26
15.3.2005 1. pogoji za dopustno pridobitev lastnega poslovnega deleža 2. realno zmanjšanje osn kapitala pri d.d. : 3 razlika v odgovornosti obvladujoče družbe pri pogodbenem in dejanskem koncernu 4. izpodbojnost sklepov skupščine d.o.o 12.4.2005 1. Formula, ki izhaja iz definicije delniške družbe in delnica ko alikvotni del OK. 2 komanditist in firma k.d. 3 Standardi po ZGD-H 4. na kakšna 2 načina se ustanovijo gospodarski subjekti 5. Primer: družba XY d.d. ima Ok 100.000.000, izdala je 1000 delnic. v prvem poslovnem letu ima 10.000.000 izgube. skupščina po prvem posl. letu sprejme sklep o povišanju OK za 100.000.000 in izdaji druge serije 1000 delnic z nom. vrednostjo... (se ne spomnim) ali je tak sklep skupščine v skladu z zakonom in utemelji zakaj. 17.5.2005 1.spregled pravne osebnosti po ZFPPod 2. slovenski računovodski standardi: koliko jih je, kdo jih sprejema, kako so zgrajeni 3. oblike dvojne družbe 4.underwriterstvo -672str 5. mandatory bid 21.6.2005 1.) načelo statutarne strogosti! 2.) izpodbojnost skupščinskih sklepov v d.d.! 3.) firma dvojne družbe! 4.) načelo overriding v bilančnem pravu- V skladu z generalno klavzulo pa se lahko opusti uporaba posameznih zakonskih določb, tudi o členitvi bilance stanja. V tem primeru generalna klavzula prevlada nad posameznimi določbami (načelo overriding). Vendar se bo generalna klavzula kot utemeljitev za odstopanje od posameznih zakonskih določb uporabila le izjemoma, ker bo praviloma, v skladu z drugim odstavkom 61. člena ZGD-1, zadoščalo že dodatno pojasnilo v prilogi k izkazom. 5.) zaključna bilanca stanja-primer! 6.9.2005 1. Nameravana firma

izpitna vprašanja status

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: izpitna vprašanja status

15.3.2005

1. pogoji za dopustno pridobitev lastnega poslovnega deleža

2. realno zmanjšanje osn kapitala pri d.d. :

3 razlika v odgovornosti obvladujoče družbe pri pogodbenem in dejanskem koncernu

4. izpodbojnost sklepov skupščine d.o.o

12.4.2005

1. Formula, ki izhaja iz definicije delniške družbe in delnica ko alikvotni del OK.

2 komanditist in firma k.d.

3 Standardi po ZGD-H

4. na kakšna 2 načina se ustanovijo gospodarski subjekti

5. Primer: družba XY d.d. ima Ok 100.000.000, izdala je 1000 delnic.

v prvem poslovnem letu ima 10.000.000 izgube.

skupščina po prvem posl. letu sprejme sklep o povišanju OK za 100.000.000 in izdaji

druge serije 1000 delnic z nom. vrednostjo... (se ne spomnim)

ali je tak sklep skupščine v skladu z zakonom in utemelji zakaj.

17.5.2005

1.spregled pravne osebnosti po ZFPPod

2. slovenski računovodski standardi: koliko jih je, kdo jih sprejema, kako so zgrajeni

3. oblike dvojne družbe

4.underwriterstvo -672str

5. mandatory bid

21.6.2005

1.) načelo statutarne strogosti!

2.) izpodbojnost skupščinskih sklepov v d.d.!

3.) firma dvojne družbe!

4.) načelo overriding v bilančnem pravu- V skladu z generalno klavzulo pa se lahko opusti

uporaba posameznih zakonskih določb, tudi o členitvi bilance stanja. V tem primeru

generalna klavzula prevlada nad posameznimi določbami (načelo overriding). Vendar se

bo generalna klavzula kot utemeljitev za odstopanje od posameznih zakonskih določb

uporabila le izjemoma, ker bo praviloma, v skladu z drugim odstavkom 61. člena ZGD-1,

zadoščalo že dodatno pojasnilo v prilogi k izkazom.

5.) zaključna bilanca stanja-primer!

6.9.2005

1. Nameravana firma

2. Pogojno povečanje OK

3. Setavine letnega poročila

4. Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička

5. Primer, ki se ga pa ne spomnim na pamet, šlo je za efektivno zmanjševanje in

Page 2: izpitna vprašanja status

nominalno povečevanje ok itd...

8.11.2005

1. Izločitev družbenikov po posameznih pravnoorganizacijskih oblikah.

2. Pridobitev lastnih deležev v d.o.o.

3. Pojasni trojni pomen osnovnega kapitala

4. Imenovanje, odpoklic, mandat direktorja v d.o.o.

5. Primer glede stečaja družbe. Eden izmed družbenikov ima svojo terjatev zavarovano z

ločitveno pravico, ostali ne. Podane so njihove terjatve - izračunaj in pojasni koliko se

bodo družbeniki poplačali (tisti, ki ima ločitveno pravico in še eden)......

1.12.2005

1. Agio – pojem, pomen in bilančnopravni vidik

2. Naštej rezerve iz dobička

3. Pogoji za izpodbojnost sklepa skupščine o razdelitvi bilančnega dobička

4. Odločanje veččlanske uprave – določbe zgd

primer – nariši končno bilanco stanja – dan je bil ok, ki je bil vplačan s 3% agijem, potem

so kupili tovorna vozila, avto, avto se je razbil, zavarovalnica je priznala totalko, 1

družbenik je dal družbi posojilo, pa še kupili so nekaj iz nega nekaj izdelali in imeli

dobiček

14.12.2005

1.naloga-narisi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

2.premozenjske pravice delničarjev v d.d. in s tem povezane obligacijske pravice

3.hostile take over

4.split up

5.dividendna obveznica

17.1.2006

1. Smrt komanditista. (st.379)

2. Formalna ničnost skupščinskih sklepov (st.702).

3. Redno zmanjšanje OK. (st.653)

4. Vezane rezerve in njihov pomen (st.432).

5. A vloži 200K sit v denarju B pa 400K sit v stvarenem vložku. OK

je 400K sit. Po treh letih imata 30M sit dobička. Polovico si izplačata

kot devidende, polovico pa data v rezerve. OK prepolovita. Tretji se

želi pridružit kot enakopraven družbenik.

Koliko mora vplačati v OK?

Koliko mora vplačati da bo primerljiv po ekonomskem vložku?

Kakšen je pravni značaj presežka?

Page 3: izpitna vprašanja status

V KATERI BILANČNI POSTAVKI JE TO PRIKAZANO?

