IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE...

 • IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020.

  UKUPNI RASHODI - POSEBNIDIO Plan Poveeanje - lzmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.

  izvori financiranja Struktura Indeks

  Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27.16 1.253,33 -11.744.674,49 15.4 16.578,84 100,00 % 56,76 13.247.850,00 11 .887.350,00

  Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.412.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7 .457 .35 1,00 6.3 19.500,00

  Program: 1000 JAYNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.988.950,00 760.500,00 3.749.450,00 24,32 % 125,44 4.004.500,00 4.004.500,00

  Funkcija:

  akti vnost: AOI00-01 ~AVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.988.950,00 760.500,00 3.749.450,00 24,32 % 125,44 4.004.500,00 4.004.500,00

  31 RASHODIZAZAPOSLENE 13 988.000,00 0,00 988.000,00 6,41 % J00,00 1.054.500,00 l .054 .500,00

  311 PLACE 13 800.000,00 0,00 800.000,00 5,19 % 100,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00

  313 DOPRINOSI NA PLACE 13 138.000,00 0,00 138.000,00 0,90 % 100,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 13 44 1.93 1.000,00 766.500,00 2.697.500,00 17,50 % 139,69 2.950.000,00 2.950.000,00

  321 NAKNADETROSKOVAZAPOSLENIMA 13 100.000,00 -2.500,00 97.500,00 0,63% 97,50

  322 RASHODI ZA MATERUAL I ENERGIJU 13 325.000,00 -24.500,00 300.500,00 1,95 % 92,46

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 44 1.280.000,00 740.000,00 2.020.000,00 13,10 % 157,81

  324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 13 25.000,00 -12.000,00 13.000,00 0,08 % 52,00

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 201.000,00 65.500,00 266.500,00 1,73% 132,59

  34 FINANCIJSKI RASHODI 13 50.000,00 -6.000,00 44.000,00 0,29 % 88,00 0,00 0,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 13 50.000,00 -6.000,00 44.000,00 0,29 % 88,00

  38 OSTALI RASHODI 13 19.950,00 0,00 19.950,00 0,13 % 100,00 0,00 0,00

  381 TEKUCE DONACIJE 13 19.950,00 0,00 19.950,00 0,13 % 100,00

  Program: 2000 PROVEDBA IZBORA VIJECA MO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

  Funkcija:

  aktivnost: li\0200-01 1 ROVEDBA IZBORA VIJECA MO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 13 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00

  Program: 1000 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 470.000,00 -6.793,51 463.206,49 3,00 % 98,55 320.000,00 330.000,00

  Funkcija:

  aktivnost: li\0100-01 ZASTITTA OD POZAR A 330.000,00 -5.000,00 325.000,00 2,11 % 98,48 270.000,00 270.000,00

  32 MATERUALNIRASHODI 13 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,03 % 50,00 30.000,00 30.000,00

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,03% 50,00

  03.12.2018

 • IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020.

  UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.

  izvori financiranja Struktura Indeks

  Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00% 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

  Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

  Program: 1000 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 470.000,00 -6.793,5 1 463.206,49 3,00% 98,55 320.000,00 330.000,00

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-01 ZASTITTA OD POZARA 330.000,00 -5.000,00 325.000,00 2,11 % 98,48 270.000,00 270.000,00

  38 OSTALI RASHODI 13 320.000,00 0,00 320.000,00 2,08 % 100,00 240.000,00 240.000,00

  381 TEKUCE DONACIJE 13 220.000,00 0,00 220.000,00 1,43 % 100,00

  382 KAPITALNE DONACIJE 13 100.000,00 0,00 100.000,00 0,65 % 100,00

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-02 CIVILNA ZASTITA 105.000,00 -3.567,50 101.432,50 0,66% 96,60 20.000,00 30.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 13 45.000,00 0,00 45.000,00 0,29 % 100,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 45.000,00 0,00 45.000,00 0,29 % 100,00

  38 OSTALI RASHODI 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,06 % 100,00 10.000,00 20.000,00

  381 TEKUCE DONACIJE 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,06 % 100,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 50.000,00 -3.567,50 46.432,50 0,30 % 92,87 10.000,00 10.000,00

  422 POSTROJENJA l OPREMA 13 50.000,00 -3.567,50 46.432,50 0,30 % 92,87

  Funkcija:

  aktivnost: lA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 360.000,00 22.500,00 382.500,00 2,48 % 106,25 320.000,00 330.000,00

  372 OSTALE NAKNADE GRAE>A.I KUCAN.IZ PRORACUNA 13 360.000,00 22.500,00 382.500,00 2,48 % 106,25

  38 OSTALI RASHODI 13 280.000,00 -190.000,00 90.000,00 0,58 % 32,14 15.000,00 15.000,00

  382 KAPITALNE DONACIJE 13 250.000,00 -170.000,00 80.000,00 0,52% 32,00

  383 KAZNE, PENAL! I NAKNADE STETE 13 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,06% 33,33

  2 03. 12.2018

 • IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020.

