Izmjene i dopune Urbanisti kog plana ure enja ... 7 Izmjene I dopune Urbanisti!kog plana ure#enja ¢â‚¬“Sportski

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izmjene i dopune Urbanisti kog plana ure enja ... 7 Izmjene I dopune Urbanisti!kog plana ure#enja...

 • Naziv prostornog plana:

  Umag, 2015.

  GRAD UMAG

  Knjiga 2 – Prilozi prostornog plana

  Prijedlog prostornog plana

  Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Sportski centar Umag“

 • 2

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  ŽUPANIJA: Istarska županija GRAD: Grad Umag GRADONAČELNIK: Vili Bassanese

  NAZIV PROSTORNOG PLANA: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag”

  FAZA IZRADE PLANA:

  Prijedlog prostornog Plana

  PRAVNA OSOBA KOJA JE IZRADILA PROSTORNI PLAN:

  URBIS d.o.o PULA

  DIREKTOR: Elvis Grgorinić, dipl.ing.stroj. BROJ UGOVORA: 6656 VRIJEME IZRADE PROSTORNOG PLANA:

  2014.- 2015.

  ODGOVORNI VODITELJ IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA:

  Eli Mišan, dipl.ing.arh. PLANERI INFRASTRUKTURE: Smiljka Mamula, dipl.ing.el.

  Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj. Jasna Perković, dipl.ing.građ.

  SURADNICA: Suzana Brnabić , arh.teh.

 • 3

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA O IZRADI PROSTORNOG PLANA:

  “Službene novine Grada Umaga”, br. 13/14 ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA:

  “Službene novine Grada Umaga”, br. PEČAT GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA:

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA:

  Milan Vukšić

  JAVNA RASPRAVA OBJAVLJENA: JAVNI UVID ODRŽAN: PEČAT TIJELA ODGOVORNOG ZA PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE:

  ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE: Vladimir Jakovac, dipl.ing.arh.

  SUGLASNOST NA PROSTORNI PLAN PREMA ODREDBI ČLANKA 108. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU 153/13):

  ISTOVJETNOST OVOG PROSTORNOG PLANA S IZVORNIKOM OVJERAVA:

  PEČAT NADLEŽNOG TIJELA:

 • 4

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  Knjiga 2 - Prilozi prostornog plana I. OBRAZLOŽENJE II. SAŽETAK ZA JAVNOST III. PODACI O PRAVNOJ OSOBI OVLAŠTENOJ ZA OBAVLJANJE STRUČNIH

  POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA (URBIS d.o.o. PULA)

 • 5

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  UVOD

  UrbanističkI plan uređenja „Sportski centar Umag“ (dalje u tekstu: UPU) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga 26. studenog 2012. godine.

  Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkpg plana uređenja „Sportski centar Umag“ (SN Grada Umaga 13/14) od 22. kolovoza 2014. godine započeta je izrada izmjena navedenog Plana. Odlukom o izradi utvrđena je pravna osnova za izradu te razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana.

  ID Plana se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“, br. 3/04, 9/04, 6/06, 8/08-pročišćeni tekst, 5/10, 5/11,i 5/12 i 21/14 - u daljnjem tekstu: PPUGU).

  Izradi ID Plana pristupa se radi promjene namjene planske zone R1_7 iz aquapark u nogometna igrališta, omogućavanja izgradnje građevina visokogradnje u planskoj zoni R1_5, omogućavanja izgradnje otvorenih teniskih terena u zoni R1_3 te preispitivanje planiranih trasa infrastrukture i ostalih provedbenih odredbi.

  Programska polazišta i ciljevi ID Plana su unapređenje razvoja lokalne sredine te daljnje poticanje investicijskih planova i poduzetničke aktivnosti u domeni sporta, kao i nesmetanost realizacije infrastrukturnih sustava. Konkretnije, ciljevi ID Plana na području obuhvata su:

  - promjena namjene planske zone R1_7 iz aquapark u nogometna igrališta, - omogućavanje izgradnje građevina visokogradnje u planskoj zoni R1_5, - omogućavanje izgradnje otvorenih teniskih terena u zoni R1_3, - preispitati planska rješenja komunalne infrastrukture, - te općenito stvoriti uvjete za bržu izgradnju cijele zone.

  Navedene izmjene rezultirale su izmjenama planskog rješenja sintetiziranog u dijelu

  prostornog plana Prilozi prostornog plana / Obrazloženje prostornog plana koje se je izmjenilo u dalje navedenim dijelovima dok dijelovi koji se posebno ne navode ostaju nepromijenjeni.

