA Student završava integrirani studij demografije i hrvatskoga iseljeništva kada ostvari najmanje 300 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programima i izvedbenim nastavnim planom kombinacije studija na koju je upisan, od ega najmanje po 150 bodova po ECTS-u sa studija demografije i hrvatskoga iseljeništva te obrani diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao.
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
16
Akademski naziv: sveuilišni prvostupnik / sveuilišna prvostupnica filozofije i kulture (univ. bacc. phil. et cult.) universitarius baccalaureus philosophiae et culturae / universitaria baccalaurea philosophiae et culturae
University Bachelor in Philosophy and Culture
I. GODINA
Matija Mato Škerbi Uvod u filozofiju 2/0/0 30 1. 3
185330 214820
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 1. 3
185333 214822
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Antika filozofija 2/2/0 60 1. 4
165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0
3503 Akademski strani jezik (obvezan izbor) 1.–6. 4
1888 Temeljni zajedniki predmeti 1. 3
1826 Izborni predmet 1. 3 185335 214823
Ivo Dini / Jakov Erdeljac
37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 2. 4
3806 Klasini jezik za filozofe (obvezan izbor) 0/1/3 60 2. 5
165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0
1888 Temeljni zajedniki predmeti 2. 2
1826 Izborni predmet 2. 0–3
UKUPNO 1.–2. 30
FILOZOFIJA I KULTURA
17
185332 Mirjana Matijevi Sokol / Petar Uškovi Croata Latinski jezik 0/1/3 60 2. 5
185331 Šime Demo Grki jezik 0/1/3 60 2. 5 NAPOMENA Student koji studira filozofiju i kulturu u kombinaciji s kroatologijom ili poviješu i ve je upisao predmet Latinski jezik na tom studiju, moe namjesto predmeta (185332) Latinski jezik na ovom studiju upisati neki izborni predmet.
AKADEMSKI STRANI JEZIK (3503) 45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4
TEMELJNI ZAJEDNIKI PREDMETI (1888) 85296 188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezine
kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3
129992 Marko Kardum / Jakov Erdeljac Akademska pismenost 1/0/2 45 LJ 2
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENE Uvjet za upis predmeta (28313/214825)) Logika 2 jest poloen predmet (187819) Logika 1. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je vano obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student moe upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.
FILOZOFIJA I KULTURA
18
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 227465 eljka Metesi Deronji Filozofija renesanse 2/0/0 30 3. 2 28313 214825 Sandro Skansi Logika 2 2/2/0 60 3. 4
187852 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 3. 4
227453 Anto Gavri Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 3. 2
185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0
1826 Izborni predmet 3. 3–6
17084 Izborni temeljni zajedniki predmet 3. 0–5
UKUPNO 15 187854 214834
Mislav Kuko / Matija Mato Škerbi Etika 2/2/0 60 4. 4
187821 214828
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 4. 4
187840 214830 Pavo Bariši Metafizika 2/2/0 60 4. 4
185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0
3503 Akademski strani jezik (obvezan izbor) 1.–6. 4
1888 Temeljni zajedniki predmeti 1.–4. 5
1826 Izborni predmet 4. 0–3
17084 Izborni temeljni zajedniki predmet 3.–4. 3-5
UKUPNO 3.–4. 30 UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predvienih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Student mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.
FILOZOFIJA I KULTURA
19
III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187858 214836 Zvonimir uljak Epistemologija 2/0/0 30 5. 3
187855 214835 Zvonimir uljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 5. 4
187861 214837 Mislav Kuko Socijalna filozofija 2/0/0 30 5. 3
1826 Izborni predmeti 5. 6 UKUPNO 5. 16 187888 eljka Metesi Deronji Estetika 1/1/0 30 6. 3 187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljea 2/2/0 60 6. 4
187889 Mislav Kuko Filozofija povijesti 2/0/0 30 6. 3 1826 Izborni predmeti 6. 0–6 38774 Završni rad 6. 0–5 UKUPNO 5.–6. 31
IZBORNI PREDMETI (1826)
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 200595 Tomislav Janovi Explaining Social Behavior 1/1/0 30 Z 3
213954 Pavo Bariši Filozof prava i drave Ante Starevi 1/1/0 30 Z 3
200591 Pavo Bariši Filozofija demokracije 1/1/0 30 Z 3
213956 Anto Gavri Filozofski temelji govora o Bogu 1/1/0 30 Z 3
187864 eljka Metesi Deronji Hrvatska estetika 1/1/0 30 Z 3
217041 Neven Hrvati / Iva Ivankovi Meukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3
213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann
Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit 2/0/0 30 Z 3
187890 227467 Zvonimir uljak Starija hrvatska filozofija 1/1/0 30 Z 3
200594 Tomislav Janovi Fikcijski diskurs [Metafizika] 1/1/0 30 LJ 3
217040 Ivana Frani / Stéphane Paul Michel
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti / La culture française d’hier et d’aujourd’hui
1/1/0 30 LJ 3
187891 Ante ovi / Matija Mato Škerbi Nova etika kultura 1/1/0 30 LJ 3
213978 Zvonimir uljak Ruer Boškovi 1/1/0 30 LJ 3 214024 Ivica ii Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3
FILOZOFIJA I KULTURA
20
227468 Sandro Skansi Uvod u umjetnu inteligenciju 1/1/0 30 LJ 3
IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIKI PREDMETI (17084) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 Z/LJ 4 226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4
227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
226188 Ivo Dini / Monika Gudlin
Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3
226192 Matija Mato Škerbi / Katarina Ora
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2
214008 Ivo Dini Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3
226637 Marinko Lozani Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2
213988 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3
86146 Maja Matasovi Grki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3
226638 Mirjana Milievi / Tamara Bodor
Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3
213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3
188083 Ksenija Markovi / Mirjana Hruškar / Marina Krpan
Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2
190583 188084 Monika Juri Janjik
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
1/1/0 30 Z 2
38057 Mirjana Matijevi Sokol Hrvatska latinistika historiografija 2/0/0 30 Z 5
37464 Jasna Jelii-Radoni / Magdalena Getaldi
Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4
84454 Stipan Tadi / Petar Bilobrk
Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5
213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljea
2/0/0 30 Z 3
213990 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3
188079 Sanja Vuli Vrankovi / Jelena Gazivoda
Institucije hrvatskoga naroda, društva i drave 1/1/0 30 Z 2
226639 Stjepan Šterc / Monika Balija
Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3
FILOZOFIJA I KULTURA
213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3
228067 Ivana Greguric Komunikacijsko- medijske teorije 1/1/0 30 Z 3
214011 Wollfy Kraši / Marta Rai
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2
227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
226941 Neven Hrvati Opa pedagogija 2/1/1 60 Z 4
226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandi Opa povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4
86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5
213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann
2/0/0 30 Z 3
Politiki portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3
37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5
93908 Vlatka Vukeli Povijest i kultura grkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4
223534 Vladimir Šumanovi / Nikolina Šimetin Šegvi
Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3
38648 Lovorka Brajkovi Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3 28713 Jasminka Despot Luanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2
45755 Marko Jerkovi / Marko Marina
Rimska povijest i civilizacija 1/1/0 30 Z 3
177708 Stipan Tadi Sociologija morala 2/0/0 30 Z 4 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 200606 214839
Stipan Tadi / Petar Bilobrk
Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3
33169 Maja Matasovi Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 Z 2 144284 Davor Piska Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5
186021 200121
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
1/3/0 60 Z 5
Hrvatske 2/0/0 30 Z 2
226933 Wollfy Kraši / Monika Balija
Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2
226642 Stjepan Šterc / Monika Balija
Demografski teorijsko- metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3
195017 214650 Mirjana Matijevi Sokol Diplomatika s egdotikom
i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3
209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3
FILOZOFIJA I KULTURA
hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3
226936 Marinko Lozani Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2
223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37458 188075 Marinko Vukovi Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3
200603 Stjepan osi Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4
188076 Dubravka Zima Hrvatska knjievnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5
37456 Stjepan osi / Jure Trutani
Hrvatska kulturna i politika povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5
226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac
Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2
194398 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor
Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 LJ 3
213951 Zoran Curi / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3
213973 Sanja Vuli Vrankovi / Lidija Bogovi Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3
213973 Wollfy Kraši / Tamara Bodor
Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3
200602 215033 Vanja-Ivan Savi Hrvatsko društvo i
vjerske slobode 2/0/0 30 LJ 3
226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedo
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2
226643 Wollfy Kraši Hrvatsko politiko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3
214015 Ante ovi / Matija Mato Škerbi Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2
217042 Neven Hrvati / Iva Ivankovi
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3
213962 Danijel Labaš / Karolina Vidovi Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3
194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2
188089 Mario Grevi / Matijas Bakovi
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2
227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3
177435 Vanja-Ivan Savi Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2
190408 Bojan Marotti Meujezini dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2
214016 Stjepan Šterc Novi koncept drave 1/1/0 30 LJ 3
28470 Danijel Labaš / Draen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4
226199 Katarina Dadi Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3
FILOZOFIJA I KULTURA
227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3
38842 eljka Metesi Deronji Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5
226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandi
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3
188081 Mario Grevi Povijest hrvatskoga knjievnoga jezika 2/1/0 45 LJ 3
38874 Maja Matasovi Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 200601 214652 Mirjana Matijevi Sokol Srednjovjekovni latinski
natpisi 2/0/0 30 LJ 3
226202 Neven Hrvati Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Kraši Suvremena rodoslovna
istraivanja 1/1/0 30 LJ 3
194401 Tado Juri / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2
226934 Jadranka Polovi Tranzicija, drava, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2
200600 215028
86089 Jelena Juriši Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5
188090 Wollfy Kraši Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2
UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i kulture kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od ega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih Temeljnih zajednikih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija filozofije i kulture, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija. NAPOMENE Student koji je upisao preddiplomski studij filozofije u ak. god. 2017./2018. i ranije završava preddiplomski studij filozofije i stjee akademski naslov sveuilišnoga prvostupnika filozofije (univ. bacc. phil.): universitarius baccalaureus philosophiae / universitaria baccalaurea philosophiae. Student koji je upisao preddiplomski studij filozofije i kulture u ak. god. 2018./2019. i kasnije završava preddiplomski studij filozofije i kulture i stjee akademski naslov sveuilišnoga prvostupnika filozofije i kulture (univ. bacc. phil. et cult.): universitarius baccalaureus philosophiae et culturae / universitaria baccalaurea philosophiae et culturae. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je vano obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student moe upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.
24
Master of Education in Philosophy
I. GODINA
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187904 201425 Ivana Greguric Bioetika 1/1/0 30 1. 3
228388 Pavo Bariši Politika i pravna filozofija 2/0/0 30 1. 3
200550 214821 Sandro Skansi Suvremena filozofija 2/2/0 60 1. 4
144706 Iva Ivankovi / Martina Horvat Opa pedagogija 2/1/0 45 1. 4
96487 Marjan Ninevi Didaktika 2/1/0 45 1. 4 144712 200551
Lovorka Brajkovi / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4
17983 Izborna grupa Istone filozofije i kulture 2. 3
213957 213959
Anto Gavri / Katarina Tadi Arapska filozofija * 2/0/0 30 2. 3
213958 Mislav Jei Indijska filozofija * 2/0/0 30 2. 3 201457 61957 Matija Mato Škerbi Filozofija odgoja 1/1/0 30 2. 3
53908 214635 Matija Mato Škerbi Metodika nastave
filozofije, logike i etike 2/0/0 30 2. 3
53900 201263 Rona Bušljeta Kardum
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
2/0/0 30 2. 2
17272 Izborni predmet 30 1.–2. 3–6 NAPOMENA Svakoga semestra student treba upisati ukupno najmanje 30, a moe do 35 bodova po ECTS-u. Na dvopredmetnom diplomskom studiju student tijekom dvije godine treba upisati ukupno 37 bodova po ECTS-u iz svake od studijskih kombinacija i 36 bodova po ECTS-u srne nastavnike naobrazbe, a diplomski rad nosi 10 bodova po ECTS-u.
FILOZOFIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIKI
Izborni predmet diplomskoga studija filozofije moe upisati najviše 15 studenata filozofije (prema redoslijedu upisa). Upis studenata drugih studijskih grupa na izborni predmet diplomskoga studija filozofije nije ogranien. * Kolegij se izvodi naizmjence svake druge akademske godine. U akademskoj godini
2021./2022. izvodi se kolegij Indijska filozofija.
IZBORNI PREDMETI (17272) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187914 Matija Mato Škerbi Filozofija igre i športa 1/1/0 30 Z 3
201516 Tomislav Janovi Self-Deception [Filozofija uma] 1/1/0 30 Z 3
187912 Zvonimir uljak Zakljuivanje i racionalnost 1/1/0 30 Z 3 176935 Mislav Kuko Filozofija globalizacije 1/1/0 30 LJ 3 188570 201678 Ivana Greguric Filozofija komunikacije 1/1/0 30 LJ 3
227446 Sandro Skansi Logika i metodologija znanosti 1/1/0 30 LJ 3
201523 eljka Metesi Deronji Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa
1/1/0 30 LJ 3
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA
Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija.
FILOZOFIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIKI
26
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201535 Matija Mato Škerbi Filozofijska metodologija 1/1/0 30 3. 3 132305 144734 Marjan Ninevi Praktine vjebe predmetne
metodike (Filozofija) 0/1/2 45 3. 5
201515 214813 eljka Metesi Deronji Hrvatska filozofska baština
u europskom kontekstu 2/0/0 30 3. 3
17272 Izborni predmet 30 3. 4
17983 Izborna grupa Istone filozofije i kulture 4. 3
213958 Mislav Jei Indijska filozofija * 2/0/0 30 4. 3
213957 Anto Gavri / Katarina Tadi Arapska filozofija * 2/0/0 30 4. 3
201262 Marjan Ninevi Korelacijske vjebe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6
17272 Izborni predmet 1/1/0 30 4. 3 214814 Diplomski rad 4. 10
NAPOMENE * Kolegij se izvodi naizmjence svake druge akademske godine. U akademskoj godini
2021./2022. izvodi se kolegij Indijska filozofija. Na predmetu Korelacijske vjebe i nastavna praksa student pod vodstvom mentora u školama obavlja nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati.
UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij filozofije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija filozofije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
28
Akademski naziv: sveuilišni prvostupnik / sveuilišna prvostupnica komunikologije (univ. bacc. comm.) universitarius baccalaureus communicologiae / universitaria baccalaurea communicologiae
University Bachelor in Communication Sciences
I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 1. 5 130703 Vladimira Rezo Jezino-stilske vjebe 1/1/2 60 1. 6
165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0
76132 Jelena Juriši Zaetnici komunikologije i njihova djela 1/1/0 30 1 4
Akademski strani jezik 1.–6. 4
129992 Danijel Labaš / Vladimira Rezo Akademska pismenost 1/0/2 45 1. 2
2999 Temeljni zajedniki predmeti 1. 5
2945 Izborni predmeti 1. 4–8 UKUPNO 1. 30 86089 Jelena Juriši Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 2. 5
37896 Jelena Juriši / Suzana Peran
Oblici novinarske komunikacije 0/0/4 60 2. 6
38003 Mario Stipanevi / Tamara Kuni
Opa povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 2. 5
28462 Ivan Buri Uvod u metode društvenih istraivanja i statistiku 2/0/0 30 2. 5
165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0
2999 Temeljni zajedniki predmeti 2. 5
2945 Izborni predmeti 2. 4–8 UKUPNO 2. 30 SVEUKUPNO 1.–2. 60
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) 45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4
IZBORNI PREDMETI (2945) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
187975 201672
1/1/0 30 Z 4
Društveni mediji u odnosima s javnošu 1/1/0 30 Z 4
146999 187974 Vladimira Rezo Jezik u medijima 1/1/0 30 Z 4
201677 Vine Mihaljevi / Goran Radoš
Komunikacijski menadment 1/1/0 30 Z 4
173444 Vladimira Rezo Lektura i korektura teksta * 0/2/0 30 Z 4
202401 Stjepan osi / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3
45933 Stjepan Šterc / Goran Radoš Mediji i terorizam 1/1/0 30 Z 4
213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann
2/0/0 30 Z 3
64441 Danijel Labaš / eljka Sruk Povijest i teorija filma 1/1/0 30 Z 4
215348 228390 Šime Demo Komunikacija i znaenje:
pragmatika 2/0/1 45 Z 4
77724 Tomislav Janovi Explaining Social Behavior 1/1/0 30 LJ 4 52737 Danijel Labaš Film i religija 1/1/0 30 LJ 4
213962 Danijel Labaš / Karolina Vidovi Krišto
Javni nastup ** 1/2/0 30 LJ 3
28489 Jelena Juriši / Nina Oegovi Magazini i revije 1/1/0 30 LJ 4
117217 Danijel Labaš / Draen Maleš
Odnosi s javnošu u kulturi i športu 1/1/0 30 LJ 4
50140 Danijel Labaš / Jelena Gazivoda Odnosi s medijima 1/1/0 30 LJ 4
38031 200712 Nenad Pokos Politika geografija * 2/0/0 30 LJ 4
45935 Danijel Labaš / Draen Maleš Politika komunikacija 1/1/0 30 LJ 4
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
30
117216 Danijel Labaš / Antonija Rimac Gelo Poslovno komuniciranje 1/1/0 30 LJ 4
POSEBNI UVJETI UPISA POJEDINIH IZBORNIH PREDMETA * Predmete (73444) Lektura i korektura teksta, (117217) Odnosi s javnošu u kulturi i športu,
(144893) Društveni mediji u odnosima s javnošu te (50140) Odnosi s medijima moe upisati iskljuivo student II. ili III. godine studija komunikologije.