1.6.2006

1. Naštej vezane rezerve

2. Primerjava poslovnega deleža z delnicami

3. Izločitev, izstop družbenika pri d.o.o.

4. Ničnost skupščinskih skepov pri d.o.o., d.d.

5. Primer - bilanca stanja

20.6.2006

1. Sprememba družbene pogodbe v d.o.o. in vloga notarja.

-> 450. člen ZGD

2. Sodni postopki po ZGD, nepravdni, pravdni in konkretni primeri.

-> 8. člen ZGD, poglavje v ZGD 6A

3. Izstop družbenika iz d.o.o., vrste, postopek, posledice.

-> 436. in 437. člen ZGD

4. Upravičenci za sklic skupščine d.d.

-> 283. in 284. člen ZGD

5. Stečajna masa Alfa d.o.o., je 1 mio sit. 5 upnikov ima naslednje terjatve: A=250.000

sit, B=280.000 sit, C=375.000 sit, D=100.000 sit, E=413.000 sit. D ima terjatev v celoti

zavarovano z ločitveno pravico. Koliko (izračunaj) dobita upnika D in B?

Napišeš, kaj je ločitvena pravica. D dobi celotno terjatev, ker ima zavarovano z ločitveno

pravico, kar pomeni, da dobi v primeru stečaja prvi poplačano celotno terjatev. Sešteješ

ostale terjatve in izračunaš, kolikšen del v procentih pripada vsakemu (terjatev A deliš z

vsoto terjatev, nato ta procent množiš z 900.000, kar je ostala stečajna masa po poplačilu

upnika D). Izračunaš za B in to je to. Pride cca 191.000 (nekaj več).

5.9.2006

1.) Izkaz poslovnega izida,

2.) Ničnost sklepov d.d. in način uveljavljanja,

3.) Nosilec tihe družbe in tiha družba,

4.) Članske pravice delničarjev,

5. DRuzba Alfa je 75% udelezena v druzbi Beta, Gama 17%, Delta 8%. Druzba Beta se

pripoji k druzbi Alfa. Ali druzba Alfa lahko sprejme sklep o povecanju OK, za koliko in

komu lahko izda nove delnice?

Page 4: izpitna vprašanja status

26.9.2006

1. Zakonske določbe o k.d. in položaju komandistista.

2. Dodatni zakonski pogoji za pridobitev lastnih delnic.

3. Vrste zmanjšanja OK v d.d. in d.o.o. in katere vrste zamnjšanja OK pti d.o.o. zakon

substančno ureja?

4. Posebnosti enoosebne družbe.

5. A in B ustanovita Gama d.o.o. z osnovnim kapitalom 400.000 sit. Vsak da pol. A da

200.000 sit, B pa stvarni vložek vreden 1 mio sit. Deset let dobro poslujeta in ustvarita 30

mio dobička. Za dividendo uporabita pol dobička, ostalo gre v rezerve iz dobička. Čez tri

leta se odločita nominalno povečati osnovni kapital z uporabo kapitalskih rezerv in ga

hkrati efektivno zmanjšati za pol.

C bi se jima rad pridružil kot enakopravni član.

- Za koliko se mora povečati osnovni kapital Gama d.o.o.?

- Koliko mora vplačati C, da je njegova udeležba v firmi upravičena?

- Kako se imenuje vplačilo?

- Kam se bilančno zavede?

14.11.2006

1. Pravno organicijska oblika dvojne družbe, njene prednosti in navedite primer?

2. Lasni deleži v d.o.o.?

3. Kapitalsko posojilo v d.o.o. po ZGD-1( mislim da je tukaj člen 498 in 499. člen ZGD-1)

4. Ustanovitev delniške družbe?

5. Primer: A in B ustanovita delniško družbo vsak po 500 kosovni delnic po 1000 sit, B da

10% premijo. Kupita 3 stroje po 20.000sit, kopita nek material po 10.000sit prodata

izdelke po 15.000sit. A da posojilo družbi 5000enot družba pa da posojilo B-ju 3000enot.

Napiši končno bilanco stanja. ( nekaj podobnega se ga ne spomnim točno, naj me nekdo

popravim). Meni je prišel končni zbesek na vsaki strani(Aktivi in Pasivi 1.060.000sit) O.K.

sem dal 2x500x1000sit=1.000.000sit pa B da 10% premijo 50.000sitAGIO in je skupaj

O.K. 1.050.000sit

Glede primera: formula glede kosovnih delnic je sledeča RV=O.K./št.Delnic

RV=računska vrednos, lahko bi rekli tudi pripadajoč znesek v primeru si imel dan

pripadajoč znesek 1.000sit in št.delnic 2x500 in dobiš O.K.

Bi pa opazoril da to ni nujno O.K., lahko je samo premoženje družbe, kajti kosovne delnice

se delijo na prave in neprave....vzajemno s tem pa pride potem tudi do drugačne

strukture razerev, lahko se da celotno premoženje v razerve za delitev devident ali pa ne,

to se spreminja na pasivi...govorim pa o 10% premiji, ki jo je plačala oseba B in to ne

predstavlja AGIO-a ali pa tudi odvisno za katere kosovne delnice gre....

12.12.2006

1. trojna fjk. osnovnega kapitala

Page 5: izpitna vprašanja status

2. pridobivanje lastnih delnic

3. Agio

4. Koncernske združitve

5. Primer

16.1.2007

1) Kapitalske rezerve in dve obliki

Pri dveh oblikah je večina študentov pisala o zakonskem rezervnem skladu in o vezanih

rezervah). Sam sem bil med njimi, tako, da upam, da je prav.

2) Agio (pojem, pomen, bilančni vidik)

3) Ničnost sklepov skupščine d.d.

4) Vse možne pravnoorganizacijske oblike delitev.

5) Ustanovitelj delniške družbe vpiše 1000 delnic z nominalo 1.000 eurov, vplača pa jih s

5% agiom. Po vpisu družbe v sodni register družba kupi 2 stroja, za vsakega plača 20.000

eur, kamion za katerega plača 20.000 eur ter službeni avto za katerega plača 30.000 eur.

Na službeni poti direktor družbe doživi prometno nesrečo in avto popolnoma razbije, tako,

da mu zavarovalnica prizna (ali plača - ne vem točno) totalko. Cene nepremičnin se na

trgu dvignejo za 10% zato, se družba odloči, da bo prodala pisarno. Napišite otvoritveno

in zaključno bilanco stanja.

Otvoritvena:

- aktiva 1.050.000,00

- pasiva 1.050.000,00 (OK+50.000 agio)

Zaključna:

Denarja pri banki je ob ustanovitvi torej:

1.050.000,00

- 40.000 (2 stroja)

- 20.000 (kamion)

- 30.000 (pisarna)

- 30.000 (avto)

+33.000 (proda pisarno za 10%več)

------------------------------------------------

963.000,00 (denar na aktivi oz. dobroimetje pri banki).

