IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE ... 10.3.2019 1 IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE VREDNOSTI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE ... 10.3.2019 1 IZRA ¤’UNAVANJE...

 • 10.3.2019

  1

  IZRAČUNAVANJE ENERGETSKE I

  NUTRITIVNE VREDNOSTI

  Primer 4 Ako je energetska vrednost 100g pšeni čnog hleba 234kcal, koja koli čina hleba (izražena u gramima) je potrebna ženskoj osobi koja se bavi srednje teškim radom?

  Dnevne energetske potrebe za ženu koja se bavi srednje teškim radom iznose 2200kcal

  Prema preporukama hleb, cerealije, pirina č i testenine treba da u čestvuju 40%

 • 10.3.2019

  2

  2200kcal : 100% = X : 40%

  X= = 880kcal 2200 x 40

  100

  100g hleba : 234kcal = m hleba : 880kcal

  mhleba=

  mhleba= 376g

  100g x 880kcal

  234kcal

  Zadatak 2 Koliko je g pirin ča potrebno u dnevnoj ishrani muškarca koji se bavi lakim radom? (100g pirin ča ima 1460kJ, 7g proteina, 1g lipida, 78g ugljenih hidrata)

  mpirin ča=309g

 • 10.3.2019

  3

  Obed Procentualni udeo

  Doručak 35 – 40%

  Užina I 5 – 10%

  Ručak 25 – 30%

  Užina II 5 – 10%

  Večera 20 – 25%

  Procentualni udeo pojedinih obeda u odnosu na ukupni dnevni obrok

  Primer 4 Da li doru čak koji se sastoji iz:

  energetski zadovoljava potrebe muškarca čije su ukupne dnevne energetske potrebe 3000kcal?

 • 10.3.2019

  4

  En. vrednost 100g proizvoda iznosi: jaja.....163kcal sir.......390kcal ulje.....930kcal hleb....246kcal jogurt....53,3kcal

  jaja: ukupno u češće jestivog dela u gramima (zbog otpada ) u obroku: 100% – 5,5%= 94,5% 100g :100% = m jaja : 94,5% m jaja= 94,5g

  * Vrednosti u Nutritivnoj tabeli su date kao koli čine hranlj. mat. koje organizam dobija iz 100g sirovih ne čišćenih namirnica kad je % otpada nazna čen

  En. vrednost jaja:

  100g jaja = 163kcal (iz Nutritivne tablice) Ejaja= 163kcal

  En. vrednost sira:

  100g sira : 390kcal = 50g : E sira

  Esira=

  Esira= 195kcal

  50g x 390kcal

  100g

 • 10.3.2019

  5

  En. vrednost ulja:

  100g ulja : 930kcal = 5g : E ulja

  Eulja=

  Eulja= 46,5kcal

  5g x 930kcal

  100g

  En. vrednost hleba:

  100g hleba : 246kcal = 150g : E hleba

  Ehleba=

  Ehleba= 369kcal

  150g x 246kcal

  100g

  En. vrednost jogurta:

  100g jogurta : 53,3kcal = 200g : E jog.

  Ejog.=

  Ejog.= 106,6kcal

  200g x 53,3kcal

  100g

  Eukupno = Ejaja + Esira + Eulja + Ehleba + Ejogurta Eukupno = 163 + 195 + 46,5 + 369 + 106,6

  Eukupno = 880,1kcal

 • 10.3.2019

  6

  Doručak treba da zadovolji 35 – 40% en. potreba

  Za en. potrebe od 3000kcal to iznosi:

  (3000 x 35)/100 = 1050kcal

  (3000 x 40)/100 = 1200 kcal

  (1050kcal – 1200kcal)

  Eukupno = 880,1kcal

  Zadatak iz vežbi: Svaki student će dobiti podatke (sastojke) za određeno jelo

  Na osnovu tih podataka, prema vrednostima iz Nutritivnih tabela koje se nalaze na sajtu (studenti.mojsajt.rs) treba:

  1. obratiti pažnju da li se cela namirnica iskoristi ili samo njen deo

  2. izračunati teorijsku energetsku vrednost jela

 • 10.3.2019

  7

  3. izračunati udeo pojedinih nutrijenata u jelu na osnovu nutritivnog sastava svih sastojaka