** Predmet (213962) Javni nastup moe se izvoditi i na njemakom jeziku pod naslovom (213963) Öffentlicher Auftritt.
TEMELJNI ZAJEDNIKI PREDMETI KOM (2999)
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 Z/LJ 4
226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4
227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
226188 Ivo Dini / Monika Gudlin
Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3
226192 Matija Mato Škerbi / Katarina Ora
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2
227721 Wollfy Kraši / Matijas Bakovi
Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3
213954 Pavo Bariši Filozof prava i drave Ante Starevi 1/1/0 30 Z 3
187855 214835 Zvonimir uljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4
227465 eljka Metesi Deronji Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2
214008 Ivo Dini Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3
226637 Marinko Lozani Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2
213988 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3
86146 Maja Matasovi Grki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3
226638 Mirjana Milievi / Tamara Bodor
Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3
188084 Monika Juri Janjik Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 1/1/0 30 Z 2
228732 Lucija Kreši Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3
214009 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor
Hrvatska iseljenika umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3
37464 Jasna Jelii-Radoni / Magdalena Getaldi Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4
38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljea 2/0/0 30 Z 5
84454 Stipan Tadi / Petar Bilobrk
Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5
52318 Domagoj Brozovi Hrvatski knjievni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 Z 4
188122 Vladimir Šumanovi Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljea 2/0/0 30 Z 5
213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljea 2/0/0 30 Z 3
214010 Stjepan Šterc / Monika Balija
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 Z 3
213990 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3
188079 Sanja Vuli Vrankovi / Jelena Gazivoda
Institucije hrvatskoga naroda, društva i drave 1/1/0 30 Z 2
226639 Stjepan Šterc / Monika Balija
Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3
213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3
228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3
214011 Wollfy Kraši / Marta Rai
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2
227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
217041 Neven Hrvati / Iva Ivankovi Meukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3
226941 Neven Hrvati Opa pedagogija 2/1/1 60 Z 4
38065 Vladimir Šumanovi / Danijel Jurkovi Opa povijest 20. stoljea 2/0/0 30 Z 5
226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandi Opa povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4
223536 Stjepan osi / Jure Trutani
Politiki portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5
93908 Vlatka Vukeli Povijest i kultura grkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4
223534 Vladimir Šumanovi / Nikolina Šimetin Šegvi
Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3
93907 Eva Katarina Glazer Prapovijest i prve civilizacije 2/0/0 30 Z 3
213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann
Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit 2/0/0 30 Z 3
38648 Lovorka Brajkovi Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3
28713 Jasminka Despot Luanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2
187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 Z 4
187889 214837 Mislav Kuko Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3
37766 215026
1/2/0 45 Z 4
227453 Anto Gavri Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2
226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3
200606 214839
Stipan Tadi / Petar Bilobrk Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3
33169 Maja Matasovi Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 185329 214818 Matija Mato Škerbi Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3
144284 Davor Piska Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5 185330 214820
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 Z 3
186021 200121
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
1/3/0 60 Z 5
172495 Marica Marinovi Golubi / Marija Zeli Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5
172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obiljeja
Hrvatske 2/0/0 30 Z 2
226933 Wollfy Kraši / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
33
144799 Lucija Kreši Nacevski Book and Library History in Croatian Cultural Territory 1/1/0 30 LJ 4
226642 Stjepan Šterc / Monika Balija
Demografski teorijsko- metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3
195017 214650
209791 Marko Jerkovi / Marko Marina
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku
0/2/0 30 LJ 3
209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3
46221 188082
187854 214834
Mislav Kuko / Matija Mato Škerbi Etika 2/2/0 60 LJ 4
187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljea 2/2/0 60 LJ 4
187820 214828
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4
187889 Mislav Kuko Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823
Ivo Dini / Jakov Erdeljac
217040 Ivana Frani / Stéphane Paul Michel
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3
226936 Marinko Lozani Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2
223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37458 188075 Marinko Vukovi Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3
200603 Stjepan osi Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4
188076 Dubravka Zima Hrvatska knjievnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5
37456 Stjepan osi / Jure Trutani
Hrvatska kulturna i politika povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5
38059 Kristina Milkovi Hrvatska povijest u 19. stoljeu 2/0/0 30 LJ 5
38067 Vladimir Šumanovi Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljea 2/0/0 30 LJ 5
45833 Ljiljana Marks Hrvatska usmena knjievnost 1/1/0 30 LJ 4
226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac
Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
34
213951 Zoran Curi / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3
213973 Sanja Vuli Vrankovi / Lidija Bogovi Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3
214014 Wollfy Kraši / Tamara Bodor
Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3
200602 215033 Vanja-Ivan Savi Hrvatsko društvo i vjerske
slobode 2/0/0 30 LJ 3
226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedo
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2
226643 Wollfy Kraši Hrvatsko politiko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3
214015 Ante ovi / Matija Mato Škerbi Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2
217042 Neven Hrvati / Iva Ivankovi
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3
194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2
188089 Mario Grevi / Matijas Bakovi
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2
213991 Vlatka Vukeli / Vladimir Šumanovi
Jugoslavenski komunistiki zloini 0/2/0 30 LJ 3
227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3
37578 Marko Jerkovi / Petar Uškovi Croata Latinska patristika 2/1/1 60 LJ 3
37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4
51214 177435 Vanja-Ivan Savi Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2
190408 Bojan Marotti Meujezini dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2
187891 Ante ovi / Matija Mato Škerbi Nova etika kultura 1/1/0 30 LJ 3
214016 Stjepan Šterc Novi koncept drave 1/1/0 30 LJ 3
226199 Katarina Dadi Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3
227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 38031 200712 Nenad Pokos Politika geografija 2/0/0 30 LJ 4
38053 Tomislav Popi Povijest Hrvatske (7.–16. stoljee) 2/0/0 30 LJ 5
38842 eljka Metesi Deronji Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3
188081 Mario Grevi Povijest hrvatskoga knjievnoga jezika 2/1/0 45 LJ 3
214017 Marc Gjidara / Danijela Rupi
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 LJ 2
188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3
38874 Maja Matasovi Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 213978 Zvonimir uljak Ruer Boškovi 2/0/0 30 LJ 3 214024 Ivica ii Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3
37769 Stipan Tadi / Petar Bilobrk
Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj
0/2/0 30 LJ 4
Srednjovjekovni latinski natpisi 2/0/0 30 LJ 3
226202 Neven Hrvati Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Kraši Suvremena rodoslovna
istraivanja 1/1/0 30 LJ 3
226934 Jadranka Polovi Tranzicija, drava, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2 200600 215028
Stjepan osi / Josip Papak
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3
188090 Wollfy Kraši Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2
Student tijekom tri godine studija mora u 1., 2., 3., 4., 5. i 6. semestru ukupno upisati najmanje 30 do 36 bodova po ECTS-u iz grupe izbornih predmeta 2999, odnosno po 10 bodova po ECTS- u po studijskoj godini. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.
NAPOMENE Student jednopredmetnoga studija komunikologije do kraja upisane razine studija mora ostvariti 30 bodova po ECTS-u iz izborne grupe (2999) Temeljni zajedniki predmeti.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
36
Studijskim je programom predviena dinamika upisivanja najmanje 10 bodova po ECTS-u u svakoj godini studija. Iz grupe (2945) Izborni predmeti: upisati u 1. semestru najmanje 4 do 8 bodova po ECTS-u i ukupno u 1. i 2. semestru 12 bodova po ECTS-u. OSTALE NAPOMENE Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je vano obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student moe upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan. Jednopredmetni studenti komunikologije za kolegije iz engleskoga jezika dijele se u dvije grupe, od kojih jedna u 3. semestru sluša predmet Engleski jezik u novinarstvu, a druga predmet Pisanje na engleskom jeziku. U 4. semestru grupe se rotiraju.
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
28467 Mario Stipanevi Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 1/1/0 30 3. 4
86092 Danijel Labaš Semiotika u masovnom komuniciranju 2/0/0 30 3. 4
28469 Marina Peri Kaselj / Luka Šiki
Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 3. 4
185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0
38002 Spomenka Bogdani Engleski jezik u novinarstvu 0/4/0 60 3.–4. 4
2999 Temeljni zajedniki predmeti 3. 5
28468 Jelena Juriši / Goran Radoš
Informativni sustav Republike Hrvatske 1/1/0 30 4. 4
28470 Danijel Labaš / Draen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 4. 4
52336 Vladimira Rezo Stilistika u medijskoj komunikaciji 0/0/2 30 4. 4
185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0
38006 Vedrana Vojkovi- Estatiev
Obvezni izborni modul 3.–4. 15
2999 Temeljni zajedniki predmeti 4. 5
2945 Izborni predmeti 4. 3 UKUPNO 60
POSEBNI UVJETI UPISA Uvjet za upis predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju poloen je ispit iz predmeta (86090) Osnove komunikologije i odslušan predmet (76132) Zaetnici
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
37
komunikologije i njihova djela. Uvjet za upis predmeta (28467) Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj jest poloen ispit iz predmeta (38003) Opa povijest medija i komunikacije. Uvjet za upis predmeta (28469) Statistika za komunikacijske znanosti jest poloen ispit iz predmeta (28462) Uvod u metode društvenih istraivanja i statistiku. Uvjet za upis predmeta (28468) Informativni sustav RH odslušan je predmet (28467) Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj. Uvjet za upis predmeta (28470) Novinarska etika odslušan je predmet (86089) Uvod u novinarstvo.