Na aktivni strani družba še izkazuje:

Page 6: izpitna vprašanja status

STVARI - 40.000 (2 stroja), 20.000 (1 kamion)

(avta več ni, ker ga je "nerodni" direktor razbil. Pisarne pa tudi več ne, ker jo je prodal in

zaslužil 3.000 eurov).

PRAVICE

30.000 (terjatev do zavarovalnice)

(če pa mu je ta znesek zavarovalnica že plačala, gre to v postavko denarnih sredstev.

Na aktivi imamo tako: 1.053.000

Kaj se je dogajalo na pasivi? Nič kaj dosti. OK je ostal isti, prav tako agio. Nova postavka

na pasivni strani je dobiček v znesku 3.000 eurov, kar nam v seštevku uravnoteži bilanco

stanja tudi na pasivi, t.j. 1.053.000,00,

kajti kot se slikovito izraža prof. Kocbek: "Aktiva in pasiva morata biti enaki - to mora

špilati!"

13.3.2007

1. izstop družbenika iz d.o.o.

2. izključitev delničarja

3. zastopniki v pravnih osebah

4. vrste povezovalnih družb

5. 5. DRuzba Alfa je 75% udelezena v druzbi Beta, Gama 17%, Delta 8%. Druzba Beta se

pripoji k druzbi Alfa. Ali druzba Alfa lahko sprejme sklep o povecanju OK, za koliko in

komu lahko izda nove delnice?

Družba Alfa se kot 3/4 lastnik deleža v družbi Beta. Slednja se pripoji družbi Alfa. Napisala

sem, da družba Alfa v celoti prevzame vse deleže ostalih družb ( pipojitev) in lahko

poveča OK za 25 %. Za to razliko izda nove delnice, pri katerih imajo seveda prednostno

pravico ostale družbe ( Gama, Delta). Spremembo družbe iz d.o.o. v d.d. je potrebno

vpisati v sodni register pravnih oseb.

10.4.2007

1. načelo statutarne strogosti.

2. actio peo socio po ZDG

3.Bistvene sestavine pogodbe o obvladovanju.

4. koncernske združitve

5. računanje stečajne mase. družba ki gre v stečaj ima 1.000.000. ima 5 upnikov-

Page 7: izpitna vprašanja status

A,B,C,D,E. D ima ločitveno pravico (terjatev znaša 100.000). izračunaj koliko dobita B in

D. Ostalih vsot pa se ne spomnim!

5.6.2007

1. Vezani kapital in vezane rezerve

2. Načelo statutarne strogosti.

3. Izpodbojnost skupščinskih sklepov DD

4. Načini ustanovitve SE

5. A in B sta ustanovila Gama d.d. vsak jevplačal 500 kosovnih delnic s spripadajočim

zneskom 1000. b je vplačal delnice z 10% premijo. nato sta kupila 3 stroje, vsakega po

20.000, kupila surovine za 10.000, jih predelala v nek izdelek ter ga prodala za 15.000.

družba gama d.d. je nato ustanovila hčerinsko družbo beta d.o.o. vložek game d.d. je

50.000. nato se je gama d.d. pripojila hčerinski družbi beta. takole nekako se je glasila

naloga.

Dogajanja v AKTIVI Game d.d.:

Denar:

+500.000 (vložek A-ja)

+550.000 (vložek B-ja)

- 60.000 (3 stroji)

- 10.000 (surovine)

+ 15.000 (izdelki)

- 50.000 (ustanovitev Beta d.o.o.)

--------------------------------------------------------------

945.000 (SKUPAJ DENARNIH SREDSTEV)

Stvari:

+ 60.000 (3 stroji)

Pravice:

+ 50.000 (poslovni delež v Beta d.o.o.)

SKUPAJ VREDNOST AKTIVE GAMA D.D. = 1.055.000 €

Jaz sem si teh 50.000 (poslovni delež v Beta d.o.o.) ob pripojitvi odštel od aktive Gama

d.d., saj je to premoženje že v OK Bete d.o.o.! Na tem mestu se mi je zdel potreben

korektiv, saj bi v nasprotnem prišlo do podvajanja sredstev v zaključni bilanci po

pripojitvi.

(tukaj nisem prikazoval pasive saj se mi je ta prišla enako kot aktiva)

Tako se mi je na koncu spet izšel rezultat vrednosti Bete d.o.o. PO pripojitvi Game d.d.

Page 8: izpitna vprašanja status

1.055.000 € .

15.5.2007

1. katere določbe ZGD-1 za DD se smiselno uporabljajo za DOO

2. actio pro socio po ZGD-1

3. bistvena razlika med dejanskim in pogodbenim koncernom glede materialnih

obveznosti obladujoče družbe

4. vinkulacija delnic nejavnih in javnih DD - katere so bistvene razlike

5. A ustanovi X d.d. pri čemer vplača 1000 delnic po 1000 € plus 10% agio. potem kupi 2

stroja vsakega po 20.000 €, službeni avto 30.000 € poslovni prostor za 30.000, delež v Y

d.o.o. za 5.000 €. razbije avto in zavarovalnica oceni totalko (vendar mu ne izplača).

čez 3 leta cena nepremičnin zraste za 30% in A se odloči prodati poslovni prostor.

zoper Y d.o.o. se uvede stečajni postopek, ki ga sodišče po ugotovitvi, da stečajna masa Y

d.o.o. ne zadošča niti za stroške postopka, ustavi.

Glede na to, da je naša družba (če se ne motim) Y imela delnice, torej "terjatev" do

družbe X, ki v končni fazi ni imela niti toliko sredstev, da bi bil bil izpeljan stečajni

postopek, so "naše" delnice te družbe po prenehanju družbe X vredne 0 - sama sem jih v

bilanci dobesedno črtala (po enaki logiki kot bi npr. v aktivi denarna sredstva zmanjšala

za določen znesek, če bi družba kupila nekaj, kar bi pozneje propadlo - recimo, če bi

pogorelo skladišče ali kaj podobnega).

Nastalo razliko, tj. (ustvarjen dobiček = 10 000, zmanjšan za izgubljen znesek 5000 na

račun delnic propadle družbe) pozitivni izid = 5000 pa v pasivi - če me spomin ne vara-

vpišeš v druge rezerve iz dobička. Aktiva in pasiva se potem v končni fazi povečata za

enak znesek.

Zacetek:

OK je 1000000

agio je 100000

aktiva pasiva

1100000 agio + OK = 1100000

vmesno:

Page 9: izpitna vprašanja status

dogajanje v aktivi

1100000

- 40000 (stroji)

- 30000 (avto)

- 30000 (poslovni prostor)

- 5000 (delez v doo)

-----------------------------------

= 995000 (denarnih sredstev)

stvari: 40000 (stroji)

30000( avto)

30000 (pisarna)

pravice 5000 delez v d.o.o.