  Primer: Potaž od pe čuraka (za 10 porcija) - šampinjoni...500g - crni luk.........300g - puter.............50g - brašno..........20g - jaja.................6kom - kis. pavlaka....500g - peršunov list...5g

 • 10.3.2019

  8

  Iz nutritivnih tablica se vidi da je jestivi deo: šampinjona.....90% (otpad je 10%) crnog luka.......90% (otpad je 10%) jaja....................89% (otpad je 11%)

  - šampinjoni...500g-10%= 450g - crni luk.........300g-10%=270g - puter.............50g - brašno..........20g - jaja.................6kom x 60g=360g - kis. pavlaka....500g - peršunov list...5g

  Σ 1655g (za 10 porcija) 165,5g po porciji

  kcal

  proteini

  lipidi

  uglj. hidrati

 • 10.3.2019

  9

  šampinjoni: 100g : 16kcal = 50g :E šamp. Ešamp.= (16 x 50)/100 = 8kcal P(proteini): 100g : 2,3 = 50g : X

  X= (2,3 x 50)/100= 1,15g UH(uglj. hid.): 100g : 1 = 50g : X

  X= (1 x 50)/100= 0,5g L(lipidi):100g : 0,4 = 50g : X

  X= (0,4 x 50)/100= 0,2g crni luk: 100g : 24kcal = 30g :E luk Eluk= (24 x 30)/100 = 7,2 kcal P(proteini): 100g : 0,9 = 30g : X

  X= (0,9 x 30)/100= 0,27g

  UH(uglj. hid.): 100g : 5,2 = 30g : X X= (5,2 x 30)/100= 1,56g

  L(lipidi):nema ih

  puter: 100g : 751kcal = 5g :E puter Eputer. = (5 x 751)/100 = 37,5 kcal P(proteini): 100g : 1 = 5g : X

  X= (1 x 5)/100= 0,05g UH(uglj. hid.): nema ih L(lipidi):100g : 83 = 5g : X

  X= (83 x 5)/100= 4,15g

 • 10.3.2019

  10

  brašno: 100g : 350kcal = 2g :E brašno Ebrašno = (2 x 350)/100 = 7 kcal P(proteini): 100g : 9,8 = 2g : X

  X= (9,8 x 2)/100= 0,2g UH(uglj. hid.): 100g : 80,1 = 2g : X

  X= (80,1 x 2)/100= 1,6g L(lipidi):100g : 1,2 = 2g : X

  X= (1,2 x 2)/100= 0,02g

  jaja: 1 jaje =60g iskoristivi deo je 89% za 6 jaja: 6x60= 360g

  100g : 151kcal = 36g :E jaja Ejaja= (151 x 36)/100 = 54,36kcal P(proteini): 100g : 13 = 36g : X

  X= (13 x 36)/100= 4,68g UH(uglj. hid.): nema ih L(lipidi):100g : 11 = 36g : X

  X= (11 x 36)/100= 3,96g kisela pavlaka: 100g : 206kcal = 50g :E k.pavlaka Ek.pavlaka = (206 x 50)/100 = 103 kcal P(proteini): 100g : 2,8 = 50g : X

  X= (2,8 x 50)/100= 1,4g UH(uglj. hid.): 100g : 3,9 = 50g : X

  X= (3,9 x 50)/100= 1,95g

 • 10.3.2019

  11

  L(lipidi):100g : 21 = 50g : X X= (21 x 50)/100= 10,5g

  peršunov list: 100g : 20kcal = 0,5g :E p.list Ep.list = (20 x 0,5)/100 = 0,1 kcal P(proteini): 100g : 4 = 0,5g : X

  X= (4 x 0,5)/100= 0,02g UH(uglj. hid.): 100g : 1 = 0,5g : X

  X= (1 x 0,5)/100= 0,005g L(lipidi):nema ih

  Eukupno =Ešamp.+ Eluk + Eputer + Ebrašno + Ejaja + Ek.pavlaka + Ep.list

  Eukupno = 8 + 7,2 + 37,5 + 7 + 54,36 + 103 + 0,1 Eukupno = 217,16kcal Eukupno = 217,16 x 4,184 = 908,6kJ