  UKUPNI RASHODI - POSEBNIDIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.

  izvori financiranja Struktura Indeks

  Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00 % 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

  Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

  Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 8.666.000,00 -6.452.062,50 2.213.937,50 14,36 % 25,55 1.885.000,00 1.925.000,00

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-02 MVNE POTREBE U SPORTU,KULTURl I OBRAZOVANJU 1. 11 0.000,00 -171.562,50 938.437,50 6,09% 84,54 635.000,00 635.000,00

  38 OSTALI RASHODI 13 1.110.000,00 -171.562,50 938.437,50 6,09 % 84,54 635.000,00 635.000,00

  381 TEKUCE DONACIJE 13 810.000,00 92.500,00 902.500,00 5,85 % 111,42

  382 KAPITALNE DONACIJE 13 300.000,00 -264.062,50 35.937,50 0,23 % 11 ,98

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-03 OBUETNICA SIBINJ. ZRTAVA, DAN OPCINE 111 .000,00 71.000,00 182.000,00 1,18 % 163,96 11 0.000,00 110.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 13 111 .000,00 7 l.000,00 182.000,00 1,18 % 163,96 110.000,00 11 0.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 15.000,00 77.000,00 92.000,00 0,60 % 613,33

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 96.000,00 -6.000,00 90.000,00 0,58 % 93,75

  Funkcija:

  aktivnost: 0100-04 PREDSKOLSKI ODGOJ 6.325.000,00 -6.149.000,00 176.000,00 1, 14 % 2,78 370.000,00 420.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 13 100.000,00 60.000,00 160.000,00 1,04 % 160,00 70.000,00 70.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 100.000,00 40.000,00 140.000,00 0,91 % 140,00

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 0,00 20.000,00 20.000,00 0,13 %

  37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 25.000,00 -9.000,00 16.000,00 0,10 % 64,00 0,00 0,00

  372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.lZ PRORACUNA 13 25.000,00 -9.000,00 16.000,00 0, 10 % 64,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROlZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 57 6.200.000,00 -6.200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 300.000,00 350.000,00

  421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 57 6.200.000,00 -6.200.000,00 0,00 0,00 % 0,00

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-05 OSNOVNO SKOLSTVO 105.000,00 105.000,00 210.000,00 1,36% 200,00 110.000,00 110.000,00

  38 OSTALI RASHODI 13 105.000,00 105.000,00 210.000,00 1,36 % 200,00 110.000,00 110.000,00

  381 TEKUCE DONACIJE 13 105.000,00 15.000,00 120.000,00 0,78% 114,29

  382 KAPITALNE DONACIJE 11 0,00 90.000,00 90.000,00 0,58 %

  Funkcija:

  aktivnost: AOl00-06 SREDNJE SKOLSTVO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32% 100,00 40.000,00 20.000,00

  37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00 40.000,00 20.000,00

  372 OSTALE NAKNADE GRADA.1 KUCAN.lZ PRORACUNA 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00

  3 03. 12.2018

 • IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020.

  UKUPNI RASHODI - POSEBNIDIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.

  izvori financiranja Struktura Indeks

  Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00% 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

  Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88% 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

  Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 8.666.000,00 -6.452.062,50 2.213.937,50 14,36% 25,55 1.885.000,00 1.925.000,00

  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

  aktivnost: AOl00-07 FISIJADA 85.000,00 19.000,00 104.000,00 0,67% 122,35 85.000,00 85.000,00

  32 MATERIJALNl RASHODI 13 85.000,00 19.000,00 104.000,00 0,67% 122,35 85.000,00 85.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 35.000,00 20.900,00 55.900,00 0,36% 159,7 1

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 50.000,00 -1.900,00 48.100,00 0,31 % 96,20

  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

  aktivnost: AOl00-08 MANIFESTACIJE OPCINE SIBINJ 100.000,00 -19.000,00 8 1.000,00 0,53 % 8 1,00 100.000,00 100.000,00

  32 MATERIJALNl RASHODI 13 100.000,00 -19.000,00 8 l.000,00 0,53 % 81,00 100.000,00 100.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 13 40.000,00 21.000,00 6 1.000,00 0,40 % 152,50

  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 0,13 % 33,33

  Funkcija:

  aktivnost: 0100-09 SKLONISTE I ZASTITA ZIVOTINJA 140.000,00 -140.000,00 0,00