Nato:

Proda poslovni prostor za 30% vec, kar znasa 39000, ki se pristeje k denarnim sredstvom

(kupnina), 9000 je iztrzil dobicka (to stejemo v pasivi, o tem kasneje)

995000 + 39000 = 1034000 (denarnih sredsev)

avto fizicno ne obstoji vec, spremeni se v terjatev (totalka ni izplacana) v visini 30000

prav tako ni poslovnega prostora, zato ga tukaj ne stejemo.

stecaj ni bil opravljen, zato je druzba izgubila pravice iz tistega deleza, zato se ne steje

torej nasa aktiva znasa:

1034000 + 40000 (stroji) + 30000 (terjatev) = 1104000

Gremo v pasivo

Tam imamo agio 100 000

OK 1 000 000

dobicek (ki ga je dobil ko je prodal poslovni prostor) v visini 9000

100 000 + 1 000 000 + 9000 = 1109000

od tega odstejemo 5000 (tisto kar je druzba izgubila v stecaju, nekaksna izguba)

Page 10: izpitna vprašanja status

1109000 - 5000 = 1104000

Nevem, jst sem tko resevala, prav tako kolega Tuntek in obema je prisel enak rezultat.

Upam da so stevilke prave.

21.6.2007

1. Oblike prednostnih delnic po ZGD-1!

2. Posledice nezekonite pridobitve lastnih delnic (opiši posledice zavezovalnega in

razpolagalnega posla)!

3. Underwriterstvo!

4. Podjetniške pogodbe!

5. Primer je bil isti kot nazadnje (bilanca s pripojitvijo) - napisati si moral samo zaključno

bilanco.

19.9.2007

1.Sestavine sklepa o uporabi bilancnega dobicka

2.GIZ - posebnosti pri poslovodenju in odgovornosti

3. Ukrepi za zmanjsanje OK pri DD in DOO

4. Pogoji za lastne deleze - zakonska ureditev

5. A in B ustanovita d.d. Osnovni kapital znaša 100. Izdata delnice (vrednost 100).

Dogovor o lastništvu (50% : 50%). Vplačata denar pred registracijo. Začneta poslovati. A

(direktor) kupi poslovni prostor – 2 pisatni (vrednost cca 1 mio SIT). Banka mu posodi 1

mio SIT. Obresti so 10% na leto dni. Plača poslovne prostore z denarjem od banke. Pride

do požara, 1 pisarna zgori.

Povabita C-ja, da vplača v družbo, pa postane solastnik. C postane lastnik polovice,

družba izda 100 novih delnic, ki jih dobi C. Teh delnic ne kupi po nominali, ampak mora

zanje plačati 1 mio. (C se strinja). S tem 1 mio kupita novo pisarno (vrednost 500.000

SIT), za ostalih 500.000 SIT pa potrošni material. Izdelata računalniški program, ki ga

prodata za 3 mio. Direktor kupi na borzi lekove delnice (vrednost 1 mio. SIT).

Na koncu plačajo še obresti za kredit.

Hej, moji odg. cisto na kratko! Vse mogoce ni cist ok, samo je bilo zgleda koncno dovolj za

ustnega!

1. Pri zmanjšanju OK za d.d.: -z zmanjsevanjem nominalne vrednosti delnice, oz.

zdruzevanje, če so kosovne delnice, potem s prenosom dela ok v kapitalske rezerve-

nominalno, in pa z umikom delnic, tu pa poznamo prisilni umik in umik pridobljenih

lastnih delni. Potrebna pa je 3/4 večina pri sklepanju zastopanega ok! - skupščinski sklep!

za d.o.o. - pa sem napisal ono, da morajo dati dve pisni objavi, ......prijavo v register pa

najprej leto dni po zadnji objavi, skratka upnika je treba o tem obvestiti, potem pa da

poznamo po skrajšanem postopku, efektivno - redno in pa z umiki poslovnih deležev!

Page 11: izpitna vprašanja status

2. Za sklep o bilančnem dobičku sem napisal, da mora vsebovati vsoto koliko ga je in pa

koliko ga porabijo za izplačila - dividende, koliko pa ga prerazporedijo v rezerve. Tukaj

nisem čisto ziher če je prav!!!!!

3. D.O.O. lahko pridobi lastne deleže pod pogojem, da vse vložke v celoti plača in pa pred

tem oblikuje v bilanci rezeve za lastne deleže od koder črpa denar.

4. Pri giz pa sem napisal, da so vsi družbeniki osebno odgovorni z vsem svojim

premoženjem in da pri poslovodenju lahko vodijo družbo skupaj, ali pa koga pooblastijo!

5.Bilanca! Tukaj, pa je bila caka samo v tem, da potem ko se je c pridružil, si mogo ok

povečati za 100 in sicer na 200, ostanek njegovega vložka pa si dal v AGIO in seveda

celoten 1 000 000 tudi pripisal na aktivi k denarju. V glavnem mislim, da mi je prislo na

koncu okoli 1 300 900, ampak v to cifro nisem ziher! Mislim pa da sem to nalogo ziher

prav izracunal in da je bila res fora v tem da si povisal ok, ker ostalo pa je bila tako samo

osnovna bilanca!

100 gre v OK, 999.900 pa v agio, na aktivi pa lahko ali napišeš celoten znesek ali pa tako

kot na pasivi (se pravi ali 1.000.000 ali pa 100 in 999.900).

4.9.2007

1.Spregled pravne osebe

2.Obligatorne sestavine statuta

3.Veččlanska uprava v d.d. (zastopanje, vodenje)

4.GIZ in EGIZ (viri, razlike)

5.A in B imata vsak po 50% poslovnih deležev. OK = 5 000 000 E .B vloži za 5 000 000

AGIO-a.

V prvem letu imata 10 000 000 dobička. Sledi likvidacija.

Kako si razdelita lividacijsko maso?

6.11.2007

1.OPREDELI PRAVNOORGANIZACIJSKO OBLIKO DVOJNE DRUŽBE

2.KATERO PRAVNO SREDSTVO IMA NA VOLJO DRUŽBENIK OB ZAKONSKEM IZTOPU IZ

DRUŽBE

3.NAVEDI RAZLIKE MED VEZANIMI REZERVAMI IN ZAKONSKIM REZERVNIM SKLADOM

4.RAZLIKA V VINKULACIJI JAVNIH IN NEJAVNIH PODJETJIH

5.BILANCA Z NEKIMI KOSOVNIMI DELNICAMI IN PRIPOJITVIJO S HČERINSKO DRUŽBO.