  Pukupno =Pšamp.+ Pluk + Pputer + Pbrašno + Pjaja + Pk.pavlaka + Pp.list

  Pukupno = 1,15 + 0,27 + 0,05 + 0,2 + 4,68 + 1,4 + 0,02

  Pukupno = 7,77g

 • 10.3.2019

  12

  UHukupno =UHšamp.+ UHluk + UHputer + UHbrašno + UHjaja + UHk.pavlaka + UHp.list

  UHukupno = 0,5 + 1,56 + 0 + 1,6+ 0 + 1,95 + 0,005 UHukupno = 5,61g

  Lukupno =Lšamp.+ L luk + Lputer + Lbrašno + L jaja + Lk.pavlaka + Lp.list

  Lukupno = 0,2 + 0 + 4,15 + 0,02 + 3,96 + 10,5 + 0 Lukupno = 18,83g

  En. vrednost (kcal)

  En. vrednost (kJ)

  Proteini (g) Ugljeni hidrati (g)

  Lipidi (g)

  217,16 908,6 7,77 5,61 18,83

  po porciji ra čunato (165,5g)

  Zadatak...

 • 10.3.2019

  13

  1. Koliko je grama pile ćeg mesa (belo meso) potrebno u dnevnoj ishrani žene koja se bavi teškim radom? (100 g pile ćeg belog mesa sadrži 21,8g proteina, 3,2g lipida, 74g vode, 69mg holesterola, 330mg kalijuma, 210mg fosfora i 0,7mg cinka)

  mmesa=218g

  2. Da li užina sastavljena od 50g hleba, 20g marmelade, 100ml(g) mleka zadovoljava principe racionalne uravnotežene ishrane pojedinca sa dnevnim potrebama od 2600kcal?

  Proteini (g) Uglj. hidrati (g)

  Lipidi (g)

  Hleb 8 46 2

  Marmelada 0,1 69,5 0

  Mleko 3,4 4,7 0,2

  zadovoljava

 • 10.3.2019

  14

  NAMIRNICE ŽIVOTINJSKOG

  POREKLA – Meso i proizvodi od mesa

 • 10.3.2019

  15

  izvor proteina (potpun sastav EAK)

  izvor proteina (potpun sastav EAK)

  Proteini su organski makromolekuli razli čite molekulske mase (35.000-100.000), sastavljeni od velikog broja aminokiselina, a karakteristi čan sastojak im je azot (16%) i u manjem obimu sumpor i fosfor

  NS P

 • 10.3.2019

  16

  EAK

  Od osam esencijalnih aminokiselina, fiziološki su najzna čajnije tri:

  triptofan, lizin i metionin + cistin

  čiji odnos u obroku treba da bude 1:3:3

  Proteini su široko zastupljeni u hrani biljnog i životinjskog porekla

  Proteini animalnog porekla (iz jaja, mleka, proizvoda od mleka, mesa i ribe ) sadrže sve esencijalne aminokiseline, u koli činama koje lako zadovoljavaju potrebe čoveka

 • 10.3.2019

  17

  Ovi proteini se lako vare i usvajaju se u visokom procentu

  kompletne/ kvalitetne belan čevine

  Biološka vrednost proteina – BV predstavlja deo iskoriš ćenog proteinskog azota u organizmu

  BV = koli čina zadržanog azota

  koli čina unetog azota

  1. potpuni proteini (BV > 75)

  - omogu ćavaju normalan rast i regeneraciju org.

  (proteini mesa (sem vezivnog tkiva), mleka, jaja)

 • 10.3.2019

  18

  2. delimi čno nepotpuni proteini (BV = 55 – 75) - omogu ćavaju samo održavanje telesne mase (većina biljnih proteina: proteini žitarica su deficitarni u lizinu, a proteini leguminoza u metioninu)

  3. nepotpuni proteini (BV < 55) - ne omogu ćavaju ni održavanje telesne mase (proteini vezivnog tkiva: kolagen, elastin)

  Dnevne potrebe organizma za proteinima definisane su:

  proteinskim aspektima: - potrebe vezane za rast i depoziciju novih

  proteina u tkiva - održavanje stalnog azotnog bilansa

  (ravnoteža sinteze i degrada