 • 6

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  U poglavlju 1. Polazišta, potpoglavlju 1.1.2. Prostorno razvojne značajke mijenja se kako slijedi:

  1.1.2. Prostorno razvojne značajke

  Mogućnost međusobnog povezivanja i umrežavanja raznovrsnih sadržaja koji postoje ili se planiraju u sklopu sportskog centra Umag i u njegovom širem kontaktnom području (uređeno turističko naselje Stella Maris i Punta te stambeno naselje Umag – Punta) ukazuje na znatan potencijal razvoja tog prostora u sklopu sportske i rekreacijske ponude grada Umaga, Istarske Županije i Republike Hrvatske. Prostorne i razvojne značajke određene su postojećom izgrađenom strukturom i geografskim položajem, kao i prostornim rješenjem planiranim prostornim planom šireg područja. Područje obuhvata UPU-a gotovo je pravilnog pravokutnog oblika i proteže se duž strana istok – zapad. Savudrijska ulica, državnog značaja D75, dijeli obuhvat u dvije veće cjeline dobro prometno povezane sa širim područjem Grada i time je sugeriran zoning razvoja razmatranog područja. U poglavlju 1. Polazišta, potpoglavlju 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost mijenja se kako slijedi:

  1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

  PROMET- cestovni promet Prometna povezanost područja obuhvata UPU-a s okolicom ostvarit će se državnom cestom D75 (Umag – Savudrija – GP Plovanija) na koju je zona neposredno povezana. Putem nje omogućena je direktna cestovna veza sa širim prostorom. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA Šire područje Na širem području Grada Umaga postoji izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura koju čine područna telefonska centrala ATC Umag sa pripadajućom spojnom i korisničkom komunikacijskom mrežom. Izgrađena elektronička komunikacijska mreža u potpunosti zadovoljava trenutne potrebe u pružanju komunikacijskih usluga. Pokretnu mrežu čine osnovne postaje pokretnih komunikacija, locirane izvan predmetnog područja obuhvata UPU-a, a najbliže u neposrednoj okolini su smještene na hotelima Adriatik i Koralj te u servisnoj zoni (kompleksa Polinezija). Područje obuhvata UPU-a Opremljenost prostora elektroničkom komunikacijskom mrežom je dobra, odnosno u skladu sa stanjem izgrađenosti prostora unutar područja obuhvata. Nepokretna mreža Uz Savudrijsku ulicu, cestu državnog značaja D75, postoji izgrađena DTK u sklopu koje se nalaze spojni SVK i korisnički kabeli. Na južnom rubu, uz Ulicu Ivo Lola Ribar, također postoji DTK sa spojnim SVK i korisničkim kabelima. Uz Savudrijsku ulicu i središnjom prometnicom u pravcu Vile Rita prolazi zemaljski kabel sa svrhom postojećih priključaka. U postojećem kabelu ne postoji slobodan kapacitet (rezerva) za nove potrebe.

 • 7

  Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja “Sportski centar Umag” Grad Umag Godina: 2015

  Pokretna (mobilna) mreža Na području obuhvata predmetnog UPU-a nema instaliranih postaja pokretnih komunikacija. Postojeće postaje pokretnih komunikacija sa okolnog područja omogućavaju kvalitetno pokrivanje predmetnog područja na razini današnjih potreba. ELEKTROOPSKRBA Šire područje sportskog centra Umag snabdijeva se električnom energijom iz transformatorske stanice TS 110/35/10(20) kV Katoro. Napajanje je izvedeno 10(20) kV kabelima tipa XHE-49A 3 x (1x150/20 mm²). Postojeći potrošači na području obuhvata UPU-a napajaju se iz dvije transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV.

  PLINOOPSKRBA Unutar granica obuhvata promatrane zone UPU-a prema postojećem stanju postoji djelomično izgrađena distributivna plinovodna mreža koja opskrbljuje postojeće potrošače plinom iz umreženog sustava komunalne infrastrukture plinskog energenta. VODOOPSKRBA Vodoopskrbni sustav šireg područja sportskog centra opskrbljuje se vodom iz sustava Gradole preko vodospreme „velika šuma“ kapaciteta 1300 m³ + 1300m³ , kote gornje vode 60,90 m.n.v. Vodoopskrbni sustav Grada Umaga opskrbljuje se vodom iz magistralnih cjevovoda, odnosno iz sustava Gradole, te sustava Sveti Ivan, preko kojih se vodom opskrbljuju praktično sva naselja na zapadnoj obali Istre. Magistralni cijevovod koji pripada sustavu Gradole profila 500mm i 600mm prolazi istočno od Grada Umaga u smjeru sjever – jug i na njega se umaški podsustav priključuje preko vodospreme Romanija (Savudrija, Katoro – kota preljeva 52,65 mnm). Princip opskrbe vodom Grada Umaga je u potpunosti gravitacijski, voda iz rubno postavljenih vodosprema na višim kotama gravitacijski teče prema potrošačima. Područje predmetnog UPU-a moguće je opskrbiti vodom i iz sjevernije vodospreme Romanija, kapaciteta 1300 m³. Većina distributivnih cjevovoda je profila 100mm – 200mm, a zbog potrebe transferzalnog transporta vode iz vodosprema do zone potrošnje, postotak u