11.12.2007

1. družbo gama d.d. ustanovita a in b ter vsak vplačata po 500 kosovnih delnic s

Page 12: izpitna vprašanja status

pripadajočim zneskom 5000 €. po registraciji kupita tri stoje, vsakega po 25000, kupita

material za 10000€, izdelata neki izdelek in dobita za njega 15000€. družba gama d.d.

ustanovi družbo omega d.o.o. ki ima osnovni kapital 20000 €. čez pol leta pa se gama

d.d. pripoji družbi omega d.o.o. napišite zaključno bilanco družbe.

2. pogoji za pridobitev lastnih poslovnih deležev pri d.o.o.

3. agio -pomen in bilančni vidik.

4. trojni pomen osnovnega kapitala.

5. načelo prudence (to je ono najdaljše s tremi podnačeli, previdnost),

1.2.2008

1. poslovno poročilo

2. razlika med bilančnim in čistim dobičkom

3. Sklep skupščine d.d. - definicja

4. povezane družbe - naštej 5 vrst povezanih družb po ZGD-1 (glede na medsebojna

razmerja družb)

5. Družbenika A in B ustanovita Gama d.d. in vplačata vsak po 500 delnic v nominalnem

znesku 5000 eurov. Po vpisu kupita dve pisarni, vsaka stane 30000 eurov, nabavita

material v znesku 10000 eurov ki ga nato prodata v obliki izdelka in dobita znesek 15.000

eurov. Gama d.d. ustanovi dve hčerinski družbi Omega d.o.o. in Delta d.o.o. z vložkom

20000 eurov za vsako. Nato Omega d.o.o. takoj ustanovi hčerinsko Omega invest d.o.o..

Omega d.o.o. se čez pol leta pripoji k Delti d.o.o. Zapišite zaključne bilance za vse družbe.

11.3.2008

1. Sestavine konsolidiranega letnega poročila

2. Izpodbijanje skupščinskih sklepov d.o.o.

3. Posebnosti izdaje delnic pri stvarnih vložkih v d.d.

4. Ugotovitev bilančnega dobička

5. Bilanca: 2 družbenika ustanovita Gama d.d. vsak s 500 kosovnih delnic s pripadajočim

zneskom 5000 EUR. Nato kupita 4 stroje za predelavo PVC materiala, vsak je vreden

25.000 EUR. Kupita material za 15.000 iz katerega izdeleta izdelke in jih prodata za

17.000 EUR. Nato Gama d.d. ustanovi Beta d.o.o. z 20.000 EUR vložkom. Čez 2 leti se

Beta d.o.o. pripoji k Gami d.d. Napiši zaključno bilanco družbe!

12.6.2008

-vezani kapital in vezane rezerve

-izpodbojnost sklepa skupščine

-značilnosti formalnega statusnega preoblikovanja

Page 13: izpitna vprašanja status

-izjeme za pridobivanje lastnih delnic

-bilanca, kjer se je hčerinska družba pripojila k družbi materi

27.6.2008

1. Vezani kapital in vezane rezerve

2. Načelo statutarne strogosti

3. Izpodbojnost sklepa skupščine

4. Načini ustanovitve evropske delniške družbe

5. Družbenika A in B ustanovita Gama d.d. in vplačata vsak po 500 kosovnih delnic v

pripadajočem znesku 5000 eurov. Po vpisu kupita dve pisarni, vsaka stane 30000 eurov,

nabavita material v znesku 10000 eurov ki ga nato prodata v obliki izdelka in dobita

znesek 15.000 eurov. Gama d.d. ustanovi dve hčerinski družbi Omega d.o.o. in Delta

d.o.o. z vložkom 20000 eurov za vsako. Nato Omega d.o.o. takoj ustanovi hčerinsko

Omega invest d.o.o.. Omega invest d.o.o. se čez 2 meseca pripoji k Delti d.o.o. Zapišite

zaključne bilance za vse družbe.

29.8.2008

1. nacelo prudence

2. trojni pomen OK

3. agio - pomen in bilančni vidik

4. predpostavke / pogoji pridobivanja lastnih delnic

5. primer:

Dva ustanovitelja delniške družbe Alfa vpišeta vsak po 400 delnic z nominalnim zneskom

1000 EUR. Ustanovitelj A v gotovini plača 500.000 EUR, ustanovitelj B pa družbi izroči (1)

poslovni prostor, katerega ocenjena vrednost je 150.000 EUR, (2) 5 delnic družbe Gama

d.d., katerih skupna nominalna vrednost je 100.000 EUR, borzna cena pa 150.000 EUR,

ter (3) vplača 200.000 EUR v gotovini na transakcijski račun družbe pri poslovni banki.

Po vpisu družbe v sodni register uprava izvede naslednje poslovne aktivnosti:

- kupi tri (3) stroje za termično obdelavo kovine, za vsakega plača 20.000 EUR,

- kupi 5 ton železove rude, za katero plača 10.000 EUR,

- surovino predela v kovaške izdelke, ki jih proda ter zanje prejme kupnino v višini 15.000

EUR,

- izplača plače in prispevke zaposlenim, v skupni višini 500 EUR,

- med letom družba od delničarja najame brezobrestno posojilo v višini 5000 EUR, ter

hkrati od njega odkupi 10 delnic;

- članom uprave zagotovi brezobrestno posojilo v skupni višini 300 EUR.

Hkrati pa delničarja A in B ugotovita, da je glede na obseg poslovanja družbe njen lastni

kapital previsok. Zato sprejmeta 2 sklepa:

- sklep o nominalnem povečanju osnovnega kapitala, pri čemer kot vir povečanja

uporabita celotne kapitalske rezerve, ter

Page 14: izpitna vprašanja status

- sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala tako, da ta po vpisu v sodni register

znaša 700.000 EUR.

Napišite popolno otvoritveno in zaključno bilanco stanja v zvezi s predstavljenim

dejanskim stanjem!

Začetna:

AKTIVA:

denar:

500.000(A-gotovina)

200.000(B-gotovina)

stvari:

150.000(B-posl.prostor)

pravice:

150.000(B-delnice Game)

---------------------

skupaj = 1.000.000

PASIVA:

OK = 800.000(2 družbenika x 400x1000)

agio= 200.000

---------------

skupaj = 1.000.000

Zaključna:

AKTIVA:

denar:

700.000

-60.000( nakup strojev)

-10.000( žel- ruda)

+15.000(kov. izdelki)

Page 15: izpitna vprašanja status

-500(plače)

+5000( dobi posojilo)

-10.000(kupi delnice)

-300(da posojilo)

-------------------------------

skupaj = 639.200

stvari:

150.000( posl. prostor)

60.000(stroji)

pravice:

150.000 (delnice GamE)

10.000 (delnice)

300 (dano posojilo)

------------------------------

skupaj = 1.009.500

PASIVA:

agio 200.000

ok 800.000

dobiček 4500( zračunaš ga iz tistega , ko je pri denarju povdarjeno pisano)

5000( obveznosti)

-------------------------

skupaj= 1.009.500

* To je pred sprejetima sklepoma

Pri prvem sklepu(nominalno povečanje ok) samo agio črtaš in prišteješ k ok; pri drugem

sklepu(redno zmanjšanje ok), pa od ok odšteješ 300.000 na pasivi, na aktiv pa od denarja

300.000 ( 639.200 - 3000.000) in ti mora na obeh straneh prit 709.500.