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
28495 Tanja Baran Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6
28490 Jelena Juriši / Tamara Kuni
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6
117213 Vladimira Rezo / Tamara Kuni
Medijski i novinarski anrovi 1/1/0 30 4. 3
UKUPNO 15
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
28500 Zdeslav Milas / Davor Trbuši Uvod u odnose s javnošu 1/1/0 30 3. 5
37934 Danijel Labaš / Vanja Gavran
Komunikacija u organizaciji 1/1/0 30 3. 5
28502 Danijel Labaš / Stipan Rimac
Marketinške komunikacije i publicitet 1/1/0 30 4. 5
UKUPNO 15
UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta predvienih izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
38
NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (16525) Obvezni izborni modul: Mediji ili (5033) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošu. Student tijekom druge godine studija moe upisati izborne predmete iz izborne grupe: (2945) Izborni predmeti: ukupno u 1., 2. i 3. semestru 13 bodova po ECTS-u.
III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86130 214023
Jelena Juriši / Marko Pavi Digitalno novinarstvo 1/2/0 45 5. 4
28475 Jelena Juriši Teorije medija i masovne komunikacije 2/0/0 30 5. 5
38001 Spomenka Bogdani Engleski jezik – novinarski prijevod 0/4/0 60 5. 4
38841 Ivan Buri / Tamara Kuni
Povijesni pregled istraivanja masovne komunikacije
1/1/0 30 5. 4
2999 Temeljni zajedniki predmeti 5. 5
28476 Ilija Musa Pravni aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 6. 4
38845 Spomenka Bogdani Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi 0/4/0 60 6. 4
Obvezni izborni modul 5.–6. 13 2945 Izborni predmeti 6. 7
2999 Temeljni zajedniki predmeti 6. 5
38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 60
POSEBNI UVJETI UPISA POJEDINIH PREDMETA Uvjet za upis svih komunikoloških obvezatnih kolegija: (28475) Teorije medija i masovne komunikacije, (86130/214023) Digitalno novinarstvo, (38841) Povijesni pregled istraivanja masovne komunikacije i (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije poloeni su predmeti: (76132) Zaetnici komunikologije i njihova djela, (86089) Uvod u novinarstvo i (129992) Akademska pismenost. Uvjet za upis predmeta (28475) Teorije medija i masovne komunikacije poloen je ispit iz predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju. Uvjet za upis predmeta (38001) Engleski jezik – novinarski prijevod jesu poloeni ispiti iz predmeta (38002) Engleski jezik u novinarstvu i (38006) Pisanje na engleskom jeziku. Uvjet za upis predmeta (38845) Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi odslušan je predmet (38001) Engleski jezik – novinarski prijevod.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
39
Uvjet za upis predmeta (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije poloen je ispit iz predmeta (28470) Novinarska etika. Uvjet za upis predmeta (117214) Tehnike u odnosima s javnošu i (37926 ili 187976) Odnosi s javnošu u djelatnostima jest poloen predmet (28500) Uvod u odnose s javnošu.
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
37925 Vine Mihaljevi / Petra Begovi
Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja
2/2/0 60 5. 6
37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
117214 Danijel Labaš / Davor Trbuši Tehnike u odnosima s javnošu 1/1/0 30 5. 5
37926 187976
1/1/0 30 5. 5
37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13
UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava preddiplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom studija na koji je upisan te kada obrani završni rad na upisanom studiju. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija komunikologije.
40
Akademski naziv: sveuilišni prvostupnik / sveuilišna prvostupnica komunikologije (univ. bacc. comm.) universitarius baccalaureus communicologiae / universitaria baccalaurea communicologiae
University Bachelor in Communication Sciences
I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 1. 5
165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0
76132 Jelena Juriši Zaetnici komunikologije i njihova djela * 1/1/0 30 1. 4
85296 188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezine
kulture 1/2/0 45 1.–2. 3
3503 Akademski strani jezik 1.–6. 4 86089 Jelena Juriši Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 2. 5
37896 Jelena Juriši / Suzana Peran
Oblici novinarske komunikacije * 0/0/4 60 2. 6
38003 Mario Stipanevi / Tamara Kuni
Opa povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 2. 5
165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0
129992 Marko Kardum / Danijel Labaš / Vladimira Rezo
Akademska pismenost 1/0/2 45 2. 2
2945 Izborni predmet 1.–2. 5 UKUPNO 30
Student koji je upisao dvopredmetni studij komunikologije kao dio svoje dvodisciplinarne kombinacije do kraja upisane razine studija mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u poloivši tri obvezna temeljna zajednika predmeta. Iz izborne grupe predmeta (1888) student od 1. do 2. semestra mora upisati predmete (85296– 188068) Osnove hrvatske jezine kulture i (129992) Akademska pismenost. U jednom od semestara do kraja studija student je duan upisati i 4 boda po ECTS-u iz grupe (3503) Akademski strani jezik.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI
AKADEMSKI STRANI JEZIK (3503) 45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
86092 Danijel Labaš Semiotika u masovnom komuniciranju 2/0/0 30 3. 4
185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0
28470 Danijel Labaš / Draen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 4. 4
185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0
Obvezni izborni modul 3.–4. 15 2945 Izborni predmeti 3.–4. 7 UKUPNO 30
POSEBNI UVJETI UPISA Uvjet za upis predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju poloen je ispit iz predmeta (86090) Osnove komunikologije i odslušan predmet (73612) Zaetnici komunikologije i njihova djela. Uvjet za upis predmeta (28470) Novinarska etika odslušan je predmet (86089) Uvod u novinarstvo.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI
42
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
28495 Tanja Baran Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6
28490 Jelena Juriši / Tamara Kuni
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6
117213 Vladimira Rezo / Tamara Kuni
Medijski i novinarski anrovi 1/1/0 30 4. 3
UKUPNO 15
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 28500 Zdeslav Milas / Davor
Trbuši Uvod u odnose s javnošu 1/1/0 30 3. 5
37934 Danijel Labaš / Vanja Gavran
Komunikacija u organizaciji
Marketinške komunikacije i publicitet
1/1/0 30 4. 5
UKUPNO 15 NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (16525) Obvezni izborni modul: Mediji (5033) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošu Student tijekom druge godine studija moe upisati izborne predmete iz izborne grupe (2945) Izborni predmeti: ukupno u 1., 2. i 3. semestru 13 bodova po ECTS-u. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta predvienih Izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora poloiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.
KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI
43
III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86130 214023
Jelena Juriši / Marko Pavi Digitalno novinarstvo 1/2/0 45 5. 4
38841 Ivan Buri / Tamara Kuni
Povijesni pregled istraivanja masovne komunikacije
1/1/0 30 5. 4
28476 Ilija Musa Pravni aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 6. 4
Obvezni izborni modul 5.–6. 4–9 2945 Izborni predmeti 6. 9 38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 30
POSEBNI UVJETI UPISA ZA POJEDINE PREDMETE Uvjet za upis svih komunikoloških obvezatnih kolegija: (86130, 214023) Digitalno novinarstvo, (38841) Povijesni pregled istraivanja masovne komunikacije, (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije poloeni su predmeti: (76132) Zaetnici komunikologije i njihova djela, (86089) Uvod u novinarstvo i (129992) Akademska pismenost. Uvjet za upis predmeta (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije poloen je ispit iz predmeta (28470) Novinarska etika. Uvjet za upis predmeta (117214) Tehnike u odnosima s javnošu i (37926 ili 187976) Odnosi s javnošu u djelatnostima jest poloen predmet (28500) Uvod u odnose s javnošu.
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
37925 Vine Mihaljevi / Petra Begovi
Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja
2/2/0 60 5. 6
Vine Mihaljevi / Draen Maleš Vizualna komunikacija 1/0/1 30 5. 4
37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13
U sklopu predmeta Vizualna komunikacija (188172) izvodi se terenska nastava.
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
117214 Danijel Labaš / Davor Trbuši
Tehnike u odnosima s javnošu 1/1/0 30 5. 5
37926 187976
1/1/0 30 5. 5
37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13
UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od ega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih temeljnih zajednikih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija komunikologije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.
45
I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
57208 Ivan Buri Metodologija istraivanja masovne komunikacije 1/1/0 30 1. 5
57209 Tanja Grmuša Medijski menadment 1/1/0 30 2. 5 57210 187977
Zdeslav Milas / Igor Vrani
Specijalistika radna grupa * 0/2/0 30 1. 5
Obvezni izborni modul 1.–2. 18 4397 Izborni predmeti 1.–2. 22 UKUPNO 60
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (KOM-DIPL 5041) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
57213 Jelena Juriši Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
1/1/0 30 1. 5
57211 Jelena Juriši Politološki aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 2. 5
57212 Vine Mihaljevi / Tamara Kuni / Dajana Šoši
Profesija novinar (praktikum) 0/0/4 60 2. 4
4393 Specijalistika radna grupa ** 0/0/2 30 2. 4
UKUPNO 18
46
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (KOM-DIPL 5042) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
57214 Ivan Buri Istraivanje javnoga mnijenja i medijskoga trišta
1/1/0 30 1. 5
Strateško razmišljanje u odnosima s javnošu / Strategic Thinking in Public Relations
0/0/2 30 2. 5
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje 1/1/0 30 2. 4
4396 Specijalistika radna grupa 0/0/2 30 2. 4 UKUPNO 18
OBVEZNI IZBORNI MODUL: ZNANSTVENO ISTRAIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA (KOM-DIPL 5043)
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
118527 Ivan Buri Kvantitativne metode istraivanja u komunikologiji
1/1/0 30 1. 5
1/1/0 30 1. 5
1/1/0 30 2. 5
3988 Specijalistika radna grupa 0/0/2 30 2. 3 UKUPNO 18
SPECIJALISTIKA RADNA GRUPA 1. KOMUNIKOLOGIJA (4392)
96364 Tomislav Janovi Društveno ponašanje i komunikacija 1/1/0 30 1. 5
118530 Jelena Juriši / Vanesa Varga Društveni mediji 0/2/0 30 1. 5
SPECIJALISTIKA RADNA GRUPA 2. MEDIJI (4393)
57245 Vine Mihaljevi / Petra Begovi Televizijsko novinarstvo 0/0/2 30 2. 4
KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
57248 Danijel Labaš / Ivana Jele
Imid, upravljanje ugledom i lobiranje 0/0/2 30 2. 4
57249 188175
SPECIJALISTIKA RADNA GRUPA 4. ODNOSI S JAVNOŠU (3988)
144890 Vine Mihaljevi / Petra Begovi
Praktikum – metode istraivanja masovne komunikacije
0/1/2 45 2. 3
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora skupiti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. NAPOMENE Student prilikom upisa prve godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (5041) Obvezni izborni modul: Mediji (5042) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošu (5043) Obvezni izborni modul: Znanstveno istraivanje masovnih komunikacija Jednom kada je odabrao modul predmete s drugih modula moe upisivati kao izborne predmete. Svaki obvezni izborni modul ima svoju specijalistiku radnu grupu koju student mora upisati tijekom drugoga semestra studija. Predmete koji se ne nalaze u specijalistikoj grupi njegova obvezna izborna modula moe upisati kao izborne predmete. (4393) Specijalistika radna grupa modula Mediji (4396) Specijalistika radna grupa modula Odnosi s javnošu (3988) Specijalistika radna grupa modula Znanstveno istraivanje masovnih komunikacija Student tijekom prve godine studija moe upisati izborne predmete iz grupe 4397: ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 22 do 26 bodova po ECTS-u. Student iz ove izborne grupe treba ostvariti najmanje 22 boda po ECTS-u.
KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
48
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 63567 188171
Ivana Greguric / Tin Lemac / Nina Oegovi
Kulturološki aspekti masovne komunikacije * 1/0/1 30 3. 5
63570 Istraivaki projekt 1/1/0 30 3. 5 Obvezni izborni modul 3. 15 Izborni predmet 3. 5 64886 Diplomski rad 4. 30 UKUPNO 60
OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (KOM-DIPL 5041) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
64749 Dario Vuenovi / Mihaela Ovar
Rizici masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
230991 64751
Proizvodni proces medija (praktikum) 0/0/4 60 3. 5
64750 Dario Vuenovi / Zlatica Kozjak-Miki / Lea Andreis
Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
UKUPNO 15 OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠU (KOM-DIPL 5042)
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
64753 Danijel Labaš / Ivana Jele
Praktikum odnosa s javnošu 0/0/2 30 3. 5
64756 Danijel Labaš / Davor Trbuši
Pravne i etike norme odnosa s javnošu 1/1/0 30 3. 5
64750 Dario Vuenovi / Zlatica Kozjak-Miki / Lea Andreis
Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
UKUPNO 15 OBVEZNI IZBORNI MODUL: ZNANSTVENO ISTRAIVANJE MASOVNIH
KOMUNIKACIJA (KOM-DIPL 5043) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
64749 Dario Vuenovi / Mihaela Ovar
Rizici masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
64752 Danijel Labaš Sociološki aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
64750 Dario Vuenovi / Zlatica Kozjak-Miki / Lea Andreis
Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5
UKUPNO 15
66554 Siniša Prekrati Engleski jezik – govornike i prezentacijske vještine
0/4/0 60 Z/LJ 5
96366 Lucia Miškulin Saletovi
0/4/0 60 Z/LJ 5
226960 201750 Mario Grevi Hrvatska jezina politika 2/0/0 30 Z 3
200539 Maja Matasovi Hrvatski latinisti u Knjievnoj republici 1/1/0 30 Z 3
133474 Danijel Labaš / Lucia Miškulin Saletovi
Introduction to Sociolinguistics 1/1/0 30 Z 5
125909 Zdeslav Milas / Vladimir Preselj Korporativne komunikacije 1/1/0 30 Z 4
57218 Vladimira Rezo Kultura, identitet i globalizacija 1/1/0 30 Z 5
213980 Zygfryd Eckardt Gehrmann
Kulturna i jezina raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa
2/0/0 30 Z 3
64815 Danijel Labaš / Ana Volari Mrši Mediji i bioetika 1/1/0 30 Z 5
61961 Danijel Labaš / Ivan Uldrijan Mediji u nastavi 1/1/0 30 Z 3
57234 Danijel Labaš Medijska pedagogija 2/0/0 30 Z 3
217041 Neven Hrvati / Iva Ivankovi Meukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3
57236 Jelena Juriši / Duje Bonacci
Metode javne promocije znanosti 1/1/0 30 Z 4
213981 Katarina Dadi / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva 1/1/0 30 Z 3
228388 Pavo Bariši Politika i pravna filozofija 2/0/0 30 Z 3
61935 Davor Piska / Silvestar Mileta Povijest hrvatskoga filma 2/0/0 30 Z 5
201454 214637 Rona Bušljeta Kardum Strategije za aktivno uenje 1/1/0 30 Z 3
201466 Katarina Dadi / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3
141160 Danijel Labaš An Introduction to Global Communication 1/1/0 30 LJ 5
KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
50
53914 Monika Komušanac Demografija 2/2/0 60 LJ 5 64817 201678 Ivana Greguric Filozofija komunikacije 1/1/0 30 LJ 3
64842 201679 Jelena Juriši Geopolitika i nacionalna
sigurnost 1/1/0 30 LJ 5
214003 Zygfryd Eckardt Gehrmann
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft
2/0/0 30 LJ 3
188011 Karolina Vrban Zrinski Hrvatska scenska umjetnost 2/1/0 45 LJ 4 57237 201855 Sanja Vuli Vrankovi Hrvatski tisak u dijaspori 1/1/0 30 LJ 3
200540 Maja Matasovi Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja
1/1/0 30 LJ 3
86357 Lana Ciboci Perša Mediji i djeca 1/1/0 30 LJ 5
57242 Stjepan Šterc / Goran Radoš
Mediji i nacionalna sigurnost 1/1/0 30 LJ 5
201518 Slobodan Prosperov Novak
Nasljea drugih kultura u hrvatskoj kulturi 2/0/0 30 LJ 4
130706 Zdeslav Milas / Davor Trbuši
Novi mediji i digitalni marketing 1/1/0 30 LJ 5
213965 Danijel Labaš / Ivana Jele
Organizacija i upravljanje dogaajima 1/0/1 30 LJ 3
209181 213996 Wollfy Kraši
1/1/0 30 LJ 3
213966 Ljubica Josi / Tamara Kuni Participativno novinarstvo 1/0/1 30 LJ 3
201520 Georg Holzer Postanje hrvatskoga jezika 2/0/0 30 LJ 3
206651 Dario Vuenovi / Lea Andreis Psihologija oglašavanja 0/2/0 30 LJ 3
200599 211223
2/0/0 30 LJ 3
Veliki reiseri europske kinematografije 1/1/0 30 LJ 5
UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava diplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS- u, poloi sve predmete propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom i obrani diplomski rad na diplomskom studiju komunikologije. Mora poloiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija komunikologije
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU
52
Akademski naziv: sveuilišni prvostupnik / sveuilišna prvostupnica kroatologije (univ. bacc. croatol.) universitarius baccalaureus croatologiae / universitaria baccalaurea croatologiae
University Bachelor in Croatology
188063 Sanja Vuli Vrankovi / Lidija Bogovi
Fonologija hrvatskoga jezika 1/1/0 30 1. 3
45641 Davor Piska Hrvatska knjievnost srednjovjekovlja 1/1/0 30 1. 5
37431 Tomislav Popi Hrvatska kulturna i politika povijest srednjega vijeka
2/1/0 45 1. 5
Hrvatski identitet u europskom kontekstu * 2/0/0 30 1. 5
117212 188067 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezine
kulture 1/2/0 45 1. 3
144284 Davor Piska Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 1. 5
165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0
3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4 1787 Izborni predmeti 30 1. 4 188080 Darko ubrini Hrvatski glagolizam * 2/1/0 45 2. 3
37435 Ivana Juki Vidas Hrvatska kulturna i politika povijest XVI. i XVII. st.
2/1/0 45 2. 5
37436 Dubravka Zima Hrvatska knjievnost ranoga novovjekovlja 2/1/0 45 2. 5
187990 Ivana Kresnik Ureivanje teksta 1/2/0 45 2. 2
165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0
1787 Izborni predmeti 1.–2. 12–14
3001 Temeljni zajedniki predmeti 2. 5–7
UKUPNO 60
53
* Uvjet za upis predmeta (45841, 188080) Hrvatski glagolizam odslušan je predmet (45641/) Hrvatska knjievnost srednjovjekovlja.
* Predmet (117212, 188067) Osnove hrvatske jezine kulture studenti kroatologije slušaju u zimskom semestru, a ostali studenti mogu ga slušati kao TZP u zimskom ili ljetnom semestru.
AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557)
Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4
IZBORNI PREDMETI (1787) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
144304 Domagoj Brozovi History of Croatian Culture 2/0/0 30 Z/LJ 4
213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3
188083 Ksenija Markovi / Mirjana Hruškar / Marina Krpan
Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2
213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljea
2/0/0 30 Z 3
knjievnost 1/1/0 30 Z 3
188079 Sanja Vuli Vrankovi / Jelena Gazivoda
Institucije hrvatskoga naroda, društva i drave 1/1/0 30 Z 2
213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3
227876 Sanja Vuli Vrankovi / Milan Bošnjak
Suvremena hrvatska knjievnost nastala izvan Hrvatske
1/1/0 30 LJ 3
stoljeu 1/1/0 30 LJ 3
213973 Sanja Vuli Vrankovi / Lidija Bogovi Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3
188089 Mario Grevi / Matijas Bakovi
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2
190408 Bojan Marotti Meujezini dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2
177429 215154
KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
54
188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3 177428 215211
Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj
Spomenika baština kao povijesni izvor 1/1/0 30 LJ 3
117209 Dubravka Zima Visoko i popularno u hrvatskoj knjievnosti 1/1/0 30 LJ 4
188090 Wollfy Kraši Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2
UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekuoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohaati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENE Student tijekom prve godine studija moe upisati izborne predmete iz izborne grupe (1787): u 1. semestru najmanje 4 do 5 bodova po ECTS-u; ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 12 do 14 bodova po ECTS-u. Pri izboru izbornoga predmeta treba obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student moe upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.
II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
188064 Mario Grevi / Marina ubri
Morfologija hrvatskoga jezika 2/1/0 45 3. 5
37448 Darko Vitek Hrvatska kulturna i politika povijest XVIII. i XIX. st.
2/1/0 45 3. 5
52318 Domagoj Brozovi Hrvatski knjievni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 3. 4
37452 Dubravka Zima Hrvatska knjievnost moderne i postmoderne 2/1/0 45 3. 5
188065 204038
Mirjana Matijevi Sokol / Petar Uškovi Croata
Latinski jezik 0/1/3 60 3. 3
185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0
1787 Izborni predmeti 30 3. 3–4
KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
188074 Ivana Kresnik / Matijas Bakovi
Sintaksa hrvatskoga jezika 2/1/0 45 4. 4
45833 Ljiljana Marks TZP Hrvatska usmena knjievnost 1/1/0 30 4. 4
37450 Domagoj Brozovi Hrvatska knjievnost romantizma i realizma 1/2/0 45 4. 5
37456 Stjepan osi / Jure Trutani
Hrvatska kulturna i politika povijest XX. st. 2/1/0 45 4. 5
188075 Marinko Vukovi Hrvatska etnologija 1/1/0 30 4. 3
185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0
1787 Izborni predmeti 60 4. 6
3001 Temeljni zajedniki predmeti 30 4. 5
UKUPNO 60
Izborni predmeti Prema popisu izbornih predmeta (1787) navedenih prethodno pod prvom godinom studija.
IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIKI PREDMETI (KRO 3001) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS
45642 Lucia Miškulin Saletovi Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4
209486 Sanja Vuli Vrankovi / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4
45829 Lucia Miškulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 Z/LJ 4
226939 Marta Rai Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4
227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
226188 Ivo Dini / Monika Gudlin
Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3
226192 Matija Mato Škerbi / Katarina Ora
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2
213954 Pavo Bariši Filozof prava i drave Ante Starevi 2/0/0 30 Z 3
187855 214835 Zvonimir uljak Filozofija
prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4
227465 eljka Metesi Deronji Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2
214008 Ivo Dini Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3
226637 Marinko Lozani Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2
KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
56
213988 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3
86146 Maja Matasovi Grki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3
226638 Mirjana Milievi / Tamara Bodor
Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3
187864 eljka Metesi Deronji Hrvatska estetika 1/1/0 30 Z 3 228732 Lucija Kreši Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3
214009 Sanja Vuli Vrankovi / Tamara Bodor
Hrvatska iseljenika umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3
38057 Mirjana Matijevi Sokol
Hrvatska latinistika historiografija 2/0/0 30 Z 5
38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od XVI. do XVIII. stoljea 2/0/0 30 Z 5
188122 Vladimir Šumanovi Hrvatski narod u prvoj polovici XX. stoljea 2/0/0 30 Z 5
213990 Jasna Jelii-Radoni / Snjeana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3
226639 Stjepan Šterc / Monika Balija
Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3
215348 228390 Šime Demo Komunikacija i znaenje:
pragmatika 2/0/1 45 Z 4
228067 Ivana Greguric Komunikacijsko- medijske teorije 1/1/0 30 Z 3
227641 Vlatka Vukeli / Nikolina Šimetin Šegvi
Kultura pamenja i mjesta sjeanja 0/2/0 30 Z 3
214011 Wollfy Kraši / Marta Rai
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2
202401 Stjepan osi / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3
227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2
217041 Neven Hrvati / Iva Ivankovi Meukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3
194389 Marina Peri Kaselj / Monika Balija
Metode istraivanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 Z 2
226941 Neven Hrvati Opa pedagogija 2/1/1 60 Z 4
226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandi Opa povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4
38065 Vladimir Šumanovi / Danijel Jurkovi
Opa povijest XX. stoljea 2/0/0 30 Z 5
86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5
213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann
2/0/0 30 Z 3
Politiki portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3
KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
Dubrovake Republike 0/2/0 30 Z 3
194392 Wollfy Kraši Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 3
93908 Vlatka Vukeli Povijest i kultura grkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4
223534 Vladimir Šumanovi / Nikolina Šimetin Šegvi
Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3
213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann
2/0/0 30 Z 3
28713 Jasminka Despot Luanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2
187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i
empirizam 2/2/0 60 Z 4
45755 Marko Jerkovi / Marko Marina
Rimska povijest i civilizacija 1/1/0 30 Z 3
187861 214837 Mislav Kuko Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3
37766 215026
1/2/0 45 Z 4
177708 Stipan Tadi Sociologija morala 2/0/0 30 Z 4
227453 Anto Gavri Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2
226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3
28469 Marina Peri Kaselj / Luka Šiki
Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 Z 4
200606 214839
Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3
185329 214818 Matija Mato Škerbi Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3
185330 214820
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 1/1/0 30 Z 3
186021 200121
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
1/3/0 60 Z 5
172495 Marica Marinovi Golubi / Marija Zeli Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5
226933 Wollfy Kraši / Monika Balija
Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2
226642 Stjepan Šterc / Monika Balija
Demografski teorijsko- metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3
KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI
209791 Marko Jerkovi / Marko Marina
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku
0/2/0 30 LJ 3
209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3
195017 214650
Mislav Kuko / Matija Mato Škerbi Etika 2/2/0 60 LJ 4
187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljea 2/2/0 60 LJ 4
187821 214828
Ivo Dini / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4
187889 Mislav Ku