15.9.2008

Page 16: izpitna vprašanja status

1. vezan kapital in vezane rezerve

2. izjeme za dopustno pridobivanje lastnih poslovnih deležev

3. izpodbojnost sklepa skupščine d.o.o.

4. materialna statusna preoblikovanja

5. bilanca...naj se kdo drug spomni prosim:)

17.2.2009

1. pojasni pomen poslovnega poročila.

2. raloži izračun bilančnega dobička

3. sankcije za kršitve ZPre-1

4. katere oblike povezanih družb obstajajo po ZGD-1 (glede na medsebojno povezanost)

neki takega

5. primer: Družba Alfa d.d. je udeležena 60% v družbi Beta d.o.o, družba Gama d.o.o 30%,

Delta d.o.o. pa 10%. Nato se družba Beta pripoji k družbi Alfa. Ali lahko Alfa poveča OK,

za koliko, komu sme ponuditi delnice in v kakšnem razmerju??

24.11.2009

1. Beneficium inventarii v d.n.o.

2. Korporacijski zahtevek pri vračilu prepovedanih plačil

3. Kako je ZGD-1B drugače uredila stvarne vložke

4. Prostovoljni in obvezni prevzem po ZPre-1

5. Stečajna masa Alfa d.o.o., je 1 mio sit. 5 upnikov ima naslednje terjatve: A=250.000

sit, B=280.000 sit, C=375.000 sit, D=100.000 sit, E=413.000 sit. D ima terjatev v celoti

zavarovano z ločitveno pravico. Koliko (izračunaj) dobita upnika D in B?

17.2.2009

1. pojasni pomen poslovnega poročila.

2. raloži izračun bilančnega dobička

3. sankcije za kršitve ZPre-1

4. katere oblike povezanih družb obstajajo po ZGD-1 (glede na medsebojno povezanost)

neki takega

5. primer: Družba Alfa d.d. je udeležena 60% v družbi Beta d.o.o, družba Gama d.o.o 30%,

Delta d.o.o. pa 10%. Nato se družba Beta pripoji k družbi Alfa. Ali lahko Alfa poveča OK,

za koliko, komu sme ponuditi delnice in v kakšnem razmerju??

24. 3. 2009

1. zdg-1 vrste prednostnih delnic

2. going in concern (vrednotenje postavk v racunovodskih izkazih)

3. razlogi za odpoklic uprave d.d.

4. druzbeniki v dno (odgovornost)

5. dno : razdelitev dobicka in koliko znasajo kap.delezi potem?

Page 17: izpitna vprašanja status

100 000€ dobicka

A kapitalski delez je 15 000€

B 35 000€

C 50 000€

8.6.2009

- split up (kaj to je, oblike)

- ničnost sklepa iz moralnih razlogov (dodati je bilo potrebno primer)

- vezan kapital in vezane rezerve (pomen)

- pridobitev lastnih delnic

- PRIMER:

Y ustanovi d.d. in vplača 1000 delnic z nominalo v vrednosti 1000€ in sicer vplača z 10%

Agiom.

Po vpisu družbe v sodni register kupi poslovni delež v družbi X (mislim da d.o.o.) v višini

5000€, dva stroja po ceni 20000€ za vsakega, poslovne prostore v vrednosti 30000€ ter

avto v vrednosti 20000€, ki ga razbije na poslovnem potovanju - zavarovalnica mu prizna

totalko, ki mu je ne izplača v denarju, ampak mu prizna terjatev.

Ker so cene nepremičnine poskočile za 3o%, se odloči in poslovne prostore proda.

Družba X je šla v stečaj - ker ni imela premoženja niti za stroške stečaja, se je le ta

zaključil po hitrem postopku... nekaj v tem smislu...

Izračunajte zaključno bilanco stanja.

24.6.2009:

1) Pojasnite pojem računovodskega poročila!

2) Pojasnite izračun bilančnega dobička!

3) Sankcije za kršitve po Zpre-1!

4) Pojasnite katerih 5 vrst povezanih družb določa ZGD-1?

5) A in B ustanovita družbo Gama d.d. Vsak vplača 500 kosovnih delnic s pripadajočim

zneskom 5000 eur. Po vpisu družbe v sodni register kupita dva stroja, vsak v vrednosti

25000 eur, nato kupita material v vrednosti 15000 eur. Iz materiala izdelata izdelke, ki jih

prodata za 17000 eur. Gama d.d. ustanovi hčerinsko družbo Omega d.d.-osnovni vložek je

20000 eur. Po dve mesecih se Omega d.d. pripoji Gami d.d. Napišite zaključno bilanco

stanja družbe.

500 + 500= 1000 kosovnih delnic

1000*5000€=5 000 000€

torej je OK 5 000 000 €

5 000 000 - 2* 25 000€= 4 950 000€

4 950 000 - 15 000€= 4 935 000€

Page 18: izpitna vprašanja status

4 935 000 + 17 000€= 4 952 000€

zacetna bilanca stanja

AKTIVA:

denar: 2 * 2 500 000€

PASIVA:

OK: 5 000 000€

koncna bilanca stanja

AKTIVA:

denar: 4 952 000

stvari: 2* 25 000

= 5 002 000€

PASIVA:

dobicek: 2000€ ( - 15000+ 17000= 2000€)

OK: 5 000 000€

= 5 002 000€

Gama ustanovi hcerinsko druzbo:

AKTIVA:

denar: 4 932 000 € (4 952 000 - 20 000= 4 932 000€)

stvari: 2* 25 000

pravice: 20 000€ (pravice iz hcerinske druzbe)

Page 19: izpitna vprašanja status

= 5 002 000€

PASIVA :

dobicek: 2000€ ( - 15000+ 17000= 2000€)

OK: 5 000 000€

= 5 002 000€

Omega se pripoji gami:

AKTIVA:

denar: 4 952 000 ( 4 932 000 + 20 000)

stvari: 2* 25 000

= 5 002 000€

PASIVA :

dobicek: 2000€ ( - 15000+ 17000= 2000€)

OK: 5 000 000€

= 5 002 000€

28.8.2009

1.) Načelo prudence v bilančnem pravu?

2.) Trojni pomen osnovnega kapitala?

3.) Agio – pomen in bilančni vidik?

4.) Kršitev notarske obličnosti sklepa skupščine?

5.) A in B ustanovita družbo Gama d.d. Vsak vplača 500 kosovnih delnic s pripadajočim

zneskom 5000 eur. Po vpisu družbe v sodni register kupita dva stroja, vsak v vrednosti

25000 eur, nato kupita material v vrednosti 15000 eur. Iz materiala izdelata izdelke, ki jih

prodata za 17000 eur. Gama d.d. ustanovi hčerinsko družbo Omega d.d.-osnovni vložek je

20000 eur. Po dve mesecih se Omega d.d. pripoji Gami d.d. Napišite zaključno bilanco

stanja družbe.

Page 20: izpitna vprašanja status

15.9.2009

1) Vezani kapital in vezane rezerve.

2) Pridobitev lastnih poslovnih deležev.

3) Izpodbojnost skupščinskih sklepov v d.d.

4) Novela ZGD-1B

5) Bilanca: Gama dd. ustanovi potem omego in delto, omega ustanovi omego invest, ki se

pripoji k delti, riši zaključne bilance za vse. Podatki so že nekje, se mi ne da vseh pisati.

Odgovori:

1. Vezan kapital: vezane rezerve + osnovni kapital. Ime vezan zato, ker si ga ne morejo

izplačati (varstvo upnikov). Vezane rezerve: kapitalske rezerve + zakonske rezerve.

Našteješ vseh 6 kapitalskih rezerv in na kratko poveš, zakaj se vezane rezerve uporabljajo

(glej 64. člen/ 1. in 10. odst).

2. Lastni poslovni deleži (ta pojem se pojavlja pri d.o.o.): Izjeme so napisane v 500. členu

(vložki v celoti vplačani, obvezno oblikovanje rezerv, odplačna pridobitev, družba ne more

pridobiti vseh poslovnih deležev).

3. Izpodbojnost sklepov d.d. (395. - 398. člen): Vsebinski (vsebina v nasprotju z zakonom

ali statutom) in formalni razlogi (pri sprejetju sklepa kršen zakon ali statut + kršitve

vplivajo na veljavnost sklepa - omemba teorije relevance in izjema od te teorije v

2.odstavku: kršitev delničarjeve pravice o obveščenosti). Kdo lahko izpodbija, rok za

vložitev tožbe in od kdaj rok teče, napoved izpodbijanja in učinek ex tunc in proti vsem.

4. zgd-1b

5. naloga bilance je popolnoma enaka kot je opisano že nekje na forumu (pri bilanci Game

je bilo potrebno samo na aktivi odšteti denar, ki ga je "porabila" za ustanovitev omege in

delte in pri pravicah zapisati poslovne deleže; delta je imela v bilanci pred pripojitvijo

samo OK in denar, omega pa zraven tega še poslovne deleže omega invest). Ko se omega

invest pripoji k delti, samo sešteješ bilanci obeh družb. Rešitev naloge si poglej na

forumu, je nekje postopek natančno obrazložen.

24.11.2009

1.) Pojasni razmerje: Gospodarska družba/podjetje/pravna oseba in

delničar/delnica/premoženje d.d./pravice delničarja.

2.) Novela ZGD-1C

3.) Korporacijskopravni zahtevek za vračilo prepovedanih plačil

4.) Razlika obvezni/prostovoljni prevzem

5.) stečaj ... iz/ločitvena pravica ... stara računska naloga

Page 21: izpitna vprašanja status

11.2.2010:

1. Poslovno poročilo

2. Izračun bilančnega dobička

3. Bistvene novosti novele ZGD-1C

4. 5 vrst povezanih družb po ZGD-1, glede na medsebojna razmerja

5. Bilanca (že objavljena- O družbah Gama, Omega in Omega invest)

vprašanja 23.11.2010

1. poslovno poročilo

2. derivativna pridobitev lastnih delnic

3. 5 vrst povezanih družb po zgd-1

4. izločitev druženika v d.n.o. z odpovedjo (se mi zdi no )

5. Bilanca

1.Kako je ZGD-1 drugače uredila stvarne vložke?

2.Kršitev notarske obličnosti sklepa skupščine?

3. Načelo statutarne strogosti in izjeme.

4. Primerjava poslovnega deleža z delnicami?

5. Bistvene sestavine pogodbe o obvladovanju?

6. Katere določbe ZGD-1 se smiselno uporabljajo za d.o.o.?

7. Sklep skupščine d.d.-definicija?

1. povečanje OK v d.o.o (knjiga 2009 str. 884 - 886)

2. Obvezna prevzemna ponudba (knjiga str. 1088)

3. Uredbe EU ( zapiski predavanj oz. knjiga str. 823 - Uredba o SE; Uredba o

mednarodnih računovodskih standardih, Uredba o EGIZ . knjiga str. 1017, Uredba

o evropski d.o.o (v pripravi)

4. Enotirni, dvotirni sistem upravljanja ( knjiga str. 582)

5. Bilanca

5. A vloži 200K sit v denarju B pa 400K sit v stvarenem vložku. OK

je 400K sit. Po treh letih imata 30M sit dobička. Polovico si izplačata

kot devidende, polovico pa data v rezerve. OK prepolovita. Tretji se

želi pridružit kot enakopraven družbenik.

Koliko mora vplačati v OK?

Koliko mora vplačati da bo primerljiv po ekonomskem vložku?

Kakšen je pravni značaj presežka?

Page 22: izpitna vprašanja status

PRVA NALOGA

a) v OK mora vplačati 100.000, ker po zmanjšanju OK znaša 200.000 - torej vsak

družbenik je v OK udeležen z 100.000, ker so vložki družbenikov enaki). OK pa se pri tem

mora povečati za 100.000.

b) Da pa bo primerljiv po ekonomskem vložku pa mora vplačati 7.600.000, saj ekonomsko

gledano deleža A in B znašata 7.600.000. Namreč 15 mio je ostalo na strani pasive in vse

skupaj deliš z dva, pa prišteješ 100.000 osnovnega vložka. Tako tretji, če hoče C tretjinski

poslovni delež, je edino pošteno da plača 7.600.000

c) Pravni značaj presežka je v tem, da ima naravo aggia - se izkazuje na pasivni strani

bilance. Gre za vplačan presežek kapitala.

5. A in B ustanovita Gama d.o.o. z osnovnim kapitalom 400.000 sit. Vsak da pol. A da

200.000 sit, B pa stvarni vložek vreden 1 mio sit. Deset let dobro poslujeta in ustvarita 30

mio dobička. Za dividendo uporabita pol dobička, ostalo gre v rezerve iz dobička. Čez tri

leta se odločita nominalno povečati osnovni kapital z uporabo kapitalskih rezerv in ga

hkrati efektivno zmanjšati za pol.

C bi se jima rad pridružil kot enakopravni član.

- Za koliko se mora povečati osnovni kapital Gama d.o.o.?

- Koliko mora vplačati C, da je njegova udeležba v firmi upravičena?

- Kako se imenuje vplačilo?

- Kam se bilančno zavede?

DRUGA NALOGA

nominalno povečanje OK za 1/2 (mislim da gre tu za 1/2, ker je ena podobna naloga v

enih vajah)

400.000

+ 200.000 (aggio) = 600.000 (ostaliih 600.000 ostane v aggio)

efektivno zmanjšanje OK za 1/2

600.000

- 300.000 (to gre za izplačila družbenikom) = 300.000 OK

a) OK se mora povečati za 150.000. Po zmanjšanju je namreč v OK vsak družbenik

udeležen z 150.000. Da pa se tretji sploh lahko jima pridruži mora plačati enak vložek, to

je 150.000

b) da bo njegova udeležba v družbi upravičena pa mora vplačati 1/2 premoženja družbe

(tu izračunaš bilanco, zdej se mi ne, ker jih mam dans že vrh glave )

c+d) njegovo vplačilo, ki presega osnovni vložek se uvrsti med kapitalske rezerve - aggio

Page 23: izpitna vprašanja status

na pasivni strani bilance

to je v bistvu tolk da ne prepisano iz enih vaj, ko so ful podobne vaje. sam ka sm cifre

spremenila, princip pa je isti

1. poslovno poročilo

2. derivativna pridobitev lastnih delnic

3. pet vrst povezanih družb po zgd-1 (glede na medsebojna razmerja)

4. pojasni POMEN zmanjšanja kapitalskega deleža v d.n.o

5. a in b ustanovaita družbo Gama d.d., vsak vplača po 500 kosovnih delnic s

pripardajočim zneskom 1000. DRUŽBENIK B vplača 5% premijo. P o vpisu kupi

družba dva stroja vsak v vrednosti po 20.000 eur, material za 15.000 eur in tega

izdelata polizdelke in jih prodata po 22.000 eur. Družba Gama ustanovi družbo

hčero omega d.o.o. z vložkom 50.000 eur. Čez čas se Omega pripoji k družbi Gami.

Zapiši zaključno bilanco stanja.

Pojasni razmerje: Gospodarska družba/podjetje/pravna oseba in

delničar/delnica/premoženje d.d./pravice delničarja?

1. poslovno poročilo

2. izračun bilančnega dobička

3. organi v sistemu enotirnega upravljanja

4. pri katerih združitvah je potrebno soglasje upnikov in s kakšno večino

5. bilanca-družba ima 100 delnic z nominalno vrednostjo 1000. poleg tega ima še

zakonske rezerve 400000 in rezerve iz dobička 500000.obveznosti nima. pridobi

20% lastnih delnic po 2000 za vsako.čez čas jih umakne po poenostavljenem

zmanjšanju kapitala!napiši bilanco po zmanjšanju ok?

2. Izpit 27.8.2010

1. Sestavine letnega poročila

2. Derivativna pridobitev lastnih delnic

3. Koncern in holding ureditev v ZGD-1

4. Prevzemni prag, dodatni prevzemni prag, končni prevzemni prag

5. Bilanca z lastnimi delnicami

Najprej sem si napisal začetno bilanco stanja. Nato sem se odločil, da napišem, da

je družba pridobila delnice odplačno (lahko bi tudi napisal, da jih je prejela

neodplačno in ne bi bilo še nobenih sprememb v aktivi in ne v pasivi). No glede na

to, da je družba dobila te delnice odplačno se je na aktivi vrednost denarnih

sredstev (oznaka bilančne postavke: B.V.) zmanjšala za 40.000, prav tako pa se je

na pasivi zmanjšala vrednost drugih rezerv iz dobička (oznaka bilančne postavke:

A.III.5.) za isto vrednost 40.000. Ker je družba pridobila lastne delnice, ki se

Page 24: izpitna vprašanja status

poknjižijo v rezervah iz dobička, v postavko lastnih delnic (oznaka bilančne

postavke: A.III.3.), kot odbitna postavka (t.j. - 40.000), mora družba v tem

poslovnem letu tudi ustvariti rezerve za lastne delnice (oznaka bilančne postavke:

A.III.2.), ki so v tem primeru 40.000. Te rezerve za lastne delnice pa družba ustvari

z zmanjšanjem ostalih rezerv iz dobička (A.III.5), zgolj z bilančno operacijo. Nato je

družba umaknila navedene delnice po poenostavljenem postopku, pri čemer se

osnovni kapital zmanjša (oznaka bilančne postavke: A.I.1.) iz 100.000 na 60.000,

povečajo pa se rezerve iz umika delnic (oznaka bilančne postavke: A.II.5.) za

navedeno vrednost 40.000. In tako ti pride na aktivi in pasivi 960.000 EUR, če pa

delaš tako, da družba pridobi lastne delnice neodplačno pa sta aktiva in pasiva v

vrednosti 1.000.000 EUR, pri čemer nato nimaš nobenih bilančnih operacij na

aktivi, ampak samo na pasivi, kjer začneš s postavko lastnih bilanc, kot odbitne

postavke in nadaljuješ kot sem napisal. Bistveno pri tem pa je, da vsako bilančno

postavko označiš z oznako iz 64. člena ZGD-1, kjer je razčlenitev bilance stanja. Če

nimaš teh oznak, naloge skorajda ne narediš prav in ne dobiš nobenih pik.

1. Sestavine konsolidiranega letnega poročila

2. Actio pro socio

3. Umik delnic po ZGD-1

4. Kakšni so pogoji za uveljavljanje ničnosti vpisa družbe v register?

2. 1.Razlika giz/egiz

2.Javna trgovinska družba?

3.Fiktivni posli -- v zvezi z novelo 1A

4.Kje je lahko pravna os. poslovodna? a v d.o.o.?

5.Formalni in materialni razlogi ničnosti skupščinskih sklepov?

6.Razlika med pogodbenim in zakonskim izstopom?

7.Razlika med ničnostjo delnicami danimi v zastavo in tistimi, ki so odsvojene?

8.Česa novela h ni uredila?

9.Vsotno načelo?Preoblikovanje zadruge v d.d.?

10.Razlika pri zmanjšanju ok glede upnikov pri d.d. in d.o.o.?

11.Razlika med s.p. in nosilcem s.p.?

12.kaj je srl?

13.Zmanjšanje ok in s tem povezane spremembe po neki noveli?

14.Interna razdelitev delnic?

3. izpit 17.9.2010

1. konsolidirano letno poročilo - sestavine

2. ničnost vpisa v sodni register

3. umik delnic ureditev v zgd

Page 25: izpitna vprašanja status

4. actio pro socio

5. kapitalski deleži pri d.n.o.